Smlouva o nájmu reklamní plochy na LCD obrazovkách
pro účely umístění reklamního spotu
Společnost:
se sídlem
zastoupená:
Dasuc spol. s r.o.
Havanská 2821/27, 390 05 Tábor
Alenou Ďuračkovou, Lukášem Kratochvílem
(dále jen „pronajímatel")
a
Společnost:
se sídlem
IČ:
zastoupená:
(dále jen „nájemce")
uzavírají tuto smlouvu o nájmu reklamní plochy na LCD obrazovkách v prostoru
sportcentra pro účely umístění reklamního spotu
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele, který dává do nájmu nájemci reklamní
plochu na níže uvedeném prostoru a nájemce tuto plochu do nájmu přijímá. Pronajímatel
vyslovuje nájemci souhlas s umístěním reklamního spotu v délce 20 – 30 sekund na ploše
LCD obrazovky, ve Sportcentru Peta, Měšická 1993, 390 02 Tábor, tak jak bylo sjednáno.
II. Nájemné a plnění
Nájemné je sjednáno dohodou všech účastníků této smlouvy a činí ………. Kč bez DPH
21% / ročně - měsíčně (……………….. korun českých). V případě roční smlouvy je
nájemné uhrazeno v hotovosti před podpisem této smlouvy. V případě měsíční smlouvy je
nájemné uhrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Cena neobsahuje náklady na výrobu reklamy.
III. Závěrečná a konečná ujednání
Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních strana obdrží jedno
vyhotovení. Dodatky a změny budou k této smlouvě postupovány pouze písemnou formou.
Smlouva je dohodou obou smluvních stran uzavírána na dobu určitou. Smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem začátku nájmu
reklamní plochy. Obě smluvní strany, jak pronajímatel, tak nájemník si řádně smlouvu
přečetli, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu, opravdu a vážně,
nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni připojují své vlastnoruční podpisy.
Datum a místo:
Podpis:
……………………, Tábor
……………………………
……………………………
Download

Smlouva o nájmu reklamní plochy - spot na LCD