23/2013
Aktuálně
z radnice
20. prosince 2013
Co přinesl rok 2013?
9. prosince na radnici zasedala hodnotící a kvalifikační
komise pověřená otevřením
obálek s nabídkami realizace
veřejné zakázky R.O.P. (Rekreační Otavský Park). Komise konstatovala, že všech devět zájemců splnilo podmínky
a ke schválení doporučila nabídku s nejnižší cenou.
sušici navštívila výkonná
ředitelka svazu měst a obcí
mgr. Jana vildumetzová
a jednala se starostou Petrem
Mottlem o možnosti vstupu
Sušice do této organizace.
„Vzhledem k tomu, že svaz
obhajuje práva a zájmy obcí
a má velký vliv – dle domluvy s legislativní radou vlády
má možnost připomínkovat
navrhované zákony (dnes to
je např. novela zákona o veřejných zakázkách), považuji
vstup do tohoto svazu za přínos a navrhnu tuto možnost
ke schválení,“ vysvětluje svůj
postoj starosta.
stále probíhá jednání Bc.
petra mottla se zájemcem
o koupi bývalé lékarny.
Upřesňují se podmínky možné spolupráce. Obě strany
mají stejný cíl, rekonstrukcí
znovu oživit tento klenot sušického náměstí.
na jednání zastupitelstva
18. prosince byl schválen
rozpočet na rok 2014. Podrobnosti přineseme v příštím
vydání Sušických novin.
„Krásné pohodové Vánoce
a do nového roku hodně zdraví, aby se každému dařilo
v jeho osobním i profesním
životě,“ přeje občanům starosta sušice Bc. petr mottl
a krátce hodnotí uplynulý rok: „Přestože jsme donedávna procházeli hospodářskou krizí, město se
v této době dokázalo rozvíjet
i výrazně investovat a v tomto
trendu chceme dále pokračovat. Díky tomu, že v letošním roce bylo uspořeno přes
50 miliónů korun, můžeme
i v roce 2014 úspěšně hospodařit a zlepšovat podmínky
k životu v Sušici. Na závěr
děkuji občanům za podporu
a podněty, za vše, co přispívá k rozvoji a pomoci našemu
jedinečnému městu.“
Pomalu končí třináctý rok třetího tisíciletí. Planeta Země dokončuje další okruh a civilizace bilancuje události uplynulého roku.
Jaké novinky a změny přinesl rok
2013 našemu městu?
Od 1. ledna začala fungovat organizace zastřešující zimní stadion, koupaliště, skatepark a bazén – Sportoviště města Sušice.
Projednával se záměr pronájmu
sušické nemocnice a zastupitelé
rozhodli nepronajímat. Proti plánu
výstavby obchodního centra namísto Sola se postavilo jednáním
a peticí sdružení My ze Sušice,
Muzeum Šumavy podalo návrh
na zařazení některých budov Sola
do seznamu kulturních památek,
zpracovává se nový územní plán
a stavební uzávěru zastupitelstvo
neschválilo. Byla odvolána ředitelka Sušického kulturního centra
Jitka Doubravová a do této funkce
město jmenovalo Karla Sedleckého. Slavností Sušice se účastnila mezinárodní delegace z partnerských měst. Otava udeřila 220
centimetry (11. místo v historii po-
Cena 7,00 Kč
24. ročník
vodní), ale větších škod nezpůsobila. Proběhla výměna kanalizace
a povrchů komunikací v ulicích
Karla Čapka, Tylova a Pod Svatoborem. Stavební práce na bazénu
se na čas zastavily a investor město Sušice jednal se zhotovitelem
o dalším postupu. Vzhledem ke
změnám vůči původnímu projektu se navýšila cena a posunul termín dostavby na Velikonoce 2014.
V areálu Muzea Šumavy byla zrekonstruována a dostavěna zadní
budova bývalé strážnice – dokončení celého komplexu vycházelo
z prvorepublikového návrhu Karla
Houry. V polovině prázdnin došlo
ke slavnostnímu otevření rok revitalizovaného a rekonstruovaného
ostrova Santos, když u nové zvonice na jižní špici už dříve proběhlo
žehnání zvonu na památku Františka Ferdy. Vedle koupaliště byl
postaven a zpřístupněn moderní
betonový skatepark. V MŠ Smetanova vzniklo přestavbou nevyužité části další oddělení. V ulici
Studentská a Villaniho se vyměnila kanalizace, vodovod, stromy,
â3$1ċ/6.é9(ý(5
V&$50(1
NRQFHUW]DGRSURYRGX
WDQFHIODPHQFD
RG
.LQR6XãLFH
~þLQNXMtFt
Edita Adlerová - mezzosoprán
0LURVODYäiUDãSDQČOVNiN\WDUD
-XUDM.DUDMFDMyQN\WDUDD]SČY
$QQDâWČSiQRYiKRXVOH
/ROD.DUSHQNDWDQHFIODPHQFR
od RFKXWQiYNDYtQ&KkWHDX9DOWLFH
YþHWQČSURGHMH]D]YêKRGQČQRXFHQX
DSURGHMWUDGLþQtKRWDSDV
foto: Vladan Strejc
osvětlení i povrchy komunikací.
V budově bývalého Okresního úřadu (později nemocnice) ukončilo činnost pracoviště katastrálního úřadu v Sušici, ostatní firmy se
přesunuly jinam a po rekonstrukci
prvního patra tam byla otevřena
nová část Domova pro seniory –
oddělení se zvláštním režimem.
Na sídlišti Kaštanová proběhla výměna oken ve 240 bytech a také
dveří do jedenácti vchodů. Byl
zrekonstruován dům v ulici Na
Hrázi, (sídlo společnosti Sušické
lesy a služby s.r.o. a Sportoviště
města Sušice) a částečně také dům
s pečovatelskou službou Pod Svatoborem. Výběrové řízení určilo
nového ředitele sušické nemocnice,
Jiřího Šedivého ve funkci vystřídá
od 1. ledna 2014 Vladimír Sloup.
Mezi domy v ulici Volšovská
a Na Tržišti vzniklo nové parkoviště pro bazén a obyvatele přilehlých
domů. Školy budovaly bezbarierové přístupy – nejprve se uvedl do
provozu výtah v ZŠ Komenského
a 14. prosince se rozjela plošina
v gymnáziu. Základní umělecká
škola byla bezbariérově napojena
na Komunitní centrum a spojovací článek mezi budovami se právě
dokončuje.
A co nás dle rozpočtu města
čeká v příštím roce? Těšit se můžeme na plavání v krytém bazénu
a zrekonstruováno bude i stávající
venkovní koupaliště. V ulicích Mírová a Družstevní proběhne oprava kanalizace a v Havlíčkově ulici
začne celková rekonstrukce komunikace a inž. sítí. Domov pro
seniory získá přestavbou zbývajících pater v budově bývalého katastru další pokoje. Podrobněji vás
s rozpočtem seznámíme v příštím
čísle SN.
Eduard Lískovec
Adventní zastavení a poděkování
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych právě v tomto adventním čase, kdy jsou si lidé
trochu bližší a otevřenější k sobě
navzájem a kdy se snad všichni
na chvíli zastavíme a zamyslíme
nad smyslem našeho počínání, poděkovala všem, kteří poděkování
zaslouží.
Začnu u nejbližších spolupracovníků. Mé poděkování patří
zastupitelům a radním, kteří se
zodpovědně a svědomitě podílejí
na vedení a rozvoji našeho města. Děkuji členům výborů a komisí, zřízených městem, kteří dobrovolně věnují svůj volný čas práci
pro město v různých oborech své
působnosti. Děkuji všem pracovníkům Městského úřadu v Sušici, kteří pod vedením tajemníka
úřadu, plní své úkoly státní správy
i obecní samosprávy. Den za dnem
se musí vyrovnávat s novými zákony, vyhláškami, nařízeními, kterými nás všechny bohatě zásobuje parlament a vláda. Děkuji všem
pracovníkům, kteří se podílejí na
vyřizování agend všech dotací
a řízení projektů neboť tato oblast
je velice náročná a vyžaduje kromě odbornosti také značnou míru
trpělivosti a sebeovládání, protože řada podmínek postrádá logi-
mě samotného učení, také ke společenské, kulturní a sportovní aktivitě. Žákům a studentům děkuji
za úspěchy a reprezentaci našeho
města při účasti ve všemožných
soutěžích. Dále děkuji za účast
a aktivitu občanům, kteří jsou činní v různých spolcích, občanských
sdruženích a sportovních klubech.
Některé tyto neziskové organizace
doplňují spektrum služeb ve městě, jako např. Oblastní charita Volšovy nebo jednotky dobrovolných
hasičů. Jiné zviditelňují naše město na poli kulturním a sportovním.
V neposlední řadě děkuji Nemocnici Sušice, lékařům, sestrám i všem
dalším pracovníkům nejen za jejich obětavou práci, ale za to, že se
stále drží, že se nepropadli do tak
ohromných finančních ztrát jako
ostatní nemocnice v kraji.
A nakonec děkuji vám všem,
občanům, kteří přes své osobní problémy a denní starosti, se aktivně
na chodu našeho města účastníte. Jsem přesvědčená, že Sušice je
dobrým městem pro život, zasloužili jste se o to vy všichni. Děkuji.
Za vedení města
Ing. Věra Marešová
XIV. reprezentační ples města Sušice
25. 1. 2014 / KD Sokolovna
od 20.00 hod.
ku a zdravý rozum. Děkuji všem
firmám, společnostem i jednotlivcům za spolupráci s městem a též
za vytrvalou sponzorskou podporu různých kulturních akcí města,
což v době hospodářské recese není
jistě snadné. Děkuji zaměstnancům všech příspěvkových organizací města, tj. Sociálním službám
města Sušice, Sušickému kulturnímu centru SIRKUS, Sportovištím města Sušice a také společnosti
Sušické lesy a služby. Pod vedením mladých, ale zodpovědných
a pracovitých ředitelů všichni odvádějí kvalitní práci, která se odráží
na tváři našeho města. Poděkování patří též ředitelům a pedagogům
všech sušických škol, mateřských,
základních, ale i středních, které
sice nezřizuje město, ale jsou jeho
nedílnou součástí. Velice oceňuji,
že žáci a studenti jsou vedeni kro-
YVWXSHQN\]DNRXStWHYSĜHGSURGHML
QDZZZNLQRVXVLFHF]QHERYNDQFHOiĜL
6XãLFNpKRNXOWXUQtKRFHQWUD]D.þ
DQDPtVWČ]D.þ
Uvnitř čísla
najdete přílohu
s programem kina
do 17. 1. 2014
INTERNET
NOVÝ TARIF
TRISTA
RISTA
T
TA
rychlost až
10 Mb
b/s*
cena
300,–
Kč/
měsíčně
použité
* dle
technologie
Redakce Sušických novin přeje všem čtenářům klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce
mnoho štěstí a jen samé dobré
zprávy.
Doufáme, že se na nich budou
také pravidelně podílet Sušické
noviny. První číslo v roce 2014
vyjde 17. ledna.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
foto AS
Studenti sušického gymnázia
se v evropském semifinále neztratili Den otevřených dveří SOŠ a SOU Sušice
Tým G. P. S. v semifinále soutěže
FIRST LEGO LEAGUE dosáhl
v soutěži Robot Game na stříbro
a v celkovém pořadí obsadil krásné
šesté místo.
V letošním ročníku, jehož
hlavním tématem je Nature’s Fury
aneb běsnění přírody, se soutěže
zúčastnilo 763 studentských týmů
z celé Evropy. Soutěžící změřili
své síly ve čtyřech disciplínách –
Robot Game, prezentace výzkumného úkolu, design robota a týmová
spolupráce.
Jak soutěž hodnotí Štěpánka
Baierlová a Bohumila Skrbková?
Zkušenosti z Prahy se nám hodily, ale soutěž byla náročná hlavně
proto, že v tomto kole všechny
disciplíny probíhaly v angličtině.
Je příjemné zjistit, že studenti tercie a kvarty s porotou dokázali
komunikovat. Obhájili svoji práci
i výzkum.
Naší nejlepší disciplínou byl již
zmiňovaný Robot Game, kde jsme
si při procházení „pavoukem“ užili
opravdové nervy, ale i následnou
radost. Musíme se také pochlubit
i výkonem v kolektivní spolupráci. To je jediná zkouška, na kterou
se nelze dopředu připravit – tady se
prostě pozná, kdo přivezl na soutěž
tým, ve kterém má každý své místo. Skupina sólistů by tady neobstála. Naši studenti se respektují,
pomáhají si a vše zvládli v klidu
a dobré náladě.
Velké poděkování patří také
sponzorům. Jsme rádi, že si místní
firmy uvědomují, že ve vzdělání
je budoucnost a podporují sušické
gymnázium. Děkujeme manželům
Chocovým a firmám CompoTech,
Fixnet s.r.o. a SPAK Foods s.r.o.
za finanční pomoc.
A jak dál? Letos nám postup
do finále v německém Paderbornu unikl jen o vlásek, ale náš tým
je mladý. V tomto složení můžeme
do soutěže ještě dvakrát. Příští rok
se zkusíme zase o kousek posunout.
A co víc – ve škole se nám už formuje nadějná „omladina“ – v primě
a sekundě. Věříme, že robotika na
sušickém gymnáziu budoucnost má.
-G-
Návštěva Městské knihovny
Děti ze školní družiny 1 z Lerchovy školy navštívily Městskou
knihovnu v Sušici.Tématem byly
vitamíny. Paní knihovnice Anička
Ježková nám přečetla pohádku z knížky Kouzelná baterka.
Vysvětlila nám, k čemu je jaký vitamín a v jakém jídle se nachází. Také
jsme ve skupinkách hráli scénky.
Zahráli jsme si hru Na nemoc
V pátek 29. 11. 2013 se uskutečnil v prostorách naší školy
(v hlavní budově, U Kapličky 761
v Sušici) a dále na našich odborných
pracovištích den otevřených dveří.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si nejen areál školy, ale také
přijmout pozvání na okružní jízdu
s průvodcem na naše odborná
pracoviště po celém městě. Nahlédli tak do prodejny sympatických
radiátorů, kadeřnictví, domova
mládeže, školních dílen, nově budovaných laboratoří, autoservisu
a kavárny „U školy“.
Dveře tříd byly otevřené.
Probíhala v nich interaktivní výuka různých předmětů a zapojit se
mohl každý, kdo měl zájem.
Naše škola také představila své
partnery, zástupce firem, které
úspěšným studentům v příštích
letech nabídnou zaměstnání.
Firma Solodoor, která nabízí
našim truhlářům možnost odborné
praxe ve výrobě dveří a zárubní
a zároveň možnost spojit šikovnost
a vzdělání se zkušenostmi a stát se
součástí firemního týmu.
Společnost Lorenc Logistic, s.r.o., poskytující komplexní
služby v oblasti nákladní dopravy, autoservisu, skladování a logistiky, potřebuje šikovné pracovníky,
a proto se SOŠ a SOU Sušice stala její partnerskou školou. Žákům
učebních oborů Automechanik
a Autoelektrikář nabízíme zdarma
např. řidičský průkaz skupiny B
a C, v nástavbovém studiu pak profesní průkaz řidiče. Mimo to absolvují zdarma svářečský kurz a mohou získat osvědčení pro svařování
v ochranné atmosféře. Škola dále
žáky vybavuje pracovním oděvem
a obuví.
Firma Galasport, s.r.o., světový
výrobce kompozitních lodí a pádel
v nejvyšší kvalitě nabízí uplatnění
absolventům studijního oboru Aplikovaná chemie.
Plzeňská firma Systherm
s.r.o. v souladu s trendem dnešní
doby – úsporami energií, nabízí
uplatnění absolventům oboru
Elektrotechnika.
Vystavena byla také zemědělská
technika, kterou ocenili zejména
zájemci o učební obor Opravář
zemědělských strojů. Děkujeme
tímto zástupcům firmy SOME
Jindřichův Hradec s.r.o. za prezentaci zemědělských strojů.
Zpestřením celého dne byla
prezentace Motorsport Roman
Častoral, jejich profesionálních
služeb a profesionálního závodního týmu.
S nabídkou našich studijních a učebních oborů jsme
oslovili přes 30 základních škol
z Plzeňského a Jihočeského kraje. Žáky navštěvujeme v rámci
výuky, zveme je na pravidelně
opakující se akce školy (Sportovní
den, Městečko plné našich služeb).
V rámci projektu „Podpora
technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji“
se v příštím roce budeme setkávat s žáky 7. a 8. tříd základních
škol při vzdělávacích aktivitách
přímo v našich učebnách a dílnách vybavených nejmodernější
technikou.
Protože podpora technického
a přírodovědného vzdělávání
je prioritou Plzeňského kraje, byly
v tento den zástupci krajského
úřadu z Plzně slavnostně předány
žákům 1. ročníků oborů Mechanik
opravář motorových vozidel, Instalatér a Zedník kufříky s nářadím.
Tohoto předávání se zúčastnili
i zástupci z Úřadu práce z Degendorfu, který dlouhodobě spolupracuje s Úřadem práce v Sušici.
Jsme rádi za bohatou účast na
Dni otevřených dveří a našim budoucím žákům bychom rádi vzkázali: „Vykročte s námi do života!“
Ing. Pavla Holmanová
a Na tleskanou, při které jsme
vyháněly bacily z těla. Již druhá
návštěva knihovny nás zase moc
bavila a dozvěděli jsme se hodně
zajímavých věcí. Děkujeme za
zábavné chvilky v knihovně a už se
těšíme na další vánoční návštěvu.
Za kolektiv dětí
a Vendulku Sulanovou napsala
Alenka Jarošová, žákyně 4. třídy
Koleda pro občánky
Miminka zleva: Elen Hlaváčová, Martin Vospěl, Tomáš Pokorný,
Tobias Jílek, Daniel Psohlavec, Jan Míček.
Miminka zleva: Jan Kůrka, Kateřina Klímová, Štěpán Švehla, Matěj
Kolařík, Jan Holý a Monika Fellerová.
V úterý 10. prosince se do obřadní síně sušické radnice sjížděly
kočárky z širokého okolí. Tatínkové a maminky přiváželi svá miminka na tradiční akci pořádanou
městem, na oficiální uvítání nových
občánků. Akci zajistila jako vždy
matrikářka Alice Primasová,
přítomným zazpívaly děti z Mateř ské školky Smetanova pod
vedením Jaroslavy Hanusové a za
město promluvila členka Sboru pro
občanské záležitosti paní Jaroslava
Holečková.
Připomněla rodičům velkou
novou zodpovědnost a zároveň
mnoho radostí, kterými se jim dobře
vedené děti odmění. Pak už si miminka převzala zdravotní sestřička
k reprezentativnímu focení v kolíbce a rodiče zatím obdrželi
pamětní list a malý dárek. A protože
je čas adventu, zazpívaly děti ze
školky na závěr koledu také o jednom miminku a jeho slavném narození.
text a foto ED
MEXICKÁ POCTA VOJTĚCHU SCHEINOSTOVI
Duši zesnulého přilákali svým divadelním vystoupením studenti
Gymnázia Sušice postavením mexického oltáře mrtvých.
Malování na hedvábí s rodiči
Ve školní družině Pampeliška
měly děti během měsíce listopadu
možnost malovat na hedvábí.
Vánočními motivy a andělíčky se
to na obrázcích jen hemžilo. Syté
barvičky, kterými se hedvábí
maluje, jsou trochu neposedné,
a proto měli i rodiče možnost pomoci svým dětem s tvořením .
Ve čtvrtek 28. 11. 2013 od
16 hodin se tedy v II. oddělení ŠD
sešli někteří malíři i s maminkami
a po krátké ukázce se všichni mohli pustit do dekorace obrázků .
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Kaleidoskop
strana 2
Chvilky soustředění střídaly
chvilky výběru vhodných kombinací barev a krásné výsledky na
sebe nedaly dlouho čekat. Před
závěrem dostaly obrázky ještě
„solný“ plášť a byl akorát tak čas
na malé občerstvení. Děti si při
čekání na vyschnutí svých výtvorů
stačily i zahrát a maminky v klidu
poklábosit .
Děkuji všem zúčastněným
Studenti sušického gymnázia
za příjemně strávený podvečer
navštívili
Pasov, starobylé město
a těším se na další setkání na jaře.
ležící
na
jihu
Bavorska. Je známé
Helena Pojarová-Tesařová
pro svou architekturu a nádherný soutok tří významných řek –
Innu, Dunaje a Ilzu, odtud také
pochází název „město tří řek“.
Pasov nabízí také mnoho zajímavých pamětihodností, architektonických skvostů ve stylu italského
baroka, romantické promenády,
mnoho nákupních možností
a v době adventní i tradiční vánoční
trh Christkindlmarkt s krásnými
rukodělnými výrobky i krajovými
specialitami. Trh se koná na náměstí
před Dómem svatého Štěpána.
Samotný chrám vyniká vnitřní
Za poznáním do Bavorska
velkolepou výzdobou a pyšní se
největšími chrámovými varhany
na světě. Město zasáhly nejen četné
požáry, ale i povodně. Ničivou sílu
rozvodněných řek ukazují značky
na domech, připomínající, kam
až sahala voda. Stará radnice byla
v tomto roce zatopena do výšky
téměř 13 metrů. Všichni jsme se
shodli na tom, že Pasov je nádherné
město. Protože za jeden den jsme
nemohli stihnout vše, co město nabízí, určitě si návštěvu v budoucnu
zopakujeme.
Hana Šebestová
sexta A, Gymnázium Sušice
Studenti Gymnázia Sušice,
Gymnázia Jaroslava Vrchlického
v Klatovech, Gymnázia Fr. Křižíka
a Gymnázia Luďka Pika v Plzni se
5. prosince 2013 v Kině Šumava
v Klatovech setkali se sušickým
rodákem, věhlasným zakladatelem
sirkařství, Vojtěchem Scheinostem.
