Všeobecné podmínky nájmu automobilů:
I. Povinnosti nájemce
1. Využívat vozidlo účelům, k nimž je určeno, tzn. přeprava osob, provozovat jej pouze na
pozemních komunikacích, nepoužívat vozidlo jako taxi, ke kondičním jízdám v autoškole,
přepravě nebezpečných látek, neúměrně jej zatěžovat.
2. Neposkytovat pronajaté vozidlo jiným osobám. Vozidlo může nájemce poskytnout další
osobě jen na základě písemného souhlasu pronajímatele a zanesení osoby do smlouvy o
nájmu jako další řidič s uvedením rodného čísla, adresy a čísla občanského průkazu.
3. Nájemce je povinen vozidlo po opuštění zabezpečit proti odcizení, aby maximální měrou
zamezil vloupání nebo odcizení vozidla. V případě odcizení vozidla je nájemce povinen
uhradit pronajímateli vzniklou škodu, kterou neuhradí pojišťovna.
4. O každé nehodě, poruše, poškození či krádeži vozidla ihned informovat pronajímatele na
telefon +420 602 704 443 a dohodnout se na případném přivolání policie.
5. Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5%, minimálně však 5000Kč, kterou platí
v případě pojistného plnění nájemce.
6. V případě havárie vozidla nebo poškození vozidla vlastní vinou, kdy vozidlo je nepojízdné
je nájemce povinen dopravit vozidlo na své náklady do sídla firmy pronajímatele.
7. Nájemce vrátí vozidlo v přesně dohodnutou dobu a ve stavu ve kterém jej převzal. V
případě, že vozidlo nebude vráceno v dohodnutou dobu nebo nebude-li zaplaceno jak bylo
dle smlouvy dohodnuto, zaniká s okamžitou platností smlouva o pronájmu a nevrácení
vozidla se považuje za odcizení. U Policie ČR bude podáno trestní oznámení pro podezření z
podvodu a neoprávněného užívání cizí věci. Po vozidle bude vyhlášeno celostátní pátrání.
8. Za každý překročený den bez včasného prodloužení pronájmu bude nájemci účtován
poplatek ve výši 1000,-Kč za každý započatý den.
9. Ceny za pronájem vozidel jsou cenami smluvními, na kterých se obě strany dohodly.
10. Je zakázáno v zapůjčeném automobilu kouřit.V případě porušení tohoto zákazu bude
účtována nájemci pokuta ve výši 1000,-Kč.
11. V případě zrušení rezervace za strany nájemce do 5 dnů před sjednaným termínem
zapůjčení je účtován storno poplatek ve výši 3000,-Kč. Zrušení rezervace v kratší době než 5
dnů před zapůjčením, propadá celá záloha ve prospěch pronajímatele.
12. Jestliže dojde k poškození karoserie např. poškrábání od keřů, stromů nebo jiných
předmětů je nájemce povinen zaplatit poplatek za opravu karoserie od 1000,-Kč do 3000,-Kč
dle rozsahu poškození.
13. Nájemce si je vědom toho, že v případě spáchání dopravního přestupku, budou nahlášeny
jeho osobní údaje příslušnému úřadu. Také si hradí veškeré náklady s tím spojené.
14. Nájemce podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních dat a údajů, které předal
pronajímateli. Pronajímatel nesmí tyto údaje předat další osobě, s výjimkou příslušným úřadům, které
provádějí dopravní kontrolu.
15. Nájemce souhlasí s podmínkami nájmu vozidla a je si vědom všech důsledků při jejich
nedodržení a případného právního vymáhání vzniklé škody.
……………………………….
Nájemce
Jméno:
Datum:
Seznam osob oprávněných k řízení vozidla RZ 4Z5 62 62 Jméno: Ing.Michal Štverák Adresa: 702 00 Moravská Ostrava 899/22 Rod.číslo: 750411/5575 Jméno: Adresa: Rod.číslo: Jméno: Adresa: Rod.číslo: Jméno: Adresa: Rod.číslo: Jméno: Adresa: Rod.číslo: Jméno: Adresa: Rod.číslo: Pronajímatel…………………………… Nájemce…………………………… Datum: 13.9.2013 Smlouva
O pronájmu automobilu, uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku mezi:
Zdeněk Volek
Nám.Hrdinů 941
686 03 Staré Město
IČ:18789200
jako vlastník automobilu (dále jen pronajímatel).
na straně jedné
Josef Novák
Vinohradská 1
100 01 Praha
O.p.
tel.
jako uživatele (dále jen nájemce),
na straně druhé.
1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o pronájme automobilu, typ: FORD
TRANSIT RZ 3Z3 1008 za stanovených podmínek.
2.Definice užívání
2.1 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem a držitelem pronajímaného
automobilu a že automobil je způsobilý k užívání obvyklým způsobem.
2.2 Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci již zmíněný automobil.
2.3 Nájem automobilu se sjednává za účelem jeho užívání obvyklým způsobem, a to na
dobu od
do
3.Závazky smluvních stran
3.1 Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje předat automobil ve stavu způsobilém pro
řádné užívání obvyklým způsobem, a to ke sjednanému termínu užívání, včetně
malého technického průkazu a klíčů od vozidla.Vozidlo bude umyté a vyčistěné.
3.2 Nájemce se naproti tomu zavazuje
- dbát na řádné užívání automobilu,
- uhradit včas sjednané nájemné,
- odstranit na svoje náklady škody, které byly pronajímateli způsobeny na
automobilu zaviněné nájemcem pro dobu užívání nebo v plném rozsahu uhradit
škodu, kterou po dobu užívání nájemce na automobilu způsobí.Vozidlo je
havarijně pojištěno.
- provádět běžnou údržbu automobilu a upozornit pronajímatele na zjištěné závady,
k nimž došlo při užívání,
- neposkytnout užívání třetím osobám.
- předat auto umyté a vyčistěné, /pokud tak neučiní,zaplatí 120 Kč za umytí/.
4.Nájemné
4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona čís. 526/1990 Sb. dohodly na smluvní výši
nájemného 1000,- Kč + 21% DPH za jeden den nájmu.V této ceně je denní limit 250 km,
nad tento limit se účtuje za každý 1km cena 2,50 Kč.Naftu si nájemce hradí sám.
4.2 Úhrada nájemného bude provedena před zapůjčením auta,nedohodnou-li se strany jinak.
5.Společná a závěrečná ustanovení
5.1 Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
5.2 Změny nebo doplňky této smlouvy musí být písemně oboustranně odsouhlaseny.
5.3 Tato smlouvy je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
5.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl.2 odstavec 2.3.
Smluvní cena:
Ve St.Městě dne
…………………………
Pronajímatel
Převzal:
…………………………
Nájemce
Download

Všeobecné podmínky nájmu automobilů: