... mezi vinohrady
OFICIÁLNÍ PROGRAM
FIA Evropská trofej rally – koeficient 2
Mistrovství FIA zóny střední Evropa
Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally
Pohár ČR v rally
© foto: Josef Petrů
20. – 21. června 2014
“POSOUVÁM HRANICE
A PŘEKRAČUJI OČEKÁVÁNÍ. STEJNĚ
JAKO MŮJ MOTOROVÝ OLEJ.”
Neustálým posouváním hranic dovednosti, odvahy a zvyšováním výkonnosti se Lewis
Hamilton snaží dobýt každou výzvu. Je to vášeň, kterou mu PETRONAS Syntium nabízí
a umožňuje pokaždé, když závodí. Byl vyvinut v extrémních podmínkách Formule 1
ve spolupráci s týmem MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1.
Je to spojenectví, které přináší to nejlepší pro Váš vůz.
SLOVO ÚVODEM
Ing. Luboš KUCHYNKA .......................... 001
Ing. Martin RADA ................................. 002
plk. Leoš TRŽIL ................................... 002
Čestné ředitelství a činovníci............... 003
Záštita .. ............................................... 004
Časový harmonogram . . .................... 006–7
Bezpečnostní pokyny .......................... 008
Ohlédnutí za IX. roční kem .................... 010
Představujeme posádky
Václav PECH jun. .................................. 012
Miroslav JAKEŠ .................................... 014
AGROTEC rally slaví 10 let .. ...........016, 018
Přehled vítězů ..................................... 020
Představujeme generálního
partnera PETRONAS . . ................... 022
Pohár ČR v rally nastupuje.................... 024
Mapy rychlostních zkoušek ......... 026–027
Mapa servisní ho areálu ........................028
Mapy diváckých míst . . ................. 030–038
Představujeme...
Region Hustopeče .. .............................. 040
AGROTEC Group . . ..................................042
Svaz vinařů .................................. 046-047
Vážení přátelé rallye,
vítám Vás v Hustopečích u příležitosti jubilejního X. ročníku AGROTEC Petronas Syntium rally Hustopeče 2014. Ve městě, k teré
leží v srdci vinic a mandloní a zároveň je také centrem mikroregionu Hustopečsko.
Ve městě s velmi bohatou a hluboce zakořeněnou historií, rodištěm v ýznamných osobností, místem s obrovskou škálou památek, územím s rozmanitými lidov ými zv yk y a řemesly, stále žijícími
folklórními tradicemi. Hustopeče jsou, ale také koutem naší země,
kde navzdor y většině zemědělsk y obdělávané půdě, najdeme
i dnes ostrůvk y naprosto nerušené přírody se vzácnými rostlinami
a živočichy. Jednou takovou raritou jsou i dva mandloňové sady,
k teré jinde v republice neobjevíte. Mandloňovou stezkou pro pěší
i cyklisty se dostanete až k nové rozhledně, k terá se tyčí do v ýšk y
přesahující 17 metrů. A v ýhledy z ní se nikdy neomrzí. Doufám,
že budete mít možnost se o tom sami přesvědčit.
V tyto dny je naše město jedním z nejsledovanějších míst motoristického spor tu. Velice mě těší, že se i letos podařilo organizátorům zapsat tento podnik na seznam Evropského poháru a navíc
budou jezdci na tratích v Hustopečích bojovat i o body do Poháru
České republik y. Jsem přesvědčen o tom, že organizátoři odvedli
při přípravě tratí opět sk vělou práci a budeme svědk y dramatick ých okamžiků na trati mezi vinohrady i v samotné ser visní zóně.
Závod odstar tuje v pátek v podvečer na Dukelském náměstí, kam
se o den později jezdci vrátí k slavnostnímu v yhlášení v ýsledků.
Věřím, že budeme společně u toho.
Přeji Vám, ať se Vám v Hustopečích líbí a hodnotné spor tovní
zážitk y doplní také krásné vzpomínk y na naše město a náš kraj.
Ing. Luboš Kuchynka
starosta města Hustopeče
001
... mezi vinohrady
Vážení spor tovní přátelé , fandové rally a motoristického spor tu,
Je krásné, že se již po desáté můžeme potkat v rámci pořádání automobilové soutěže , tentokrát pod názvem X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2014. Již 10 let pořádáme mezi
vinicemi hustopečska automobilovou rally a celý organizační team pilně celý rok pracoval a opět
pro Vás připravil velice kompak tní rally uspořádanou do tří bloků RZ, a to jak z hlediska tratí,
tak z pohledu organizace. Zaměřili jsme se opět na bezpečnost a co nejmenší omezení pro
spoluobčany v obcích, k teré s námi spolupracují, a umožnily nám průjezd. Chci poděkovat touto
cestou všem občanům, k teří umožnují organizaci tohoto podniku a respek tují krátkodobé uzávěr y
komunikací, k teré jim mohou přinést malé komplikace v dopravě. Za tuto podporu a respek tování
jsme všem spoluobčanům a obcím vděčni a velice si toho vážíme. Letošní ročník se nám v ýrazně komplikoval uzávěrami z důvodů oprav komunikací , ale nakonec se podařilo vše domluvit
a připravit i v této ztížené situaci. Věříme, že letošní ročník Mezinárodního mistrovství v rámci
českého šampionátu, ale také 2014 Evropsk ý pohár zóny střed s koeficientem 2, bude pro Vás
zajímav ý a přinese hodnotný spor tovní zážitek. Jsme přesvědčeni, že návštěvníci, k teří se přijedou podívat na tento závod, poznají
více náš kraj a budou se opětovně vracet na tento krásný jih Morav y. Nejatrak tivnější zkouškou z diváckého pohledu pro letošní rok
je jistě polokruhová zkouška v okolí Starovic. Prostředí v okolí Hustopečí nám umožňuje v ytvořit velice kompak tní rally zajímavou jak
pro jezdce, tak pro divák y. Velkou pozornost neustále věnujeme bezpečnosti, a proto Vás chci touto cestou, každého z Vás osobně
požádat o dodržování bezpečnostních pravidel, velkou sebereflexi, opatrnost při sledování rally a pokud je to možné, upozornit na
možné nebezpečí i své okolí. Sv ým přístupem a chováním můžete ovlivnit chování druhých a vzájemná ochrana a podpora v rámci
diváků je v ýznamný pr vkem bezpečnosti.
Přeji Vám, aby X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2014 byla pro všechny velk ý spor tovní zážitek, a aby jste se rádi vraceli
na jižní Moravu za automobilov ým spor tem, dobr ým vínem, zajímav ým krajem a lidmi. Je třeba touto cestou ocenit úsilí a poděkovat
všem, kdo se na přípravě a zajištění soutěže podílí, kolegům z AGROTECu i externím pracovníkům, velice si vážíme spolupráce s
obcemi a firmami v okolí, k teré nám zapůjčily komunikace a umožnily nám průjezd, Policii ČR,sborům dobrovolných hasičům a všem
zainteresovaným. Bez tohoto vstřícného přístupu by nebylo možné soutěž uspořádat. Děkuji také sponzorům, bez k ter ých by jsme
soutěž nepřipravili a nemohli se tak to každoročně setkávat na jihu Morav y. Všem přeji krásné spor tovní zážitk y a těším se na setkání
s Vámi letos i při dalších ročnících AGROTEC RALLY HUSTOPEČE.
Ing. Mar tin Rada
Generální ředitel AGROTEC Group
Předseda organizační v ýboru AGROTEC RALLY
AGROTEC autoklub v AČR
002
OFICIÁLNÍ PROGRAM
www.agrotecrally.cz
ČESTNÉ ŘEDITELSTVÍ
Předseda poslaneckého klubu ANO, PČR..................................
PETRONAS LUBRICANTS:.. .....................................................
Generální ředitel AGROTEC GROUP:.........................................
Ředitel Krajského ředitelství policie JimK: ..................................
Předseda představenstva ZD Šitbořice:.. ....................................
Vedoucí územního odboru vnější služby Břeclav, Policie ČR: ........
Vedoucí odboru doprav y MěÚ Hustopeče:.................................
Jednatel SIGNE X KH Břeclav s. r. o.:.........................................
Starosta města Hustopeče: . ...................................................
Starosta města Velké Pavlovice: . .............................................
Starosta městyse Boleradice....................................................
Starosta městyse Velké Němčice:.............................................
Starosta obce Bořetice: ..........................................................
Starosta obce Divák y: ............................................................
Starosta obce Němčičk y: . ......................................................
Starosta obce Nikolčice: .........................................................
Starosta obce Kurdějov: .........................................................
Starosta obce Starovice: ........................................................
Starosta obce Šitbořice...........................................................
Jaroslav Faltýnek
Luca Fabbio
Mar tin Rada
plk. Leoš Tržil
Radomír Zelinka
plk. František Klimus
Dana Prajková
Karel Hrubý
Luboš Kuchynka
Pavel Procházka
Bohuslav Barek
František Smetana
Václav Surman
Libor Veverka
Petr Slezák
Josef Hrouzek
Jaroslav Matýšek
Antonín Kadlec
Antonín Lengál
DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI
Sportovní komisaři
Hlavní spor tovní komisař:.........................................................
Spor tovní komisař:..................................................................
Spor tovní komisař:..................................................................
Pozorovatel a delegáti FIA
Pozorovatel FIA:.. ....................................................................
Bezpečnostní delegát ASN:.. ....................................................
Hlavní činovníci
Ředitel rally: ..........................................................................
Zástupce ředitele:...................................................................
Tajemník rally:........................................................................
Sekretář SSK:........................................................................
Hlavní technick ý komisař:.. .......................................................
Hlavní časoměřič:...................................................................
Hlavní činovník pro bezpečnost:.. ..............................................
Hlavní lékař:...........................................................................
Zástupce hlavního lékaře:........................................................
Činovník pro styk se soutěžícími:.. .............................................
Hlavní činovník pro tisk:...........................................................
Zpracovatelská skupina:..........................................................
Sledovací systém ONI:............................................................
Uwe Schmidt (DEU – FIA)
Janis Krastins (LVA – FIA)
Tomáš Kunc (CZE – ASN)
Metod Kurent (SLO – FIA)
Miroslav Smolík (CZE – ASN)
Rudolf Kouřil
Josef Vrátil, Petr Vlašín, Jaroslav Marchalín
Jaroslav Marchalín
Vít Dubov ý
Stanislav Mrk van
Alena Konečná
Josef Vrátil
MUDr. Daniel Kvapil
MUDr. Helena Autratová
Jakub Hofbauer, Zdeněk Bělák
Tomáš Plachý
AK PORS Zlín, Oto Berka
SAS Zlín, NAM systém, Hana Chvojková
Zvláštní poděkování při organizování X. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM rally:
• Městskému úřadu Hustopeče – odboru doprav y
• Policii ČR
• Správě a údržbě silnic JmK
• HZS JmK a dobrovolným hasičům
• společnosti SIGNE X za posk ytnuté dopravní značení
• všem zainteresovaným městům a obcím
• vinařům z našeho regionu
OFICIÁLNÍ PROGRAM
003
... mezi vinohrady
004
OFICIÁLNÍ PROGRAM
www.agrotecrally.cz
ORGANIZÁTOŘI AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM
A PARTNERŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ JUBILEJNÍHO X. ROČNÍKU
Hlavní sponzoři
sponzoři
mediální partneři
DĚKUJEME ZA PODPORU
ZD
VELKÉ PAVLOVICE
DIVÁKY
ŠITBOŘICE
NIKOLČICE
VELKÉ
NĚMČICE
NĚMČIČKY
BOŘETICE
VELKÉ
PAVLOVICE
KURDĚJOV BOLERADICE STAROVICE
OFICIÁLNÍ PROGRAM
UHERČICE
KŘEPICE
005
... mezi vinohrady
RALLY TOTALS / CELKEM RALLY
Leg
No. of SS
SS dist.
Laison. Dist.
Total dist.
Etapa
Počet RZ
RZ délka
Trať bez RZ
Spoj úsek
1
4
60,28
38,47
98,75
2
6
98,80
91,55
190,35
Overall totals/celkový součet
10
159,08
130,02
289,10
Friday/pátek 20. 6. 2014
Leg 1/1.etapa
ČK/TC
Location
SS dist.
