1
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi pronajímatelem rekreační
chalupy, kterým je Jiří Zeman, (dále jen ubytovatel), poskytující rekreační
pobyty a účastníky rekreačních pobytů (dále jen klient). Uvedené subjekty
vstupují do obchodního vztahu poskytnutím služby rekreačního ubytování v
souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR,
jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník a další. Vzájemné vztahy jsou
dále upraveny v níže uvedených Všeobecných obchodních podmínkách a tyto
jsou pro zúčastněné strany závazné.
Článek I.
Úvodní ustanovení – vznik smluvního vztahu
1. Ubytovatel poskytuje službu pronájem chalupy na rekreační pobyt.
2. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem vzniká na základě potvrzené
objednávky k pobytu a úhrady rezervačního poplatku klientem, nebo
oznámením CK o blokaci termínu a podepsáním zápisu o převzetí chalupy
klienta. Klienti z CK jsou vázáni plněním povinností vyplývajících z těchto
VOP včetně dokumentace k rekreačnímu ubytování jako je ubytovací řád,
zápis o předání a převzetí rekreačního objektu apod. Dokumenty jsou
dostupné ve webové prezentaci, nebo v tištěné podobě v rekreačním
zařízení. Tímto nejsou dotčené povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy
mezi CK a klientem.
3. Ubytovatel poskytuje služby pouze klientům starším 18 let. Osoby mladší
18 let mohou využívat těchto služeb pouze prostřednictvím osob starších
18 let.
4. Za závazky dalších osob zúčastněných na rekreačním pobytu odpovídá
klient, který pobyt objednal formou závazné objednávky pobytu a uzavřel
s ubytovatelem smluvní vztah. V průběhu jednoho ubytovacího cyklu
nelze obměnit klienty.
5. Ubytovatel se zavazuje, že získaná osobní data od klientů použije pouze
pro interní účely sloužící ke zprostředkování pobytů. Informace o klientech
jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a uvedené strany s tímto souhlasí.
Článek II.
Objednávky pobytů
1. Klient – Závazná objednávka pobytu
a) Závazná objednávka pobytu má písemnou formu (formulář k
dispozici v elektronické podobě na webu ubytovatele). V objednávce klient
vyplní požadované údaje, termín pobytu, celkový počet osob (rozdělené
na dospělé a děti), počet požadovaných lůžkovin, způsob platby a
informaci o pobytu domácího zvířete. Dále v objednávce uvede kontaktní
údaje. Takto vyplněnou objednávku klient odešle ubytovateli e-mailem,
2
nebo poštou. Odesláním objednávky je vyjádřen souhlas klienta s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami (bez potvrzeného souhlasu nebude
objednávka ubytovatelem akceptována).
b) V případě, že požadovaný termín klientem je v daném objektu
volný, zašle ubytovatel klientovi potvrzení objednávky pobytu, ve kterém
sdělí přesné platební podmínky a pobyt rezervuje po dobu uvedenou v
potvrzení objednávky (15 pracovních dnů). Klient v průběhu této doby
uhradí rezervační poplatek (50% z ceny za pobyt). Tato částka
rezervačního poplatku je část úhrady z ceny celkem za pobyt. Rezervační
poplatek platí (v Kč, případně v EURECH) klient na účet ubytovatele.
c) Po obdržení rezervačního poplatku ubytovatel termín závazně
rezervuje. Ubytovatel zároveň vystaví a zašle (e-mailem) na adresu
klienta ubytovací poukaz – VOUCHER s veškerými náležitostmi. Voucher
obsahuje adresu rekreační chalupy, přesný termín pobytu, počet
ubytovaných osob, zvířat, výši konečné platby za ubytování, přesné
kontaktní údaje na ubytovatele a další upřesňující údaje k pobytu.
d) V případě požadavku k fakturaci (bez el. energie) za pobyt bude
vystavena zálohová faktura. Po úhradě zálohové faktury ke dni splatnosti
je objekt závazně rezervován. Požadavek na úhradu pobytu fakturou,
nebo zjednodušeným daňovým dokladem je klient povinen označit již v
závazné objednávce pobytu a v takovém případě je taktéž nutné uvést
do objednávky požadované fakturační údaje klienta, které chce do
daňového
dokladu
zanést.
