Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Digitální podoba e‐learningové aplikace (vyuka.iss‐cheb.cz) Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu Bc. Dana Fialová
0
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Obsah CHCI NAJÍT KOREKTNÍ VÝCHODISKO ZE SVÉ FINANČNÍ SITUACE – VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO BANKROTU ................................................................................................................... 2 Výuková část ................................................................................................................................................. 2 Příklady ......................................................................................................................................................... 7 Řešení ........................................................................................................................................................... 8 Testové otázky ............................................................................................................................................ 11 Správné odpovědi ....................................................................................................................................... 13 1
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního
bankrotu
Výuková část
Insolvenční zákon Procesními subjekty podle tohoto zákona jsou
a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a f) likvidátor dlužníka. Insolvenční soud Insolvenční soud v insolvenčním řízení: a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo předpokládá, b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dále jen "dohlédací činnost"). insolventního soudu při výkonu dohlédací činnosti rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení. Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru. V insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje v prvním stupni jediný soudce (samosoudce). Vyšší soudní úředník je v insolvenčním řízení oprávněn jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů. Asistent soudce insolvenčního soudu činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu. 2
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Dlužník je každý subjekt, který má povinnost uhradit závazek věřiteli. Závazkem většinou bývá splátka určitého (například půjčeného) finančního obnosu (případně navýšená o úrok). Pokud dlužník neuhradí svůj závazek k datu splatnosti, stává se z něho neplatič. Věřitel je subjekt, který ve smlouvě poskytuje druhé straně (dlužníkovi) půjčku nebo obecně předmět smlouvy (tím mohou být peníze, konkrétní věc, právo na užívání, nebo cokoli jiného). Vstoupením smlouvy v platnost vzniká závazek dlužníka vůči věřiteli. Smlouvy obvykle obsahuje datum splatnosti a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splatnosti závazek nesplatí. Těmito sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu (přirážku) za pozdní splacení (úrok z prodlení) nebo nevyhovění povinností plynoucích ze smlouvy. Věřitelem může být fyzická i právnická osoba. Státní zastupitelství je soustava úřadů státu, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství. Těžiště působnosti spočívá v plnění role orgánu veřejné žaloby v trestním řízení a dalších úkonů vyplývajících z trestního řádu (zejména výkon dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním, účast v hlavním líčení a veřejném zasedání konaných soudem), státní zastupitelství dále působí v jiných řízeních (v občanskoprávním řízení a správním soudnictví), vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody,ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova. Státní zastupitelství vykonává i další úkony, stanoví‐li tak zvláštní zákon. Ačkoliv státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby, není správné státní zástupce označovat jako žalobce, jak je často činěno zejména ve sdělovacích prostředcích, protože působnost státního zastupitelství je širší (a to jak v trestním řízení, tak i mimo ně) a právní pojem žalobce označuje navrhovatele, který v civilním řízení podal žalobu. Státní zástupce v trestním řízení však podává obžalobu. Dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje nárok věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Pohledávka je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. Zajištěná pohledávka je taková pohledávka, která se zajišťuje proti nesplácení dlužníkem. Mezi nástroje zabezpečující zajištění pohledávky patří zejména: uznání závazku, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, směnka, zástavní smlouva, přistoupení třetí osoby (ručitele) atd. 3
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Přednostní pohledávka Pohledávky se zaměstnancům srážejí ze mzdy. Zaměstnavatel nemůže srážet ve větším
rozsahu než dovolují příslušné právní předpisy, a to i kdyby s tím povinný zaměstnanec, z
jehož mzdy se srážky provádějí, souhlasil. Pravidla pro provádění srážek ze mzdy:
Pro účely srážek ze mzdy se pohledávky dělí na pohledávky přednostní a nepřednostní.
Přednostní pohledávky jsou:
pohledávky výživného,
pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví,
pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy,
pohledávky daní a poplatků,
pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového
zabezpečení,
pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
pohledávky náhrady za příspěvek na výživu dítěte a příspěvek na úhradu potřeb dítěte
svěřeného do pěstounské péče.