Setkání proběhlo v rámci akce Studenti studentům pořádané Centrem
španělské kultury a vzdělávání.
Mexické dušičky podnítily
sušické gymnazisty pod vedením
Aleny Markové a Bohumily Skrbkové k drobné inscenaci příběhu
o školní třídě vyvolávající duši
významného krajana. Studenti
tak osobitě přetlumočili exotickou
tradici mexických společenství
a jejich domácích oltářů – pozvánek
k radostnému setkání se zesnulým.
Výklad ve třídě, piknik u hrobu, oltář
přibližující postavu slavného rodáka, líčení v duchu svaté Smrti Catriny, písně ve španělštině i grotesku
připomínající cestu zápalné směsi
z vídeňské lékárny do Sušice
předvedli studenti španělštiny nejen svým vrstevníkům, ale také
kulturnímu radovi Velvyslanectví
Španělska v Praze, Pablu Rupérezovi Pascualenovi. Ten by se
na podnět našich gymnazistů
za Vojtěchem Scheinostem do Sušice
rád v blízké době vydal. Budeme
se těšit!
-LCH-
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Aktuality
oznámení
Zasedání rady města
Usnesení z jednání rady města ze dne 25. listopadu 2013
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise.
•
Rada města schválila odstoupení od smlouvy o dílo
č. A-001535-00 ze dne 23. 12. 2011 s firmou Ing. Honéger, s.r.o., Dobrovského 19, 320 00, Plzeň, IČ: 29120438 na výkon činnosti koordinátora BOZP stavby „Bazén Sušice – přístavba a stavební úpravy
zimního stadionu“, uložila odboru majetku a rozvoje města připravit
dokument odstoupení od smlouvy a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
•
Rada města schválila smlouvu o dílo na výkon projekční činnosti na stavbu: „Domov pro seniory – stavební úpravy čp. 131“
s firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., Krátká 98/III, 342 01 Sušice
ve výši 164 268,- Kč bez DPH, tj. 198 764,- Kč včetně DPH a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města projednala návrh ceny vodného a stočného na
r. 2014 a doporučila zastupitelstvu města schválit dvousložkovou sazbu vodného a stočného pro rok 2014 podle následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH, v současnosti 15 %).
������������������������������
�������
�
�� ������
!"
(!&
%&!&
%"!&
�����������
���������������
�����
������ ������
" #
��$
���
%�)(&
%�&%�
��� �
$� %)
%�)�$
�����
#�#"�
�� ��
�!����
���������������
��������
�����
������
������
%!��
� !&'
město sušice oznamuje občanům, že z důvodu státního svátku
dne 1. 1. 2014 bude posunut svoz komunálního odpadu.
Vývoz bude posunut o jeden den:
ze středy 1. 1. 2014 na čtvrtek 2. 1. 2014,
ze čtvrtka 2. 1. 2014 na pátek 3. 1. 2014,
z pátku 3. 1. 2014 na sobotu 4. 1. 2014.
Od 6. 1. 2014 bude vývoz komunálního odpadu již v řádných termínech.
BeZBAriÉrovÝ pŘístUp
DO smetAnovA sáLU
V sušickém gymnáziu byl v sobotu 14. prosince u příležitosti vánočních
koncertů sboru Svatobor za účasti představitelů kraje i města slavnostně
uveden do provozu výtah (plošina) zajišťující bezbariérový přístup
do všech pater školy. Tohoto pomocníka mohou také využívat návštěvníci
všech kulturních a společenských akcí, které se pořádají ve Smetanově
sále. Projekt za celkovou cenu 1,4 mil. Kč zpracoval Ing. Jiří Lejsek,
provedla firma VOTOlift a byl financován z prostředků Krajského
úřadu Plzeňského kraje, z grantu MŠMT, z grantu Ministerstva kultury,
z prostředků města Sušice a gymnázia.
text a foto ED
�����
Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,47 Kč/m3.
•
Rada města nesouhlasila s prezentací města Sušice v pořadu
regionální televize ZAK TV s.r.o., IČO 64835669, Prokopova 26, Plzeň 301 00 „Okénko z měst a obcí“ (5 reportáží v roce 2014) v částce
65.000,- Kč bez DPH.
•
Rada města schválila přijetí dotace od KÚ PK na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 242.000 Kč. Rada města schválila rozpočtové opatření č. 54, kterým se povýší příjmová
i výdajová část org. 201 o 242.000 Kč (přijetí dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a její účelové použití).
•
Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje právo plnit
vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo
zřízeným zastupitelstvem města úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, rozhodla Rada města Sušice o odměně
za rok 2013 ředitelům organizací Sušické kulturní centrum, Sociální
služby města Sušice a Sportoviště města Sušice, dle podkladů.
•
Na základě ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, které radě města vyhrazuje
právo rozhodovat ve věcech města jako jediného společníka obchodní
společnosti, rozhodla Rada města Sušice o stanovení odměny za rok
2013 jednatele firmy Sušické lesy a služby, s.r.o., dle podkladů.
•
Rada města schválila odměnu občanům dle přílohy za jejich
dobrovolnou občanskou angažovanost ve výborech zastupitelstva
města a v komisích rady města v roce 2013.
•
Rada města rozhodla o poskytnutí peněžitého daru ve výši
3 000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, předseda Ludvík Hess na zřízení a provoz babyboxu v Domažlické nemocnici. Částka bude použita z org. 180 – fond starosty.
Kompetní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
Usnesení z jednání rady města ze dne 4. prosince 2013
•
Rada města projednala návrh rozpočtového výhledu na roky
2015 – 2016 a doporučila zastupitelstvu města jeho schválení.
•
Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení po provedení těchto změn:
org. 179 – cestovní ruch se sníží o 290 tis. Kč (jedná se o výdaje,
které jsou již v rozpočtu Sušického kulturního centra).
•
Rada města schválila dodávku serveru spisové služby v předložené konfiguraci včetně instalace na místě, za nabídnutou cenu
299 895,- Kč bez DPH od firmy Bohumil Dach – HSD.CZ; Havlíčkova 94; 342 01 Sušice, IČ 29079390.
•
Rada města schválila uzavření smlouvy na zpracování žádosti k projektu „Kompostéry pro domácnosti ve městě Sušice“ s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1,
301 11 Plzeň a pověřila starostu města podpisem smlouvy.
•
Rada města udělila plnou moc Regionální rozvojové agentuře
Plzeňského kraje, o. p. s., Riegrova 1, 301 11 Plzeň k činnosti spojené s přípravou a vlastní realizací žádosti k projektu „Kompostéry
pro domácnosti ve městě Sušice“ a pověřila starostu města podpisem plné moci.
•
Rada města schválila smlouvu na pronájem nebytových prostor
v budově radnice včetně tepelného zdroje v nich umístěném s firmou
Bytservis s.r.o. Sušice, pověřila starostu města podpisem smlouvy
a ukládá vedoucímu odboru kanceláře starosty zajistit ve spolupráci
s novým dodavatelem tepla předání tepelného zdroje radnice, nebytových prostor kotelny a technické a provozní dokumentace související
s provozem kotelny a odboru majetku a rozvoje města ukončit odběratelské vztahy mezi městem Sušice a dodavatelem plynu RWE.
•
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit kupní
smlouvu mezi Tesco Stores ČR, Praha a městem Sušice na odkoupení technické a dopravní infrastruktury.
•
Rada města uložila odboru majetku převzít od Ing. Sýkory, pověřeným Tesco Stores ČR a.s., Praha, do své režie směnu pozemků
mezi Plzeňským krajem a městem Sušice v rámci řešení majetkového
vypořádání deklarovaného Smlouvou o spolupráci ev. č. A-00946 za
podmínky, že veškeré nutné související náklady uhradí žadatel.
•
Rada města vzala na vědomí změnu hodin pro veřejnost provozovny České pošty, s. p. Nádražní 678, Sušice 2, s účinností od 1. 1. 2014
v tomto rozsahu: Po – Pá: 8.00 – 10:00, 13:00 – 16:00 hodin.
Kompetní zápis usnesení rady města najdete na www.mestosusice.cz
strana 3
výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 31, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1158, Sušice.
Byt se nachází v osmém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.48 m2, 1. pokoj
19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 8.00 m2, předsíň 10.24 m2, WC
1.03 m2, koupelna 2.86 m2, zasklený balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2.
Celková rozloha bytu 73.04 m2.
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt I. ktg.),
ul. Stupkova, čp. 853, Sušice.
Byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 8.55 m2, 1. pokoj
16.30 m2, 2. pokoj 16.30 m2, 3. pokoj 16.30 m2, předsíň 5.00 m2, WC 0.88 m2,
koupelna 3.20 m2, komora mimo byt 1.10 m2, sklep 15.80 m2.
Celková rozloha bytu 83.43 m2.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
nesmí být dlužníkem města
nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu
na byt, který mu byl městem nabídnut k nájmu
uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů
vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost
o pronájem bytu vyřazena)
musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc
(minimální výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 12. 2013 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
požadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájemného za m2/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
pěti let. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů,
a to i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
Zamyšlení nad stavem zdravotnictví
Není žádným tajemstvím, že se naše zdravotnictví nachází v těžké
finanční krizi, s níž si politici nevědí rady. Na úhradu zdravotní péče chybí
ne miliony, ale miliardy korun. I přesto je úroveň a dostupnost zdravotní
péče, zejména v nemocničním sektoru, velmi vysoká, snese srovnání
s úrovní nejvyspělejších států světa, které vynakládají na zdravotnictví
více než náš stát s necelými 8% HDP. Zásluhu na vysoké úrovni našeho
zdravotnictví mají vysoce kvalifikovaní a obětaví lékaři a lékařky, kteří
odpracují měsíčně stovky přesčasových hodin v nočních a svátečních
službách. Jejich odměny se nedají srovnávat s několikanásobně vyššími
odměnami v západních státech, ale ani s odměnami v jiných oborech u nás.
Nejinak tomu je u středně zdravotnického personálu, jehož platy dosahují
sotva výše průměrné mzdy. Svou hodinovou mzdou nikdo z nich neuhradí
hodinovou mzdu průměrně kvalifikovaného řemeslníka. Primář rentgenologického i jiného oddělení bez nočních a svátečních služeb přinese
domů ne více než 40.000 Kč. Mladý lékař začíná dnes s platem 20.000 Kč.
Politici, včetně ministra zdravotnictví, tvrdí, že průměrný plat lékaře
se pohybuje kolem 70.000 Kč. Záměrně, možná i z nevědomosti, neuvádí, že polovinu z toho činí odměna za více než sto přesčasových hodin
v nočních a svátečních službách. Tzv. sobotní a nedělní služba začíná v pátek
v 7.30 a končí v pondělí v 16 hodin, což obnáší téměř 80 hodin nepřetržité
služby. A takovéto služby odslouží během měsíce i dvakrát vedle několika
služeb ve všedních dnech. Je to i v současnosti protizákonné, ale trpěné
a nutné pro zachování nepřetržitého provozu oddělení a ambulance ve spádové oblasti nemocnice. Není pak divu, že dochází k přetěžování lékařů
a k tzv. syndromu vyhoření z přepracování. Proto se mnozí mladí lékaři
rozhodují hned po promoci nebo na začátku své profesionální kariéry
pro odchod do ciziny, kde jsou přijímáni s otevřenou náručí a jejich postgraduální vzdělávání je bez problémů, zatímco u nás je spojeno s mnoha
překážkami. Na jednu stranu je odchod mladých lékařů pro stát velkou
ztrátou, na druhou stranu i ziskem, pokud se po získání kvalifikace vrátí
domů jako vysoce kvalifikovaní odborníci s daleko vyšším materiálním
startem do života.
Příčinou finanční krize je podfinancování, zdravotní pojišťovny
vyberou od pojištěnců méně, než moderní medicína stojí. Výdaje
se zvyšují nejen u nás. Nedostatek v zahraničí řeší zvýšením zdravotního
pojištění, zatímco u nás pojišťovny i Ministerstvo zdravotnictví snížením
úhrady nemocnicím. V roce 2013 musí regionální nemocnice počítat se
snížením úhrad o 15–20%. Tím dochází k zadlužení s nebezpečím likvidace zařízení, pokud dluhy nevyrovná zřizovatel, tj. kraj. Tak je tomu
i v Plzeňském kraji: za Klatovy 120 milionů, za Domažlice 30, za Rokycany a Stod po 20 milionech korun. Jediná Sušická nemocnice, vlastněná
a řízená městem, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a kraj odmítá
podílet se na jejím spolufinancování, což považuji za diskriminaci všech
občanů spádové oblasti, kteří poctivě odvádějí daně do kraje, ale nárok
na podporu nemají.
Další příčinou nedostatku financí v pojišťovnách jsou nezdůvodněné
ztráty a nízké odvody státu za mladistvé, nezaměstnané a důchodce.
V tomto ohledu je nutná reforma pojištění. Je zcela nepochopitelné,
že někteří politici chtějí v této finanční krizi zrušit téměř všechny
poplatky, čímž by se deficit zvýšil o cca 5 miliard korun. Další absurditou
je de facto zákaz tzv. nadstandardní zdravotní péče, který v podstatě
našim miliardářům a milionářům nedovoluje přispět vyššími částkami
do zdravotního pojištění.
Význam Sušické nemocnice je nezpochybnitelný nejen pro občany
samotné Sušice, ale pro celé Pošumaví a návštěvníky Šumavy. Nemocnice poskytuje bazální zdravotnické zajištění v moderním zařízení na
vysoké odborné úrovni a přitom v rodinném prostředí. Její budoucnost
bude záviset především na dostatečném počtu kvalitních lékařů a zdravotního personálu. A v tomto ohledu nevypadá situace, podle mého soudu,
nijak optimisticky. Z vedení nemocnice odchází k 3. 12. 2013 úspěšný
ředitel MUDr. Jiří Šedivý, který se podílel zásadně na úspěšnosti a vyrovnaném hospodaření zařízení i přes veškerou diskriminaci ze strany
pojišťoven. Byl nejen dobrým manažerem s lidským přístupem ke všem
zaměstnancům. Byl pro ostatní vzorem v pracovním úsilí. Vykonával
příkladně nejen funkci ředitele zařízení. Jako vysoce kvalifikovaný
chirurg si udržoval svou chirurgickou erudici pravidelným operováním.
Pravidelně sloužil na chirurgii noční a sváteční služby. Dále sloužil na
záchrance a v případě potřeby vypomáhal i na LDN. Dá se bez nadsázky
říci, že veškerý volný čas věnoval službě nemocnici, ve prospěch nemocných. Na všech těchto postech bude jeho nepřítomnost citelně znát. Myslím, že málokteré zdravotnické zařízení má to štěstí, aby jeho ředitel mohl
působit kvalifikovaně na tolika místech. Škoda, že nenašel větší pochopení a podporu u zodpovědných politiků městské rady. Velkou ztrátou
pro sušickou nemocnici by bylo, kdyby MUDr. Šedivý opustil Sušickou
nemocnici zcela. Není třeba zdůrazňovat, jak velkou ztrátou pro chirurgii
znamená nečekaný odchod MUDr. Vítovce do zaslouženého důchodu.
Svou vysokou odborností, svědomitostí a prakticky stálou dosažitelností
je nenahraditelný.
Na chirurgické oddělení přišli tři talentovaní mladí kolegové –
Dr. Pažin, Dr. Kuncl, Dr. Volf, kteří jsou perspektivní, s příslibem do budoucna, ale zatím Dr. Vítovce nahradit nemohou.
Personální situace na ostatních odděleních nemocnice není o mnoho lepší. Na interním oddělení zaručují odbornou kvalitu prim. MUDr.
Kladívková a emeritní primář MUDr. Vašíček. Z ostatních pracovníků
interny nemá zatím nikdo potřebnou kvalifikaci na převzetí vedení interního oddělení. Nejiná je situace na gynekologii, kde prim. MUDr.
Kožnar a MUDr. Kyral budou mít v nedaleké budoucnosti také nárok
na odpočinek. Personálně konsolidovaná je situace na RDG oddělení,
na pediatrii a anesteziologii. Hledání adekvátní náhrady za vedoucí pracovníky nebude lehké.
Je otázkou, zda bude možno dostát nařízením nového zákona
o přesčasech, který začne platit od 1. 1. 2014 a který bude vyžadovat
podstatně větší počet lékařů na služby, po nichž lékař bude mít povinné volno. Ministerstvo sice tvrdí, že lékařů je dost, což je v rozporu se
skutečností, minimálně 25% představují pracující důchodci. Ti mladší se
etablují spíše ve velkých městech, zatímco na venkov se jich hlásí málo,
takže chybí lékaři nejen v nemocnicích, ale i na obvodech, což je ve spádové oblasti Sušické nemocnice již patrné. Novému vedení nemocnice
není co závidět. Držím jim palec a přeji šťastnou ruku.
MUDr. Josef Kalný, CSc.
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Kulturní aktuality
strana 4
Škrtněte si vánočně, prosím
Autor a moderátor pořadu
Radek Nakládal již svou úvodní
básní Adventní čas předznamenal
hlavní sjednocující námět činnosti obou hostů. Vánoce stojí
za vznikem všech betlémů
i adventních věnců a to na Sušicku
nemůže být hostem nikdo jiný
než řezbář Karel Tittl a floristka
Hana Šebestová-Kindelmannová.
Vánoční atmosféru ještě pěknými
koledami zvýraznilo pěvecké
kvarteto Monumentum.
Šumavský řezbář karel tittl
je plzeňský rodák s keltskou duší
– odmalička prchal z města do
lesů. Později se rodiče přesunuli
do Sušice, on se na Modravě
vyučil lesákem a dvakrát se stal na
dřevorubeckých soutěžích mistrem
těžby v práci s motorovou pilou. Po
vzniku NP Šumava začal na Kvildě
vyřezávat. Ze začátku to hodně
bolelo, ale sousedé i vysídlení
Němci mu hodně pomohli. Sil před
šedesátkou už nemá tolik jako za
mlada, vždyť jediným volným
dnem v roce je už léta pouze Štědrý
den, ale k řezbářství vedl i své dva
syny a ti mu dnes pomáhají.
A jak vznikl slavný sušický
betlém? „Podnět dal pan Klas
a oslovil mě Pavel Svoboda, který
dělal mechaniku a přestože to bylo
hodně obtížné, spolupráce nám
vydržela. Velice nám pomohla
bývalá starostka Jiřina Rippelová
a od sponzorů jsem získal 400 tisíc Kč.
Betlém se stavěl odshora dolů, bez
plánů, abych mohl improvizovat. Je
tam 300 figur a většinou představují
šumavská řemesla. Pak jsme ještě
dostali zakázku z Vatikánu na
zhotovení betlému pro papeže.
Podařilo se nám prosadit, aby ho
viděli i lidé ze Sušice. Chvíli byl pak
vystaven v lékárně.“
Později se pan Tittl přestěhoval
do Velhartic a v koupeném domě
hned našel místo, kde postaví další
betlém. Pustil se do díla a vytvořil
betlém, který prezentuje místní
historii. K vidění je např. Karel
IV. s Buškem z Velhartic. Lev
Tittl se zapojil do podpory opravy
proslulého hřbitovního kostela
Máří Magdaleny. Návštěvníci
betléma dobrovolným vstupným
přispívají na opravu kostela
a on se chystá interiér vyzdobit
dřevěnými sochami. Jeho dílo už
nyní ukrývá další významný kostel:
„Pro Mouřenec jsem vyřezal 110 cm
vysokou sochu sv. Mořice - Mauricia
a pro krásnou Stožeckou kapli
madonu s pivoňkou a děťátkem
na ruce podle torza z nalezeného
obrazu. Nedávno mě požádali
o betlém do kostela v Železné Rudě,
tak jsem zatím zhotovil a k Vánocům
instaloval alespoň biblické jádro.“
„Vyrobil jsi pro lidi stovky
malých betlémů, dáváš tím lidem
kus sebe, co to pro tebe znamená?“
zní závěrečná otázka. „Práce je stále
hodně a lidé obzvláště před Vánoci
vyžadují nesplnitelné termíny, ale
když mně posílají fotky jak celé
rodiny stojí před mým betlémem
to velmi potěší a jsem rád, že v této
práci mohu pokračovat a že zdraví
zatím slouží.“ Na Karla Tittla už
nyní čeká další práce – oltář kaple
v Hojsově Stráži a trvalejší spolupráce
s Národním Parkem Šumava.
Floristka Hana Šebestovákindelmannová nejprve svůj obor
důkladně studovala: Zahradnické
učiliště v Plzni, nástavbu v Mělníku, školu s aranžérským zaměřením v Děčíně a floristickou
školu v Hradci Králové, kde
složila mistrovské zkoušky. Je
majitelkou ojedinělé sbírky ocenění
– 21 medailí včetně čtyř zlatých
z jedenácti ročníků mistrovství
České republiky ve floristice.
Později se stala členkou pracovní
skupiny Holandské květinové
kanceláře, tedy firmy z centra
floristického dění: „Dělali jsme
předváděcí akce do velkých sálů
i pro tisíc lidí. Je to vždy příjemné
zpestření, vylézt na chvíli z dílny
a tepláků na červený koberec.“
Moderátor Nakládal vyzvídá
nejpoužívanější a nejoblíbenější
květinu: „Růže se nejvíce používá,
ale mojí nejoblíbenější kytičkou
je snědek. Jeden čas mi takový
nenápadný kvítek vyčníval z každé
kytice.“
Pro nevěsty vytváří nejraději
kytice přímo na míru. A jaká pěkná
místa vyzdobila? Např. Zámky
Velhartice a Kozel – tam tvořila pro
prezidenta Klause a organizovala
květinové víkendy. „Někdy to je
problematické pracovat v zámku
s moderními materiály, často
jsme postrachem – děláme hrozný
nepořádek a používáme vodu.“
Letos známou floristku vybrali
do Rakouska, kde s kolegy z Francie,
Anglie a Rakouska vyzdobili celé
město. S nadsázkou prozrazuje, proč
právě jí: „Akci pořádala firma, která
vyrábí moderní aranžérskou vlnu.
Vybírali si ze zaslaných nafocených
prací, tak jsem do pozadí za svůj
výtvor nenápadně umístila naše
čtyři opravdické ovečky.“
Hana je také redaktorkou odborného časopisu Profiflorista
a známého Zahrádkáře. Ten má
moc ráda, může se dostat ke každé
babičce a může tam tvořit z oblíbených polních květin. Na dekorace
jsou jí blízké tradiční materiály
šišky, lýko a mech.
A budoucnost? Hana má tříletého
syna, velké akce v dohledné době
nechystá spíše se zaměřuje na dokonalost fotek svých dekorací do prestižních světových publikací.
„Aby vám květiny stále vykvétali
pod rukama,“ přeje Radek Nakládal
a zve přítomné na jedinečný koncert
pěveckého sboru Metanoia, který
bude v sušickém klášterním kostele
v sobotu 21. prosince od 8 hodin.
Výherci z řad diváků si odnášejí od
hostů dřevěné a květinové dárky.
text a foto ED
Radůza hrála i na mollové dudy
Ve středu 4. prosince se
v sušickém kině odehrál jedinečný
koncert. Radůza, výrazná osobnost české hudební scény byla
v Sušici poprvé, ale většina diváků
její písničky dobře znala. Před
dvaceti lety se představila jako
energická písničkářka s harmonikou, dnes už daleko přesáhla tuto
kategorii. Nejenže koncertuje se
svojí doprovodnou kapelou – Josef
Štěpánek (kytara), Jan Cidlinský
(baskytara, housle), David Landštof
(bicí), ale sama ovládá celou škálu
nástrojů. Kromě zmíněného akordeonu hraje na kytaru, foukací harmoniku, piano a dokonce krotí
i speciální dudy, které si nechala vyrobit s mollovým laděním. Je autorkou hudby a textů a výborně zpívá.
I když Radůzu můžeme poznávat
prostřednictvím působivých písní, ty obyčejné věci prozrazuje
v rozhovoru:
Na vašich stránkách jsem četl
krásnou úvahu nad nevypočítaným
synovým příkladem z 1. třídy (pes
letící ve vakuu). Už jste se s tím
vypořádali?
Synek je nemocen. Takže na má
bedra padly nejen úkoly, ale dokonce
probrání veškerého učiva, které ostatním dětem vysvětlí vyškolená
foto: Michal Selinger
paní učitelka. Na matematiku
jsem opravdu nemožná, takže nad
příkladem 3+0 jsem hloubala dost
dlouho. Naštěstí mi moje čtyřletá
dcera napověděla.
Když máte úkoly se synem napsané, na čem teď sama pracujete?
Pořád něco dělám, pořád vznikají nové písničky a texty, zkouším
nové věci – teď třeba píšu divadelní
hru pro kladenské dětské divadlo
Lampion. Jde o pohádku na původní
námět, celé to je ve verších a bude
to i s písničkami. Také jsem začala
psát pokračování svojí knížky Čáp
nejni kondor. Do toho je před vánocemi, připravuji novou desku.
Jak zvládáte roli aktivní muzikantky a matky dvou dětí?
Nijak zvlášť dobře to nezvládám. Vždycky někde něco chybí
a aspoň jedním kolem jedu ve
škarpě. Když mám v pořádku
domácnost a děti, zapomenu odeslat papíry na úřad, nebo odpovědi
do novin, a když zvládnu svoji profesi, dozajista nestihnu pohrabat
zahradu, nakoupit dárky, nazdobit
dům vánočními dekoracemi a kdybych náhodou stihla i to všechno,
tak bezpochyby zapomenu, že musím do spořitelny vyřídit inkaso
pro strhávání stravného pro synka.
Pořád někde něco chybí.
Víťa Marčík: Chci, aby se lidé na chvíli zastavili a přemýšleli
Každý se na život dívá trochu
jinak. Pohled Víti Marčíka nám
ukazuje známé příběhy a pohádky
s důrazem na základní lidské
vlastnosti, v jejichž režii se odehrává
odvěký souboj dobra a zla. Jeho
pohled je zároveň hřejivý, chápající
lidskou slabost.
Komediant Marčík vrací řemeslo
ke kořenům do ryzího středověku,
kdy radám šašků naslouchali
králové, kdy zábava byla zdrojem
poučení. Tehdy život šaška mnohdy
závisel na obratnosti a schopnosti
vhodně přednést ožehavé téma,
dnes je katem nezájem publika.
Takového soudu se však Víťa Marčík bát nemusí. Ačkoliv divákům
předkládá pro dnešní dobu ne
úplně populární témata jako je
smysl života, víra, poctivost, jeho
jedinečný způsob interpretace stále
přitahuje děti i dospělé.
Návštěvu Teatru Víti Marčíka
zařídil P. Tomas van Zavrel a v čase
adventu byla na programu příznačná
hra Setkání před Betlémem. Večer
se pro veřejnost odehrálo benefiční
představení na výrobu kopie
sochy Panny Marie Ochranitelky
v Kašperských Horách a během
dvou dnů byla tato hra uvedena
čtyřikrát pro školy. Známý příběh
Marie a Josefa, kterým se v cizím
městě má narodit jedinečné dítě
a nikdo jim nechce poskytnout
přístřeší ztvárňují dále Jitka
Weinerová, Pavel Šmíd a babička
Eva Juřičková. Hra je vlastně
moderním folkovým muzikálem
s originálními divadelními postupy.
Do děje perfektně tématicky
zapadají zvolené vícehlasem
zpívané koledy doprovázené dvěma
kytarami a flétnou. Vánoční příběh
trochu jinak – tak zní podtitulek
hry – konfrontuje výjimečnost
narození Ježíška se sobeckostí
lidí, kteří chudé rodině daleko
od domova nechtějí pomoci.
A situace vyvolává všetečnou
otázku: Jak bych se zachoval já?
Nejen dospívajícím tak může přispět
k poznání sebe sama. A ptám se:
Byl jste Víťo někdy součástí
velkého divadla?
V mládí jsem hrával v jednom
amatérském souboru. Pak v Českých Budějovicích dva roky
v Malém divadle, ale zjistil jsem,
že herec nejsem a tak jsem odešel.
Máte šest dětí, nezkoušel jste hrát
s nimi, vytvořit rodinné divadlo?
To ne, nesnažím se dostat děti na
jeviště. Nechávám je, aby si sami
našli cestu. Pamatuji si, když já jsem
byl malý, tak jsem divadlo neměl
rád. Teď ale třeba můj syn Víťa
je už dospělý, hraje sám a někdy
máme společná představení a druhý
syn Jarda hraje v jiném divadle.
Dcera Kateřina, která je učitelkou
Španělštiny, nám zase ze začátku
pomáhala a tlumočila texty, to když
jsme hráli ve Španělsku.
Hrajete po celé Evropě, je nějaký
rozdíl v obecenstvu?
Tak Francouzi např. pozorně
poslouchají, jsou to velmi kultivovaní diváci. V Itálii a ve Španělsku
jsou daleko více hraví, hned přiOmezuje Vás bezlepková dieta
i v koncertování?
Spíše ve věcech kolem koncertování. Jsem neustále na cestách
a nemůžu bohužel sníst cokoli,
takže je to trochu složitější, v lepším
případě třikrát denně vysvětluji
v restauraci (často velmi neochotnému personálu) bezlepkovou dietu. Většinou i řeknou, že to znají a pak mi přinesou něco, co na
první pohled bezlepkové není (to
je ten lepší případ), nebo je v tom
lepek tak umně skryt, že pokrm
pozřu a to se potom dějí věci. Ale
není to žádný závažný handicap.
Prostě je to jen trochu nepříjemná
komplikace.
Jaká byla spolupráce se Zuzanou Navarovou?
Zuzka mě hodně naučila,
dávala mi rady ohledně muziky
stoupí na spolupráci a zapojují se
do představení. Tady u nás jsou
lidé více studení, spíše jen pozorují,
nechtějí se aktivně zúčastnit, často
to cítí jako manipulaci.
Betlémské světlo hrajete dětem
i dospělým. Čemu mohou rozumět
všichni?
Je to prostý lidový příběh
o narození Ježíška, ale chtěl bych,
aby to všechny vedlo k zamyšlení
nad základními otázkami života.
Dnes už hrajeme příběh s dobrým
koncem, Ježíšek se narodí a nakonec se najde. K tomu jsme se
ale dopracovali po mnoha letech.
Vánoce jsou sice o narození, ale jsou
také o nepřijetí. Marii s Josefem
dokonce někdy se krade i v mezích
zákona. Čím jsem starší, tím si
více uvědomuji, že by tu měly být
ukazovány příběhy, kde je jasně
dané, co je dobro a co zlo. Připravuji
teď proto tzv. Smrtihry – pohádky
o životě, pohádky pro dědky
a babky. Třeba příběh o pravdě a lži,
když je rozdělíš, tak si je uvědomíš.
To je jako v té písni Hádala se duše
s tělem... v okamžiku, když rozdělíš
touhy těla a přání duše, rozumu,
tak už se zastavíš a přemýšlíš
a můžeš pak i špatnou věc neudělat
a rozhodnout se jinak. Myslím si,
že herci mají povinnost morálně
pozvedat. Atmosféra bývalého
režimu paradoxně člověka
nechtěl nikdo přijmout, až se Ježíšek
narodil ve chlévě. Dříve jsme ten
příběh hráli tak, že k nám přišla
žena s dítětem a neměla kde být.
My jsme jí sice převyprávěli příběh
o narození Ježíše, ale nakonec
jsme jí vyhodili. Vždyť jsme přece
slavili své Vánoce. Záměr byl, aby
se každý zamyslel, jak by se asi
zachoval, kdyby někdo potřeboval
pomoci a třeba by to bylo právě
o svátcích. Ale slovo má obrovskou
sílu a když někoho vyhodíte čtyřicet
krát nemáte z toho dobrý pocit,
i když je to jenom na divadle a tak
jsme si ten krásný svátek nechtěli
kazit a udělali dobrý konec. Chceme
být lepší než ve skutečnosti jsme.
Myslíte, že je ten příběh pravdivý,
věříte tomu?
Věřím tomu, že se Ježíš narodil,
ale samozřejmě ten samotný příběh
mohl vypadat úplně jinak.
Vaše hry jsou vtipné, přitom to
není prostoduchá zábava. Cítíte se
více komediantem nebo učitelem?
Moralizování mě vždy hrozně
štvalo. Dnes se ale ztrácí základní
hodnoty a vlastně se neví, co je
dobré a co je špatné. Dřív někdo
kradl a byl to zloděj, dnes lidi
kradou a říkají tomu třeba obchod
a šikovní právníci je ochrání,
v tomto ohledu rozvíjela, přispívala
k přemýšlení. Divadla byla nabita
symbolikou. Pravda se nemohla
sdělovat přímo, ale diváci o hře
přemýšleli a rozkrývali její jinotaje.
Dneska se obávám, že divadlo
je často pouhým předváděním
přisprostlých scén a všeobecně je
to přijímáno jako zábava.
K jaké hře se nejraději vracíte?
To je podle času např. teď je
advent, tak jsem se těšil, že budeme
hrát Setkání před Betlémem.
Celkově ale teď nejraději hraju
Labyrint světa a ráj srdce od
J. A. Komenského. Poutník hledá
smysl života, projde celý svět,
pozná všechna společenství, ale
vše je marnost. Nakonec slyší hlas:
Navrať se do srdce svého a hledej
tam Boha. Pak můžeš dělat práci,
která tobě dělá radost a přináší to
užitek všem. Zkuste se na chvíli
zastavit, pozorovat vlastní tmu
a poslouchat vlastní ticho a zjistíte,
že ticho dokáže křičet a tma vás
oslní ostrým světlem. Dnes se
zrychluje tempo života aniž bychom
chtěli – jako když zrychluješ v autě,
vidíš pak už jen obrysy a čím dál
tím užší výsek před sebou a je těžké
se zastavit. Děkuji za rozhovor.
text a foto Eduard Lískovec
i života. Podobat jsem se nechtěla
nikdy nikomu, protože mi všichni
připadali tak dobří, že bych se jim
nikdy nemohla přiblížit. Vlastně
jsem se nikdy ani neučila hrát
písničky jiných autorů. Připadalo
mi, že to líp nikdy nezazpívám.
Teda, teď vlastně trochu práším.
Trampský písničky jsem se učila.
A lidovky. Měla jsem takovej
zpěvník, kde byly jen slova a
akordy. A když se mi nějakej text
líbil a já nevěděla, jaká je melodie,
tak jsem si hrála ty akordy a vymyslela jsem si vlastní. Z toho by
se ale asi autoři těch trampských
hitovek orosili.
Co Vás vede ke skládání vážné
hudby?
Od školy jsem žádnou vážnou
hudbu nepsala. Na delší kompozici musím pracovat soustředěně
v kuse několik hodin a na to
s dětmi nemám čas. Písničky píšu
v pětiminutových přestávkách mezi
praním, sekáním zahrady, nakupováním a odesíláním formulářů na
úřady. Jo, to mi zabere hodně času,
ty formuláře.
Přemýšlíte-li o budoucnosti, je to
o nové desce, nebo spíše o rodině?
O budoucnosti moc nepřemýšlím.
Žádná nemusí nastat. Kdybych
pořád jen přemítala o budoucnosti, o tom, jak mi bude dobře, až se
stane to nebo ono, neužila bych
si to, co mám teď. Takže si užívám
dětí, rodiny, práce a jsem šťastná,
že je všechno tak, jak to je.
Děkuji za rozhovor.
Eduard Lískovec
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Sušice
20. prosince od 16 hod. – sušické náměstí
vystoupení žáků ZŠ Lerchova – zpívání koled
20. prosince od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Začarovaný les
loutkové představení
20. a 21. prosince od 19.30 hod. – Smetanův sál
vánoční koncert sušického dětského sboru
Hlavní sbor, Včelky
21. prosince 15 hod. a 17 hod. – Smetanův sál
vánoční koncert sušického dětského sboru
Broučci, Sluníčka, Klubíčko
21. prosince od 17 hod. – sušické náměstí
Živý Betlém
23. prosince 11–16 hod. – sušické náměstí
Betlémské světlo
Přehled akcí
GALerie BrAnkA
úterý, středa, pátek
14.15–16.45 hod.
sobota
9–12 hod.
václav Burle – HoUBY do 31. 12. 2013
výstava fotografií i roztodivných hub, které jste
možná nikdy neviděli.
rADniCe sUŠiCe – 6. patro
pondělí–pátek
8–16 hod.
„sušice mýma očima“ – do 31. 12. 3013
výstava fotografických a výtvarných prací, projekt
fotografického kroužku ZŠ T. G. Masaryka
26. prosince od 17 hod. – kostel sv. Václava Sušice
vánoční koncert svatoboru
a kammerchor kötzting
31. prosince od 21 hod. – Tradiční KlOUb!
tradiční silvestr 2013
městská knihovna sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provozní doba:
oddělení pro dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
muzeum Šumavy sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
Do 28. 2. 2014 – denně mimo pondělí
první výstava betlémů ze sbírek muzea Šumavy
unikátní betlémy vystavené téměř po padesáti letech
5. ledna od 10 hod. – kostel na Zdouni
tříkrálová mše – účinkuje Svatobor
10. ledna od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Jak kašpárek napálil vodníka
loutkové představení
13. ledna od 18 hod. – Kino Sušice
Cyklus cestovatelských přednášek
Skandinávie – podrobnosti v příloze
14. ledna od 19.30 hod. – Kino Sušice
Španělský večer s Carmen
koncert za doprovodu tance flamenca – str. 1
17. ledna od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
Zlatovláska
loutkové představení
Podmokly
21. prosince od 15.30 hod. – KD Podmokly
vánoční příběh o Ježíškovi
vypráví Jitka Míčková a její loutky
6. 11. 2013 – 31.1.2014
„Ze žihobeckých vzpomínek”
výstava dobových fotografií
Horažďovice
3. ledna od 17 hod. – KD Sokolovna
Husův sál
perníková chaloupka
loutkové představení
5. ledna od 16 hod. – sušické náměstí
tříkrálový průvod
společné zhasnutí vánočního stromu
Region
mUZeUm LAmBerská steZkA
otevírací doba v čase Adventu a Vánoc
Pondělí – pátek do Vánoc: 9–16 hod.
otevřeno také 22. prosince: 11–15.30 hod.
mezi svátky: 28. 12.–31. 12. 2013: 11–15.30 hod.
1. ledna 2014 – zavřeno
21. prosince od 17 hod. – KD Podmokly
o pošumavských muzikantech - zaměřeno na 28. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Karla Polatu, promítání dobových fotografií + origi- „české vánoce aneb Co o vánocích ještě nevíte”
nální nahrávky, připravil Jakub Šimáček
GALerie sirkUs
Soukromá sbírka betlémů a vánočních drobností
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–5.30 hod.
betlémářky Jiřiny Hánové.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–6.30 hod. 31. prosince od 8.30 hod. – na návsi
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod. Za kelty na sedlo – tradiční silvestrovský pochod
sobota, neděle 13–20 hod. na vyžádání klíč
31. prosince od 20 hod. – KD Podmokly
v kavárně
silvestrovská párty – WeGet roCk
Židovské komunity na sušicku
putovní výstava a představení zachráněných desek Předkapela Nemesis
20. prosince od 17 hod. – Kino Otava
s desaterem z bývalé sušické synagogy
Loutkové divadlo – vánoční pohádka
sušické kulturní centrum, p. o.
sirkUs, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
23. prosince od 17 hod. – sušické náměstí
kino – pokladna
376 521 680
„Andělé” Divadla kvelb
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
24. prosince 13–14.30 hod. – zimní stadión Sušice
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
Štědrý den na ledě
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
24. prosince od 16 hod. – klášterní kostel Sušice pokLADnA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
vánoční bohoslužba
kAFe sirkUs, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
24. prosince od 21 hod. – Tradiční KlOUb!
kD sokolovna, t. G. masaryka 120, sušice
tradiční vánoční večírek 2013
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
24. prosince od 22 hod. – Rest. & Bar Sokolovna
předprodej vstupenek
376 528 686
X-mass night (elektro party DJs tBA)
redakce SN
376 555 070
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
Aktualizace kontaktů – na www.kulturasusice.cz
26. prosince sraz v 10.45 u prodejny Robson Sport
vánoční splutí otavy s Lubomírem Brabcem
do Čepic – podrobnosti v příloze
strana 5
Do konce února výstava
Josef černý – obrazy
kresba, akvarel, olej, kombinovaná technika
městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
Otevřeno: pondělí až pátek: 9–12.30 a 13–16 hod.
pŘiprAvUJeme:
18. ledna od 15 a 19 hod. – sušické kino
SušDivOch – maloměstské klepny
poslední představení
21. ledna od 19 hod. – Kino kavárna
výroční Škrtněte si, prosím
výroční talkshow Radka Nakládala
25. ledna od 20 hod. – KD Sokolovna
Xiv. reprezentační ples města sušice
Chicago – 30. léta
podrobnosti v příštím čísle
17. ledna v 19 hod. – Smetanův sál gymnázia
William shakespeare – mnoho povyku pro nic
představení Divadla Bezejména, v hlavních rolích 27. ledna od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Tereza Mottlová a Jaroslav Tatoušek
„pApArAZZi“ aneb intimní život bulvárního
vstupenky v předprodeji u Štěpána Potužáka
fotografa předplatné skupiny S/1
Hartmanice
22. prosince od 18 hod. – KD Horažďovice
vánoční koncert
Horská sYnAGoGA www.hartmanice.cz
25. prosince do 1. ledna 2014 otevřeno od 9–17 hod., Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků
od 2. 1. po domluvě na tel.: Božena Stejskalová a muzikantů.
732 631 176, Mgr. Václav Diviš 731 343 357
25. prosince od 20 hod. – KD Horažďovice
velký hradešický ples
26. prosince od 18 hod. – Horská synagoga
K tanci a poslechu hraje Fortuna, bohatá tombola.
vánoční koncert skupiny Zebedeus z klatov
Předprodej vstupenek v kině Otava
Hrádek
Zámek HráDek
od 1. prosince do 2. ledna 2014
výstava papírových betlémů sběratele
Zdeňka peera
28. prosince od 15 hod. – kaple sv. Valburgy
na káře až do Betléma – vánoční příběh
divadlo se zpěvem, kejklířskými kousky a betlémem
Kašperské Hory
29. prosince od 15 hod. – KD Horažďovice
silvestrovské posezení s písničkou
K tanci a poslechu hraje MALÁ MUZIKA NAUŠE
PEPÍKA. Prodej vstupenek v kině
24. prosince od 9 hod. – Přírodovědná stanice
vánoční krmení zvířátek
Tradiční sváteční výlet do Zámecké Obory a ke
Glorietu s cílem přilepšit divoce žijícím živočichům
v zimním období. Vycházíme od Přírodovědné
stanice.
kino otAvA – hlavní vchod
Předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů
na výlep – výlepové dny úterý a čtvrtek.
Otevírací doba:
čtvrtek, pátek, sobota
6.00–20.00 hod.
Telefony:
kino Otava
376 511 890
kulturní dům
376 512 436
kancelář
376 512 237
HRADY
21. prosince od 15 hod. – Farnost Kašperské Hory
vánoční koncert – Volné sdružení horažďovických rABí
zpěváků a muzikantů
tel. 376 596 235
[email protected], www.hrad-rabi.eu
24. prosince od 23.30 hod. – kostel sv. Markéty
kAŠperk
společné zpívání koled, půlnoční mše
28. 12. – 1. 1 2014
Zimní komentované prohlídky s doprovodným
27. prosince od 19.30 hod. – kostel sv. Markéty
programem
vánoční koncert skupiny stráníci
speciální doprovodné představení
otevřeno denně od 10 do 16.30 hod.