Laison Dist.
Total dist.
Target line
First car due
RZ/SS
Místo
RZ délka
Trať bez RZ
Spoj úsek
Jízdní doba
Čas 1. jezdce
0
Rally Start/start rally (Hustopeče)
1
Hustopeče
SS/RZ 1
Kurdějov/Diváky
2
Boleradice
SS/RZ 2
Němčičky
2A
Regrouping/přeskupení in
19:30
11,53
11,53
Regrouping/přeskupení out-Service/servis in
2C
Service/servis in
Services/servis A (Hustopeče)
2D
1,95
19,03
27
20:19
13,06
20:22
8,86
21,92
27
20:49
20
21:09
2,19
2,19
5
30,14
24,53
52,48
30
21:14
30,14
16,13
46,27
2,99
2,99
Service/servis out
Refueling zone/tank. zóna (Popice)
3
Hustopeče
SS/RZ 3
Kurdějov/Diváky
4
Boleradice
SS/RZ 4
Němčičky
4A
Service/servis in
4B
Service/servis out
Services/servis B (Hustopeče)
4C
19:49
19:52
Regrouping, Technical Area, Parc Fermé/Seskupení, technická zóna, UP (Hust.)
2B
19
17,08
21:44
21:54
21:57
1,95
19,03
27
22:24
13,06
30,14
22:27
7,25
20,31
25
12,19
42,33
45
22:52
23:37
Parc Fermé/UP in
Leg 1 totals/1.etapa celkem
10
17,08
60,25
1,75
1,75
38,47
98,75
6
23:43
61,04%
SÍTĚ INTERNET SERVERY POČÍTAČE
KOPÍRKY
KAMEROvÉ
SYSTÉMY
KOPÍRKY
REGISTRAČNÍ
POKLADNY
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
SERvISNÍ STřEDISKO
Vaše
počítačová
inteligence
tel.: 519 413 194
www.mcsplus.cz
006
OFICIÁLNÍ PROGRAM
www.agrotecrally.cz
Saturday/sobota 21.06.2014
Leg 2/2.etapa
ČK/TC
Location
SS dist.
Laison Dist.
Total dist.
Target line
First car due
RZ/SS
Místo
RZ délka
Trať bez RZ
Spoj úsek
Jízdní doba
Čas 1. jezdce
4D
Parc Fermé/UP out
4E
Service/servis in
2,19
2,19
5
Service/servis C (Hustopeče)
3,94
3,94
15
4F
10:00
Service/servis out
10:20
Refueling zone/tank.zóna (Hustopeče)
5
Bořetice
SS/RZ 5
Bořetice
6
Kurdějov
SS/RZ 6
Kurdějov/Nikolčice
7
Starovice
SS/RZ 7
Starovice
7A
Regrouping/přeskupení in
49,40
45,80
95,20
16,65
13,65
Regrouping/přeskupení out
7C
SERVIS - in
Service/servis D (Hustopeče)
7D
8
Bořetice
SS/RZ 8
Bořetice
9
Kurdějov
SS/RZ 9
Kurdějov/Nikolčice
10
Starovice
SS/RZ 10
Starovice
15,53
30,87
37
16,63
11:21
11:24
5,48
22,11
27
17,43
11:51
10:54
11,14
28,57
35
12:29
30
12:59
49,40
2,20
2,20
5
45,80
95,20
30
13:04
13:34
49,40
45,75
95,15
13,65
13,65
21
15,34
15,53
30,87
37
14:35
14:38
5,48
22,11
27
17,43
98,80
13:55
13:58
16,63
Rally Finish/Cíl rally (Hustopeče)
Leg 2 totals/2.etapa celkem
10:41
10:44
Service/servis out
Refueling zone/tank. zóna (Hustopeče)
10A
21
15,34
Regrouping, Technical Area, Parc Fermé/Seskupení, technická zóna, UP (Hust.)
7B
10:05
15:05
15:08
11,09
28,52
91,55
190,35
45
15:53
51,90%
PUTOVÁNÍ KRAJEM ANDRÉ
sobota 28. června 2014
Cyklistické putování městy a obcemi
mikroregionu Hustopečska
Start: Dům U Synků, Dukelské nám., Hustopeče
Možnost volby délky a náročnosti trasy.
www.hustopece.cz a www.hustopece-city.cz
OFICIÁLNÍ PROGRAM
007
Rallysport může být nebezpečný
Soutěžní vozy běhěm rally jezdí vysokou rychlostní a po běžných silnicích. Z toho důvodu se po divácích vyžaduje zodpovědné chování, aby tak sami sebe
dostatečně ochránili na trati, která na rozdíl od speciálních okruhů, není vybavena ochrannými bariérami. Diváci raklly sledují na své vlastní nebezpečí, ale
to neznamená, že nemusejí respektovat bezpečnostní předpisy a opatření! Rally je krásný sport, ale bez odpovídajícícho zabezpečení se z nich může v mžiku
stát nebezpečný hazard! Nehody s diváky jsou největší hrozbou, ale každý může přispět toto riziko eliminovat - stačí přemýšlet nad svým chováním, než se
vyrazí k rychlostní zkoušce. Nestyďte se pomáhat pořadatelům s neoblomnými jedinci, kteří odmítají respektovat bezpečnostní opatření. Takový indiviuální
čin může pomoct rozhýbat celý dav - pokud uděláte pozitivní krok, ostatní se přidají. Zde jsou základní pravidla, jak se chovat na rychlostních zkouškách při
sledování soutěžních vozů. Projděte si tyto pokyny a řiďte se jimi:
))Řiďte se pokyny pořadatelů. Pokud jsou diváci
vyzváni pořadatelem, aby opustili nebezpečné
místo na rychlostní zkoušce, měli by bez diskuzí
poslechnout jeho instrukcí. V případě neuposlechnutí může být celá rychlostní zkouška
zrušena!
))Výjimečně nebezpečná místa jsou označená
jako „ZAKÁZANÝ PROSTOR“ nebo „ZÁKAZ VSTUPU“. Nepokoušejte se do těchto míst proniknout, hrozí v nich smrtelné nebezpečí! Rovněž
nestůjte v „únikových zónách“, soutěžní vozy je
mohou využívat, pokud ve velké rychlosti nedobrzdí do zatáčky. Nepřekračujte hradící pásku,
zůstavejte vždy za ní!
))U trati RZ nikdy neseďte. Neustále sledujte, co se
na trati děje. Buďte připraveni na rychlé opuštění
vašeho místa, vždy mějte připravenou ústupovou trasu a buďte nachystaní na rychlou reakci
v případě potřeby.
))Pokud na rally berete také děti, mějte je pod neustálým dohledem. Rodiče jsou plně zodpovědní
za zodpovědnost dětí!
))Během rychlostní zkoušky nepřebíhejte trať
a nechoďte po ní! Své místo pro sledování
zaujměte před startem prvního závodního vozu,
ne až v průběhu závodu! Počítejte s časovou
rezervou - před rally si dopředu prostudujte
materiály pro diváky jako rally guide, program
rally či časový harmonogram, abyste věděli, kdy
se trať uzavírá, kdy startují jednotlivé rychlostní
zkoušky a kdy bude trať opět otevřena pro
veřejnost. Mějte na paměti, že trať RZ není otevřena, dokud neprojede koncové pořadatelské
vozidlo!
))Vyhněte se místům pod úrovní trati. Nestůjte
na vnější straně zatáčky, před domy či jinými
pevnými překážkami. V lese nestůjte před stromy, využijte jich jako pevné ochrany a schovejte
se za nimi. Pro sledování rally si vybírejte vyvýšená místa či za pevnými překážkami.
))Vyhněte se jízdě proti směru závodních vozů
přijíždějících k RZ. Příjezdové cesty ke startu
rychostní zkoušky často bývají úzké a posádky
mohou být ve spěchu.
))Parkujte svá vozidla na vyhrazených parkovacích místech a plochách vytyčených pořadatelem nebo policií. Neparkujte své vozy v místech,
kde by mohly překážet pohybu závodních vozů,
doprovodných servisních vozidel, dalších účastníků rally nebo běžnému silničnímu provozu.
))Držte se dál od kraje silnice. Mějte na paměti
vysokou rychlost jedoucích závodních vozů. Nelze vyloučit chybu jezdce ani technický problém
na jeho voze. Automobil v takovém případě
může vyjet z trati prakticky kdekoliv.
))Spolupracujte s organiátory a traťovými
komisaři, v případě nějaké nenadálé události
musí být organizační tým informován o aktuální
situaci. V případě nehody by diváci měli počkat
na pořadatele s jejich vybavením.
))Nestůjte u různých nerovností, horizontů a skoků na trati RZ. Když se vůz odlepí od země, jezdec
prakticky nemá šanci ho kontrolovat. Vůz také může snadno opustit trať po přistání.
))Nestůjte před dopravními značkami či značkami
a znaky souvisejícícmi se samotnou rally.
))Neničte životní prostředí!
))Neberte na rally svá zvířata. Domácí zvířata pak
musejí být bezpečně zajištěna, aby se nemohla
samovolně dostat na trať rychlostní zkoušky.
))Neházejte na trať RZ a do dráhy projíždějících
vozů žádné předměty - mohlo by to ohrozit
bezpečnost posádek. Nezapomeňte, že na podobné chování pamatuje i trestní zákoník!
))BĚHEM RALLY NEPOŽÍVEJTE ALKOHOL NEBO
OMAMNÉ LÁTKY!
Zdroj: http://www.rally-safety.com
Image credits: Acropolis Rally
MEZINÁRODNÍ DOPRAVA A SPEDICE
SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE
MOSS logistics s.r.o. Bratislavská 21, 693 01 Hustopeče
Tel. ústředna: +420 519 305 511 Fax ústředna: +420 519 305 510
E-mail: [email protected] www.mosslogistics.cz
MOSS logistics s.r.o. se věnuje přepravě,
skladování a distribuci od roku 1995. Disponuje vlastním vozovým parkem s komplexní šíří od vozidel Pick-Up přes nákladní
automobily s užitnou hmotností 1 až 3,4
tuny po velkokapacitní lowdeckové soupravy typu tahač / návěs a návěsy schopné
www.mosslogistics.cz
přepravit nadrozměrné náklady po celé
Evropě. Všechny nákladní vozy splňují limity EURO 5 a vyšší a jsou vybaveny GPS systémem s on-line sledováním.
Zabezpečuje nákladní automobilovou dopravu mezinárodní a tuzemskou jak vlastním
vozovým parkem, tak spedičně.
... mezi vinohrady
PHOTO © Vladimír Mandík
Kopeckého a Pecha dělily pouhé sekundy!
Nesmírně dramatický byl průběh IX. roční ku AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče 2013. O vítězi definitivně rozhodla až poslední r ychlostní zkouška.
Z prvenství se nakonec radovala dvojice Jan Kopecký
– Pavel Dresler s vozem Škoda Fabia Super 2000.
Ze star tovní rampy na hustopečském náměstí se jako pr vní v ydal vstříc ostr ým kilometrům držitel priority FIA Jan Černý
s peugeotem. Favority na absolutní vítězství však bylo potřeba
hledat v hloubce pole, neboť většina české špičk y se nepřihlásila do hodnocení Evropské trofeje. Mezi nimi i lídři evropského
a českého šampionátu (Jan Kopeck ý resp. Václav Pech), k teří byli
pasováni do role hlavních kandidátů na pr venství.
Na posádk y čekala osvědčená asfaltová trať, mnohdy protkána
šotolinov ými pasážemi. S napětím se čekalo, jak do průběhu
soutěže „zasáhne“ počasí. Stalo se už mnohokrát tradicí, že sou-
IX. AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče
1. Kopecký - Dresler (Škoda Fabia S2000) 1:38:24,7
2. Pech - Uhel (Mini JC Works RRC)
+ 2,2
3. Tarabus - Trunkát (Škoda Fabia S2000) + 1:44,8
4. Jelínek - Machů (Škoda Fabia S2000)
+ 3:36,4
5. Odložilí k - Tureček (Škoda Fabia S2000) + 3:46,5
6. Štajf - Rajnoha (Subaru Impreza STI)
+ 6:04,2
7. Růžička – J. Novák (Subaru Impreza STI) + 9:09,9
8. Čepil - Paulik (Mitsubishi Lancer Evo IX) + 9:53,8
9. Peták - Benešová (Renault Clio R3)
+ 10:03,9
10. Dunovský - Eliáš (Suzuki Ignis S1600) + 10:24,2
těž provázela obrovská horka, stejně jako trať „zkropily“ deštivé bouřk y. Ani loni tomu nebylo jinak a v závěru páteční etapy
se na trať spustily „provazy“ vody, k teré něk teré úsek y druhé etapy proměnily v blátivou klouzačku.
