5
2011
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
Moravskoslezské
Beskydy
Pustevny a Radhošť
Relaxace v pivních lázních
Str. 10
Jídelníčkem proti
rakovině
Zařaďte do svého jídelníčku
potraviny, které posilují imunitní
systém
Str. 13
Hobby
V říjnu se pusťte do sázení
ovocných stromů a keřů, dobře
se uchytí
Str. 21
„Šel jsem však vytrvale“
Rozhovor s páterem Františkem Líznou
ISSN 1803-7267
„S VÝROBKY B. BRAUN MÁM
JISTOTU, ŽE SVÝM PACIENTŮM
POSKYTUJI NEJVYŠŠÍ MOŽNOU
KVALITU.”
Zdraví je největším bohatstvím každého člověka. Proto vyrábíme vysoce kvalitní a maximálně spolehlivé zdravotnické prostředky včetně chirurgických nástrojů, kloubních a cévních náhrad, infuzních systémů či technologií pro dialýzu. Zkušenosti 170leté tradice aplikujeme spolu s nejmodernějšími inovacemi – pro rychlý návrat vašeho zdraví.
Více informací naleznete na www.bbraun.cz
listárna
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
„Tento způsob léta zdá se mi poněkud
nešťastným.“
Těmito slovy pana Důry z Vančurova románu Rozmarné léto jsme
právem mohli, milí čtenáři, komentovat počasí, které nám nabízel
letošní červenec, když se rozhodl bojkotovat vyšší příčky Celsiova
přístroje. Ještěže srpen byl o něco rozumnější a trochu toho letního
počasí nám přece jen nabídl. Věříme, že i přes rozmary počasí jste
prožili pohodové léto, okořeněné třeba i nějakými cestovatelskými
zážitky nebo zajímavými příhodami. Budeme rádi, když se o ně
s námi a s ostatními čtenáři podělíte a zašlete nám příspěvek
do soutěže „Léto, jak má být“. Podrobnosti o soutěži naleznete
na straně 25. Nejlepší příspěvky zveřejníme v dalších číslech našeho
časopisu a jejich autory odměníme malým dárkem.
4
Rozhovor s páterem Františkem Líznou,
jezuistským knězem, signatářem
Charty 77 a poutníkem.
Cestujeme
10
Moravskoslezské Beskydy
jsou pohoří, které se
rozkládá ve východní části
České republiky, podél
hranic se Slovenskem. Je
součástí Chráněné krajinné
oblasti Beskydy.
Dnes na téma
13
Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které
posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit
nebo minimalizovat
potraviny rizikové.
Krásné podzimní dny Vám přeje
Vaše redakce
Reportáž
15
Společnost B. Braun Avitum představila
v rámci programu společenské odpovědnosti další projekt. V místě svých dialyzačních
středisek vysazuje za účasti pacientů a personálu nové vzrostlé stromky.
Hobby20
S ovocem pro uskladnění zacházejte jako
v bavlnce, jinak nevydrží. Skladujte jen takové množství ovoce a zeleniny, které stihnete
zkonzumovat.
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267 Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek, RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá, Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
3
LIDÉ KOLEM NÁS
„Šel jsem však vytrvale“
Život pátera Františka Lízny
4
Ž ivot pátera Františka Lízny by vydal na několik
knih, natož takovýchto rozhovorů do časopisu.
Posuďte sami: je jezuitským knězem, za komunismu
byl pronásledován a opakovaně vězněn, byl
signatářem Charty 77. Po revoluci se ve své kněžské
práci věnuje lidem na okraji společnosti. Podnikl
několik pěších poutí po Evropě, při kterých sám ušel
tisíce kilometrů a s nadsázkou řečeno „přechodil při
nich rakovinu” a zázračně se uzdravil. V roce 2001 mu
prezident Václav Havel propůjčil Řád Tomáše Garrigua
Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská
práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu
Františka Kriegla za jeho práci s odsouzenými. Pro mě
osobně je nesmírně inspirujícím mužem, který si díky
svým postojům a statečnosti, ať té obyčejné lidské
nebo občanské, zaslouží náš obdiv a úctu.
Otče Františku, náš časopis
je určen především dialyzovaným pacientům. Vy jste přece
také nějaký čas pečoval o pacienty. Jak se stal z řeholníka
zdravotník?
Když jsem byl v roce 1974
vysvěcen na kněze, tak jsem
odsloužil vlastně jen jednu veřejnou mši, tzv. primici. Hned
po ní mi byl odebrán státní
souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Pracoval jsem asi
dva roky jako skladník a pak
jsem se dostal do zdravotnictví jako ošetřovatel. Mohl jsem
tam lidem pomáhat při umírání a celkově o ně pečovat. Pracoval jsem třeba na oddělení
těžce nemocných žen, které už
jen ležely v postelích a muselo
se o ně pečovat se vším všudy. Pak když jsem po šestnácti letech zase začal vykonávat
veřejnou kněžskou službu, tak
jsem si coby farář v běžné farnosti často říkal, že jsem měl
zůstat tam a sloužit jako kněz
nemocným. Že jsem tam byl
více užitečný a mohl jsem tam
udělat více práce. Na farnosti mi lidé často měli za zlé, že
se tam starám o lidi v nouzi o bezdomovce, Romy nebo lidi
propuštěné z vězení.
Lidé vás asi nejvíce znají
díky vašim pěším cestám
po Evropě. Začněme ale z jiného konce. Prozraďte mi, jaká
byla vaše cesta do jezuitského řádu? Kdy jste se rozhodl
do něho vstoupit?
Často se mě na to lidé ptají,
a když jsem o tom tak přemýšlel, došel jsem k názoru, že si
mě sv. Jan Nepomucký, patron
české provincie Tovaryšstva
Ježíšova (jezuité, poznámka
redakce), vyhlédl už při mém
křtu, když mi bylo devět dnů.
Křtitelnice se totiž nacházela pod jeho sochou a on si asi
řekl: „To je hezký chlapec, vyberu mu nějaké hezké životní
povolání.“ Jinak totiž nevím,
proč jsem vstoupil zrovna k jezuitům, protože jejich zakladatel sv. Ignác mi nebyl moc
sympatický, byl ještě o půl
hlavy menší než já… Možná
mě k jezuitům táhlo to, že byli
v minulosti nejvíce pronásledováni.
Za komunismu jste se ale
k Tovaryšstvu nemohl veřejně
hlásit a svou kněžskou činnost
jste nemohl veřejně vykonávat.
Byl jste dokonce opakovaně
vězněn. Kvůli čemu to bylo?
Byl jsem vězněn celkem pětkrát
a bylo to kvůli mým politickým
postojům. Poprvé to bylo proto,
že jsem na protest strhnul rudou
vlajku. Nejdelší trest byl sedmadvacet měsíců, odseděl jsem si
ho v Plzni na Borech. Ten byl
za poškozování zájmů republiky
v zahraničí a za nedovolené podnikání. To byl jen takový krycí
paragraf, aby z nás mohli udělat
kriminálníky. Ve skutečnosti to
bylo za tisk a šíření samizdatu.
Jak na vězení vzpomínáte?
V Plzni to bylo hodně tvrdé. Byl
jsem tam na uzavřeném oddělení, kde během dvou let spáchalo
sebevraždu osm vězňů. Některé vězně k té sebevraždě přímo
dohnali systematickým nátlakem, nebo se dokonce jednalo
o vraždy. Člověk, který ty mrtvé
odřezával, mi říkal, že někdy pochyboval o tom, že to byla sebevražda.
Dá se na pobytu ve vězení
nalézt něco pozitivního?
Absolutně ano! Pro mě to bylo
to nejdůležitější období života!
Poznal jsem tam totiž, že pro
Boha neexistují žádné hranice,
žádné omezení prostorem nebo
dokonce mřížemi. Tam jsem
se naučil žít skutečnou víru.
Potkal jsem tam taky spoustu Romů, kteří byli pokládáni za úplné dno i té vězeňské
společnosti, za lidi, kteří nejsou hodni ani pohledu. Oni mi
však vždycky pomáhali, nikdy
foto: Petr Novák, Wikipedia
5
LIDÉ KOLEM NÁS
mi nenadávali do … jako ostatní. Naopak měli ke mně jako
ke knězi jakousi až posvátnou
úctu. Oni totiž mají jakýsi vrozený vnitřní tah k absolutnu.
V roce 1992 jsem dokonce
ze solidarity k nim a ke všem
utlačovaným přijal dobrovol-
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
František Lízna
Jezuitský kněz
Hudba: vážná, především
J. S. Bach a nyní také
současný autor Miloš Bok
Kniha: je jich mnoho, teď
čtu třeba Božskou komedii;
mým oblíbeným autorem je
např. Charles Journet
Roční období: podzim,
kvůli jeho barvám
a nostalgii, kterou v sobě
má a která mě provází celý
život
Znamení: rak
Barva: červená, je to barva
krve
Jídlo: v jídle nejsem
náročný
Pití: podobně jako s jídlem,
pokud by šlo o alkohol, tak
potom likér Jägermeister
Osobnost: Ježíš Kristus
6
ně romskou národnost. Jsem
na to hrdý, i když někteří lidé
nad tím kroutí hlavou. Romové
jsou zvláštní lidé, kteří netouží
po velkém majetku a neshromažďují ho. Když se k němu
dostanou, utratí jej, radují se
a tancují a v tom nám vlastně
ukazují, jak máme žít. Neshromažďovat bohatství, ale radovat se ze života a vážit si jej.
Souvisí nějak vaše osobní
vězeňská zkušenost s tím, jak
jste se později angažoval v péči
o vězně coby vězeňský kaplan?
No samozřejmě. Když člověk
pozná to utrpení na vlastní kůži, když je pokládán jen
za číslo, ne za člověka a denně musí snášet nadávky, tak se
stane buď cynikem, nebo naopak získá soucit. Já mám velký soucit s každým člověkem,
který je vězněn, protože i ti
největší vrahové jsou vlastně
oběťmi toho, že nebyli správně
vychováni nebo neměli dobré
dětství. Těm lidem nikdo neukázal správnou cestu. Proto je
důležité, aby ve vězení byli duchovní a cestu jim ukazovali.
Třeba doživotní vězeň Dušan
Kazda, který zavraždil kněze
Cyrila Vrbíka. Dušan Kazda
se ve vězení skutečně upřímně
obrátil a přijal trest. Dokonce
prý ani nechce být podmínečně po pětadvaceti letech propuštěn. A kdyby přece byl,
vstoupil by do nějakého velmi
přísného řádu. Kdyby ve vězení kněží nebyli, ti lidé by asi
ani neměli možnost se obrátit. Já si na každé pouti losuji
jména lidí, za které se cestou
modlím. Vždycky si na druhý
den vylosuji jednoho z mých
přátel nebo lidí, na kterých mi
záleží, a druhý den se za něho
modlím a pošlu mu také lístek.
Když jsem šel poprvé do Santiaga de Compostela, měl jsem
s sebou celkem 165 jmen, ze
kterých jsem si losoval, a už
jsem se těšil, koho si vyberu
na ten poslední den, kdy dojdu do Santiaga. A vylosoval
jsem si právě Dušana Kazdu.
A když jsem šel do Santiaga
po dvou letech podruhé, tentokrát z Fatimy, vylosoval jsem
si ho na poslední den zase. To
není náhoda!
Je to u doživotních vězňů
časté, že se ve vězení takto
pozitivně změní?
