Technický list 045
PREMIX servis, s.r.o., Praha 6, výrobna: Libiš, Mělnická 1/110, Neratovice, T: 315 686 563, [email protected]
CDN Benflex
Flexibilní sjednocující cementodisperzní nátěr
Te n t o t e c h n i c k ý l i s t p l a t í p r o v ý r o b u a p o u ž i t í c e m e n t o d i s p e r z n í h o n á t ě r u C D N B e n f l e x .
Složení:
CDN Benflex je dvousložkový cementodisperzní nátěr. Suchá složka A (25 kg) je z
cementového pojiva, jemnozrnného plniva a modifikujících přísad. Kapalnou složku B (10 kg) tvoří
syntetická polymerní pojivová vodná disperze.
Použití:
Sjednocující nátěr CDN Benflex je určen pro ochranu povrchů betonových a železobetonových
konstrukcí před negativními účinky povětrnosti, tj. vody, mrazu a CO2 a chemických rozmrazovacích
prostředků. Finální nátěr má dobrou paropropustnost a zvýšený odpor proti prostupu CO2. Nátěr je
trvale pružný a překlene trhliny do šíře 0,3 mm. Z důvodu flekacení (světlejší a tmavší plochy), což je
pro polymercementové nátěry typické, je určen pro aplikace v průmyslovém prostředí. Dodává se
v šedém či bílém (barevná stejnorodost) provedení.
Ap l i k a c e :
Příprava nátěru pro nanášení: 10 kg kapalné složky se smísí s 25 kg prášku v čisté nádobě a
rozmíchá se do stejnorodé směsi bez hrudek. Hmotu důkladně promíchejte (min. 2 minuty) a
nechte ji 2 minuty zrát za občasného mírného promíchání. Při míchání menšího množství je
třeba zachovat poměr složek tj. 2,5 kg práškové složky A a 1kg kapalné složky.
Připravený nátěr nanášejte na dostatečně soudržný, předem očištěný, navlhčený, mastnot
prostý podklad. Při aplikaci nátěru na nové betonové podklady je nutné mechanicky odstranit
případnou vrstvu cementového mléka nebo separačního prostředku. Před aplikací nátěru
doporučujeme provést penetraci podkladu penetračním prostředkem PENECO Extra. Penetraci je
nutno nechat zaschnout. Nátěr lze dle potřeby nanášet běžnými technikami pro nátěry nebo stříkat.
Obvykle postačí provést 1 nátěr.
Te p l o t a o v z d u š í a p o d k l a d u p ř i a p l i k a c i m a l t y n e s m í b ý t p o d + 5 ° C a p ř e s + 3 0 ° C . N e p r o v á d ě j t e
práce na přímo osluněných plochách.
Z á k l a d n í c h a r a k t e r i s t i k y:
Přídržnost k beton. podkladu
po 28 dnech
Faktor difúzního odporu proti prostupu vodní páry µ
Ekvivalentní tloušťka vzduchu pro běžnou tl. nátěru 500µ m
Faktor difúzního odporu proti prostupu CO2
Povrchová nasákavost
Odolnost proti působení mrazu a CH.R.L.
m i n . 1 , 1 MP a
m a x. 4 0 0
sd ≤ 0,20 m
min. 25000
2
m a x. 8 0 g / m z a 4 8 h o d i n
2
odpad po 100 cyklech max 20 g/m
( m e t o d a C d l e TK P 1 8 MD S )
O s t a t n í c h a r a k t e r i s t i k y:
Barva - komponent A/B
Zrnitost
Reakce na oheň
Zpracovatelnost
šedý prášek / bílá kapalina
0-0,5 mm
třída
45 minut od smíchání s vodou
Spotřeba:
0,3-0,4 kg/m /1 nátěr dle hrubosti podkladu
2
Ostatní doporučení:
Do směsi není vhodné přidávat žádná plniva ani jiné komponenty.
O c h r a n a z d r a ví :
P r á š k o v ý k o m p o n e n t v ý r o b k u o b s a h u j e c e m e n t a d a l š í n e t o xi c k é c h e m i c k é p ř í s a d y . S m ě s m ů ž e
p o d r á ž d i t p o k o ž k u a s l i z n i c e p r o t o p ř i p r á c i c h r a ň t e p o k o ž k u a s l i z n i c e p ř e d p ř í m ý m k o n t a k t e m . Ta k é
kapalná složka může způsobovat při trvalém kontaktu podráždění pokožky a sliznic. Jako prevenci
používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Při práci nejezte, nepijte a
nekuřte. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.
B a l e n í a s k l a d o vá n í :
Hmotnost práškové složky A dodávané v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou je 25 kg.
Hmotnost kapalné složky B je 10 kg (plast. kanistr). Skladujte v suchém prostoru. Kapalná složka
nesmí zmrznout! Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.
D a t u m vyd á n í : 2 4 . d u b n a 2 0 1 3
Download

TL CDN Benflex¤