28. prosince od 19.30 hod. – Muzeum Šumavy
tel. 376 582 324
sváteční muzejní večer
představení nových přírůstků v expozici muzea, [email protected], www.kasperk.cz
doprovodný program, malé občerstvení
veLHArtiCe
tel. 376 583 315
31. prosince od 19 hod. – Skiareál Lišák
[email protected], www.hradvelhartice.cz
vítání nového roku – sjezd lyžařů s pochodněmi
městské kulturní a informační středisko
Otevřeno denně, od 27. 12. do 31. 12.
pondělí – úterý
9–16 hod.
sobota, neděle
10–16 hod.
www.sumavanet.cz/khory, tel. 376 503 412 (411)
muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
muzeum historických motocyklů
tel. 376 582 255, denně 9–12 a 12.30–17.30 hod.
Žihobce
20. prosince od 18 hod. – kostel Proměnění Páně
Adventní koncert dětského sboru motýlek
vystoupení vyškovského dětského sboru
ŠviHov
tel. 376 393 378
[email protected], www.hradsvihov.cz
Důležitá telefonní čísla
Úřad práce, pracoviště sušice
950 128 201
městský úřad sušice
e-mail: podatelnamususice.cz
376 540 111
sušické lesy a služby s. r. o.
376 520 362
městská policie
376 523 250/724 182 147
recepce nemocnice sušice, o. p. s.
376 530 111
informace o víkendové zubní pohotovosti
spoje
čsAD sušice (7–15 hod.)
376 524 703/376
524 541
972 523 584/840 112 113
české dráhy sušice
25. prosince od 11.00 hod. – ZŠ Žihobce
vánoční koncert dětí ze základních škol sběrný dvůr sušice
376 520 519
ze sušice a Žihobec
areál ČOV, Pražská ul. – susicerumpold.cz
Vystoupení žáků ze ZŠ Žihobce (pí Houzarová) a žáků provoz. doba:
út, čt 13–18 hod.,
ze základních škol v Sušici (pí Svatková).
so 8–12 a 13–15 hod.
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Společenská kronika
strana 6
Vzpomínky
Nezemřel, žije v srdcích těch,
kteří ho milovali.
Dne 24. prosince by se dožil 100 let pan
emanuel Hrabý.
Kdo měl rád vzpomene
a nikdy nezapomene...
Dne 7. listopadu jsme vzpomněli na nedožité
85. narozeniny našeho dědečka pana
karla Řehoře
a 22. prosince vzpomeneme na čtrnácté výročí,
co nás opustila naše maminka a babička paní
Anna Řehořová
z Červených dvorců. Stále vzpomínají dcery
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Utichlo srdce, umlkl hlas, měla jsi ráda život i nás.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci zas.
Co víc Ti můžu dát - svíčku rozsvítit,
kytičku položit a tiše zaplakat.
Dne 11. prosince uplynulo 12 let, co nás opustila
ilona Jurgová,
roz. Panošová, ze Sušice. Vzpomínají manžel,
Kristýnka, Kubík, rodiče a ostatní příbuzní.
Život je prázdný bez Tebe,
slzy se lesknou v očích,
jen milé vzpomínky na Tebe
zůstanou v našich srdcích.
Dne 13. 12. jsme vzpomněli desátého výročí
úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka pana
milana Štěpánka
z Chmelné. S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Dne 22. prosince vzpomeneme čtvrtého výročí, kdy nás
opustila paní
Gertruda vichrová
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají synové Jiří a Jaroslav s rodinami.
Kdo v srdcích žije,
neumírá...
Dne 28. prosince uplyne jeden rok ode dne,
kdy nás náhle opustil beze slova rozloučení pan
václav soukup.
Vzpomíná manželka Jana s dcerami a vnoučaty.
Odešel jsi tiše, jak osud si přál,
ale v srdcích svých nejbližších žiješ dál.
Dne 30. prosince vzpomeneme třetího smutného
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný syn,
manžel, tatínek a dědeček pan
Alois petlička
ze Strašína. S láskou, úctou a bolestí v srdci vzpomínají maminka, manželka Marie, dcera Květa s Jiřím,
syn Alois se Šárkou, vnoučata Filípek, Julinka, Agátka, Štěpánka
a ostatní příbuzní. Všem přátelům, známým a hasičům, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Dne 31. prosince 2012 nás opustil milovaný
syn
Štefan petrík
z Hrádku u Sušice. Kdo jste ho měl rád,
vzpomeňte s námi. Rodiče, sestra Jana s dcerou.
Smutné jsou dny a život bez Tebe,
my ale vzpomínáme stále na Tebe.
Dne 2. ledna vzpomeneme desátého výročí
úmrtí pana
Jiřího pojara
ze Sušice. Vzpomíná manželka Marie a dcery
Marie a Jiřina s rodinami.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 3. ledna tomu bude devět let, co nás
navždy opustila paní
marie Jankovská.
S láskou stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami.
Stále vzpomíná dcera Kája s manželem,
Maruš s manželem a vnoučata Šárka, Dana
a Petr s rodinami.
Dne 5. ledna uplyne jeden rok, kdy nás
opustil pan
Josef souček
Pojeďte s námi...
...na muzikál
mAtA HAri
Divadlo Broadway praha
sobota 1. března 2014 – odpolední představení ve 14.00 hod.
Na motivy života orientální tanečnice, která se v průběhu první
světové války stala agentkou Německa a Francie.
Účinkují: Kateřina Brožová, Josef Vojtek, Marek Vašut, Jiří Langmajer, Marian Vojtko, Aleš Háma. Autor: Michal David.
Zájemci hlaste se v kanceláři KD Sokolovna, nebo na tel. 376 528 686.
ze Žíkov. S láskou vzpomíná manželka
a dcera s rodinou.
Opustili nás...
Iva Nováková 1957, Květoslava Brejchová 1930, Zdeňka
Schwarzkopfová 1926, Jan Janoušek 1929, Marie Burdová 1933,
Jana Turková 1942, František Kučera 1933, Marie Balvínová 1929,
Václav Černý 1974, Lucie Krulichová 1984, Ivana Roháčková 1961,
Marie Sikorová 1928, Václav Vodák 1944
Poděkování
Pan Ing. Julius Hájek, majitel hotelu Meran na Václavském náměstí
v Praze, léčený úspěšně MUDr. Josefem Kalným, CSc., věnoval
chirurgickému oddělení sponzorský dar ve výši 120.000 Kč, za který
mu patří srdečný dík. Dar bude rozdělen podle zásluh sestrám chirurgické ambulance a chirurgického oddělení jako vánoční odměna za
vynikající práci. Srdečný dík.
Úraz přichází nečekaně bez varování.
A tak jsem se ocitla v Sušické nemocnici s bolestivou zlomeninou
kotníku a s nadějí, že mi zde pomohou. Ani tentokrát mě personál
nemocnice nezklamal.
Jejich práce připomíná dobře sladěný orchestr, pracující s velkou
obětavostí a s citem k pacientům. Takový přístup mají všichni, lékaři,
sestry a i ostatní kteří nejsou tak na očích.
Pacienty nejsou jen starší lidé, ale je mezi nimi i hodně mladých,
kteří si pověstně myslí, že jim se nemůže nic přihodit.
Člověk se musí zamyslet nad významem a důležitostí tohoto zdravotnického zařízení pro všechny občany nejen Sušice, ale celého okolí,
včetně turistů a ostatních návštěvníků z celé republiky.
Jistěže je spousta různých zařízení, zpříjemňujících život člověku,
ale zdravotnická péče a zvláště nemocnice patří mezi to základní, co
lidé potřebují a bez čeho se neobejdou! Zvlášť je-li to podtrženo prací
vysoce kvalifikovaných a obětavých lidí, kteří zde pracují.
Chci jim za jejich práci, obětavost, dovednost a celkový přístup
ze srdce poděkovat!
V mém případě zvláštní patří dík prim. MUDr. Voldřichovi,
anesteziologovi prim. MUDr. Chocovi, prim. MUDr. Kladívkové,
MUDr. Vítovcovi, MUDr. Volfovi a MUDr. Klečkové.
Ještě jednou moc děkuji a přeji jim úspěch v jejich
záslužné práci. Marie Machálková
Hlásí se „sušDivoch” !!!
Chtěli bychom touto formou poděkovat všem našim příznivcům,
kteří nás opět tak mohutně podpořili při nedělním odpoledním
představení „maloměstských klepen”. Adventní neděle,
příjemní diváci a krásná atmosféra sušického kina nás velmi
potěšila. Pro velký zájem o tuto hru ještě naposledy opakujeme:
18. ledna 2014 od 15.00 hod. a 19.00 hod.
Vstupenky opět v předprodeji Sušického Kina.
Děkujeme a přejeme krásné Vánoce všem.
Vaši SušDivOši
Blahopřání
Dne 26. prosince oslaví manželé
Ladislav a marie kurincovi
60 let
společného života.
K tomuto výročí blahopřejí
dcera a synové s rodinami
a přejí m noho d alších
společných let.
Vítáme nové občánky
David Čech, Eliška Marková, Václav Dušek, Karel Flosman,
Ema Škorvanová, Matyáš Pojar, David Novák, Kryštof Nekola,
Eliška Marková, Tomáš Krondl
Myslivecké sdružení Hlavňovice Vás srdečně zve na
MYSLIVECKÝ PLES
ve středu 25. prosince od 20.00 hod.
v sále kulturního domu v Hlavňovicích.
Hudba – skupina COMPACT
Součástí plesu je bohatá zvěřinová tombola.
r eDA kCe sUŠiCk ÝCH nov i n A pŘ eDproDeJ
vstUpenek nA kULtUrní A spoLečenskÉ AkCe,
kUrZY A vÝLetY síDLí v sokoLovně na adrese:
t. G. masaryka 120, 342 01 sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.
předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Archiv Sušických novin od r. 1998 najdete na www.kulturasusice.cz
Termíny vydání Sušických novin do července 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 1
9. ledna
17. ledna
č. 2
23. ledna
31. ledna
č. 3
6. února
14. února
č. 4
20. února
28. února
č. 5
6. března
14. března
č. 6
20. března
28. března
č. 7
3. dubna
11. dubna
č. 8
17. dubna
25. dubna
č. 9
1. května
9. května
č. 10
15. května
23. května
č. 11
29. května
6. června
č. 12
12. června
20. června
č. 13
26. června
4. července
č. 14
10. července
18. července
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
(pro začátečníky)
pod vedením tanečních mistrů
Jiřího a Gabriely Hájkových
bude probíhat v únoru a březnu 2014 vždy ve čtvrtek
od 19.00 hod. ve velkém sále KD SOKOLOVNA
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna
nebo na tel. 376 528 686 nejpozději do 24. ledna 2014
myslivecké sdružení volšovy
vás srdečně zve na
trADiční mYsLiveCkÝ BáL
v sobotu 21. prosince 2013 od 20.00 hod.
v restauraci a sále penzionu „na volšovce“ ve Volšovech
k tanci a poslechu hraje: orCHiDeA
půlnoční překvapení a zvěřinové ceny
Knihovna
VELKÝ VÁNOČNÍ VEČÍREK V KNIHOVNĚ
Od září probíhala v knihovně Velká literární podzimní soutěž. Téma
soutěže bylo zaměřeno na Sušici a okolí. Základem soutěže byly pověsti.
Nejdůležitější bylo mít hledačské schopnosti, protože pověsti a otázky
k nim byly mnohdy zapeklitě poschovávané. Děti bavilo poznávání
starých obrázků Sušice a byly velmi šikovné – s malou nápovědou vždy
odhadly to správné místo.
Vyhodnocení soutěže proběhlo na Velkém Vánočním Večírku ve
čtvrtek 12. prosince. Byl na něj pozván každý, kdo splnil všech sedm úkolů
nebo se o to alespoň pokusil. V první části jsme si zopakovali správné
odpovědi a předali ceny v podobě knih a malých dárečků.
V druhé části čekalo na děti občerstvení a jako překvapení karaoke.
Za okny byla tma a nevlídné počasí. Nám to nevadilo. Mikrofony šly
z ruky do ruky, hit střídal hit. Ale nemyslete si, zpívat podle textu, který
vidíte před sebou, není úplně jednoduché. Ani se nám nechtělo domů.
Poslední zpěváci odcházeli chvilku před sedmou hodinou.
Městská knihovna děkuje sponzorům, kteří přispěli na Velký Vánoční
Večírek. Ten byl uspořádán pro děti za účast ve Velké literární podzimní
soutěži.
KORAMEX a.s., CUPEKO pekárna, PRŮCHA motorové nářadí
Děkujeme!!! -mk-
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
příloha 1






20. 12. — 3. 1.
pátek
20
sobota
21
neděle
22
17.00
Přijde letos Ježíšek?
ČR, 100 min., 110 Kč
20.00
Hunger Games:
Vražedná pomsta
USA, 146 min., 100 Kč, titulky
17.00
Vše je ztraceno
20.00
Pozdravy
USA, 106 min., 110 Kč, titulky ze spermabanky
USA, 103 min., 100 Kč,
titulky
14.00
Ledové království
17.00
Putování s dinosaury 3D
USA, 109 min. 100/120
Kč, dab.
USA, 81 min., 130/150 Kč, dab
20.00
Přijde letos Ježíšek?
ČR, 100 min., 110 Kč





pondělí
23
úterý
24
středa
25
čtvrtek
26
pátek
27
sobota
28
neděle
29
1
USA/NZL, 168 min., 140 Kč, dab.
14.00
Croodsovi
USA, 90 min., 80 Kč, dab.
20.00
Příběh kmotra
ČR, 98 min. 100 Kč
20.00
Kameňák 4
USA, 81 min., 100/125 Kč, dab
ČR, 88 min., 90 Kč
14.00
Šmoulové 2
Pohádky pod stromeček
20.00
Hobit: Šmakova dračí poušť Jak šli nadělovat, Vánoce u zvířátek, Divoké sny maxipsa Fíka, Veselé Váno-
USA, 105 min., 80 Kč, dab.
USA/NZL, 168 min., 110 Kč, dab.
ce, aneb Karlíkovo zimní dorodružství, Pan Tau naděluje, Hvězda betlémská.
20.00
Nymfomanka, část I.
Hobit: Šmakova dračí poušť ²U3HWHU-DFNVRQ
Thorin a jeho společníci se snaží získat pomoc od cizince v divočině. Musí
však projít přes Temnohvozd a navíc bez čaroděje Gandalfa. Pokud se jim
to podaří, dostanou se do Jezerního města a dále pak k Osamělé hoře, kde
Bilbo musí tajně projít k pokladu, který hlídá drak Smaug …
17.00
Frajeři ve Vegas
USA, 105 min., 100 Kč,
titulky
DNM/DEU/FRA/BEG/GBR,
110 min., 100/80 Kč pro členy
FK, titulky
14.00
Ptačí úlet
17.00
Putování s dinosaury 3D
USA, 85 min., 100 Kč,
titulky
USA, 81 min., 130/150 Kč, dab.
20.00
Vše je ztraceno
20.00
Thor: Temný svět
USA, 112 min., 90 Kč, titulky
Nepromítá se
Nepromítá se
20.00
Frajeři ve Vegas
USA, 105 min., 100 Kč, titulky
17.00
Pozdravy ze spermabanky
20.00
Nymfomanka, část I.
DNM/DEU/FRA/BEG/GBR,
USA, 103 min., 100 Kč, titulky 110 min., 100/80 Kč pro členy
FK, titulky
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Do 15 let nepřístupné
Představení v 3D
Do 12 let nevhodné
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
12.30–15.30
12.30–16.30
12.30–15.30
12.30–16.30
Cesta za Vánoční hvězdou ²U1LOV*DXS
Zakleté království, které může zachránit jen dvanáctiletá Sonja tím, že
najde Vánoční hvězdu. Sonju však drží v zajetí lupiči. Výpravná pohádka,
odehrávající se v překrásné norské přírodě.
Croodsovi ²U&KULV6DQGHUV.LUN'H0LFFR
Ochránit rodinu v pravěku dá obrovskou práci… zvláště když máte dospívající dceru a nesnesitelnou tchyni…
Příběh kmotra ²U3HWU1LNRODHY
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte,
že tu byla skupina lidí, která považovala tempo těchto let za překotné.
Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší nominální
hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli,
byly velmi neskladné.
Šmoulové 2 ²U5DMD*RVQHOO
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel pár
nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že s jejich
pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci.
Frajeři ve Vegas ²U-RQ7XUWHOWDXE
Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline... Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou nechovat se jakoby měli stará
kolena, ale vzpomenout si na svoje slavné tahy a pořádně to ještě jednou
roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý starý mládenec, se rozhodl oženit a to je
ideální příležitost. Cíl? Las Vegas!
Nymfomanka, část I. ²U/DUVYRQ7ULHU
Jednoho chladného zimního večera objeví starý okouzlující mládenec Seligman (Stellan Skarsgard) při své procházce v aleji zbitou Joe (Charlotte
Gainsbourg), která sama sobě diagnostikovala nymfomanii. Seligman vezme zbědovanou Joe k sobě domů, kde se jí pokouší vyčistit a ovázat rány.
A ona mu za jeho starostlivost začne vyprávět svůj příběh. Film je divokou
a poetickou kronikou sexuálních a erotických zážitků Joe od útlého věku až
do jejích 50 let.
Ptačí úlet ²U-LPP\+D\ZDUG
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu
od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do
sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání
jednou provždy!
Thor: Temný svět ²U$ODQ7D\ORU
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář
mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí
Thor vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster
(Natalie Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil
lidstvo.
Kameňák 4 ²U-iQ1RYiN
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka
Kameňákov v plné parádě. Pepanovi (V. Vydra) odjela žena Vilma do
Austrálie za jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti, kde není navařeno a vyžehleno a kde vybuchují vajíčka
v mikrovlnné troubě.
Seniorská projekce
Do 18 let nepřístupné
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
Po 7.30–11.30
Út 7.30–11.30
St 7.30–11.30
Čt 7.30–11.30
Jak postavit sněhuláka
Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích, Jak se chtěl zajíček klouzat, Kamenná tetka, Ondra a sněžný drak, Čarovné lyže, Jak postavit
sněhuláka
14.00
Putování s dinosaury
2
3
Pozdravy ze spermabanky ²U.HQ6FRWW
David je pohodář. Jeho klídek ale skončí, když mu delegace ze spermabanky, kam před 20ti lety daroval svou životodárnou dávku, přinese zajímavý
pozdrav. Soudruzi přes spermie totiž udělali chybu a on je teď biologickým
otcem 533 dětí. A to je více, než malé množství. A všichni jeho potomci teď
navíc požadují odtajnění jeho identity.
Putování s dinosaury 3D ²U%DUU\&RRN1HLO1LJKWLQJDOH
Teprve teď máte možnost stát se součástí světa, kde vládnou dinosauři
a zažít s nimi putování, které začalo před 70 miliony lety na Aljašce. Hrdina,
býložravý Pachyrhinosaurus, který se narodil jako nejmenší, se musí během
tohoto putování vyrovnat nejen se svými sourozenci, ale například i s věčně
hladovými predátory Troodony … kam doputuje?
čtvrtek
pátek
Vše je ztraceno ²U-&&KDQGRU
Film, u kterého dostanete mořskou nemoc. Famózní výkon Roberta Redforda v dramatu osamělého mořského vlka, který musí čelit nepřízni osudu,
počínaje srážkou s plovoucím kontejnerem, přes nefungující techniku
a hejna žraloků, až ….kam až vlastně? Silný příběh, který sám režisér nazval
„Stařec a moře 21. století“.
14.00
10.00
Pohádky pod stromeček Hobit: Šmakova dračí
poušť 3D
ČR, 71 min., 40 Kč
NOR, 80 min., 90 Kč, dab.
30
středa
Hunger Games 2 ²U)UDQFLV/DZUHQFH
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému
Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj.
Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé?
Ledové království ²U&KULV%XFN-HQQLIHU/HH
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do
věčné zimy.
pondělí
úterý
Přijde letos Ježíšek? ²U/HQND.Q\
Libuše Šafránková, Josef Abrhám a mnozí další v romantické komedii
o návratech, moci přání a vánočním duchu…
14.00
10.00
Jak postavit sněhuláka Cesta za Vánoční
hvězdou
ČR, 66 min., 40 Kč
USA, 106 min., 110 Kč, titulky
31
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
příloha 2
4. 1. — 17. 1.
V kanceláři SKC v budově kina si můžete vybrat mezi jednorázovými poukazy v hodnotě 200 Kč, 300 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč – ty budou
platné po celý následující kalendářní rok 2014. Poukazy jsou platné na
kulturní akce pořádané (nebo spolupořádané) Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (viz.www.kulturasusice.cz), jsou nevratné a neslouží
k výměně za hotovost. Poukázky se čerpají v plné výši, celkovou částku
za vstupenky lze doplatit v hotovosti.
SKANDINÁVIE
13. LEDNA
ARGENTINA
10. ÚNORA
É=(5%É-'æÉ1
sobota
4
neděle
5
17.00
Klauni
ČR/FIN/LUC/SLO, 120 min.,
80 Kč
USA, 81 min., 130/150 Kč, dab. USA, 109 min. 100 Kč, dab.
20.00
Husiti
ČR, 85 min., 90 Kč
20.00
Rivalové
pondělí
6
úterý
7
USA/DEU/GBR, 123 min.,
100 Kč, titulky
17.30
20.00
Výuka anglického jazyka Kapitán Phillips
základní charakteristika AJ
60 min., 50 Kč
8
Pavel
Šustr
3Ő('1Éä(.
Rostislav
Švelch
20.00
Nymfomanka, část II.
DAN/DEU/FRA/BLG/GBR,
105 min., 110/90 Kč pro členy
FK, titulky
9
.,1268ä,&(Ɉ9æ'<2'KRGLQɈ96783.ÿ
WWW.KULTURASUSICE.CZ
USA/GBR, 90 min., 70 Kč,
titulky
čtvrtek
Zdeněk
Lerch
pátek
10
17.00
Lásky čas
20.00
Paranormal Activity:
GBR, 123 min., 100 Kč, titulky Prokletí
USA, 84 min., 110 Kč, titulky
WWW.KINOSUSICE.CZ
poJĎ pŘeDnáŠet i tY, sUŠiCkÝ CestovAteLi!
Od ledna 2014 rozjíždíme cyklus cestovatelských přednášek, které se
budou pravidelně konat jednou měsíčně v hlavním sále kina. Obracíme
se tímto na vás. Navštívili jste nějaké zajímavé místo a rádi byste nám
jej představili, protože vás nadchlo, máte z něj krásné fotky a rádi
mluvíte před publikem? Pojďte se o něj podělit.
Více informací na tel. 724 54 23 37 či [email protected]
TŘI KRÁLOVÉ
PŘIPUTUJÍ DO SUŠICE
neděle 5. ledna 2014, 16:00
(náměstí)
sobota
11
17.00
The Rolling Stones
– Some Girls: Live in
Texas
105 min., 180 Kč
neděle
12
pondělí
13
úterý
středa
15
společné zpívání koled
příchod Tří králů s družinou
žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky
zhasnutí sušického vánočního stromu
FRA/BLG, 80 min., 100 Kč,
dab.
USA, 96 min., 90 Kč, dab.
18.00
Cyklus cestovatelských
přednášek
– SKANDINÁVIE
17
ČR/SVK/CY/ITA, 105 min.,
100 Kč
20.00
Zpátky do ringu
USA, 113 min., 100 Kč
titulky
20.00
Vlhká místa
DEU, 109 min., 100/ 80 Kč pro
členy FK, titulky
20.00
47 Róninů 3D
USA, 115 min., 100 Kč, titulky USA, 119 min., 150 Kč, dab.
moderuje Radek Nakládal
žehnání koledníkům P. Václav Hes
vystoupení kapely Memento
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Do 18 let nepřístupné
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
Po 7.30–11.30
Út 7.30–11.30
St 7.30–11.30
Čt 7.30–11.30
12.30–15.30
12.30–16.30
12.30–15.30
12.30–16.30
Klauni ²U9LNWRU7DXä
Tři klauni Oskar, Max a Viktor vytvořili klaunskoou skupinu Busters. V dobách komunistického režimu představovaly jejich klauniády ostrůvky
svobody, ale pak se mezi nimi něco odehrálo. Po třiceti letech se Oskar vrací
z emigrace, aby uzavřel svoji kariéru.
Walter Mitty a jeho tajný život ²U%HQ6WLOOHU
Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se
ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději
žije ve svém vysněném světě. V něm se mění na dokonalého romantického
hrdinu bojujícího za lepší, spravedlivější svět.
Husiti ²U3DYHO.RXWVNë
Dvojice fiktivních hrdinů – Záboj a Mlhoš prochází obdobím husitských
nepokojů a ovlivňují nejdůležitější události doby. Ovšem v protikladu
k tomu, jak byla tato historie interpretována.
Rivalové ²U5RQ+RZDUG
Na okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená
střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý
profesionál, vždy precizní a disciplinovaný.
Výuka anglického jazyka – Základní charakteristika anglického jazyka
Základní charakteristika anglického jazyka: Výslovnost, práce se slovníkem, psaná vs. mluvená angličtina
Kapitán Phillips ²U3DXO*UHHQJUDVV
Kapitán Phillips je komplexní studií přepadení americké nákladní lodi
Maersk Alabama somálskými piráty, ke kterému došlo v roce 2009.
Gravitace 3D ²U$OIRQVR&XDUyQ
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je
zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden
na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru.
Nymfomanka, část II. ²U/DUVYRQ7ULHU
Druhý díl kontroverzního opusu dánského režiséra Larse von Triera. Jde
o komplexní dílo, které životní příběh hrdinky i lidskou sexualitu obecně
nahlíží z mnoha stran.
Lásky čas ²U5LFKDUG&XUWLV
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu,
po které se do vás nadosmrti zamiluje. V drtivé většině případů to poděláte. Tim, hrdina romantické komedie Lásky čas, má to štěstí, že tyhle
zásadní životní momenty může opakovat.
The Rolling Stones – Some Girls: Live in Texas
Mimořádný koncertní snímek, zachycující tuto světově proslulou kapelu
na vrcholu její hudební kariéry. Součástí filmu je i rozhovor se Sirem
Mickem Jaggerem, natočený v srpnu 2011.
14.00
Renoir
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Hobit: Šmakova dračí poušť ²U3HWHU-DFNVRQ
Thorin a jeho společníci se snaží získat pomoc od cizince v divočině. Musí
však projít přes Temnohvozd a navíc bez čaroděje Gandalfa. Pokud se jim
to podaří, dostanou se do Jezerního města a dále pak k Osamělé hoře, kde
Bilbo musí tajně projít k pokladu, který hlídá drak Smaug …
20.00
Cyril a Metoděj
– Apoštolové Slovanů
80 min., 190 Kč předprodej
/ 240 Kč na místě
17.00
Enderova hra
Putování s dinosaury 3D ²U%DUU\&RRN1HLO1LJKWLQJDOH
Teprve teď máte možnost stát se součástí světa, kde vládnou dinosauři
a zažít s nimi putování, které začalo před 70 miliony lety na Aljašce. Hrdina,
býložravý Pachyrhinosaurus, který se narodil jako nejmenší, se musí během
tohoto putování vyrovnat nejen se svými sourozenci, ale například i s věčně
hladovými predátory Troodony … kam doputuje?
USA, 119 min., 120 Kč, titulky
– Podstatná jména
60 min., 50 Kč
FRA, 112 min., 60 Kč,
titulky
Ledové království ²U&KULV%XFN-HQQLIHU/HH
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do
věčné zimy.
Paranormal Activity: Prokletí ²U&KULVWRSKHU/DQGRQ
Poté, co byl „označen“, začíná být Jesse sledován tajemnými silami.
Jeho rodina a přátelé se snaží ho ochránit, ale jak se dá bojovat proti
peklu?
20.00
47 Róninů
19.30
17.30
Výuka anglického jazyka Španělský večer s Carmen
16
pátek
USA/NZL, 168 min., 130 Kč,
dab.
17.00
Turbo
čtvrtek
Pořádá Oblastní charita Sušice ve spolupráci s ŘK farností Sušice a Městem Sušice
20.00
Hobit: Šmakova dračí
poušť 3D
14.00
Mrňouskové
90 min., 50 Kč
14
USA, 134 min., 80 Kč, titulky
20.00
Gravitace 3D
středa
CESTOVATELSKÝCH
USA, 114 min., 120 Kč, titulky
14.00
17.00
Putování s dinosaury 3D Ledové království
%Ő(=1$
CYKLUS
20.00
Walter Mitty
a jeho tajný život
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
Mrňouskové ²U+pOqQH*LUDXG7KRPDV6]DER
Originální a zábavné příběhy ze světa hmyzu znají děti i dospělí téměř na
celém světě. Pro velký úspěch televizní série se tvůrci rozhodli přenést
tento jedinečný mikrokosmos plný barev a fantazie i na filmová plátna.
47 Róninů ²U&DUO5LQVFK
Kai (Keanu Reeves), zčásti Brit, zčásti Japonec. Díky svým mimořádným
schopnostem je vzat na milost skupinou bývalých samurajů, jejichž pán se
stal obětí spiknutí, které připravili zákeřný Lord Kira a čarodějka Mizuki.
Magie a tajemno, čest a meče...dojdou samurajové spravedlivé odplaty?
Cyklus cestovatelských přednášek – SKANDINÁVIE ²3DYHOãXVWU
Během „cesty“ po Švédsku, Finsku a Norsku se seznámíme s přírodními
fenomény Severu – fjordy, horami, ostrovy, navštívíme řadu národních
parků od jihu na sever, ale neopomeneme se zastavit ani v metropolích
Severu, u typických dřevěných kostelů, nebo Laponských pastevců sobů.
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů ²U3HWU1LNRODHY
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství
na Velké Moravě a v našich zemích.
Výuka anglického jazyka – Podstatná jména
Členy, tvoření množného čísla, počitatelnost vs. nepočitatelnost, postavení podstatných jmen v anglické větě. KONVERZAČNÍ TÉMA: Člověk ve
společnosti (zdvořilostní fráze, představení se, small talk)
Španělský večer s Carmen
Hudební večer – Edita Adlerová zpívá CARMEN za doprovodu mistrině,
tanečnice Flamenca, Loly Karpenko
Renoir ²U*LOOHV%RXUGRV
Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své
milované ženy, artritickými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami,
že jeho syn Jean byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka a starý malíř je naplněn novou, zcela nečekanou energií.
Zpátky do ringu ²U3HWHU6HJDO
Dva boxeři v důchodu, Sylvester Stallone a Robert De Niro, mají nevyrovnané účty. Jejich cesty se rozešly těsně před tím, než se setkali v boji
o titul mistra. Od té doby jejich kariéra strmě upadala. Ale dneska mají
možnost si tento vrchol konečně vybojovat. Jenže jak se dostat do
formy, když už trénink bolí?
Vlhká místa ²U'DYLG:QHQGW
Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) ráda experimentuje. Zvláště v sexu. Také
v oblasti hygieny má několik vlastních svérázných teorií. Své okolí šokuje
upřímností a komentáři, jež by pravá dáma nikdy nevypustila z úst.
Enderova hra ²U*DYLQ+RRG
Sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Ve speciální akademii se se mají
děti stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země se totiž připravují
na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela jistě poslední, která
skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků.
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Kultura
Chtěla ho Sparta i Plzeň, teď mu hrozí konec kariéry
Vím, co znamená Řepkova polosmrt, říká zraněný stoper Kalný
kterého mi sehnal pan Říčka
Kalný v té době zvládal trénovat
(sušický rodák, bývalý sportovní i hrát ve třech týmech (mladší, starší
ředitel Slavie, dnes pracuje pro dorost, muži), na hřišti makal každý
Manchester City) a za což mu moc den. „Okolo šestnácti let jsem se
děkuji, mi řekl, že kdybych šel na fyzicky cítil výborně, vyhovoval
operaci rovnou, bylo všechno jinak. mi takový zápřah,“ říká. Postupně
Je možné, že bych za půl roku mohl se stal jasným členem základní
sestavy áčka, v osmnácti letech
hrát,“ dodává.
Dnes už má Kalný za sebou patřil ke klíčovým hráčům sušické
operaci a čeká, jestli se noha defenzivy.
„Těsně předtím, než se mi stal
umoudří. „Mám rozděravělou celou
ten
úraz, bych možná dostal další
chrupavku, noha nepruží, nepracuje
nabídky
z vyšších soutěží. Za sebe
tak, jak má. Musím do sebe dostat
řeknu, že jsem byl na fotbalovém
výživu, aby se chrupavka obnovila.
vrcholu. Naučil jsem se hrát
Teď mám čtyři dávky v sobě, čeká
s balonem, byl jsem ve famózní
�����������
mě pátá. K tomu jím prášky. V únoru
formě. To už bych odešel. Ukončil
��������������������������
pak mám přijít na kontrolu, tam se
jsem studium na vysoké škole
�����������������������
rozhodne, jestli nebudu muset na
����������������� !���"��"""
a tohle byla jediná cesta, jak něco
další operaci. To by znamenalo další dělat, třeba se živit fotbalem.
�� �#$�%��&�������""��
����������'�����������&��()�* půlrok bez fotbalu. Když mi ji ale
Se slzami v očích, ale šel bych
���$���+�����!�,%������-�,������doktor doporučí, půjdu do toho, už
do toho,“ říká rázně.
����!���%������.��
Od patnácti let hrál dospělý
na roh. Pak jsem si ho obsadil,
nemám co ztratit,“ říká Kalný.
Fotbalově ho vychoval Jan
�$����&����!���
fotbal. Dominoval, patřil mezi
šli jsme do hlavičky, zaklínili se
/�()�%.!�'0�&��%*� $������12���������������������������������������������
Staněk,
který Kalného vedl od žáků
největší sušické talenty. Chtěli ho
nohama. Oba jsme spadli, on doleva,
3�0�����+�)��45��6�����.��������������������������������������������������
kluk, který mohl hrát za prakticky celou kariéru. „Je to můj
v Plzni, na Spartě i Slavii. Jenže
já doprava. Jak jsme měli nohy do
�0�������������(�%����(7�&��&.�185����������������������������������������
plzeň, spartu i slavii
učitel, on mě naučil hrát fotbal,“
�0�������9��+����:;������������������������������������������������������
Martin Kalný zůstal v Sušici, kde
sebe zaháknuté, vznikla nějaká síla
Kalný patřil mezi výjimečné přiznává bez okolků. „Honza
�0��(���������������<�����6�����.�
se už v osmnácti letech zařadil a v mé noze zapraskalo. Noha se
fotbalové talenty. V patnácti se mnou pořád počítá, říká mi,
mezi nepostradatelné opory. otočila a praskla kost,“ popisuje
oslnil na Kouba Cupu, největším ať věřím, že se vrátím. Teď si
�0���:��(�$�%����=��������(����0���:��(�$�%����4�����,�(����0��$�)��4�����
V době, kdy mohl sebrat vstupenku
nešťastný incident. „Ale on za to
,�(���0��$������$���>����� ����,%�����<�����(�
žákovském turnaji v republice, chodím aspoň zakopat do haly.
do velkého fotbalu, přišel ošklivý nemůže, šlo o shodu náhod, jsme
kde hrají krajské výběry a jedna Třeba je to blbost, třeba ne. Ale
úraz. Dvacetiletý stoper více jak rok doteď velcí kamarádi,“ ujišťuje.
zahraniční reprezentace. „To jsem je to všechno o vůli, hecnu se, i když
Kalný si původně myslel, že má
po zranění kotníku stále nemůže na
byl poprvé na vrcholu. My jako noha bolí,“ prozrazuje.
hřiště. Noha pořád bolí, vážně hrozí pouze prasklý chránič. Bolest zprvu
Co bude dál? Kalný si plánuje
úplný konec kariéry. Martin Kalný necítil, tělo procházelo šokem. Plzeňský kraj jsme se dostali až
udělat trenérskou licenci, v Sušici
do
finále,
nastoupili
jsme
proti
přesto stále věří, že fotbal nebude Odešel za lajnu, kde chtěl zranění
vede žáky. To mu alespoň částečně
muset zabalit a vrátí se.
rozběhat a jít zpátky do zápasu. Olomouckému kraji, hrál jsem
nahrazuje to, že sám nemůže na plac
například
proti
Tomáši
Kalasovi
Tenhle datum si bude pamatovat Jenže to už nešlo.
jako hráč. „Dělám to ještě na víc než
(momentálně
stoper
patřící
Chelsea).
do konce života. Psal se 7. říjen
„Stoupnul jsem si, děsně to
sto procent, snažím se trénování
Přijel
jsem
domů,
táta
mi
povídal,
2012, když si šel kopnout za sušic- bolelo. Pak jsem viděl, jak noha
brát tak, jako kdybych sám hrál.
ké béčko, aby se po delší pauze otéká, byla křivá. Stejně jsem šel že mu volali ze Sparty, Slavie, Baví mě to, mám ty kluky rád, oni
z
Plzně,“
prozrazuje.
rozehrál. Ironií osudu šlo o první za bránu zkusit to rozběhat,“ líčí
Velký sušický patriot ale všechny mají rádi mě,“ líčí nadšeně.
a možná poslední zápas, který v niž- minuty po pádu na trávník. „Udělal
Přesto Kalný stále v koutku
ší soutěži Martin Kalný odehrál.
jsem pár kroků, ale za chvíli si zase nabídky odmítl. Proč? „Jsem duše věří v návrat. „V Praze mi
„Byl jsem tenkrát na vysoké lehl. Pak mě Venca Žežulák odnášel absolutní sušický odchovanec, jsem jeden doktor řekl, že budu zase
škole, přes týden netrénoval. Víkend na ramenou do šatny, jel jsem na tady doma, mám tady kamarády. hrát fotbal. Druhý je opatrnější. Já
Zvážil jsem všechna pro a proti
předtím jsem kvůli zablokovanému chirurgii a bylo hotovo.“
už tak optimistický nejsem, mým
krku vynechal mistrák, potom nám
Od doktorů vyfasoval sádru, a rozhodl se, že zůstanu,“ vysvětluje. snem je momentálně to, že budu
odložili zápas v Lubech. Tak jsem jenže noha pořád otékala a bolela. Jako mimořádný talent následně schopný odehrát šedesát minut
zavolal trenérovi, že půjdu za béčko, „Hned po prvním rentgenu mi přeskočil dvě věkové kategorie v pralese za sušické céčko,“ přiznává.
co hrálo s béčkem Horažďovic,“ řekli, že je to zlomený. V Plzni mi a v patnácti letech nastoupil do „Na druhou stranu fotbal je můj
vzpomíná Kalný.
to další doktor potvrdil. Ve finále přípravy s muži.
život. Teď, když jsem zraněný,
„Na jaře už jsem hrál ostrý zápas. už vím, co znamená Řepkova
�������������������������������������������������������������������������������������
„Trenér souhlasil, že je to dobrý
se zjistilo, že jsou i okolo špatné
chyběl stoper,�����#�!���$��%�����������������&�
v posledním polosmrt,“ hořce se usměje.
������������������������������������
�!��"���������
nápad, bude to pro mě něco navíc.
vazy. Po půl roce na magnetické Sušici
'���(����������������)�����������������������������������*����������*������'(�����*��
Ještě mi říkal, ať se mi nic nestane,“
rezonanci ještě doktoři přišli na zápase A třídy už o nic nešlo. Trenéři
Pokud by ale noha povolila,
hořce se pousměje. Bohužel se stalo. to, že je uštípnutá kost a ulomená se rozhodli, že do toho půjdu. Hrál Kalný je bytostně přesvědčený
Přišlo zranění, kvůli kterému dnes v oblasti chrupavky, což mi později jsem s Klatovy, pak baráž o postup o tom, že se dokáže dostat do bývalé
dvacetiletý obránce nemůže víc jak vyndavali na operaci, kde jsem byl do kraje s Horažďovicemi (Sušice formy. „S mou vůlí určitě,“ řekne
rok hrát fotbal.
až po 11 měsících, letos 2. září,“ tehdy nepostoupila). U nich mě rychle. „Hlavně ale chci poděkovat
hned ve 40. minutě odvezli, měl lidem, kteří jsou kolem mě
„Stalo se to v 50. minutě zápasu. povzdychne si.
Běželi jsme s Formičem (Michael
Kdyby se na rezonanci dostal jsem otřes mozku,“ vzpomíná a neustále mě podporují. Bez nich
Forman) při lajně, kde mi chtěl hned, možná už nyní dávno válel na smolné období, kdy se Sušice bych to nezvládl,“ uzavírá.
udělat kličku, já jsem mu to vypíchl na hřišti. „Doktor Kučera v Praze, potácela v nižších soutěžích.
JONÁŠ BARTOŠ
Čertovské cvičení
Čertovsky dobrou náladu,
sálající energii a pekelnou výdrž
měli i ti nejmenší, kteří se sešli
na Mikulášském cvičení rodičů
a dětí. Tentokrát ho nevedla Hanka
Habartová, ale vrchní čertice
Hanka. Na začátku vysvětlila co
a jak, dala povel ke společnému
fotografování a když maličkým
čertiskům rozdala jejich vlastní
ocásky, rázem si nemohl být žádný
obyčejný smrtelník jistý... Však
také ty, co tam byli, čertíci pořádně
prohnali!
Pondělní odpoledne minulého
týdne se rodiče a děti nechali svést
k čertovinám, ale ne špatným,
i když se to s pověstí pekelníků moc
neslučuje, právě naopak!
Hýbali se, tančili, zpívali,
přeskakovali, běhali, podlézali
i prolézali... vše pro své zdraví.
A samozřejmě pro samotnou
radost z pohybu a z toho, že jsou
se svými maminkami, tatínky nebo
babičkami. Ti se totiž také velmi
ochotně zapojili do sportovních her
a prováděli různá alotria společně
s dětmi.
Odlehčené cvičení připravila
čertice Hanka ještě před Mikulášem – možná i proto, aby si
děti víc užily samotného pohybu
v tělocvičně a těšily se na nadílku
doma. „Jestlipak k nám domů přijde
taky taková hodná čertice, která
rozdává odměny a sladkosti?”
Protože všechno probíhalo tak
jak mělo, podle pravidel fair play
a všichni malí čertíci se chovali
opravdu slušně a cvičili poctivě,
určitě je doma kromě pochvaly
potěšil i ten „opravdový Mikuláš”
A leckde i popřál sportovnímu
potěru na odchodu „sportu zdar”!
A čertice Hanka? Ta byla moc
ráda, že zrovna ti “její” čertíci
nejsou taková pekelná cháska, jak
se o ní píše v pohádkách a nešetřila
úsměvy ani odměnami. Barevné
čertovské odpoledne uzavřelo
letošní cvičení s Hankou pro
rodiče a děti, ale všichni se shodli
na tom, že hned v lednu se sejdou
a společně (i když bez čertovských
ocásků a růžků) si zase vymyslí
něco pěkného.
Tak SPORTU ZDAR i v roce
2014!
