Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení
Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh
(první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání insolvenčního návrhu na
dlužníka ze strany věřitele, a to nejpozději do 30 dnů od podání věřitelského insolvenčního
návrhu.
Návrh na povolení oddlužení může podat dlužník sám, přičemž může využít obecných
informací o oddlužení na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.insolvencnizakon.justice.cz. Dlužník se může rovněž obrátit na některou z advokátních kanceláří či
bezplatných právních poraden, kde mu budou poskytnuty další informace o insolvenčním
řízení.
Návrh je podán zároveň jako insolvenční návrh – nevyplňuje se spisová značka soudu
a zaškrtněte pole č. 07. Dále též vyplňte popis rozhodujících skutečností, které osvědčují
úpadek případně pouze hrozící úpadek dlužníka
Návrh je podáván až po podání návrhu věřitele – vyplňte i spisovou značku soudu
a zaškrtněte pole č. 08.
Soud
Označte soud, ke kterému je návrh podáván. Návrh se podává ke krajskému soudu,
který je příslušný pro insolvenční řízení. Aktuální adresy jednotlivých krajských
soudů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.
Sp. zn.
Pole vyplňte pouze tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván po
insolvenčním návrhu.
01
Zaškrtněte v případě, že je návrh na povolení oddlužení podáván jako společný
návrh manželů na povolení oddlužení.
02
Vyplňte, pouze pokud je dlužník fyzická osoba. Vyplní se případné tituly, jméno,
příjmení, osobní stav, rodné číslo, případně datum narození, nebylo-li rodné číslo
fyzické osobě přiděleno, a identifikační číslo, bylo-li fyzické osobě přiděleno. Dále
vyplňte údaje o trvalém bydlišti. Údaj o státní příslušnosti vyplňte pouze tehdy,
pokud je dlužník zahraniční osoba.
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní opakující se
položku druhý z manželů.
03
Vyplňte, pouze pokud je dlužník právnická osoba. Vyplní se název případně
obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem
zahraniční osoba. Dále se vyplní údaje o sídle právnické osoby. Právní řád
založení se vyplňuje pouze tehdy, pokud je dlužník zahraniční osoba.
04
Vyplňte pouze tehdy, pokud si dlužník přeje, aby mu bylo doručováno na jinou
adresu, než na adresu sídla či trvalého bydliště.
Jestliže si dlužník přeje, aby mu bylo doručováno elektronicky, vyplňte
elektronickou adresu a akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb (§ 46
občanského soudního řádu).
05
Vyplňte pouze v případě, že v insolvenčním řízení jsou za dlužníka oprávněny
jednat jiné osoby (např. obecný zmocněnec, opatrovník, zástupce na základě plné
moci, statutární orgán, zaměstnanec, vedoucí, prokurista apod.). U fyzické osoby
se vyplní případné tituly, jméno, příjmení, dále též bydliště (obec) nebo sídlo,
poštovní směrovací číslo, ulice, číslo popisné a stát. Do příloh k návrhu na
povolení oddlužení je nutné přiložit listiny dokládající oprávnění jednat za
dlužníka.
06
Vyplňte pouze v případě, že v insolvenčním řízení jsou za dlužníka oprávněny
jednat jiné osoby (např. obecný zmocněnec, opatrovník, zástupce na základě plné
moci, statutární orgán apod.). U právnické osoby se vyplní název případně
obchodní firma, identifikační číslo případně jiné registrační číslo je-li dlužníkem
zahraniční osoba. Dále se vyplní obec, poštovní směrovací číslo, ulice, číslo
popisné a stát. Do příloh k návrhu na povolení oddlužení je nutné přiložit listiny
dokládající oprávnění jednat za dlužníka.
07
Zaškrtněte v případě, že je návrh na povolení oddlužení podáván zároveň jako
insolvenční návrh. Jestliže toto pole zaškrtnete, vyplňte, zda dlužník navrhuje, aby
soud rozhodl o jeho úpadku či o jeho hrozícím úpadku. Dále je nutné popsat
důležité okolnosti, ze kterých vyplývá, že dlužník je v úpadku (§ 3 odst. 1 až 3
insolvenčního zákona) případně hrozícím úpadku (§ 3 odst. 4 insolvenčního
zákona).
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení se manželé považují
za jednoho dlužníka. Popíší se rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek/hrozící
úpadek obou manželů.
Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka a které musí dlužník
uvést, se rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledáli je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má nejméně 2 věřitele, které
dlužník řádně označí (fyzickou osobu jménem, příjmením a bydlištěm /sídlem/ a
jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem; právnickou osobu obchodní firmou
nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem), vůči nimž má dlužník peněžité
závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen
plnit ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona).
U insolvenčního návrhu podaného dlužníkem pro hrozící úpadek se rozhodujícími
skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení
konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude
moci se zřetelem ke všem okolnostem případu uzavřít, že lze důvodně
předpokládat, že dlužník v budoucnu nebude schopen řádně a včas splnit
podstatnou část svých peněžitých závazků. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane
dlužníkova platební neschopnost ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona,
přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto případě měl nejméně dva věřitele
(řádně označené) s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se v
takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit
pohledávky věřitelů, týkala „podstatné části“ dlužníkových peněžitých závazků.