Z deštivého závěru páteční etapy v yšel jako lídr Jan Kopeck ý,
jenž v yužil zaváhání Václava Pecha a jeho čtvr tminutového v ýletu do vinice. Rozdíl však zůstával minimální a sobotní uklouzané
cestičk y se zbytk y bahna měly být pro Pechův „miník“ jako stvořené. A právě v jedné blátivé pasáži v úvodu druhého dne Kopeck ý chyboval a vedoucí pozici musel přenechat Pechovi.
010
„Tempo je strašně v ysoké a bylo by pěkné, kdyby rozhodla až
poslední erzeta,“ nechal se po RZ8 slyšet v té chvíli zase těsně
druhý Václav Pech. Jeho přání se nakonec v yplnilo. Do poslední zkoušk y šli Kopeck ý a Pech s rozdílem 1,1 sekundy. V cíli
závěrečného testu byl Kopeck ý o dalších 1,1 sekundy r ychlejší.
Zároveň však přiznal obrovskou krizovku několik kilometrů před
cílem v pasáži na šestý r ychlostní stupeň… Václav Pech, i když
byl r ychlejší v samostatné klasifikaci druhé etapy, skončil druhý. Na konci sezony si však Kopeck ý s Pechem pozice v yměnili
a z českého titulu se radoval plzeňsk ý jezdec.
Na třetí až páté pozici se po celý závod pohyboval trojlístek
moravsk ých jezdců s Fabiemi Super 2000. Jaromír Tarabus jel
od začátku až do konce osamocen na třetí pozici, naopak dlouho
bezpečně čtvr tý Jan Jelínek neměl do horkého počasí ideální
pneumatik y a v závěru jej mílov ými krok y stahoval Roman Odložilík. Ten s koncem rally našel ideální pohodu a začal si závodění
užívat. Na Jelínka mu nakonec chybělo deset sekund.
V hodnocení produkčních aut nebylo pochyb o vítězství Vojtěcha
Štajfa na subaru. Také druhá příčka patřila této značce zásluhou
Tomáše Růžičk y. Jejich konkurent Radek Mifka s mitsubishi odstoupil v poslední „erzetě“, což posunulo na bronzovou příčku
Andreje Čepila.
V kategorii dvoukolek probíhal souboj o vítězství v režii tří jezdců.
Jan Černý i Václav Dunovsk ý však doplatili na zaváhání ve druhé
etapě, a tak se po zásluze radoval ten, k ter ý v okolí Hustopečí
udělal nejméně chyb. Tím byl příbramsk ý Josef Peták.
„Můj vztah k Hustopečím se nezměnil. Ale profík zajede všude“ vtipkoval na cílové rampě. Na „evropsk ých“ stupních vítězů
si spolu s ním poslechli českou hymnu Václav Dunovsk ý a Bělorus Anatoly Shimakousk y.
Vítězové tříd
2WD, tř. 5:
Tř. 6:
Tř. 7:
Tř. 8:
Tř. 9:
Tř. 10:
OFICIÁLNÍ PROGRAM
Peták - Benešová (Renault Clio R3)
Shymakouski - Okolovich (Škoda Fabia R2)
Picek - Dohnal (Škoda Fabia)
Rada - Jugas (Alfa Romeo 147)
Bisaha - Píža (Honda Civic Vti)
Hapala - Kozák (Škoda Fabia)
























































PHOTO © Zdeněk Sluka
... mezi vinohrady
Václav Pech
jun.
Narozen
3. prosince 1976 v Plzni
Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Plzni, pracuje
ve vedení rodinné firmy PEME X-ivp.
Spolujezdec
Petr Uhel (narozen 8. prosince 1976, Plzeň)
Největší úspěchy:
• Mistr České republik y (MMČR - Ford Focus WRC) – 2002,
2003, 2005
• Mistr České republik y (MMČR - Mitsubishi Lancer) – 2006,
2007
• Mistr České republik y (MMČR – Mini JCW) - 2013
• Mistr Slovenska (2002, 2003, 2007)
• Mistr Zóny střední Evropy (2006 – 2011)
• 3. místo absolutně v mistrovství Evropy (2003)
Václav Pech jun. odstartoval kariéru s vůní benzinu v rallykrosové
felicii, ale brzy si to namířil ve stopách svého otce Václava sen.,
tedy do automobilových soutěží. V roce 1997 tak poprvé společně
s Petrem Uhlem, ve voze Škoda 1000 MB, okusil atmosféru rally.
Následně se přes produkční Subaru Impreza protlačil až za volant
speciálů Toyota Corolla WRC a Ford Focus WRC. Spojení s fordem odstartovala jeho „zlaté období“, které „Ášína“, jak je Václavovi
přezdíváno, korunoval ziskem tří domácích titulů během čtyř sezon.
Navíc v roce 2003 dosáhl na třetí příčku v evropském šampionátu
za jezdci světového formátu Thirym a Camposem.
Zákaz startů s vozy WRC v mezinárodním českém mistrovství donutil plzeňského jezdce přeorientovat se na Mitsubishi Lancer. S ním
v letech 2006 a 2007 získal další dva mistrovské tituly, v dalších
dvou sezonách mu patřil post vicemistra za Romanem Krestou,
v roce 2011 byl nad jeho síly Pavel Valoušek. Po letech strávených
za volantem produkčního auta následovalo spojení se značkou
Mini. V premiérové sezoně se však týmu nedařilo, často doplatil
na technické problémy, což znamenalo propad až na páté místo
v konečném hodnocení MMČR 2012. V loňském roce ale bylo vše
jinak. Tým výrazně zapracoval na spolehlivosti Mini a Pech s Uhlem
se rázem vrátili na čelní pozice. Vyhráli na Šumavě a v Českém
Krumlově, v dalších podnicích vždy bojovali o stupně vítězů a tato
vyrovnanost jim po letech opět zajistila českou korunu.
AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče patří k oblíbeným
závodům Václava Pecha a dvakrát zde dokázal zvítězit. Poprvé
v roce 2008, podruhé o dva roky později, když v nabité konkurenci nechal za sebou Valouška a Krestu. Loni byl nad jejich síly
pouze tovární speciál Jana Kopeckého, za kterým zaostali o pouhé
2,2 sekundy.
„I když jsme loni dojeli druzí, bylo to po takovém souboji,
že nás to vůbec nemrzelo. Kdybychom v Hustopečích vyhráli třeba
s pětiminutovým náskokem, tak bych neměl takovou radost, jako
z toho druhého místa. Po našem parádním výkonu,“ vzpomíná plzeňský jezdec.
Letos v domácím měřítku Václav Pech ještě nepoznal hořkost
porážky. Na Jänneru sice skončil absolutně druhý za Robertem
Kubicou, ale do českého šampionátu si připsal maximum bodů.
A stejný příděl skončil na jeho kontě i po vítězstvích v Českém
Krumlově a na klatovské Šumavě. Pro hustopečský závod je tak
pasován do role jasného favorita.
„Motivace poprat se o další titul mi nechybí. Navíc očekávám, že závod od závodu bude zrychlovat Míra Jakeš a je jasné, že se v šampionátu ještě objeví tovární tým, stejně jako Roman Kresta. To nás
vždy stoprocentně přinutí k maximálnímu výkonu. A to vše za situace, kdy je naše mini spolehlivé a konkurenceschopné, je sním
prostě parádní svezení,“ říká Václav Pech.
PHOTO © Martina Dušková
012
OFICIÁLNÍ PROGRAM
SÍLA BEZ KOMPROMISŮ
SÍLA BEZ KOMPROMISŮ
PHOTO © Zdeněk Sluka
... mezi vinohrady
Miroslav Jakeš
Narozen
Bydliště
Stav
První rally
Záliby
Spolujezdec
7. října 1989
Hutisko-Solanec, okres Vsetín
svobodný, přítelk yně Petra
2008 Rally Česk ý Krumlov
tenis, snowboard, florbal
Jaroslav Novák (Otrokovice, debut: 1983
Rally Vamberk)
Miroslav Jakeš usedl poprvé za volant už ve svých čtyřech letech.
První krůčky v motokárovém sportu mu pomáhal zvládnout jeho
otec, sám dlouholetý aktivní soutěžní pilot s vozem Suzuki Swift GTi. Mirek už v šesti letech začal pravidelně jezdit závody mistrovství České republiky motokár, kde celých sedm let patřil k nejlepším českým závodníkům ve třídě Comer 80 a ICA Junior.
V roce 2003 přesedl z motokáry do závodního auta. „Zabydlel“ se v závodech do vrchu, kde dosáhnul velkých úspěchů.
Od množství vítězství v jednotlivých třídách a závodech, přes český
titul ve skupině N, až po titul mistra Evropy ve skupině N v sezoně
2008. Zároveň se stal historicky nejmladším mistrem Evropy v jednapadesátileté historii tohoto šampionátu.
Jakešovým prvním startem v klasických soutěžích byla Rallye Český Krumlov 2008. Ještě s vozem Citroën C2 R2, ale jeho další
starty už byly spjaty s produkčními vozy Mitsubishi Lancer Evo IX.
Mezi jeho největší úspěchy lze zařadit 6. místo absolutně na Barum
rally 2013, kdy Mirek dokázal i se slabším vozem porazit řadu soupeřů. Tohoto výkonu si všimla také odborná porota, za což získal
z rukou Jean-Pierra Nicolase prestižní ocenění Colin McRae Flat
Out Trophy. Mezi další úspěchy lze počítat dvě absolutní vítězství
v rallysprintových závodech a zisk titulu vicemistra v hodnocení rallysprintů za rok 2013.
V letošní sezoně Miroslav Jakeš s Jaroslavem Novákem usedají do žhavé novinky, speciálu Citroën DS3 R5 v barvách Gemini
Clinic Rally Teamu. Jedná se o vůz s pořadovým číslem 4, druhý
speciál, který vyšel z dílen Citroënu Racing. Při debutu na Rallye
Český Krumlov obsadila posádka druhou příčku, i když se potýkala se špatným nastavením vozu. První změny tým připravil
už na Šumavu.
„Měli jsme krátký test v okolí Trojáku, kde jsme si ověřili, jak auto
funguje s novým nastavením. Stabilita zadní části vozu byla rázem
o sto procent lepší než v Krumlově, na horizontech a různých nerovnostech se „dé-es trojka“ chovala už mnohem klidněji. Ještě
potřebujeme zapracovat změny i na přední nápravu, času mezi
Krumlovem a Šumavou ovšem bylo dost málo, přestože i tentokrát pracovali kluci mezi oběma soutěžemi naplno,“ přiznal Miroslav
Jakeš.
I díky tomu Jakeš s Novákem zopakovali při Rally Šumava Klatovy druhé místo. Hned na úvodní rychlostní zkoušce – divácky
oblíbeném Čínovském okruhu dokonce zajeli nejrychlejší čas
a před sekcemi klasických zkoušek figurovali na vedoucí pozici.
Dále už na Pecha nestačili a museli se spokojit se stříbrem. Druhá
pozice jim patří před startem hustopečského závodu i v celkovém
hodnocení šampionátu MMČR.
Před startem v Hustopečích čeká Gemini Clinic Rally Team další
porce testování, aby mohl, třeba už na specifických jihomoravských
tratích, být Pechovi ještě větším soupeřem. Jakeš nastoupí na start
AGROTEC rally potřetí v kariéře (2009, 2010), a tak se dá očekávat, že talentovaný valašský pilot bude patřit k hlavním tahákům
čtvrtého podniku českého šampionátu.
