BYTservis – služby, spol. s r.o., Prameny 603/24, 734 01
DOKLAD O TRVÁNÍ NÁJEMNÍHO VZTAHU
Pronajímatel
...........................................................................................................
jméno a příjmení
datum narození
.....................................................................................................
.......................................................................................................
je nájemcem bytu č. (x)
................ od .......................... do .............................
není nájemcem bytu č. (x) ............... od ............................. do ...........................
na adrese ....................................................................................................................
Toto potvrzení se vydává ke dni .................................
dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení.
pro účely stanovení nároku na
Oprávněná osoba, které se tento údaj týká, dala dle ustanovení § 50 zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, písemný souhlas, aby státní
orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily příslušnému úřadu, který o dávce
rozhoduje nebo ji vyplácí, rozhodné skutečnosti, a to v rozsahu potřebném pro
rozhodování o dávce, její výši a výplatě.
Razítko a podpis pronajímatele:
V .................................. dne .......................
Potvrzený doklad vraťte na adresu:
x) nehodící se škrtněte
Úřad práce v Karviné
Odbor státní sociální podpory
Kontaktní místo Karviná
Zakladatelská 974/20
735 06 Karviná – Nové Město
Download

Doklad o trvání nájemního vztahu (formát PDF)