PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
k nájemní smlouvě uzavřené dne:
mezi:
pan _______________________
trvale bytem ________________
paní _______________________
trvale bytem ________________
(dále jen pronajímatel)
a
pan/paní _____________________________
trvale bytem __________________________
(dále jen nájemce)
I.
Předmět předání
Předmětem předání je byt v ulici ______________ obec Praha ___, č. p.
_____, č.or.____ byt č.____(dle KN ______), zapsaný na listu vlastnictví LV
č.______, katastrální území Hlubočepy _______ u Katastrálního úřadu pro hlavní
město Prahu. Nájemce se seznámil se stavem předmětu předání na místě samém a
předmět předání v tomto stavu přejímá do užívání, zároveň svým podpisem stvrzuje,
že se předmět předání nachází v užívání schopném stavu a bez závad (vyjma závad
specifikovaných v čl.V. ).
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání byt spolu s jeho
movitým vybavením a zařízením – viz. vybavení čl. IV. .
II.
Stavy měřidel
Ke dni předání byly zjištěny tyto stavy měřidel:
Číslo elektroměru:
stav:
kWh
III.
Klíče
Ke dni předání byly předány tyto klíče :
vstup do objektu ( čip)
vstup do bytu
schránka
společné prostory
………………. ks
………………. ks
………………. ks
………………. ks
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IV.
Movité vybavení a zařízení
Obývací pokoj + kk:
Koupelna:
WC:
Chodba:
Ložnice:
V.
Závady, nedostatky
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
VI.
Závěrečná ustanovení
Nájemce od pronajímatele fyzicky převzal byt spolu s vybavením a zařízením, vč.
jeho příslušenství a toto stvrzuje svým podpisem.
Tento protokol je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá strana obdrží jedno
vyhotovení.
V Praze dne ………… ……
...................................................
pronajímatel
...........................................
nájemce
Download

Předávací protokol nájem bytu