PHOTO © Zdeněk Sluka
014
OFICIÁLNÍ PROGRAM
... mezi vinohrady
Pohled do historie
rally v Hustopečích
2005
AGROTEC rally Hustopeče se konala jako volný podnik s ambicemi postupu do seriálu sprintrally. Trať v ycházela z varianty modřické Rallye show 2004. Na star tu se vzhledem k nepříliš vhodně
zvolenému termínu objevilo 27 vozů. Premiérov ým vítězem se stal
Roman Odložilík. Se zkušeným spolujezdcem Miroslavem Fantou
a vozem Renault Clio S1600 byl nejr ychlejší na všech šesti měřených testech. Druhé místo v cíli patřilo Janu Jelínkovi, třetí Petru
Trnovcovi s vozy Mitsubishi.
I. AGROTEC rally Hustopeče
1. Odložilí k - Fanta (Renault Clio S1600)
39:57,5
2. Jelínek - Kotěna (Mitsubishi Lancer Evo VI)
3. Trnovec - Kární k (Mitsubishi Lancer Evo VIII)
+ 33,9
+ 1:24,4
PHOTO © Zdeněk Weiser
Hustopečská soutěž v r ychlém sledu postoupila do českého mistrovství ve sprintrally a jelikož pořadatelé soutěž přesunuli do jarních měsíců, stala se druhým podnikem šampionátu. Ještě měsíc
před star tem byla značná část trati pod sněhem, ale při vlastní
soutěži nebylo po sněhu ani památk y. Závodilo se na třech úsecích (ve dvou průjezdech) a soutěž provázelo krásné jarní počasí.
Ve sprintrally se na star t postavilo 79 posádek, cíl jich spatřilo
48. „Těžké, náročné, moc pěkný zážitek, tak jako se jezdilo dříve,
dobrá organizace a zázemí, prostorná ser visní zóna,“ takové útržk y se ozý valy účastníků, k ter ým se podařilo překonat nástrahy
specifické trati. Nejr ychleji ji zvládli pokořit Josef Semerád s Bohoušem Ceplechou, jenž do Hustopečí přijeli s nov ým lancerem
deváté evoluce. Na druhém místě skončil se ztrátou necelé minuty Vladimír Bar vík, třetí Mar tin Kožmín.
II. AGROTEC WÜRTH rally Hustopeče 2006
47:39,8
2. Barví k - Mynářová (Mitsubishi Lancer Evo VI)
+ 59,9
3. Kožmín - Talaváňa (Mitsubishi Lancer Evo VI)
+ 1:21,5
016
Rok se sešel s rokem a v okolí Hustopečí se závodilo v národním
dvoudenním šampionátu (MČR v rally, tzv. prostřední mistrák).
Soutěži opět přálo i počasí, a tak se závodilo na zcela suchých
tratích. Toho dokonale v yužil k pr venství Leoš Flídr s vozem Škoda Octavia WRC. Náchodsk ý jezdec zaváhal jedině v úvodní noční „erzetě“, ve zbylých devíti zkouškách už nenašel přemožitele
a nakonec zvítězil s obrovsk ým náskokem před současným továrním jezdcem Škody Motorspor t Janem Kopeck ým. Ten naopak
zdolal třetí Vladimíra Bar víka o nicotnou jednu desetinu.
III. AGROTEC IVECO rally Hustopeče 2007
1. Flídr - Ehl (Škoda Octavia WRC)
1:11:56,3
2. Kopecký - Schovánek (Škoda Fabia Kit Car) + 2:31,1
3. Barví k - Mynářová (Mitsubishi Lancer Evo IX)
+ 2:31,2
2008
Čtvr tý ročník hustopečské soutěže proběhl ve znamení tropického počasí a také stíhací jízdy Romana Kresty za vedoucím
Václavem Pechem. Z těchto jmen plyne, že prestiž soutěže dále
vzrostla a její v ýsledk y se započítávaly do Mezinárodního mistrovství České republik y.
Jejich souboj o druhé místo se po odstoupení vedoucího Jana Kopeckého, testujícího v Hustopečích speciál Peugeot 207 S2000,
rázem změnil v boj o zlato. A v něm nakonec zvítězil Václav Pech.
Krestovi chybělo na jeho rivala 3,2 vteřiny. Životního v ýsledku
se v Hustopečích dočkal i třetí Jan Jelínek.
Z 51 posádek na star tu dojela do cíle jen polovina, což šlo většinou na vrub extrémních podmínek. A možná tak y obrovské prašnosti, se k terou se řada posádek hůře v yrovnávala.
IV. AGROTEC NEW HOLLAND rally Hustopeče 2008
1. Pech - Uhel (Mitsubishi Lancer Evo IX)
2. Kresta - Gross (Mitsubishi Lancer Evo IX)
3. Jelínek - Kotěna (Mitsubishi Lancer Evo IX)
2006
1. Semerád - Ceplecha (Mitsubishi Lancer Evo IX)
2007
1:51:32,0
+ 3,2
+ 3:27,1
2009
Hustopeče a Brno. Tato dvě města spojil pátý ročník hustopečského podniku. Pořadatelsk ý tým soutěž v Brně dokonce odstartoval, na brněnském v ýstavišti byla v ytýčena divácká speciálka
(včetně umělého brodu), ale další podoba r ychlostní zkoušek v ycházela z předchozích ročníků.
Na začátku čer vna se nakonec nejlépe v ypořádala se specifick ými tratěmi ve vinicích dvojice Roman Kresta – Petr Gross. V podstatě se opakoval souboj z minulého ročníku jen s tím rozdílem,
že luhačovick ý jezdec přesedl do speciálu Peugeot 207 S2000,
zatímco Pech zůstal věrný lanceru. Přesto se snažil s pozdějším
vítězem držet krok, ale žádné přek vapení se nekonalo.
V. AGROTEC MOGUL rally Hustopeče 2009
1. Kresta - Gross (Peugeot 207 S2000)
2. Pech - Uhel (Mitsubishi Lancer Evo IX)
3. Valoušek - Hrůza (Mitsubishi Lancer Evo IX)
OFICIÁLNÍ PROGRAM
1:48:37,8
+ 43,4
+ 2:12,8
Postupujete
pomalu?
S námi to
dotáhnete dál.
www.unicreditleasing.cz
... mezi vinohrady
2010
Jednoleté spojení s brněnsk ým v ýstavištěm dále nepokračovalo,
pořadatelé omezili i závodění v noci. Zatímco v minulých ročnících
se za záře světelných ramp konala celá páteční etapa, tentokrát
jen její zlomek.
Ze star tovní rampy na hustopečském náměstí v yrazilo 42 posádek, ale i přes toto nižší číslo bylo o zábavu postaráno. Od úvodních kilometrů se do sebe „pustila“ trojice Václav Pech, Roman
Kresta a Pavel Valoušek. A pro mnohé přek vapivě tahal za delší
provaz Pech, star tující s produkčním mitsubishi. Zvrat nepřinesla
ani druhá etapa. Pech si v závěru druhý hustopečsk ý vavřín s přehledem pohlídal, Valoušek závod dokončil jako druhý a obhájce
pr venství Kresta se musel spokojit s bronzem.
VI. AGROTEC MOGUL rally Hustopeče 2010
1. Pech - Uhel (Mitsubishi Lancer Evo IX)
2. Valoušek - Hrůza (Škoda Fabia S2000)
1:31:36,7
+ 8,7
ale Pavel Dresler. Jinak se v podstatě nic nezměnilo a tovární posádka opět rozhodla o svém pr venství na začátku druhého dne.
Starovick ý test se podruhé v řadě stal těžítkem na misce vah.
Roman Kresta si tentokrát nik ým neohrožován dojel pro druhou
příčku, o bronz bojovali Václav Pech, Jaromír Tarabus a Pavel
Valoušek. Po osmi vložkách byli srovnáni v necelých dvanácti
sekundách. Na desátém testu však Pech havaroval a ze závodu
musel následně odstoupit. Tarabuse a Valouška dělilo dvě zkoušk y před cílem 2,4 vteřiny. „Valda“ na předposledním testu stáhnul
čtyři desetiny, ale na poslední zkoušce obrat nedokonal. Tam byl
o čtyři desetiny r ychlejší Tarabus, a tak se mohl radovat z bronzu.
VIII. AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče 2012
1. Kopecký - Dresler (Škoda Fabia S2000)
2. Kresta - Gross (Škoda Fabia S2000)
3. Tarabus - Trunkát (Škoda Fabia S2000)
1:25:39.8
+ 33.3
+ 1:28.5
2013
Sezona 2011 přinesla opakování souboje z roku 2008. Na hustopečské tratě se totiž vrátil Jan Kopeck ý. Tehdy však star toval v roli
soukromníka, nyní v bar vách továrního týmu Škoda Motorspor t.
Vedle Václava Pecha a Romana Kresty byl čtvr tým „do par ty“ úřadující česk ý šampion Pavel Valoušek. Ale tomu závod nev yšel.
Na posledním pátečním testu v ylomil kolo…
Nejr ychleji sice začal Pech, ale Kopeck ý brzy převzal vedení a na začátku druhého dne definitivně rozhodl o vítězi tohoto
ročníku. Pech daroval v dalším v yrovnaném duelu druhou příčku Krestovi, když chyboval v retardéru a zhasnul mu motor. Tři
zkoušk y před cílem oba jezdce dělilo jen osm desetin vteřiny, pilot
soukromé fabie však svou šanci už nepustil.
VII. AGROTEC MOGUL rally Hustopeče 2011
V devátém ročníku hustopečského závodu se v ýčet hlavních protagonistů moc nezměnil. Chyběl jen Roman Kresta, Jan Kopeck ý
a Václav Pech byli zpět a zároveň pasováni do role hlavních kandidátů na pr venství.
Z deštivého závěru páteční etapy v yšel jako lídr Jan Kopeck ý,
jenž v yužil zaváhání Václava Pecha a jeho čtvr tminutového v ýletu do vinice. V sobotu se však situace otočila. V jedné blátivé pasáži Kopeck ý chyboval a vedoucí pozici musel přenechat
Pechovi. Brzy se však vrátil do vedení, ale oba jezdci se u sebe
drželi v řádech desetin. Do poslední zkoušk y šli Kopeck ý a Pech
s rozdílem 1,1 sekundy. V jejím cíli byl tovární jezdec Škody o dalších 1,1 sekundy r ychlejší a v Hustopečích dosáhl na v ytoužený
hattrick. Smeknout však bylo potřeba i před v ýkonem druhého
Pecha, jenž prokazoval r ychlost svou i vozu mini. Na třetí pozici
zůstal po celý závod osamocen Jaromír Tarabus.
IX. AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče 2013
1. Kopecký - Starý (Škoda Fabia S2000)
1. Kopecký - Dresler (Škoda Fabia S2000)
3. Kresta - Gross (Peugeot 207 S2000)
+ 23,8
2011
2. Kresta - Gross (Škoda Fabia S2000)
3. Pech - Uhel (Mitsubishi Evo IX R4)
1:36:25.7
+ 37.4
+ 41.1
2. Pech - Uhel (Mini JC Works S2000)
3. Tarabus - Trunkát (Škoda Fabia S2000)
1:38:24,7
+ 2,2
+ 1:4 4,8
2012
Jan Kopeck ý se vrátil a podruhé v řadě opanoval hustopečskou
soutěž. Tentokrát jen na místě spolujezdce neseděl Petr Star ý,
PHOTO © František Dušek
018
PHOTO © Zdeněk Sluka
OFICIÁLNÍ PROGRAM
PHOTO © Jiří Dokulil
... mezi vinohrady
„Dvoukolky“ nabírají
na atraktivitě
Šesté místo Slováka Martina Kočiho v Českém Krumlově, osmá příčka Egona Smékala na Šumavě. I to je signál, že se dvoukolky po letech stagnace opět dostávají
do popředí českých soutěží.
Česk ý rallyspor t byl k nastupujícím kategoriím R2 či R3 dlouho
skeptick ý a většina týmů dávala přednost star tům v produkčních
vozech. Tento trend se však začíná obracet. Stále více soutěžních týmů přemýšlí o koupi špičkové „dvoukolk y“, k terou představují francouzské speciály Citroën DS3 R3T, Renault Clio R3
či Peugeot 208 R2. Má to však i své pozadí. Na česk ých tratích
už několik sezon vedle sebe úspěšně fungují pohárové seriály
Citroën Racing Trophy a ROPRO Clio R3 Czech Trophy by ACI.