Je-li dlužník právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, může se
jednat o jeho úpadek i ve formě předlužení. Pro vylíčení rozhodných skutečností
osvědčujících úpadek dlužníka ve formě předlužení se podmínka mnohosti věřitelů
dlužníka neodvozuje pouze od jeho závazků již splatných, ale rozhodné tu je to,
zda souhrn dlužníkových závazků (splatných i nesplatných) převyšuje reálnou
hodnotu jeho majetku. Součástí tvrzení o úpadku tak vedle řádného označení
nejméně 2 věřitelů a jejich pohledávkách (včetně údajů o jejich splatnosti) musí
být i údaje o majetkových poměrech dlužníka.
UPOZORNĚNÍ
V insolvenčním návrhu nestačí konkrétně označit věřitele dlužníka a konkrétní
údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti nahradit obecným
tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě
splatnosti, respektive že neplní své peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30
dnů po lhůtě splatnosti, resp. je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.
Povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka
také nelze mít za splněnou tím, že dlužník ohledně těchto skutečností odkáže na
listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. Jako součást
tvrzení o úpadku lze akceptovat pouze údaje o věřitelích dlužníka a jejich
pohledávkách (včetně údaje o jejich splatnosti) a o majetkových poměrech
dlužníka obsažené v seznamech majetku, závazků a zaměstnanců, které spolu s
insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení předložil. To
však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné – tj. opatřené náležitostmi
předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 insolvenčního zákona. Připojené seznamy
majetku, závazků a zaměstnanců slouží jako povinná příloha insolvenčního návrhu
a současně i jako příloha vyžadovaná v § 392 odst. 1 insolvenčního zákona pro
návrh na povolení oddlužení (jedná se o dvě různá procesní podání), přičemž pro
potřeby rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení musí dlužník opatřit seznam
majetku i dalšími údaji dle § 392 odst. 2 insolvenčního zákona. K návrhu na
povolení oddlužení je pak nutné přiložit i další požadované přílohy. K náležitostem
jednotlivých seznamů viz položka č. 21 formuláře.
08
Zaškrtněte tehdy, pokud je návrh na povolení oddlužení podáván až po
insolvenčním návrhu věřitele.
09
Zaškrtněte pole dle toho, jaký způsob oddlužení dlužník navrhuje. V případě
zpeněžení majetkové podstaty se bude postupovat obdobně jako v konkursu.
V případě plnění splátkové kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně
splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v
jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny
přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele
podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního
soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení
zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení
zajištění v konkursu. Jestliže dlužník nenavrhuje způsob oddlužení, zaškrtněte pole
„Dlužník nenavrhuje způsob oddlužení“.
10
Popište okolnosti, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení
obdrží nezajištění věřitelé dlužníka. Nezajištění věřitelé musí obdržet minimálně
30 % svých pohledávek, ledaže by věřitelé vyjádřili písemný souhlas s nižším
plněním (§ 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona). V případě, že některý
z nezajištěných věřitelů obdrží méně jak 30 % svých pohledávek, je nutné k
návrhu na povolení oddlužení připojit písemný souhlas tohoto věřitele s uvedením
hodnoty plnění, která mu bude poskytnuta. Podpis takového věřitele musí být
úředně ověřen (§ 392 insolvenčního zákona).
11
Popište veškeré příjmy, o kterých lze očekávat, že je dlužník v následujících pěti
letech získá (uveďte čisté příjmy).
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení popište veškeré
příjmy obou manželů, o kterých lze očekávat, že je v následujících pěti letech
získají.
12
Popište veškeré příjmy, které dlužník získal v posledních třech letech. Do příloh
návrhu na povolení oddlužení je třeba přiložit listiny, které je dokládají
(např. kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání,
výpisy z bankovních účtů).
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení popište veškeré
příjmy obou manželů v posledních třech letech.
13
Uveďte počet dlužníkem vyživovaných osob žijících ve společné domácnosti.
(Výživné stanovené např. rozhodnutím soudu, dohodou apod., je závazkem
dlužníka a je třeba jej uvést v seznamu závazků.)
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní opakující se
položku druhý z manželů.
14
Pokud navrhujete, že budete splácet nižší než zákonem stanovené splátky
zaškrtněte „ano“ a svůj návrh řádně odůvodněte. Dlužníku, který navrhne, aby
soud stanovil nižší než zákonem určené splátky lze vyhovět jen tehdy, lze-li se
zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při
oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich
pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které se tito věřitelé s
dlužníkem dohodli. Pro účely rozhodnutí soudu o návrhu na stanovení nižších
splátek dlužník v návrhu uvede výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a
popíše důvody, které vedly k jeho úpadku. Dlužníkovým návrhem jiné výše
měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční
soud nepřihlíží.
15
Označte veškerý majetek, který není předmětem zajišťovacích práv (včetně
pohledávek). Označte pořadové číslo, popište majetek, množství a pořizovací cenu.