To zase ne. Co je ale pro mě
velký div, že ti lidé skoro vůbec nepáchají sebevraždy. Víte,
co to je, celý zbytek života žít
v cele, kde můžete udělat jen
sedm a půl kroku tam a sedm
a půl zpět? Nevím, jak je to
možné.
Pojďme raději k vašim pěším poutím. Která byla první?
První moje cesta je poměrně
málo známá. Byla to cesta napříč Československem od nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu cípu. Bylo to po propuštění
z vězení v Plzni na Borech. Ta
pouť byla poměrně strastiplná už jen proto, že v té době
nebylo možné sehnat kvalitní
turistickou obuv a taky jsem si
nesl zbytečně těžký batoh, který vážil pětadvacet kilogramů.
Šel jsem napříč republikou přes
česká a slovenská poutní místa.
Asi nejznámější vaší poutí
je ta z Čech do španělského
Santiaga de Compostela. Co
vás tam táhlo?
Bylo to v roce 2004. Vyšel
jsem ze Svaté Hory u Příbrami a šel jsem 106 dní.
Zhubnul jsem při tom šestnáct kilogramů. Ta pouť si mě
sama přitáhla. Začalo to tak,
že jsem měl najednou volno,
protože mě vyhnali z věznice, a tak jsem si řekl, že si
udělám doma pořádek v knihách, a objevil jsem tam jednu, která pojednávala o cestě
do Santiaga. Pak jsem od jedné mé známé z Ruska dostal
knížku o svatojakubské pouti
od Paula Coelha Poutník Mágův deník. To setkání byla
taky taková náhoda. Byl jsem
zrovna na dva dny v Praze
a ona mi volá a říká, že přiletěla do Prahy. Tak jsme se
sešli na večeři, povídali jsme
si. Mimo jiné chválila Sovětský svaz, a to je pro mě, jako
když dáte před býka červený hadr… Když jsme se večer loučili, tak mi říká, že by
se se mnou chtěla ještě sejít,
aby mi dala dárek. Druhý den
ráno jsme se sešli a ona mi
dala igelitovou tašku s balíčkem, objala mě, což bylo
nezvyklé, a utekla. Říkal jsem
si: „Tak teď jsem skočil na nějakou lest, to bude asi nějaká
akce KGB a bouchne to.“ Tak
jsem se tam opatrně podíval
a byly tam knížky. Ještě jsem
si říkal: Co já s nimi budu
dělat? Já mám doma knížek,
že je ani nestihnu všechny
přečíst. Mezi nimi byla i ta
knížka od Paula Coelha. Zaujal mě jeho životní příběh,
kdy mimo jiné byl vychováván na jezuitském gymnáziu
a díky tomu zanevřel na katolickou církev. Jeho život byl
plný kotrmelců, byl dokonce
taky vězněn - tím mi byl blízký - a pouť do Santiaga ho
obrátila a jeho život urovnala. Pak asi za dva týdny jsem
jel autem a zastavil jsem klukovi, který šel podél silnice
s báglem na zádech. Ptám se
ho, kde byl, a on, že si byl
půjčit v Moravské Třebové
krosnu na cestu do Španělska. V duchu si říkám: Tak,
teď mě ještě řekne, že
jde do Santiaga. Tak
se ho ptám, proč jede
do Španělska, a on, že
jde na pouť do Santiaga. „Proč tam jdeš?“
- „Četl jsem Paula Coelha.“ Musel jsem skoro zastavit auto, to
nemohla být náhoda!
Vypravil jsem se tedy
do Prahy za naším provinciálem (představený
jezuitů v České republice, poznámka redakce)
a všechno jsem mu vypověděl, všechna ta tři znamení: knížku, Paula Coelha a toho mladíka, a on
mi říká: „Musíš tam jít!“.
Po této cestě do Santiaga
vám lékaři diagnostikovali
zhoubný nádor. Jak se na něj
přišlo?
Asi tři čtvrtě roku po návratu
ze Santiaga mně začaly otékat nohy a následně se zjistilo,
že mám nádor prostaty. Když
jsem pak šel ke specialistovi
na operace nádorů prostaty,
on se tak všelijak ošíval, a tak
mu říkám: „Doktore, řekněte
mi, co je. Řekněte to na rovinu, já se smrti nebojím, já se
na ni docela i těším. Řekněte
mi to klidně popravdě.“ A on
mi říká: „Přišel jste už pozdě,
pro vás už operace nemá smysl. Vy už ten nádor musíte mít
alespoň čtyři roky.“ To znamená, že už do Santiaga jsem
šel s rakovinou a vůbec se to
během té cesty neprojevilo.
Neměl jsem žádné bolesti, nic.
Ta rakovina prostaty se sleduje
pomocí markerů v krvi, kterým
se říká PSA. Když máte hodnotu okolo šesti, tak
po chodbě a já mu říkám, že
ještě sním o cestě do Sevastopolu. On si musel říkat: „Tak
to je dobře, že jsem za ním
přijel, protože už je to špatné,
už mu to zasahuje i na mozek
a brzo umře.“ No vidíte a žiji
pořád. (Směje se.) Po čase jsem
šel na kontrolu ke své lékařce,
která se na mě trochu zlobila,
že nechodím na kontroly. Já jí
v legraci říkal, že bych i chodil,
ale že jsem nevěděl kam a že se
chystám na pouť. Do záznamu
pak napsala: „Pacient se cítí
subjektivně dobře a chce jít
pěšky 160 kilometrů,
Doporučil byste je i ostatním?
Určitě. Ale to nemůže být
pouť, že tam jedete jako turista na zájezd autobusem. Musíte jít sám nebo v malé skupince lidí, kteří mlčí. Je potřeba
si prožít tu samotu a ticho,
které vám dá proniknout
do vlastních skrytých vrstev a umožní vám těsnější
spojení s Bohem. Najednou
vidíte jinak i přírodu, vnímáte každého malého tvora,
třeba housenku lezoucí přes
silnici.
Kolik kilometrů jste takto
na svých poutích nachodil?
Na těch delších poutích to
bylo okolo 8 000 km.
už vás ženou na operaci.
Já v té nejhorší fázi měl
výsledek více než 500.
Byla období, že jsem
i kolaboval, a vypadalo
to se mnou špatně.
Přesto jste se vydal na další pouť, tentokrát na Krym
do Chersones u Sevastopolu
za sv. Cyrilem a Metodějem…
Když jsem byl v nemocnici,
přijel za mnou na návštěvu
náš český provinciál. To jsem
si říkal, že už je to se mnou asi
hodně špatné, že už se dozvěděl, jak to se mnou je, a přijel z Prahy, aby se se mnou
rozloučil. Chodili jsme spolu
ře!“ Říkám jí v legraci: „No jak
bych měl vypadat než dobře?“
Vzali mi krev a nevěřili svým
očím, PSA jsem měl 2,4. Onkolog mi říká: „Vy byste mohl
dávat krev zdravým lidem!“
Jsem naprosto přesvědčen, že
ta pouť mě uzdravila, že poutě
obecně uzdravují!
což nedoporučuji.“
Já jí říkám: „Co to tam píšete
za blbosti? Jakých 160? Já půjdu 1 600 kilometrů!“ No musela si říkat „ten je odsouzenej
k smrti“.
Jak jste cestu zvládl?
Neměl jsem vůbec jistotu, že
dojdu, ale došel jsem. Když
jsem pak šel znovu na kontrolu, lékařka na mě zírá a ptá se:
„Vy jste šel!? Vypadáte dob-
Plánujete ještě další cestu?
Je mi už sedmdesát, přeci jen
pociťuji i únavu. Přemýšlím
ale, že bych se vydal ještě
na sever a udělal tak přes Evropu pomyslný kříž. Od západu k východu jsem už přešel,
na jih jsem také šel a chybí mi
tedy severní vertikála. Uvidíme. Šel bych asi do Švédska
ke sv. Brigitě.
Jak vám ta nemoc změnila
život? Co to pro vás znamenalo?
Tak když už to bylo hodně
špatné, říkal jsem si: „Je to
7
LIDÉ KOLEM NÁS
blbé, musím se už připravit.“
Dal jsem si řadu věcí do pořádku, dořešil jsem nějaké záležitosti a připravoval jsem se
na smrt. Memento mori (pamatuj na smrt, poznámka redakce) mě teď jaksi více oslovuje,
ale říkám si, že bych přece jen
ještě nechtěl umřít, protože
když jsem onemocněl, spousta lidí mi projevilo svou lásku
a kvůli nim bych tu ještě chtěl
být. Tak pořád čekám a pořád
nejsou nějaké příznaky, že by
se ta nemoc nějak vracela nebo
zhoršovala. PSA mám teď nula
nula nic.
Co odpovědět nemocným lidem, kteří se ptají
„proč zrovna já?“. Jak jste si
na tuto otázku odpověděl vy?
Na to úplně neznám klíč, ale
tuším, že každá nemoc vede
k pokoře. K tomu, že člověk
opustí některé bláznivé nápady, třeba že bude mladý
do sta let. Člověk by měl přistoupit na pokání a obrazně
řečeno vrátit to, co ukradl.
Měl by se začít zajímat o poznání, že smrt je jen začátek
dalšího života.
Z vašich poutí vyšly už čtyři knihy deníků. Překvapil vás
zájem o ně?
Těší mě, že inspiruji další
poutníky. Já jsem si ten deník
začal psát jen sám pro sebe.
Doma jsem ho hodil do skříně a dva roky tam ležel.
Pak ho ze mě jednou vytáhl
jeden můj kamarád a začal
ho postupně vydávat v časopise Akord. Najednou mě
pak zavolala Eva Kantůrková,
že mě zve na sjezd spisovatelů. V duchu jsem se smál:
„Do prčic, to je krása, tak já
jsem spisovatel…!“ Tak jsem
se jí ptal, jestli si
mě s někým nespletla, proč
bych tam měl jít? Mělo to
být v Luhačovicích v lázních.
Tak si říkám, proč ne, alespoň
se tam podívám a poznám
nějaký zajímavý lidi. Večer si
mě vzala stranou a říká mi,
že čte můj deník do Santiaga
a že to musí vyjít jako knížka.
Psal mi třeba jeden pán, že
by si na takovou pouť nikdy
netroufnul, že by tam určitě
nedošel. Nakonec se ale vydal
a šel přesně podle mé knížky,
den po dni, a do cíle nakonec
došel.
Otče Františku, děkuji vám
za rozhovor.
Luděk Hajský
mozaika
Pokud se chcete o páteru
Františkovi Líznovi dozvědět
více, přečtěte si jeho knihy:
Musím jít dál, Vstávám a pokračuji v cestě, Šel jsem však
vytrvale a Pouť za sv. Kateřinou Sienskou nebo shlédněte
dokumenty o něm v internetovém videoarchivu České
televize.
Dialyzační střediska
B. Braun Avitum v Plzni,
Teplicích a Třinci zajistila
pro dialyzované pacienty
bezdrátové připojení
na internet přes Wi-Fi.
V současné době probíhá
příprava i pro Bratislavu
a plánují se další místa.
Dáša Vaňousová
Lenka Brabcová
8
Dialyzační střediska B. Braun
Avitum v Bruntále a v Ústí nad
Orlicí přivítala zpět z rodičovské
dovolené vedoucí sestry Dášu
Vaňousovou a Lenku Brabcovou.
Přejeme jim příjemné zapojení se
do pracovního procesu.
PORADNA
? Příteli je třicet let, šel
k lékařce se zvracením
(cca 1krát týdně). Lékařka
mu naměřila tlak 210/120.