-as-
strana 7
čerti řádili na ledě
Mikuláš sice nosí nadílky až
5. prosince, ale protože se na zimním
stadionu sešlo přes sedmdesát
šikovných dětí, tak udělal pro
tentokrát výjimku a dobroty na
sušický led přinesl už o den dřív.
Ale než přišel Mikuláš s andělem, tak na ledové ploše řádili čerti.
U čertů na bruslích si musely děti
odpracovat své hříchy. Na každého
čekalo na ledě pět úkolů. Malí
bruslaři museli projet pekelnou
bránou a pak pomáhali čertům
sbírat uhlí, udržovat pekelný oheň
a zatápět pod kotel na zlobivé děti.
Nakonec se museli trefit přímo na
čertovský roh kroužkem.
Čertovské bruslení se opravdu
povedlo a všichni účastníci odcházeli s dobrou náladou. „Rád
bych poděkoval zaměstnancům
zimního stadionu a sušickým
skautům za pomoc při přípravě
a organizaci celé akce. A všem,
kdo sušická sportoviště navštěvují,
bych touto cestou ještě rád popřál
klidné vánoční svátky a do nového
roku co nejvíc pohybu bez úrazu,“
doplnil Ing. Lukáš Hamák, ředitel
příspěvkové organizace Sportoviště
města Sušice, p.o.
Fotky z akce najdete na webu
www.sporotviste-susice.cz
-dj-
LYŽAŘI POZOR
Poslední letošní neděli 29. prosince se koná již
3. ročník Veterán ski sjezdu z Pancíře na Vajsovu louku.
Přijďte s dřevěnými lyžemi a v dobovém oblečení vzpomenout
prvních průkopníků lyžování na Šumavě. Sraz a výdej startovních
čísel je v chatě Hrnčíř nad Vajsovkou do 9.30 hod.
Zve Vás OS Otevřená Šumava
na náměstích zněly koledy
Středeční šestá hodina 11. prosince patřila desetitisícům zpěváků
po celé republice. Více jak 260
městských center zaplnili lidé
ochotní se v předvánočním shonu na
chvíli zastavit a společně si zazpívat
nejznámější koledy. V Plzeňském
kraji je to tradičně zpívání s Českým
rozhlasem Plzeň a v Sušici se konal
už desátý ročník. Rozjezd letos
obstarala country kapela Štreka
a náměstí zaplnila příjemná vánoční
atmosféra. Děti skotačily, dospělí si
povídali a občas se i prohřívali medovinou či svařáčkem. Pilná děvčata
z kulturního centra roznášela
účastníkům pamětní listy, aby bylo
zřejmé, kolika zpěváky Sušičtí
přispějí do celkového počtu. Odbyla šestá hodina, z Plzně rozhlas zněl,
ponejprv však zprávy přinesl. Poté
bohužel technika začala vypovídat poslušnost a tak společný zpěv
koled Nesem vám noviny a Narodil
se Kristus Pán byl mírně rozpačitý.
Štreka to pak opět rozjela a záměr
akce – připomenout si, že Vánoce
nejsou jen o nákupech a shonu, ale
o klidu, lásce a pohodě, se určitě naplnil. Na náměstí se sešlo zhruba pět
set lidí a pamětní listy si převzalo
479 z nich.
text a foto ED
JUDistA meLiCHAr ZABoDovAL nA mistrovství čr
Matyáš Melichar, odchovanec
Judoclubu Sušice, vybojoval na
Mistrovství České republiky dorostenců ve váze do 73 kg bronzovou medaili. Mistrovství se konalo
v sobotu 9. listopadu v Jablonci nad
Nisou, kam přijelo změřit své síly
106 judistů.
Melichar v září začal studovat
na Sportovním gymnáziu v Plzni,
kam zároveň přestoupil do místního Judoclubu. Již v minulém
školním roce pravidelně dojížděl
na tréninky do Plzně, kde hostoval
v dorostenecké lize a připravoval se
na letošní mistrovství.
Melichar se na mistrovství kvalifikoval již po páté, ale teprve letos se mu podařilo vybojovat medaili. Na mistrovství postoupil z
22. místa ranking listu. V prvním
vyřazovacím kole dostal volný los
a postoupil rovnou do druhého kola.
Zde ho čekal Dominik Půdelka z
J.V. Judo Rumburk, 29. místo ranking listu. Půdelku porazil na 10
pomocných bodů a postoupil v soutěži. V třetím kole se utkal s Danielem Bradáčem z Judo SK Královo
Pole Brno, 12. místo ranking listu.
Bradáče se Melicharovi podařilo
rovněž porazit. Soutěž se pro něj
začala vyvíjet slibně. Následovalo
ale semifinále, kde narazil na budoucího vítěze váhy Adama Švece
z SKP Judo Nový Bydžov, 2. místo ranking listu, kterému bohužel
podlehl. Poslední velký boj čekal
Melichara ve finále opravných zápasů o bronzovou medaili, ke kte-
rému nastoupil proti Michalu Vašinovi z Judo SK Královo Pole Brno,
5. místo ranking listu. Po vyčerpávajícím souboji nad Vašinou zvítězil
a vybojoval tak bronzovou medaili.
Melichar bude ještě letos startovat
v družstvu Judoclubu Plzeň ve finále Dorostenecké ligy. Judoclubu
Plzeň patří zatím průběžné 3. místo. Blahopřejeme a přejeme mnoho
úspěchů.
Petr Kämpf
závodů v lesoparku Luh na Santosu
to bude crossový běh, crossový běh
s desetikilovou (minimálně) zátěží
a štafetový běh dvojic, to vše na
okruhu po kopcích v okolí Sušice.
Dospělé běžce při crossovém
závodu prověří náročný, 22 km
dlouhý horský běh na kterém
nebude chybět ani velké převýšení
a to nejen výběh od řeky Otavy
na Žižkův vrch (619 m.n.m), ale
především budou muset zdolat i vrchol kopce Sedlo (902 m.n.m.) kde
se nachází bájné keltské (halštatské)
hradiště a rozhledna.
Nejen běžci a milovníci extrémních sportů, ale prostě všichni kdo
se přihlásí a půjdou do toho, tak si
to opravdu užijí.
Letos jsme zvolili nové zázemí
a to Ostrov Santos a pozměnili trať,
tak, aby se ještě zvýšilo procento
běhu v terénu a stoupání.
Podrobnější informace můžete
získat už nyní v propozicích, na
e-mailu: [email protected]
nebo na tel. +420 777 344 636.
Postupně budeme uveřejňovat
další informace na stránkách MTB
Team High Point Sušice a Atletika
TJ Sušice.
Přihlásit se mohou jak amatéři,
tak i profesionálové.
Jo a nemáte dvojici? Nevadí,
přijděte, přijeďte, spárujeme vás
před startem!
Za organizační výbor
František Kříž
Velký úspěch plavců ZŠ T. G. Masaryka v Sušici
21. 11. se uskutečnil okresní
přebor v plavání v klatovském
bazénu. Poprvé se ho zúčastnilo
družstvo žáků 4. a 5. třídy naší
školy. Na závody vyslalo své zástupce celkem 17 škol a o medaile
bojovalo 177 soutěžících. V naší
kategorii závodilo 23 chlapců
a 24 dívek.
Šimon Svoboda ze 4. A přivezl
2 zlaté medaile. Zvítězil v obou
disciplínách: volný způsob i prsa.
Pavel Aušprunk z 5. A vybojoval
bronzovou medaili na 25m prsa
a v druhé soutěžní disciplíně byl
devátý. Markéta Svobodová z 5.A
zaplavala třetí nejlepší čas ve volném
způsobu a ve finále byla i v plaveckém stylu prsa. Martina Oudová
z 5. A se umístila ve stylu prsa
v první polovině výsledkové listiny.
Velmi silné družstvo se dostalo na
stupně vítězů i ve štafetě. Obsadilo
krásné 3. místo z 11 družstev.
Blahopřejeme všem plavcům,
děkujeme za výbornou reprezentaci nejen naší školy ale i města Sušice
a ptáme se jich:
Co se ti na soutěži v klatovech
nejvíc líbilo?
vynikající druhá třetina zajistila hokejistům tJ sušice
prodloužení série domácí neporazitelnosti.
Hk katovice: tJ sušice 8:4 (2:2, 1:1, 5:1)
Těšte se na Sušický horský běh (SHB) 2014
Pořadatelé třetího ročníku
Sušického horského běhu Rostislav
Švech a HIGH POINT Bike Team
Sušice (s podporou města Sušice
a sponzorů) oznamují sportovní
veřejnosti, že na sobotu 19. dubna
2014 plánují velkou běžeckou akci
a to již jako třetí ročník.
V tento den se v okolí města
uskuteční několik závodů. Kromě
dětských (žákovských) běžeckých
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Sport
strana 8
Šimon: „Dobrá atmosféra.“
Markéta: „Velká podpora kamarádů“.
Pavel: „Nejvíce se mi líbila štafeta
a plavecký styl prsa. Závod jsem si
užil“. Martina: „Rozdělení do skupin
a menší počet plavců v bazénu.“
kdo tě k plavání přivedl? kde
a s kým trénuješ?
Šimon: „K plavání mě přivedl
táta a pravidelně trénuji v Klatovech
v plaveckém oddíle TJ.“ Markéta:
„Stejně jako bratra, mě přivedl
k plavání táta a trénujeme společně
v Klatovech.“ Pavel: „Plavání mě
moc baví a přivedla mě k němu
mamka. Trénuji v Klatovech každý
pátek“.Martina: „Trénuji společně
s Pavlem a také mě k plavání
přivedla maminka.“
který plavecký styl máš nejraději?
Šimon: „Nejraději plavu prsa
a kraul.“Markéta: „Nejraději mám
kraul a znak, protože jsem v nich
dobrá.“ Pavel: „Nejraději plavu
kraul a motýlka. To jsou disciplíny,
ve kterých závodil i můj táta.“ Martina: „Nejraději mám styl prsa.“
máš ještě jiné zájmy?
Šimon: „Rád sportuji, věnuji se
atletice. Velmi mě baví hra na pi-
ano a také hraji na housle. Chodím
často do přírody“. Markéta: „Ráda
tančím, dříve jsem se věnovala
baletu a chodím na keramiku,
protože ráda něco vytvářím.“ Pavel: „Kromě plavání zpívám, lyžuji,
hraji tenis a učím se hrát na kontrabas a kytaru.“ Martina: „Nejraději
tancuji. Také zpívám ve sboru, hraji
tenis a ve škole chodím na dramatický kroužek.“
PaedDr.Hana Hupková
Branky (Asistence) : 24´Lejsek (Vávrů), 25´Vachoušek (Rendl), 30´Vachoušek (Lejsek)
sestava: Potužák (Skolek) – Rendl, Lejsek, Karhan, Blažek – Vávrů, Ryšavý, Broža, Holý,
Košvanec, Vachoušek, Petera, Šmrha, Vospěl
Derby 10. kola Okresního teru. Více než minutu přesilovky na a nám nezbývá než nezaváhat ani
přeboru, mezi týmy na pobřeží řeky začátku třetí třetiny, ale horažďovičtí v dalším domácím zápase, se
Otavy, TJ Sušice a HC Horažďovice nevyužili. Bohužel vynikající hra Sokolem Radomyšl, v neděli 22.
se na zimním stadionu v Sušici odeh- domácích z druhé třetiny se jako 12. 2013 od 16. hodin a tuto statisrálo před slušnou diváckou kulisou. švihnutím proutku vytratila a třetí tiku, s podporou našich fanoušků
Do zápisu střelců se jako první zap- třetinu ovládli hráči z Horažďovic. prodloužit. Na každý domácí zásal v 18. minutě hostující Sosna Mi- Naštěstí herní nadvláda, kterou hos- pas v této sezóně chodí 100 až 150
chal, který v přesilovce, pro příliš té třetí třetinu opanovali, vyústi- diváků. Jsme rádi, že máme asi
domácích hráčů na ledě zařídil ve- la pouze v jediný gól v přesilovce nejlepší diváckou podporu v této
dení horažďovickým borcům.
v desáté minutě třetí třetiny z hole soutěži. Jen by jsme potřebovali,
Do druhé třetiny vlétli hráči Sosny Lukáše, kdy na trestné lav- aby naši fanoušci za námi přijeli
TJ Sušice na led s úkolem otočit ici seděl opět domácí Petera. Přes i na zápasy na hřištích soupeřů.
vývoj utkání ve svůj prospěch. obrovský tlak horažďovických Venku se nám nedaří a my byV 24. minutě po střele od modré hráčů se zápas odehrál podle chom potřebovali cítit podporu
čáry skóroval domácí Jakub Lejsek představ domácích a skóre se již diváků i venku. Ve čtvrtek 26. 12.
po přihrávce Martina Vávrů. Po neposunulo. Vítězství 3:2 pro TJ od 16.00 hod hrajeme ve Strakonbrankách Erika Vachouška v 25. Sušice je odměna za vynikající icích s týmem Sokol Cehnice, za
a 30. minutě se skóre posunulo ve druhou třetinu.
který nastupuje i bývalí reprezen„Výborná hra v druhé třetině nám tant národního týmu a bývalý hráč
prospěch domácích na 3:1. Škoda
jen, že po obrovském tlaku, který zajistila vítězství. Velkou pochvalu Extraligové Plzně nebo Budějovic
hráči ze Sušice vyvinuli se skóre si zaslouží nováček v této soutěži, Václav Král. Zveme naše fanoušky
nenavýšilo více v jejich prospěch. junior Erik Vachoušek, který svým i na tento zápas, který bude pro naše
Po druhé třetině svítil na ukazateli důrazem na brankovišti zařídil dva mužstvo velice důležitý.“
góly. Vítězství nad nepříjemným
Tak ohodnotil utkání a dějství
stav 3:1 pro domácí.
Ve třetím dějství nastupovali soupeřem z Horažďovic nám okolo týmu Mužů TJ Sušice trenér
sušičtí v oslabení o vyloučeného Pe- prodloužilo domácí neporazitelnost Bohumil Korál.
okresní přebor základních škol v šachu
3. prosince se konal v prostorách
Střediska volného času v Sušici již
druhý ročník přeboru základních
škol Klatovska. Hlavní pořadatel
ZŠ Hartmanice ve spolupráci
s vedením SVČ v Sušici poskytl
všem vážným zájemcům o kvalitní šachový zážitek další příležitost
změřit síly s ostatními v okrese.
Letos se zúčastnily děti ze: ZŠ
Čapkova Klatovy, ZŠ Hartmanice,
ZŠ Švihov, ZŠ Lerchova, ZŠ TGM
a Gymnázium Sušice. Turnaj byl
rozdělen podle věkových kategorií
na hochy a dívky. Zvláště poslední
rozdělení zachránilo letos sušickým
medailová umístění.
V kategorii starších 6. – 9. třída
kralovala letos děvčata a sice:
1. (i v absolutním pořadí!) Koucha Maryam Amina z Klatov se
ziskem 6 bodů ze 7 možných, ani
jednou neprohrála, pouze 2x remis. 2. (i v absolutním pořadí)
Silvie Matičková z TGM ( radost
udělala zároveň i Hartmanicím) se
ziskem 5,5 bodu ze 7 opět ani jednou neprohrála, pouze 3x remis.
3. (v absolutním pořadí 6. místo)
Milena Nová z Hartmanic se ziskem
4 bodů ze 7 možných.
V pánské kategorii poprvé přijel
ze Švihova a zvítězil Ladislav Kubát
se ziskem 5 ze 7 bodů. 2. Jiří Lejsek
z Gymnázia Sušice (první velká radost
pro Sušici) 5 bodů, ale horší pomocné hodnocení. 3. Jaromír Hejdušek
z TGM Sušice se 4,5 body.
V kategorii žáků 3. – 5. třída se
na medailových pozicích umístili za kluky: 1. Maxim Schmidt ze
ZŠ Čapkova Klatovy s rekordním
ziskem bodů 6,5 ze 7 možných.
Za takovýto výkon by se nestyděl
ani mistr světa! 2. Antonín Přikryl
z TGM Sušice s krásnými 5,5 body,
největší osobní úspěch a velký
šachový růst od posledního turnaje.
3. Antonín Lejsek také TGM Sušice
– bráchové se nezapřou.
V kategorii 3. – 5. třída dívky
byly medaile rozdány:1. Natálie
Matičková TGM Sušice – 4,5 bodu
– to samé zde platí o sestrách.
2. Lucie Bauchová ZŠ Hartmanice –
4 body, 3. místo Natálka Kotalová
ZŠ Sušice, Lerchova – 3,5 bodu
Na závěr v kategorii 1. a 2. třída
hoši, kde měla obsazení i Sušice,
můžeme jmenovat Františka Vinického a Davida Pievetze s Pepou
Pelzerem. Všichni jmenovaní jsou
v podstatě vítězi, neboťse nebáli poprvé přijít a zúčastnit se!
Očima vedoucího šachového
kroužku, bývalého kapitána TJ
Sokol Sušice jsem nesmírně rád,
že se takovéto turnaje konají právě
v Sušici. Chtěl bych touto formou poděkovat všem skvělým lidem, kteří za pořádáním stojí.
Moji svěřenci letos obsadili kromě
prvních míst všechny zbývající,
takže už jim mohu přát jen ten poslední krok úplně na vrchol. Ale je
tu i jiné přání. Po té, co jsem měl
možnost sledovat krásné výkony
slečen ve starší kategorii, tak mě
zamrzelo, že Sušice nemá žádnou
dívku v šachovém kroužku.
V minulosti jí byla Kateřina Touchová v Sušici a tu nejslavnější klatovskou dívku velmistrini Kateřinu
Čedíkovou, netřeba šachové
veřejnosti dlouze představovat
(v současné době spokojenou maminku). Sebere příští rok nějaká dívka odvahu a přijde ukázat našim
klukům jak se hrají šachy?
Jan Schödelbauer, vedoucí
šachového kroužku SVČ Sušice
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
pátek
20. 12. od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
sobota 21. 12. od 15:30 do 16.30
bruslení pro rodiny s dětmi
neděle 22. 12. od 13:00 do 14:30
veřejné bruslení
pondělí 23 .12. od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi
od 16.30 do 18.00
veřejné bruslení
úterý
24. 12. od 13:00 do 14:30
vánoční bruslení
čtvrtek 26. 12. od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
pátek
27. 12. od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
od 15:00 do16:00
bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
sobota 28. 12. od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
pondělí 30. 12. od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
úterý
31. 12. od11:00 do 12:00 bruslení pro rodiny s dětmi
od 12:30 do 14:00
veřejné bruslení
středa 1. 1. 14 od 15:00 do 16:00 bruslení pro rodiny s dětmi
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
čtvrtek 2. 1. 14 od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
pátek 3. 1. 14 od 10:30 do 12:00
veřejné bruslení
od 16:30 do 18:00
veřejné bruslení
sobota 4. 1. 14 od 14:00 do 15:30
veřejné bruslení
od 16:00 do 17:00 bruslení pro rodiny s dětmi
neděle 5. 1. 14 od 13:30 do 15:00
veřejné bruslení
na bruslení pro rodiny s dětmi je možné zapůjčit hrazdičky.
Celkový rozpis a obsazení ledové plochy najdete na stránkách sportovistesusice.cz, facebooku, nástěnce u zimního stadionu a plakátech.
Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek 17–19 hod.
naučíme vaše děti bruslit
oddíl ledního hokeje tJ sušice pořádá
zahajovací školu bruslení.
kurzy v prvních dvaceti zahajovacích lekcích jsou zdarma!
Škola je určena pro dívky a chlapce ve věku od 4–10 let věku dítěte.
Kurzy jsou zaměřeny zejména na kompletní ovládání bruslí.
Příprava na krasobruslení, rycholobruslení a základní dovednosti
ovládání bruslí.
Kurzy bruslení jsou každý týden v následujících termínech:
pondělí od 15.30 hod – 16.45 hod
středa od 15.30 hod – 16.45 hod
čtvrtek od 15.00 hod – 16.00 hod
V těchto termínech je možno přijít na zimní stadion v Sušici
a domluvit se s trenéry nebo kontaktovat vedoucího trenéra mládeže
Petra Maříka, mob: 603 22 36 53
Email: [email protected] nebo www.hokejsusice.cz
Po dohodě s trenéry možnost zapůjčení bruslařského vybavení.
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Inzerce
strana 9
Prodej vánočních kaprů
KDY: 22. - 23. prosince 2013
KDE: na parkovišti vedle pekařství Bandur, spol. s. r. o.
(Pekařství Rendl) v Sušici.
������������������������������
���������������������
Vybert
es
iden,kt
erýVám
vyhovuj
e,vt
ermí
nu:
3.
1.
2014–14.
1.
2014
azapoj
t
es
edonaš
ís
bí
rky!
�������������������������������� ��������!���"����������������
����������#�����������"�����������$���������������#����
�����������$��������!�������!�������%�!������ �����&
' ����(�������������������������������������������"����������������)
*��������+�������"�,��&�-�./� ��� 0��
1(���)��������2� �����������&�$
*��������3��������"�,��&�-�./� 440 05�
1(���)����� 2� �����������&�$
������������!������� ����������������67'1%"�+��� ����0�4"���!���
CENA
do 2,5 kg 60 Kč/kg
nad 2,5 kg 65 Kč/kg
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
v areálu Sušických lesů a služeb s.r.o.
v ulici Na Hrázi 270
Restaurace Lidový dům Sušice
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí
Informace a rezervace u obsluhy, nebo na
Smrk
Silvestr v Liďáku
telefonním čísle 602 472 958 (Jožka Jarab)
18. prosince
19. prosince
20. prosince
21. prosince
23. prosince
do 1 m
nad 1 m
svazek větví
9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
8 – 13 hodin
9 – 13 hodin
100 Kč
150 Kč
25 Kč
Cvičení sm systém
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
1. Úvodní hodina
Základní charakteristika anglického jazyka – výslovnost – práce se
slovníkem – psaná vs. mluvená angličtina
2. Podstatná jména
Členy – tvoření množného čísla – počitatelnost vs. nepočitatelnost
– postavení podst. jmen v anglické větě
Konverzační téma: Člověk ve společnosti (zdvořilostní fráze,
představení se, small talk)
3. Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen – postavení přídavných jmen ve větě
– přídavné jméno jako popisný prvek ve větě
Konverzační téma: Moje země a město
7. 1.