Platba
fakturou
je
zpoplatněna
administrativním poplatkem.
e) Plnění vyplývající ze vztahu mezi ubytovatelem a klientem se
považuje za poskytnuté okamžikem odeslání Voucheru v souladu s tímto
článkem. Tím není nijak dotčena možnost další specifikace podmínek, v
ubytovacím řádu, za předpokladu dodržení pobytu v daném objektu,
termínu pobytu, ceny za pobyt včetně závazných informací uvedených v
ceníku a doplňujících informací vztahujících se k objektu a pobytu
(případná úhrada rekreačních poplatků obci, úhrada energií dle skutečné
spotřeby apod.) a za předpokladu dodržení těchto Všeobecných
obchodních podmínek ubytovatele.
Článek III.
Délka pobytu
1. Pobyty jsou poskytovány pouze v týdenních cyklech (sobota – sobota).
Přehled volných a obsazených termínů je uveden na webu ubytovatele,
blok „Ubytování“/Informace k pobytu/Přehled volných a obsazených
termínů.
2. Převzetí objektu klientem v den nástupu pobytu - sobota mezi 15:00 a
19:00 hodinou. Předání objektu a ukončení pobytu je v sobotu – poslední
den pronájmu od 9:00, opuštění objektu nejpozději do 10 hodin, pokud
není mezi klientem a ubytovatelem dohodnuto jinak.
3
Článek IV.
Mimosezóní pobyty
1. Mimosezóní pobyty jsou poskytovány pouze v týdenních cyklech (sobota –
sobota). Přehled volných a obsazených termínů je uveden na webu
ubytovatele, blok „Ubytování“/Informace k pobytu/Přehled volných a
obsazených termínů, druhá strana.
2. Podmínky pro poskytování termínu v době před a po hlavní sezóně jsou
shodné s podmínkami v hlavní sezóně. Rozdíl je pouze ve snížené
vybavenosti chalupy. V mimosezonní době není k dispozici velký bazén,
připojení k internetu. K tomu je úměrně snížena cena za pobyt viz článek
V. bod 1, těchto OP.
Článek V.
Ceny a úhrady pobytů
1. Ceny pronájmu jsou sjednány dohodou v souladu s Občanským
zákoníkem č. 89/2013 Sb., § 2217. Ceny jsou uvedeny v internetové
nabídce ubytovatele. Cena je stanovena za objekt a sedm dní bez ohledu
na počet osob. Současně je však určen maximální počet ubytovaných
osob v daném objektu tj. 9 osob (včetně dětí).
2. Aktuálně platné ceny a podmínky jsou uvedené na webové prezentaci
rekreační chalupy na stránkách ubytovatele. Závazná a konečná cena za
ubytování je uvedena v zaslaném Voucheru klientovi.
3. Samostatnou platbu tvoří skutečně spotřebovaná elektrická energie. Cena
se vypočítává za skutečnou spotřebu v kWh v aktuálních cenách EON
daného roku. O ceně je klient informován před zahájením pobytu.
4. Ubytovatel požaduje zaslání zálohy platby za ubytování předem (max. do
15 dnů od potvrzení objednávky) ve výši 50 % z ceny za pobyt. U pobytů,
kdy se jedná o brzký termín nástupu, může být tato lhůta pro úhradu
zálohy za ubytování přiměřeně zkrácena, popř. může být zrušena zcela.
V tomto případě bude uhrazena celá částka za ubytování až při nástupu
na pobyt. Datum splatnosti zálohy na ubytování je stanovený
ubytovatelem v odpovědi v „potvrzení o přijetí objednávky“. Doplatek
ceny za ubytování se platí ubytovateli při nástupu na pobyt. Úhrada
spotřebované elektřiny je vyúčtována a splacena při předání objektu
ubytovateli v den ukončení rekreačního pobytu.
5. Klienti cestovních kanceláří (dále jen CK) plní podmínky plateb stanovené
v OP CK se kterými uzavřeli smlouvu. Ubytovatel na základě dohody,
nebo písemné smlouvy uzavřené s CK vyúčtovává úhradu až při příjezdu
klienta CK k rekreaci. V případě, že klient uhradí veškeré poplatky za
pobyt cestovní kanceláři, nelze tyto poplatky v případě odstoupení od
smlouvy klientem vyžadovat od ubytovatele.
6. Splatnost termínu pro úhradu zálohy na pobyt je pro klienty závazná a
tato je uvedena vždy v potvrzení objednávky ubytovatele včetně výše
uvedené částky, termínu splatnosti, čísla účtu pro úhradu zálohy a
4
variabilního symbolu. V případě nedodržení splatnosti se jedná o porušení
smlouvy ze strany klienta k závazné objednávce pobytu a pobyt nebude
zamluven.
7. Ubytovatel požaduje při příjezdu složení vratné kauce ve výši 2 000 Kč.
Tato kauce bude sloužit jako záruka na úhradu případných nedoplatků na
energiích, nebo k náhradě vzniklých škod na nemovitém majetku jeho
vybavení, nebo zahradě. Tato kauce bude uložena u ubytovatele. Klient
obdrží doklad o složení vratné kauce potvrzený ubytovatelem. Kauce je
až do konečného vyúčtování výhradním majetkem klienta. V případě, že
nedojde ke vzniku nedoplatků na energiích a službách, nebo ke vzniku
škod na objektu, vybavení a zahradě, je ubytovatel povinen kauci
v uvedené výši vrátit klientovi. Vrácení kauce proběhne při konečném
vyúčtování a předání chalupy v den odjezdu klienta. Pokud budou
nedoplatky nebo škody vyšší než částka kauce, je klient povinen uhradit
zbylou částku nad rámec kauce v hotovosti pronajimateli na místě.
Výjimečně po uzavření písemné dohody, bankovním převodem do 14 dnů
od obdržení vyúčtování nedoplatků a škod od pronajimatele.
Článek VI.
Prezentace objektu, vybavení a služby
1. Klienti mohou v rekreačním objektu využívat vybavení objektu podle
nabídky ubytovatele, které je deklarováno v internetové prezentaci
webových stránek a dále podle podmínek specifikovaných v ubytovacím
řádu objektu a smlouvě o předání a převzetí objektu k rekreaci, které jsou
součástí smlouvy o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a klientem
obvykle před nástupem na pobyt.
Za úplnost, správnost a
aktuálnost popisu v internetové prezentaci objektu odpovídá ubytovatel.
2. Rekreační objekt má základní vybavení: vodu (teplá), elektřinu,
splachovací toaleta, koupelna s vanou a umyvadlem, 4 ubytovací pokoje,
komoru na potraviny, 2 předsíně s úložným prostory (skříně, poličky,
botníky), 1 společenská místnost – světnice s krbem, konferenčním
stolem, jídelním stolem a obývací stěnou s mnoha úložnými prostory, wifi
vysílač a ethernetové připojení k internetu, vybavenou kuchyň s možností
vaření, 2 chladničky a mrazák.
3. Maximální počet ubytovaných osob je 9. V objektu jsou 2 místnosti, které
jsou ubytovatelem uzamčeny – tyto provozní a technické místnosti nejsou
předmětem rekreačního pronájmu, jsou označeny jako „TECHNICKÁ
MÍSTNOST“.
4. Úklid prostor rekreačního objektu si zajišťuje v průběhu rekreace klient,
mezi turnusy provede úklid a desinfekci ubytovacích prostor ubytovatel.
Opravy zařízení, ošetřování zahrady, stříhání stromků, sečení trávy apod.
zabezpečuje výhradně ubytovatel. Klient je povinen objekt odevzdat ve
stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má
právo na přiměřenou srážku z kauce.
5. Internetová prezentace objektu je doplněna o mapu oblasti, v jejíž lokalitě
se daný objekt nachází a odkazy, které linkují na nejzajímavější místa
5
v okolí, směřují na zajímavosti, sportoviště, relaxaci, nákupy, hrady,
zámky, památníky, stravování a další. Veškeré uvedené informace
jsou bez záruky (informace jsou obvykle čerpány z veřejných
informačních zdrojů). Provozovatel stránek (ubytovatel) uvádí tyto odkazy
pouze pro vaše pohodlí a není odpovědný za obsah žádného z webů, který
je s tímto webem provázán odkazem. Ubytovatel odmítá jakékoli záruky,
ať již výslovné nebo předpokládané, týkající se přesnosti, zákonnosti,
spolehlivosti či platnosti obsahu na jakémkoli jiném webu.
Článek VII.
Zrušení pobytu ze strany klienta
1. Ke zrušení závazně objednaného pobytu ze strany klienta může dojít
výhradně písemnou formou (mail, dopis) a odstoupení od smlouvy
nastává okamžikem doručení tohoto dokladu /sdělení/ ubytovateli.
a) Při odstoupení od závazně objednaného termínu pobytu (mimo
všeobecně uznávané důvody k odstoupení od smlouvy) je klient
povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:
b) 60 a více dnů před nástupem ......... 10 % z ceny za ubytování
c) 59 – 30 dnů před nástupem ......... 20 % z ceny za ubytování
d) 29 – 15 dnů před nástupem ......... 40 % z ceny za ubytování
e) 14 – 8 dnů
před nástupem ......... 70 % z ceny za ubytování
f) 7 – 0 dnů
před nástupem ......... 100 % z ceny za ubytování
2. Ubytovatel při stornu pobytu ze strany klienta rezervační poplatek
nevrací, neboť k plnění ve smyslu Článku II., písm. c) Všeobecných
obchodních podmínek byla služba ubytovatelem poskytnuta.