Bylo zjištěno, že to má
od ledvin (předběžný závěr)
a má renální nedostatečnost,
s hodnotami: kreatinin 535,
močovina 19,5, draslík 5,9.
Nyní po třech týdnech hodnoty mírně klesly: 510 – 18,6
– 5,4. Jakou má přítel šanci na život bez dialýzy nebo
transplantace? Dostal prášky
na tlak a Furon. Jak napomoci dalšímu snížení hodnot?
Hodnoty, které uvádíte, svědčí pro velmi pokročilé selhání
ledvin. Pokud o postižení ledvin
dříve nevěděl a nebylo známé,
pak je nutné nyní zjistit, zda se
jedná o náhlé selhání ledvin,
nebo o nemoc, která trvá delší
dobu a nebyla rozpoznána. Někdy je těžké určit, co bylo první:
zda poškození ledvin způsobilo
vysoký krevní tlak, nebo naopak
neléčený vysoký krevní tlak
způsobil poškození ledvin. Zdá
se, že současné hodnoty zatím
nenutí k zahájení dialýzy, i když
rezerva již moc velká nebude.
5 7
3
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
K dalšímu zlepšení funkce ledvin teoreticky dojít může, zvláště
pokud se jedná o akutní selhání
ledvin, podmínkou je zjistit, co
je vlastní příčinou selhání ledvin, a dobře kontrolovat krevní
tlak. Pokud ale nemoc trvala nepozorovaně delší dobu, je velmi
pravděpodobné, že ke zlepšení
funkce nedojde.
? Manžel začal chodit
na dialýzu, zatím na akutní hemodialýzu. Má zavedený peritoneální katetr, ale
zatím je teprve druhý týden
po operaci. Dlouhé roky se
léčí na diabetes a v minulém
roce se mu velmi rychle snížila funkce ledvin, tak že mu
vystoupil kreatinin až na 800.
Absolvoval do teď pět hospita-
1 3
4
8
8
2
7 5
1 4
6
6
3 4
8
7 3
4
9 1
8 2
6
2 9
lizací. Nejhorší pro něj je hlavně psychika - za šest měsíců,
co se začal léčit v nemocnici,
zhubnul ze 75 na 62 kg při výšce 178 cm. Úplně ztratil svalstvo a velmi zeslábnul. Teď
konečně začal chodit na dialýzu, ale ta váha se nijak nezlepšuje. Všude v publikacích
se píše o tom, jak se snažit
nepřibrat, a on má právě opačný problém. Snažím se vařit
tak, aby měl dostatek bílkovin
- před zahájením dialýzy jsme
byli velmi omezení – a dodržovat snížené hodnoty draslíku,
fosforu a sodíku. Od začátku
dialýzy zhubnul vlastně 3 kg.
Dokážete mi prosím poradit,
jak zlepšit jeho stav?
Kreatinin 800 u diabetika s váhou 62 kg svědčí zřejmě pro
Sudoku
ádná číslice se nesmí v jednom řádku
Ž
opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí v jednom sloupci
Ž
opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí ve čtverci 3x3
Ž
opakovat dvakrát
velmi pokročilý stupeň selhání
ledvin. Rady jsou dvě: zajistit
dostatečnou dialyzační dávku
s dostatečnou nutriční podporou a vyloučit přítomnost jiného závažného onemocnění,
které by se na hubnutí mohlo
podílet. Při přechodu na peritoneální dialýzu opět zajistit
dostatečnou dialyzační dávku,
což při tak nízké funkci ledvin
může být obtížné. I při zabezpečení dostatečné dialyzační
dávky a výživy bývá přibírání
na váze u pacientů se selháním
ledvin pomalé a zdlouhavé.
Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte
na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy: [email protected]
[email protected]
nebo prostřednictvím internetu
v poradně na
www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat
personálu dialyzačních středisek
B. Braun Avitum.
8
4
7
3 9
5
6
2
1 8
7
2
1
5
2
1
4
4
3
7
8 2 5
Snadné
Průměrné
3 8
6
9
CESTUJEME
Podhůří
Beskyd
Pokud jste se letos v červenci nebo srpnu nepodívali
do kalendáře, měli jste pocit, že po jaru přišel rovnou
podzim. Nebýt posledních čtrnácti horkých srpnových dnů, ani
bychom léto nepoznali. Přesto i za tohoto počasí se dala prožít
pěkná dovolená, plavky a stan bylo ale lepší nechat doma. Vyrážíme
poznávat podhůří Beskyd.
10
Moravskoslezské Beskydy
jsou pohoří, které se rozkládá
ve východní části České republiky, podél hranic se Slovenskem. Jsou součástí Chráněné
krajinné oblasti Beskydy, jejíž
rozloha je 1 160 m2. Nejvyšší
horou je Lysá hora s výškou
1 323 m n. m. Dalšími známými horami jsou Smrk, Kněhyně, Javorový nebo Radhošť.
Pod Radhoštěm, přímo u Frenštátu pod Radhoštěm, se nachází obec Trojanovice, původně
pasekářská obec, kterou založil
v roce 1748 olomoucký biskup
a kardinál Ferdinand Julius
Troyer (1698-1758). Obec má
rozlohu 3 583 ha a dvě třetiny
její plochy pokrývají lesy. Trojanovice jsou vhodným výchozím místem pro výlety po okolí
pohoří Beskyd nebo jejich podhůří.
Výkonní turisté vyrazí hned
na nejvyšší horu Beskyd - Lysou horu. Pro výstup nahoru si
je možné vybrat několik tras.
Pro méně zdatné sem jezdí autobus, během letních měsíců
Informace
pro
dialyzované
pacienty
Pro zajištění dialyzačního
ošetření kontaktujte:
Centrum rekreačních dialýz tel. +420 271 091 922,
e-mail: prazdninovadialyza.
[email protected] www.prazdninove-dialyzy.cz
Nejbližší dialyzační středisko
sítě B. Braun Avitum
naleznete v Bílovci.
Adresa: ul. 17. listopadu 538,
PSČ 743 01, tel. +420 556 730 702.
Štramberk - hradní věž
(do 30. 9.) dvakrát týdně, je ale
třeba si jízdenku předem rezervovat.
Pustevny a Radhošť
Pokud nepotřebujete zdolávat
nejvyšší vrcholy Beskyd, vydejte se jako já na Pustevny
( 1 01 8 m n . m . ) a R a d h o š ť
(1 129 m n. m.). V Trojanovicích, nedaleko hotelu Ráztoka, je výchozí stanice lanovky
na Pustevny. Buď tedy můžete
vystoupat na vrchol po turistických značkách, nebo se pohodlně vyvézt sedačkovou lanovkou. Na Pustevny je možné
dojet i autem nebo autobusem.
Pustevny jsou turistickým střeZdroje informací:
cs.wikipedia.org/wiki
www.trojanovice.cz
www.pustevny.cz
www.tarzanie.cz
www.koprivnice.cz
www.tatramuseum.cz
www.vmp.cz
diskem, kde najdete nádherné
stavby pojmenované Libušín
a Maměnka. Postavit je nechali v roce 1898 členové turistického spolku. Architekt Dušan
Jurkovič navrhl dřevěné srubové stavby v lidovém slohu.
V jejich interiéru můžete obdivovat malby Mikoláše Aleše.
Mezi nejstarší stavby na Pustevnách patří také kamenná
chata Šumná a hotel Tanečnica. Pustevny jsou pojmenované po poustevnících, kteří zde
žili do roku 1874, kdy zemřel
poslední poustevník Felix.
Z Pusteven je možné se dostat
pěšky po hřebeni k vrcholu
Radhošť, trasa je nenáročná,
vhodná i pro děti. Pokud přijedete na Pustevny lanovkou,
autem či autobusem, je třeba ale počítat i s cestou zpět.
Na cestě na Radhošť se nachází rozhledna Cyrilka, ze které
je nádherný výhled na celé
Pustevny a okolní vrcholy.
Za dobré viditelnosti lze spatřit i Velkou Fatru nebo Vysoké
Tatry.
V polovině cesty stojí socha
boha Radegasta, pohanského
boha úrody. Od roku 1998 zde
ale stojí kopie původní sochy
z roku 1930. Radegast, 7 tun
těžká a 3 metry vysoká socha,
byl vyroben z umělého kamene
se železnou vložkou a přísadou
žulové drti. Materiál ale špatně
odolával nepříznivému počasí, a proto byla vyrobena kopie
z žuly. Sochař Jan Sobek vyráběl kopii Radegasta dva roky
přesně podle originálu.
Budete-li pokračovat dále po turistické trase, dojdete až na vrchol Radhošť, kde stojí socha
Cyrila a Metoděje, a především
dřevěná Kaple sv. Cyrila a Metoděje, která rozhodně stojí
za návštěvu. Kaple byla v roce
1999 rozsáhle rekonstruována
za podpory okolních obcí, soukromých vlastníků lesů na Valašsku a desítek dárců.
Pokud ani po celodenní procházce po hřebeni nebudete
unavení, navštivte horský lanový park Tarzanie v Trojanovicích (přímo u parkoviště
11
CESTUJEME
k lanovce, u hotelu Ráztoka).
Pro milovníky adrenalinu se
zde nabízí několik tras ve vrcholcích stromů.
Štramberk spolu s Kopřivnicí, Příborem (místo narození
Sigmunda Freuda) a Hukvaldy
(místo narození Leoše Janáčka, zřícenina hradu Hukvaldy)
tvoří turistickou oblast nazvanou Lašská brána. Do Kopřivnice bych ráda pozvala milov-
výroby, dále podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé
rarity – např. automobil cestovatelů Jiřího Hanzelky (rodáka
ze Štramberka) a Miroslava
Zikmunda.
níky automobilů, protože zde
můžete navštívit Tatra muzeum, které nabízí nejucelenější
sbírku věnovanou kopřivnické
vozovce, později známé jako
automobilka Tatra. Najdete zde
na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap
Rožnov pod Radhoštěm
Od Kopřivnice asi 24 km na jih
se nachází město Rožnov pod
Radhoštěm, kde naleznete
dobře známý skanzen Valašské muzeum v přírodě. Pokud
máte celý den čas a je pěkné
počasí, stojí za to projít všech-
Relaxace v pivních lázních
Já bych ale raději vyrazila
za relaxací. Co takhle pivní
lázně? Ty nabízí Štramberk,
m ě s t e č k o p r o s l a v e n é
především pochoutkou
Rožnov pod Radhoštěm - skanzen
Štramberské uši, jejichž
název je dokonce pod
ochrannou značkou Evropské unie. Koupel si můžete dát v malých lázních
zvaných také Lašské pivní
kúpele. Strávíte příjemných 20 minut v koupeli
a potom 45 minut relaxací
v zimní zahradě.
Lašská brána
Ale zpět k „uším“ - podle místní legendy se jejich původ váže k tažení
Tatarů ve 13. století, kdy
si nepřátelské vojsko rozložilo tábor na úpatí blízkého kopce. Podle pověsti
místní obyvatelé po noční
bouři prokopali hráz rybníka a tábor vytopili. Když
voda opadla, našli prý
na místě vaky s nasolenýma
lidskýma ušima, které Tataři utínali křesťanům a posílali svému chánovi. Údajně
na památku této události se
ve městě v předvečer svátku
Nanebevstoupení Páně každoročně peče cukroví slazené medem a ochucené tajnou
směsí koření.
