Půjčovní řád
1. Objednávka a ochrana osobních údajů
Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového
dokladu. Pronajimatel nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
Objednávku lze provést na místě půjčování, telefonicky na tel. č. +420 731 540 916 , prostřednictvím webového formuláře, nebo emailem na
adresu [email protected]
Půjčovna DVOUKOLKY OLOMOUC.cz, vedoucí půjčovny Vít Michalec prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Nájemce uzavřením smlouvy souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi pronajimatele po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření
nesouhlasu s tímto zpracováním. Nájemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje
zákazníků nejsou předávány žádné další osobě. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.
2. Všeobecné ustanovení
Klient je povinen užívat vybavení zapůjčené k volnočasové aktivitě pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem a zacházet s ním šetrně, aby na
vybavení nedošlo ke škodě nebo k jeho nadměrnému opotřebení. Klient ručí za ztrátu osobního transportéru, současně se zavazuje, že nebude provádět žádné
úpravy a změny na zapůjčeném vybavení.
Klient prohlašuje, že byl seznámen s používáním personálního transportéru a bude všechna doporučení výrobce dodržovat. Při jízdě bude používat ochrannou
přilbu, respektovat výstražná světelná, zvuková či vibrační znamení transportéru (slabý stav baterie, překročení rychlosti, velký náklon). Je si vědom toho, že
v případě nerespektování výstrah, může dojít k deaktivaci personálního transportéru, ke ztrátě stability a příp. pádu.
Klient je povinen vrátit půjčovně vždy konkrétní vybavení, které mu bylo zapůjčeno, nikoli vybavení jiné stejného druhu.
Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po jejím zániku je klient povinen vypůjčené vybavení půjčovně vrátit.
Vybavení může užívat pouze klient a osoby jím určené. V případě poškození vybavení osobou, které klient vybavení svěřil, nese odpovědnost sám klient a
zavazuje se uhradit půjčovně náklady na opravu vybavení. Klient ručí za ztrátu osobního transportéru.
V případě krádeže personálního transportéru nebo jeho vybavení je klient povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit půjčovně protokol o ohlášení
krádeže.
V případě nevrácení vybavení z jakýchkoli důvodů, nebo v případě poškození vybavení, je klient povinen uhradit vzniklou škodu do 30 dnů od konce platnosti
smlouvy.
Za pozdní vrácení osobního transportéru se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši 150 Kč za každých 10 minut prodlení do jeho vrácení.
Klient se zavazuje vrátit poskytnuté vybavení ve sjednané lhůtě a na místě, které bylo ve smlouvě sjednáno. Při silném znečištění předmětu nájmu, bude vratná
záloha krácena o náhradu škody – poplatek za čištění ve výši 200,- Kč, částka bude hrazena z vratné zálohy.
Klient neodpovídá za běžné opotřebení vypůjčeného vybavení, které je způsobeno běžným provozem při aktivitě.
Půjčovna poskytne klientovi náhradní vybavení, pokud došlo k jeho nefunkčnosti vinou půjčovny.
ODPOVĚDNOST
Klient si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní riziko. Půjčovna nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v
souvislosti s užíváním zapůjčeného personálního transportéru a jeho vybavení.
Klient podpisem smlouvy nebo zaplacením půjčovného stvrzuje, že byl seznámen s technickým stavem personálního transportéru a jeho vybavení, byl proškolen
o bezpečnosti jeho užití a je si vědom rizik vzniklých neuváženým používáním půjčeného zařízení.
Osobní údaje klienta budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Klient projevuje souhlas s
těmito Všeobecnými obchodními podmínkami pro potřeby plnění smlouvy.
3. Potvrzení objednávky- rezervace
Rezervace je přijata do 1 hodiny, potvrzení přijetí objednávky- rezervace Vám zašleme e-mailem nebo telefonicky. Pro potvrzení Vás u některých objednávek
budeme kontaktovat telefonicky.
Dostavte se vždy 15 minut před začátkem rezervace. Budete proškoleni o bezpečnosti a seznámeni s používáním včetně zkušební jízdy.
Školení trvá cca 10-15 minut, tento čas se nezapočítává do doby pronájmu stroje!
Zdarma Vám zapůjčíme ochrannou přilbu. Helma je povinná!
JÍZDA S INSTRUKTOREM
Instruktor jede s Vámi a během jízdy je schopen Vám okamžitě poradit jak překonat danou překážku. Instruktor slouží pouze jako doprovod! Instruktor nenese
odpovědnost za způsob Vaší jízdy, přecenění vlastních dovedností, způsobenou škodu na personálním transportéru ani za škodu vzniklou třetím osobám.
Cena za zapůjčení je nevratná. V případě velmi špatného počasí je možné termín přesunout. Mírný déšť/ sníh nebrání v jízdě! S sebou je nutný jeden doklad
totožnosti a podepsat smlouvu o odpovědnosti.
Klient odpovídá za ztrátu a poškození osobního transportéru.
JÍZDA BEZ INSTRUKTORA
Cena za zapůjčení je nevratná. V případě velmi špatného počasí je možné termín přesunout. Mírný déšť/ sníh nebrání v jízdě! Před jízdou je nutné donést dva
platné doklady totožnosti a podepsat smlouvu o odpovědnosti.
Klient odpovídá za ztrátu a poškození osobního transportéru.
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Dárkové poukázky jsou přenosné, lze je věnovat komukoliv! Platnost poukázky je 6 měsíců od data zakoupení!
Peníze z poukázek nevracíme!
Při ztrátě poukázky zaniká nárok na vystavení nové poukázky!
4. Zrušení objednávky- rezervace
Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky na telefonním čísle +420 731 540 916 nebo e-mailem zaslaným na adresu
[email protected] Po uplynutí této doby již může dojít k expedici objednávky k zákazníkovi.
ZRUŠENÍ REZERVACE:
Více jak 3 dny před konáním akce: bez sankce, finanční prostředky nebo záloha Vám budou vráceny v plné výši.
V rozmezí 1-3 dny před konáním akce: finanční prostředky Vám budou vráceny v hodnotě 50% z celkové ceny. Máte nárok na změnu termínu. Sankce ve výši 50%
nebo záloha Vám bude v náhradním termínu odečtena z pronájmu.
V případě zrušení rezervace méně než 24 hodin před začátkem konání akce, finanční prostředky ani záloha nebudou vráceny.
Změnu rezervace je možné přesunout při velmi nepříznivém počasí jako silný déšť, bouřka a dalších vlivů vždy po předchozí domluvě s provozovatelem.
V případě rezervace nakoupeného dárkového poukazu je možné provést změnu termínu nejpozději 24 hodin před začátkem akce, jinak hodnota poukazu/
voucheru propadá. Peníze z nakoupeného dárkového poukazu nevracíme!
5. Reklamace
V případě reklamace neváhejte kontaktovat pracovníka půjčovny nebo emailem na [email protected], případně telefonicky na tel: +420 731 540 916.
Download

Půjčovní řád