3. V případě, že klient za sebe zajistí náhradu, případně se s ubytovatelem
domluví na čerpání sjednaného pobytu v jiném (náhradním) volném
termínu se storno poplatky neplatí.
Článek VIII.
Zrušení pobytu ze strany ubytovatele
1. Ke zrušení pobytu ze strany ubytovatele může dojít v závažných
případech, kdy není možno zajistit pobyt v důsledku událostí, jakými jsou
kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které
nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat a tato příčina trvá po
celou dobu délky původně sjednaného pobytu.
2. V takovém případě bude neprodleně vrácena zpět zaplacená záloha na
ubytování a to na číslo účtu, které za tímto účelem klient
ubytovateli poskytne. Klient nemá právo požadovat další náhrady.
6
Článek IX.
Pojištění pobytů
1. Ubytovatel nenese odpovědnost vůči klientovi za škody na movitém
majetku klienta po dobu rekreačního pobytu. Nenese odpovědnost ani za
případný úraz a škody na zdraví a za odcizení věcí osobní potřeby. O
vhodnosti pobytu malých dětí v rekreačním zařízení rozhoduje klient.
2. Pojištění osob a rekreačního objektu včetně inventáře není součástí ceny
za ubytování. Z těchto důvodů ubytovatel doporučuje klientovi sjednat
vhodné pojištění u některého pojišťovacího ústavu v potřebném rozsahu.
Článek X.
Reklamace
1. Klient má právo na reklamaci, pokud objednané služby nebyly poskytnuty
v plném rozsahu nebo kvalitě. Reklamaci závad může klient uplatnit
pouze u ubytovatele v místě pobytu. Reklamace může být uplatněna
písemně, nebo ústně. Reklamovat nelze stav a rozsah vybavenosti z
fotogalerie, tyto mají pouze informativní charakter (stejně tak nelze
garantovat stejné klimatické podmínky při pobytu, jako byly podmínky při
focení). Rovněž nelze reklamovat výpadky elektrického proudu, poruchy
vodovodu a obdobné situace, které ubytovatel nemůže ovlivnit, a jsou
dány vyšší mocí.
2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu. Dále
odpovídá za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb jak je uvedeno v
nabídkové prezentaci na http:// www.beranovec.cz. Ubytovatel s
klientem sjedná dodržování ubytovacího řádu rekreačního objektu, který
je inzerován na výše uvedených webových stránkách před nástupem na
pobyt a klient je povinen dodržovat tyto vzájemně dohodnuté podmínky.
Ubytovací řád je součástí provozní dokumentace volně přístupné v objektu
rekreační chalupy i ve webové prezentaci.
3. Klient je povinen zjištěné nedostatky a závady oznámit bezodkladně
ubytovateli, aby mohla být učiněna jejich náprava.
4. Pokud se ubytovateli uvedené nedostatky a závady opravňujícího klienta k
reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, je nutné uplatňovat nároky vůči
ubytovateli přímo na místě kupříkladu formou slev.
5. Ubytovatel nezodpovídá za provoz koupališť, restaurací a dalších služeb
uváděných v nabídkové prezentaci. Tyto informace jsou obvykle čerpány z
veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k
jednotlivým službám a rekreačním aktivitám jsou orientační.
Článek XI.
Zapomenuté věci klientů
7
1. Pokud klient zjistí, že na chalupě zapomněl nějakou věc, kterou chce
vrátit, musí neprodleně o této skutečnosti informovat ubytovatele. Lhůta
pro nahlášení zapomenuté věci je nejdéle 14 dní po ukončení rekreace.
Ubytovatel však nenese záruku za to, že věc bude dodatečně dohledána.
Pokud ubytovatel věc nalezne sám po odjezdu klienta, oznámí okamžitě
telefonicky, nebo e-mailem, tuto skutečnost klientovi. V případě, že klient
požádá o zaslání věci, ubytovatel zajistí odeslání zapomenuté věci na
adresu, kterou mu oznámí. Zbytky koření, potravin a dalších drobných
potřeb, které klient zanechá na místě, budou v případě jejich
nezávadnosti ponechány klientům dalších turnusů k využití.