Ve Štramberku nezapomeňte
také na první strážní hrad Valašského království Štramberskou trúbu.
12
ny tři okruhy, které muzeum
nabízí. Dřevěné městečko,
nejstarší a nejnavštěvovanější část areálu, bylo otevřeno
již v roce 1925 a představuje
způsob života na malém městě
od 2. pol. 19. století až do první čtvrtiny 20. století. Mlýnská
dolina je naopak nejmladším areálem muzea, otevřena byla v roce 1982.
Přístup je sem možný
jen s průvodcem, najdete zde sdruženy dodnes
funkční technické stavby
převážně na vodní pohon. Při prohlídce také
budou stavby jako mlýn,
pila nebo hamr spuštěny.
Poslední
nejrozlehlejší část Valašská dědina
vás přenese do vesnice
19. století. Některé domky během letních měsíců ožívají, můžete tedy
například s panem učitelem posedět v místní
škole.
Okolní oblast nabízí ale
mnohem více – rozsáhlou zříceninu hradu
Hukvaldy s oborou, kde
můžete potkat stáda
daňků nebo muflonů,
dřevěný kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem,
rozhlednu Bílá hora,
jeskyni Šipka u Štramberku, muzeum ponožek v Rožnově pod
Radhoštěm nebo pohankový
mlýn Šmajstrla nedaleko Trojanovic.
Z návštěvy podhůří Beskyd si
můžete odnést překrásný zážitek za pěkného i špatného počasí. Přeji pěkný podzim.
Ing. Helena Málková
DNES NA TÉMA…
Z množství nemocí, které
v dnešní době sužují lidstvo, patří k nejobávanějším
rakovina. Ta je taky jednou
z nejčastějších příčin úmrtí. Odborníci se shodují na tom, že má
mnoho příčin, jako je dědičnost,
stres, kouření, špatné životní
prostředí a další vnější vlivy.
Ovšem navzdory množství vědeckých dat si většina lidí nadále bohužel neuvědomuje, jak
mohou sami u sebe riziko rakoviny významnou měrou snížit.
Podle Národního institutu pro
výzkum rakoviny jsou příčinou
až 80 % případů rakoviny známé
faktory, jimž se lze potenciálně
vyhnout. Třicet procent veškerých onemocnění rakovinou
má na svědomí kouření a 35
až 60 % je zaviněno v důsledku
konzumace nesprávné stravy.
Vhodnou skladbou jídla tak můžete hodně ovlivnit a zachránit.
Zde se budeme věnovat potravinám, jež fungují jako prevence
proti této zákeřné nemoci.
Zařaďte do svého jídelníčku
potraviny, které posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit
nebo minimalizovat potraviny
rizikové. Strava působící preventivně proti rakovině obsahuje vysoké množství vlákniny, doporučuje se každodenní
porce ovoce a zeleniny a poměrně nízké množství živočišných tuků. Vytipovali jsme ty
složky potravy, které působí
na organismus blahodárně.
Celer
Dokáže detoxikovat karcinogeny (způsobené zejména kouřením), má mnoho protirakovinných látek. Jeho nevýhodou
je, že často vyvolává alergické
reakce.
Jídelníčkem proti
rakovině
Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které
posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit nebo
minimalizovat potraviny rizikové.
Brokolice
Obsahuje antioxidanty působící jako prevence rakoviny především žaludku a prsou. Ale
pozor! Aby neztratila nic ze
svých kvalit, musí se konzumovat syrová nebo jen krátce
(2–3 minuty) spařená, případně
připravovaná na olivovém oleji. Podobné účinky má i další
brukvovitá zelenina: kapusta,
květák, zelí, kedlubna – obsahuje flavony indoly.
Špenát
Je bohatý na vlákninu a látky
s protirakovinnými účinky, obsahuje vysoké množství beta-
-karotenu (tvoří se z něj aktivní
vitamin A) a luteinu. Stejně jako
brokolice by se měl jíst syrový
v salátech nebo jen lehce vařený, aby se nesnížil obsah antioxidantů. Pozor, není vhodný
pro lidi s ledvinovými kameny.
Jablko
Znáte rčení našich babiček
„Kdo jí jedno jablko denně,
k tomu nechodí lékař“? Jablka
mají kromě jiného ve slupce látky, jež dokážou
likvidovat rakovinotvorné buňky.
Nezapomeňte,
nejdůležitější
částí je slupka.
Kiwi
V čínské tradiční
medicíně se předepisuje k léčení rakoviny žaludku a prsu.
Má vysoký obsah
vitaminu C, který je
prevencí proti mnoha
nemocem. Stejný vliv mají
i jiné citrusové plody (pomeranče, citrony, pomela, grapefruity).
Rajčata
Stejně jako paprika obsahují
látku lykopen, která tělo chrání před rakovinou a je desetkrát
účinnější při ochraně buněk než
beta-karoten obsažený v mrkvi.
Na lykopen jsou bohaté i meloun nebo papája. Chrání hlavně plíce, děložní sliznici, prostatu a žaludek.
13
DNES NA TÉMA…
Hrách, fazole, čočka
Jsou plné proteinů, vitaminů
a minerálů, bohaté na vlákninu. A hlavně jsou zdrojem cenné látky inositolu, jenž chrání před rakovinou střev, prsu
a prostaty. Chlorofylin obsažený v hrášku na sebe váže škodlivé látky v těle a chrání před
rakovinou střev. Experti na výživu doporučují jíst luštěniny
alespoň jednou týdně.
buněk a chrání tělo proti volným radikálům. Čím méně je
tepelně upravovaný, tím je jeho
účinek silnější.
Stejně působí cibule - zamezuje
růstu rakovinných buněk díky
svému vysokému obsahu fenolových sloučenin (jednoho druhu antioxidantů). Čím je cibule štiplavější, tím je její účinek
silnější. Obdobně působí pórek
a šalotka.
Koření
Sladká paprika je ohromným
zdrojem antioxidantu beta-karotenu, jenž je spojován s prevencí četných druhů rakoviny.
Kurkuma je skutečně jedním
ze zázračných léčivých druhů
koření. Její hlavní aktivní složkou je kurkumin, jenž má silné
protizánětlivé a protirakovinné
účinky. K zázračným kořením
patří i chili, skořice, zázvor,
máta, tymián a oregano.
Jogurt (s probiotickými
účinky)
Stará zázračná potravina se silnými antibakteriálními a protirakovinnými účinky. Svým blahodárným působením na střevní
mikroflóru zvyšuje funkci imunitního systému (stimulací tvorby gama interferonu). Aktivuje
činnost přirozených „zabijáckých“ buněk útočících na viry
a nádory. Dobře prokysaný jogurt je bezpečný i pro lidi s nesnášenlivostí laktózy.
Česnek a cibule
Máte česnek rádi a dáváte ho
téměř do všech pokrmů vyjma
těch sladkých? Potom máte
mnohem nižší riziko, že vás rakovina ohrozí. Látky v česneku
zpomalují dělení rakovinných
Neloupaná rýže
Obsahuje protirakovinné inhibitory proteázy a má velký obsah prospěšné vlákniny. Bohaté
na vlákninu jsou ovesné vločky
i jiné obilniny.
Výživová doporučení k prevenci rakoviny:
ƒƒ pravidelně denně jíst nejméně tři porce zeleniny
ƒƒ pravidelně denně jíst nejméně dvě porce ovoce s nižším
glykemickým indexem
ƒƒ jíst přednostně celozrnné výrobky
ƒƒ udržovat žádoucí tělesnou hmotnost (index tělesné hmotnosti BMI
20–25)
ƒƒ v zájmu udržení žádoucí tělesné hmotnosti snížit příjem tuku
ƒƒ jíst méně červeného masa
ƒƒ neužívat vysoké dávky vitaminových přípravků
ƒƒ omezit příjem alkoholu (ženy maximálně dvě skleničky, muži tři
skleničky denně)
ƒƒ nejíst příliš slaná jídla a potraviny znehodnocené plísní
Olivy a olivový
olej
Olivový olej je považován za významný prostředek chránící
buňky před změnami
vyvolávajícími vznik rakoviny. Je plný antioxidantů
a činí buňky stabilnějšími vůči
volným radikálům. Stejný pozitivní účinek mají i zelené olivy.
Mořské ryby
Velmi blahodárně na organismus
působí omega-3 mastné kyseliny
z ryb - chrání před rakovinou
tlustého střeva. Do jídelníčku by
je měli zařadit obzvláště ti, kteří
mají genetické dispozice ke vzniku této choroby.
Zelený čaj
Pokud si každý den dopřejete
několik šálků, podpoříte si imunitu - tělo bude fungovat, jak
má, a dokáže si se zhoubnými
buňkami lépe poradit.
Tato doporučení platí pro obecnou populaci. U dialyzovaných
nemocných je nutno tato doporučení modifikovat. Zejména
je potřeba u zeleniny a ovoce
pamatovat na obsah draslíku
a vody!
14
Je velmi obtížné zkombinovat dietní omezení
dialyzovaných pacientů (dieta pro diabetiky, pro dialyzované atd.), ale
i malé změny
stravovacích
návyků mohou vést k tomu, abychom se cítili lépe.
Všechno souvisí se vším. Mějte to
prosím na paměti, když usedáte
k jídlu.
Mgr. Michal Dušek
a MUDr. Lukáš Svoboda
s použitím internetových
zdrojů
REPORTÁŽ
S polečnost B. Braun Avitum se již v letech 2008–
2010 zapojila do ekologického
programu Stromy pro život,
který byl realizovaný společností Office Depot pod záštitou
Ministerstva životního prostředí. Za nakoupený recyklovaný
EKO-papír bezplatně získala
a zasadila celkem 89 nových
stromů.
Od letošního roku již zaměstnanci firmy ve spolupráci s občanským sdružením Čmelák
vysazují stromy vzrostlé nad
dva metry, které mají výhodu
téměř stoprocentního přežití.
Nově vysazované stromy pocházejí z lesních bio-školek. Ty
posléze takto získané finance
použijí k environmentální výchově pro mateřské a střední
školy.
„Stromy sázíme za aktivní
účasti pacientů a personálu
dialyzačních středisek B. Braun
Avitum. Každý rok vybereme
jedno středisko a společně u něj
zasadíme nové stromy. Každý
z nich má výrazný vliv na volnou krajinu, a vytváří tak předpoklad pro trvale udržitelnou
pomoc přírodě v místě, kde se
naše středisko nachází,“ uvedl
MUDr. Martin Kuncek, ředitel
B. Braun Avitum.
Ve spojení s přírodou
Společnost B. Braun Avitum představila
v rámci programu společenské odpovědnosti
další projekt. V místě svých dialyzačních
středisek vysazuje za aktivní účasti pacientů
a personálu nové vzrostlé stromky. Připojila
se tak k projektu „Evropského roku
dobrovolných činností na podporu aktivního
občanství“.
„Vybíráme české druhy dřevin – buk lesní, javor klen, lípu
malolistou – které se mohou
dožít až několika set let. Vhodný druh stromu pro konkrétní
Avitum provozuje jedno ze
svých dialyzačních středisek.
Pracovníci pražské centrály,
zaměstnanci dialyzačního střediska i jeho pacienti zde zasadili dva vzrostlé javory a tři
habry, které nejen zpříjemňují jeho okolí, ale budou tento
záslužný počin připomínat
i ostatním generacím.
Ing. Petr Polák
lokalitu konzultujeme s ekology,“ doplnil Martin Kuncek.
První sázení stromků s pacienty proběhlo 25. srpna 2011
ve Slavkově u Brna, kde B. Braun
Pacienti při dialyzačním ošetření před začátkem akce
15
Sázení stromů
REPORTÁŽ
P o Štokholme je Göteborg
druhým najväčším mestom
krajiny a zároveň najväčším
univerzitným mestom v Škandinávii s vyše 60 000 študentmi. Nachádza sa tu aj najväčší
prístav v severských krajinách.
Po ôsmich rokoch sa tak WTG
vrátili do Európy, kde sa naposledy uskutočnili v roku 2003
vo Francúzsku. V meste Nancy
mali vtedy premiéru na WTG aj
športovci zo Slovenska.
História hier a ich poslanie
Svetové transplantačné hry
sa po prvýkrát uskutočnili roku
1978 v anglickom meste Port­
smouth. S myšlienkou organizovať športovú olympiádu pre
ľudí, ktorí podstúpili úspešnú
transplantáciu orgánu – srdca, pečene, obličky, pankreasu,
pľúc alebo kostnej drene, prišiel britský transplantačný chirurg Maurice Slapak,
Svetové
transplantačné hry
XVIII. World Transplant
Games Göteborg
Dejiskom XVIII. svetových hier transplantovaných
športovcov (WTG) sa v dňoch 17.–24. 6. 2011 stal
na juhozápadnom pobreží Švédska ležiaci Göteborg
govať myšlienku darcovstva orgánov v spoločnosti. V štátoch,
kde sa už organizovali WTG, sa
počet transplantácií v priebehu
jedného roka zvýšil o vyše 30 %.
Hry sú zároveň i oslavou
života, kde sa pri športových zápoleniach stretávajú ľudia s neraz ťažkým
životným osudom a svojimi športovými výkonmi
dávajú vieru i nádej tisícom tých, čo sú nateraz
zaradení v čakacích listinách na transplantáciu orgánov, v kvalitnejší život,
ktorý ich čaká po úspešnej transplantácii.
XVIII. svetové
transplantačné hry
v Göteborgu za účasti
švédskeho princa Daniela
Vyše 1 100 športovcov z 54
štátov sveta, pričom k účastníckym štátom premiérovo pribudli
Bhután, Nepál, Litva a Uruguaj,
súťažilo v týchto športoch: ľahká
atletika, plávanie, volejbal, flo-
orbal, cyklistika, tenis, squash,
stolný tenis, badminton, golf,
bowling, pétanque a minimaratón. Slovenskú republiku reprezentovali Ľuboš Dobrotka,
Jozef Franer, Róbert Kopecký,
Miroslav Tichý a Jozef Wahlandt. Stále platí, že z každých
svetových alebo európskych
hier slovenskí športovci priniesli medailové umiestnenia. Tak
to bolo aj v Göteborgu. Najväčší úspech dosiahol Miroslav
Tichý z Lučenca, ktorý je štyri
roky po transplantácii obličky.
V silnej konkurencii stolných tenistov obsadil druhé miesto, keď
v dramatickom finálovom zápase podľahol čínskemu reprezentantovi. Na ceste do finále porazil M. Tichý v semifinále ďalšieho
výborného stolného tenistu
Ľuboša Dobrotku zo Žarnovice,
ktorý je vyše roka po úspešnej
transplantácii obličky, a tak Ľuboš získal bronzovú medailu.
V silnej konkurencii tenisového turnaja a po náročných zápasoch získal Jozef Wahlandt
z Hontianskych Nemiec, ktorý je
11 rokov po transplantácii obličky, bronzovú medailu.
Súčasťou svetových hier
v Göteborgu boli aj odborné semináre so zameraním
na problematiku transplantácií, darcovstvo orgánov a pod.
Možno spomenúť napr. seminár „Fyzické aktivity a šport
po transplantácii“ alebo „Orgánové darcovstvo a transplantácie – etické a náboženské aspekty“. Pre škandinávske štáty
je charakteristické, že majú vysoký podiel transplantovaných
obličiek od žijúcich darcov. Vo
Jozef Wahlandt s bronzovou medailou
z tenisovej dvojhry
dlhoročný prezident Svetovej
transplantačnej športovej federácie (WTGF), ktorej členmi sú
i Slovenská a Česká republika.
Hlavným poslaním WTGF je
okrem organizovania Svetových
transplantačných hier i propa16
Princ Daniel (uprostred) pozdravuje účastníkov
Svetových transplantčných her
REPORTÁŽ
Švédsku bolo v roku 2010 z celkového počtu 370 transplantácií obličiek až 168 transplantovaných obličiek od žijúcich
darcov, čo predstavuje vyše
45-percentný podiel. Aj v tomto kontexte je pozoruhodné, že
XVIII. svetové hry v Göteborgu
slávnostne otvoril a prevzal nad
nimi záštitu švédsky princ Daniel, ktorý tak ako mnohí účastníci hier, žije s transplantovanou
obličkou, ktorú mu daroval jeho
otec. Princ Daniel, pôvodne Daniel Westling, sa stal princom až
v júni 2010 sobášom s násled-
V e spolupráci s Mgr. Markétou Adamovou, radní pro
sociální oblast při MČ Prahy 8,
předala 4. srpna 2011 společnost
B. Braun Avitum firmě Fokus
Praha, provozovně Jůnův statek,
věcný dar v podobě 188 kusů
pracovního oblečení.
Pracovní oblečení pochází z pražských dialyzačních
středisek a z důvodu přechodu
na tzv. systémové prádlo je zde
již dále nepotřebné.
„Společnosti B. Braun velmi
děkujeme za pracovní oděvy
- opravdu je využijeme! Pokud by se podobná příležitost
naskytla znovu, rádi odebereme další věci. Velmi nám to
pomohlo,“ řekl Jiří Novák, vedoucí Jůnova statku.
Sociální firma Jůnův statek
zaměstnává osoby s duševním
postižením. Nabízí jim uplatnění v tréninkovém a vzdělávacím středisku Fokus Praha,
kdy mohou pracovat v chráně
Poďakovanie: Výprava slovenských športovcov na XVIII.
svetových hrách transplantovaných športovcov v Göteborgu
ďakuje za finančnú pomoc Spoločnosti dialyzovaných
a transplantovaných pacientov, ich rodinných príslušníkov
a priateľov dialýzy na Slovensku, spoločnostiam B. Braun
Avitum, Astellas Pharma, Novartis Slovakia a mestu Žarnovica.
níčkou trónu Viktóriou, s ktorou
sa spoznal vo fitnes centre ako
jej osobný tréner.
Šport je fenomén, ktorý dokáže meniť osudy ľudí, ako sa
to stalo i v prípade princeznej
Viktórie a princa Daniela. Šport
je i prostriedok na prekonávanie
vlastných fyzických a zdravotných limitov, na stretávanie sa
športovcov, ktorí po náročnom
období vážneho ochorenia deklarujú spoločnosti, že úspešná transplantácia v mnohých
prípadoch zlepší kvalitu života
do takej miery, že môžu aktívne
a pravidelne športovať. Svetové
hry transplantovaných športovcov sú o oslave života, pretože
život je dar. Každý zo športovcov
na týchto hrách má svoj vlastný
jedinečný príbeh a získava tu aj
vlastné jedinečné zážitky. O dva
roky sa World Transplant Games prvýkrát vo svojej histórii
presunú na africký kontinent.
Juhoafrická republika a mesto Durban privítajú účastníkov
XIX. World Transplant Games.
Mgr. Jozef Franer
Pracovní oblečení
pro Jůnův statek
Společnost B. Braun Avitum předala
věcný dar sociální firmě
ném ubytovacím či restauračním zařízení, dílně či prádelně.
Statek byl původně v majetku rodiny Jůnovy. V letech
1949 až 1994 byl ve vlastnictví státu, po restituci vnučka
původního majitele statek postupně zrekonstruovala a následně umožnila jeho současné
využití.
Ing. Petr Polák
Ing. Petr Polák a Ing. Zdenka Buchtová, B. Braun Avitum, při předání daru
Jiřímu Novákovi, vedoucímu Jůnova
statku (uprostřed)
17
PŘÍBĚHY ČTENÁŘŮ
V roce 1998 jsem začala
chodit na dialýzu B. Braun
v Plzni na Borech. Již v této době
byla na dialýze k dispozici televize s videem. V roce 2000 mi
byla transplantována ledvina
a bez dialyzačního ošetření jsem
byla do roku 2008. Poté jsem
navštěvovala jinou dialýzu, kde
jsem trávila pět hodin bez televize i rádia. Těšila jsem se, až
budu zase jezdit na dialyzační
středisko B. Braun, kam jsem se
vrátila v srpnu 2008.
Dialýzu jsem si zpestřila
nejen sledováním televize, ale
i pletením a drátkováním. Nosila jsem si také DVD přehrávač a pouštěla si filmy, když
ostatní dialyzovaní podřimovali a nebylo si s kým povídat.
Jakmile prošel okolo technik,
žádala jsem ho v legraci, ať mi
zařídí křeslo s počítačem.
Postupem času mi začala dcera půjčovat notebook,
ke kterému jsem si nosila
modem, a mohla jsem se tak
tudíž jsem nemohla její notebook využívat. Druhý den však
přišla vrchní sestra a nabídla
mi po dobu dialýzy zapůjčení
střediskového notebooku. Jsem
za to moc ráda, dialýza mi utíká mnohem rychleji.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem na dialyzačním
středisku B. Braun Avitum
za to, jak se o nás starají a snaží se nám co nejlépe zpestřit
pobyt v tomto zařízení. Poznala
jsem více dialýz, ale B. Braun
Avitum má opravdu kvalitní
ošetření a přístup personálu
k pacientům je dokonalý.
Starost o nás
na dialýze připojit k internetu.
Jenže modem se záhy porouchal a já čekala měsíc na opravu. To se opakovalo vícekrát.
Před třemi měsíci mi technik sdělil, že bylo na středisku
zřízeno Wi-Fi připojení pro
pacienty, a to jsem zajásala!
Již jsem nebyla nucena nosit si modem, pouze notebook
od dcery. Také rychlost připojení byla vysoká. Mohla jsem
hrát hry, přečíst si zprávy
a vše, co mě zajímalo.
Dcera ale jednoho dne odjela na šest týdnů do lázní,
Osmisměrka
Tajenka: "Nejtěžší zločiny jsou ty, které činíme,..."
E
Č
Ě
P
Á
L
K
S
18
V
Y
N
O
E
N
Ř
I
O
M
Š
Ž
R
Ó
É
R
K
U
E
I
I
S
N
O
L
N
Ř
T
Y
D
D
T
Í
E
T
K
R
A
L
C
T
N
S
Á
T
Á
O
E
E
A
O
Ř
R
K
Ž
P
B
S
N
K
R
R
L
A
S
Y
L
O
Ď
U
O
N
O
T
S
S
K
E
U
I
Návod:
Luštěte ve všech osmi směrech
a ze zbylých písmenek čtěte
po řádcích tajenku.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
R
N
Y
G
N
S
T
G
A
Í
M
O
U
Í
K
N
K
K
O
L
V
D
Y
A
Í
I
N
O
L
A
K
K
N E Z
N E T
D U R
E CH R
M U Č
S C L
N A K
Š O S
O
I
T
A
E
S
O
E
Děkuji za vše.
