Stacionární magnetické pole
1. Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o magnetické indukci 2 T na přímý vodič aktivní
délky 8 cm, kterým prochází proud 6 A? Vodič svírá s vektorem magnetické indukce úhel 30°. [0,48 N]
2. Vodičem, který je umístěn v homogenním stacionárním magnetickém poli kolmo ke směru indukčních čar
a má aktivní délku 5cm, prochází proud 25A. Magnetické pole působí na vodič silou 50 mN.
Určete velikost magnetické indukce. [B = 40 mT]
3. Na přímý vodič délky 10 cm, kterým prochází proud 2A působí v homogenním magnetickém poli
s magnetickou indukcí 0,2 T síla 20 mN. Určete úhel, který svírá vodič se směrem magnetických
indukčních čar. [Úhel, který svírá vodič se směrem magnetických indukčních čar je 30°]
4. Jakou magnetickou indukci má magnetické pole solenoidu s délkou 20cm se 400 závity, pokud proud
procházející solenoidem je 5A? [B = 4π.10-3T]
5. Určete proud, který prochází dlouhou válcovou cívkou, je-li velikost magnetické indukce magnetického
pole cívky 3,14.10-3 T. Hustota závitů cívky je 2.103m-1. [ I = 1,25 A]
6. Jakou délku má solenoid, jímž protéká proud 0,1 A a má 40 závitů, je-li v jeho středu magnetická indukce
5.10-3 T, μr = 1. [ l = 1,01.10-3m]
7. Dvěma dlouhými přímými rovnoběžnými vodiči ve vzduchu ve vzájemné vzdálenosti 1 m procházejí
stejné proudy I1 = I2 = 1A. Vypočítejte velikost sily, která působí na jednotku délky každého vodiče.
[síla F = 2.10–7 N na 1m délky]
8. Vzdálenost vodičů v kabelu, kterým prochází proud 25 A, je 5 mm. Jak velkou silou je namáhána izolace
mezi vodiči na každém desetimilimetrovém úseku? Relativní permeabilita izolace je μr=1. [2,5.10-4 N]
9. Mezi dvěma rovnoběžnými vodiči silnoproudého vedení, jejichž vzájemná vzdálenost je 20 cm působí
sila 16 N na každý metr délky vodiče. Určete velikost elektrického proudu ve vedení. [I1 = I2 = I = 4000A]
10. Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými od sebe 10 cm procházejí stejné proudy 1000A. Určete aktivní
délku vodičů, jestliže na ně působí sila 2N. [Aktivní délka vodičů je l = 1m]
11. Jakou silou působí magnetické pole s indukcí 0,2 T na elektron, který se pohybuje rychlostí 104 m/s
kolmo k indukčním čarám? [F = 0,32.10-15 N]
12. Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli, jestliže jeho trajektorie byla kružnice
o poloměru 0,6 m a magnetická indukce měla velikost 1 T? [v = 5,7.107 m.s-1]
13. Jakou velikost musí mít magnetická indukce homogenního magnetického pole, aby se v něm elektron
pohyboval po kružnici s poloměrem r = 40 cm rychlostí v = 3,8.107 m.s-1?
Jaká bude kinetické energie elektronu? [B = 5,4.10–4 T, Ek = 6,57.10–16 J]
Download

Stacionární magnetické pole