A jejich hlavní protagonisté nebudou chybět ani v Hustopečích.
Tak si oba seriály představme.
Citroën Racing Trophy CZ 2014 je od letošní sezony nově rozdělen na dvě kategorie. V prestižnější mezi sebou bojují dvojice
na speciálech Citroën DS3 R3T, v hodnocení „junior“ star tující
posádk y se slabším modelem Citroën DS3 R1B. Na úvodním
závodě v Českém Krumlově se na star tu objevilo šest registrovaných dvojic. Nezanedbatelné jsou i finanční prémie. Vítězství
ve třídě 5 s modelem DS3 R3T je honorováno třemi tisíci euro,
„junioři“ si v hodnocení evropské třídy RC5 přijdou na polovinu.
AGROTEC PETRONAS Syntium rally Hustopeče bude druhým
kláním CRT CZ 2014.
Šest soutěží kalendáře MMČR 2014 (včetně hustopečské soutěže) rozhodne o čtvr tém celkovém vítězi poháru ROPRO Clio R3
Czech Trophy 2014 by ACI. V této klasifikaci si vítězná posádka
přijde v cíli každé soutěže na padesátitisícovou hotovost a šek
na náhradní díly (25 tisíc Kč). V Českém Krumlově se postavilo
na star t pět posádek, na Šumavě ještě o jednu více.
Stav Mediasport MMČR v rally – 2WD (3/7)
1. Josef Peták
(Hroch Rally Team v AČR - Renault Clio R3) 187
2. Egon Smékal
(Egon Smékal Bens Racing Team - Citroën DS3 R3T) 160
3. Adam Kobliha
(AK Racing Klub v AČR - Renault Clio R3) 104
4. Lukáš Pondělíček (Citroën C2 R2 MAX) 64
5. Ondřej Bisaha (Citroën C2 R2 MAX) 52
6. Patrik Rujbr (Renault Clio R3) 49
7. Martina Daňhelová (Renault Clio R3) 48
8. Vlastimil Maxa (Renault Clio R3) 44
PHOTO © Zdeněk Sluka
Průběžné výsledky - Mediasport MMČR v rally absolutní klasifikace (3/7)
1. Václav Pech
(EuroOil - Invelt Team - Mini John Cooper Works S2000) 233
2. Miroslav Jakeš
(Gemini Clinic Rally Team - Citroën DS3 R5) 114
3. Roman Odložilík
(TRT Czech Rally Sport - Ford Fiesta R5) 113
4. Jaromír Tarabus (Škoda Fabia S2000) 60
5. Petr Hozák (Mitsubishi Lancer EVO IX) 60
6. Sebastian Frycz (PL - Subaru Impreza STi) 55
7. Antonín Tlusťák (Škoda Fabia S2000) 45
8. Vojtěch Štajf (Subaru Impreza STi) 38
9. Martin Hudec (Mitsubishi Lancer EVO IX) 32
10. Josef Peták (Renault Clio R3) 32
020
A právě z těchto dvou pohárov ých klasifikací se rekrutuje ak tuální
špička českého rallyspor tu mezi vozy s jednou poháněnou nápravou. Dosavadní lídr Josef Peták zatím profituje ze svého úspěšného star tu na rakouské Jänner rallye, k terá šampionát MMČR
otevírala. V dalších dvou soutěžích se však příbramsk ý „veterán“
musel sklonit před r ychlostí zlínského Egona Smékala. Třetím
do par ty je od krumlovské soutěže Adam Kobliha. Jeho začátk y
byly spojeny s hondami, následně pilotoval různé modely citroënu, aby letos ve „velkém mistráku“ zakotvil za volantem Renaultu
Clio R3. Lze očekávat, že si to právě tato trojice rozdá o vítězství
i v okolí Hustopečí.
Další závody Mediasport MMČR 2014
11. – 13. 07.
29. – 31. 08.
3. – 5. 10.
OFICIÁLNÍ PROGRAM
Rally Bohemia Mladá Boleslav
Barum Czech Rally Zlín
Rally Pří bram
... mezi vinohrady
LEWIS HAMILTON JMENOVÁN VELVYSLANCEM
CELOSVĚTOVÉ ZNAČKY PETRONAS SYNTIUM
PETRONAS oznámila jmenování Lewise Hamiltona velvyslancem celosvětové značky PETRONAS SYNTIUM, její
řady vysoce kvalitních výrobků automobilových maziv.
a s ní vzniklo i Oddělení maziv v Itálii.
Jmenování přichází poté, co se britsk ý závodník připojil k týmu
MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1 pro sezónu 2013 Formule 1.
Jako velv yslanec značk y bude pan Hamilton tváří společnosti
pro v ýrobk y značk y PETRONAS SYNTIUM. Bude se také podílet
na globálním marketingu, komunikačních a propagačních programech a ak tivitách firmy PETRONAS.
Výrobk y PETRONAS SYNTIUM se s rostoucí celosvětovou přítomností na klíčov ých trzích v Asii, v Tichomoří a v Evropě mohou
pochlubit plně syntetick ými, vícestupňov ými motorov ými oleji,
speciálně navrženými tak, aby překračovaly náročné mezinárodní
standardy, včetně API SN a ILSAC GF-5 a jsou určeny pro současné i budoucí generace v ysoce v ýkonných motorů.
022
Mezi nejnovější produk ty maziv PETRONAS je uveden nov ý v ýrobek SYNTIUM 7000 DM: v y vinutý ve spolupráci s oddělením v ýzkumu a v ý voje firmy Mercedes. Toto nové mazivo nabízí extrémní
úsporu paliva a nízkoemisní technologii. PETRONAS SYNTIUM
byl formulován v ýhradně z nejk valitnějších syntetick ých kapalin
a aditiv pro ma ximalizaci v ýkonu a minimalizaci opotřebení motoru
Současným v yužitím k pohonu vozidel MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1, podpořeným zkušenostmi v terénu, na závodní dráze i testováním, byla řada PETRONAS SYNTIUM v y vinuta
s odbornými znalostmi Formule 1 tak, aby posk ytla maziva s nejlepším účinkem, k terá zajišťují v ýhody v ýjimečného v ýkonu motoru a úspornosti spotřeby paliva při současné v ynikající ochraně
motoru dokonce i za nejextrémnějších a nejnáročnějších provozních podmínek.
PETRONAS SYNTIUM byl popr vé představen v roce 1997 a dodnes je uznávaný, schválený a akreditovaný velk ými automobilov ými v ýrobci, včetně Mercedes-Benz. Je v yráběn a celosvětově
dodáván na trh společností PETRONAS Lubricants International.
OFICIÁLNÍ PROGRAM
NEJVĚTŠÍ
ČESKO-SLOVENSKÝ
POJIŠŤOVACÍ
MAKLÉŘ
SPECIALISTA NA POJIŠTĚNÍ FIREM A PODNIKATELŮ
4 DŮVODY, PROČ ZVOLIT SKUPINU RESPECT
• nezávislý pojišťovací makléř s více než 20letou tradicí zaměřený zejména
na pojištění firem a podnikatelů
• bezplatný audit pojištění s akcentem na úsporu nákladů
• komplexní služby v oblasti pojištění s důrazem na efektivní správu
pojistného programu, kvalitní risk management a propracovaný systém
likvidace pojistných událostí
• 100 % pokrytí České a Slovenské republiky
Kontakty na regionální
zastoupení najdete na
www.respect.cz
... mezi vinohrady
Pohár ČR v rally hrdě nastupuje
na rally Hustopeče 2014
V rámci jubilejního 10. ročníku AGROTEC Petronas Syntium rally
Hustopeče 2014 a v pořadí po třetí, se jezdci Poháru ČR připojí
k sobotní etapě Mezinárodního mistrovství ČR v rally. Pro jezdce Poháru ČR jsou po Kopné druhým podnikem, k ter ý se navíc
koná v nádherném prostředí obklopeným vinicemi. Tento závod
patří mezi velmi oblíbené, neboť všem jezdcům je věnována
ze strany pořadatele patřičná pozornost a plný ser vis. K zápolení s nástrahami jednotliv ých r ychlostních zkoušek se přihlásilo
35 posádek s rozmanitým vozov ým parkem, k ter ý řadě diváků
připomene vozidla, se k ter ými mnohdy získávali své pr vní zkušenosti, anebo byli jejich rodinnými vozy. V široké plejádě značek
tak budou moci diváci a fanoušci starších značek vidět zápolení Škoda Favorit 136 L, Škoda Felicia Kit Car, Škoda 130 RS,
Lada VF TS, Škoda 100 L, Škoda 120 S Rallye a nebude chybět ani Škoda 130 LR. Vedle těchto značek řada jezdců pojede
s vozy Škoda Fabia, Honda Civic Vti, Fiat 127, Suzuki Swift GTi,
Peugeot 208 R2 a Lancia Delta HPE.
Mezi přihlášenými jezdci můžete najít jména jezdců, k teří na posledním podniku na Kopné dosáhli nejlepších v ýsledků: absolutního vítěze Jiřího Hladíka s Ondřejem Krajčou, na druhém místě
posádku Tomáš Paldus a Jiří Mařatka a na místě třetím umístěnou
posádku ve složení Tomáš Macháček s Lucií Petrovou. Vítězové
jsou však všichni - jak jezdci v rally sprintu tak Poháru ČR, neboť se do soutěže přihlásili a v jejím průběhu udělají vše proto,
aby vše bylo dobré a zůstali krásné vzpomínk y. Bližší informace
o dění v Poháru ČR v rally naleznete na www.rallyespor t-pohar.cz.
PHOTO © Jan Dušek
Co ještě popřát jezdcům, pořadatelům, fanouškům a divákům,
fotografům a kameramanům?
Úspěšné star ty a ještě úspěšnější dojezdy do cíle, co nejméně
poruch a technick ých závad, ukázněné a bezpečnost dodržující divák y, k teří vědí, že je nutné poslouchat pořadatele a dbát
na svou vlastní bezpečnost, příjemné a přátelské prostředí v okolí
závodů, rozumnost a soutěžení s hlavou.
A všem krásné počasí.
autor: Pavel Vrba
PHOTO © Jan Dušek
024
OFICIÁLNÍ PROGRAM
V NAŠICH BARVÁCH ZVÍTĚZÍTE
Přidejte se ke kvalifikovanému týmu, ať můžete využívat veškerých s tím
spojených výhod! Standox je předním evropským výrobcem vysoce kvalitních
autoopravárenských laků. Mít na své straně schopného partnera se vyplácí. Ať už budete
mít jakékoliv požadavky na využití našich lakovacích systémů, najdeme pro vás řešení
na míru a poskytneme odbornou podporu. Se značkou Standox dosáhnete nejlepších
výsledků. Pro více informací kontaktujte výhradního dovozce do České republiky:
SERVIND s.r.o., tel.: 220 400 400, www.servind.com.
An Axalta Coating Systems Brand
... mezi vinohrady
Friday/pátek 20. 6. 2014
Leg 1/1.etapa
RZ 1,3 Kurdějov/Diváky
Shakedown
RZ 2,4 Němčičky
026
OFICIÁLNÍ PROGRAM
www.agrotecrally.cz
Saturday/sobota 21. 6. 2014
Leg 1/1.etapa
RZ 6,9 Kurdějov/Nikolčice
RZ 7,10 Starovice okruh
RZ 5,8 Bořetice
ZÁVODIT VÁS V NAŠÍ AUTOŠKOLE NENAUČÍME,
ALE OVLÁDAT VOZIDLO A JEZDIT PODLE PRAVIDEL
„URČITĚ ANO“
AR autoškola – Ing. Jana Radová
Kollárova 351/15, 693 01 Hustopeče
mob.: 602 736 241; tel.: 602 412 377
email: [email protected]; www.ar-autoskola.cz
Hustopeče • Velké Pavlovice • Židlochovice • Břeclav
OFICIÁLNÍ PROGRAM
027
... mezi vinohrady
Servisní areál HUSTOPEČE
Ke každé rally patří i návštěva servisní zony. Letos je umístěna v areálu společnosti Moss logistics na konci
Hustopečí směrem na Břeclav. Vstup je možný dvěma místy, a to buď hlavní branou podlí ž čerpací stanice Shell,
nebo pouze pro rally otevřeným zadním vjezdem za koncem Hustopečí. Divácké místo se nachází v Hustopečích
v ulici Bratislavská na v ýjezdu směrem na Břeclav v areálu firmy Moss logistics s. r. o.