Věra Fialová
pacientka HDS
B. Braun Avitum Plzeň
H
K
P
K
N
V
L
T
S
A
Y
M
É
Z
K
E
ANGINA PECTORIS, APAČ,
ARCHEOLOG, BASK, CLARK,
DOVÍTI, EKZÉMY, ÍKAROS,
KALONI, KINETIKA, KLOKAN,
KRÁL, KROSNA, LEŽENÍ, METRÁŽ,
MUČENÉ, NENASYTNÍK, NEONY,
OENO, OUŘK, PEÓN, PLUK,
POŽITKÁŘ, SEAT, SHOZENÍ,
SKLÁPĚČE, SKONAT, SOŠKA,
TEĎKON, TÍLKO, TOLUEN,
TRUDNOMYSLNOST, TRUSKA,
TŘEŠNĚ, VERU, ŽIDLE, ŽLOUTKY,
ŽOLDNÉŘ
ČARUJEME V KUCHYNI
ŠPAGETY S MLETÝM MASEM
320 g špaget, 320 g mletého
masa (hovězí a vepřové)
sůl, olej, mletý pepř
česnek, bazalka
10 g rostlinného oleje nebo
sádla (dle tučnosti masa)
20 g cibule
2 malé rajské protlaky
strouhaný eidam
na posypání
(1 porce) E
Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme mleté
maso, sůl, pepř, utřený česnek. Orestujeme a smícháme s rajským
protlakem. Mírně podlijeme vodou a za občasného míchání dusíme
do změknutí. Do hotové směsi vmícháme čerstvou nasekanou
bazalku.
Špagety uvaříme v osolené vroucí vodě se lžičkou oleje dle návodu
uvedeného na obalu. Scedíme a pokapeme olejem, aby se nelepily.
Hotový pokrm posypeme strouhaným eidamem.
2499 kJ, B 25 g, T 26 g, S 64 g, K 160 mg, P 233 mg
PEČENÁ KRKOVICE
400 g krkovice
1/2 špenátového
protlaku
30 g cibule
česnek
1/2 vejce
sůl, kmín, pepř
Bramborový knedlík:
150 g studených
vařených brambor
(louhování), hrubá
mouka nebo krupice,
1/2 vejce, Solamyl
(1 porce) E 1623 kJ, B 26 g, T
(1 porce bez špenátu) E 1514 kJ,
(4 porce)
Omytou a osušenou krkovici osolíme a posypeme kmínem. Přidáme na měsíčky
nakrájenou cibuli. Vložíme do pekáče, podlijeme sklenicí vody a přiklopené pečeme
v troubě na 230 °C do změknutí. Občas maso poléváme, aby nebylo příliš vysušené.
Dopékáme bez poklopu, aby se vytvořila kůrka. Sos nezahušťujeme a použijeme ho
na polití hotového pokrmu.
Špenát: Špenát připravíme z mraženého špenátového protlaku, přidáme trochu vody,
aby se nepřipaloval. Ochutíme solí, pepřem, utřeným česnekem a zahustíme vejcem.
Bramborový knedlík: Vylouhované brambory vaříme v mírně osolené vodě. Slijeme
a necháme vychladnout. Studené rozmačkáme nebo umixujeme. Přidáme vejce, hrubou
mouku nebo krupici a vypracujeme těsto. Vytvoříme dva válečky, které ještě před
vařením ve vroucí vodě obalíme v Solamylu. Za občasného otáčení vaříme cca 20 min.
Po vyjmutí propícháme špejlí a studené krájíme na plátky.
17 g, S 34 g, K 871 mg, P 312 mg
B 23 g, T 16 g, S 32 g, K 506 mg, P 249 mg
PLNĚNÝ PAPRIKOVÝ LUSK
4 paprikové lusky: 200 g
mletého masa (hovězí
a vepřové), sůl, pepř,
majoránka nebo bazalka,
česnek, ½ vejce, strouhanka
Omáčka: 25 g rostlinného
oleje, 120 g cibule, 10 g
hladké mouky, 2 rajčatové
protlaky, k dochucení cukr,
ocet, celý pepř (6 kuliček),
nové koření (3 kuličky),
bobkový list, špetka tymiánu
Houskový knedlík: 400 g
hrubé mouky, špetka soli, 1/2
vejce, 250 ml vody, 2 tvrdé
rohlíky, 10 g droždí
(1 porce) E
(4 porce)
(4 porce)
Paprikové lusky omyjeme, odkrojíme stopku a opatrně odstraníme vnitřek. Plníme
dobře promíchanou směsí z mletého masa. Plněné papriky na pánvi nebo v troubě
na másle nebo na oleji opečeme ze všech stran. Na oleji zpěníme nadrobno
nakrájenou cibuli, zaprášíme hladkou moukou a připravíme hnědý (nepřipálený)
cibulový základ. Zalijeme studenou vodou a dobře promícháme. Vložíme mulový
uzlíček s kořením a vaříme cca 15 min. Poté vyjmeme uzlíček s kořením a omáčku
propasírujeme do druhého kastrolu. Přidáme rajčatový protlak, promícháme
a dochutíme špetkou soli, cukrem a octem do sladkokyselé chuti. Vložíme plněné
lusky a prohřejeme.
Houskový knedlík: Houskový knedlík připravíme z hrubé mouky se špetkou soli,
½ vejce a kvásku (droždí, ½ lžičky cukru, voda, špetka mouky). Postupně přidáváme
vodu a na kostky nakrájený rohlík. Zpracujeme v těsto a na pomoučeném vále
vytvoříme dvě šišky. Vaříme v páře. Použijeme velký široký kastrol, aby knedlíky
měly prostor a nesrazily se. Voda je těsně pod pařákem. Na pařák položíme utěrku
a šišky lehce přikryjeme. Vaříme pod pokličkou 20 min. Poté opatrně vyjmeme,
propícháme špejlí a až po chvilce krájíme na plátky speciálním kráječem nebo
režnou nití.
2325 kJ, B 16 g, T 23 g, S 71 g, K 376 mg, P 117 mg
Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor)
19
HOBBY
V še začíná sklizní. Neházejte natrhaná jablka z výšky
do beden, ale opatrně je pokládejte do měkkého. K tomu vám
ideálně poslouží například košík vystlaný pytlem. Jen zdravé, nepoškozené kusy vydrží
přes zimu čerstvé. Proto ovoce,
které není zcela v pořádku, raději vůbec neskladujte a zpracujte ho rovnou do závinu nebo
kompotu. Hnijící přezrálé ovoce urychluje hnilobu i u ostatních kusů.
Sklep nebo tmavé vzdušné
bedýnky
Sklizeň nechte oschnout mimo
dosah slunce a v chladnějším prostředí, pak ji uskladněte
ve sklepě. Ten se k zachování čerstvé zeleniny a šťavnatého ovoce
hodí nejlépe. Nabízí ideální podmínky, především tmu a teplotu
7-8 °C. „V dobrém sklepě vydrží
jablka nebo brambory přes celou
zimu, důležitá je stálá teplota.
Když je úroda přes den ve dvaceti stupních a v noci v pěti, pak
jde trvanlivost rychle dolů,“ tvrdí
Miloslav Šťastný z velkoobchodu
ovoce a zeleniny Basko banány.
Pokud nemáte k dispozici sklep, můžete k uskladnění
využít například balkon nebo
Tip pro vaši chladničku
V lednici můžete zkombinovat
zralé a nezralé plody ve svůj
prospěch. Pokud jste si koupili
nedozrálé banány, využijte
ethylen uvolňující se ze
zrajících jablek a smíchejte
tyto dva druhy ovoce. Banány
brzy zežloutnou. Jestliže
už jsou ale zralé, dejte je
od jablek pryč, jinak rychle
zhnědnou.
20
S ovocem pro
uskladnění
zacházejte jako
v bavlnce, jinak
nevydrží
Jablka a hrušky pro uskladnění trhejte i se
stopkou, prodloužíte tak jejich trvanlivost.
A skladujte jen takové množství ovoce a zeleniny,
které stihnete zkonzumovat.
zimní zahradu. Bedny vyložte
měkkým materiálem propouštějícím vzduch (například pytlem nebo kousky polystyrenu)
a skladujte v nich ovoce a zeleninu zabalené v novinovém papíře. I při skladování ve sklepě
dbejte na vzdušnost.
Ovoce přechovávejte v přepravkách maximálně ve dvou
až třech vrstvách.
Svou roli hraje i správná
vlhkost. Například cibuloviny
ale naopak potřebují sucho,
ve vlhkém sklepě brzy ztratí
svou chuť.
Někteří zahrádkáři balí ovoce a zeleninu do papíru i při
uskladnění ve sklepě, jiní skladují jablka stopkou dolů a hrušky směrem nahoru. To ale nemá
žádný efekt, důležitá je vlastní
trvanlivost ovoce a zeleniny.
Jablka a brambory by měly
vydržet přes celou zimu stejně
tak kořenová zelenina uložená v písku. „Rajčata a papriky
zato vydrží uskladněné asi tý-
den, rychle se kazí. Ještě horší
je to u peckovin,“ míní Šťastný. Proto je raději zkonzumujte
a zpracujte co nejdřív. Například zavařené, usušené nebo
zmražené švestky vám zachutnají i příští jaro.
Zboží ve velkoskladech se
rychle mění, takže ovoce a zelenina na sebe nestačí působit.
U jednotlivých zahrádkářů ale
hraje roli, co s čím uskladní,
protože svou sklizeň nikam
nepřemísťují. Jablka uvolňují látku zvanou ethylen, který
urychluje zrání i svého okolí.
Proto neskladujte jablka blízko
brambor, jinak rychle naklíčí.
Bramborám také vyhovuje teplota 2 až 4 °C - ve vyšší teplotě
klíčí. Nekonzumujte nazelenalé
brambory, obsahují jedovatý
alkaloid.
Kontrolujte sklep i lednici
V zimě nezapomeňte kontrolovat
uskladněnou úrodu alespoň
jednou týdně. Rychle tak
zamezíte šíření případné nákazy. Při každé
kontrole nahnilé plody okamžitě odstraňte.
Skladování vlastní úrody má
význam, nikoliv ale uskladnění
velkého množství kupovaného ovoce. „Všechno se dováží,
proto nedoporučujeme skladovat větší množství ovoce a ze-
B ěhem neodvratně se hlásícího podzimu se vyplatí sledovat předpověď počasí.
První mrazíky mohou spálit
rostliny i poškodit kořínky. Proto se vybavte na zimu a nakupte netkanou textilii a mulčovací
kůru. Použijte je alespoň kolem
choulostivějších rostlin, jako
jsou například okrasné traviny.
Jakmile klesne teplota pod bod
mrazu, měly by být už všechny
květiny, stromy i keře jako pod
peřinou.
Sázení stromů, keřů i cibulovin
Říjen je měsícem dřevin. Dobře se teď uchytí ovocné stromy.
Nejprve namočte jejich kořeny
na den do vody, aby se odplavily nečistoty. Stromy pak i lépe
zakoření. Jen citlivé broskvoně
raději nechte až na jaro.
V těchto dnech lze vysadit také
stromy okrasné,
ale i maliny, ostružiny,
angrešt
leniny,“ varuje Hana Batličková z velkoobchodu Batlička
v Turnově. Ve skladech se sice
sklizeň dlouho neohřeje, ale
často se tu neoddělují porušené plody a najdete vedle sebe
jablka s bramborami. Proto
nepodléhejte velkým slevám
V říjnu se pusťte
do sázení ovocných
stromů a keřů,
dobře se uchytí
V říjnu se na zahradě soustřeďte na dřeviny vysaďte živý plot, okrasné keře nebo ovocné
stromy. Pořádně zalévejte všechny rostliny,
aby načerpaly dostatek vláhy. Pozor ale na první mráz.
nebo rybíz. Je také ideální čas
k výsadbě rododendronu nebo
magnolie. Hlavně nezapomínejte na poctivou zálivku.
