Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
Zápis z valné hromady.
Tělocvičné jednoty Sokol Zábřeh, konané dne 29. 4. 2014 v 16.30 hodin
v Hospůdce na Sokolovně, Sokolská 13, 789 01 Zábřeh, IČO : 13643258
Program valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Zahájení a přivítání přítomných.
Schválení, popř. doplnění programu jednání.
Volba pracovního předsednictva, návrhové a současně mandátové komise.
Zpráva mandátové komise.
Zpráva o činnosti za rok 2013.
Zpráva o hospodaření za rok 2013.
Zpráva kontrolní komise.
Ocenění trenérů mládeže.
Plán činnosti na rok 2014.
Návrh rozpočtu na rok 2014.
Rozprava.
Návrh usnesení.
Ukončení VH.
Pozvání na valnou hromadu (dále VH) bylo provedeno způsobem v místě obvyklém, více
než 14 dní před jejím konáním. Elektronicky byla pozvánka zaslána všem vedoucím
oddílů a skupin a dále byla pozvánka zveřejněna na webu TJ.
Počet členů TJ je k 1.1.2014 260, z toho zletilých 159.
1. Zahájení:
Starosta jednoty Vladimír Drábek zahájil ve stanovenou dobu tj. v 16.30 hodin
jednání VH. Vzhledem k tomu, že ve stanovenou dobu nebyl přítomen stanovený počet
delegátů dle delegačního principu stanoveného výborem TJ Sokol Zábřeh a v souladu se
Stanovami ČOS (1:3), konala se VH o 30 minut později tzn. v 17.00 hodin přivítáním
přítomných delegátů a hostů.
VH byla řádně svolána v souladu se stanovami vyvěšením pozvánky více než 14 dní
předem a dále navíc byla pozvánka zaslána všem vedoucím oddílů a skupin a také
uveřejněna na webu TJ. Delegováno bylo 53 delegátů.
Povstáním a minutou ticha uctěna památka členů TJ, kteří v uplynulém období opustili
sokolské řady (Arnošt Drlík).
2. Schválení programu jednání :
Starosta seznámil VH s navrženým programem jednání. V tu dobu bylo přítomných
28 delegátů. Proti návrh sestry Richterové Mileny na doplnění programu o bod, jak se
bude rozvíjet činnost odboru všestrannosti nebyl přijat. Hlasování : Pro 4 Proti 21
Zdržel se 2 (dále v zápise uvedeno x/x/x).
Hlasování o předloženém návrhu 21/4/2 - schváleno
3. Volba pracovního předsednictva, návrhové a současně mandátové komise.
Starosta navrhnul do pracovního předsednictva Pavla Burgeta, Jiřího Bartáška a
Dalibora Bartoně. Hlasování „en block“ Hlasování 28/1/2 a předal řízení VH Jirkovi
Bartáškovi.
Do návrhové a současně mandátové komise byli navrženi Hana Tempírová, Jana
Dorničáková a Kamil Böhm. Hlasování „en block“ 27/1/3
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
Sokolská 13, 789 01 Zábřeh
e-mail : [email protected]
www.sokol-zabreh.info
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
Zapisovatelem byl navržen Kamil Bohm, ověřovatelem zápisu Dalibor Bartoň hlasování
„en block“ 30/0/1
4.
Zpráva mandátové komise.
Přednesla H. Tempírová - Je přítomno 31 delegátů s hlasem rozhodujícím a VH je
usnášení schopná.
5.
Zpráva o činnosti za rok 2013.
Přenesl starosta a jednatel TJ formou prezentace, která je přílohou zápisu.
6.
Zpráva o hospodaření za rok 2013.
Přednesla Hanka Tempírová a je přílohou zápisu.
7.
Zpráva kontrolní komise.
Zprávu kontrolní komise přednesla její předsedkyně Iveta Böhmová, v níž
konstatoval, že komise spolupracovala jak s účetní TJ B. Hájkovou, tak i s pokladní E.
Valnohovou. Zkontrolovány byly jak účetní deník, pokladní deník tak uzávěrky za
uplynulé období. Závěr komise je ten, že kontrolou nebylo zjištěno porušení Stanov ČOS
ani porušení jiných právních předpisů, nebyly zjištěny odchylky od pravidel řádného
hospodaření. Zpráva je přílohou zápisu.
Kontrolní komise doporučuje VH schválit účetní závěrku za rok 2013.
8.
Ocenění trenérů mládeže.
Za dlouhodobou práci s mládeží byli ocenění knihou Monika Vachutková (tenis) a
Jiří Štěrba (florbal).
9.
Plán činnosti na rok 2014.
Přednesl starosta TJ (příloha zápisu)
10.
Návrh rozpočtu na rok 2014.
Přednesla místostarostka TJ (příloha zápisu)
11.
Rozprava.
- ses. Krňávková Dana – problém s tím, že když se nesejdou do čtyřhry a jde s nimi hrát
nečlen musí zaplatit poměrnou část, ale jako nečlen. –jsou takto nastavena pravidla a
aby nedocházelo ke zneužívání výhod členství nejde jinak řešit.
– proč nedostali prostor šachisti, kteří měli zájem hrát v sále na Hospůdkou – v současné
době je cena nastavena od pronajimatele za strany šachistů to bylo moc drahé.
- br. Jiří Krňávek - zasílání informací přes sociální síť Facebook – bude řešeno
- br. Kostelka –všestrannost – žádost o uveřejnění hospodaření na web TJ – bude řešeno
- ses. Richterová – proč se nevěnuje výbor všestrannosti, chtěla by do výboru, více
podpory pro 10 cvičících, nejstařší oddíl, cvičí 20 let, - dle usnesení VH z roku 2012 je
podpora zaměřena na mládež a příspěvky , které dostává TJ jsou omezené. Co se týká
žádosti o práci ve výboru byl znovu připomenut sestře princip dem. voleb, stanovení
delegátů na VH apod.
- ses. Nýdecká navrhla, že pro zvýšení počtů cvičících v oddílu všestrannosti je ochotna
založit od září pro rodiče s dětmi odpolední cvičení ovšem za předpokladu zájmu ze
strany rodičů s dětmi. Ze strany výboru a delegátů bylo tohle kvitováno jako výborný a
konstruktivní návrh.
Tím byla rozprava ukončena
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
Sokolská 13, 789 01 Zábřeh
e-mail : [email protected]
www.sokol-zabreh.info
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
12.
Návrh usnesení.
Přednesl předseda návrhové komise Kamil Böhm
Valná hromada bere na vědomí:
 Zprávu o činnosti TJ za rok 2013
Valná