Možnosti parkování
Parkoviště P1
Pouze zhutněná plocha bez zpevněného povrchu. Použít vstup
do areálu č.1. Vzdálenost od parkoviště ke vstupu 50 m.
VSTUP 1
VSTUP 2
Parkoviště P2
Ulice Herbenova v celé své délce. Výhradně zpevněný povrch.
Použít vstup do areálu č.2. Vzdálenost od parkoviště ke vstupu
500 m.
Parkoviště P3
Pouze zhutněná plocha bez zpevněného povrchu. Použít vstup
do areálu č.2. Vzdálenost od parkoviště ke vstupu 50 m.
Na ulici Bratislavská platí zákaz zastavení v obou směrech.
P2
VSTUP 2
SERVISNÍ
ZÓNA
P3
P1
028
OFICIÁLNÍ PROGRAM
VSTUP 1
NOVÁ SEKCE
onboard videa
reportážní videa
fotogalerie
aktuální pořadí jezdců
kalendáře
profily jezdců
program ČT Sport
vše na
... mezi vinohrady
RZ 1,3 Kurdějov | Diváky Respect
17,08 km | čas startu 1. vozidla: 19:52 hod. a 21:57 hod.
RALLY_mapa_1_3_DM.pdf 1 5.6.2014 14:46:09
Důležitá upozornění
• Na rychlostní zkoušce 1,3 Kurdějov/Diváky je stanoven
ZÁK AZ VSTUPU do přírodní rezervace „Roviny“ od kilometru 2,12 do km 2,42.
Divácké místo A Kurdějov
Příjezd spojovací komunikací ze silnice Hustopeče – Horní Bojanovice (odbočit směr RANČ). Respek tujte při parkování u fotbalového hřiště v Kurdějově prostor pro otáčení autobusu IDS JmK.
Popis místa:
Známý úsek s přejezdem dvou po sobě následujících úzk ých
mostků s odbočeními těsně před nimi a těsně za nimi. Před pr vním z nich je v letošním roce zapracováno zpomalovací v ymezení
průjezdu zatáčkou. Vzhledem k tomu, že v obci došlo k podstatným úpravám průjezdní komunikace je možno se pohybovat
po celé souběžné komunikaci na opačném břehu až k dalšímu
retardéru v polovině obce. Je rovněž zabezpečen organizovaný
přechod přes trať v části u druhého mostku.
V oddělené části u pr vního mostku bude situována VIP tribuna.
Výhled z diváckého místa nebude narušen.
Divácké místo B Diváky
Příjezd buď od Šitbořic nebo od Klobouk. Respek tujte dopravní
značení na návsi, budou se zde otáčet autobusy IDSJmK.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
DIVÁCKÉ MÍSTO „A“
B
RZ 1,3 Kurdějov/Diváky
A
Popis místa:
Pozor, letos se toto místo nenachází na návsi, k terou nebylo možno z důvodu vedení objížďk y uzavřít, ale na v y v ýšeném místě
u bytovk y. Vozidla zde po dlouhém klesání brzdí a odbočují ostře
vpravo na kostk y do úzkého. Kapacita tohoto místa je menší než
na návsi.
DIVÁCKÉ
MÍSTO A
Kurdějov
DIVÁCKÉ MÍSTO „B“
V.
I.
P.
„Diváky“
BEZPEČNOSTNÍ
TELEFONNÍ ČÍSLO 00420
777 505 402
030
OFICIÁLNÍ PROGRAM
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
DIVÁCKÉ MÍSTO B
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
VYBARVĚTE SE!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km
Akční nabídka ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 TSI/63 kW
v odstínu Fun Orange a v mnoha dalších*
Očekávejte pořádný příval barev. Je tu akční nabídka ŠKODA Rapid v originálních
svěžích odstínech, s kterými se ukážete světu v plné parádě. Již od 288 900 Kč
a s 5letou zárukou se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. A jedno je jisté už teď: Vaši
oblíbenou barvu na ulici rozhodně nikdo nepřehlédne. Už víte, jaká to bude?
* Fleetové barvy jsou dostupné za příplatek 17 900 Kč.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AGROTEC a. s.
Brněnská 74
693 01 Hustopeče
Tel.: 519 402 450
www.agrotec.cz
AGROTEC a. s.
Lidická 123
690 03 Břeclav
Tel.: 519 326 500
www.agrotec.cz
AGROTEC a. s.
Olomoucká 176
627 00 Brno
Tel.: 548 210 280
www.agrotec.cz
Stáhněte si
interaktivní katalog
do svého iPhonu
nebo iPadu.
... mezi vinohrady
RZ 2,4 Němčičky
13,06 km | čas startu 1. vozidla: 20:22 hod. a 22:27 hod.
Důležitá upozornění
• Na rychlostní zkoušce 2,4 Němčičky je stanoven ZÁK AZ
VSTUPU do přírodní rezervace „Nosperk“.
Divácké místo C Němčičky, koupaliště
Příjezd od Velk ých Pavlovic do Němčiček.
Na příjezdové silnici v obci je nutno ponechat volný jeden jízdní
pruh, slouží jako evakuační trasa sanitních vozidel a průjezdní trasa autobusové link y IDS JmK. Bude o tom informovat i dopravní
značení. V prostru před zemědělsk ým areálem je nutno respek tovat při parkování v ymezený prostor pro otáčení autobusu IDS JmK
Popis místa:
Sjezd po úzkém a uskákaném asfaltu dobrzdění ve zůženém prostoru a ostré odbočení vlevo na hlavní silnici. Na rozší ření diváckého místa na přilehlé parkoviště, bude organizovaný přechod
z prostor hřiště.
Divácké místo D Bořetice, Kraví hora
Přístup od Velk ých Pavlovic do Bořetic.
Popis místa:
Příjezd po široké asfaltové komunikaci, dobrzdění a ostré odbočení vpravo do úzka. Místo je rozší řeno o v y v ýšený prostor s v ýhledem na příjezd, kam bude organizovaný průchod.
RZ 2,4 Němčičky
C
D
DIVÁCKÉ MÍSTO „C“
DIVÁCKÉ
MÍSTO
D
Němčičky,
koupaliště
DIVÁCKÉ MÍSTO C
DIVÁCKÉ MÍSTO „D“
Bořetice
Možnost sledování
na mezi nad tratí.
BEZPEČNOSTNÍ
402
032 TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505
OFICIÁLNÍ
EZPEČNOSTNÍ DESATERO
STA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505 402
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
2. V únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou. Vyznačují se na křižovatkách, kde se křížením pásek znemožní pohyb diváků. Tento prostor je
určen pro vozy, kterým se nepodaří odbočovací manévr, zpomalit a dostat auto pod kontrolu. V těchto místech nesmí stát ani kameramani a
fotografové!
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo ap.).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček.
8. V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi).
10. V bezprostřední blízkosti trati RZ, např. u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech by zásadně neměli diváci sedět (nulová schopnost
reagovat na situaci).
DIVÁCI MOHOU BÝT POUZE:
1. Ve vyznačených diváckých místech.
2. Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí.
3. Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.).
4. Ve značné vzdálenosti od trati.
OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ.
V případě, že posádky kontrolních vozidel, případně bezpečnostní delegát zjistí, že bezpečnostní standardy nejsou naplněny, nedají souhlas se
startem kontrolovaného úseku a je povinností ředitele rally v takovém případě rychlostní zkoušku zrušit. Což je věc, která nedělá radost nejen
komukoliv z členů vedení rally, jejichž práce tak přichází vniveč, ale ani posádkám a disciplinovaným divákům, kteří se nedočkají průjezdu soutěžních
vozidel.
PROGRAM
Prosíme, pomozte nám a v případě, že zpozorujete skutečnost, která by mohla narušit zdárný průběh rally, kontaktujte bezpečnostní dispečink
na telefonním čísle 777 505 402. Děkujeme za pomoc.
ŠAMPIONI
ČESKÉ KULINÁŘSKÉ RALLY
... mezi vinohrady
RZ 5,8 Bořetice
15,34 km | čas startu 1. vozidla: 10:44 hod. a 13:58 hod.
Důležitá upozornění
• Na rychlostní zkoušce 5,8 Bořetice je stanoven ZÁK AZ
VSTUPU do přírodní rezervace „Velký Kuntinov“.
Divácké místo F Němčičky, horní křižovatka
Příjezd od Bořetic.
Popis místa:
Příjezd dlouhou levou přes horizont po širokém asfaltu, brzdění,
objetí ostrůvku v křižovatce a odjezd do r ychlého úseku.
F
Initial Ecotex s.r.o. zajišťuje:
servis a pronájem pracovních oděvů
pronájem čistících rohoží
servis a pronájem hygienických přístrojů
RZ 5,8 Bořetice
Více informací na tel.: 315 743 211, www.initial.cz
DIVÁCKÉ MÍSTO F
DIVÁCKÉ MÍSTO „F“
Němčičky, horní křižovatka
034
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505 402
OFICIÁLNÍ PROGRAM
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
... mezi vinohrady
RZ 6,9
Kurdějov | Nikolčice
16,63 km | čas startu 1. vozidla: 11:24 hod. a 14:38 hod.
Divácké místo G Kurdějov
Příjezd od Hustopečí, parkování v obci Kurdějov
Popis místa:
Nov ý úsek s přejezdem úzkého mostku. Vozidla přijíždějí po r ychlém úseku, v rozší ření zpomalí ve v ymezené zatáčce a dobržďují
do levého odbočení na úzk ý mostek, za nímž odbočují ihned
vpravo. Vzhledem k tomu, že v obci došlo k podstatným úpravám
průjezdní komunikace je možno se pohybovat po celé souběžné
komunikaci na opačném břehu až k dalšímu retardéru v polovině obce. Je rovněž zabezpečen organizovaný přechod přes trať
v části u druhého mostku.
Divácké místo H – Nikolčice
Příjezd od silnice Velké Němčice – Šitbořice. Je nutno ponechat
volný jeden jízdní pruh, komunikace slouží jako evakuační trasa
záchranných vozidel. Bude o tom informovat i dopravní značení.
Popis místa:
Příjezd po asfaltu r ychlou pravou, dobrždění, projetí ostré levé,
k terá má v ymezený průjezd a odjezd po úzkém asfaltu.
H
RZ 6,9 Kurdějov/Nikolčice
G
DIVÁCKÉ MÍSTO „H“
Nikolčice
DIVÁCKÉ MÍSTO H
DIVÁCKÉ MÍSTO G
DIVÁCKÉ MÍSTO „G“
Kurdějov
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505 402
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
2. V únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou. Vyznačují se na křižovatkách, kde se křížením pásek znemožní pohyb diváků. Tento prostor je
určen pro vozy, kterým se nepodaří odbočovací manévr, zpomalit a dostat auto pod kontrolu. V těchto místech nesmí stát ani kameramani a
fotografové!
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo ap.).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček.
8. V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi).
10. V bezprostřední blízkosti trati RZ, např. u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech by zásadně neměli diváci sedět (nulová schopnost
reagovat na situaci).
DIVÁCI MOHOU BÝT POUZE:
1. Ve vyznačených diváckých místech.
2. Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí.
3. Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.).
4. Ve značné vzdálenosti od trati.
OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ.
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505 402
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
036
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
V případě, že posádky kontrolních vozidel, případně bezpečnostní delegát zjistí, že bezpečnostní standardy nejsou naplněny, nedají souhlas se
startem kontrolovaného úseku a je povinností ředitele rally v takovém případě rychlostní zkoušku zrušit. Což je věc, která nedělá radost nejen
komukoliv z členů vedení rally, jejichž práce tak přichází vniveč, ale ani posádkám a disciplinovaným divákům, kteří se nedočkají průjezdu soutěžních
vozidel.