Říjen se hodí i pro sázení
některých okrasných cibulovin, tulipánů, hyacintů nebo
bledulí. S narcisy neotálejte,
v těchto dnech máte poslední
šanci. Potřebují totiž vysadit
do teplejší půdy než ostatní
cibuloviny. Naopak nespěchá
pěstování česneku, ten klidně
nechejte až na konec měsíce.
Cibule citlivějších rostlinek,
jako jsou begónie a mečíky,
vyndejte z půdy. Očistěte je,
usušte na suchém písku a uložte do chladné tmavé místnosti.
v obchodech a nenakupujte zásobu ovoce a zeleniny na celou
zimu.
Převzato z
Zryjte půdu, starejte se
o trávník
Před příchodem zimy se postarejte také o trávník. Už sice
není potřeba ho sekat tak často
a tak nakrátko, přesto je ale sekání potřeba. Přidávejte podzimní hnojivo, které mu dodá
živiny potřebné k obnovení.
Na konci října už bude čas
na vertikutaci, která zbaví
trávník zbytečné plsti. Postup
21
HOBBY
je jednoduchý, trávník
nejprve posekejte a poté
ho provzdušněte vertikutátorem nebo vertikutačními hráběmi. Po zásahu sice bude trávník
vypadat zničeně, ale brzy
se zacelí. Po provzdušnění
ho dosejte.
Rozdíl mezi hnojeným trávníkem a trávníkem trpícím
nedostatkem dusíku je patrný
na první pohled.
Než definitivně skončí příjemné podzimní dny, máte
příležitost založit kompost
nebo skalku. Zryjte také záhony a udržujte je bez pleve-
le. Po přikrytí netkanou textilií zůstane půda připravená
na jaro. Zemině prospěje přidání hnoje. Na místa, kde hodláte pěstovat kořenovou zeleninu a cibuli a česnek, použijte
raději kompost.
Nezáleží na dni, ale na počasí
Mnoho zahrádkářů stále sází na pranostiky. Počasí se ale mění a každý rok přichází teplé nebo
chladné dny jinak než předtím. Proto nezapomínejte, že pranostiky slouží jen pro orientaci. Řiďte se hlavně počasím, ne přesným datem v kalendáři.
Osmisměrka
Návod:
Luštěte ve všech osmi směrech
a ze zbylých písmenek čtěte
po řádcích tajenku.
Tajenka: "Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak..."
William Shakespeare
N
E
K
O
N
A
T
E
R
M
O
P
L
A
S
T
22
N
A
T
N
A
M
I
L
A
K
I
N
O
R
I
M
É
K
C
E
B
O
S
N
K
O
L
Í
K
Y
T
A
M
S
Ž
M
V
O
É
A
O
Á
M
N
O
B
A
N
O
U
L
E
Š
Ž
K
K
T
D
U
D
M
Š
V
T
N
R
O
Ř
E
O
U
O
U
Ř
I
T
O
K
O
R
E
T
U
K
M
É
P
L
A
E
R
S
T
R
S
Y
F
S
T
I
A
N
E
K
Z
V
O
O
I
I
E
I
R
I
K
N
G
A
V
L
I
O
T
N
V
M
R
Ř
U
S
Y
E
L
V
Ň
Ý
N
Ř
A
T
A
I
E
O
S
R
P
T
I
O
O
K
K
E
N
I
A
N
T
T
T
O
G
I
G
K
V
S
O
Z
I
V
L
Á
N
Á
R
T
U
K
Á
A
A
V
V
A
L
S
O
L
I
M
A
Á
V
A
V
P
D
O
Á
J
K
Ů
Í
Á
A
R
C
L
E
Ř
O
A
L
Ň
N
M
E
R
N
N
Z
O
E
U
R
L
K
N
O
O
Í
U
D
P
E
A
E
F
osmisměrka
Ž
M
N
I
I
T
A
H
A
T
T
E
Z
P
C
E
R
U
É
T
U
N
H
A
N
Í
T
N
O
U
I
R
D
K
R
Y
L
O
V
R
T
I
L
O
H
O
S
Í
Á
A
Á
N
Ž
Á
V
D
O
A
C
A
S
L
O
N
N
E
S
V
Á
R
O
K
Í
N
B
E
S
O
R
P
ABONMÁ, AKUMULÁTOR,
AUTOKAR, CASLON,
DEKLINATORIUM,
DRAHOŇOVSKÝ, DŘEVOŘEZ,
DUNLOP, FENOMÉN, FRUSTRACE,
GILGAMEŠ, GUVERNÉR, IRONIK,
KALIMANTAN, KINETIKA,
KLOKAN, KOLÍKY, KOMIKS,
KRIMINÁL, KRYLOV, KŘEMEN,
LOKOMOTIVA, LUIKOVÁ,
MANÉŽE, MANTRY, MILOSLAV,
NÁDRŽE, NAHNUTÉ,
NAPAKOVANÉ, NEKONAT,
NEPRŮSVITNOST, NESVÁR,
ODTÍT, ODVÁŽNÁ, OHNICE,
OHOLIT, OLOUPANÁ, PROSEBNÍK,
REFORMÁTOŘI, ROSICE,
SHOZENÍ, SOBECKÉ, TAHATI
TERMOPLAST, TRUSKA,
UPEVŇOVADLO,
ZAINTERESOVATI,
ZAJMUTÍ, ZINKOVÁNÍ, ZVOLNIT,
ŽLOUTKY
CO JE CHRONICKÉ
ONEMOCNĚNÍ LEDVIN
(CKD)?
ZDRAVÁ LEDVINA
CKD se projeví tehdy, když ledviny postupně
přestávají být schopné udržovat v rovnováze vnitřní
prostředí těla a když nedokáží vytvářet dostatek
moči, aby vyloučily toxické a odpadní látky z krve
pryč z těla. Celosvětově je počet nemocných
1 nemocný CKD ze 7 – 8 zdravých dospělých.
¥ž
Buňky v ledvinách, stejně jako všechny buňky v celém
těle, potřebují stálou dodávku kyslíku. Pokud klesá
funkce ledvin a jejich schopnost vylučovat odpady,
klesá i počet buněk v ledvinách.
POŠKOZENÁ LEDVINA
Snížený počet buněk v ledvinách dál zhoršuje výkon
ledvin a klesají jejich schopnosti udržovat tělesné
tekutiny v rovnováze, vylučovat odpadní látky a také
vyrábět látky potřebné pro vývoj červených krvinek.
V tomto bludném kruhu vede snížená funkce ledvin
k dalšímu poškození ledviny jako takové. Postupně se
zhoršující chronické onemocnění ledvin tak nakonec
vede k úplnému zničení ledvin. Většina případů
onemocnění CKD může zůstat neobjevená řadu
let, až desítek let. Na začátku onemocnění nemusí
být projevy nemoci vůbec rozpoznatelné – tím je
chronické onemocnění ledvin (CKD) nebezpečnější.
23
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Čaj na dobrou noc
C esty do Němec byly pro
nás kouzelné. Doteky cizí
země, prchavý dojem svobody.
A ve skutečnosti jsme přejížděli z jedné rezervace do druhé…
Byl jsem šťastný, že moje auto
vydrželo jízdu po Hitlerových
betonkách. V každém spoji zadrncalo, ale nerozpadlo se. Byl to
wartburg z roku 1961 vyrobený
v NDR. Vláďa a Helena s mojí
ženou Jarmilou tvrdili, že jezdím
jako na ploché dráze. Nejezdil
jsem rychle, ale můj styl byl trhaný a nepředvídatelný. Každá
pneumatika byla jiná a klouby
vydávaly divné zvuky.
„Vezu vás do německé říše,
tak si ze mě nedělejte legraci,“
napomínal jsem své pasažéry.
„Na mně záleží, jestli se někdy
vrátíte do naší rodné země ve24
dené slavnou komunistickou
stranou k lepším zítřkům.“
„Kdybychom byli víc na západ, tak bych ten návrat oželel,“ ozval se Vláďa. V motoru
se rozpoutal divný mumraj. Jakési rozjařené zvuky.
„Chce si odpočinout,“ řekl
jsem a zastavil u malého obchůdku.
„Kdo?“ ptala se Jarmila.
„Wartburg!“ V malém obchůdku jsem nakoupil léčivé
čaje. Měli tam velkolepý výběr.
„Schlafen – nicht!“ Nápis mne
zaujal. Ukázal jsem na čaj a pan
vedoucí přikývl. Řekl jsem si
o tři balíčky. Vedoucí mi něco
dlouho vysvětloval a neustále říkal achtung. Přikyvoval
jsem, aby moji přátelé viděli,
jak dokonale ovládám německý
jazyk. Musel jsem ukázat i pas
a vedoucí si něco zapsal.
„Možná že čaje jsou strategický zboží,“ říkal venku Vláďa.
„Možný to je,“ přikývla Helena, „daji to vypít nepříteli
a odzbrojí armádu bez boje!“
Auto začalo divně poškubávat, a tak jsem to v Drážďanech otočil zpět do naší milované socialistické republiky.
K ránu jsem se se svými
přáteli loučil.
„Tady máte balíček čaje
a uvařte si ho hned. My to
uděláme taky a při šálku budeme vzpomínat, jak jsme chtěli
dojet do Berlína.“
Za tři dny volala Helena
z práce.
„Ty starej vole,“ oslovila mne přátelsky, „my po tom
čaji nespíme už třetí den! Ten
druhý balíček jsme dali Jermanovům a ti nespěji taky!“
„Já nespím taky!“ divil
jsem se. „A moje žena taky ne.
A přitom jsme vypili každej
čtyři hrnečky!“
„Tak už nepij nic, nebo ti
půjdeme na pohřeb!“ křičela
Helena. „Máme vykulený oči,
pod nima modrý kruhy a hlavy
máme jako cep!“
„My taky,“ přiznal jsem.
„Ani jsem nešel do práce.
Chvílemi se mi zdá, že mám
halucinace!“
Helena se bláznivě smála
a potom vážně vysvětlovala.
„Ptala jsem se tady v práci jednoho Němce, co je to za čaj.
Přečetl si návod a lekl se. Víš,
na co je?“
„Na spaní!“ vyhrkl jsem
udiveně.
„Je to čaj pro noční hlídače, ty lebedo!“ Chvíli mlčela.
„Aby nespali a hlídali. Za den
se může vypít maximálně jeden šálek. Je v tom otrušík. Při
větší konzumaci hrozí kolaps!“
Helena se odmlčela a pak se
zeptala:
„Pepiku, podle jaký učebnice
se učíš? Není to scénář Maryši?“
Když jsem splachoval čaj
na klozetu, řekl jsem smutně
Jarmile:
„Ták a dvacet sedm marek
je v hajzlu!“
Josef Fousek
Otištěno se
souhlasem
autora
HT
C
I
N
!
N
E
LAF
H
SC
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Lékařská pousmání
P řinášíme vám další humorný příběh z nejrůznějších lékařských oborů, jehož autorem je český neurolog
MUDr. Svatopluk Káš, CSc.
