Jan Ružička
Předmět: Elektrotechnika (Ele)
Téma: 6.3 – Biotův-Savartův zákon a Hopkinsův zákon
BIOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON
Určuje magnetické pole v okolí velmi tenkého vláknového vodiče, kterým protéká
proud I.
α úhel orientovaný směrem průtoku proud a spojnicí r. Směr ⃗⃗⃗⃗⃗ je určen kolmicí na
rovinu, danou elementem vodiče a referenčním bodem A.
HOPKINSŮV ZÁKON
Hopkinsův zákon udává vztah mezi magnetickým tokem φ, magnetickým napětím Um a magnetickým odporem
Rm (magnetickou vodivostí Gm) ba libovolné části magnetického obvodu.
-1
Jednotkou magnetického odporu je Henry na mínus první (H ).
Φ = Um / Rm = Gm *Um
Um = magnetické napětí
Rm = Magnetický odpor
Gm = Magnetická vodivost
Download

Předmět: Elektrotechnika (Ele) Téma: 6.3 – Biotův