abstract pro akci: 17. KONGRES O ATEROSKLERÓZE, 05.12.2013 - 07.12.2013 - Hotel
Harmony Club, Špindlerův Mlýn
téma: Nealkoholová jaterní steatóza u pacientů s diabetem 2. typu.
forma prezentace: ústní prezentace
vložil: Doc. MUDr. Radan Brůha CSc.
Výskyt nealkoholové jaterní steatózy u
pacientů s diabetem mellitem 2. typu a
metabolickým syndromem v České
republice.
autoři: R. Brůha, R. Hainer, M. Zeman, A. Žák, T. Vařeka, J. Petrtýl, R. Šroubková, L. Vítek,
K. Dvořák.
Úvod: Nealkoholová jaterní steatóza (NAFLD) je pravděpodobně nejčastějším chronickým
jaterním onemocněním v západních zemích. Až 1/4 pacientů s NAFLD má riziko vzniku
jaterní cirhózy. Cílem bylo zjistit prevalenci jaterní léze mezi pacienty s diabetem mellitem 2.
typu (DM 2) v ČR.
Pacienti a metody: U 180 pacientů s DM2 byly vyšetřeny jaterní testy, parametry
metabolického syndromu a provedeno ultrazvukové vyšetření jater. Jaterní poškození bylo
hodnoceno jako zvýšení ALT či GGT nebo jako abnormální sonografický nález jater.
Výsledky: Celkem 93% vyšetřovaných pacientů splňovalo kritéria metabolického syndromu,
83% vyšetřovaných pacientů mělo známky NAFLD a 13% pacientů mělo sonografické
známky cirhózy či fibrózy. Pacienti s NAFLD měli významně vyšší hmotnost (97,1+-19,4 vs
80,8+-14,9 kg; p=0,001), BMI (32,6+-5,2 kg/m2, vs 28,6+-5,9; p=0,005), obvod pasu (113+13 vs 105+-11 cm; p=0,025) a vyšší triglyceridémii (1,9+-1,6 vs 1,2+-0,4 mmol/l; p=0,004)
ve srovnání se skupinou bez jaterní léze. Skupiny s NAFLD a bez jaterní léze se nelišily
pohlavím, hodnotami cholesterolu, glykovaného hemoglobinu, ani hodnotou glykémie.
Závěr: Většina pacientů s DM 2 splňuje kritéria metabolického syndromu. Jaterní abnormity
se vyskytují u podstatné části těchto nemocných a souvisejí spíše s parametry metabolického
syndromu. Část pacientů s DM2 má jaterní fibrózu či cirhózu.
IGA MZ ČR NT11247/4.
Download

Brůha Radan