Seznam úloh probraných na první části cvičení z předmětu A2B17EPV
Označení ve skriptech - Teorie elektromagnetického pole : příklady / Vítězslav Pankrác, Pavel Hazdra, Karel
Novotný
Výpočet intenzity elektrického pole pomocí superpozice pole bodového náboje
Elektrické pole na příčné ose úseku dlouhého tenkého vodiče
Elektrické pole dlouhého tenkého vodiče – limitní případ úlohy ES/8
Elektrické pole tenkého nabitého prstence
Aplikace Gaussovy věty pro výpočty elektrických polí
Elektrické pole a potenciál bodového náboje pomocí Gaussovy věty
Elektrické pole a potenciál nabité koule pomocí Gaussovy věty
Elektrické pole a potenciál tenkého dlouhého nabitého vodiče pomocí Gaussovy věty
Elektrické pole a potenciál válcového dlouhého nabitého vodiče pomocí Gaussovy věty
Elektrické pole a potenciál nekonečně rozlehlé nabité vodivé roviny pomocí Gaussovy
věty
Kapacita
Elektrické pole mezi dvěma opačně nabitými rovnoběžnými rovinami ( deskový
kondenzátor)
Kapacita deskového kondenzátoru s homogenním a složeným dielektrikem, intenzita
elektrického pole v závislosti na přiloženém napětí
Elektrické pole mezi dvěma opačně nabitými koaxiálními válci ( válcový kondenzátor)
Kapacita koaxiálního kabelu (válcového kondenzátoru) s homogenním a složeným
dielektrikem, intenzita elektrického pole v závislosti na přiloženém napětí
Biotův-Savartův zákon, superpozice magnetického pole proudového elementu
Magnetické pole přímého úseku tenkého vodiče a limitní případ pro dlouhý tenký vodič
Výpočet magnetického pole pomocí Ampérova zákona
Magnetické pole tenkého dlouhého vodiče
Magnetické pole masivního dlouhého válcového vodiče
Magnetické pole v koaxiálním kabelu
Magnetické pole na podélné ose dlouhého tenkého pásového vodiče
Vlastní indukčnost
Indukčnost na jednotku délky symetrického dvouvodičového vedení
Indukčnost na jednotku délky koaxiálního kabelu pomocí energetické definice ( vnější
indukčnost)
Vnitřní indukčnost válcového vodiče pomocí energetické definice
Vzájemná indukčost
Vzájemná indukčnost mezi vodičem a obdélníkovou smyčkou
Vzájemná indukčnost mezi vedením a obdélníkovou smyčkou umístěnou uvnitř a vně
vedení
Výpočet sil v elektrickém a magnetickém poli
Síla působící kolmo na desky deskového kondenzátoru
Elektrická síla působící na vodiče dvouvodičového vedení
Síla v magnetickém poli působící na dva rovnoběžné vodiče pomocí I(dl X B)
Síla v magnetickém poli působící na dva rovnoběžné vodiče pomocí principu virtuálních
prací
Stacionární proudové pole, výpočet odporu
Elektrický odpor mezi válcovými elektrodami
Elektrický odpor příčně rozděleného válce
ES-c
ES/8
ES/9
ES/10
ES-d,ES-g
ES/16, ES/31
ES/17,ES/33
ES/19,ES/35
ES/20,ES/36
ES/21,ES/37
ES/h
ES/23
ES/38 ES/39
ES/61 ES/62
ES/25
ES/42 ES/44
ES/66 ES/68
MG-a
MG/4,MG/5
MG-b
MG/17
MG/18
MG/19
MG/21
MG-g
MG/37
MG/35
MG/35
MG-h
MG/48
MG/50,MG/51
ES-j, MG-i
ES/79
ES/77
MG/57
MG/57
PR-a,PR-b
PR/2
PR/4
Download

Seznam úloh probraných na první části cvičení z