2. Náklady za poštovné hradí v plné výši klient. Zapomenutá věc bude
odeslána dobírkou na dohodnutou adresu.
Článek XII.
Rizika a prevence
1. Vyskytující se možná rizika poškození zdraví
V okrasné zahradě jsou volně přístupné 2 okrasné jezírka. Okraje jezírek
jsou upraveny volně poskládanými kameny – nezpevněné. Čistotu vody
zabezpečují ponorná čerpadla na el. proud, která jsou permanentně
zapnutá.
Riziko – sklouznutí, propadnutí do vody (v některých částech jezírka
hloubka 1,2m) a utonutí. Týká se hlavně malých dětí. Obdobná situace je
i u bazénu rozměru 3,66x0,9m.
Prevence vzniku úrazu: Zákaz vstupu na nezpevněné části – kraje
vodní plochy jezírek. Musí být zabezpečen trvalý vizuální dozor
nad dětmi a jejich pohybu v blízkosti vodních ploch a při koupání
v bazénu.
Riziko – úraz el. proudem
Prevence vzniku úrazu: Je přísně zakázáno koupání a máčení části
těl (ruce, nohy) ve vodě okrasných jezírek.
Na dvoře je vyústění otvoru septiku cca 40x40 cm. Vyústění je zakryto
kovovým plátem a těžkým květináčem.
Riziko – při odkrytí ochranných prvků hrozí dětem pád do hloubky cca. 2
metrů.
Prevence vzniku úrazu: Neprovádět a nedovolit manipulaci
s ochrannými prvky otvoru, zabezpečit trvalý vizuální dozor nad dětmi a
nedovolit jim hraní a manipulaci s krytem otvoru.
Při grilování, opékání na otevřeném ohništi.
Riziko – vznik požáru a popálení
Prevence vzniku požáru a popálenin: Při manipulaci s otevřeným ohněm
musí být vždy přítomna dospělá osoba. Při odchodu od ohniště vždy oheň
řádně uhasit. Nenechávat oheň bez dozoru. Rozdělávat oheň je povoleno
pouze na třech místech, dvě ve venkovním prostředí grilovací zařízení a
vyčleněné ohniště, ve vnitřní části objektu v krbu ve společenské světnici.
Velikost ohně přizpůsobit podmínkám místa a klimatickým podmínkám.
8
V každém případě dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o PO č.
133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 17. Poučení na místě
zabezpečí ubytovatel.
Používání el. spotřebičů a ostatních kuchyňských spotřebičů a nástrojů
Riziko
–
úraz
el.
proudem,
opaření,
pořezání
Prevence vzniku úrazu: Před použitím zkontrolovat spotřebič vizuálně,
zda není poškozen el. přívod, krycí prvky, celistvost všech krytů.
V případě jakéhokoliv poškození, či nekorektního chování spotřebiče
(divné zvuky, vibrace) přístroj nezapínat (vypnout) a závadu nahlásit
ubytovateli. Veškeré spotřebiče a zařízení používat v souladu s návodem
na obsluhu, neprovádět neodborné zásahy a úpravy na zařízení a
spotřebičích.
2. V rekreační chalupě jsou umístěny dva hasicí přístroje, 1 přenosný hasicí
přístroj typu PG6 (práškový) a 1 hasicí přístroj typu PG2 (práškový), jsou
zde vyznačeny směry únikové cesty. V informačních bulletinech jsou
uvedena veškerá důležitá telefonní čísla. Chalupa je vybavena lékárničkou
první pomoci s materiálem pro zabezpečení prvotního ošetření při úrazu.
3. Nejbližší zdravotnická zařízení: Stonařov, Jihlava, Třešť.
Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 30. 9. 2014 a jsou
závazné pro obě strany, ubytovatele a klienta do vydání nové
aktualizované verze.
2. Klient potvrzuje, že byl se zněním Všeobecných obchodních podmínek
seznámen v plném rozsahu, rozumí jim a souhlasí s nimi, což stvrzuje
souhlasem na závazné objednávce pobytu a zasláním rezervačního
poplatku na účet ubytovatele, nebo podpisem na protokolu o převzetí
objektu k rekreaci v den příjezdu.
Příjemný a ničím nerušený pobyt na Vysočině se šťastným návratem
domů Vám přejí:
Jana a Jiří Zemanovi,
Březinova 115, 58601 Jihlava
+420 723 018 777
[email protected]
http://www.beranovec.cz
Download

Všeobecné obchodní podmínky