Jan Ružička
Předmět: Elektrotechnika (Ele)
Téma: 4.9 – Metoda superpozice
METODA SUPERPOZICE
Tato metoda říká: Působí-li v obvodu více zdrojů, můžeme určovat napětí a proudy na jednotlivých prvních jako
součty napětí a proudů vyvolaných jednotlivými zdroji samostatně.
Tato metoda vyjadřuje závislost mezi příčinou a následkem. Tedy mezi působení zdrojů napětí v obvodu a
napětí nebo proudu, který vzniká v uvažovaném prvku obvodu.
Účinek součtu příčin se rovná součtu následků jednotlivých příčin působících samostatně.
Platí jen pro obvody s lineárními prvky a v obvodech, kde působí více zdrojů elektrické energie.
Postup
1.
2.
3.
Vyznačíme polaritu jednotlivých zdrojů
Vypočteme napětí nebo proud na každém prvku obvodu
Výslední napětí nebo proud je dáno algebraickým součtem všech částí napětí nebo proudu.
Příklady
Download

4.9 – Metoda superpozice