OFICIÁLNÍ PROGRAM
Prosíme, pomozte nám a v případě, že zpozorujete skutečnost, která by mohla narušit zdárný průběh rally, kontaktujte bezpečnostní dispečink
čísle 777 505 402. Děkujeme za pomoc.
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
na telefonním
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
2. V únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou. Vyznačují se na křižovatkách, kde se křížením pásek znemožní pohyb diváků. Tento prostor je
FLORIAN SLAVÍ
20 POCTIVÝCH LET
www.olma.cz
1994 – 2014
... mezi vinohrady
RZ 7,10
Starovice okruh Wűrth
17,43 km | start 1. vozidla: 11:54 hod. a 15:08 hod.
Divácké místo I Starovice, u koníčků
Příjezd do Starovic ze silnice č.425
Popis místa:
Příjezd v prudkém klesáni po úzkém, uskákaném asfaltu, dobrždění a odbočení vpravo na úzk ý asfalt. Divácké místo se letos
přibližuje k trati a prodlužuje se. Bylo provedeno prořezání stromů
a v ykácení keřů, tak že v ýhled na trať z opačného břehu se podstatně změnil.
Divácké místo J Žebrák – komentovaná divácké zóna
Příjezd po obslužných komunikacích od silnice Hustopeče – Mikulov (odbočit na konci Hustopečí vpravo k areálu a pokračovat
ihned vlevo do kopce podél plotu).
Popis místa:
Rychlý příjezd po úzkém asfaltu, dobrzdění a ostré odbočení
vpravo přes hranu. Následuje série několika r ychlých zatáček
ve stoupání. Délka přístupného místa je cca 800 m. Na komunikaci u „vracáku“ bude umístěna VIP tribuna.
Divácké místo K Nadlesí
Příjezd po obslužných komunikacích od obce Uherčice. Po odbočení u zemědělského objek tu na pr vní křižovatce vlevo.
Popis místa:
Příjezd po úzkém asfaltu, dvojitá zatáčka a po cca 250 m dělící retardér (dvakrát se projíždí s odbočením, jedenkrát přímo).
V místě je organizován přechod přes trať.
K
RZ 7,10 Starovice okruh
I
J
DIVÁCKÉ MÍSTO H
DIVÁCKÉ MÍSTO „K“
„Nadlesí“
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 77
DIVÁCKÉ MÍSTO I
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany)
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
2. V únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou. Vyznačují se na křižovatkách, kde se křížením pásek znemožní po
určen pro vozy, kterým se nepodaří odbočovací manévr, zpomalit a dostat auto pod kontrolu. V těchto místech n
fotografové!
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo ap.).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček.
8. V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi).
10. V bezprostřední blízkosti trati RZ, např. u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech by zásadně neměli di
reagovat na situaci).
DIVÁCI MOHOU BÝT POUZE:
1. Ve vyznačených diváckých místech.
2. Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí.
3. Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.).
4. Ve značné vzdálenosti od trati.
DIVÁCKÉ MÍSTO „I“
OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ.
V případě, že posádky kontrolních vozidel, případně bezpečnostní delegát zjistí, že bezpečnostní standardy nejsou
startem kontrolovaného úseku a je povinností ředitele rally v takovém případě rychlostní zkoušku zrušit. Což je vě
komukoliv z členů vedení rally, jejichž práce tak přichází vniveč, ale ani posádkám a disciplinovaným divákům, kteří se n
vozidel.
Starovice, „u koníčků“
DIVÁCKÉ MÍSTO J
DIVÁCKÉ MÍSTO „J“
„Žebrák“ (komentovaná divácká zóna)
BEZPEČNOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO 00420 777 505 402
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
MÍSTA, KDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMOHOU BÝT DIVÁCI (OBECNÁ PRAVIDLA)
1. V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou. Tato místa jsou velmi nebezpečná. Páska (příp. zábrany) vždy tvoří hranici diváckého
prostoru, teprve za nimi při pohledu od trati RZ se může stát.
2. V únikových zónách a uvnitř vykřížování páskou. Vyznačují se na křižovatkách, kde se křížením pásek znemožní pohyb diváků. Tento prostor je
určen pro vozy, kterým se nepodaří odbočovací manévr, zpomalit a dostat auto pod kontrolu. V těchto místech nesmí stát ani kameramani a
fotografové!
3. V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.).
4. Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati).
5. Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, vozidlo ap.).
6. V místech proti přijíždějícím vozidlům.
7. Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček.
8. V místech intenzivního brzdění nebo akcelerace po obou stranách trati.
9. Po obou stranách trati u skoků a horizontů (zejména za nimi).
10. V bezprostřední blízkosti trati RZ, např. u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech by zásadně neměli diváci sedět (nulová schopnost
reagovat na situaci).
DIVÁCI MOHOU BÝT POUZE:
1. Ve vyznačených diváckých místech.
2. Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí.
3. Za pevnou hradbou (zeď, taras, stromy apod.).
4. Ve značné vzdálenosti od trati.
OSTATNÍ MÍSTA JSOU PRO DIVÁKY ZAKÁZANÁ.
038
V případě, že posádky kontrolních vozidel, případně bezpečnostní delegát zjistí, že bezpečnostní standardy nejsou naplněny, nedají souhlas se
startem kontrolovaného úseku a je povinností ředitele rally v takovém případě rychlostní zkoušku zrušit. Což je věc, která nedělá radost nejen
komukoliv z členů vedení rally, jejichž práce tak přichází vniveč, ale ani posádkám a disciplinovaným divákům, kteří se nedočkají průjezdu soutěžních
vozidel.
OFICIÁLNÍ PROGRAM
Prosíme, pomozte nám a v případě, že zpozorujete skutečnost, která by mohla narušit zdárný průběh rally, kontaktujte bezpečnostní dispečink
na telefonním čísle 777 505 402. Děkujeme za pomoc.
Prosíme, pomozte nám a v případě, že zpozorujete skutečnost, která by mohla narušit zdárný průběh rally, kontakt
na telefonním čísle 777 505 402. Děkujeme za pomoc.
“
77 505 402
vždy tvoří hranici diváckého
ohyb diváků. Tento prostor je
nesmí stát ani kameramani a
iváci sedět (nulová schopnost
u naplněny, nedají souhlas se
ěc, která nedělá radost nejen
nedočkají průjezdu soutěžních
tujte bezpečnostní dispečink
... mezi vinohrady
Hustopeče, město kde se narodila Masarykova matka a žil Alfons Mucha.
A do něhož se sjíždějí
vrcholoví sportovci.
První Československý prezident Tomáš Garrigue Masar yk, jeho matka Terezie Masar yková - Kropáčková,
či světov ý Alfons Mucha. Významné osobnosti, které
mají pevné rodinné vazby spjaté s Hustopečemi. Jejich
historická stopa je ve městě čitelná ještě dnes.
Terezie Masaryková
V loňském roce uplynulo 200 let
od narození matk y prezidenta Tomáše Garrigue Masar yka, Terezie
Kropáčkové - Masar ykové. Narodila
se v Hustopečích a se sv ým manželem Josefem Masar ykem je také
pochována na místním hřbitově.
Na svého syna Tomáše, budoucího
prezidenta, měla Terezie v ýznamný
vliv, co se týče jeho morálních zásad a duchovního života. Skromné pietní místo je častým cílem v ýznamných osobností současnosti. Naposled i bý valého prezidenta Václava Klause.
Tomáš Garique Masaryk
Dva rok y studoval na piaristickém
reálném gymnáziu v Hustopečích.
Dnešním odborném učilišti. Po jmenování do prezidentské funkce
se Masar yk v létě roku 1924 v ydal
do Hustopečí, kde prohlásil památnou větu: „Těší mě, že mne pokládáte
za svého. Moje matka se zde narodila
a jí děkuji snad za nejdůležitější popudy k mému pozdějšímu a mravnímu životu. Já sám mám zajisté
mnoho osobních vztahů k Hustopeči…“
Příznivci T.G.M. si mohou ve městě projít naučnou stezku Masar yk
a Hustopeče. Naučné tabule přivedou turisty až před v ýznamné
budov y spjaté s prezidentem. Dozví se i zajímavosti o jeho rodině.
Alfons Mucha jezdil
za sestrami
Ještě před tím, než proslulý umělec
Alfons Mucha plně zformoval svůj
rukopis do polohy, jíž se proslavil
a zařadil k celosvětově uznávaným
umělcům secese, zanechal po sobě
cenný soubor ilustrací, k teré vznikly
v letech 1889–1894 pro tiskoviny v ydávané v Hustopečích.
040
Do tehdy německého vinařského města pod Pálavou přivedla Alfonse Muchu rodinná vazba. Jeho sestra Anna, k níž měl umělec
velice blízk ý vztah, se sem vdala za Filipa Kubera. V Hustopečích
v té době bydlela i druhá Alfonsova sestra Anděla se sv ým manželem Janem Remundou. Alfons Mucha zde tak měl celou nejbližší rodinu. V roce 2008 město odhalilo pamětní desku s r ytou
kresbou Alfonse Muchy.
Právě teď píšeme také historii. Sportem.
Tak, jak si Hustopečští považují osobností z historie, vnímají
i osobnosti současné spor tovní a motoristické branže. Důkazem
je i letošní, v pořadí již X. ročník AGROTEC Petronas Syntium
rally Hustopeče 2014, jehož se účastní elita automobilov ých závodníků.
Patnáctileté jubileum letos v lednu provázelo i světov ý atletick ý
mítink Hustopečské skákání MOSS Logistics, k teré je součástí
Moravské v ýškařské tour. Toto spojení tr vá již deset let. Za tu
dobu přivítali Hustopečští řadu mimořádných atletů. A byli svědk y
mimořádných v ýkonů. Potvrzuje to druhé místo ve světov ých tabulkách halov ých mítinků v roce 2014.
Příznivci FREEST YLE motocrossu znají bezpochyby nestora tohoto spor tu Petra Kuchaře, k ter ý v Hustopečích žije a město reprezentuje na evropské i světové úrovni.
Hustopeče jsou nejen Srdcem vinic a mandloní, ale také sportovních osobností.
Dagmar Sedláčková
Vedoucí marketingu a kultur y města Hustopeče
OFICIÁLNÍ PROGRAM
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI
P
XX. ročník | 2. – 4. 10. 2014
Ř
mázhausy • program pro děti • hudební a divadelní představení
mázha
E
D
vyjímečná
ohňová show • historický průvod a mnohem víc
vyjí
P
D
TU
O
S
R
V
v sobotu večer
Čechomor
E
E
J
P
N
Ceny vstupného v předprodeji:
C
11. 5. – 31. 8. 2014 na 2 dny 100,- Kč
11. 9. – 2. 10. 2014 na 2 dny 150,- Kč
E
K
Vstupné na místě 3. – 4. 10. 2014:
Vstupné na pátek
100,- Kč
Vstupné na sobotu
150,- Kč
Vstupné na 2 dny
200,- Kč
TIC Hustopeče, dům U Synků, Dukelskéé n
nám.
á 23, Hustopeče, tel.: 519 412 909
PŘEDPRODEJ NA TIC
Pátek 4. 7. 2014
Vstupné: 350,- Kč
VYHAZOVAČI
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: P. Pálek, P. Vágner, E. Čekan, V. Hájek.
Neděle 6. 7. 2014 v 18.00
KRYSÁCI (pro děti)
Divadlo Špílberg Brno
Vstupné : 70,- Kč
Středa 9. 7. 2014
DOVOLENÁ PO ČESKU
Divadelní soubor Kroměříž
Vstupné: 130,- Kč
Pátek 11. 7. 2014
Vstupné: 350,- Kč
TURECKÁ KAVÁRNA
Hrají: V. Vydra, J. Boušková, N. Konvalinková a M.
Hádek.
Středa 16. 7. 2014
Vstupné : 130,- Kč
KDOPAK TO ZVONÍ
Divadelní soubor Teatrum Velké Opatovice.
4. -
Pátek 18. 7. 2014
Vstupné: 350,- Kč
VŠE O MUŽÍCH
Studio Dva Praha
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný.
18.
7. 2
014
Hraje se za každého počasí. V ceně vstupenky je sklenička
vína. Předprodej vstupenek: TIC Hustopeče, Dukelské
nám. 23, tel.: 519 412 909 a hodinu před představením.
