www.oshasankikic.com.ba
Elektromagnetna indukcija (Faradejev zakon )
1. Okvir koji sadrži 25 namotaja, nalazi se u magnetnom polju. Odredi
indukovanu ems koja nastaje u okviru pri promjeni magnetno polja od 0,098
Wb do 0,013 Wb za 0,16 s (E=13,3 V)
2. U solenoidu, koji ima 75 namotaja, magnetni fluks iznosi 4,8 mWb. Za koliko
vremena treba da iščezne taj fluks, da bi se u solenoidu ihdukovala ems
0,74 V? (0,49 s)
3. Koliko namotaja treba da ima solenosid, da bi pri promjeni magnetnog fluksa
od 0,024 Wb do 0,056 Wb, u toku 0,32 s, u njemu se indukovala srednja
elektromotorna sila 10 V?( N= 100)
4. Provodni pravougaoni okvir stranica 18 cm i 5 cm postavljen je u homogeno
magnetno polje, okomito na linije sile. Odredi magnetnu indukciju tog polja
ako ono iščezne za 0,015 s, a u okviru se pri tome indukuje srednja ems
4,5mV.(B= 7,5 mT)
5. Provodnik, čija je dužina 70 cm, kreće se u homogenom magnetnom polju indukcije 0,5
T brzinom 5 m/s, tako da presijeca silnice okomito. Kolika je elektromotorna sila koja se
indukuje u provodniku?
6. Kojom brzinom treba da se kreće pravolinijski provodnik koji siječe okomito silnice
magnetnog polja pa da se indukuje elektromotorna sila od 1 V, ako je dužina provodnika
1 m, a magnetna indukcija polja iznosi 1 T?
7. U homogenom magnetnom polju, indukcije 0,01 T, kreće se tanka metalna šipka dužine
60 cm u pravcu normalnom na silnice polja brzinom 80 cm/s. Koliki će biti indukovani
napon na njenim krajevima?
8.
Kružni provodnik se nalazi u homogenom magnetnom
polju tolike jačine i u takvom položaju da magnetni fluks kroz njega iznosi 0,02 Wb ? a)
Kolika je indukovana elektromotorna sila u provodniku, ako magnetni fluks ravnomjerno
opadne do
nule za vrijeme Δt=0,l ms? (Rez. E=200 V)
Transformatori
1. Primarna zavojnica transformatora ima 60 navojaka, a sekundarna 1500 navojaka. Koliki
je napon na krajevima sekundarne zavojnice, ako je primarna priključena na 220 V?
2. U primarnoj zavojnici transformatora je 800 navoja, a jačina struje koja njome teče je 20
A. Odredi jačinu transformisane struje, ako sekundarna zavojnica ima 4000 navoja?
3. Transformator pretvara struju napona 220 V u struju napona 20 V. Na njegovom
Sekundaru je priključen potrošač snage 4 kW. Odredi:a)jačinu struje u sekundaru,
b)jačinu struje u primaru.
(Rez.: a)Is=200A; b)Ip=18,18 A)
4. Na sekundar transformatora 200/50 V priključen je
potrošač snage P=600 W. Izračunati: a)struju Ip u primaru i Is u sekundaru transf
www.oshasankikic.com.ba
www.oshasankikic.com.ba
ormatora Ip=3A;Is=12A.
5. Primarnim kalemom transformatora teče struja jačine 4 A. Broj namotaja u sekundarnom
kalemu je 50 puta manji nego u primarnom. Odredi jačinu struje u sekundarnom kalemu!
6. Primarnim kalemom transformatora teče struja 2000 A. Broj namotaja u sekundarnom
kalemu je 300 puta veći nego u primarnom. Napon sekundarnog kalema je 10000 V.
Odredi:
a)jačinu struje u sekundarnom kalemu,
b)snagu struje u sekundarnom kalemu,
c)napon primarnog kalema.
(Rez.: a) Is=6,67 A; b) P=66666.7 W; c) Up=33,5 V)
7. Broj namotaja primara transformatora je četiri puta veći od broja namotaja sekundara.
Kolika je trenutna vrijednost jačine struje na primaru ako na sekundaru iznosi 50 mA?
www.oshasankikic.com.ba
www.oshasankikic.com.ba
8.
a) broj navoja ns u sekundaru, ako primar ima np=1000 navoja.
9.
www.oshasankikic.com.ba
(Rez.: a) Ip=3 A, Is=12 A; b) ns=250)
Download

null