Ti lékaři aneb rozdílné
priority
Na Lékařské fakultě Brněnské
univerzity probíhala hloubková kontrola zaměřená především na ekonomiku. Jeden
z vedoucích pracovníků ekonomického oddělení navštívil
za tímto účelem i Ortopedickou kliniku prof. MUDr. Bedřicha Frejky. A sháněl se
po panu profesorovi.
Sekretářka mu sdělila, že
pan profesor je v nemocnici
ve Vyškově, kam byl pozván
k nějaké komplikované operaci.
„Tak bych prosil jeho zástupce nebo někoho jiného
z vedoucích pracovníků kliniky,“ řekl dotčeně pracovník
ekonomického oddělení.
„Pan docent je na sále,
pracují tam spolu s druhým
panem asistentem na nějaké
endoprotéze, a pan doktor
Müller je na malém sálku, dělají tam snad nějaké arthroskopie nebo punkce kolena.“
Pracovník ekonomického
oddělení se zatvářil znechuceně: „To je zajímavé. Všichni si tu operují a práce zatím
stojí!“
Soutěž / Léto jak má být
Prožili jste během letošního léta nějaký nevšední zážitek? Strávili jste příjemnou dovolenou či jste navštívili nějaké zajímavé místo?
Pošlete své příběhy do redakce Dialogu. Ta vybere tři nejlepší z nich a otiskne je v dalších vydáních časopisu.
Výherce odměníme kvalitními nůžkami Aesculap pro domácnost z chirurgické oceli.
Příspěvky zasílejte na:
B. Braun Avitum s.r.o., Časopis
Dialog, V Parku 2335/20, 148 00
Praha 4
e-mail: [email protected]
25
PRO LEPŠÍ NÁLADU
PEJSCI
SPRÁVNÍ TAJENKA
JEDNOTKA
1
PŘED- NITRID
LOŽKA HLINÍKU
ZNAČKA
ELEKTRONIKY
MILENEC
LESNÍ
ZVÍŘE
SPZ JABLONCE
NAD NISOU
LATIN.
KOST
PODZEMNÍ
CHODBA
V DOLE
SOUBOR
HISTORICKÝCH
DOKUMENTŮ
ZN. ELENÁSTRAHY KTROSPOTŘEBIČŮ
VYLÍČIT
(UDÁLOST)
DOMÁCKY
ALEXEJ
ČISTIT
ČÁST
RYBÍ
HLAVY
DÓM
JEHLIČNATÝ
STROM
ZAČÁTKY
ZÁVODŮ
JMÉNO
PROZAIKA
PAVLA
SLOVEN.
IROVÉ
RUSKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO
(18.5.)
ZN.CERU
TAJENKA GERMÁNSKÁ
2
STAROLITERA
ANGL.
OVES
ŘÍMSKÁ
BOHYNĚ
ÚRODY
VŮLE POMOCI
ZKRATKA
VELKÉ BRITÁNIE
ZVUK
ZVONKU
STOVKY
SLOV.
JISKRA
TAŤKA
(SLOV.)
ODLÍTI
STAV
OCHROMENÍ
ANGLICKY
DEKRET
DAŇ
Z PŘIDANÉ
HODNOTY
POLYNÉSKÝ
NÁPOJ
ELIPSA
ČÍNSKY TAJENKA RUSKY UKAZOVACÍ
4
PÍSEK
TEDY ZÁJMENO
HRANICE LETADLO
(DĚTSKY)
POLÍ
MADRIDSKÝ
KLUB
ŘECKÝ
VOJENSKÁ OSTROV
JEDNOTKA SLEZSKÁ
SHRNUTÍ
ŘEKA
"Manželství je
přístřešek, do něhož..."
(tajenka 1–5)
ČÁST
JAROMĚŘE
VĚRNÁ
ŘÍMSKY
49
ZK. KREVNÍHO
TLAKU
TROJICE
(KNIŽNĚ)
BELGICKÁ
ŘEKA
CHEM. ZN.
ZN.
TELLURU
TAJENKA
3
POKOLENÍ
DĚTSKÝ
POZDRAV
ANGL.
TRUBKA
TURECKÁ BERKELIA
CITOSL.
JEDN.
ŤUKNUTÍ
OBJEMU
TVÁRNICE
KERAMICKÁ
ZKR.SOUHVĚZDÍ
ARIES
(SKOPCE)
TAJENKA
5
ITAL.
SÍDLO
JEN
MUŽSKÉ
BRNĚNÍ JAPON.
JMÉNO
(MN. Č.) LOVKYNĚ
(14.8.)
MUŽSKÉ
ČESKÁ
JMÉNO TELEVIZE
(26.10.)
ÚSTŘIC
NĚM.
KACHNY
ČÁST
BŘICHA
DRUH
PAPOUŠKA
AEROPLÁN
SILNÝ
PROVAZ
NERV
HLÍDKA
SNÍŽENÝ
TÓN
CHLAPCI
VELKÝ
OŘECH
PROVINĚNÍ
PLANETKA
SÍDLO
ŘECKÝCH
HLAVNÍCH
BOHŮ
BIOGRAF
ZOBÁKEM
PYTLÁCKÁ
NÁSTRAHA
FR.
HOTOVÉ
FILM.
DÍLO
HEREC
NĚM.ON
INIC.
HERCE
CUPÁKA
PŘÍBUZNÝ
OSOBNÍ
ZÁJMENO
MÝTINA
ZDE
ZN.MOUKY
PODZEMNÍ
ČÁST
ROSTLINY
BAHENNÍ
ROSTLINA
TEMNÉ
PLOCHY
ZA OSVĚTLENÝM
TĚLESEM
UPOZORNĚNÍ
TOTÉŽ
AMER.
ŘEKA
POMŮCKA:
AMA, AREZZO, AUGO,
ENTEN, ITAK, KAKA,
KARAUL, KAVA, KYRYSY,
MINSTR, OAT, OPERÁT,
OPS, PIPE, REAL, TEAC,
Soutěžní křížovka
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také
drobné soutěžní zpestření ve formě křížovky o ceny.
Máte-li soutěžního ducha,
pak neváhejte a luštěte! Pro
pět z vás, kteří nám včas zašlou
správné znění soutěžní tajenky,
jsou přichystány zajímavé ceny.
Uzávěrka tohoto kola soutěže je
1. 11. 2011
26
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
správné znění odevzdejte personálu
dialyzačních středisek B. Braun Avitum nebo zašlete poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 (na obálku při­
pište heslo „Soutěž“).
Případně nám správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu [email protected] nebo
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte
prosím
odpovědi
na soutěž po uzávěrce, nebudete
zařazeni do slosování. Z technických důvodů zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování
svého jména; neradi bychom Vaše
jméno komolili, až se objevíte
na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na adrese: www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce: radiobudík,
lampička, 2 knihy o výživě pacientů, osuška, tužka + blok+ ledvinka
(anti­stresové mačkátko).
Výherci z minulého čísla:
Helena Rychnovská, Marcela
Zítková, Marie Medková, Katarina
Kubelková, Jiří Váverka.
Řešení z minulého čísla:
Odpočinek, jako všechno, končí
únavou.
Viry a bakterie útočí přes vaše ruce.
Chraňte se před nákazou.
Chřipka.
Sáhněte si.
Softa-Man
®
ƒƒ ničí bakterie i viry
ƒƒ účinnost do 30 vteřin
ƒƒ jemný k pokožce
ƒƒ praktická velikost balení
(75 ml)
ViscoRub
Dezinfekční sprej na ruce

Stačí si s někým potřást rukou, vzít za kliku
na úřadě nebo otočit kohoutkem na toaletě
v restauraci. Vždy si můžete být jisti, že
na vašich rukách přistanou bakterie, viry,
kvasinky nebo plísně.
Pokud neproniknou přímo do vašeho
organizmu (například prostřednictvím jídla,
pomocí příboru nebo přes rty), dostanou
se na všechno a všechny ve vašem dosahu
– dokud se jich důkladně nezbavíte.
Hygienicky čisté ruce
vždy a všude
Přitom stačí mít v kapse, kabelce nebo
batohu dezinfekční prostředek Softa-Man®
ViscoRub. Díky alkoholové bázi likviduje
mikroby neporovnatelně účinněji než
mýdlo. Navíc si můžete ruce očistit kdykoliv
a kdekoliv a nepotřebujete k tomu ani vodu
a mýdlo. Stačí nanést dezinfekční sprej
na ruce a rozetřít.
Nedejte bakteriím a virům šanci udržet se na vašich rukou
- mějte u sebe vždy Softa-Man® ViscoRub.
K dostání v síti lékáren Pharmia a v prodejnách Zelená hvězda.
Více na www.dezinfekcedokapsy.cz
Soutěž
o 10 dezinfekcí do kapsy
Softa-Man® ViscoRub
Softa-Man® ViscoRub je účinný proti:
…… chřipce, E.coli (EHEC), salmonele
…… srdečnímu infarktu, cukrovce, zlomenině ruky
…… depresi, nespavosti, klaustrofóbii
Jméno, příjmení, titul
Adresa
E-mail
Tel.
Datum
Podpis
Svým podpisem zároveň uděluji souhlas k tomu, aby v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) společnost B. Braun Medical s.r.o.,
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 48586285 (dále jen „Správce“) zpracovávala
mé osobní údaje v rozsahu, který uvádím na tomto soutěžním kuponu, za účelem
vyhodnocení soutěže, zasílání marketingových materiálů a informací o akcích
a novinkách Správce. Tento souhlas uděluji na dobu nezbytnou k dosažení účelu
zpracování, nejdéle však na dobu 2 let od dne udělení tohoto souhlasu. Jsem si
vědom svých práv, které mi vyplývají ze Zákona, zejména možnost vzít kdykoliv
souhlas zpět, žádat informace o zpracovávaní mých osobních údajů, požadovat
odstranění závadného stavu.

Proč se chránit proti
mikroorganizmům?
Své odpovědi zasílejte na adresu:
B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha
Uzávěrka pro zaslání odpovědních kuponů je
30. září 2011. Ze správných došlých odpovědí bude
vylosováno 10 výherců, kteří získají dezinfekci do kapsy Softa-Man® ViscoRub.
přijeďte
sI k nám
OUT!
ODPOČIN
Rekreační dialýza
v Uherském Brodě
Dialyzovaným pacientům a jejich rodinným
příslušníkům, přátelům nabízíme výhodnou
rekreaci v nádherném prostředí Slovácka
v jihovýchodní části republiky.
T ermín: individuálně dle potřeb
Místo: Uherský Brod
n D
ialyzační ošetření: zajištěno na dialyzačním středisku B. Braun Avitum v Uherském Brodě v areálu
n
n
Městské nemocnice s poliklinikou
Ubytování: v prostorách dialyzačního střediska ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. n
Stravovat se lze v blízkém penzionu (100 m od dialyzačního střediska).
C
ena pobytu: 150 Kč / osoba a noc (ubytování pro jednu osobu bez stravování)
n Možnosti rekreace v okolí:
n
Lázně Luhačovice – jedno z nejznámějších lázeňských měst v Evropě
Uherské Hradiště
Poutní místo Velehrad
Vlčnov – místo konání tradiční Jízdy králů
Nivnice – rodiště Jana Amose Komenského
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty
Pro zajištění dialýzy kontaktujte Centrum rekreačních dialýz: B. Braun Avitum s.r.o., tel.: +420-271 091 922, fax: +420-271 091 923, e-mail: [email protected]
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Download

„Šel jsem však vytrvale“