Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3.ročník
1. Diktát
Hynek měl chytrý nápad. Libor má rád hrušky a švestky. Krtek žere brouky a
housenky. Motýl má tykadla. U rybníka žije mnoho žab. Soused má plot
postavený z cihel. Pes Azor běhá po zahrádce. Honí kuřátka. Dub má tvrdé
dřevo. Plod dubu se jmenuje žalud. Chceš mrkev ? Medvěd miluje med. Pavel
zapomněl napsat úkol. Jeď rychle domů !
2. Urči slovní druhy číslicí nad slovy v diktátu.
Podstatná jména seřaď podle abecedy.
3. Napiš slova nadřazená
kopaná, basketbal, florbal, plavání -____________
lípa, jedle, bříza, olše, kaštan -_____________
talíř, hrnek, hrnec, pánvička -____________
kos, vrabec, sup, orel, sýkorka -_____________
matematika, hudební výchova, vlastivěda -_____________
Ke každému napiš čtyři slova podřazená.
Oblečení -____________________________________________________
školní pomůcky-_______________________________________________
roční období___________________________________________________
části těla______________________________________________________
dopravní značky________________________________________________
4. Doplň
Náš sa_ je velk_. Honzu začal bolet zu_. Jarka p_stuje na zahrá_ce mrke_. Pora_
mi. Roste tu malá bří_ka. Do ry_níka skočila ža_ka. Nakreslil do písku velk_
kru_. U lesa stála ní_ká chaloupka. Probu_te se ! Udeřil tuh_ mrá_ a napadl
sní_.
5. Napište slovesa v požadovaném tvaru.
hledat – 1. os. č.j. čas přít. _____________________________
házet – 3. os. č.j. čas min._______________________________
sedět – 3. os. č.mn. bud.________________________________
sypat – 3. os. č.mn. čas min._____________________________
křičet – 2. os. č.j. čas přít._______________________________
zpívat – 1. os. č.mn. čas bud._____________________________
cvičit – 3. os. č.mn. čas přít.______________________________
6. Napiš antonyma.
smích hladový bílý -
často nudný hluk -
konec nikdy hloupý -
chaloupka stařec rychle -
holkaležet aktovka -
7. Napiš synonyma.
pěkný dívat mluvit 8. Utvoř deset slov.
na-, roz-, pra-,
vy-, ne-, pod-,
bez-, od
–let-, -rod-, -les-,
-plaz-, -mast-, -lék-
-et, -ní, -it, -natý,
-ička, -árna, -ař,
-iče, -íček
9. Napiš vyjmenovaná slova po B
10. Napiš správně slova s předponami nebo předložkami.
Předložky označ červeným kroužkem.
(pod) půdou, (nad) přirozený, (nad) okenní, (od) lesa, (pod) pálit, (od) domu,
(před) stihnout, (před) určit, (nad) jezd, (od) stoupit, (pod) lavicí, (pod)
plukovník, (před) stavitel, (nad) mořem, (pod) razit, (před) chalupou
Download

Závěrečná písemná práce z českého jazyka pro 3