hromada schvaluje :
Zprávu kontrolní komise
Zprávu o hospodaření za rok 2013
Plán činnosti na rok 2014
Rozpočet na rok 2014
Valná





hromada ukládá výboru TJ:
Podporovat nadále činnost sportovních oddílů pracujících s mládeží
Realizovat dlouhodobý investiční záměr oprav a rekonstrukce šaten na tenisu
Řádně pečovat o majetek T.J.
Zajišťovat propagaci činnosti T.J. Sokolu Zábřeh
Pokračovat se společností MKR ve věci dořešení převodu pozemku mezi
sokolovnou a MKR
Usnesení VH bylo přijato 31 hlasy z přítomných delegátů, 3 delegáti se zdrželi hlasování
Starosta TJ Sokol Zábřeh :
Předseda návrhové komise :
Zapisovatel
:
Ověřovatel zápisu
:
Přílohy založeny v archivu TJ.
Vladimír Drábek, v.r.
Kamil Böhm, v.r.
Kamil Böhm, v.r.
Dalibor Bartoň, v.r.
Zábřeh : 29.4.2014
Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh
Sokolská 13, 789 01 Zábřeh
e-mail : [email protected]
www.sokol-zabreh.info
Download

Zápis z Valné hromady TJ. Sokol Zábřeh 2014