14. 1.
21. 1.
4. Zájmena
28. 1.
5. Číslovky
4. 2.
6. Slovesa
11. 2.
7. Slovesa II.
18. 2.
8. Příslovce
25. 2.
...další témata se
připravují (7).
Zájmena osobní, ukazovací, tázací – some vs. any – zájmeno jako
podmět/předmět
Konverzační téma: Cestování, komunikace v zahraničí a na letišti
Základní, řadové, násobné číslovky – data
Konverzační téma: Jídlo a stravování
Toto cvičení probíhá v úterý a v pátek v tělocvičně gymnázia formou kurzů o deseti lekcích.
Stabilizační a mobilizační cvičení (SM systém) integruje posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Cvičí se s elastickými
lany. Metoda umí aktivně zapojit svalová zřetězení a tak dosáhnout
na páteři jedinečný efekt centrace páteře – vyrovnání páteře do středního postavení a trakce páteře – protažení páteře směrem vzhůru.
Tento efekt otevírá zcela nové možnosti aktivní léčby skoliózy i jiných poruch páteře.
Autorem této metody je MUDr. Smíšek (www.smsystem.cz).
kurz ii. pro pokročilé začínáme 7. a 10. ledna 2014 od 18 h.
kurz i. pro začátečníky začínáme 7. ledna 2014 od 17 h.
mgr. richard synek, tel. 723 408 441
������������������������������������
Funkce slovesa ve větě – časy přítomné, minulé, budoucí – trpný
rod (pasiv)
Konverzační téma: Práce, zaměstání a peníze
www.kulturasusice.cz
www.kinosusice.cz
���������������������������������
�������������
!"#����$��%"��"���&������'(�)
���)���*�����
+����,��!"��"-"�.#���!"�!!�/��0
������������������������
víkendový kurz reflexní terapie
termín: sobota a neděle 11.–12. ledna 2014
místo: Albrechtice u sušice, penzion pod sedlem
Lektoři: Mgr. Richard Synek - e-mail: [email protected], Mgr. Pavla Malá
RT je účinná především na bolesti zad, hlavy, ale i na jiné zdravotní
potíže. Cílem tohoto kurzu je předat účastníkům informace a zkušenosti k tomu, aby pomocí této metody dokázali pomáhat sami sobě,
nebo svým blízkým. Zároveň chceme využít útulných podmínek
penzionu a okolní přírody k relaxaci a meditaci (Pavla Malá).
Zájemcům zašlu podrobnější informace.
DÁRKOVÉ POUKAZY v jakékoliv hodnotě
– dárek pod stromeček pro každého!
Poslední volná místa za kulturou 2014: 17.1. ZORRO,
22.2. MAUGLÍ, 28.2. DĚTI RÁJE, 28.2. MATA HARI, 11.4. ANTOINETTA.
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a popřáli klidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2014
NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Nabízíme možnost stravování v naší jídelně a možnost odběru jídel za velmi
příznivé ceny. Kvalitní a chutná jídla vařená podle norem, jako domácí strava,
ne z polotovarů! Výběr ze dvou druhů jídel, možno objednat přes internet.
Jídelní lístek na www.sossusice.cz
��
KINO SUŠICE
STEJNÉ CENY a PODMÍNKY jako v uvedených CK !!!
SOŠ a SOU SUŠICE
Stupňování příslovcí – postavení příslovcí ve větě – tvoření
příslovcí z příd. jmen a naopak
Konverzační téma: Mezilidské vztahy, povaha a vlastnosti
Vždy od 17.30 do 18.30 hodin
Cena 50 Kč (za jednotlivý kurz)
OD 20. 12. NOVÝ KATALOG TEMPO TOURS
LÉTO 2014 – přijďte si vybrat!
Dále k dispozici letní katalogy více jak 60ti kanceláří,
které zastupujeme – velké slevy na první moment.
DĚTI ZDARMA!
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice, www.sossusice.cz
Gerundium – typy vět (vztažné, podmínkové) – nepřímá řeč
– modální slovesa
Konverzační téma: Volnočasové aktivity
VYPLŇTE SVÉ MEZERY V ANGLIČTINĚ...
PARTNER CK EXIM TOURS
�������������������������������
������
��������������
��������������
�������������������������
������� !�"�
�����������
� ������������������������������������������������������
� ������������������������������������
� ������������������� !�������������������������������������!��
� �"�!�������������������������#$������������%������� ����&'������$���������������
������������������� ����('������
� ���������� ����������� ��!������������������������������%����������#���
� ���!�����������������%��!���������� !�#�������!�!����!����������������%���������$
�������������%������������)�����������
� ����!������������������!��� !�#
� �����%�������������� ����������������������������������������#�������
� ��������������������������������$���!���������*��������+�����,���
� ��������!������������������������� ������������������!��
� �������������������� !�#�������������������������$�������������������!���
��������������-�������������������������������������������
� �������������#���������� !����������������������������������
� ������� !�#����������� �������������
� �������!��� !�#��������������������������$�������� !�#�������!���������������
����������������$���������� ���������������������!����
� �������� �������������������������������
Přiblížil se počátek nového kalendářního roku, a tak, jako v letech předešlých, opět i zápis žáků do 1. tříd základních škol. Na Základní škole
T. G. Masaryka se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 konat
ve středu dne 15. ledna 2014 od 14.00 do 17.00 hod. a ve čtvrtek dne
16. ledna 2014 od 14.00 do 15.30 hod. Zápis bude zároveň probíhat v obou
objektech školy, tj. v objektu Dr. E. Beneše 129 a rovněž ve druhém objektu školy v ulici Komenského 59. Třída v objektu Komenského 59 je zvláště vhodná pro děti, kterým vyhovuje menší kolektiv. Výhodou je i vlastní
školní jídelna umístěná přímo v objektu školy.
K zápisu do ZŠ T. G. Masaryka mohou rodiče přivést i děti, které patří
spádově do jiných škol. Přednostně však musí škola zajistit zařazení dětí,
které patří do jejího spádového obvodu. Přednost mají i ty děti, jejichž sourozenci jsou již ve škole umístěni, tj. vzdělávají se ve vyšších ročnících.
Další informace k zápisu i o škole můžete najít na internetových stránkách školy www.zstgmasaryka.cz. V případě, že byste potřebovali další
doplňující informace, obraťte se se svým dotazem na telef. č. 376 526 546
(každý pracovní den již od 06.30 hod.). Je možné domluvit i individuální
prohlídku objektů školy.
Vzhledem k tomu, že se blíží doba nejkrásnějších svátků roku, Vánoce,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem pracovníků školy popřál
příjemné prožití svátků a v novém roce pevné zdraví a aby Vám vše vycházelo podle Vašich vlastních představ a přání.
PaedDr. Richard Smola, ředitel ZŠ
=DŐL]XMHWHE\WQHERGŢPSURYiGtWH
N
äH
X
UHNRQVWUXNFLNRXSHOQ\QHERY\WiSĚQt"
R
DQ
-
Gt
D
iŐ
1
9HONRREFKRG XO
YRGD
Qt
æ
WRSHQt GUD
SO\Q 1i
3000
)RUG
5XPSROG
1RYi6XäLFH
Veškerý materiál pro vodoinstalace,
topení, plyn a vybavení koupelen.
Široký sortiment, kvalitní materiály
WHO
HPDLO
VXVLFH#PDZLF]
ZHE
ZZZPDZLF]
9HONëYëEĚUSŐHYiæQĚÿHVNpKRDVORYHQVNpKR QiE\WNX =DMtPDYp FHQ\
]DMLVWtPH YiP GRSUDYX D PRQWiæ
WHO
HPDLO QRYDQDE\WHN#VH]QDPF]
ZHE
ZZZQRYDQDE\WHNF]




 





NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
• vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů (zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
• celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
• máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
SUŠICE, Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
tel. 608 230 115
[email protected]
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
9. ledna 2014 ve 12.00 h.
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
s. r. o.
VODOINSTALACE Kutil
l
KOUPĚ
JOSEF
Jan Lomen, Pod Nebozízkem 376
Sušice (u nemocnice)
KŮRKA
Chmelná 63
342 01 Sušice
INZERUJTE
ZDARMA
prodej, koupě, auto-moto,
nemovitosti, práce, služby,
zaměstnání…
Využijte
prodám stavební trámy použité jako
podpěra při betonování stropů, délka cca
2,5 m. Množství cca 2m3. Cena dohodou.
Tel. 736 418 433.
prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje cena
8700 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
prodám novou nevyužitou koupelnovou
vanu, český výrobce RYHO-LYRA, prov.
pravá bílá, 140/90 cm, vana vč. ocel. montážní sady. Vana je zalepena do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn. Původní cena
9240 Kč, nyní 6400 Kč. Tel. 605 337 650.
prodám pětiramenný pokojový lustr,
kombinace dřevo-žlutý kov, pěkný. Cena
800 Kč. Tel. 721 619 927.
prodám palivové dřevo suché smrk
a modřín. Cena 1.000 Kč/m 3. Tel.
777 308 319.
prodám kulobrok FERLACH SODIA
r. 7x57R – 16/70 s optikou Hensoldt 6x42.
Brokovou kozlici ROTWEIL r 12/70
jednospoušť s přepínáním. Obojí výborný
stav. Tel. 777 308 319.
prodám 4 ks zimních pneumatik s diskem Barum Polaris 2 165/80 R 13 (Škoda
120 L), najeto 6.000 km, cena dohodou.
Tel. 728 218 688.
prodám kotel na dřevo VERNER V
20 E 20 kW, rok výroby 02, velmi dobrý stav, nutno vidět, cena 25 000 Kč a
dále prodám obrazy – originály – Kubín,
A. Lukášek, W. Novák, Lokvenc, Grus.
Tel. 728 258 475.
prodám chladničku ARDO objem
241 l chladničku 195 l, mrazák 46 l,
barevný televizor MITSUBISHI. Obojí za 1.000 Kč. Matěj Turek, Vodní 142,
Sušice 1, tel. 776 487 616.
prodám papoušky horské mladé andulky,
králíky, berany div.-zbarvené a burgundské holuby texany, české staváky červené.
Tel. 776 664 135.
KUPÓN
na bezplatnou
soukromou inzerci
v Sušických novinách.
Koupím maringotku nebo mobilheim,
stav. Buňku. Sušicko. Tel. 606 406 010.
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte na tel.
774 674 588.
koupím vaši škodovku. Nejlépe favorit,
není podmínkou. Bouranou, nepojízdnou.
Případnou ekologickou likvidaci zajistím.
Nabídněte na tel. 774 674 588.
koupím zavařovací pozink. hrnec. Tel.
607 907 828.
koupím na ovocné stromy postříkovač
s dlouhým nástavcem kovový 5 l obsah,
funkční. Nabídněte. Sušice a okolí. Tel.
601 239 059.
koupím staré vojenské helmy, bajonety,
vyznamenání, uniformy (i části), boty,
opasky, torny, telata, šavle, pouzdra
na pistole, čutory, zásobníky, celty, staré
maskáče atd. Tel. 775 628 987.
koupím starší středně velký svěrák na
ponk. Cena cca 600 Kč. Nabídky na tel.
722 607 321.
koupím les i s pozemkem pro vlastní hospodaření. Platba hotově.
Tel. 607 594 506.
koupím celou pozůstalost nebo jed-
notlivé staré věci. Obrazy, nábytek,
porcelán, nálepky, známky a jiné. Tel.
606 811 650.
koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti –
i poškozené. Tel. 603 907 027.
koupím prázdné telefonní karty ČR
i zahraniční – levně. Tel. 376 524 291,
607 112 112.
koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule. Kontakt: 606 494 996.
koupím staré zápalkové nálepky, krabičky i celé sbírky, reklamní plechové
a smaltové cedule, mosazné stáčečky na
pivo, staré pivní láhve s litými nápisy.
Tel. 606 494 996.
koupím lištovou sekačku MF 70 s lištou
120 či 140 cm. Dále koupím míchačku na
1-3 kolečka a ještě bych potřeboval traktor
či malotraktor (kloubový) přední náhon
vítán. Tel. 607 847 126.
BYTY – NEMOVITOSTI
pronajmu nebytový prostor, ul. TGM
Sušice – 90m 2, rekonstruovaný, vhodný
k podnikání – obchod, kancelář, dílna,
bezbariérový přístup z ulice, naproti
parkoviště. Tel. 733 112 146.
oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
prodám rekreační domek na okraji Sušice. Novostavba těsně před
dokončením. 3+ KK (volat večer). Tel.
607 976 250.
pronajmu byt 3+1, Vojtěška, plně vybavený, 4 NP, výtah, cena dohodou dle
počtu osob. Tel. 608 612 220.
pronajmu garáž ul. Volšovská. Tel.
604 516 373.
pronajmu plechovou garáž v Sušici.
Cena dohodou. Tel. 777 358 714.
koupě, prodej nemovitostí – vše
zařídíme rychle a spolehlivě, Vaše Q
reality Sušice, Nuželická 60, (bývalá
knihovna). Tel. 728 788 489.
RŮZNÉ
Hledám doučování matematiky pro
dceru, která chodí na gymnázium. Tel.
775 154 091.
Zahradnické práce – celoroční údržba
vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
nabízím soukromou výuku německého
jazyka pro začátečníky i pokročilé.
Mám státní zkoušku v NSR. Tel.
723 726 095.
Hledám brigádu přes zimu. Zdravý důchodce – Sušicko. Tel. 606 406 010.
Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné
zkoušky. Individuální přístup pro děti
s poruchami učení. Tel. 604 430 156.
Doučím vaše dítě 1. i 2. st. ZŠ, vše mimo
AJ. Tel. 731 358 421.
Zájem o jízdy na běžky mikrobusem se
mohou objednat na tel. 608 62 62 52. Čas
odjezdu, příjezdu a místo kam se pojede
po společné domluvě. Další informace
po telefonu: 608 62 62 52.
ošetřím celoročně vaši zahradu včetně
návrhu a realizace. Tel. 601 368 331.
��������������������
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
možnost kontroly kamerou
prodám plastovou střešní krytinu-průhledná nebo kouřová vlna 90x200 cm.
Trapéz průhledný 107,5x300 cm. Vhodná
na pergolu a lehké přístřešky. Cena 315 Kč,
trapéz 590 Kč. Tel. 775 601 680.
prodám polystyren RYGIPS 200m2, , síla
6 cm, tuhost 100 Kg/m2, cena za balík
395 Kč. Tel. 777 308 319.
prodám policejní zimní kanady vel. 30
(10) cena dohodou. Tel. 607 907 828.
prodám lyžařské rukavice zn. Leki, vel.
10. Cena dohodou. Tel. 607 907 828.
prodám vše pro domácnost. Sklenice na
zavařování 30 ks, obsah 370 ml = 3 Kč/ks.
Menší pokojové květiny – zelenec, rozmarýna, ibišek, pryšec, juka – cena 40 Kč/Ks.
Tel. 371 651 522.
prodám vše RETRO. Krásná lampa
s látkovým stínítkem, výš. 115 cm – cena
490 Kč. Samovar elektrický, výš. 33 cm –
cena 690 Kč. Židle polstrovaná funkcionalismus – cena 390 Kč. Tel. 605 507 801.
prodám velké pokojové květiny – palma yucca, bambus, tchýnin jazyk, pryšec, kovbojský kaktus. Výška květin 100–
130 cm. Cena 300 Kč – 400 Kč/ks. Tel.
605 507 801.
prodám starý kachlový sporák – rozebraný, bílé kachle. Cena dohodou. Lednička
CALEX, obsah 100 l, výš. 85 cm – plně
funkční za odvoz. Tel. 605 507 801.
prodám plynový gril, eko WC, troky
na prase, bojler kombinovaný 80C nový.
Tel. 722 287 160.
prodám levně chladničku Elektrolux
energ. třída A+, 6 let stará, obsah 230 l.
Nefunkční mrazák lze využít jako úložný prostor. Celková výška 150 cm. Tel.
736 418 433.
��������������������
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
PRODEJ
Tel. 607 634 824
tel. 376 528 015
AKREDITOVANÉ CENTRUM
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY
PODLE MUDr. JONÁŠE
Ivana Možná, Budětice 84
Řádková inzerce
INSTALATÉR
A TOPENÁŘ
• prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
l
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Inzerce
strana 10
�������� �!"�#�!$��%&'�!%()�*��+�,-��'�*.�/0�
608 754 003
1�1�1�)�������� ���-���2���)$���(
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
Příspěvky dopisovatelů
Sušicko pohledem Marie Malé – Andělíček a okolí
O vrchu Stráž kolují mnohé
pověsti, některá připomenu. Chlapec, který si hrál na vrchu Stráže,
šlápl na hada, ten se mu ovinul
kolem nohy, chlapec nevěděl, co si
počít. Vtom se nad ním sklonil anděl
a ten po chvilce i s hadem zmizel.
Rodiče chlapce a další zbožní obyvatelé poté nechali postavit na vrchu
malou kapličku.
Také kolovala pověst o Boženě,
dívce velmi hodné – rozdávala almužny a léčila nemocné.
Chodívala na Stráž pravidelně
a jejím sousedkám, hraběnkám, to
bylo divné, chtěly se dozvědět, co
tam Božena dělá.
Tajně ji sledovaly a najednou
uslyšely varující hlas: „Dál ani
krok!“ Zjistily, že jsou připevněny
k zemi, nemohly se hnout z místa. Pak se rozvlnila řeka a v těchto
vlnách se brodil malý chlapeček.
Božena běžela k řece, v ruce nesla růži. Chlapeček k ní přistoupil,
vzal růži a vhodil ji do řeky.
Voda se poté uklidnila a po okolí
se linula něžná hudba. Andělský
chlapeček vzal Boženu za ruku
a vedl ji k hraběnkám. V samé blízkosti se objevil na cestě had, ten měl
v tlamě tři lilie. Chlapeček jednu
vzal, potřel jí hraběnkám ústa a ty
poté oněměly, ale mohly se pohnout
z místa. Božena je jednou vyzvala,
aby s ní šly na Stráž. Když přišly na
vrchol, spatřily malý kostelík. Opět
se objevil had i chlapeček. Ten vzal
opět lilii, opět potřel hraběnkám
ústa a ty opět nabyly řeč. Když sem
hraběnky přišly podruhé s dalšími
lidmi, nenašly tu ani Boženu, ani kostelík. Jen obraz Anděla Strážného
tu visel na stromě. Těch pověstí je
mnohem více, ale my se musíme
vydat na zpáteční cestu.
Od kaple sejdeme po schodech, je jich tu na dvěstě! Jsou nově
opravené, vždy po deseti schodech stojí lavička, prostředkem jsou
umístěna madla a celé prostranství je večer osvětlené lampami.
Po obou stranách schodiště rostou
mohutné lípy.
Podle vyprávění starších po
těchto schodech se věřící vydávali na kolenou, aby si tu vyprosili
pomoc od andělů a aby jim byly
odpuštěné hříchy. Byla jsem tu
s maminkou jako malá holka, tenkrát tam stály stánky se svatými
obrázky, prodávaly se tu růžence
a křížky (v současné době se tyto
zvyky opakují). Mnoho lidí se ne-
dostalo ani dovnitř na mši, postávali
venku a modlili se. Ještě v dnešní
době sem chodí místní i přespolní
věřící na poutní mši.
Při zpáteční cestě projdeme
kolem několika kapliček, vždy
byly zasvěcené nějakému svatému. Já vám je připomenu. Bude to
dnes taková spíš duchovní procházka. Ale nakonec se vrátíme do reality dnešních dnů. Než sejdeme
k ulici Palackého, všimneme si
nalevo na vršíčku osamocenou
kapličku. Stávaly u ní dvě lípy, ale
byly už ztrouchnivělé, ohrožovaly
kapličku, byly poraženy. Kaplička
je zasvěcena čtrnácti pomocníkům.
Každý má své jméno a ochraňují
nás před strachem, před zoufalstvím
a různými nepříjemnými situacemi.
Z těch nejznámějších vám některé
připomenu.
SVATÁ BARBORA – patronka
horníků, řemeslníků
SVATÝ BLAŽEJ – ochránce proti
nemocem
SVATÝ JIŘÍ – patron vojáků,
lukostřelců a sedláků, chrání před
nemocemi
SVATÁ KATEŘINA – patronka
univerzit a knihoven, advokátů
a notářů
SVATÝ KRYŠTOF – je patronem
všeho, co se týká dopravy, jistě
vzpomínáme na dny bezpečnosti
zvané „KRYŠTOF“
SVATÁ MARKÉTA – je patronkou
rolníků a pastevců. Vztahuje se na
ni pranostika „svatá Markéta hodila
srp do žita“
SVATÝ VÍT – jeden z nejznámějších,
je mu zasvěcena katedrála svatého
Víta na Pražském hradě, je patronem mnoha územních celků
SVATÝ VÁCLAV – patron České
země, syn Vratislava a Drahomíry.
Začal vládnout po dovršení osmnácti let, okolo roku 925. Panování
vzal pevně do rukou, vypověděl
i matku z knížecího sídla, povolal
zpět všechy kněze a nechal přenést
do Prahy ostatky své babičky, svaté
Ludmily. Ostatky svatého Václava
byly přeneseny do pražského chrámu, svatého Víta. Svátek Václava,
28. 9. se stal státním svátkem.
Připomněla jsem jen část patro­
nů, je jich mnohem více.
