düfa DAUERSCHUTZLASUR Lazura na dřevo s dlouhodobou ochranou, LNDD Druh výrobku: Dlouhodobá ochranná lazura na dřevo s nanotechnologií, pro vnější použití. Provedení "MIX" je určeno pro tónování na pigmentovacích automatech a je použitelné teprve po natónování v příslušném tónovacím zařízení! Možnosti použití: dekorativní, dřevo chránící lazurovací nátěr v tónech ušlechtilého dřeva na všechny dřevěné stavební prvky jako jsou dřevěné domky, střešní přesahy, štíty, ploty, stropní obložení, podlahy, dveře, okna atd. Upozornění: Při nátěru tvrdého dřeva (buk, dub atd.) využijte poradenský servis naší firmy! Vlastnosti: Dekorativní dlouhodobý ochranný nátěr obsahující rozpouštědla, určený speciálně na nové nátěry a sanování cenných dřevěných stavebních dílů v exteriéru a dřevěných dílů, u kterých nesmí dojít k nadměrné deformaci. Je silnovrstvá, netvoří kapky, díky nanotechnologii je extrémně odolná proti UV záření, extrémně odolná proti vlivu povětrnostních podmínek. Podklad: musí být čistý, pevný, suchý ( max. zbytková vlhkost u masivního dřeva může být 13 obj. % vlhkosti ) , nosný, bez mastnoty. Dobře držící staré lazurní nátěry očistit od prachu, špíny a mastnoty, hladké plochy přebrousit. Tropické dřevo je nutno důkladně omýt nitroředidlem a nechat odvětrat. Kousky smůly opálit. Hrany zaoblit. DOPORUČUJEME NÁTĚR KAŽDOROČNĚ ZKONTROLOVAT A PŘÍPADNĚ ODBORNĚ OPRAVIT. Postup, způsob nanášení: nanášení lazury se provádí štětcem nebo speciálním štětcem na lazury. Dřevo z jehličnatých i listnatých stromů, které je napadeno zamodráním, je třeba nejprve impregnovat základním nátěrem düfa HOLZGRUND (pouze o exteriéru), případně jiným vhodným impregnačním prostředkem a pak obvykle 2x touto lazurou. Stavební díly, které jsou vystaveny silnému vlivu povětrnostních podmínek, je nutno opatřit alespoň 3 nátěry.. Je třeba počítat s tím, že s každým jednotlivým nátěrem se výsledný odstín zintenzivní, tzn. je možné použít na finální nátěr tuto lazuru v transparentním provedení. Obnovovací nátěr: vrchní plochu okartáčovat a očistit. Zvětralé a zmodralé dřevo natřít 2x produktem düfa HOLZGRUND a 2x düfa DAUERSCHUTZLASUR MIX. Upozornění: Touto lazurou v transparentním provedení je možno tmavší tóny zesvětlit. V exteriéru se smí tato bezbarvá lazura použít pouze v kombinaci s tónovanou. Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy, bohužel nelze uznat. 2
Vydatnost: cca 10 m /l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci. Doba schnutí při 20° C a 65% relativní vlhkosti: povrch proti prachu cca 4 hod., přetírat možno cca po 12 hod. Při nižších teplotách a vyšší rel. vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.Při nestandardním použití /např. kombinace vodouředitelných a rozpouštědlových materiálů/ je nutná podstatně delší doba prosychání před následným nátěrem /řádově týdny/. Pro tyto aplikace doporučujeme provést zkušební nátěr nebo využít náš bezplatný poradenský servis. o
Teplota při zpracování: min. +5 C objektu i okolí, během zpracování i během schnutí Stupeň lesku: hedvábně lesklá Pojivová báze: speciální alkydová pryskyřice Pigmentová báze: barevně stálé pigmenty 3
Hustota (při 20°C) v g/cm : 1,00 Barevný tón, tónování: v barevných odstínech, nebo jako míchací báze MIX ‐ transparentní. Tónování v pigmentovacím zařízení. Ředění: materiál je dodáván ve stavu k přímému použití. Pro zpracování neředit. Čištění nástrojů: pracovní nářadí umýt v düfa Terpentin‐Ersatz nebo düfa Pinselreiniger. Skladování: v originálních obalech v suchu a chladu, na dobře větraném místě. Chránit před slunečním zářením a veškerými tepelnými zdroji. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu. Bezpečnostní opatření a informace: Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.: Maximální prahová hodnota obsahu VOC: 344,617 g/l Maximální obsah VOC v produktu, připraveném k použití: 343,5 g/l Nebezpečné složky: ‐. Standardní věty označující specifickou rizikovost (R‐věty): R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže; R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním postředí. Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S‐věty): S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S24 Zamezte styku s kůží; S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem; S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy; 99 Obsahuje 2‐
Butanonoxim a Kobaltbis(2‐ethylhexanoát). Může vyvolat alergickou reakci. První pomoc: při nevolnosti ‐ zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple; při styku s kůží ‐ důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo; při zasažení očí ‐ vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Likvidace odpadu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. 23. 5. 2013 Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Na veškeré dotazy Vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování ‐ z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování. Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9, Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822 e‐mail: [email protected]; www.meffert.cz 
Download

Technologický list