TIC města Brna, Radnická 2, tel. 542 427 130
TIC Břeclav, U Tržiště 8, tel. 519 326 900
TIC Mikulov,o.p.s., Náměstí 158/1, tel. 519 510 855
Permanentka na všechna večerní představení 1000,- Kč
www.hustopece-city.cz • www.hustopece.cz
... mezi vinohrady
Na prahu
čtvrtstoletí
Z perspek tiv y jednoho lidského života je ještě mladá, ale
má za sebou již bohatou historii. Její dosavadní v ý voj lemovala
řada důležitých milníků od založení firmy přes získání zastoupení
pro všechny produk ty skupiny CNH až k nedávnému vstoupení
na maďarsk ý trh. O kom se tu vlastně píše? Řeč je o Agrotecu
a jeho „dceřinkách“ sdružených ve skupině Agrotec Group.
Úspěch není náhoda hlásá slogan jedné z našich dceřiných společností. A je tomu opravdu tak.
Pár čísel o Agrotec Group:
Rok založení
1990
Působnost
Česko / Slovensko / Maďarsko
Počet zaměstnanců
< 700
Počet společností ve skupině
6
Obrat
< 5 miliard Kč
Od svého vzniku společnost stabilně roste. Obrat celé skupiny
obchodních společností již přesahuje pět miliard Kč. Mnoho let
úspěšného podnikání v silně konkurenčním prostředí a cer tifi-
042
kace systému řízení k vality ISO 9001 doka zují, že svoji práci
děláme dobře.
Agrotec Group se v současné době řadí k největším česk ým
firmám obchodujících s pozemní technikou. Do její nabídk y patří
zemědělská technika, stavební stroje, nákladní nebo osobní automobily. Filozofií skupiny AGROTEC je posk ytovat komplexní služby, aby se zákazník mohl plně soustředit na svoje podnikání a byl
v něm úspěšný. Spolupráce s námi musí zákazníkům přinášet
konkurenční v ýhodu. Proto neustále pracujeme na tom, abychom
co nejlépe pomáhali s v ýběrem, financováním i spolehliv ým provozem veškeré technik y, k terou nabízíme.
Celý záběr ak tivit je kromě společnosti AGROTEC a. s. zajišťován
firmami AGRI CS a. s., AGROTEC ser vis s. r. o., AGRI CS Slovakia s. r. o., BMC s. r. o. a AGROTEC Magyarorzság Kft. Všechny
subjek ty jsou sdruženy ve skupině AGROTEC Group.
Naše obchodní činnost je charak terizována odvahou, pohybem a dynamikou. A není to jenom dík y strojům a vozidlům, jak
by se mohlo zdát. Dynamika a energie jsou veličiny, k teré nás
posouvají stále blíže k našim zákazníkům a odvaha hledat další
příležitosti podtrhuje naši snahu neustále se zlepšovat. I dík y této
skutečnosti jsme se rozhodli podporovat spor t, k ter ý se v yznačuje stejnými vlastnostmi. Rally v yžaduje od sv ých závodníků velkou
odvahu a bez dostatečné energie a dynamik y by závodní vozy
neměly žádnou šanci.
Nezbý vá než popřát všem posádkám na Agrotec rally hodně
štěstí a r ychlá odvážná rozhodnutí!
OFICIÁLNÍ PROGRAM
ZABEZPEČENO JIŽ
2 000 000 VOZŮ!
Zvolte ověřenou kvalitu,
žádejte mechanické zabezpečení CONSTRUCT.
Jediná jistota pro váš vůz.
www.construct.cz
Tiskneme 24 hodin denně
KVALITNÍ a RYCHLÝ OFSETOVÝ TISK
s tradicí od roku 1992
Letáky a plakáty • katalogy • knihy a brožury • kalendáře • bloky
• pohlednice • dopisní papíry • samolepky
Poskytu jeme komplexní řešení při výrobě Vašich tiskových materiálů
Okružní 19, 638 00 Brno, tel.: +420 545 222 585, e-mail: [email protected]
www.tiskarnabrno.cz
inzerce_rally_2014.ai 1 3.6.2014 17:07:14
TIS_(148x103mm)_i.indd 1
24.5.2012 14:11:32
Poznejte, ochutnejte a užijte si Gotberg!
Jen dobré přetrvá
Vinařství Gotberg se nachází nedaleko Hustopečí v obci
Popice. Vinařství, které podle rozlohy vinohradů patří
k největším bioproducentům hroznů v České republice,
hospodaří na 45,5 hektarech vlastních vinic na viničních
tratích Panenský kopec, Svidrunk, Sonberk a Stará hora.
Od svého založení vsadilo vinařství na kvalitní přívlastková vína a zaměřilo se na tradiční i nové odrůdy, které
do zdejší lokality patří a kterým se zde dobře daří. Z bílých
vín to jsou Pálava („vlajková loď“ vinařství Gotberg), Tramín červený, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Muškát
moravský, Rulandské šedé, Chardonnay a Sauvignon,
z červených pak Frankovka, Merlot a Rulandské modré.
Habánské sklepy byly postaveny tzv. Habány roku
1614, v dobách největšího rozmachu vinařství na Moravě. Habáni si na Moravě získali respekt jako zruční
řemeslníci a vynikající vinaři. Vinařství, které navazuje na jejich dědictví, se nachází ve Velkých Bílovicích,
tradiční moravské vinařské obci.
Filozofie uplatňovaná při výrobě vín je dosáhnout
jemné čisté chuti při zachování odrůdového výrazu
www.gotberg.cz
www.habanskesklepy.cz
Prémiová vína ověnčena úspěchy
Nové technologie při zachování tradic
Památkově chráněný sklep Vinařství Lacina ve Velkých
Pavlovicích na ulici V Údolí získal již několik prestižních
umístění: 3. místo v soutěži Nejlépe opravené kulturní památky Jihomoravského kraje nebo se umístil v první desítce TOP Vinařských cílů 2013 České republiky. V tomto
sklepě, ve kterém na Vás dýchne atmosféra starých časů
Hanáckého Slovácka, zvou Vás Lacinovi k ochutnávce
špičkových vín dolů do habánského sklepa.
Implementace sofistikovaných technologií s důrazem
na tradici a sílu terroir, umožňují produkovat vysoce
kvalitní odrůdová vína s vynikající svěžestí, ovocnými i květinovými tóny, a rovněž vína plná, extraktivní
a kořenitá. Velmi ceněna je nová řada excelentně zpracovaných nízkoalkoholických a nealkoholických šumivých vín řady Terrasso, jejichž vůně i chuť jsou díky
nejmodernější technologii prakticky plně zachovány.
www.vinarstvilacina.cz
www.michlovsky.com
Klasická vína v harmonii s přírodou
Vinařství roku 2013
Rodové vinařství PROQIN od svého zrodu v roce 2007
se zaměřuje na produkci vybraných tichých vín a klasických šumivých vín metodou kvašením v láhvi ve vinařské obci Velké Němčice. Rod Prokešů zde vyrábí víno
již po několik generací. Pěstují si révu na jihozápadně
orientovaných vinicích s vápenitým podložím a humózně-sprašovitým typem půd v jedinečné trati Punty.
Sonberk (Popice) vyrábí pouze přívlastková vína
z vlastní stejnojmenné vinice. Poloha o 40 hektarech je
historicky jedna z nejkvalitnějších viničních tratí nejen
u nás, ale i v Evropě. Je známá již z XIII století, původně jako Sonnenberg – Slunečný kopec. Z této vinice
vyrábíme pouze přívlastková vína, převážně bílá vína
– Ryzlinky rýnské a Pálavy v té nejvyšší možné kvalitě.
www.proqin.cz
www.sonberk.cz
Simply wine...
Vína hrdá na svůj původ
Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou,
věnujeme se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší hrozny, které nám příroda dovolí sklidit přetváříme
ve víno, se kterým se Vám dostává do rukou ztělesněná
práce ve vinici a sklepě. Vychutnejte si vzácný okamžik
souznění s vinařem, vinicí a vinařskou tradicí Čejkovic.
Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. se řadí mezi přední výrobce vína a pěstitele vinné révy, obhospodařuje
450 ha vlastních vinic na Znojemsku a Hustopečsku,
včetně vyhlášené vinice Šobes. V širokém portfoliu výrobků najdete jak velké spektrum jakostních i méně
známých odrůdových vín, tak suché a polosuché pozdní sběry, výběry z hroznů a výběry z bobulí, vína ledová,
slámová vína i sekty a další speciality. Společnost klade
důraz na terroir, které umocní jedinečnost prostředí vinic,
z nichž hrozny pocházejí.
www.samsula.cz
www.znovin.cz
Náš cíle je vyrábět víno autentické, harmonické a plnohodnotné. Práci ve vinohradu ale
i ve sklepě provádíme s velkou péčí. Chceme z každého ročníku získat jen to nejlepší.
„Kvalita vína je ve vinohradě“ tato jednoduchá věta je základem pro naši práci vinaře.
www.canopusmorava.cz
Bez názvu-1.indd 1
31.5.2010 9:59:27
www.mikrosvin.cz
VINNÝ SKLEP
A UBYTOVÁNÍ
www.vinomanak.cz
Vína pohodlně
a za nejlepší ceny
nakoupíte v našem
novém eshopu
www.vinarstvivajbar.cz
Pro vaše obchodní partnery máme
připravena dárková balení
i vína s vašimi etiketami.
vinarství
www.reisten.net
MODERNÍ
PƎevážná ēást vinic se nachází v jedné z nejlepších loA SVĚŽÍ
VÍNA
kalit
Velkopavlovické
vinaƎské oblasƟ nazvané Staré
Hory. Veškerou naši produkci zpracováváme moderními a šetrnými metodami ve vlastním, historickém
vinném sklepĢ z roku 1920. Nabízíme degustace a
akce pro skupinky do 25 osob v pƎíjemném prostƎedí
naší vinárny a komfortní ubytování pro až 20 osob.
www.drapalovoslamovevino.cz
www.vinarstvinosreti.cz
Hlavní 67, Velké Pavlovice
mob.: +420 724 280 791
Oldřich Drápal st.
Klobouček 43, 641 00 Brno, tel.: 728 204 244
Mobil: 777 744 059 | E-mail [email protected]
www.vinarstvi-pfeffer.cz
Navštivte
naši vinotéku,
přijďte posedět
do vinného
sklepa!
Exkurze a degustace
pro jednotlivce
i skupiny, rodinné
i společenské akce.
Více na www.vinium.cz,
[email protected]
nebo tel.: 733 334 369.
EXKLUZIVNĚ U NÁS
KOLEKCE BRÝLÍ
REDBULL RACING
www.eyewear4you.cz
Hustopeče, Smetanova 1
tel.: 724 558 757
www.topoptik.cz
Nádražní 1 Hustopeče 693 01 I www.graweb.com
Originální dárky pro vaše
klienty a zaměstnance . . .
reklama
webdesign
www.vela.cz
www.velia-cz.eu
www.vela.promotextil.eu
VELA CZECH, s.r.o.
Střádalů 43, 718 00 Ostrava Kunčičky, CZECH REPUBLIC
Tel.: 596 121 269, 595 136 919, Fax: 595 136 923
Mobil: JM 602 533 176, SM 602 710 039, Čechy 721 288 704
Inz_SeniorPasy_uni_90x133_Sestava 1 6/2/14 3:21 PM Stránka 1
[fèr-net]
e
t
j
o
p
i
ř
P
!
e
s
Slevová karta ZDARMA
Celoroční slevy od 5 do 50 %
Bonusové a sezónní slevy
Členství pro každého od 55 let
Registrujte se ZDARMA na
www.fair-net.eu
www.seniorpasy.cz
CENTRUM PROJEKTU: SENIOR PASY,
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
tel.: +420 543 210 790, +420 840 111 122
e-mail: [email protected]
K O O R D I N ÁT O R
FLAMENGO
GYROS
EXOTIC CHILLI CURRY
BARBEQUE
ČESNEK
HUBERTUS
MARENGO
ROZMARÝN
Největší prodejce pozemní techniky v ČR
AGROTEC a. s.
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
 +420 519 402 111
| www.agrotec.cz
Download

program ke stažení