Od kapličky sejdeme po Palackého ulici na malou křižovatku
(dříve u lípy) U nemocniční zdi, na
rohu je malá kaplička, zasvěcena
Archanděli Michaelovi. Několikrát
byla opravena, ovšem v současné
době je již velmi zchátralá! Snad
se někdo postará o její opravu,
ona by to potřebovala i zeď okolo
nemocnice.
Kdo jsou podle legendy strážní
andělé a archandělé?
Každý z nás by měl mít přidělené
dva anděly po celý život, ať máme
jakoukoliv víru a životní názor.
Jeden z andělů nás vede k důležitým
rozhodnutím, zná naše silné i slabé stránky. Druhý anděl k nám
promlouvá tichým hlasem, tím nás
uklidňuje, pokud se cítíme smutní
a osamělí. Archandělé jsou bytosti,
které byly vybrány mezi všemi jako
vůdci. Uznávám, že jsem vám toho
řekla hodně o bytostech, pro nás
mnohé nepřirozených. Šli jsme stále
poutní cestou, tak to jinak nejde,
než se o těchto legendách zmínit.
Jak to pochopíme, záleží na každém
jednotlivci.
Od kapličky sejdeme do uli­
ce Edvarda Beneše, zde můžeme
obdivovat honosné prvorepublikové vily a především stavbu zá­
kladní školy T. G. Masaryka. Jak
jsem již psala, tato škola a gym-
z nich vodu do nádob volně bráti.“
Tento úkol dostala rada k vyřízení.
V jiném protokolu MZ ze dne 21. 10.
1902 se uvádí, že „poukázány byly
k výplatě pro továrníka Vojtěcha
Scheinosta částka 40 K 42 haléřů za
40 ks prken, pro stavitele Františka
Lenka částka 52 K 70 haléřů za
zhotovení nových poklopů kašen
na Baště a v Havlíčkově třídě. Pro
stavitele Lenka za totéž ještě obnos 32 K 20 haléřů“. V protokolu
3. 8. 1906 se pod bodem e) můžeme
dočíst, že „panu staviteli Lenkovi bude vyplacena odměna 12 K
za nivelování a zhotovení plánku
kašny na Baště“. Poslední zápisy
najdeme až v protokolu MZ ze dne
9. 10. 1931, kde je zaznamenáno,
že „se dokončují dlažby v ulici na
Baště.“ V této době zcela určitě
došlo ke zboření této kašny. Je
možno dohledat ještě jeden důležitý
zápis: „21.března 1932 městská rada
vzala na vědomí, že zrušená kašna
na Baště byla prodána Vojtěchu
Pokornému za 1000 Kč.“ Mohlo
by se zdát, že v tomto okamžiku
naše vyprávění končí. Ale opak je
pravdou, kašna existovala a existuje dál.
Kameník Vojtěch Pokorný tuto
kašnu koupil a zřejmě i opravil.
Asi už dobře věděl, komu ji zanedlouho prodá. Němečtí sedláci z obce
Kašna na Baště na tehdejším „židovském rynku“. Nedatováno.
názium mají stejného architekta,
a tím byl Ladislav Skřivánek, profesor umělecko­průmyslové školy
v Praze. Tato, neobvykle krásná budova se stavěla v letech 1924–26.
Výstavbu provázelo mnoho nepochopení, ve městě se proti ní štvalo,
proto školní rada v říjnu 1924 bez
svolení města položila základní kámen pouze za účasti učitelů, žáků
a několika členů školní rady. Tato
škola je jednou z nejhezčích staveb
města, fasáda je zdobena ozdobnými prvky (neumím to pojmenovat). Na čelní zdi jsou tři hladké
obdélníky, na kterých jsou napsána
tři veršování – uprostřed: Svatobor
k tobě hledí, dome náš, věříme, že
pro vlast mládež vychováš. Vždyť
po boku ti stojí Anděl Strážný, bys
k Bohu vedl dorost zdárný.
Kolik sušických občanů tuto
školu navštěvovalo a jak si v životě
vedli, to se už nikdy nedozvíme.
Na bocích jsou ještě dva nápisy –
Silou proti mdlobě, vzdorem proti zlobě, ale láskou k sobě, pocti­
vá práce vítězí. Vpravo je veršík
k zamyšlení, vznikl asi proto, že
mnoho městských stavbu školy
nepodporovalo. Na Burýnce město
roste, sobci krásu nechtěli. Teď si
hlučně pochvalují, že jsme dobře
stavěli. Taková hesla, myslím, že
i v dnešní době mají svůj význam!
Průčelní zdi školy jsou ozdobeny
jmény našich spisovatelů, malířů
a vzácných osobností.Některá
uvádím: František Palacký, K. H.
Borovský, Josef Mánes, Mikoláš
Aleš, Bedřich Smetana, Jan Neru­
da, Jaroslav Vrchlický, Svatopluk
Čech, J. A. Komenský, Božena
Němcová, Jakub Kubata a jiná.
Před budovou je krásně udržo­
vaný parčík, uprostřed stojí
kašna,která byla údajně přemístěna
ze zadního traktu radnice. Před
kašnou stojí socha T. G. Masaryka. Z parčíku vedou oboustranně
schody, uprostřed je pamětní deska
se vzpomínkou na padlé v první
a druhé světové válce a uprostřed je
vzpomínka na ty občany sušicka,
kteří v letech 1948–1989 vinou
komunistického režimu zahynuli nebo byli pronásledováni. U tohoto pietního místa se každý rok
28. října koná vzpomínková
slavnost, doprovázená lampionovým průvodem. Účast bývá
tak hojná, vypadá to vždy, jako
by se sešla celá Sušice. Slavnost
bývá zakončena velkolepým
ohňostrojem.
Jak jste si, milí čtenáři, všimli,
jsme opět u lávky, kde naše putování
začalo. Jsme na nábřeží Jana Seitze,
dlouholetého uznávaného starosty
města Sušice.
Další pokračování bude až
po Novém roce, proto vám všem
spokojené Vánoce a mnoho štěstí
v novém roce přejí Marie Malá
(text) a Vladimír Vlk( fotografie)
Vánoční zvyky a tradice na Šumavě
Nenávratně mizejí do pro- období přes svátky vánoční zhrupasti času staré zvyky a obyčeje, ba až do svátku Tří králů (6. ledslavnosti a zábavy. Každá doba, tím na). Rovněž uvádí různé zvyky
spíše tak rušná jako je ta dnešní, a obyčeje typické pro oblast Šumavy
si vytváří vlastní styl a nenachází (např. slavnosti vánočního stromku
potěšení třeba v tom, co působilo či tzv. roráty). Díky této práci si lépe
radost našim předkům. Pamětníci uvědomíme, jak krásné byly lidové
tvrdí, že dříve bývaly Vánoce na obyčeje, písně, koledy, hudební
Šumavě jak se patří, a to nejen s bo- tradice, ale třeba i pověry našich
hatou sněhovou nadílkou, ale také předků, kteří na rozdíl od nás byli
s celou řadou zvykoslovných tradic.
odkázáni pouze na vlastní důvtip
Na svátek sv. Kateřiny (25. listoa vynalézavost. A přesto se dokázali
padu) kdysi končil čas radovánek
nejen upřímně radovat, ale radost
a tanečních zábav a nastávalo
předvánoční období adventu. Byly si i navzájem rozdávat. Mám za to,
to dny plné předvídání budoucnos- že tohle malé knižní předvánoční
ti i pověrečných zvyklostí (např. zastavení čtvercového formátu,
řežou se třešňové větvičky, zdo- doplněné množstvím ilustrací akabí se příbytky, odlévá se olovo). demické malířky Pavly Kroupové
a fotografiemi Jana Kavaleho, může
Původní kašna z Bašty dnes znovu stojí na humpolecké návsi pod Tyto zvyklosti zmapoval a popsal PhDr. Vladimír Horpeniak být pro některé z nás určitou inkapličkou sv. Vendelína. Foto 2009.
z Muzea Šumavy, když v knize AD- spirací, jak dokázat prožít lépe ty
Humpolec totiž nutně potřebovali a starobylá kašna se začala ztrácet VENT A VÁNOČNÍ ZVYKY NA letošní vánoční svátky.
IVAN NIKL
nahradit dosluhující dřevěný rezer­ v kopřivách. Obec znovu ožila až po ŠUMAVĚ sledoval předvánoční
voár na vodu něčím trvalejším, aby nástupu chalupářů. V sedmdesátých Stavebně historický průzkum kostela sv. Václava vrcholí
měli kde napájet dobytek. Kašnu létech se začínalo uvažovat v Sušici
S posled n í m i d ny rok u v těch místech, která jsou pro pochouž měli předem vyhlídnutou, a tak o zřízení parčíku pod hřbitovem.
2013
se uzavírají práce na sta­ pení jeho stavebního vývoje klíčová
začali s kameníkem Pokorným Jeho dominantou se měla stát kavebněhistorickém průzkumu (styk presbytáře se sakristií, s boční
vyjednávat o ceně. Nevíme, na jaké menná kašna z Humpolce, která
(SHP) sušického kostela sv. Vác­ lodí a věží). Propojením s vypračástce se tehdy dohodli. Staroused­ teď stála na návsi v téměř opuštěné
lava. Společný projekt Národního cováním stavebněhistorického
líci podle vzpomínek paní Žofie vsi. O tom, co se v té době dělo, mi památkového ústavu, generálního
průzkumu pro předměstský kosVondrové, roz. Řáhové provedli poskytl zásadní informaci pan Vá- ředitelství a Muzea Šumavy v Sušici tel Nanebevzetí Panny Marie, jenž
sbírku, a hned na podzim roku 1932 clav Hrabý, pozdější technik města. probíhal po celý letošní rok. V první se plánuje na rok 2015, budeme
kašnu koupili a zřejmě i postavili. V únoru 1975 přijeli do Humpol- fázi bylo zhotoveno podrobné ge- mít zevrubně zpracovány stavební
Vybrali si místo uprostřed návsi. ce pracovníci tehdejších technick- odetické zaměření této poměrně dějiny obou sušických svatostánků
Středový kamenný pilíř, ze kterého ých služeb. Pan Josef Kyša s partou komplikované stavby (zhostila se a učiníme tím podstatný krok k obdříve vycházely kovové trubky dalších pracovníků, kteří pracovali ho s profesionalitou sobě vlast- jektivní interpretaci středověkých
s chrliči vody, nebyl postaven. Jeho
ní firma CePT z Českého Krum- dějin našeho města.
s kamenem, kašnu rozebrali. Potom
lova) a v návaznosti na tom kosMožnost zahájit spolupráci
kamenné bloky ležely dlouhá léta
ji převezli ke hřbitovu do zahrádtel dlouhé hodiny studoval přímo několika institucí, jejichž mnohopodál v trávě a kašna sloužila
ky pod márnicí. Celá akce trvala in situ Ing. Mgr. Jan Beránek dy těkavé a roztržité pracovníky
pouze k napájení dobytka.
dva dny. A tam ji našli složenou na z NPÚ, odborník na stavební dějiny s profesionalitou a trpělivostí sobě
Ale to už pomalu začínala
hromadě humpolečtí chalupáři. Ti historických staveb. Na základě vlastní koordinuje odbor školství
válečná léta a sedlákům i jiné
starosti. Po skončení války došlo zařídili za pomoci tehdejšího star- svých „terénních“ zjištění, závěrů a památkové péče městského
v roce 1946 k vyhnání téměř osty JUDr. Jirouška její převoz na archivní rešerše (jako další součásti úřadu, je výsledkem kladného
všech starousedlíků a obec osiřela. původní místo na humpoleckou SHP) a výsledků dendrochronologic­ a příkladného přístupu představitelů
ké analýzy dřevních konstrukcí se města na všech úrovních. Bez jeDřívější sláva Humpolce rychle náves. Byl podzim roku 1990. Časté
v těchto dnech pokusí o všestranné jich podpory a souhlasu by nebylo
upadala. Objevili se zde noví oby- převozy kašně příliš neprospěly –
vyhodnocení stavebních dějin ko- možné týmovou spolupráci s cílem
na
jejím
povrchu
je
dodnes
spousta
vatelé ze Slovenska a Rumunska,
stela. S těmito finálními výsledky hlubšího poznání našich regionálale těm vůbec nešlo o hospodaření. šrámů. V červenci 1992 byla zno- bude veřejnost brzy seznámena.
ních dějin zrealizovat. Zdaleka ne
Šlo jim pouze o majetek z opuště­ vu postavena a později byla napoProjekt, na který město Sušice v každém městě je to samozřejmostí
ných chalup. Usedlosti a cha- jena i na vodní zdroj. Dnes dělá vyčlenilo v první fázi více než jed- a doufejme, že také v dalších fázích
lupy se začaly rozpadat, vybavení ozdobu humpolecké návsi, hned no sto tisíc korun, ovšem nekončí. několikaletého projektu tato přízeň
opuštěných chalup bylo vykrad- pod zrekonstruovanou kapličkou V příštím roce se plánuje provedení nepoleví.
eno. Pak nastoupily státní statky. sv. Vendelína.
archeologického průzkumu při
PhDr. Jan Lhoták,
Humpolec byl zcela devastován
pokračování příště vnějších stěnách kostela sv. Václava
Muzeum Šumavy
Josef Spěváček: Staré kašny sušické – 2. část
Kašna „Na Baště“.
Uličkou okolo kostela sv. Václava
se dostaneme na malé náměstíčko,
kterému se říkalo „židovský rynk“.
Na něm původně stávala dřevěná
kašna. Teprve v roce 1876 zde byla
postavena podle projektu městského
stavitele Josefa Vančatty nová kamenná kašna.
Tu postavil mistr kamenický
Matouš Šolar z Tučenic (nebo
Tučic) za 487 zlatých. Její kolaudaci prováděli radní Filip Seitz, člen
výboru Edmund Anger a městský
stavitel Vančatta. Další záznam
městské kroniky 375­1902 uvádí na
str. 56, že „8. 7. 1891 započal se dělat
vodovod do městského pivovaru,
pro který se brala přepadová voda
z kašny na Baště.“ Ta byla přestavěna
v roce 1895 kamenickým mistrem
Františkem Havlíkem ze Stříbrných
Hor (dnes Nalžovských Hor), a to
za 140 zlatých. Minimálně jeden
snímek této kašny na původním
místě pořídil fotograf Jaroslav
Javůrek, a tato fotografie je k dispozici. Její výtvarné řešení je na
první pohled obdobné jako u kašny
u hasičských kolen.
Ale zpět do minulosti. V protokolu MZ ze dne 20. 7. 1899 je tento záznam: „Pan Maule uvedl, že
je třeba vodní rourky při kašně na
Baště prodloužit tak, aby děti mohly
strana 11
Sušické noviny 23/2013
20. prosince 2013
strana 12
Andělé a čerti letos s dětmi
tancovali
Vánoční koncerty Svatoboru ve Smetanově sále
vivaldiho kantáta Gloria D dur byla slyšet i vidět
Sušický pěvecký sbor Svatobor
si letos na své vánoční koncerty
připravil zajímavou specialitu.
Již od svého založení organizuje nejen uměleckou ale i charitativní činnost. Letos oslovil čtyři
místní malíře, aby Vivaldiho hud-
bu ztvárnili výtvarně. Výsledkem jsou čtyři obrazy od autorů Josefa Pospíchala, Miloslava
Čelakovského, Miroslava Šislera
a Bohumily Skrbkové, které při
koncertech visely přímo ve Smetanově sále. Posluchači koncertu
se tak mohli stát i diváky hudby.
Obrazy jsou prodejné a výtěžek
bude věnován na činnost místní
Charity, základní školy a stacionáře Klíček.
Program zahájil Svatobor se
Sušickým dětským sborem a pod
taktovkou Josefa Baierla skladbou
O magnum mysterium amerického současného skladatele Mortena Lauridsena. V tomto velkolepém provedení moderní skladby
vycházející z gregoriánského chorálu mohli posluchači opět vnímat nepřekonatelnou nádheru
lidských hlasů. Dalším bodem
pestrého programu bylo taneční
vystoupení skupiny Proměny pod
vedením Hany Koppové.
Poté na jeviště kromě zmíněných sborů vystoupil svatoborský orchestr 2013 složený
z žáků a učitelů ZUŠ a hostů
z plzeňského divadla. Sbormistr
Josef Baierl uvedl kantátu Antonia Vivaldiho Gloria D dur jako
radostnou skladbu a následné
provedení mu dalo bezezbytku
za pravdu.
Po přestávce se do lidové mše
Vianočné pastorely Edmunda
Paschy zapojil donesenými zvonečky celý zaplněný sál. Skladbu představila část sboru pod
taktovkou Andrey Sušilové. Pak
nakráčel celý sbor s orchestrem
a nepřehlédnutelný nefalšovaný okřídlený bílý anděl Daniel
(Čámský), který při Moravských
koledách Miroslava Raichla rozezvučel bubny a další čertovské nástroje.
Závěr patřil tradičním koledám, sbor zpíval jako vždy s obecenstvem. Roznášelo se cukroví
a kousek vánoční atmosféry, která
po okraj naplnila celý sál, si každý
mohl bohatě ve svém srdci odnést do
nadcházejícího zimního času
Kromě představitelů města se
koncertu zúčastnil také starosta partnerského německého města Wenzenbach Josef Schmid, který soubor po vystoupení pozval do
svého města, aby se jeho obyvatelé příští rok v době adventu mohli
také potěšit vánočním koncertem.
V tuto chvíli si také můžeme znovu uvědomit výjimečnou kvalitu
sušických pěveckých sborů, kterou by nám mohli závidět i daleko
větší města.
Na závěr sbormistr Baierl pozval
diváky na koncerty do kostelů v Rejštejně (18. 12. v 19 hod.), sv. Václava v Sušici (26. 12. v 17 hod.) a na
Zdouň (5. 1. 2014 v 10 hod.)
Odnepaměti 5. prosincový podvečer křižují sušické náměstí a přilehlé uličky povedené partičky.
Obvykle se skládají z vedoucího
Mikuláše, kolem kterého se motá
početnější skupinka nevyzpytatelných čertů a sem tam nějaký andílek. Do centra se proto s přibývající
tmou stahují děti ze širokého okolí. Ti menší s bázlivou zvědavostí
a respektem, ti větší, aby čertům
ukázali. Letos si především menší
ratolesti mohli mikulášskou atmosféru užít do sytosti. Početná skupina čertů, andělů a Mikuláš pocházející přímo z muzea a ze Sušického
kulturního centra uspořádala na ná-
městí zábavný program pro děti.
Akcí provázel samotný anděl i čert.
Nejprve seznámili přítomné s historií vzniku tohoto svátku a pak vyzvali děti aby předložili nakreslené
tématické obrázky. Dále přišel na
řadu andělský a posléze čertovský
tanec. Pak už Mikuláš důstojným
krokem sestoupil mezi čekající děti
a podaroval je laskominami. Dospělí si zatím vzadu mohli dát něco
na zahřátí. Za zvuku koled se ještě
mnozí přítomní vydali do blízkého
muzea, kde zdarma zhlédli slavný
sušický mechanický betlém.
text a foto ED
Z pokladů Muzea Šumavy v Sušici
Hofmeisterovy jesličky
Jan Hofmeister, 1876–1878
Rozměrné jesličky čítají celkem
64 vyřezávaných malovaných figur,
sdružujících se kolem chléva se sedlovou doškovou střechou, nad níž
levituje anděl s nápisem „Gloria“.
Figury osob dosahují výšky kolem
30 cm a spočívají na čtvercových
podstavcích. Zpodobňují kromě
biblických postav – svaté rodiny
(Ježíšek chybí), tří králů, pastýře
či mouřenínů – také figury z maloměstského a venkovského prostředí 19. století. Můžeme tu tak nalézt
kominíka, hasiče, mlynářského pomocníka vezoucího na trakaři pytel s moukou, poustevníka a mnohé
další. Autenticitu všem postavám
vedle malování dodávají šité oděvy
z pestrých textilií, odrážející módu
druhé poloviny 19. století. Ze zví-
řat jsou vedle tradičních (osel, býk,
ovce) přítomni rovněž jelen s laní,
slon či značně zjednodušeně stylizovaný velbloud.
Zajímavou jesličkovou kompozici do muzea v roce 1935 darovala
Josefa Kadeřábková z Plzně. Autorem jesliček byl její otec, sušický kožešník Jan Hofmeister (1856–1916),
jenž je vyřezal v letech 1876–1878,
kdy sloužil jako vojín v pevnosti
Kosmač v jižní Dalmácii (dnes Černá Hora). Hofmeisterovy jesličky
byly v Sušici velmi oblíbené a pravidelně se vystavovaly na náměstí.
V těchto dnech si je návštěvníci mohou prohlédnout na právě probíhající výstavě Od adventu do Tří králů
(trvá až do konce února 2014).
Jan Lhoták
ve skutečnosti mají obrazy různé velikosti – přijďte se podívat a přesvědčit na vlastní oči do kavárny sušického kina.
Josef Pospíchal
Anděl jménem Gloria
Miroslav Šisler – Advent s Vivaldim
Miloslav Čelakovský
Antonio Vivaldi Gloria
Bohumila Skrbková – Gloria
Vystavené obrazy si zatím nikdo nekoupil, a tak pokud by měl
někdo zájem, může díla shlédnout v kinokavárně a přihlásit
se v kanceláři kulturního centra
v prvním patře budovy kina. Obrazy by měly být vystaveny celý příští měsíc a výtěžek bude věnován na
charitativní účely. text a foto ED
Foto Vladimír Horpeniak
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní
centrum SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512.
Tel. 376 555 070, 724 981 554, [email protected],
www.kulturasusice.cz. Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký.
Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky
pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j.
72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 9. ledna 2014
ve 12.00 hod.
Download

Co přinesl rok 2013?