Ostatní pohledávky jsou nepřednostní.
Majetková podstata je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, i) náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají‐li penězi ocenitelnou hodnotu. 4
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
(2) Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku Osobní bankrot je možností pro dlužníky nepodnikatele. Účelem oddlužení je poskytnout dlužníkům možnost řešit jejich tíživou finanční situaci a nabízí možnost vyřešit pomocí splátkového kalendáře své dluhy. Cílem je splacení co nejvyšší částky dluhu u věřitelů. Podmínkou je, že dlužník musí být schopen uspokojit alespoň 30% jejich přihlášených nezajištěných pohledávek ‐ pokud se s dlužníkem nedohodli jinak. Výhodou tohoto řešení je osvobození dlužníka od zbylých dluhů vůči věřitelům přihlášených i nepřihlášených v insolvenčním řízení. Způsoby oddlužení v osobním bankrotu: 1. prodejem majetkové podstaty
-
bude prodán veškerý majetek dlužníky a výnos bude rozdělen mezi jeho věřitele
-
do majetkové podstaty spadá pouze majetek, který dlužník vlastnil do doby před
rozhodnutím o schválení oddlužení →veškerý majetek nabytý po nabytí účinnosti
schválení oddlužení se do majetkové podstaty nezahrnuje
2. oddlužení splněním splátkového kalendáře
-
základním předpokladem je, že po dobu 5-ti let bude dlužník poměrně uspokojovat
věřitele s ohledem na výši pohledávky ze svých příjmů ve stejném rozsahu jako při
výkonu rozhodnutí při přednostní pohledávce
-
dlužník je v tomto případě povinen pravidelně odvádět své příjmy, nezatajovat
žádné příjmy, musí vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a spolupracovat
s insolvenčním správcem
-
dlužní má právo nakládat s majetkem, který nebyl použit k zajištění pohledávek
Podání návrhu na oddlužení Dalším krokem, který musí dlužník učinit, je podat návrh na povolení oddlužení na určeném formuláři. Tento formulář je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra na adrese návrh na povolení oddlužení. Na těchto stránkách je zároveň i podrobný návod, jak tento formulář vyplnit. Součástí podání tohoto formuláře jsou i přílohy a ověřené podpisy. Tento návrh se podává ke krajskému soudu, kam jej můžete zaslat doporučeně poštou nebo osobně. Krajský tento návrh přijme a je povinen do dvou hodin od podání zveřejnit návrh na povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku a zároveň vydá usnesení o zahájení insolventního řízení s označením data a hodiny. 5
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Povolení oddlužení Soud návrh prozkoumá , zda je přípustný a do 14 dnů vydá usnesení o povolení oddlužení, kde stanoví datum nezkumného jednání a svolá schůzi věřitelů. Věřitele zároveň vyzve, aby do 30‐ti dnů podali přihláškou své pohledávky vůči dlužníkovi. Dalším krokem soudu je ustanovení insolventního správce. Datum nezkumného jednání je stanoven po cca 45‐ti dnech od vydání usnesení o povolení oddlužení a v té době musí dlužní musí provést soupis majetkové podstaty. Iinsolvenční správce navštíví dlužníka u něj doma , ověří pravděpodobnost jeho příjmů a přezkoumá přihlášené pohledávky. Schůze věřitelů Na schůzi věřitelů se volí způsob oddlužení. Zde je nutná přítomnost dlužníky, protože by mohlo být rozhodnuto o řešení úpadku konkurzem. Přezkumné jednání V první části přezkumného jednání se projdou jednotlivé přihlášky do insolventního řízení a odsouhlasí se výše závazku – z toho vyplývá nezajištěným věřitelům počet hlasů. Jeden hlas je roven každé koruně přihlášené pohledávky. V druhé části nezkumného jednání se rozhoduje , jakým způsobem oddlužení budou pohledávky uspokojeny. Volby se účastní pouze věřitelé nezajištěných pohledávek. Zajištěné pohledávky budou uspokojeny ze zajištěného majetku. Věřitelé nezajištěných pohledávek se musí rozhodnout, zda pro ně bude výhodnější uspokojení jejich pohledávek ze zbývající části prodeje majetkové podstaty nebo zda přistoupí na splátkový pětiletý kalendář. Rozhoduje prostá většina hlasů. Pokud ani ze způsobů nedosáhne naprosté většiny, rozhodne soud. Dlužník má také možnost se s věřiteli domluvit ještě před podáním návrhu na povolení na oddlužení. Schválení oddlužení Insolvenční soud musí oddlužení schválit. Toto neschválí pouze v případech, které jsou uvedeny v insolvenčním zákoně. Hlavním důvodem může být , pokud jde o nepoctivý záměr dlužníky nebo zatajení důležitých příjmů a informací. Věřitelé také mají právo podat námitky. Insolvenční soud se těmito námitkami musí zabývat a pokud je shledá za neopodstatněné, přistoupí k vydání usnesení o schválení způsobu oddlužení. Pokud soud schválil oddlužení pomocí splátkového kalendáře, uloží soud dlužníkovi, odkdy a jakým poměrem bude platit pravidelné platby věřitelům. Pokud soud schválil oddlužení prodejem majetkové podstaty, pověří soud insolvenčho správce zpeněžím majetku dlužníka. Zároveň dlužníka poučí o jeho povinnostech vůči tomuto majetku. Účinky usnesení o schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. 6
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Příklady
Příklad 1: 1. Co je to osobní bankrot?
2. Co všechno může obsahovat majetková podstata dlužníka?
3. Co je to zajištěná pohledávka?
4. Kde naleznu formulář pro podání návrhu oddlužení?
5. Kde naleznu návod na podání návrhu na oddlužení?
6. V jaké lhůtě musí dlužník splácet po povolení oddlužení splátkovým formulářem?
Příklad 2: 1. Vyjmenujte, které kroky musí dlužník učinit , pokud chce dosáhnout vyhlášení
osobního bankrotu
2. Jak dlouho trvá zveřejnění podání návrhu na oddlužení a kde je toto oznámení
zveřejněno?
3. Jaké jsou jednotlivé kroky v insolvenčním řízení po podání návrhu na oddlužení?
7
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Řešení
Příklad 1: 1. Osobní bankrot je způsob oddlužení dlužníka, který není podnikatelem, dle
insolvenčního zákon a jeho cílem je poskytnout dlužníkům s poctivým záměrem řešení
v jejich nepříznivé finanční situaci
2. Majetková podstata
je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, i) náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají‐li penězi ocenitelnou hodnotu. Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku 3. Zajištěná pohledávka
je taková pohledávka, která se zajišťuje proti nesplácení dlužníkem. Mezi nástroje
zabezpečující zajištění pohledávky patří zejména: uznání závazku, notářský zápis se
svolením k vykonatelnosti, směnka, zástavní smlouva, přistoupení třetí osoby
(ručitele) atd.
4. Tento formulář je zveřejněn na stránkách Ministerstva vnitra na adrese návrh na
povolení oddlužení – http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevenceupadku/formulare-vzory.html.
5. Tento návod na vyplnění návrhu na oddlužení zveřejněn na stránkách Ministerstva
vnitra na adrese návrh na povolení oddlužení – http://insolvencnizakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/formulare-vzory.html.
6. Dlužník je povinen splácet po dobu 5-ti let.
8
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Příklad 2: 1. Dlužník musí učinit tyto kroky:
a. Sepsání návrhu na povolení oddlužení
b. ověření podpisů
c. podání návrhu na příslušný krajský soud
d. měl by si uschovat kopie všech podaných listin
2. Návrh je zveřejněn do dvou hodin od podání povolení na oddlužení v insolvenčním
rejstříku
3. Jednotlivé kroky v insolvenčním řízení po podání návrhu na oddlužení jsou:
a. soud prozkoumá přípustnost návrhu z hlediska insolventního zákona a do 14
dnů vydá usnesené o povolení usnesení
b. soud v usnesení stanoví datum nezkumného jednání a vyzve věřitele, aby do 30
dnů podali přihlášku svých pohledávek vůči dlužníkovi
c. na schůzi věřitelů se zvolí způsob oddlužení – prodejem majetkové podstaty
nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře
d. při přezkumném jednání se prozkoumají jednotlivé přihlášky do insolventního
řízení a odsouhlasí se výše závazku – po té se zvolí způsob oddlužení
e. insolvenční schválí nebo neschválí oddlužení
Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: V současné době jsou spotřebitelé obklopeni mnoha nabídkami „výhodných půjček“ a je potřeba upozornit na možnost řešení, pokud některý spotřebitel spadne do takovéto finanční pasti.Řešením je insolvenční zákon – institut vyhlášení tzv. osobního bankrotu, který vyřeší svízelnou finanční situaci dlužníka a zároveň upozorní poskytovatele těchto „výhodných půjček“ na možnost jejiich ztráty. Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci potřebují přístup k internetu, aby si samostatně mohli vyhledat internetové stránky, kde jsou zveřejněny legislativně platné formuláře a postupy, které je kvalifikovaně provedou uvedenou životní finanční situací. Realizace – postup a metody: Touto prací s internetem naučíme žáky efektivně vyhledávat a zpracovávat informace. Dále žáky
seznámíme s vyhledáváním na internetových stránkách, kde se žáci naučí vyhledávat relevantní
9
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
informace k danému problému. Touto metodou je naučíme analytickému myšlení a zpracování
informací.
10
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Testové otázky
1. Procesními subjekty podle tohoto insolvenčního zákona jsou: a) insolvenční soud, b) dlužník, c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, d) insolvenční správce, popřípadě další správce, e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, a likvidátor dlužníka f) vymáhací služba 2. Co činí Asistent soudce insolvenčního soudu a) činí kroky k zneplatnění konkurzu b) činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu 3. Vyšší soudní úředník je v insolvenčním řízení oprávněn: a) jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů b) nesmí jednat a rozhodovat dle zvláštních právních předpisů 4. Pohledávka a) je právo dlužníka požadovat od věřitele vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. b) je právo věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění 5. Přednostní pohledávky jsou: a) pohledávky výživného, b) pohledávky náhrady škody způsobené poškozenému ublížením na zdraví, c) pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými trestnými činy, e) pohledávky daní a poplatků, f) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení g) pohledávky věřitelů 6. Majetková podstata je zjednodušeně řečeno majetek dlužníky, který je možno zpeněžit. Náleží sem: a) peněžní prostředky, b) věci movité a nemovité, 11
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
c) podnik, d) soubor věcí a věci hromadné, e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, g) obchodní podíl, h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají‐li penězi ocenitelnou hodnotu. 7. Jaké jsou způsoby oddlužení v osobním bankrotu: a) prodejem majetkové podstaty
b) oddlužení splněním splátkového kalendáře
c) dlužník nemusí uhradit nic
8. Kdo podává návrh na oddlužení? a) dlužník b) věřitel 9. Jaká je lhůta pro povolení oddlužení, které vydává soudu ? a) 21 dní b) 14 dnů 10. Co stanovuje schůze věřitelů v insolvenčním řízení? a) lhůtu splátek b) způsob oddlužení 12
Chci najít korektní východisko ze své finanční situace – vyhlášení osobního bankrotu
Správné odpovědi
1. a, b, c, d, e 2. b 3. b 4. b 5. a, b, c, d, e, f 6. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 7. a, b 8. a 9. b 10. b 13
Download

Vyhlášení osobního bankrotu