V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam majetku, který
splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 2 insolvenčního
zákona). Dále je nutné, aby byl k návrhu na povolení oddlužení připojen seznam
majetku splňující náležitosti dle § 392 odst. 2 insolvenčního zákona.
16
Označte veškerý majetek, který je předmětem zajišťovacích práv (včetně
pohledávek). Označte pořadové číslo, popište majetek, uveďte druh zajištění (např.
zástavní právo), množství a pořizovací cenu. V příloze návrhu na povolení
oddlužení musí být též seznam majetku, který splňuje zákonem stanovené
požadavky (zejména § 104 odst. 2 insolvenčního zákona). Dále je nutné, aby byl k
návrhu na povolení oddlužení připojen seznam majetku splňující náležitosti dle
§ 392 odst. 2 insolvenčního zákona.
17
Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou nevykonatelné a
ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo,
popište závazek, označte věřitele a výši závazku. V příloze návrhu na povolení
oddlužení musí být též seznam závazků, který splňuje zákonem stanovené
požadavky (zejména § 104 odst. 3 insolvenčního zákona).
18
Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou nevykonatelné a
ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo,
popište závazek, označte věřitele a výši závazku. V příloze návrhu na povolení
oddlužení musí být též seznam závazků, který splňuje zákonem stanovené
požadavky (zejména § 104 odst. 3 insolvenčního zákona).
19
Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze
kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo,
popište závazek, označte věřitele a výši závazku. Dále též označte rozhodnutí či
notářský nebo exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku. Toto
rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis musí být přiloženo k návrhu na
povolení oddlužení. V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam
závazků, který splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 3
insolvenčního zákona).
20
Označte veškeré závazky veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze
kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Uveďte pořadové číslo, popište
závazek, označte věřitele a výši závazku. Dále též označte rozhodnutí či notářský
nebo exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku. Toto
rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis musí být přiloženo k návrhu na
povolení oddlužení. V příloze návrhu na povolení oddlužení musí být též seznam
závazků, který splňuje zákonem stanovené požadavky (zejména § 104 odst. 3
insolvenčního zákona).
21
Očíslujte a označte veškeré přílohy, které jsou k návrhu na povolení oddlužení
přikládány.
UPOZORNĚNÍ
V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek včetně
svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, které je povinen označit jménem,
příjmením a bydlištěm (sídlem) jde-li o fyzickou osobu a jde-li o podnikatele, též
identifikačním číslem osoby. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou
nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby. U pohledávek dlužník stručně
uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále
vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá
soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem
rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. Nemá-li dlužník žádné své
dlužníky, uvede to výslovně. Majetek, který je předmětem zajišťovacích práv
sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť. Seznam majetku musí dlužník
datovat, podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný.
V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit (jménem,
příjmením a bydlištěm /sídlem/ jde-li o fyzickou osobu, jde-li o podnikatele, též
identifikačním číslem osoby a jde-li o právnickou osobu obchodní firmou nebo
názvem, sídlem a identifikačním číslem) všechny osoby, o kterých je mu známo,
že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu
pohledávky nebo jiná práva uplatňují. U každé pohledávky věřitele je dlužník
povinen uvést údaj o její splatnosti a výši s rozlišením na jistinu a příslušenství
(úrok, úrok z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s uplatněním
pohledávky věřitele) vyčísleným ke dni zpracování tohoto seznamu a také to, zda
pohledávka věřitele vznikla v souvislosti s jeho podnikáním či nikoli. Jsou-li
věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem
koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu
závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu
nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti
němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu
uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva,
pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze
zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo
třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník
uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.
Seznam závazků musí dlužník datovat, podepsat a výslovně v něm uvést, že je
správný a úplný.
V seznamu zaměstnanců je dlužník povinen označit všechny své zaměstnance
(jménem, příjmením a bydlištěm) a nemá-li dlužník žádné zaměstnance, musí to
uvést v seznamu výslovně. Seznam zaměstnanců musí dlužník datovat, podepsat
a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný.
22
Vyplňte místo a den, kdy je návrh na povolení oddlužení podepsán. Zaškrtněte zda
návrh na povolení oddlužení podepisuje dlužník nebo jiná osoba. V případě, že
návrh na povolení oddlužení podepisuje jiná osoba, je třeba k návrhu na povolení
oddlužení připojit listiny dokládající oprávnění jednat za dlužníka.
23
Podepisuje-li návrh na povolení oddlužení dlužník vyplní se případné tituly, jméno
a příjmení dlužníka.
V případě společného návrhu manželů na povolení oddlužení vyplní opakující se
položku druhý z manželů.
24
Podepisuje-li návrh na povolení oddlužení jiná osoba než dlužník a jedná-li se
o fyzickou osobu, vyplní se případné tituly, jméno, příjmení, dále též bydliště
(obec), poštovní směrovací číslo, ulice, číslo popisné a stát.
25
Podepisuje-li návrh na povolení oddlužení jiná osoba než dlužník a jedná-li se
o právnickou osobu, vyplní se název případně obchodní firma, identifikační číslo
případně jiné registrační číslo, je-li dlužníkem zahraniční osoba. Dále se vyplní
obec, poštovní směrovací číslo, ulice, číslo popisné a stát.
Download

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení