ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38
Sluneční 38
787 01 Šumperk
tel. 583550301
E-mail: [email protected]
www: http://www.slunecniskola.cz
IČO: 00852864 DIČ: CZ00852864
___________________________________________________________________________________
OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ
O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016
Ředitel Základní školy Šumperk, Sluneční 38, na základě ustanovení § 183, odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že
vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 v Základní škole
Šumperk, Sluneční 38 uchazečům s přidělenými registračními čísly:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu
vzdělávání, za oznámená.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno v písemné podobě, zákonný zástupce však může požádat
o jeho vydání v ředitelně školy. Doručena v písemné podobě budou pouze rozhodnutí o nepřijetí
k základnímu vzdělávání.
V Šumperku dne 9. února 2015
PaedDr. Hynek Pálka
ředitel školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČNÍ 38
Sluneční 38
787 01 Šumperk
tel. 583250402 fax : 583250401
E-mail: [email protected]
WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz
___________________________________________________________________________
Panu - paní (žadateli o odklad)
Č.j.:
/2005
Dodatečný odklad povinné školní docházky - rozhodnutí
Vážená paní (vážený pane),
obdržel jsem Vaši žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky Vašeho dítěte, které je žákem
prvního ročníku. Podle § 165, odst. 2, písmena c) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsem rozhodl takto:
Vašemu dítěti __________________
nar. _____________
podle ustanovení § 37, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
dodatečně odkládám
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Povinnou školní docházku zahájí ve školním roce
2006 / 2007.
Odůvodnění:
Řízení o dodatečném odložení začátku povinné školní docházky bylo zahájeno z podnětu rodičů, na
základě jejich žádosti, doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Po zvážení skutečností uvedených ve zprávách o vyšetření dítěte jsem rozhodl o odložení povinné školní
docházky o jeden rok z důvodů
dočasné školní nezralosti.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému
úřadu (uvést adresu) do 15 dnů ode dne jeho doručení.
V ________ dne__________
titul, jméno, příjmení
ředitel školy
úřední (kulaté) razítko
Download

Oznámení rozhodnutí o přijetí.pdf