01OB.indd 1
25.9.2013 8:07:40
02OB.indd 1
25.9.2013 8:09:50
16. ročník mezinárodního kongresu
Pražské dentální dny pořádá Česká stomatologická komora
/ 16th international congress
Prague Dental Days organizes Czech Dental Chamber
Pod záštitou hlavního města Prahy
/ Under the Auspices of Capital City of Prague
ODBORNÝ VÝBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prezident kongresu / President of the Congress
Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
Viceprezident kongresu / Vice President of the Congress
Jan Černý, viceprezident České stomatologické komory
Předsedkyně odborného výboru / Chairman of the Scientific Committee
Lenka Roubalíková, Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Členové odborného výboru / Members of the Scientific Committee
René Foltán, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Romana Ivančaková, Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Ladislav Korábek, Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha
Magdalena Koťová, Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Jana Krňoulová, Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Hana Kučová, Asociace dentálních hygienistek ČR, Praha
Jan Netolický, Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Luděk Peřinka, Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN, Praha
Partneři PDD 2013 / Partners PDD 2013
Systém klinicky ověřených produktů pro zdravé dásně
Zubní pasta
Efektivně redukuje zánět dásní a krvácení
 s klinicky prověřenou technologií
Triclosan/Kopolymer
 redukuje zánět dásní a jeho příznaky jako
je krvácení a opuchnutí dásní
 chrání před zubním kazem /1450 ppm F
Ústní voda
 pro pacienty se zvýšeným rizikem problémů
s dásněmi
 bez alkoholu
Kontrolní zubní pasta
1,0
Index krvácivosti
dle Löe-Silnesse
 antibakteriální ochrana, která vydrží až po dobu
12 hodin, pro snížení tvorby zubního plaku
1,25
Zubní pasta s fluoridem
cínatým a hexametafosforečnanem sodným
0,75
0,5
Zubní pasta s technologií
Triclosan/Kopolymer
0,25
0
Výchozí
hodnota
6 týdnů
Pacienti (n = 171) byli náhodně rozděleni do jednotlivých skupin.
1. skupina: testovací skupina si čistila zuby se zubní pastou s technologií
Triclosan/Kopolymer, 2. skupina: testovací skupina se zubní pastou
s fluoridem cínatým a hexametafosforečnem sodným a 3. skupina
s kontrolní zubní pastou s fluoridem. Každá skupina si čistila zuby
dvakrát denně po dobu 6 týdnů. Index krvácivosti se hodnotil
na počátku studie a po 6 týdnech. Gingivitida byla výrazně
větší
snížená (p < 0,05) u jedinců, kteří si čistili zuby se zubní pastou
red
ukce
s technologií Triclosan/Kopolymer ve srovnání se zubní pastou
gingivitidy
s fluoridem cínatým a kontrolní zubní pastou s fluoridy.
3×
VÁŠ PARTNER V PÉČI O DUTINU ÚSTNÍ
www.colgateprofessional.co.uk
02PR.indd 1
25.9.2013 8:10:16
Obsah
Contents
Sekce konzervační stomatologie
2–3
Conservative dentistry
2–3
Sekce mladých autorů
4–7
Young authors session
4 – 7
Parodontologická sekce
8 – 11
Periodontology
8 – 11
Ortodonticko-pedostomatologická sekce
12 – 16
Orthodontics and paediatric dentistry
12 – 16
Chirurgicko-implantologická sekce
17 – 21
Dental surgery and implantology
17 – 21
Posterová sekce
22 – 26
Poster session
22 – 26
Protetická sekce
27 – 31
Prosthetic dentistry
27 – 31
Japonský den
32 – 33
Japanese day
32 – 33
Sekce pro sestry a dentální hygienistky
34 – 39
Session for dental assistants and dental hygienists
34 – 39
Mezinárodní kongres Pražské dentální dny, říjen 2013, ročník 15, s. K1–K39 (Suplement časopisu LKS, 2013, ročník 23, číslo 9)
ISSN: 1212-5725
Vychází ročně. Datum vydání: 23. 9. 2013. Místo vydání: Praha, Česká republika
Vydavatel: Česká stomatologická komora, Slavojova 22, Praha 2, PSČ 128 00, IČ: 00224286
Kontaktní osoba: Ing. Hana Štěpánková
Pro ČSK vyrobil: Radim Vaněk – Handy
Uzávěrka: 3. 9. 2013
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K1
SEKCE KONZERVAČNÍ STOMATOLOGIE
CONSERVATIVE DENTISTRY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Biologická a technická hlediska
při ošetření kořenového kanálku
Funkční ošetření laterálního úseku
Biology and technology in root canal
treatment
PHILIPPE W. SLEIMAN
Libanonská univerzita, Škola zubní medicíny, Libanon;
Univerzita v Severní Karolíně, USA
University of Lebanon, School of Dental Medicine, Lebanon;
University of North Carolina, USA
Základními nástroji při mechanické preparaci
kořenového kanálku jsou rotační nikl-titanové
nástroje. Přednáška poskytne přehled různých
systémů nástrojů pro ošetření kořenového
kanálku a odpovídajících sekvencí nástrojů
používaných při preparaci kanálku, zejména pak
v apikální třetině. V přednášce bude
diskutována druhá generace NiTi slitin, stejně jako biologické
aspekty preparace kořenového kanálku, mechanické narušení
biofilmu a rozšíření apikálního průměru v souladu se
standardy UNC v závislosti na tvaru kořene a anatomické
složitosti kanálku. Cílem ošetření kořenového kanálku je
zachránit zub, ale v některých zvláštních endodontických
případech, které budou předloženy, ukážeme, že ošetření
kořenového kanálku může způsobit vážné život ohrožující
komplikace. Pro nás, zubní lékaře a endodontisty, je hlavním
cílem poskytnout našim pacientům co nejlepší ošetření
respektující biologii a anatomii.
Rotary nickel-titanium instruments are the basic tools in the
mechanic preparation of the root canal. Overview of various file
systems and adequate sequences of canal preparation,
especially in the apical third. Second generation of NiTi alloy
will be discussed as well as the biology of root canal
preparation, mechanical disruption of biofilm, enlargement of
the apical diameter in compliance with the UNC standards and
depending on the geometry of the root and the anatomical
complexity of the canal. The final goal of RCT is to save the
tooth and in some advance cases in Endodontics that are going
to be exposed we are going to see that root canal treatment
may have severe complications even on the life of the patient.
As dentist and endodontist our primary goal is to present the
best treatment for our patient with respect to the biology and
anatomy.
_____K2
Functional treatment of lateral region
PETR HAJNÝ
EXI-GROUP, s. r. o., Praha
EXI-GROUP Ltd., Prague
Pro ošetření defektů tvrdých zubních tkání
v laterálním úseku je možné použít nepřeberné
množství materiálů a technik. Můžeme tak vybírat
z materiálů nejrůznějšího složení, pevnosti,
vzhledu i trvanlivosti. V praxi však lékaři volí typ
ošetření i s ohledem na časovou náročnost
a finanční zatížení. Cílem této přednášky je
upozornit na nejčastější chyby při ošetřování zubů laterálních
úseků přímými i nepřímými technikami. Zároveň se v rámci
fotodokumentace přednáška snaží názorně ukázat negativní
následky preventivně extenzivních technik a vysvětluje nynější
pojetí „konzervativní“ preparace. S postupně vyvíjejícími se
technikami a zkušenostmi chápeme základní parametry ošetření
laterálních zubů trochu odlišněji než dříve a zaměřujeme se nyní
hlavně na dlouholetou funkci a stálost ošetření. Ta je založena na
zachování maximálního množství zubních tkání, avšak
s vyloučením všech slabých míst a rizikových struktur. Společně
s kvalitními a pevnými rekonstrukčními materiály však přichází
i nové techniky kontroly funkce těchto náhrad, díky čemuž již
není zásadním cílem vyvíjení pevnějších a odolnějších materiálů.
Současné diagnostické postupy tak bohužel odhalí poškození
pacientů, a to někdy s vážnými následky, způsobené banálními
a běžnými zákroky praktických stomatologů, ortodontistů
i protetiků.
For the treatment of defects of hard tooth tissues in the posterior
segment can be used a plenty of materials and techniques. We can
choose from various materials composition, strength, appearance
and durability. In a practice, physician selects the type of treatment
with regard to the time demands and financial burden. The aim of
this lecture is to highlight the most common mistakes made during
the dental treatment of lateral sections of direct and indirect
techniques. At the same time the lecture illustrates through the
photos the negative consequences of extensive preventive
techniques and explains the current concept of “conservative”
preparation. With the gradually evolving techniques and
experience we understand the basic parameters of the treatment of
lateral teeth little differently than before and now we focus mainly
on the function and long-term stability of the treatment. It is based
on maintaining the maximum amount of dental tissues but
excluding any vulnerabilities and risk structures. Together with
high-quality materials and solid reconstruction, however, comes the
new control techniques such refunds control function, making no
longer essential to developing stronger and more durable
materials. Current diagnostic procedures, unfortunately, reveal
harm to patients that may have serious consequences caused by
the banal and common practical procedures of practical dentists,
orthodontists and prosthetists.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE KONZERVAČNÍ STOMATOLOGIE
CONSERVATIVE DENTISTRY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Kořenové nástavby – nové technologie
a materiály zjednodušující pracovní
postupy
Jak preparovat pro celokeramické
rekonstrukce. Jak efektivně docílit
estetiky, funkčnosti a trvanlivosti u přímé
i nepřímé kompozitní výplně
Post and core build-up, new technologies
and materials to simplify procedures
MARCELO BALSAMO
Univerzita v Sao Paulo, Brazílie
University of Sao Paulo, Brazil
Cílem přednášky je prezentovat postendodontické
ošetření založené na estetických a adhezivních
postupech. Nové pokroky v technikách
zhotovování kořenových nástaveb pomáhají
v rekonstrukci poškozené struktury zubu použitím
adhezivních materiálů a FRC čepů nové
generace. Tyto čepy přináší nové speciální
vlastnosti, které umožňují redukci času stráveného
stomatologickým ošetřením, na který jsme byli zvyklí v případě
indikace tradičních protetických technik. Během přednášky bude
předvedena nová technika – postup zhotovení kořenové nástavby
v jednom kroku s použitím nových materiálů, které jsou v současné
době k dispozici na dentálním trhu. Pro správné tmelení čepů je
nezbytné dodržení určitých doporučení. Během přednášky bude
věnován čas správnému výběru hlavních materiálů používaných
v této fázi stomatologického ošetření a s tím i souvisejícím
způsobům použití dentálních adheziv.
The aim of this lecture is the post-endodontic treatment based
on aesthetic and adhesive procedures. The new advances in core
build-up techniques can help to rebuild damaged dental structures
by applying adhesive materials and the new generations of glass
fibre posts. These posts can bring new special features to decrease
the time consumed during the dental consults as we used to see
when indicating traditional prosthodontics techniques. A new
technique will be shown during this lecture, the one step core
build-up procedure with the application of new materials now
available in the dental market. Some special requests are necessary
for the correct post luting. A well done selection of the main
materials used in this step of the dental treatment and an
appropriate review of the way of use of the dental adhesives are
also approached during this lecture.
How to prepare for all ceramics. How to
reach effectively esthetics, function and
durability of direct and indirect
restauration
HOLGER GLEIXNER
Soukromá klinika Lindau, Nonnehorn, Německo
Private clinic Lindau, Germany
Atraktivní úsměv tvoří sada harmonicky
uspořádaných zubů a zdravě vypadající dásně. Je
v našich rukou vytvořit hezky a harmonicky
vypadající zuby odpovídající potřebám našich
pacientů. Začíná se již preventivními ošetřeními
a minimálně invazivními technikami používanými
při zhotovování výplní malých kavit. Vhodným
postupem k rekonstrukci přirozeného vzhledu zubu jsou techniky
postupného vrstvení. Ať již rekonstruujeme ulomenou hranu,
nebo uzavíráme diastema. Budou vysvětleny optické vlastnosti
výplňových materiálů a probírány různé kompozitní materiály, jako
je Empress direct nebo Tetric Evo Ceram. Pokud přímé postupy
naše požadavky nesplňují, musíme hledat jiné možnosti.
Sledujeme-li nadále cíl minimálně invazivního ošetření, jsou
s ohledem na estetiku a dlouhou životnost nejlepší možností
keramické materiály. Přednáška na klinických případech provede
od anamnestických otázek, přes volbu správného materiálu
a postupů, až po řešení odpovídající zvolené barvě. Pracujeme-li
s celokeramickými materiály, je klíčem k úspěchu preparace.
Budou předvedeny preparační techniky spolu s tipy na
cementování.
An attractive smile is created by teeth set in a harmonic order and
healthy appearing gums. It is in our hands to create nice and
harmonic appearing teeth according to our patients needs.
Starting up with preventive treatments and minimal invasive
techniques to restore small decays. Multi layer techniques are
a proper tool to rebuild a tooth in his natural appearance. Whether
we restore a broken edge or close a diastema. Optical properties
of restorative materials are explained. Various composite materials
like Empress direct or Tetric Evo Ceram are explained. When direct
methods do not fulfill our demands we have to find further options.
Still following the aim of minimal invasive treatment, ceramic
materials are the best option when aesthetic and durability are in
focus. Along with clinical cases the lecture takes you from
anamnestic questions to the choice of the right material and
methods to the solution for the colour choice. Preparation is the
key to success when we work with all ceramic materials.
Preparation techniques are demonstrated along with tips and tricks
for cementation.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K3
SEKCE MLADÝCH AUTORŮ
YOUNG AUTHORS SESSION
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Fixní řešení pro bezzubou čelist
Vliv jednotlivých typů výztuží na pevnost
provizorního Branemarkova můstku
Fixed solutions for edentulous jaws
IVAN MARTIN ml.
Privátní praxe, Sokolov
Private practice, Sokolov
Úvod: Při rekonstrukci bezzubé čelisti narážíme na
řadu problémů a komplikací. Cílem této
prezentace je pomoci s nalezením optimálního
způsobu rehabilitace s ohledem na estetiku,
funkčnost, bezpečnost, cenu a dostupné
technologie. Materiál a metodika: V průběhu
sdělení bude prezentováno srovnání dostupných
technologií od klasických konvenčních až po současné trendy
a high-tech se všemi plusy a minusy. Dále retrospektivním
sledováním souboru vlastních pacientů bude poukázáno na
incidenci nejrůznějších selhání v přímé souvislosti s použitou
technologií a materiály. Závěr: Ze závěrečného vyhodnocení vyjde
doporučeníhodný způsob, technologie a materiál pro fixní řešení
bezzubé čelisti.
Introduction: There are several problems and complications we
have to face when reconstructing an edentulous jaw. The aim of
this presentation is to help finding the optimal way of
reconstruction with regard to esthetics, function, security, price and
available technologies. Materials and Methods: During the session,
a comparison of available technologies will be presented, starting
with conventional ones moving on to present-day and high-tech
solutions with all their pros and contras. Further on, a set of patients
will be observed retrospectively and various failures will be shown
that have a direct connection to the used technology and material.
Conclusion: A recommended method, technology and material for
the fixed reconstruction of an edentulous jaw will result from the
closing evaluation.
The influence of different types of
reinforcement on the strength of
temporary Branemark bridge
ZDENĚK ZDRÁHAL
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Hradec Králové
Cíl: Provizorní Branemarkovy můstky patří mezi velmi
frekventovaný typ náhrady zhotovovaný na našem pracovišti.
Problémem, s nímž se relativně často potýkáme, je jejich
nedostatečná pevnost. Můstky se zhotovují na základě otisku
sejmutého ihned po implantaci a odevzdávají se v tentýž
den odpoledne. Podle našich zkušeností dochází ke vzniku
prasklin nebo zlomenin těla můstku v cca 30–40 % případů,
a to jak během fáze vhojování implantátů, tak v době do
odevzdání definitivní rekonstrukce. Opravy jsou časově
náročné a neplánovatelné. Cílem naší studie bylo proto zjistit
vliv použité výztuže na pevnost provizorního Branemarkova můstku. Materiál
a metodika: Pro sledování pevnosti byly zhotoveny standardizované
akrylátové bločky (rozměry 40 x 10 x 10 mm; Interacryl HOT, Interdent) a do
nich zabudovány různé typy výztuží: Dentapreg® PFM, Dentapreg® PFU, drát
(kulatý sponový drát z nerezavějící oceli, průměr 0,9 mm), zesilovací mřížka
a pozlacená mřížka v roli (síla 0,4 mm). Cyklické, přesně definované zatížení
všech vzorků proběhlo dle standardního schématu v přístroji MTs – BIONIX,
který umožňuje nastavení proměnlivých rázů. Výsledky: Bylo změřeno 5 skupin
vzorků: Dentapreg® PFU, výsledná hodnota destrukční síly je (1497 ± 249) N,
všechny vzorky zůstaly po zkoušce celistvé. Dentapreg® PFM, výsledná hodnota
destrukční síly je (822 ± 116) N, všechny vzorky zůstaly po zkoušce v jednom
kuse. Drát, výsledná hodnota destrukční síly je (1359 ± 113) N, všechny vzorky
zůstaly po zkoušce kompaktní. Zesilovací mřížka, výsledná hodnota destrukční
síly je (1497 ± 265) N, 6 vzorků zůstalo v kuse, 4 vzorky se po zkoušce rozpadly.
Pozlacená mřížka, výsledná hodnota destrukční síly je (1351 ± 96) N, všechny
vzorky se po zkoušce rozpadly. Závěr: Nejnižší odolnost vůči cyklickému
zatížení byla zjištěna u výztuže Dentapreg® PFM. Dentapreg® PFU vykazuje sice
vysokou odolnost zátěži v ohybu, ale při větším působení síly by došlo ke
kompletní destrukci vzorku. Oba typy armovacích mřížek vykázaly rovněž
vysokou rezistenci v zátěžovém testu, ale překročením maximální destrukční síly
došlo k úplnému poškození většiny vzorků. Z hlediska soudržnosti akrylátového
vzorku a s přihlédnutím k výsledné destrukční síle lze označit drát jako nejlépe
vyhovující výztuž. Práce vznikla ve spolupráci s firmou Lasak.
Objective: Temporary Branemark bridges are very frequent type of construction
made in our workplace. The problem, we relatively often face up, is their lack of
strength. Bridges are made from impression taken immediately after
implantation and submitted on the same day in the afternoon. In our experience,
cracks or fractures of the body bridge are formed by in about 30–40% of cases,
both during the healing phase of implants, and at the time of delivery to the final
reconstruction. Repairs are time consuming and not plannable. The aim of our
study was to determine the effect of reinforcement on the strength of temporary
Branemark bridge. Materials and Methods: The standardized acrylic blocks were
made for monitoring the fort (dimensions 40 x 10 x 10 mm; Interacryl HOT,
Interdent) and various types of reinforcements were installed into the blocks:
Dentapreg® PFM, Dentapreg® PFU, wire (round copula stainless steel wire, diameter 0.9 mm), reinforcement grid, and gilded grille in the coil (thickness
0.4 mm). Cyclical, precisely defined load was carried out on all samples,
according to the standard scheme in the device MTs – BIONIX which allows to
set variable shocks. Results: 5 groups of samples were measured: Dentapreg®
PFU, resulting value of destructive force is (1497 ± 249) N, all samples remained
intact after the test. Dentapreg® PFM, resulting value of destructive force is
(822 ± 116) N, all samples remained in one piece after the test. Wire, resulting
value destructive force is (1359 ± 113) N, all samples remained Compaq after the
test. Reinforcing grid, resulting value destructive force is (1497 ± 265) N,
6 samples remained in a row, 4 samples fell apart after the test. Gold-plated grille,
resulting value destructive force is (1351 ± 96) N, all samples fell apart after the
test. Conclusion: The lowest cyclic loading resistance was found in the
reinforcement Dentapreg® PFM. Dentapreg® PFU although exhibits high
resistance to bending stress but with higher force causing the complete
destruction of the sample. Both types of reinforcement grids also showed high
resistance in the stress test but in case of exceeding the maximum destructive
force most of the samples were completely damaged. In terms of consistency of
acrylic sample taking into account the resultant destructive power as the most
suitable can be described the wire reinforcement. The work was created in
collaboration with Lasak.
_____K4
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE MLADÝCH AUTORŮ
YOUNG AUTHORS SESSION
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Nekrotizující sialometaplazie –
léze imitující orální malignity
Diagnóza hepatocelulárního karcinomu
na základě příznaků v orofaciální oblasti
Necrotizing sialometaplasia –
an oral cancer-mimicking lesion
The diagnosis of hepatocellular
carcinoma based on symptoms in the
maxillofacial region
LUKÁŠ HAUER1, JAN JAMBURA1, PAVEL ANDRLE1,
ALENA SKÁLOVÁ2, LUBOR HOSTIČKA1
Stomatologická klinika a Šiklův patologický ústav LF UK a FN,
Plzeň
1
Department of Dentistry, 2Sikl´s Patology Department,
Charles University, Faculty of Medicine & University Teaching
Hospital, Plzeň
1
2
Úvod: Nekrotizující sialometaplazie (NS) je
relativně vzácný, benigní, spontánně se hojící
patologický proces postihující převážně malé
slinné žlázy patra. Etiopatogeneze těchto lézí
není dosud zcela jasná, považují se za infarkt
slinných žláz. Klinicky a v některých případech
i histologicky napodobují určité orální
malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových
či lokálních onemocnění. Autoři prezentují případ 76leté ženy
s bilaterálními metachronními NS v atypické lokalizaci na ústní
spodině. Pro suspekci z malignity byla primární léze řešena
chirurgicky, excizí s transpozicí pravého Whartonova vývodu.
Druhostranná léze (vzniklá po 5 měsících) již byla považována za
NS, ale pro malou tendenci k hojení byla též excidována, ovšem
s menší radikalitou. Pro srovnání je prezentován případ 58leté
ženy s typickým průběhem bilaterální synchronní NS patra, kdy
při konzervativním postupu došlo během 1 měsíce ke
spontánnímu zhojení. Závěr: NS může imitovat maligní nádory
dutiny ústní. Především při výskytu v atypické lokalizaci není na
tuto diagnózu pomýšleno. Při diagnostických pochybnostech
a/nebo absenci hojení je indikována probatorní biopsie nebo
kompletní odstranění léze.
Introduction: Necrotizing sialometaplasia (NS) is a relatively rare,
benign, self-healing pathological condition affecting
predominantly palatal minor salivary glands. Etiopathogenesis of
these lesions is still not well understood, they are considered to
be salivary gland infarction. The clinical and in some cases also
histopathologic features of NS mimic certain types of oral cancer
or manifestations of benign, but serious systemic or local oral
diseases. The authors present a case of 76-year-old woman with
bilateral metachronous NS in an uncommon localization of the
floor of the mouth. Because the primary lesion was
suspicious for oral cancer, it was treated surgically by the
excision with transposition of the right Wharton’s duct.
Contralateral lesion (occurred 5 months later) has been
considered as NS, but because of its slow healing tendency a less
radical excision was also performed. For comparison, a case of
58-year-old woman with a typical course of bilateral synchronous
palatal NS is presented. The conservative approach was
indicated and the lesions healed spontaneously within 1 month.
Conclusion: NS can mimic malignant tumors of the oral cavity.
This diagnosis is not considered especially in the cases of
occurrence in uncommon localization. If there is an uncertainty
in diagnosis and/or lesion doesn’t heal the incisional or excisional
biopsy is indicated.
JAN JAMBURA1, LUKÁŠ HAUER1, PAVEL ANDRLE1,
LUBOR HOSTIČKA1, PETR POŠTA1, ONDŘEJ DAUM2
1
Stomatologická klinika a 2Šiklův patologický ústav LF UK a FN,
Plzeň
1
Department of Dentistry, 2Sikl´s Patology Department, Charles
University, Faculty of Medicine & University Teaching Hospital,
Plzeň
Úvod: Hepatocelulární karcinom (HCC) je maligní
nádor primárně vycházející z jaterní tkáně. Ve
většině případů vzniká již v terénu chronických
patologických změn, nejčastěji na podkladě
cirhózy nejrůznější etiologie. Klinické příznaky
onemocnění jsou až pozdní a nespecifické. HCC
metastazuje nejčastěji do plic, abdominálních
lymfatických uzlin a do kostí. Metastázy do obličejového skeletu
jsou extrémně vzácné. Autoři prezentují případ 58letého pacienta
doporučeného PZL na naše pracoviště pro nebolestivé tuhé
zduření levé tváře. Na základě klinického, radiologického a po
odebrané biopsii i histologického vyšetření byla diagnostikována
metastáza HCC v orofaciální oblasti, jako první a jediný klinický
projev generalizovaného maligního onemocnění. Po proběhlé
onkologické léčbě se u pacienta navíc rozvinula osteonekróza
mandibuly smíšené etiologie (radioterapie, biologická léčba,
bisfosfonáty). Pacient zemřel 18 měsíců od stanovení diagnózy.
Závěr: Projevy HCC v orofaciální oblasti jsou vzácné. V časných
stadiích této malignity může být úspěšná chirurgická léčba.
V pozdních stadiích je indikována pouze paliativní onkologická
terapie. Tito nemocní obvykle umírají během 3–6 měsíců.
Introduction: Hepatocellular carcinoma (HCC) is a malignant tumor
arising primarily from the hepatic tissue. In most cases, it arises in
the field of chronic pathological changes, usually cirrhosis of
various etiologies. Clinical symptoms are nonspecific and late. HCC
most commonly metastasizes to the lungs, abdominal lymph nodes
and bones. Metastases to the facial skeleton are extremely rare.
The authors present the case of 58-year-old patient, who has been
recommended to our department by his dentist for solid painless
swelling of the left cheek. The clinical, radiological and histological
examination of this lesion was made. The result was very surprising.
The metastasis of HCC in orofacial region was diagnosed, as the
first and only clinical manifestation of generalized malignancy. After
the patient passed oncological treatment, the osteonecrosis of the
mandible of mixed etiology (radiation therapy, biological therapy,
bisphosphonates) developed. The patient died 18 months after the
diagnosis was made. Conclusion: The manifestations of
hepatocellular carcinoma in the orofacial region are rare. In the
early stages of this malignancy surgical treatment may be
successful. In the late stages only palliative oncological therapy is
indicated. These patients usually die within 3–6 months.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K5
SEKCE MLADÝCH AUTORŮ
YOUNG AUTHORS SESSION
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Vplyv rôznych vrstviacich techník na
okrajový uzáver kompozitných výplní
Poškození zárodku stálého zubu
The influence of different incremental
techniques to marginal adaptation of
composite restorations
MARCELA ŠATANKOVÁ1, JOZEF MINČÍK2, GABRIEL SUČIK3
1. stomatologická klinika UN LP a LF UPJŠ, 2Privátna zubná
ambulancia, 3Hutnícka fakulta Technickej univerzity, Košice,
Slovensko
1
1st Department of Dentistry, Pavol Jozef Šafárik University in
Košice, 2Private dental practice, 3Faculty of Metallurgy, Technical
University of Košice, Slovakia
1
Kompaktný okrajový uzáver je základným
predpokladom dlhodobej životnosti výplne.
Dnešné kompozitné materiály majú veľmi dobré
fyzikálne vlastnosti a nízku polymerizačnú
kontrakciu. Napriek tomu však stále hrozí riziko
vzniku silného polymerizačného pnutia
a odtrhnutia výplne od tvrdých zubných tkanív.
Kontrakčné pnutie závisí od techniky vrstvenia materiálov,
respektíve od použitia podložiek pod fotokompozit. Cieľom našej
práce bolo zhodnotenie okrajového uzáveru kompozitných výplní
u rôznych vrstviacich techník. Metodika: u extrahovaných
intaktných premolárov sme preparovali kavitu II.triedy a zaplnili
rôznymi vrstviacimi technikami. Po termocykle 5–55°C sme zuby
ponorili do imerzného roztoku 0,5% fuchsínu na 24 hodín. Na
vzorkách boli prevedené sagitálne rezy a sledovali sme okrajový
uzáver a mikroleakage pod mikroskopom.
Compact marginal seal is essential for long-term restorations.
Today’s composite materials have very good physical properties
and low shrinkage. Nevertheless, there is still the risk of a strong
polymerization stress and rupture of the filling from hard dental
tissues. Contraction stress depends on the layering technique
respectively on using of the base material under the composite. The
aim of this study was to evaluate marginal seal in different layering
techniques. Methods: Class II cavities in extracted premolars were
prepared. Cavities were filled with esthetic material by different
techniques. After termocykling between 5–55°C were the samples
immersed to 0,5% basic fuchsin for 24 hours. We observed
a marginal seal and mikroleakage under a microscope on sagittal
slices.
_____K6
Malformation of permanent tooth germ
MICHAELA VOLČKOVÁ1, ALEŠ MATOUŠEK2,
MARTINA KUKLETOVÁ1
1
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, 2CEITEC –
Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické,
Brno
1
Department of Dentistry, Masaryk University, Faculty of
Medicine & St. Anne´s University Teaching Hospital, 2CEITEC –
Central European Institute of Technology, University of
Technology, Brno
Úvod: Práce popisuje poškození zárodku stálého
zubu, které bylo způsobeno zánětlivými
procesy v periapikální oblasti kořene dočasného
předchůdce. Charakteristika: Práce uvádí tři
podobné případy. V prvním případě došlo na
podkladě zánětlivého procesu ke spontánnímu
vyloučení zárodku zubu 14 do dutiny ústní. Ve
druhém případě byla diagnostikována opožděná erupce zubu 35.
Rentgenologickým vyšetřením bylo zjištěno, že zub je založen, ale
v okolí zárodku je viditelné projasnění kosti. Pacient byl odeslán
na germektomii na chirurgické oddělení Stomatologické kliniky
LF MU u sv. Anny v Brně. Ve třetím případě byl pacient vyšetřen
v rámci pohotovostní služby na oddělení dětské stomatologie
pro přetrvávající otok po extrakci zubu 74. Rentgenologickým
vyšetřením bylo prokázáno projasnění kosti v oblasti zárodku
stálého zubu. Dítě bylo odesláno na chirurgické vybavení
zubního zárodku. Všechny uvedené případy měly v anamnéze
destrukci dočasného předchůdce kazem, zánětlivé komplikace
a předčasnou extrakci dočasného zubu. Závěr: Záněty v periapikální oblasti dočasných zubů mají výrazný vliv na vývoj a stav stálého
chrupu. Proto je nutné věnovat dostatečnou pozornost prevenci
zubního kazu a dočasný chrup včas sanovat, aby se podobným
důsledkům předcházelo. Studie byla podpořena projektem
Specifický výzkum MUNI/A/0888/2012 a projektem CEITEC –
CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Introduction: The aim of the study was to describe malformations
of permanent tooth germs caused by inflammation in the
periapical region of primary teeth. Description: The study presents
three similar cases. The first case involved the germ of tooth 14
spontaneously eliminated into the oral cavity. The second case was
referred to our department with the diagnosis of delayed eruption
of the tooth 35. X-ray investigation revealed the tooth germ in the
bone surrounded by the area of radiolucency. Germectomy was
performed in the Department of Oral Surgery. The third patient was
investigated in our department because of the persisting swelling
after the extraction of the tooth 74. X-ray investigation discovered
radiolucency in the bone around the tooth germ. The child was
referred to surgical elimination of the tooth germ. Destruction of
primary predecessor, inflammatory complications, and premature
loss of the primary tooth was registered in medical history of all
three cases. Conclusion: Inflammation in the periapical area of
primary teeth has a great impact on the development and status of
permanent dentition. Therefore, prevention and early treatment of
tooth decay in primary dentition is of great importance also in
prevention of similar consequences in permanent dentition.
This study was supported by projects Specific Research
MUNI/A/0888/2012 and CEITEC.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE MLADÝCH AUTORŮ
YOUNG AUTHORS SESSION
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Sklon okluzní roviny vs. neuromuskulární
napětí ve žvýkacích svalech
Occlusal plane inclination vs.
neuromuscular stress in masticatory
muscles
MAKSIM YURCHENKO, IVO KLEPÁČEK, VLADIMÍR MACHOŇ,
HANA HUBÁLKOVÁ
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN,
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Úvod: Rekonstrukce rozsáhlých defektů chrupu je
schopna podstatně ovlivnit stav orofaciální oblasti
a mimo jiné může vyvolat značné změny napětí
žvýkacích svalů. Cílem tohoto sdělení je
prezentace výsledků výzkumu, provedeného na
souboru zdravých dobrovolníků, v němž byla
zkoumána korelace sklonu okluzní roviny ve dvou
projekcích a napětí jednotlivých svalových skupin. Vlastní sdělení:
Předozadní a laterální sklon okluzní roviny byl posouzen pomocí
analýzy telerentgenogramů v počítačovém programu Dolphin.
Současně metodou nepřímé počítačové myografie bylo provedeno
vyšetření 4 svalových skupin orofaciální oblasti – m. temporalis,
m. masseter, m. digastricus anterior a m. sternocleidomastoideus.
Statistické zpracování výsledků obou vyšetření zjistilo významnou
korelaci odchylek sklonu okluzní roviny a neuromuskulárních změn
žvýkacích svalů. Závěr: V současné době protetické ošetření má
být založeno na rekonstrukci chrupu ve správné neuromuskulární
poloze, umožňující maximální klidovou relaxaci žvýkacích svalů
a odstranění jejich spasmu.
Introduction: The reconstruction of the major defects of teeth can
seriously affect the state of maxillofacial region and cause
significant changes in the tone of masticatory muscles. The aim of
this report is to present the results of the research conducted on
healthy volunteers which was focused on the examination of
correlation between the inclination of occlusal plain in two
projections and the tone of the single groups of muscles.
General information: Sagittal and lateral inclination of occlusal plain
was examined by tele-X-ray with the help of computer program
Dolphin. The method of indirect computer myography was applied
for the simultaneous examination of the four groups of muscles of
maxillofacial region, namely m. temporalis, m. masseter, m.
digastricus anterior, and m. sternocleidomastoideus. The statistical
analysis of the obtained results of both examinations proved the
correlation between the deflections of the inclination of occlusal
plain and neuromuscular disorders of masticatory muscles.
Conclusion: Nowadays the prosthetic treatment should be based
on the reconstruction of the dentition in correct neuromuscular
position which enables the maximum relaxation of the masticatory
muscles (at rest) and the removal of the spasms.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K7
PARODONTOLOGICKÁ SEKCE
PERIODONTOLOGY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Orální hygiena, současný stav a trendy
vývoje
Ramanova spektroskopie: nová možnost
v diagnostice a diferenciaci premaligních
a maligních orálních lézí
Oral hygiene, current status and trends
NIGEL L. CARTER
International Dental Health Foundation (Mezinárodní nadace
pro dentální zdraví), Rugby, Velká Británie
International Dental Health Foundation, Rugby, United Kingdom
Cílem přednášky je seznámit s historií, úkoly
a aktivitami organizace International Dental Health
Foundation a popsat současný stav prostředků
ústní hygieny a preventivních technik vedoucích
k nejlepšímu způsobu poskytování péče o dutinu
ústní. Dále přednáška seznamuje s procesem
vývoje prokazatelně účinného souboru pomůcek
pro poskytování primární zubní péče ve Velké Británii. Přednáška
hodnotí základní poznatky prevence zubního kazu, nemocí
parodontu, dietního poradenství a změny návyků nutné pro
zařazení do systému účinné preventivní praxe. Přináší pohled na
rozlišení mezi odborným výkonem a poradenstvím pacientům
s ohledem na dosažení optimálního orálního zdraví. Na závěr jsou
diskutovány možnosti přenosu výše uvedeného systému na český
trh tak, aby pomohl lékařům v primární péči v ČR.
Learning outcomes: To understand the history, operation,
campaigns and activities of the International Dental Health
Foundation. To understand the current status of oral hygiene
products, and preventive techniques for best practice in oral care.
To draw on the process used in the UK to develop evidence based.
Toolkit for the delivery of prevention in primary dental care in the
UK – delivering better oral health. To examine the evidence base
for caries prevention, prevention of periodontal disease, dietary
advice and behaviour modification necessary to implement
effective preventive practice. To distinguish between professional
intervention and advice for patients in terms of achieving optimum
oral health. To discuss how such a process might be translated to
give a similar toolkit to provide a template for primary care
practitioners in the Czech market.
_____K8
Raman spectroscopy: The new age of
diagnostics in differentiating
premalignant and malignant oral lesions
in humans
KEVIN GUZE
Harvardská univerzita, Škola zubní medicíny, Boston, USA
Harvard University, School of Dental Medicine, Boston, USA
Předpokládá se, že molekulární informace získané
z tkání při Ramanově spektroskopii lze použít
jako náhradu za histopatologickou diagnózu.
Cílem našich studií bylo otestovat, zda by bylo
možné použít Ramanovo spektrum k oddělení
premaligních a maligních orálních lézí od normální
sliznice a benigních lézí. Jsme schopni předvést
použití Ramanovy spektroskopie při posuzování orálních lézí, a to
na základě studií prováděných in vitro i in vivo. Jak přesnost, tak
i citlivost byla vysoká. Ramanova spektroskopie nabízí potenciál
pro diagnostiku těchto onemocnění využívající neinvazivní,
pohodlnou, citlivou technologii, která poskytuje okamžité výsledky.
It has been suggested that the molecular signatures acquired from
tissues by Raman spectroscopy (RS) can be used as a surrogate
for histopathogically-based diagnosis. The objective of our studies
were to test whether Raman spectra could be used to separate
premalignant and malignant oral lesions from normal mucosa and
benign lesions. We have been able to demonstrate, from both in
vitro and in vivo studies, the application of RS for assessing oral
lesions. Both specificity and sensitivity were high. RS offers the
potential to provide a diagnosis of disease using a non-invasive,
convenient, sensitive technology, which provides immediate results.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
PARODONTOLOGICKÁ SEKCE
PERIODONTOLOGY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Stručný přehled chorob parodontu
vznikajících bez asociace s dentálním
plakem
Orofaciální granulomatóza
(Melkerssonův-Rosenthalův syndrom)
A brief review of periodontal diseases
without connection with dental plaque
RADOVAN SLEZÁK1, VLADIMÍRA PAULUSOVÁ1,
MARTIN ŠEMBERA1, JAN LACO2
1
Stomatologická klinika a 2Fingerlandův ústav patologie LF UK
a FN, Hradec Králové
1
Department of Dentistry, 2Fingerland´s Department of
Pathology, Charles University, Faculty of Medicine & University
Teaching Hospital, Hradec Králové
Úvod: Mezi chorobami parodontu dominují četností
výskytu a socioekonomickým významem tzv. plakem
podmíněné choroby – gingivitida a parodontitida.
Etiologicky a klinicky pestřejšími, mnohdy
i medicínsky výrazně závažnějšími jsou však choroby
parodontu vznikající bez této asociace. Cíl: Přehled
klinických projevů, diagnostických a terapeutických
možností při některých nemocích parodontu
nemajících kauzální vztah k dentálnímu plaku. Vlastní sdělení:
Diskutovány jsou atypické choroby parodontu infekčního původu –
primární herpetická gingivostomatitida s balanitidou, herpes zoster,
zygomykóza; traumatické parodontální defekty – poleptání, chronická
mechanická traumata; choroby gingivy nejasného a neznámého
původu s projevy na parodontu – orofaryngeální plasmocytóza,
orofaciální granulomatózní choroba, Crohnova choroba,
hypoplasminogenemie, hypofosfatazie; verukózní karcinom gingivy.
Důraz je položen na jejich klinické projevy, diferenciální diagnostiku,
terapeutické možnosti a prognózu. Závěr: Nemoci závěsného zubního
aparátu vznikající bez souvislosti s dentálním plakem tvoří heterogenní
a rozsáhlou skupinu různě závažných chorob. Postižení parodontu
může být jejich iniciálním, solitárním či perzistujícím projevem.
K diskusi je mimo jiné i otázka kompetencí k diagnostice a terapii
těchto parodontopatií. Podporováno projektem PRVOUK P37/13/550.
Introduction: Predominant frequency and socio-economic relevance
among periodontal diseases appear a group of plaque-related diseases,
i. e. gingivitis and periodontitis. With regard to the ethiology and
clinical findings, and also often from the medical point of view, the
periodontal diseases without this relationship are much more
important. Aim: An overview of clinical signs, diagnostic and
therapeutic possibilities in some periodontal diseases without a causal
relationship to the dental plaque. Basic statement: The non-typical
periodontal diseases of infectious origin will be discussed, e. g. primary
herpetic gingivostomatitis, herpes zoster, zygomycosis; traumatic
periodontal defects, e. g. etching of the gingiva and chronic mechanical
injuries; gingival diseases of unknown origin associated with gingival
signs, e. g. oropharyngeal plasmocytosis, orofacioal granulomatous
disease and Crohn´s disease, hypoplasminogenemia,
hypophosphatasia, verrucous carcinoma of the gingiva. They are
discussed with the emphasis on their signs and symptoms, differential
diagnosis, treatment options, and prognosis. Conclusion: There is
a comprehensive, heterogeneous group of diseases of variyng severity
ocurring without the connection with dental plaque. Periodontal
manifestation may be initial, solitary or persistant signs of the
disease. Inter alia, the question of the competence to the diagnosis and
treatment of these diseases should be discussed. Suppported by the
research project PRVOUK P37/13/550.
Orofacial granulomatosis
(Melkersson-Rosenthal syndrome)
IVO DŘÍZHAL1, ZDENĚK NOŽIČKA2
1
Stomatologická klinika a 2Fingerlandův ústav patologie LF UK
a FN, Hradec Králové
1
Department of Dentistry, 2Fingerland´s Department of
Pathology, Charles University, Faculty of Medicine & University
Teaching Hospital, Hradec Králové
Cíl práce: Autoři se zaměřili na klinický obraz
Melkerssonova-Rosenthalova syndromu,
histologické nálezy, diferenciální diagnostiku
a léčbu. Metodika: Prezentují výsledky od
14 pacientů, kteří byli klinicky vyšetřeni, u všech
byla provedena biopsie. Výsledky: U všech
pacientů byla makrocheilie klinicky potvrzena.
Pouze u třech pacientů byla kompletní triáda (makrocheilie, lingua
plicata, paréza v. facialis). Postižení jazyka měla polovina
nemocných. Biopsii bylo třeba u poloviny pacientů opakovat,
protože typický diagnostický nález nebyl prokázán. Léčebně se
osvědčila aplikace depotního kortikoidu, která dovedla buď plně,
nebo částečně korigovat estetický problém. Chirurgická korekce
byla nutná jen ve 3 případech. Zjištěné parézy byly značně
torpidní. U řady pacientů byla diagnostika postavena až po řadě let,
pacienti byli opakovaně bezúspěšně léčeni antibiotiky, antialergiky.
Důvodem je zřejmě skutečnost, že na toto onemocnění se myslí
jen velmi málo, jak ze strany stomatologů, ale ještě více ze strany
všeobecných lékařů. Odlišit je třeba Quinckeho edém,
odontogenní záněty, zánětlivá onemocnění. Závěr: Diagnostika
Melkerssonova-Rosenthalova syndromu činí potíže hlavně proto,
že se na toto onemocnění myslí málo. Onemocnění není bolestivé,
je nápadné častými recidivami, hlavně otoky rtů. Jako průkaz je
nezbytná biopsie. V léčbě se osvědčila opakovaná aplikace
depotních kortikoidů k „rozpouštění“ makrocheilií, kde také
pomáhají lymfodrenáže. Neosvědčilo se celkové podávání
kortikoidů.
Aim of study: Authors focused on clinical picture of MelkerssonRosenthal syndrome, histological picture, differential diagnosis and
therapy. Methods: The diagnosis of this syndrome was confirmed in
14 patients due to clinical examination and histologic examination.
Results: The macrocheilia was diagnosed in 14 cases. The complete
triad was found in 3 patients (macrocheilia, lingua plicata and
paresis of nervus facialis). The changes on the tongue were found
in 50%. Biopsy was necessary to repeate in 7 cases, because the
diagnosis was not possible to prove. Therapeuticly succesful was
the application of depot corticoids, the macrocheilia was solved
after several injections in some cases completely, in some partialy.
Surgical intervention was indicated in three patients. Paresis of
n. 7 were really torpid. In same patients the diagnosis was
established even after several years. These patients were treated by
antibiotics, antihistaminic drugs – with no effect. The explanation is
given by the fact that the disease is not known too much between
dentists, dermatologists and other specialists. Conclusion: This
disease is not in the focus of doctors. It is not painful, but recidives
of macrocheilias are typical. It is important to perfom biopsy.
Therapy is realized by the injection of depot forms of corticoids.
The application of antibiotics or antialergic drugs is useless.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K9
PARODONTOLOGICKÁ SEKCE
PERIODONTOLOGY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Bruxismus – diagnostika a léčba následků
ztráty tvrdých zubních tkání
Mikrobiální osídlení rozštěpové štěrbiny
Bruxism – diagnosis and treatment of the
hard dental tissue loss
RADMILA SEDLÁČKOVÁ
Privátní praxe, Náchod
Private practice, Náchod
Bruxismus je činnost, při níž dochází
k odbourávání stresu. V případech, kdy není
nastolena funkční harmonie mezi seřazením
zubů, sklonem okluzní roviny a sklonem kloubní
dráhy, dochází při bruxismu k nežádoucí destrukci
chrupu. Na případě 58letého pacienta, u kterého
dochází postupně následkem bruxismu ke ztrátě
tvrdých zubních tkání, je demonstrován diagnostický a léčebný
postup podle Vídeňské školy. Pacient je podroben systematické
klinické a instrumentární analýze funkce, jejíž důležitou součástí je
axiografie. Axiografie je neinvazivní diagnostická metoda, při níž
je graficky zaznamenáván pohyb šarnýrové osy hlaviček čelistního
kloubu v prostoru a čase. Hodnoty z axiografie jsou použity
k individuálnímu naprogramování artikulátoru a k objektivizaci
diagnostiky tím, že se její výsledky dávají do příčinné souvislosti
s informacemi pocházejícími z dalších klinických a funkčních
vyšetření, jako je palpace, cefalometrie a analýza modelů
zastavených v artikulátoru na individuální šarnýrové ose. Po
klinické a instrumentární analýze byla pacientovi provedena celkem
nenáročná léčba. Dva moláry byly opatřeny korunkami a jeden
špičák kompozitní výplní pro obnovu ztraceného špičákového
vedení. Zajištění stability okluze korunkami a obnovené špičákové
vedení zbavily pacienta již druhý rok potíží s odlamováním zubních
tkání. Bruxismus tím sice odstraněn nebyl, ale zabránilo se tak další
destrukci chrupu.
Bruxism is recognized as an activity, by which stress is reduced.
When bruxism coincides with a disharmonious function between
the arrangement of the teeth, the inclination of the occlusal plane
and the inclination of the condylar path, the result is an
undesirable destruction of dental tissue. The author reports the
case of a 58-year-old patient with bruxing activity who is gradually
losing hard dental tissue as a consequence. The diagnostic and
treatment concept according to the Viennese school is applied. The
patient undergoes a systematic clinical and instrumental analysis of
function, of which axiography is an important part. Axiography is
a non-invasive diagnostic method which provides visual
representations of the condylar axis movement pathways in time
and space. The metric data gained by axiography are applied in the
individually adjusted articulator. An objective diagnosis is achieved
by correlating the axiography findings with other clinical and functional findings such as palpation, cephalometry and the analysis
of casts mounted on the individual hinge axis. On the basis of this
clinical functional and instrumental analysis, the patient received an
overall undemanding therapy. Ceramic crowns were provided for
two molars as well as a direct composite overlay for one canine in
order to restore their canine guidance. Due to the stabilisation of
occlusion and the reconstruction of canine guidance, the patient
has not suffered any hard tissue breakdown for 2 years. Although
the bruxism has not ceased, further destruction of dental tissue
could be averted.
_____K10
Microbial colonization of the cleft
WANDA URBANOVÁ, MAGDALENA KOŤOVÁ,
EVA LEAMEROVÁ, JANA DVOŘÁKOVÁ
Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika
3. LF UK a FNKV, Praha
Department of Orthodontics and Cleft Defects, Department of
Dentistry, Charles University, 3rd Faculty of Medicine
& Vinohrady University Teaching Hospital, Prague
Úvod: Základem terapie obličejových rozštěpů je
chirurgická rekonstrukce měkkých a tvrdých tkání
střední obličejové etáže a funkční rehabilitace
pacienta. Po operaci rozštěpu horního rtu
a uzávěru patra v prvním roce věku pacienta
rozštěpová štěrbina v místě vestibula
a alveolárního výběžku perzistuje. Členitý povrch
slizničních záhybů v místě rozštěpového defektu vytváří optimální
prostředí pro množení bakterií. Cíl práce: Zjistit mikrobiální osídlení
perzistující rozštěpové štěrbiny před chirurgickou rekonstrukcí
alveolárního výběžku. Materiál a metodika: Dvaceti pacientům,
u kterých byla indikována chirurgická rekonstrukce rozštěpového
defektu alveolárního výběžku, byl před operací proveden výtěr
z rozštěpové štěrbiny, nosu a krku. Výsledky: U dvanácti pacientů
s rozštěpem byla alespoň v jednom z výtěrů nalezena patogenní
mikroflóra. Šest vyšetřovaných mělo pozitivní stěr pouze
z rozštěpové štěrbiny, mezi nalezené bakterie patřily např.
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Proteus mirabilis
a Pseudomonas aeruginosa. Závěr: Je nezbytné zvážit klinický
dopad latentní infekce a výskytu oportunních patogenů
v rozštěpové štěrbině na pooperační stav a na výskyt pooperačních
komplikací. Prospektivní studie zahrnující výtěry z rozštěpové
štěrbiny a detailní monitorování pooperačního stavu spolu se
sledováním množství hojící se doplněné kostní tkáně je nutná.
Introduction: Surgical reconstruction of soft and hard tissues of the
middle face and functional rehabilitation are keystones of the
treatment of facial clefts. After surgery of the clefted upper lip and
palate closure during the first year of the patient’s live, the cleft
defect of the vestibule and alveolar process persists. Rugged
surface of the mucosal folds inside the cleft defect creates the
optimal environment for bacterial growth. Aim: To determine
microbial colonization of the persistent cleft before surgical
reconstruction of the alveolar process. Material and Methods:
In twenty patients who were scheduled for surgical reconstruction
of the clefted alveolar ridge, the swaps from the cleft gap, nose and
throat were taken before surgery was performed. Results: In twelve
patients in at least one of the swabs pathogenic microorganisms
were found. Six examined patients had positive result only from the
cleft fissure. Among the bacteria found in the cleft dehiscence were
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Proteus
mirabilis and Pseudomonas aeruginosa. Conclusion: It is
necessary to consider the clinical impact of latent infection and the
occurrence of opportunistic pathogens in the oronasal fisstulae on
the healing and on the incidence of postoperative complications.
Prospective study including swabs from cleft defect and detailed
postoperative monitoring along with control of the quantity of the
supplemented bone is needed.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
PARODONTOLOGICKÁ SEKCE
PERIODONTOLOGY
Středa 9. 10. 2013
Wednesday, October 9, 2013
Vliv lokálně aplikovaných proteáz na
onemocnění měkkých tkání dutiny ústní
a parodontu
Parodontální patogeny v prostředí
kardiovaskulárního systému
Impact of topically applied proteolytic
enzymes on diseases of the oral cavity
soft tissues and the periodontium
MARTIN WALD
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Department of Surgery, Charles University, 2nd Faculty of
Medicine & Motol University Hospital, Prague
Úvod: Význam proteolytických enzymů v léčbě
zánětlivých onemocnění je v současné době
dostatečně dokumentován jak z pohledu lokálního, tak
i systémového použití. Jejich lokální aplikaci k léčbě
zánětů a traumat měkkých tkání dutiny ústní včetně
parodontu není zatím věnována dostatečná pozornost.
Cílem sdělení je poukázat na pozitivní vliv lokálně
aplikovaných živočišných a rostlinných proteáz v léčbě
zánětlivých onemocnění dutiny ústní s důrazem na onemocnění
parodontu a poukázat na biologickou rozdílnost pozitivně působících
lokálně aplikovaných proteáz proti negativní roli endogenních a/nebo
bakteriálních proteáz v patogenezi parodontitidy. Vlastní sdělení: Účinky
lokálně aplikovaných proteáz zlepšují hojivost a schopnost regenerace
měkkých tkání dutiny ústní včetně parodontu tím, že: redukují zánětlivou
reakci na nezbytně nutnou míru a tím minimalizují destrukční pochody
způsobené chronickým zánětlivým procesem; mají antiedematózní
účinek v důsledku zlepšení mikrocirkulace krve a lymfatické drenáže;
inhibují adhezi bakterií a jejich schopnost tvořit bakteriální biofilm;
rozkládají bílkovinné zátky v parodontálních chobotech; svojí
antioxidační kapacitou snižují hladinu agresivních volných radikálů;
zlepšují obranyschopnost měkkých tkání u imunosuprimovaných
pacientů. Závěr: Lokálně aplikované proteázy mohou efektivně zlepšit
a urychlit hojivé potraumatické a zánětlivé procesy měkkých tkání při
dodržení základních zásad péče o hygienu dutiny ústní.
Periodontal pathogens in the
environment of cardiovascular system
JAROSLAV MYŠÁK, TAŤÁNA JANATOVÁ, TOMÁŠ PRSKAVEC
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN,
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
O parodontálních patogenech a jejich výskytu
mimo dutinu ústní byla napsána již řada studií
týkajících se mimo jiné detekce jejich DNA ve
tkáních vzdálených orgánů. Cílem naší přednášky
je nejen pohled na detekci samotné DNA, ale
i na možnou korelaci parodontálních patogenů
a patologických změn ve stěně velkých cév
kardiovaskulárního systému či srdečních chlopních.
Numerous studies have been written about the periodontal
pathogens and their incidence outside oral cavity while their focus
often emphasized the detection of the patogens’ DNA in the
tissues of remote organs. Our lecture is not only concerned with
the detection of DNA but it also aims for possible correlation
between the periodontal pathogens and the pathological changes
in the walls of large blood vessels and heart valves.
Introduction: The importance of proteolytic enzymes in the treatment of
inflammatory diseases is recently well documented from both the topical
and the systemic use. Nevertheless there is not paid sufficient attention
to their topical application in the treatment of inflammation and traumas
of the oral cavity soft tissues including the periodontium. Objective:
The aim of this paper is (a) firstly to demonstrate the positive effects of
topically applied animal and plant proteolytic enzymes on the treatment
of the oral cavity inflammation with an emphasis on periodontal diseases
and (b) secondly to point out the biological difference between the
positive role of topically applied proteolytic enzymes and the negative
role of endogenous and/or bacterial proteolytic enzymes in
pathogenesis of periodontitis. Content of the communication: Topically
applied proteolytic enzymes improve healing and regeneration ability of
the oral cavity soft tissues including the periodontium. Their effects are
the following: Reduction of the inflammatory response to the
indispensable extent and this way also the minimization of the
destruction processes caused by chronic inflammation; Decrease of the
oedema (anti-oedematous effect) by improving the blood
microcirculation and lymphatic drainage; Inhibition of the bacteria
adhesion and their ability to create bacterial biofilm; Decomposition of
the protein plugs in the periodontal pockets; Reduction of the level of
aggressive free radicals by their antioxidant capacity; Improvement of the
defense capacity of the soft tissues in patients with immunodeficiency.
Conclusion: Topically applied proteases are able to efficiently improve
and accelerate the healing of post traumatic and inflammatory processes
of soft tissues in compliance with the basic principles of oral hygiene.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K11
ORTODONTICKO-PEDOSTOMATOLOGICKÁ SEKCE
ORTHODONTICS AND PAEDIATRIC DENTISTRY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
První vyšetření dítěte u zubního lékaře
před 1. narozeninami: nálezy v dutině
ústní u dětí od 1 do 3 let věku
Použití fluoridů u dětí. Klinická
doporučení European Academy of
Paediatric Dentistry – EAPD (Evropská
akademie pro dětskou stomatologii)
The first dental visit by a baby’s first
birthday: oral lesions in infants and very
young children
PADDY FLEMING
Dublinská nemocnice zubního lékařství a dětská nemocnice
Panny Marie, Crumlin, Dublin, Irsko
Dublin Dental Hospital and Our Lady’s Children’s Hospital,
Crumlin, Dublin, Ireland
Důležitým cílem by pro zubní lékaře a členy
stomatologického týmu měla být prevence
onemocnění dutiny ústní u dětí. Evropská
akademie pro dětskou stomatologii (EAPD)
doporučuje uskutečňovat vyšetření orálního zdraví
spolu s poradenstvím již v průběhu prvního roku
života, aby se pomohlo předejít vzniku raného
zubního kazu u dětí. Toto je obzvláště důležité u dětí, u kterých
byly diagnostikovány významné zdravotní poruchy, jako jsou
vrozené srdeční vady, dědičné poruchy srážlivosti krve a rozštěp
rtu a patra. Budou předloženy příklady orálních lézí, které se
mohou vyskytovat u batolat a velmi malých dětí, a budou
poskytnuty rady zaměřené na jejich ošetření. Po této prezentaci
by se zubní lékaři neměli obávat provést ve své ordinaci orální
vyšetření u dětí a měli by být také schopni poradit rodičům ohledně
odpovídajících možností ošetření veškerých orálních lézí, které byly
zjištěny.
An important goal for dentists and members of the dental team
should be the prevention of dental disease in children. The
European Academy of Paediatric Dentistry recommends that oral
health assessments with counselling should take place during the
first year of life to help prevent the development of early
childhood caries. This is particularly important for those infants
who have been diagnosed with significant medical conditions such
as congenital heart disease, hereditary coagulation disorders and
cleft lip and palate. Oral lesions that may occur in infants and very
young children will be illustrated and advice will be given
concerning their management. Following this presentation the
dental practitioner should be confident to undertake an oral
examination of infants in his/her dental practice and should also
be confident to advise parents on appropriate management of any
oral lesions that have been detected.
_____K12
Fluorides usage in children. Clinical
guidelines of the European Academy of
Paediatric Dentistry
JACK TOUMBA
Klinika dětské stomatologie, Dentální institut Leeds,
Velká Británie
Departmentt of Paediatric Dentistry, Leeds Dental Institute,
Leeds, United Kingdom
V mnoha zemích se stal výskyt zubního kazu „bimodálním“, 80 %
onemocnění se vyskytuje u pouhých 20 % populace. V důsledku
toho došlo k posunu v důrazu na poskytování preventivního
poradenství od běžné populace k cílové skupině s vysokým „rizikem
kazu“. Základem preventivních opatření je uvážlivé používání
fluoridu, odstraňování plaku, používání pečetidel fisur a účelné
výživové poradenství. Původně se myslelo, že začlenění velkého
množství fluoridu do skloviny bylo odpovědné za snížení
rozpustnosti skloviny. Spíše než vysoký obsah fluoridu ve sklovině
je to ale aktivita fluoridových iontů v tekutinách dutiny ústní, která
je nejdůležitější pro snížení rozpustnosti skloviny. Toto je také v současné době nejčastěji
přijímaný pohled na roli fluoridu v prevenci zubního kazu. Existuje řada fluoridových
výrobků, které se v klinické praxi používají k prevenci zubního kazu u dětí. Pokud jde
o indikace pro užívání fluoridu, existují také pokyny založené na vědeckých důkazech,
které pomáhají a kterými se řídí všeobecní stomatologové i veřejnost. Evropská akademie
pro dětskou stomatologii (EAPD) aktualizovala své pokyny v listopadu 2008 v návaznosti
na workshop 54 odborníků z celé Evropy, který se konal v Aténách, Řecko. Ke zveřejnění
došlo v článku časopisu European Archives of Paediatric Dentistry pod názvem
„Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document” vydaném
v září 2009 a tématu se bezprostředně před konáním workshopu věnovali také jeho hlavní
přednášející, jejichž články vyšly v dalších osmi časopisech. 54 účastníků workshopu bylo
rozděleno do čtyř skupin: 1) fluoridace vody; 2) fluoridové tablety a kapky; 3) fluoridové
gely, ústní vody a laky; 4) fluoridové zubní pasty. Pro klasifikaci počtu důkazů a doporučení
byl použit formát SIGN. Každá ze čtyř skupin měla dva mluvčí, kteří připravovali pracovní
materiály, aby měla celá skupina zpětnou vazbu. Po prostudování byly zprávy ze všech
dokumentů zveřejněny na webových stránkách EAPD, kde k nim mohli doplnit komentář
všichni členové EAPD, a poté byly provedeny konečné úpravy. Konečný oficiální
dokument byl konsensem názorů účastníků z celé Evropy. Nové prostředky a metody
podávání fluoridu se budou do budoucna nadále vyvíjet a EAPD bude pokrok v této
oblasti nadále prozkoumávat. EAPD by ráda poděkovala společnosti Procter & Gamble za
velkorysou podporu při konání workshopu na téma fluoridů.
In many countries the distribution of dental caries has become “bimodal”, with 80% of the
disease present in only 20% of the population. Consequently, there has been a shift in the
emphasis for providing preventive advice from the general population to targeting those
who are high “caries-risk”. The mainstay of preventive measures are the judicious use
of fluoride, plaque control, fissure sealants and sensible dietary advice. Originally it was
thought that the incorporation of large amounts of fluoride into enamel were responsible
for the reduction of enamel solubility. However, it is the activity of the fluoride ion in the
oral fluid that is of most importance in reducing the solubility of the enamel rather than
a high content of fluoride in enamel. This is now the most widely accepted view of the role
of fluoride in the prevention of dental caries. There are a number of fluoride products that
are used in clinical practice for the prevention of dental caries in children. Guidelines exist
to help and guide both general dental practitioners and the public as to the indications
for use of fluoride based on scientific evidence. The European Academy of Paediatric
Dentistry updated it’s guidelines in November 2008 following a workshop of
54 experts from throughout Europe which took place in Athens, Greece. Publication of the
“Guidelines on the use of fluoride in children: an EAPD policy document” occurred in the
September 2009 issue of the European Archives of Paediatric Dentistry together with eight
other papers on topics presented by keynote speakers immediately prior to the workshop.
The 54 participants were divided into four groups: 1) water fluoridation, 2) fluoride tablets
and drops, fluoridated milk and salt, 3) fluoride gels, rinses and varnishes, and 4) fluoride
toothpastes. The SIGN format was employed for grading the levels of evidence and
recommendations. Each of the four workshop groups had two moderators who prepared
working papers for feedback to the whole group. After reviewing each report the
documents were posted on the EAPD website for comments by all EAPD members after
which the final amendments were made. The final policy document was a consensus
opinion of participants from throughout Europe. Novel agents and methods of delivery
of fluoride are still being developed for the future and the EAPD will continue to review
progress in this field. The EAPD would like to thank Procter & Gamble for their generous
support of the fluoride workshop.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
ORTODONTICKO-PEDOSTOMATOLOGICKÁ SEKCE
ORTHODONTICS AND PAEDIATRIC DENTISTRY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Klinická diagnostika zubního kazu
u stálých zubů – současné možnosti
Endodontické ošetření úrazem
postižených nevitálních stálých řezáků
s nedokončeným vývojem kořene
Clinical diagnosis of dental caries in
permanent teeth – current evidence
ELIAS BERDOUSES
Univerzita v Aténách, Řecko
University of Athens, Greece
V posledních desetiletích je, navzdory rozšířenému
užívání fluoridů, stále nejčastějším onemocněním
dutiny ústní zubní kaz. Postupem let se nicméně
změnily modely vzniku zubního kazu, a to na léze
menších velikostí a s pomalejší progresí. Tyto nové
vlastnosti kariézních lézí zvyšují omezení stran
zjišťování kazu prostřednictvím konvenčních
diagnostických metod, které zahrnují subjektivní klinická kritéria
a konvenční diagnostické nástroje. Také současný přístup k ošetření
zubního kazu se zaměřil na zachování struktury zubu a podporu
orálního zdraví. Pro dosažení tohoto cíle je proto nezbytné včasné
odhalení prekavitovaných nebo raně kavitovaných kariézních lézí.
Cílem této přednášky je diskutovat o výzvách spojených
s odhalením raných kariézních lézí. Dalším cílem je popsat postupy
a metody, které zvýší schopnost zubního lékaře tyto léze zjistit
mnohem přesněji a správně je klasifikovat, aby mohlo být
provedeno odpovídající ošetření.
In the past decades in spite of the wide use of fluoride caries
remain the most common oral disease. The patterns of caries
development though have changed over the years, to those with
smaller lesion sizes and slower progression rates. These new
characteristics of the carious lesions magnify the limitations of
caries detection through conventional diagnostic methods that
involve subjective clinical criteria and conventional diagnostic tools.
Also, the current approach in the management of dental caries has
focused on preservation of tooth structure and promotion of oral
health. Therefore, early detection of precavitated or early cavitated
carious lesions is imperative for achieving it. The aim of this
presentation is to discuss the challenges in detection of early
carious lesions. Furthermore, to describe procedures and methods
that will enhance the ability of the dentist to detect these lesions
more accurately and to classify them accordingly so the
appropriate preventive and/or surgical treatment can be
implemented.
Innovations in the management of vital
and non vital traumatised anterior teeth
with immature root development.
A systematic and biological future
MONTY DUGGAL
Dentální institut Leeds, Velká Británie
Leeds Dental Institute, Leeds, United Kingdom
V přednášce autor nastíní svoji filozofii ošetření mladých
stálých zubů, které utrpěly úraz a v důsledku poranění
dřeně došlo k tomu, že se dřeň stala nevitální ještě před
dokončením vývoje kořene. Cílem přednášky je
poskytnout aktuální informace o současných přístupech,
které by měly být založeny na znalostech buněčné
biologie. Jakýkoli pokus o poskytnutí ošetření bez
znalosti reakcí tkání na poranění je předem odsouzen
k neúspěchu. Tradiční přístupy zahrnovaly apexifikaci pomocí hydroxidu
vápenatého. Hydroxid vápenatý má mnoho předností, ale objevuje se také
stále více důkazů o jeho škodlivých účincích na celistvost dentinu
a dentinových proteinů. V poslední době se používá také materiál MTA
(Mineral Tri-oxide Aggregate), jehož hlavní předností je, že umožňuje
okamžité vytvoření bariéry, takže lze dosáhnout obturace kořenového
kanálku. Autor bude hovořit o některých nevýhodách souvisejících
s alkalitou MTA, která je podobná alkalitě hydroxidu vápenatého.
V nedávné době toho bylo hodně napsáno o využití kmenových buněk
k regeneraci dřeně u nevitálních nezralých zubů. Tento přístup, který je
nazýván „regenerativní endodoncií“, se jeví jako nový biologický přístup,
který by mohl umožnit vývoj kořene, ale je doposud nedostatečně
otestován a postrádá důkazy z klinických studií. Autor se podělí o své
zkušenosti s použitím této techniky a také o postup studovaný na
Leeds Dental Institute a předloží některé klinické případy, které byly
prostřednictvím tohoto přístupu řešeny. Budou také předložena
histologická fakta dokumentující, jaký typ tkáně vrůstá do kořenového
kanálku při použití této techniky. Budou předložena také omezení této
techniky.
In this course the speaker will outline his treatment philosophy for the
management of young permanent teeth which have suffered trauma
resulting in injury to the pulp, resulting in the pulp becoming non vital
before the root development is completed. The emphasis of the course is
to provide an update on the current approaches that should be based on
knowledge of cellular biology. Any attempt to provide treatments without
an understanding of the tissue responses to injury or treatment are doomed
to failure. Traditional approaches have involved Apexification with the
use of calcium hydroxide. Calcium hydroxide has many advantages but
also there is a growing body of evidence on its detrimental effects on the
integrity of dentine and dentinal proteins. Mineral Tri-oxide Aggregate has
also been recently used, its main advantage being that it allows a barrier
to be formed immediately, so that root canal obturation can be achieved.
The speaker will discuss some disadvantages associated with MTA owing
to its alkalinity, which is similar to that of calcium hydroxide. Recently a lot
has been written about the use of stem cells for regeneration of the pulp for
non vital immature teeth. This approach which is termed as Regenerative
Endodontics seems to offer a new biological approach, which would allow
root development, but is largely untested and lacking evidence from clinical
studies. The speaker will share his experience with the use of this technique
and also share the protocol followed at the Leeds Dental Institute and some
of the clinical cases that have been managed with this approach.
Histological evidence will also be presented to see what type of tissue
grows into the root canal when this technique is used. Limitations of this
technique will be presented.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K13
ORTODONTICKO-PEDOSTOMATOLOGICKÁ SEKCE
ORTHODONTICS AND PAEDIATRIC DENTISTRY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Interdisciplinární přístup v léčbě anomálií
prořezávání stálých horních řezáků –
spolupráce ortodontisty, dětského
zubního lékaře a chirurga
Vzácný nález odontogenního tumoru
v časném dětství
Interdisciplinary approach for the
treatment of permanent incisors eruption
delay and failure
NICK LYGIDAKIS
Oblastní zubní centrum pro děti, Aténský odbor zdraví, Řecko
Community Dental Center for Children, Athens Health Authority,
Greece
Diagnostika a ošetření defektů zubů u dětí a dospívajících je
častým klinickým problémem, kterému čelí každý zubní lékař
téměř denně. Opožděná nebo narušená erupce frontálních
stálých zubů je pravděpodobně nejvýraznější dentální
anomálií z podkategorie dentálních defektů souvisejících
s erupcí. Lékař je často na rozpacích, má-li rozhodnout, jak
dlouho můžeme čekat na prořezání stálých řezáků, určit
správnou diagnózu a etiologii, a navrhnout v každém
jednotlivém případě léčebný plán. Přednáška se podrobně
zabývá diferenciální diagnostikou v případech opožděné erupce, etiologií
a možnostmi léčby v závislosti na typu klinického problému. Kromě
jednoduchých každodenních případů opožděné erupce neretinovaných
řezáků, které je možné snadno vyřešit rozříznutím dásní, jsou středem zájmu
komplikovanější případy opožděné erupce související s přítomností lokálních
patologií, jako jsou nadpočetné zuby, odontom, cysty atd., které mohou vést až
k retenci řezáků. Ačkoli může být každý případ jiný, ve většině komplikovaných
případů je nutný multidisciplinární přístup zahrnující dětského stomatologa,
ortodontistu a stomatologického chirurga. Za účelem objasnění diagnózy,
etiologie a komplexní léčby tohoto zásadního klinického problému bude
předloženo mnoho důkladně zdokumentovaných klinických případů. Důraz
bude kladen na zodpovězení významných klinických otázek, jako je indikovaná
diagnostická metodologie, načasování výkonů a objasnění různých možností
léčby v závislosti na věku pacienta, vývojovém stadiu a poloze retinovaných
řezáků a možnosti vytvoření potřebného prostoru ve frontální části zubního
oblouku. Podle těchto diagnostických parametrů budou předloženy čtyři různé
možnosti léčby, jejichž účelem je vyřešení problému a zabránění vážným
komplikacím, které představují pro pacienty sociální dopady a vyžadují složitější
a dlouhotrvající léčbu.
Diagnosis and treatment of dental defects in children and adolescents is
a common clinical problem that every clinician faces on a daily basis. Eruption
delay or failure of the anterior permanent teeth is probably the most striking
dental anomaly in the sub-category of the eruption dental defects. Frequently
puzzles the clinician who is asked to decide how long we can wait for the
eruption of permanent incisors, to investigate the correct diagnosis and aetiology
and to design the treatment plan in every single case. The lecture deals in detail
with the differential diagnosis in cases of prolonged eruption delay, the aetiology
and the treatment options depending on the type of the clinical problem. Apart
of the simple every-day cases of eruption delay of non-impacted incisors that can
be easily solved by gingival incision, the focus is on the more complicated cases
of eruption delay resulting from the presence of local pathology like
supernumerary teeth, odontomas, cysts, etc, that may end up to incisors
impaction. Although every single case might be different, in the majority of these
complicated cases, multidisciplinary paediatric dental, orthodontic and surgical
approach is required. Many fully documented clinical cases will be presented
in order to clarify the diagnosis, aetiology and comprehensive treatment of this
important clinical problem. Emphasis will be given to answer significant clinical
questions like the indicated diagnostic methodology, the timing of intervention
and the clarification of the different treatment options depending on the age of
the patient, the developmental stage and the location of the impacted incisors
and the availability of the required anterior space in the arch. According to these
diagnostic parameters four different treatment options will be presented and
discussed in order to solve the problem and prevent serious complications that
present social implications to the patients and require more complicated and
long-lasting treatment.
_____K14
Rare occurrence of odontogenic tumor
in early childhood
VLASTA MERGLOVÁ, LUKÁŠ HAUER, ALENA SKÁLOVÁ,
LUCIE BABORSKÁ
Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Plzeň
Úvod: Mezi odontogenní nádory náleží řada lézí
maligního a benigního charakteru i malformace
tvrdých zubních tkání. Většina odontogenních
tumorů je benigních. Odontogenní fibrom je
vzácný nádor odontogenního ektomezenchymálního původu způsobující
asymptomatické zduření čelistních kostí.
Kazuistika: U dvaapůlletého dítěte jsou popsány extraorální,
intraorální a radiologické symptomy centrálního odontogenního
fibromu. Dítě bylo odesláno se žádostí o posouzení rezistence
v oblasti pravé tváře. Intraorální vyšetření odhalilo vestibulární
i palatinální vyklenutí horní čelisti ve frontálním úseku. Na
intraorálním rentgenovém snímku, CBCT a MRI byla zjištěna
přítomnost rozsáhlého unilokulárního projasnění, které zahrnovalo
palatinálně dislokovaný zárodek horního velkého řezáku. Léze
byla v celkové anestezii exstirpována. Histopatologické vyšetření
potvrdilo diagnózu centrálního odontogenního fibromu. Závěr:
Centrální odontogenní fibrom se považuje za kontroverzní nádor
vzhledem k vzácnému výskytu a rozmanitosti radiologického
a histopatologického nálezu. Popsaný výskyt centrálního
odontogenního nádoru u malého dítěte je extrémně vzácný.
Introduction: Odontogenic tumors comprise a range of disorders,
from malignant and benign lesions, to malformations of dental
tissues. The majority of odontogenic tumor is benign. Odontogenic
fibroma is a rare neoplasm that originates from odontogenic
ecto-mesenchyme and causes asymptomatic enlargement of jaw
bones. Case report: Extra-oral, intraoral and radiological
symptoms of central odontogenic fibroma are described in 2-year
and 6-month-old female toddler. The patient was refered for
evaluation of a resistence in the right cheek region. The intraoral
examination revealed vestibular and palatal expansion of maxillary
frontal region. Intraoral radiographic, CBCT and MRI
examination revealed the presence of a unilocular radiolucency
involving palatally dislocated tooth germ of upper central
permanent incisor. The lesion was surgically removed under
general anaesthesia. The histologic analysis confirmed diagnosis
of central odontogenic fibroma. Conclusion: Central odontogenic
fibroma is considered as a controversial tumor due to its rarity
and variability in radiologic and histopathological appearance.
Described case of odontogenic fibroma in very young child is
extremely rare.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
ORTODONTICKO-PEDOSTOMATOLOGICKÁ SEKCE
ORTHODONTICS AND PAEDIATRIC DENTISTRY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Možnosti endodontického ošetření
dočasných zubů
Metody léčby retence horního stálého
špičáku a jejich komplikace
Endodontic treatment in primary
dentition
Treatment methods of impacted maxillary
permanent canines and their complications
ROMANA IVANČAKOVÁ
PAVLÍNA ČERNOCHOVÁ
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Hradec Králové
Stomatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Department of Dentistry, Masaryk University, Faculty of
Medicine & St. Anne´s University Teaching Hospital, Brno
Úvod: Cílem sdělení je informovat
o patologických stavech zubní dřeně dočasných
zubů, diagnostice postižení zubní dřeně
a současných možnostech ošetření, které velmi
závisí na možnostech spolupráce dítěte a zájmu
rodičů o ošetření. Vlastní sdělení: Endodontické
ošetření dočasných zubů se v mnoha aspektech liší
od endodontického ošetření stálých zubů. Odlišnosti
psychologického, obecně medicínského, ortodontického
a kariologického charakteru ovlivňují volbu vhodné terapeutické
metody. Anamnestické údaje a výsledky klinického vyšetření jsou
často nespolehlivé a posouzení stavu zubní dřeně bývá obtížné,
zejména rozlišení, zda se jedná o zánět zubní dřeně částečný, nebo
celkový. Resorpce kořenů dočasných zubů a komplikovaná
anatomie kořenových kanálků dočasných molárů velmi limitují
terapeutické možnosti. Léčba dočasných zubů spočívá buď
v překrytí zubní dřeně, nebo v odstranění celé korunkové části
zubní dřeně, nebo v odstranění korunkové a převážné části
kořenové zubní dřeně. Léčebné prostředky však mají na chronicky
zanícenou tkáň pulpy dočasných zubů velmi rozdílný účinek
a současný technický a materiálový pokrok v oblasti endodoncie
nemá na ošetření zubní dřeně dočasných zubů žádný vliv. Závěr:
Endodontické ošetření dočasných zubů vyžaduje zkušenost
a trpělivost ze strany lékaře. Zachování funkční dočasné dentice lze
dosáhnout snadněji, a to primárně preventivními opatřeními, čímž
omezíme nejen vznik kazivého procesu, ale též potřebu léčby jeho
komplikací včetně endodontického ošetření.
Cíl: Cílem sdělení je podat přehled o možnostech
léčby retence horního stálého špičáku s ohledem
na věk pacienta, polohu špičáku a přítomnou
ortodontickou anomálii. Zvláštní pozornost je
věnována komplikacím jednotlivých metod léčby.
Vlastní sdělení: Na jednotlivých kazuistických
případech jsou diskutovány jednotlivé léčebné
postupy a jejich možné komplikace. Nejčastějšími komplikacemi
ortodontického zařazování retinovaného špičáku jsou
nedostatečné kotvení, chybná diagnostika polohy a směru
ortodontického tahu, ankylóza, nedostatečný prostor a zevní
resorpce kořene. Autotransplantované špičáky mohou být
komplikovány ankylózou a zevní resorpcí kořene. U extrakce
retinovaného špičáku je nutné zvážit ztrátu kosti, možnost zlomení
čelisti a chybění špičáku v zubním oblouku. Závěr: Pro
diagnostiku a plánování léčby retinovaných horních stálých špičáků
se doporučuje tzv. inteligentní indikace CT vyšetření. V případě
selhání ortodontického zařazování špičáku je CT vyšetření jedinou
metodou vedoucí k odhalení příčiny selhání.
Aim: The aim of this presentation is to inform about the
pathological statuses of dental pulp in primary dentition,
diagnostic problems and recent treatment modalities. Presentation:
Endodontic treatment of primary teeth differs in many aspects from
endodontic treatment in permanent teeth. Psychological, medical,
orthodontic and cariology differences affect the choice of
treatment. Anamnestic data and clinical examination are often
unreliable; particularly difficult is to distinguish between partial and
total chronic pulpitis. Root shedding and complicated anatomy of
root canals in primary molars significantly limits the treatment
options. The most frequent types of endodontic treatment in
primary dentition are pulp capping, coronal pulpotomy or
pulpectomy. Different types of dressings work differently on
chronically inflammed pulp in primary teeth and the recent
technical and material progress in endodontics does not
significantly affect the success rate of the treatment. Conclusion:
Endodontic treatment of primary teeth needs experienced and
patient operator. Functional primary dentition can be saved more
easily following the primary preventive strategies. This will reduce
the risk of caries development and subsequent complications
requiring endodontic treatment.
Aim: The aim of the presentation is to give overview of treatment
modalities of impacted maxillary permanent canine with respect
to the age of a patient, the position of canine and the present
orthodontic anomaly. Special attention is paid to complications of
particular treatment methods. Presentation: Particular treatment
methods and their complications are discussed in case reports.
The most common complications of orthodontic uprighting of
impacted canine are poor anchorage, mistaken positional diagnosis
and directional traction, ankylosis, inadequate space and invasive
cervical root resorption (ICRR). Ankylosis and ICRR are
characteristic complications after autotransplantation of impacted
canine. Loss of bone, possibility of jaw fracture and lack of canine
in dental arch is necessary to consider in cases with extraction of
impacted canine. Conclusion: The well considered use of CT
examination is recommended for diagnosis and treatment planning
of impacted canines. In the reevaluation of failed cases, CT
examination is the only method revealing the cause of failure.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K15
ORTODONTICKO-PEDOSTOMATOLOGICKÁ SEKCE
ORTHODONTICS AND PAEDIATRIC DENTISTRY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Reattachment jako možnost ošetření
fraktury klinické korunky zubu
Reattachment as a treatment option of
the tooth crown fracture
JANA VAŠÁKOVÁ, LIA NAVAROVÁ
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN,
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Úvod: Nekomplikovaná fraktura klinických
korunek frontálních zubů patří mezi nejčastější
úrazy stálé dentice v dětském věku. V závislosti na
klinických situacích mohou být tyto fraktury léčeny
pomocí různých technik a materiálů. Pokud není
k dispozici odlomený fragment, jsou využívány
přímo nebo nepřímo zhotovované dostavby.
Pokud je odlomená část klinické korunky dále nepoškozená
a s kongruentními okraji, pak reattachment ke zbylé zubní tkání
představuje jednu z možností ošetření. Stručná charakteristika
kazuistiky: Autoři popisují a dokumentují na jednotlivých
kazuistikách jak ošetření nekomplikovaných fraktur přímým
reattachmentem, tak ošetření fraktury komplikované
endodontickým ošetřením a následným reattachmentem. Závěr:
Bezprostřední estetické ošetření poúrazových stavů vyžaduje řádné
plánování, které by mělo být založeno na důkladné znalosti indikací
a dostupných technik včetně jejich výhod a nevýhod. Technika
reattachmentu odlomeného fragmentu nabízí konzervativní,
bezpečný, rychlý a esteticky vyhovující výsledek.
Introduction: The uncomplicated crown fracture is the most
common traumatic injury of anterior permanent teeth in young
individuals. Depending on clinical situations these fractures can be
treated using various techniques and materials. Direct or indirect
restorations can be used when the fractured fragment is not
available. When the fractured portion is not damaged and has
congruent margins, the adhesive reattachment to the residual tooth
structure represents one of the treatment options. Case report: The
authors describe and present clinical cases of both
non-complicated crown fracture with direct tooth fragment
reattachment and that with pulp involvement requiring
endodontics before fragment reattachment. Conclusion:
Immediate esthetic management of traumatic injury demands
proper planning based on sound knowledge of available
techniques and their indications, along with assessing risk benefit
ratio. Tooth fragment reattachment procedure offers
a conservative, safe, fast, and esthetically acceptable outcome
when the fractured fragment is available.
_____K16
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
CHIRURGICKO-IMPLANTOLOGICKÁ SEKCE
DENTAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Management měkkých tkání okolo
implantátů
Použití antibiotika při chirurgické extrakci
dolního třetího moláru – průzkum mezi
švýcarskými zubními lékaři
Soft tissue management in implant
patients
DANIEL HESS
Stomatologické centrum, Knittelfeld, Rakousko
Dental centre, Knittelfeld, Austria
V implantologii závisí dlouhodobý funkční
a estetický úspěch na kombinaci použití vysoce
kvalitního implantologického systému a dokonalých
protetických postupů. Zvláště pak v případě
implantologického ošetření v esteticky exponovaných
oblastech je nanejvýš důležitý management měkkých
tkání. Estetický vzhled náhrad nesených implantáty
jednoznačně závisí na různých parametrech
souvisejících s měkkými tkáněmi okolo implantátů, jako je výška těchto
tkání, jejich tloušťka, textura a obrys. V ideálním případě by měly
náhrady nesené implantáty prostupovat skrz keratinizovanou sliznici
kolem implantátů, která by měla mít tloušťku dostatečnou k tomu, aby
zaručovala dlouhodobou stabilitu hraničních měkkých tkání a účinně
zakrývala pilířové protetické prvky. Pro dosažení tohoto cíle ošetření
jsou často indikováni pacienti s rozsáhlými defekty bezzubých
alveolárních hřebenů, u nichž je nutná augmentace kombinující tvrdé
i měkké tkáně. V případě takových náročných indikací by měli být
zubní lékaři schopni správně zvolit vyhovující augmentační techniku
a určit nejvhodnější postup ošetření. V přednášce budou probírány
biologické principy hojení tvrdých a měkkých tkání okolo implantátů
ve vztahu k jejich klinickému výsledku. Na řadě ukázek klinických
případů bude předvedeno provedení odpovídajícího řezu, preparace
laloků, augmentace tkání a uzavření rány. Prezentace bude zakončena
několika doporučeními stran správného managementu měkkých tkání
v protetické fázi ošetření, zaměřenými zejména na jednotlivé prvky
podílející se na konečném dojmu i na způsoby úpravy měkkých tkání,
jejichž výsledkem je dosažení estetického vzhledu.
In implant dentistry, functional and aesthetic long term success
essentially depends on conceptual therapy including approved surgical
and prosthetic procedures in combination with the use of a high
quality implant system. Especially in the field of aesthetic implant
therapy, adequate soft tissue management is of utmost importance.
Indeed, the aesthetic appearance of implant restorations significantly
depends on various parameters related to the peri-implant soft tissues,
such as tissue height, thickness, texture and outline. Ideally, implant
restorations should emerge through keratinized peri-implant mucosa
of adequate thickness to guarantee long-term stability of the soft tissue
border and to efficiently mask the underlying prosthetic components.
In patients with extended defects of the edentulous crest, combined
hard and soft tissue augmentation is often indicated to achieve this
treatment goal. In such advanced indications, clinicians should be able
to properly select the appropriate augmentation technique and to
determine the most reasonable sequence of therapy. In this lecture, the
biological principals of peri-implant hard and soft tissue healing will be
discussed in relation to their clinical impact. Through numerous clinical
examples, adequate incision making, flap preparation, tissue
augmentation and wound closure are illustrated. The presentation
concludes with some recommendations for proper soft tissue
management in the prosthetic phase of therapy addressing, in
particular, individualized components for final impressions as well as
soft tissue conditioners for the forming of aesthetically pleasing soft
tissues.
Antibiotics in mandibular third molar
surgery – a survey among Swiss dentists
DANIEL VLCEK, AMIR RAZAVI, JOHANNES KUTTENBERGER
Nemocnice kantonu Lucern, Klinika ústní, čelistní a obličejové
chirurgie/orální chirurgie, Lucern, Švýcarsko
Canton Hospital Lucerne, Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, Lucerne, Switzerland
Cílem tohoto průzkumu bylo zhodnotit znalosti a praktiky
švýcarských zubních lékařů co se týče používání antibiotik
při profylaktické chirurgické extrakci dolních zubů
moudrosti. Průzkum formou korespondence byl proveden
mezi všemi 3288 zubními lékaři, kteří jsou členy Švýcarské
stomatologické společnosti, což představuje téměř všechny
zubní lékaře ve Švýcarsku. Dotazník sestával ze 13 otázek
většinou s možností volby více odpovědí. Byl
vyhodnocován demografický profil, chirurgické zkušenosti,
používání antibiotik a ošetření extrakční rány, tj. uzavření rány a používání
ústních vod. Bylo získáno 55 % zodpovězených dotazníků. Většina
švýcarských zubních lékařů provádí chirurgické extrakce ve vlastních
ordinacích. Antibiotika běžně používalo 18,6 % švýcarských zubních lékařů,
ale byl zjištěn velký rozdíl při srovnání tří švýcarských jazykově odlišných
regionů, kdy antibiotika nejvíce předepisovali lékaři z francouzsky
mluvícího jihozápadu Švýcarska, a to až ze 48 %. Amoxycilin v dávce 750 mg
předepisovalo 52 % zubních lékařů. Nejčastěji byl předepisován třikrát denně
(47 %). Pooperační režim byl předepisován 54,4 % zubních lékařů. Byl zjištěn
velmi významný vztah mezi používáním antibiotik a francouzsky hovořícími
lékaři (p = 0,003), lékaři kteří vystudovali vysokou školu v Ženevě (p = 0,007),
lékaři s diplomy ze zahraničních škol (p < 0,001) a lékaři s diplomy získanými
v letech 2001–2006 (p = 0,004). Ve Švýcarsku se při chirurgické extrakci třetích
molárů používají antibiotika profylakticky. Předepsání antibiotik nicméně do
značné míry závisí na zeměpisné poloze a profilu zubního lékaře.
Vyhodnocení používání antibiotik v soukromých ordinacích je důležité
z hlediska přibývajících důkazů o nadužívání antibiotik, které může vést
k vývoji multirezistentních kmenů bakterií. Ve druhé části přednášky budou
předloženy výsledky týkající se ošetření extrakčních ran a používání ústních
vod.
The aim of this survey was to assess the knowledge and practice of Swiss
dentists focusing on the use of antibiotics in prophylactic surgical removal of
lower wisdom teeth. A postal survey was conducted among all 3288 dentists
who are members of the Swiss Dental Society representing nearly all dentists
in Switzerland. The questionnaire consisted of 13 questions with mostly
multiple-choice answers. Demographic profile, surgical experience, the use of
antibiotics and wound management, i.e. wound closure and the use of mouth
rinse was assessed. A response rate of 55% was obtained. Most Swiss dentists
perform surgical extractions in their practices. 18.6% of Swiss dentists used
antibiotics routinely, but a large variation was found comparing the three
linguistic regions of Switzerland with the highest prescription rates of 48% in
the French-speaking south-west of Switzerland. 52% of dentists prescribed
amoxicillin in a dose of 750 mg. Most often three daily doses were prescribed
(47%). A postoperative regime was prescribed by 54.4% of dentists. French
language (p = 0.003), graduation from the university of Geneva (p = 0.007),
foreign diplomas (p < 0.001) and dentists with diplomas awarded from
2001–2006 (p = 0.004) showed a highly significant correlation with the use of
antibiotics. In Switzerland, prophylactic antibiotics are used in third molar
surgery. Antibiotic prescription however largely depends on geographical
situation and dentist profiles. The assessment of antibiotic use in private
practices is important in the light of growing evidence that antibiotic overuse
may lead to development of multiresistant bacterial strains. In a second part
results regarding wound management and mouth rinse will be presented.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K17
CHIRURGICKO-IMPLANTOLOGICKÁ SEKCE
DENTAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Bolest v oblasti temporomandibulárního
kloubu z pohledu stomatologa
Nové antikoagulační léky a jejich
praktický význam ve stomatochirurgii
Pain in temporomandibular joint area
from the dentist point of view
New antickoagulants and their practical
importance in oral surgery
TAŤJANA DOSTÁLOVÁ, PETRA HLIŇÁKOVÁ,
MICHAELA BEZNOSKOVÁ SEYDLOVÁ
ŠTĚPÁN VONDRÁŠEK
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol,
Praha
Department of Dentistry, Charles University, 2nd Faculty of
Medicine & Motol University Hospital, Prague
Temporomandibulární kloub (TMK) je kloub, který
zajišťuje dynamické spojení mezi bází lební
a dolní čelistí. Je jedinečný tím, že se na jedné kosti
nacházejí dva stejné klouby. Kloubní plochy tvoří
hlavice dolní čelisti, která zapadá do kloubní jamky
na spánkové kosti v oblasti před uchem.
Pohyblivost kloubu zajišťuje mluvení, žvýkání
a zívání. Poloha a pohyb čelisti jsou kontrolovány svaly.
K temporomandibulárním poruchám (TMD) dochází v důsledku
problémů s čelistí, čelistním kloubem i okolními žvýkacími svaly.
Lidé s TMD mohou být postiženi bolestí a dalšími nepříjemnými
pocity, které lze odstranit terapií, nebo mohou přetrvávat mnoho
let. Postiženy jsou více ženy než muži. Mezi příznaky TMD patří
bolest v obličeji, v oblasti TMK, krku a ramen, která vystřeluje do
ucha, objevuje se při mluvení a otvírání úst. Může být provázena
patologickými zvukovými fenomény, případně změnou čelistních
vztahů. Mezi další běžné symptomy TMD patří bolesti zubů, hlavy
a krku, závratě a sluchové problémy, bolest v ramenou či zvonění
v uších (tinnitus). Léčba není jednoduchá, využívají se relaxační
techniky, fyzioterapie, příp. jsou nutné protetické nebo chirurgické
rekonstrukce kloubu.
The temporomandibular joint (TMJ) is the hinge joint that connects
the lower jaw (mandible) to the temporal bone of the skull, which is
immediately in front of the ear on each side of head. The joints are
flexible, allowing the jaw to move smoothly up and down and side
to side and enabling to talk, chew, and yawn. Muscles attached to
and surrounding the jaw joint control the position and movement
of the jaw. Temporomandibular disorders (TMD) occur as a result
of problems with the jaw, jaw joint and surrounding facial muscles
that control chewing and moving the jaw. People with TMD can
experience severe pain and discomfort that can be temporary
or last for many years. More women than men experience TMD.
Common symptoms of TMD include pain or tenderness in the face,
jaw joint area, neck and shoulders, and in or around the ear during
chewing, speaking, or wide mouth opening, limited ability to open
the mouth very wide, clicking, popping, or grating sounds in the
jaw joint when opening or closing the mouth (which may or may
not be accompanied by pain) or chewing, difficulty chewing or
a sudden uncomfortable bite – as if the upper and lower teeth are
not fitting together properly. Other common symptoms of TMD
include toothaches, headaches, neck pain, dizziness, and earaches,
hearing problems, upper shoulder pain, and ringing in the ears
(tinnitus). Treatment is not simple and varies from relaxation
techniques to total prosthesis insertion.
_____K18
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Pradaxa je relativně nové antikoagulancium ze
skupiny přímých inhibitorů trombinu. Jako účinnou
látku obsahuje dabigatran etexilát. Je indikována
u pacientů s nevalvulární fibrilací síní jako
prevence cévní mozkové příhody a systémové
embolie a dále se užívá v ortopedii po větších
operacích, jako je totální náhrada kolenního nebo
kyčelního kloubu. Disponuje mnoha výhodami oproti Warfarinu
a není to vůbec lék daleké budoucnosti. Již dnes se běžně
setkáváme v klinické praxi s pacienty, kteří trvale užívají Pradaxu
a další nová antikoagulancia. Každý zubní lékař by se měl dozvědět
něco málo o vlastnostech těchto léků a hlavně bychom měli vědět,
jak přistupovat ve stomatochirurgii k pacientům, kteří užívají tyto
antikoagulační léky.
Pradaxa is comparatively new anticoagulant from the class of
direct thrombin inhibitors. It is a medicine that contains the active
substance dabigatran etexilate. Pradaxa is used to prevent strokes
and systemic embolism in patients, who have non-valvular atrial
fibrillation. It is also used to prevent the formation of blood clots in
the veins in adults who have had an operation to replace the hip
joint or knee. It has many advantages over Warfarin and certainly it
isn´t a medicament of the remote future. Today we ordinarily meet
patients who permanently use Pradaxa and other anticoagulant, in
dental office. Each dentist should know a little about the features of
these medicaments and we should know how to approach to the
patients, who use these new anticoagulants.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
CHIRURGICKO-IMPLANTOLOGICKÁ SEKCE
DENTAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Nová technika augmentace alveolárního
hřebene využívající PDGF-BB, FDBA
a titanové síťky
Interdisciplinární spolupráce u pacientů
s kranio-mandibulárními onemocněními
A novel technique for ridge augmentation
utilizing PDGF-BB, FDBA and titanium
mesh: in-vivo case series study
KEVIN GUZE, MOHAMED A. MAKSOUD
Harvardská univerzita, Škola zubní medicíny, Boston, USA
Harvard University, School of Dental Medicine, Boston, USA
Vertikální atrofie distálních úseků čelistí jsou
defekty náročné na terapii a často vyžadují
augmentaci pomocí transplantace autogenního
kostního štěpu. Tradiční způsoby ošetření, tj. řízená
regenerace kosti (GBR), distrakční osteogeneze
a autogenní štěpy, mají řadu komplikací
a omezenou úspěšnost, zvláště při rekonstrukci
vertikální výšky alveolárního hřebene. V těžkých případech výrazné
vertikální atrofie alveolárního hřebene můžeme jako alternativu
použít technologie využívající rekombinantní růstový faktor. Naše
nedávná studie zkoumala použitelnost a efektivitu využití
kompozitního štěpu z lyofilizovaného kostního aloštěpu (FDBA) +
rekombinantního růstového faktoru – BB (rhPDGF-BB) získaného
z lidských krevních destiček, ve spojení s krycí titanovou síťkou
použitou ke kostní regeneraci výrazných defektů alveolárního
hřebene horní a dolní čelisti před zavedením implantátu. Důraz
byl kladen na důležitou roli překrývajícího periostu jako možného
hlavního zdroje osteogenních buněk působícího při zesílených
regeneračních aktivitách růstového faktoru.
Posterior vertical alveolar ridge deficiencies are challenging defects
to treat predictably and often require autogenous bone
harvesting procedures. Traditional treatment modalities, i.e. guided
bone regeneration, distraction osteogenesis, and autogenous
grafts, present with a number of potential complications and
limited success when used to restore vertical ridge height. Recent
advances in recombinant growth factor technology may provide
viable, alternative therapies for the treatment of significant alveolar
ridge deficiencies. Our recent study examined the utility and
effectiveness of using a composite graft of freeze dried
bone-allograft (FDBA) + recombinant human platelet-derived
growth factor-BB (rhPDGF-BB) in conjunction with an overlying
titanium mesh to regenerate well-vascularized bone in a significant
maxillary and mandibular ridge defects prior to implant placement.
The important role the overlying periosteum as a possible key
source of osteogenic cells during growth factor enhanced
regenerative procedures is emphasized.
An interdisciplinary therapeutic concept
in patients with craniomandibular
disorders
EVA PIEHSLINGER, MARTINA SCHMID-SCHWAP,
MARGIT BRISTELA, ASTRID SKOLKA
Stomatologická klinika, Univerzita Bernharda Gottlieba, Vídeň,
Rakousko
Bernhard Gottlieb University, Clinic of Dentistry, Vienna, Austria
U pacientů s komplikovanou vadou obličejového
skeletu jsou častá posturální myofunkční
a artikulační onemocnění. Takové případy vyžadují
interdisciplinární spolupráci zahrnující fyzioterapii,
foniatrickou, logopedickou, myofunkční léčbu,
stejně jako ortodontické a protetické ošetření. Je
důležité si uvědomit, že definitivní plán ošetření
nelze stanovit dříve, než bude dosaženo harmonie
muskuloskeletálního systému. Velmi důležité jsou klinické
screeningové metody, které umožňují zubnímu lékaři
diagnostikovat příznaky kranio-mandibulární bolesti a odlišit
„jednoduché“ a „složité“ případy. Anamnestické vyšetření odhalí
bolest, zvuky v kloubech, omezení kapacity otevírání úst
a posturální problémy. Klinické vyšetření umožňuje diferenciální
diagnostiku bolesti a zvuků v kloubech. Instrumentární vyšetření
zahrnuje použití axiografie a okluzální analýzy. Foniatrické vyšetření
může odhalit neúplné uzavírání rtů, měkkou strukturu rtu, dýchání
ústy, tlak jazyka, pozici jazyka mezi zuby, nadměrné slinění,
periorální ekzém, úšklebky při polykání a orofaciální svalovou
dysbalanci. Ošetření v podobě umístění dlahy pomáhá upravit
fyziologickou pozici kloubu před úpravou okluze, uvolňuje žvýkací
svaly a snižuje tlak působící na strukturu kloubu. Cílem fyzioterapie
je uvolnění hyperaktivních svalů, posílení slabých svalů, korekce
držení těla a manuální terapie (mobilizace kloubního pouzdra).
In complex cases postural myofunctional and articulation disorders
are common. Such cases need an interdisciplinary management
encompassing the physiotherapist, phoniatrist, the logopedist,
myofunctional therapy as well as orthodontic and prosthodontic
treatment. It is important to realize that a definitive treatment plan
should not be established before harmony of the musculoscelettal
system is achieved. Clinical screening methods which enable the
dentist to differential diagnose craniomandibular pain symptoms
and to distinguish between an “easy” and a “complex” case are of
utmost importance. The anamnestic investigation reveals pain, joint
sounds, restricted mouth opening capacity and postural problems.
Clinical investigation enables the dentist to differential diagnose
pain and joint sounds. Instrumental investigation encompasses
Axiography and occlusal analysis. Phoniatric investigation can
reveal incomplete lip closure, soft lip structures, mouth breathing,
tongue thrust, interdental tongue position, hypersalivation, perioral
ekzema, grimace during swallowing and orofacial muscle imbalance.
Splint therapy helps to establish a physiologic joint position prior to
occlusal therapy, relaxes chewing muscles and decompresses joint
structures. The aim of physiotherapy is the relaxation of hyperactive
muscles, strengthening of weak muscles, correction of posture and
manual therapy (mobilisation of joint capsule).
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K19
CHIRURGICKO-IMPLANTOLOGICKÁ SEKCE
DENTAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Možnosti okamžité implantace
a zhotovení provizorií ve frontálním
úseku i u celkových rekonstrukcí
Kolemčelistní záněty v dokumentaci
Stomatologické kliniky v Hradci Králové
v letech 2007–2011
Possibilities of immediate implant
placement and loading in anterior region
in full arch reconstructions
Orofacial cellulitis treated at the
Department of Dentistry, University
Hospital in Hradec Kralove,
from 2007 till 2011
JAN ŠPILLER
Dentální centrum Podkovka, Praha
Dental centre Podkovka, Prague
Okamžitá implantace je metodou, kterou lze
dnes již uplatňovat jak v estetické oblasti, tak při
celkových rekonstrukcích na implantátech. Má
zcela nepochybně své indikace, které není možné
aplikovat plošně, ale při splnění daných podmínek
jde o velice elegantní a efektivní metodu. Ta sice
klade na implantologa vysoké nároky, na druhou
stranu spolu s okamžitě odevzdaným provizorním fixním řešením
umožňuje rychlou estetickou a funkční rehabilitaci pacienta, jeho
rychlý návrat do normálního života a v neposlední řadě i redukci
počtu návštěv u ošetřujícího stomatologa. Přednáška si klade za cíl
vysvětlit, v kterých případech je možné ponechat zuby určené
k extrakci na svém místě a nechat na implantologovi jejich vytažení
společně se zavedením implantátů a zhotovením provizoria.
Významně se tak v těchto případech redukuje délka ošetření
i doba, po kterou by pacient byl bez provizoria nebo pouze
s nějakou formou snímatelné náhrady. Redukuje se tak i počet
chirurgických výkonů a tím i cena. Zkracuje se pro pacienta
celková doba rekonvalescence. Ukazuje se, že míra oseointegrace
implantátů i jejich dlouhodobé přežití a výsledná estetika
protetického řešení se neliší od výkonů, kdy jsou implantáty
zavedeny do normálně zhojené kosti.
Immediate implantation is a method, which is used today both in
esthetic area and for total reconstruction on the implants. It has
undoubtedly its own indications, which cannot be applied
generally, but under certain conditions it is very elegant and
effective method. This puts high claims on implantologist, on the
other side together with immediately placed fixed temporary
restoration enables fast, esthetic and functional rehabilitation of
a patient, his quick return to normal life and last, but not least
a reduction of a number of visits by attending dentist. The
presentation puts as a target to explain in which cases it is possible
to leave the teeth determined to be extracted in its place and leave
the extractions, implant and temporaries placing on implantologist.
In these cases, there is significantly reduced the treatment time and
the time during which is patient without any temporary restoration
or just with some sort of removable denture. A number of surgeries
is also reduced and therefore a price as well. A total convalescence
time is shortened for the patient too. It is shown that degree of
implant osseointegration, long time survival rate and final esthetic
of the prosthetic restoration does not differ from intervention
during which are the implants placed into normally healed bone.
_____K20
HELENA DOLEŽALOVÁ, LUBOŠ TUČEK
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Hradec Králové
Úvod: Kolemčelistní záněty jsou i v současné
době velice závažnými, někdy i život ohrožujícími
infekčními chorobami, z nichž velká většina má
intimní vztah k chrupu. Cíl: Je podána
charakteristika souboru pacientů léčených pro tuto
skupinu diagnóz (K12.2, K10.2) na
Stomatologické klinice v Hradci Králové v letech
2007–2011. Vlastní sdělení: V 5letém časovém období bylo na výše
uvedeném pracovišti léčeno pro kolemčelistní záněty celkem
195 jedinců ve věkovém rozmezí 4–91 let. Hodnoceny jsou příčiny,
predisponující stavy po stránce zdravotní i socioekonomické,
klinický obraz, lokalizace, komplikace, způsob léčby a doba trvání
těchto zánětů. Diskutovány jsou také bakteriologické nálezy a na
nich založená strategie antibiotické terapie, přínos jednotlivých
zobrazovacích metod, význam vyšetření některých laboratorních
parametrů, příčiny pozdních diagnóz těchto chorob. Závěr:
Kolemčelistní záněty zůstávají i v současnosti relativně častými,
zdraví i život ohrožujícími akutními chorobami orofaciální krajiny.
Jejich prevence spočívá výlučně v rukou praktických zubních
lékařů. Terapie, která téměř vždy vyžaduje hospitalizaci a operační
výkon v celkové anestezii, je doménou specialistů –
maxilofaciálních chirurgů.
Introduction: Orofacial cellulitis is very serious disease even today.
Aetiology is frequently odontogenic. Aim: To present the
retrospective study of this disease in a cohort of patients
hospitalized and treated at the Department of Dentistry,
University Hospital Hradec Kralove, from 2007 till 2011. Methods:
195 patients were treated with orofacial cellulitis within 5 years
(2007–2011). The age of the patients was from 4 to 91 years.
Evaluating criteria were: aetiology, general health status,
socio-economic situation, clinical appearance, localization,
complications, treatment methods and duration of the disease.
We also evaluate bacteriological findings, antibiotic medication,
outcome of different imaging methods, laboratory parameters and
the reasons of delayed diagnosis. Conclusions: Orofacial
cellulitis remains relatively frequent, health and life-threatening
acute disease in orofacial region. Prevention is based on private
dental practitioners and their early reference to specialist –
maxillofacial surgeons. Treatment is almost in all cases invasive –
hospitalization of the patients and urgent operation procedure.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
CHIRURGICKO-IMPLANTOLOGICKÁ SEKCE
DENTAL SURGERY AND IMPLANTOLOGY
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
6 let zkušeností s 3D diagnostikou v praxi
zubního lékaře
Pyogenní granulom v dokumentaci
Stomatologické kliniky v Hradci Králové
3D (CBCT) diagnostics in daily dental
office practice – 6 years of experiences
Pyogenic granuloma in the
documentation of Department of
Dentistry, University Hospital in
Hradec Kralove
JAN STUCHLÍK, ADAM ŠÍMA
Dentální klinika D32, s. r. o., Praha
Dental clinic D32 Ltd., Prague
Příspěvek se zabývá využitím 3D (CBCT)
diagnostiky v praxi zubního lékaře. Ukazuje na
konkrétních příkladech význam prostorového
zobrazení pro zpřesnění diagnostiky
a minimalizaci rizik zvláště při chirurgických
výkonech. Porovnává informační hodnotu
prostorového a konvenčního 2D panoramatického
rentgenu. Kromě jednoznačného benefitu pro lékaře je tato
technika i velkým pomocníkem při komunikaci s pacientem.
Popsán bude přínos v diagnostice patologických dutin,
v endodoncii, parodontologii, chirurgii a implantologii. Vše s vlastní
bohatou obrazovou dokumentací autora.
The lecture deals with using of 3D (CBCT) diagnostics in dental
practice. On given examples, it shows benefits of three-dimensional
imaging for improvement of diagnostics and avoiding
complications especially by doing dental surgery. Compares
diagnostic value of this three-dimensional and conventional 2D
imaging (panoramic X-ray). Except of great value for dental
practicioner, this technique is also valuable source for
communication between patient and clinician. Lecture describes
benefits in displaying of pathological cavities, endodonthics,
periodontology, surgery and implantology. Everything is
demonstrated on X-ray scans and clinical photographs.
LENKA ATANASOVÁ1, JAN LACO2, LUBOŠ TUČEK1,
RADOVAN SLEZÁK1
1
Stomatologická klinika, 2Fingerlandův ústav patologie LF UK
a FN, Hradec Králové
1
Department of Dentistry, 2Fingerland´s Department of
Patology, Charles University, Faculty of Medicine & University
Teaching Hospital, Hradec Králové
Úvod: Pyogenní granulom ústní sliznice je benigní
tumor, který byl poprvé popsán již koncem
19. století. Cíl: Na Stomatologické klinice LF UK
a FN Hradec Králové bylo v období let 2009–2013
diagnostikováno a léčeno celkem 25 pyogenních
granulomů (12 mužů, 13 žen) u jedinců ve věkovém
rozmezí 5–82 let. Recidiva byla zaznamenána
u 4 jedinců, vždy do 3 měsíců po primární excizi. Vlastní sdělení:
Příčiny vzniku pyogenního granulomu dosud nejsou přesně známé.
Předpokládá se zejména působení stimulů, které
podporují lokální proliferaci endotelu a angiogenezi. Známými
faktory jsou chronická lokální iritace a traumatizace, hormonální
změny a také působení některých léčiv. Pyogenní granulom se může
vyskytovat v jakémkoliv věku, častější je u dětí a mladších dospělých
jedinců. Klinicky se jeví jako exofytický, rychle rostoucí, široce
přisedlý tumor, který při podráždění snadno krvácí. Barvu má živě
červenou (mladší léze, více kapilár) až bledě růžovou (starší léze,
více vaziva). Mikroskopicky se jedná o lobulární kapilární
hemangiom. V diferenciální diagnostice zvažujeme zejména benigní
i maligní léze jiné etiologie. Závěr: Léčba pyogenního granulomu je
vždy chirurgická, spočívá v jeho kompletní excizi. Nutné je
histopatologické vyšetření afekce a poučení pacienta či jeho
zákonných zástupců o neškodnosti tohoto postižení.
Introduction: Pyogenic granuloma is a benign tumor of oral
mucosa, which was first described in the late 19th century. Aim:
At the Department of Dentistry, University Hospital in Hradec
Kralove, were diagnosed and treated a total of 25 pyogenic
granulomas (12 men, 13 women) in patients aged 5–82 years in the
period 2009–2013. Recurrence was observed in 4 patients, always
within 3 months after primary excision. Basic statement: Causes of
pyogenic granuloma are not yet precisely known. We assumed
stimuli that support local endothelial cell proliferation and
angiogenesis. Known factors are chronic local irritation and trauma,
hormonal changes and effects of some drugs. Pyogenic granuloma
can occur at any age but it is more common in children and young
adults. Clinically appears as exophytically, fast growing, broad sessile
tumor, which bleeds easily after irritation. It was observed in colors
from red (younger lesions, more capillaries) to pale pink (older
lesions, more connective tissue). Microscopically it is a lobular
capillary hemangioma. In differential diagnosis we consider both
benign and malignant lesions. Conclusion: The treatment is always
surgical – its complete excision is important, followed by necessary
histopathological examination and patient education.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K21
POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SESSION
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Je hloubka polymerace rozhodující
vlastností bulk-fill kompozitů?
Mozkový absces odontogenního původu
Is polymerization depth the key property
of bulk-fill composites?
PAVEL BRADNA, ANNA MUSILOVÁ, DĚVANA HOUŠOVÁ
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN,
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Bulk-fill kompozitní materiály polymerovatelné až ve
4mm inkrementech jsou významným příspěvkem
k urychlení pracovního postupu při zhotovení
kompozitních výplní. Dosud však chybí širší
hodnocení vlivu polymeračních lamp na jejich
vlastnosti a nezávislá data o jejich polymerační
kontrakci. Cílem bylo zjistit: 1) do jaké míry ovlivňuje
kvalitu polymerace bulk-fill kompozitů polymerační
lampa a 2) charakterizovat jejich polymerační kontrakci. Materiály
a metodika: Kompozitní materiály Tetric EvoCeram Bulk Fill IVA
(Vivadent-Ivoclar), SonicFill Composite A2 (Kerr) a flow kompozity
SDR U (Dentsply) a Filtek Bulk Fill A2 (3M-ESPE) byly polymerovány
v tloušťce 4 mm z jedné strany LED polymeračními lampami
BluePhase G2 (Vivadent-Ivoclar) a Translux PowerBlue (Heraeus
Kulzer) s různým výkonem a šířkou spektra. Účinnost polymerace byla
hodnocena měřením tvrdosti, polymerační kontrakce
Archimédovou metodou. Výsledky: všechny kompozity polymerované
lampou BluePhase vykazovaly kvalitní polymeraci v tloušťce 4 mm.
Mírně nižší stupeň polymerace byl nalezen na dolní straně kompozitů
SonicFill a Filtek pro lampu Translux. Polymerační kontrakce
dosahovala 1,79–1,86 obj. %, u flow kompozitů 2,7–2,9 obj. %.
Závěr: Zkoušené bulk-fill materiály lze výkonnými lampami kvalitně
polymerovat v tloušťce 4 mm. Tento postup je nutné zvažovat
u rozsáhlejších kavit, u nichž se může negativně projevit polymerační
kontrakce těchto kompozitů. S podporou Prvouk-P28/LF1/6.
Bulk-fill composites can be layered in 4-mm increments which enables
faster placement of composite restorations. However, independent
data on the effect of polymerization lamps and polymerization
shrinkage of these materials are still missing. The aim was: 1) to find
out how the polymerization of bulk-fill composites depends on
polymerization lamps, 2) to characterize their polymerization
shrinkage. Materials and methods: composite materials Tetric
EvoCeram Bulk Fill IVA (Vivadent-Ivoclar), SonicFill Composite A2
(Kerr) and flowable composites SDR U (Dentsply) and Filtek Bulk Fill
A2 (3M-ESPE) were polymerized in 4-mm increments from one side
using LED lamps BluePhase G2 (Vivadent-Ivoclar) and Translux
PowerBlue (Heraeus Kulzer) differing in light intensity and spectrum.
The extent of polymerization was determined by measuring of
hardness and polymerization shrinkage by a buoyancy method.
Results: 4-mm thick increments polymerized with BluePhase lamp
were adequately cured. Slightly compromised polymerization was
found on the bottom surfaces of SonicFill and Filtek polymerized with
Translux. Polymerization shrinkage reached 1.79–1.86 vol. % and
2.7–2.9 vol. % with flow composites. Conclusions: Tested bulk-fill
composites can be adequately polymerized in 4 mm increments with
high-intensity lamps. In deep cavities or extensive reconstructions,
however, this procedure should be considered with respect to
negative effect of their polymerization shrinkage. Supported by
Prvouk-P28/LF1/6.
_____K22
Odontogenic brain abscess
ZDENĚK DANĚK1, OLIVER BULIK1, MARTA ŠNELEROVÁ2,
RADANA PAŘÍZKOVÁ2
1
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 2Klinika infekčních
chorob LF MU a FN, Brno
1
Department of Oral, Jaw and Facial Surgery, 2Department of
Infectious Diseases, Masaryk University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Brno
Mozkový absces je vzácné, avšak velmi závažné
a život ohrožující infekční onemocnění s incidencí
2–3 pacientů na milion obyvatel. Zdrojem bývá
nezřídka odontogenní infekce. Třiadvacetiletý muž
byl přijat na Oddělení urgentního příjmu pro
poruchu vědomí, kde byla diagnostikována
sekundární purulentní meningoencefalitida při
epidurálním empyému a pansinusitida vlevo. V předchorobí byly
popisovány febrilní stavy, bolesti hlavy a zvracení. Stav byl
indikován k akutní evakuaci empyému a trepanaci paranasálních
dutin. Jako origo zánětu byla označena periapikální infekce v horní
čelisti, celkově měl defektní chrup a malhygienu. Léčba spočívá
v bezprostředním podávání vysokých dávek antibiotik,
v neodkladných chirurgických zákrocích a eradikaci fokální infekce.
Stav byl během hospitalizace komplikován generalizovanými
epileptickými záchvaty, rozvojem pravostranné hemiparézy
s fatickou poruchou, trombózou sigmoideálního a transversálního
splavu. Mortalita mozkového abscesu je 15–25 %. Odstrašující na
této kazuistice je přímá souvislost život ohrožujícího onemocnění
s nízkou úrovní orální hygieny, jejíž důsledkem je zbytečná
invalidizace pacienta s trvalými následky snižující kvalitu života.
Brain abscess is a rare but very serious and life-threatening
infectious disease with an incidence of 2–3 patients per million
inhabitants. The source is often a dental infection. A 23-yearold man was admitted with disturbance of consciousness to the
emergency. There was made the diagnosis of a secondary purulent
meningoencephalitis with epidural empyema and pansinusitis on
the left side. In patient history were reported fever, headaches and
vomiting. The acute evacuation of the empyema and resection of
abscess cavity were done. The source of inflammation was chronic
dental periapical infection in maxilla. Patient had poor oral hygiene
and multiple radixes. The treatment consists of immediate
administration of high doses of intravenous antibiotics, urgent
surgical procedures and eradicates all the possible septic foci.
There were some complications during the treatment: generalized
epileptic fits, right-sided hemiparesis with fatick disorder,
thrombosis sigmoideal and transversal sinus. The mortality of brain
abscess is 15–25%. It is deterrent, the reason of life-threatening
disease is poor oral hygiene in this case, it means unnecessary
patient‘s disability with permanent effects reduce a quality of the
life.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SESSION
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Léčba dětských pacientů s anodoncií
Marginální kvalita kompozitních výplní
zhotovených bulk-fill a inkrementální
technikou
Treatment of children patiens affected
anodontia
KAREL CHLEBORÁD, TAŤJANA DOSTÁLOVÁ
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol,
Praha
Department of Dentistry, Charles University, 2nd Faculty of
Medicine & Motol University Hospital, Prague
Úvod: Anodoncie, jinak nazývaná anodontia
vera, je zřídka se vyskytujícím geneticky vázaným
stavem, kdy se nevyvinou dočasné ani stálé zuby.
Defekt je většinou spojen s dalším postižením kůže
a nervové tkáně, jako je to například
u ectodermální dysplazie. Stručná charakteristika:
První pacient v naší péči je desetiletý chlapec
postižený anodoncií. V horní čelisti jsou přítomny zuby 55, 53,
11, 21, 63, 65 a v dolní čelisti jsou přítomny zuby 73, 83. Druhý
pacient je sedmnáctiletá dívka postižená anodoncií, chybějící zuby
jsou zuby 23, 35, 34, 44, 45. První pacient byl ošetřen zhotovením
horní a dolní dětské snímatelné náhrady. U druhého pacienta byl
proveden bone splitting v oblasti zubů 44–45, poté byl aplikován
augmentační materiál BioOss a Bio-Gide. Následovala implantace
v oblasti zubu 35. Po 5 měsících byla provedena implantace
v oblasti zubů 44, 45, poté byl proveden splitting v oblasti zubu 23
a následně byl vložen implantát. Po integraci byla
provedena protetická rekonstrukce. Závěr: Genetické inženýrství
nám pravděpodobně umožní do budoucna eliminovat řadu
vrozených defektů v dutině ústní.
Introduction: Anodontia, also called anodontia vera, is a rare
genetic disorder characterized by the congennital absence of all
primary or permanent teeth. It is associated with the group of skin
and nerve syndromes called the ectodermal dysplasias. A brief
description: The first patient in our care 10-year-old boy affected
anodontia. In the upper jaw are present teeth 55, 53, 11, 21, 63, 65
and in the lower jaw are teeth 73, 83. The second patient 17-yearold girl affected anodontia teeth missing 23, 35, 34, 44, 45. The first
patient was treated by making the upper and the lower dentures.
For the second patient was performed 44–45 splitting bone, then
was applied BioOss and Bio-Gide. Then was introduced the implant
in site of tooth 35. After five months were introduced implants in
sites of teeth 44, 45, then was performed splitting in 23 and the
implant inserted. Subsequently was performed prosthetic
reconstruction of teeth. Conclusion: In future, genetic engineering
may allow us to eliminate a number of congenital defects in the
oral cavity.
Marginal quality of composite fillings
made by bulk-fill and incremental
technique
TOMÁŠ JASENSKÝ, JULIA MOROZOVÁ, ĽUBOŠ HARVAN,
JANA STRAKOVÁ, JANA ŠIMÍKOVÁ, JAKUB BOJKO
Klinika zubního lékařství LF UP a FN, Olomouc
Department of Dentistry, Palacky University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Olomouc
Úvod: Současným trendem zubního lékařství je stále se
zvyšující počet laterálních kompozitních rekonstrukcí.
Bulk- fill kompozita umožňují aplikaci výplňové hmoty
v jedné silnější vrstvě, což redukuje čas ošetření, aniž by
došlo ke zhoršení kvality rekonstrukcí. Cíl: Cílem in vitro
studie bylo prostřednictvím stanovení mikronetěsnosti
porovnat kvalitu okrajového uzávěru kompozitních výplní
II. třídy zhotovených bulk-fill a inkrementální technikou.
Metodika: Na 35 lidských intaktních premolárech byly
preparovány standardizované meziookluzní a distookluzní kavity II. třídy.
Meziookluzní kavity byly rekonstruovány kompozitem Filtek Supreme XT
(3M ESPE, USA) aplikovaným inkrementální technikou. Distookluzní kavity byly
zaplněny bulk-fill kompozitem ze systému SonicFill (KaVo, Německo, Kerr, USA).
Následná termocyklace probíhala ve 300 cyklech se střídavým ponořením do
lázní s 0,5% roztokem genciánové violeti o teplotě 5 °C a 55 °C po dobu
1 minuty. Poté byly zuby vybroušeny v longitudinálním směru. Penetrace barviva
na gingiválních a okluzálních plochách výbrusů byla hodnocena podle kritérií dle
normy ISO/TS 11405:2003-02(E) na digitálních makrofotografiích. Výsledky byly
statisticky zpracovány a porovnány (McNemar-Bowker test). Výsledky: Celkové
skóre penetrace barviva na gingivální ploše u výplní zhotovených inkrementální
technikou činilo 59, na okluzální ploše 31. Celkové skóre u výplní zhotovených
bulk-fill technologií bylo na gingivální ploše 37, na okluzální ploše 19. Statistickou
analýzou byl prokázán statisticky významný rozdíl v porovnávaných skupinách
na gingiválních plochách (p < 0,05). Závěr: V naší in vitro studii byly zjištěny
signifikantně nižší hodnoty penetrace barviva na gingiválních plochách výplní
zhotovených bulk-fill technologií. Na plochách okluzálních signifikantní rozdíl
v penetraci barviva pozorován nebyl. Základem kvalitních kompozitních
rekonstrukcí je dodržování doporučeného pracovního postupu při jakékoliv
technice aplikace výplňové hmoty.
Introduction: An increasing number of posterior composite restorations is
the current trend of modern dentistry. Bulk-fill composite application allows
the filling of a cavity in one thick layer, which reduces treatment time without
compromising the quality of restorations. Aim: The aim of this in vitro study was
to compare the quality of marginal integrity of composite fillings Class II made by
bulk-fill and incremental technique through detection of microleakage. Method:
Standardized mesiooclusal and distooclusal cavities Class II were dissected on
35 intact human premolars. Mesiooclusal cavities were restored with Filtek
Supreme XT composite (3M ESPE, USA) applied by incremental technique.
Distooclusal cavities were filled with bulk-fill composite of system SonicFill
(KaVo, Germany, Kerr, USA). Followed termocycling conducted in 300 cycles.
Cycles consisted of alternating immersion in bath solution with 0.5% gentian
violet at 5 °C and 55 °C for 1 minute. The teeth were then polished in the
longitudinal direction. Dye penetration at the gingival and occlusal surfaces
of thin sections was evaluated according to the criteria according to
ISO/TS 11405:2003-02 (E) using digital macro photography. The results were
statistically analyzed and compared. Results: Total score of dye penetration at
the gingival surface of fillings made by incremental technique amounted to 59,
the occlusal surface 31. Overall score for fillings made by bulk-fill technology was
37 at the gingival surface and 19 at the occlusal surface. A statistically significant
difference in these groups was demonstrated on the gingival surfaces (p < 0.05).
Conclusion: Our in vitro study showed significantly lower values of dye
penetration on the gingival surfaces of composite fillings made using bulk-fill
technique. There was no significant diference of dye penetration on the occlusal
surfaces. The basis of quality composite restorations is in strict compliance with
recommended working practices.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K23
POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SESSION
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Imunitní markery před a po odstranění
ústního galvanismu u pacientů s ústním
dyskomfortem
Současné možnosti ortodontické léčby
u dospělých pacientů
Immune markers in oral discomfort
patients before and after elimination of
oral galvanism
ŠTĚPÁN PODZIMEK, MILAN TOMKA,
JARMILA PROCHÁZKOVÁ
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN,
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Cílem studie bylo zjistit, jakým způsobem jsou
ovlivněny imunitní obranné faktory ve slině
přítomností galvanického článku v dutině ústní.
Hladiny IgA1, IgA2, sekrečního IgA, lysozymu
a protilátek antiIgA/HSP60 byly vyhodnoceny
u reprezentativních vzorků ze 159 pacientů
s galvanickými jevy v dutině ústní, ze 177 pacientů
bez galvanických jevů v dutině ústní a u dvou kontrolních skupin.
Všem účastníkům byla odebrána anamnéza, byli klinicky vyšetřeni,
byli u nich změřeny galvanické jevy v dutině ústní a byl jim odebrán
vzorek sliny. U 30 pacientů s galvanickými jevy v dutině ústní byly
vyměněny elektroaktivní práce v dutině ústní za nekovové. Po
výměně elektroaktivních prací v dutině ústní za nekovové došlo
k signifikantnímu vzrůstu hladin IgA2, signifikantnímu poklesu
protilátek antiIgA/HSP60 a ke vzrůstu IgA1, sekrečního IgA
a lysozymu. Po výměně elektroaktivních prací vymizely
morfologické symptomy u 70 % ošetřených pacientů. Tato studie
potvrdila, že patologické galvanické jevy ovlivňují imunitní obranné
reakce v dutině ústní, a tím zhoršují symptomy ústního
dyskomfortu. Měření galvanických jevů a případná následná
výměna elektroaktivních prací by se měly stát běžným
terapeutickým postupem u pacientů s ústním dyskomfortem. Tato
studie byla podpořena projekty PRVOUK-P28/LF1/6 (MŠMT ČR)
a NT 14164-3 a NT 13087-3 (MZ ČR).
The aim of this study was to investigate the influence of galvanic
cell on salivary immune defense factors. The levels of IgA1, IgA2,
secretory IgA, lysozyme and antiIgA/HSP60 were evaluated in
representative samples from 159 patients with galvanism, from
177 patients without galvanism and in two control groups. All the
participants underwent personal history taking, clinical
examination, galvanic currents measurement and saliva collection.
Electro active dental materials were removed in 30 patients. There
was a significant increase in IgA2 level, a significant decrease in
antiIgA/HSP60 levels and an increase in IgA1, secretory IgA and
lysozyme levels found after the removal of electro active
restorations. Morphological symptoms disappeared in 70% of the
treated patients. The study confirmed that pathologic galvanic
phenomena influences the immune defense reactions in the oral
cavity and thus deteriorates the symptoms of oral discomfort.
A measurement of the galvanism and a subsequent removal of
electro active restorations should become a common
therapeutic procedure in the patients with oral discomfort. The
study was supported by PRVOUK-P28/LF1/6 (Ministry of
Education, Youth and Sports, Czech Republic) and by NT 14164-3
and NT 13087-3 (Ministry of Health, Czech Republic).
_____K24
Current possibilities of orthodontic
treatment in adult patients
ILIA HRISTOV IVANOV, TAŤJANA DOSTÁLOVÁ
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol,
Praha
Department of Dentistry, Charles University, 2nd Faculty of
Medicine & Motol University Hospital, Prague
Cíl: Prezentovat stručný přehled současných
technik ortodontické léčby u dospělých pacientů:
vestibulární, lingvální a fóliové, včetně zhodnocení
možností jejich použití a úspěšnosti v klinické
praxi. Materiál a metodika: Prezentace léčby
(kazuistika) – 1) dvě pacientky s agenezí zubů
léčené za pomoci zavedení implantátu, respektive
zhotovení můstku; 2) abraze pomocí keramických fazet; 3) zkřížený
skus u pacientky léčený samoligujícími zámky; 4) korekce vady
skusu u třech pacientů za použití vestibulární versus lingvální
techniky. Výsledky: U všech pacientů bylo dosaženo optimálních
výsledků, a to jak v oblasti obličejové estetiky, tak i ve zlepšení
funkce, okluze a artikulace chrupu. Závěr: Za pomoci současné
lékařské techniky a poznatků, s přihlédnutím k individuálním
potřebám léčených osob a povaze jejich ortodontických vad,
vede ortodontická léčba k požadovaným výsledkům i u dospělých
pacientů.
Aim: To present a brief overview of current techniques of
orthodontic treatment in adult patients: vestibular, lingual and foil,
including the assessment of the possibility of their use and success
in clinical practice. Materials and Methods: Presentation of the
treatment (case study) – 1) two patients with tooth agenesis treated
with the help of the implant or dental bridge, 2) abrasion using
veneers; 3) cross bite patient treated using selfligating braces;
4) correction of orthodontic disorders in three patients using
vestibular versus lingual technique. Results: All patients achieve
optimal results, both in facial aesthetics, as well as in improved
function, articulation and occlusion of teeth. Conclusion: With
current medical technology and knowledge, taking into account
the individual needs of treated persons and the nature of their
orthodontic problems, orthodontic treatment leads to the desired
results in adult patients.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SESSION
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Využití ortodontického fixního aparátu
v léčbě poranění závěsného aparátu zubů
Kontaktní versus nekontaktní preparace
u Er:YAG a CTH:YAG laserů
Utilization of orthodontic braces in
dental and periodontal trauma splinting
Er:YAG and CTH:YAG laser radiation
contact versus non-contact enamel
ablation
JIŘÍ ŠIMEK, ŠTEFAN JUHÁSZ, LADISLAV HLAVICA
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice
T. Bati, a. s., Zlín
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Regional Hospital
T. Bati, a. s., Zlín
Poranění zubů a závěsného aparátu tvoří asi
5 % všech poranění v předškolním, školním věku
a mladých lidí. Statistiky uvádějí, že až 25 % dětí
utrpí poranění smíšené dentice a mladí lidé do
19 let věku si poraní stálou dentici dokonce ve
33 %. Zatímco ošetření vlastního zubu obecně
nečiní zubním lékařům potíže, léčba poranění
závěsného aparátu je mnohdy příčinou diagnostických
a terapeutických rozpaků. Naše prezentace nabízí další možnost
ošetření subluxovaných a luxovaných zubů pomocí plastových
ortodontických zámků. Hlavní výhodu vidíme v možnosti upravit
postavení zubů i v případě nedokonalé primární repozice.
Dental and periodontal trauma is described in 5% of all injuries in
young and teenage children. Statistics show up to 25% in youth
children (mixed dentition) and 33% of permanent dental or
periodontal trauma in teenage children. Dentists have no difficulties
to treat the dental trauma. On the other hand, there are dilemmas
about the periodontal trauma treatment. We present utilization of
plastic orthodontic braces in dental and periodontal trauma
splinting. As main advantage we feel the option to adjust the
position of the teeth even if imperfect primary reposition.
MAGDALÉNA KAŠPAROVÁ1, MICHAELA BUČKOVÁ1,
TAŤJANA DOSTÁLOVÁ1, HANA JELÍNKOVÁ2, JIŘÍ ŠULC2,
MICHAL NĚMEC2, MITSUNOBU MIYAGI2
Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol,
Praha, 2Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha
1
Department of Dentistry, Charles University, 2nd Faculty of
Medicine & Motol University Hospital, 2Faculty of Nuclear
Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University,
Prague
1
Úvod: Laserové záření je ve stomatologii používáno
k preparaci kavit, dezinfekci povrchu zubu před aplikací
výplně nebo při endodontickém ošetření pro svou šetrnost
k tvrdým zubním tkáním. Preparace tvrdých zubních tkání
může být provedena dvěma způsoby: kontaktní nebo
nekontaktní metodou. Při ošetření kontaktní metodou jsou
tvrdé zubní tkáně v přímém styku s koncovkou se safírovým
hrotem, zatímco v bezkontaktním režimu je koncovka
udržována v určité vzdálenosti od povrchu tak, že soustava čoček v násadci
soustředí laserové paprsky do určitého bodu, který je opticky rozlišitelný na
preparovaném povrchu. Cíl: Cílem studie je porovnat ablační účinek kontaktní
a nekontaktní preparace Er:YAG a CTH:YAG laserů při odstraňování uměle
vytvořené kariézní léze. Materiál a metodika: Na 10 extrahovaných molárech
s ukončeným vývojem radixů byla vytvořena umělá kariézní léze ponořením
do kyseliny mléčné o pH 4,5 po dobu 48 hod. K preparaci umělého zubního
kazu byly použity dva laserové systémy: Er:YAG 2,94 μm (nekontaktní:
600 mJ, 6 Hz, a kontaktní: safírová koncovka – 250 mJ, 15 Hz) a CTH:YAG
2,1 μm (nekontaktní: 300 mJ, 1 Hz a kontaktní: 300 mJ, 1 Hz). Vzniklé povrchy
byly hodnoceny v elektronovém mikroskopu při různém zvětšení. Výsledky:
Kontaktní koncovkou Er:YAG laseru bylo dosaženo hlubších a přesnějších kavit,
jejichž povrch byl hladší, bez smear layer a prasklin. CTH:YAG ablace byla
méně efektivní, byly nalezeny drobné praskliny povrchu. Mezi povrchy
preparovanými oběma metodami byly nalezeny rozdíly významné pro
klinickou praxi. Diskuse a závěr: Laserové záření může pomoci v procesu
mikro-přípravy kavit, preparaci povrchových kariézních lézí. Kontaktní
preparace je velmi podobná konvenční preparaci rotačními nástroji, výsledný
povrch má nejlepší vlastnosti. Studie byla podpořena 00064203 a Prvouk UK
1. LF, 2. LF.
Background: Laser radiation delivery to the dental tissue is done by articulated
arm, special fibre or waveguide. The treatment can be done by two manners:
contact or non-contact. In the contact scheme the tissue is in the contact
with sapphire tip or waveguide cap. The second possibility is the non-contact
regime in which the tip has to be kept at some distance from the tooth tissue.
The distance is done by the lens which is placed at the end of the delivery
instrument and which concentrates the radiation to the spot. Aim: The aim of
this study is to compare the ablation effect of contact and non-contact
interaction of Er:YAG and CTH:YAG laser radiation with artificial enamel
caries lesion. Materials and Methods: 10 extracted teeth were used to prepare
artificial tooth decay by immersing them in lactic acid for 48 hours. Two laser
systems Er:YAG 2.94 μm (non-contact 600 mJ, 6 Hz, and contact: sapphire
tip – 250 mJ, 15 Hz) and CTH:YAG 2.1 μm (non-contact 300 mJ, 1 Hz, and
contact: waveguide with cap – 300 mJ, 1 Hz) were used. The enamel artificial
caries were gently removed by laser radiation. SEM was used to evaluate the
enamel surface structure after the treatment. Results: Contact Er:YAG mode
prepares cavities deeper and more precise, the surface is smoother without
smear layer. CTH:YAG ablation is less effective, the overheating of tissue can
be observed. There are significant differences in ablated enamel structure.
Discussion and Conclusion: Laser radiation can help in the process of
micro-preparation or remineralisation. The contact mode of preparation is
easier for the dentist to handle and has precise effect on hard and soft tissues.
Study was supported by 00064203 and Prvouk UK 1. LF, 2. LF.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K25
POSTEROVÁ SEKCE
POSTER SESSION
Čtvrtek 10. 10. 2013
Thursday, October 10, 2013
Vztah mezi onemocněními dutiny ústní
a oxidačním stresem v Kambodžském
království
Relationship between oral disease and
oxidative stress in Kingdom of Cambodia
GEN YANO, KAZUMUNE ARIKAWA, TAKASHI MIYATA,
IKUO NASU, YOSHIAKI AKIMOTO
Klinika ústní chirurgie, Nihon Univerzita, Škola zubní medicíny,
Matsudo, Japonsko
Department of Oral Surgery, Nihon University School of
Dentistry at Matsudo, Japan
V současné společnosti se neustále zvyšují předpoklady
pro dlouhý život. Je dobře známo, že zdraví dutiny ústní
je silně propojeno s celkovým zdravím a má vliv na
předpoklad dlouhého života. Důležitým faktorem
dobrého celkového zdraví je proto dodržování dobré
orální hygieny. Nyní probíhá řada studií týkajících se
stárnutí. Je prokázáno, že s fenoménem stárnutí je
spojen oxidační stres. Oxidační stres vzniká při různých
onemocněních, vlivem životního prostředí a dalších faktorů. Ke vzniku
oxidačního stresu mohou přispívat také onemocnění dutiny ústní. Cíl:
Účelem této studie je prozkoumat vliv oxidačního stresu souvisejícího
s onemocněním dutiny ústní v rozvojových zemích a pokusit se zlepšit orální
zdraví jejich občanů. Materiály a metody: Do studie bylo zahrnuto třicet osm
dospělých občanů Kambodžského království. Byla u nich zjištěna
stomatologická anamnéza stran výskytu zubního kazu a posouzena hloubka
chobotů při sondování a krvácivost při sondování. Míra oxidačního stresu
byla určena pomocí d-ROMs testu (DIACRON, Parma, Itálie). Ke změření
titru protilátek IgG v plazmě byl použit systém DEMECAL® (Leger, Tokio,
Japonsko), který se zaměřuje na periodontální patogenní bakterie. Výsledek:
Míra d-ROMs odpovídala věku, míře hloubky chobotů při sondování více
než 4 mm, míře krvácivosti při sondování, počtu zkažených zubů, počtu
chybějících zubů, počtu zubů s výplněmi a titrem IgG protilátek P.g. Při
jednotlivých krocích postupné regresní analýzy se jako objektivní proměnná
s největším vlivem na vznik oxidačního stresu ukázala být krvácivost při
sondování. Závěr: Výsledky této studie poukazují na možnost, že příčina
vypuknutí oxidačního stresu byla ovlivněna onemocněním dutiny ústní.
In a super-aged society, the demand of long-life expectancy has been
increased. It is well known that oral health is strongly associated to systemic
health and it will affect the life expectancy. To maintain good oral hygiene is
an important factor for a good health. Currently numerous studies related to
aging are in progress. It is shown that oxidative stress has been related in the
aging phenomenon. The Oxidative stress is produced in several diseases,
environmental factors and some others. Oral disease may contribute to
the production of oxidative stress. AIM: The purpose of this study is to
investigate the influence of oxidative stress associated with oral disease in
developing country and to improve their oral health. Materials and Methods:
Thirty-eight adults in Kingdom of Cambodia were recruited. The dental caries
history and proving depth and bleeding on proving (BOP) were recorded.
The level of oxidative stress was evaluated by d-ROMs test (DIACRON,
Parma, Italy). The measurement of plasma IgG antibody titre was used
DEMECAL® system (Leger, Tokyo, Japan) which target periodontal
pathogenic bacteria. Result: d-ROMs level was correlated with age, rate of
over 4mm proving depth, rate of BOP, the number of decayed tooth (DT),
the number of missing tooth (MT), the number of filled tooth and IgG
antibody titre of P.g. In stepwise multiple regression analysis, BOP was the
most influential factor to produce oxidative stress as objective variables.
Conclusion: The findings of this study may indicate that the possibility of the
cause of break out of oxidative stress was influenced by oral disease.
_____K26
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
PROTETICKÁ SEKCE
PROSTHETIC DENTISTRY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Koncepce a nové postupy vedoucí
k předvídatelnému klinickému výsledku
u implantologických rekonstrukcí
Biologické podmínky pro zavedení
implantátu. Pravidlo 3A-2B
Concepts and new developments for
predictable clinical outcome with implant
solutions
STEFAN HOLST
Oddělení vědy a výzkumu Nobel Biocare, Curych, Švýcarsko
Nobel Biocare, Zurich, Switzerland
Funkční a estetická životnost jsou dva klíčové
faktory ovlivňující úspěšnost protetických
rekonstrukcí kotvených na zubech nebo
implantátech. Oba tyto faktory vyžadují úzkou
spolupráci a komunikaci mezi všemi zúčastněnými
členy týmu a správnou volbu vhodných materiálů
a výrobních technologií. Ačkoli lze v současné
stomatologii považovat dentální implantáty za osvědčený
standard, aktuální pokroky v CAD/CAM technologiích mají
neustálý dopad na laboratorní i klinické prostředí. Nové
technologie nabízí intuitivní softwarové programy pro
virtuální plánování náhrad a průmyslová výroba různých materiálů
umožňuje standardizovanou a spolehlivou kvalitu výrobků
nahrazující nebo eliminující k chybám náchylné konvenční
postupy výroby. V této přednášce budou probírány různé postupy
ošetření při rekonstrukcích prostřednictvím dentálních implantátů
zohledňující vědecké důkazy.
Aesthetics and functional longevity are the two key success factors
of tooth and implant retained restorations. Both require a close
collaboration and communication between all involved team
members and proper selection of adequate materials and
manufacturing technologies. While dental implants can be
considered a well proven standard in dentistry today, recent
advancements in CAD/CAM technology have a sustainable impact
on both the laboratory and clinical environment. New technologies
offer intuitive software programs for virtual planning of
a restoration and industrial manufacture of various materials to
allow for standardized and reliable product quality replacing or
eliminating error-prone conventional manufacturing protocols.
In this presentation different treatment protocols for restoring
dental implants are discussed, taking scientific evidence into
account.
Biological aspects as a rule for implant
placement: The 3A-2B rule
FERNANDO ROJAS-VIZCAYA
Soukromá klinika, Castellon, Španělsko
Private clinic, Castellon, Spain
Aby byla náhrada nesená implantátem esteticky
i funkčně úspěšná, musí zubní lékař provést
důkladný rozbor léčebného plánu a doplnit jej
o způsob protetické rekonstrukce. Zubní lékař
musí pečlivě analyzovat prostor potřebný pro
náhradu a zahrnout do procesu rekonstrukce
i měkké tkáně. Náhrada a měkké tkáně jsou
ovlivňovány trojrozměrnou (3D) pozicí implantátu, protože ideální
délku korunky určuje délka implantátu. Při určování 3D pozice
implantátu je třeba vzít v úvahu biologické podmínky nutné pro
zajištění biologické integrace náhrady tvrdými a měkkými tkáněmi
pacienta. Protetická rekonstrukce musí být považována za základní
položku v plánu léčby. Kromě toho musí zubní lékař akceptovat, že
vzdálenost mezi krčkovou partií abutmentu a plánované korunky
a úrovní kosti bude ovlivňovat chirurgický a protetický protokol. Pro
usnadnění analýzy a plánování jsme využili nový typ rtg
Radiographic Biological Ruler© s biologickými informacemi.
In order for an implant restoration to be both esthetically and
functionally successful, the dentist must conduct a thorough
treatment plan analysis and complete a prosthesis design. The
dentist has to carefully calculate the space needed for the
restoration and soft tissue in the restoration process. The
restoration and soft tissue are affected by the three-dimension (3D)
position of the implant, as the implant’s depth determines the ideal
length of the crown. When determining the 3D position of the
implant, the dentist must consider the biological aspects required
to ensure the restoration’s biological integration with the patient’s
hard and soft tissues. The restoration needs to be the first
component considered in the treatment plan. In addition, the
dentist must understand that the distance between the cervical
contour (of the planned restoration) and the level of the bone will
dictate how the surgical and prosthetic treatment plan is enacted.
We utilized a novel Radiographic Biological Ruler© (with biological
information) to help facilitate the treatment plan’s analysis.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K27
PROTETICKÁ SEKCE
PROSTHETIC DENTISTRY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Management měkkých tkání kolem
implantátu pomocí provizorní korunky
Bezzubý pacient: celkové náhrady –
hybridní náhrady – implantáty
Peri-implant soft tissue management
using a provisional crown
The edentolous patient – complete
dentures – hybrid dentures - implants
IVAN MARTIN ml.
JOHANN EBENBERGER
Privátní praxe, Sokolov
Private practice, Sokolov
Privátní praxe, Salcburk, Rakousko
Private practice, Salzburg, Austria
Cíl: Ze strany pacienta dochází neustále ke
zvyšování nároků na estetiku a mnohdy je otázka
„jak to bude vypadat“ to jediné, co ho opravdu
zajímá. Výsledek, který by byl před dvaceti lety při
rekonstrukci implantáty považován za úspěch, je
dnes nedostatečný a často vnímán pacientem jako
nevyhovující. Cílem přednášky je ukázat možnost
managementu měkkých tkání kolem krčku implantátu pomocí
provizorní korunky a vytvoření přirozeného, estetického
emergence profilu. Dále práce hodnotí výsledný emergence profile
při použití provizorní korunky a vhojovacího válečku pomocí
PES/WES (Pink Esthetic Score/White Esthetic Score). Materiál
a metodika: Marginální gingiva kolem krčku implantátu se
upravuje prostřednictvím prefabrikovaného vhojovacího válečku
nebo individuálně zhotovené provizorní korunky. Provizorní
korunku v průběhu fáze zrání měkkých tkání upravujeme tak, aby
tyto drobné změny tvaru vedly k vytvoření požadovaného průběhu
marginální gingivy kolem krčku implantátu – optimální 3D kontura.
Výsledky: Při porovnání estetických výsledků sice vhojovací váleček
moduluje marginální gingivu kolem krčku implantátu, je levný, ale
není schopen vytvořit individuální, estetický emergence profile.
Závěr: Při rekonstrukci implantáty sice není nutné použít
provizorní korunku, chceme-li ale docílit vysoce estetické náhrady,
a to především ve viditelném úseku chrupu, je její využití
nevyhnutelné.
Mám stále více pocit, že „záchrana zubů“ se stává
„staromódním uměním“. Parodontologie,
endodoncie a záchovná stomatologie je
v současném stomatologickém vzdělávání slabším
tématem, než tomu bylo před 20 lety. Proto toho
slýcháme tolik o velkých bílých úsměvech
a implantátech. Jedním z důsledků této skutečnosti
je bezzubý pacient, jehož ošetření spočívá v zavedení implantátů
nebo nasazení hybridních náhrad. Ve své ordinaci se snažím takové
pacienty uspokojit především celkovými snímatelnými náhradami
s kvalitní retencí a je-li to třeba, nabídnout jim volbu získat
implantáty jako dodatečnou oporu. V přednášce předvedu krok
za krokem ošetření pomocí celkových snímatelných náhrad – od
naplánování, analýzy starých protéz a fotografií, po estetický
a fonetický design nových náhrad, a v neposlední řadě také úpravy
a opravy nevyhovujících snímatelných náhrad při rekonstrukci
vertikálního rozměru.
Objectives: The patient’s demands concerning esthetics are
steadily increasing and sometimes, the question, „how is it going to
look?“ is the patient’s only concern. The prosthetic outcome that
would have been considered a success 20 years ago, using
implants for reconstruction, is insufficient today and often
perceived as unsatisfactory by the patient. The objective of this
presentation is to point out the possibility of peri-implant soft tissue
management using a provisional crown and creating a natural,
esthetic emergence profile. The presentation is assessing the
resulting emergence profile using a provisional crown and a healing
cap using the PES/WES (Pink Esthetic Score/White Esthetic Score)
for evaluation of the success/failure rate. Materials and Methods:
The soft tissue contours around the implant neck are modified by
using a precast healing cap or an individually made provisional
crown. When using the provisional crown, it is being adjusted
during the soft tissue maturation phase so that these small changes
in soft tissue contours lead to creating of the requested peri-implant
soft tissue contours. The peri-implant soft tissue should present
optimal three-dimensional contours. Results: Comparing the
esthetic results, the healing cap modifies the peri-implant soft
tissue and is inexpensive, however, it is not able to create a natural,
esthetic emergence profile. Conclusion: The use of a provisional
crown is not necessary with implant reconstruction but if the
reconstruction should be highly esthetic, mainly in the frontal line,
its use is essential.
_____K28
More and more i get the feeling, that “saving teeth“ has become
an old-fashioned art. Periodontics, endodontics and conservative
dentistry is less a topic in advanced dental education than 20 years
ago. Therefore we hear much about big white smiles and implants.
One result of this fact – the toothless patient and his treatment
is nowadays an implant case or a case for hybrid dentures. In my
practice, i try to satisfy these patients primarily with well fitting
complete dentures, and to offer them the choice, if needed, to get
implants as additional support. In my lecture I will show step by
step the treatment with complete dentures. Planning, analysis of old
dentures and photographs, aesthetic and phonetic design
and not least – refining and repairing insufficient dentures by
restoring the vertical dimension.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
PROTETICKÁ SEKCE
PROSTHETIC DENTISTRY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Funkce a estetika chrupu v seniorském
věku
Koncept mezioborové spolupráce při
léčbě pacientů s těžkým bruxismem.
Část 1: Teoretické principy a přístup
k diagnostice a terapii
Function and aesthetics of dentition in
seniors
MARIE BARTOŇOVÁ, HANA HUBÁLKOVÁ,
JINDŘICH CHARVÁT
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Úvod: Stárnutí populace přináší nutné změny
v přístupu k ošetření chrupu seniorů, a to je často
negativně limitováno celkovým zdravotním stavem
spojeným s diagnózami provázejícími vysoký
věk, socio-ekonomickými možnostmi a stupněm
pacientovy spolupráce. Významným faktorem při
plánování protetického ošetření je jeho životnost
vztažená k věku pacienta. Léčebný plán by měl respektovat
i individuální funkční a estetické požadavky včetně radikality
ošetření. Charakteristika kazuistik: Prezentované kazuistiky popisují
základní druhy vhodného protetického ošetření z hlediska snadné
manipulace s náhradami, udržování dobré hygieny, možností úprav
a oprav bez nutnosti složitého a nákladného přepracování
stávajícího řešení. Hybridní protézy a náhrady kotvené
teleskopickými systémy jsou u většiny seniorů vhodnější volbou
nežli rigidní rozsáhlé fixní práce. Kazuistiky též poukazují na
vhodné indikace implantátů v seniorském věku a dokumentují
taková ošetření. Závěr: Optimální léčebný plán u seniorů bývá
nejsložitější etapou celé rekonstrukce chrupu. Výsledné řešení musí
zajišťovat spokojenost pacienta i dlouhodobou funkční a estetickou
životnost bez nutnosti ekonomicky náročných zásahů.
Objectives: Aging of the population causes modification in
treatment methods for the elderly with negative limits due to
general health status, social-economic level and potential of
cooperation. The important factor in treatment planning is
a relation between the prognosis of the prosthetic treatment and
the average length of life. Treatment planning must respect the
variability of individual functional and aesthetic demands
including radical attitude of treatment. Case characteristics:
Presented case reports documentate basic categories of suitable
treatment methods and dentures which are easy to handle,
repairable and offer good conditions for oral hygiene. The
application of optimal method of the prosthetic treatment allows
repairs and adjustments of dentures without a necessity of
fundamental change of previous solutions. Tooth and implant-born
overdentures and telescope systems are eligible choice than
non-flexible extended fixed appliances. Cases also refer to
optimal indications of dental implants in seniors. Conclusion:
Correct treatment plan in the elderly is the most complicated phase
of the complex rehabilitation of the whole dentition. The final
solution must guarantee a satisfied patient and a long functional
and aesthetic service without a necessity of economical
demanding interventions.
Interdisciplinary concepts by patients
with severe bruxism.
Part 1: Theoretical principles and
diagnostic and therapeutic approach
ANNA KNAUS, ASTRID SKOLKA, EVA PIEHSLINGER
Stomatologická klinika, Univerzita Bernharda Gottlieba, Vídeň,
Rakousko
Bernhard Gottlieb University, Clinic of Dentistry, Vienna, Austria
Stále častějším problémem současné doby je bruxismus.
Vede k destrukci zubu, poškození zubních náhrad, bolesti,
bolestem hlavy, onemocněním temporomandibulárního
kloubu, poškození parodontu a žvýkacích svalů a k omezení
pohybu dolní čelisti. Bruxismus lze rozdělit na dvě různá
onemocnění: spánkový bruxismus (obrušování zubů),
mimospánkový bruxismus (skřípání zuby). Etiologie
spánkového bruxismu není vědecky doložena. Je považován
za komplexní, multifaktoriální onemocnění, které lze rozdělit
na periferní (morfologické) a centrální (psychologické). Mimospánkový
bruxismus může souviset s tiky nebo s parafunkcemi, které mají vztah
k životnímu stresu způsobenému například běžnými povinnostmi nebo tlakem
v zaměstnání a nebo stavy chronické úzkosti. Cílem různých dotazníků je odhalit
stresové situace, aby bylo v případě potřeby pacientovi možné nabídnout
konzultaci u psychologa nebo psychiatra. Úkolem zubního lékaře je zjistit, zda se
u pacienta projevuje bdělý nebo spánkový bruxismus. K tomu pomůže rozšířená
anamnéza a některé velmi užitečné přístroje, jako je Brux Checker®.
Vyhodnocení, zda je parafunkce vyvolávána vůlí, nebo se jedná o mimovolní
aktivitu související se zlozvyky nebo tiky, může být snadné. Mnohem obtížnější
je rozlišit bdělý bruxismus od raných projevů Parkinsonovy nemoci nebo jiných
degenerativních neurologických onemocnění, jako je multisystémová atrofie
nebo tardivní dyskineze s charakteristickými příznaky v podobě třesu čelisti
a kousání rtu. Aby bylo možné pacienta odkázat na podrobnější diagnostiku
a léčbu k neurologovi, musíme být schopni rozpoznat oromandibulární projevy.
An increasing problem in the present age is bruxism. It leads to tooth destruction,
breakage of dental restorations, pain, headache, temporomandibular disorders,
damage of the periodontium and the masticatory muscles and limitation of
mandibular movement. Bruxism can be divided into 2 different disorders: sleep
bruxism (grinding type); awake bruxism (clenching type). The aetiology of sleep
bruxism is not scientifically proofed. It is considered as a complex,
multifactorial disorder, which can be distinguished as a peripheral (morphologic)
one or a central (psychological) one. Awake bruxism can be associated with tics
or with a parafunction correlated to life-stress caused by familial responsibilities
or work pressure, for example, or to chronic anxiety. The purpose of different
questionnaires is to detect stress situations, so that, in case of need,
a consultation by a psychiatrist or a psychologist can be offered to the patient.
The task of the dentist is the identification if the patient presents awake or
sleep bruxism. Therefore an extended anamnesis and some very useful devices
like Brux Checker® are helpful. The evaluation if the parafunction is voluntarily
induced or if it is an involuntarily activity related to a habit or a tic may be easy,
but it is much more difficult to differentiate awake bruxism from early signs of
Parkinson disease or other degenerative neurologic diseases such as multiple
system atrophy or tardive dyskinesia with the characteristic symptoms of jaw
tremor and lip biting. The competence to recognize the oromandibular
manifestation, so that the patient can be referred to a neurologist for diagnosis
and management, is indispensable in our profession.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K29
PROTETICKÁ SEKCE
PROSTHETIC DENTISTRY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Koncept mezioborové spolupráce při
léčbě pacientů s těžkým bruxismem.
Část 2: Realizace v protetické rehabilitaci
– kazuistika
Eclipse® – nová technologie snímatelné
protetiky v praxi
Interdisciplinary concepts by patients
with severe bruxism.
Part 2: Implementation in the prosthetic
rehabilitation – a case-report
ASTRID SKOLKA, ANNA KNAUS, MARGIT BRISTELA,
EVA PIEHSLINGER
Stomatologická klinika, Univerzita Bernharda Gottlieba, Vídeň,
Rakousko
Bernhard Gottlieb University, Clinic of Dentistry, Vienna, Austria
Těžký bruxismus často způsobuje rozsáhlá
poškození tvrdých zubních tkání, jak je tomu
i v předloženém klinickém případu. Abraze
a abfrakce způsobená silnými parafukcemi
poškodila u tohoto pacienta nejen okluzní plošky
a postupně také doposud bezvadně fungující
systém, ale také estetický vzhled jeho fyziognomie
a narušila jeho sebevědomí. Krok za krokem bude předvedena
diagnostická rozvaha, diferenciální diagnostika, začlenění nálezů
do přípravy individuálního léčebného plánu a zpracování nové
okluze. Nakonec bude popsán přenos reliéfu okluze na definitivní
protetickou náhradu a zmíněny výhody CAD/CAM technik při
těchto úkonech. Záměrem prezentace je předvést podrobně
zdokumentovaný postup práce protetického oddělení kliniky
Viennese Dental Clinic od prvního vyšetření k definitivní protetické
rekonstrukci v případě, kdy pacient trpí těžkým bruxismem.
A severe bruxism often causes an extensive destruction of the hard
tooth tissue like in the presented case. Abrasions and abfractions
due to the massive parafunction of this patient damaged not only
the occlusal surfaces and, in succession, the impeccable
functioning of the system but also the aesthetic appearance of his
physiognomy and his self assurance. Step by step the diagnostic
proceeding, the clarification and elimination of differential
diagnosis, the implementation of the findings in the development
of the individual treatment-plan and the elaboration of a new
occlusion will be demonstrated. Finally the transfer of the occlusal
relief in the definite prosthetic rehabilitation and the advantages of
CAD/CAM-Techniques in this regard will be discussed. In summary
the topic of the presentation is the detailed documented practice
of the prosthodontic division of the Viennese Dental Clinic in the
progression of the first approach to the final prosthetic
reconstruction in a case of a patient suffering under severe
bruxism.
_____K30
Eclipse® – new technology of removable
prosthetics in the practice
JANA KRŇOULOVÁ, LENKA ATANASOVÁ, ZDENĚK ZDRÁHAL,
ALENA HEJNOVÁ
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Hradec Králové
Úvod: Snímatelná protetika nepatří
k tematickým bestsellerům v zubním lékařství.
V praxi používáme stále konstrukční pravidla
známá již mnoho desetiletí, přesto se ale objevují
inovace týkající se především materiálů
a technologií. Záměrem prezentace je seznámit
s vlastnostmi a použitím systému Eclipse®
a s pracovním postupem v ordinaci a laboratoři. Zároveň chceme
předložit vlastní zkušenosti s touto technologií. Charakteristika:
Systém Eclipse® zahrnuje jak technologické vybavení
(fotopolymerační přístroj, vyhřívací pec), tak světlem
polymerující bazální pryskyřici pro volnou modelaci. Základem
chemické struktury je akrylátový uretanoligomer,
uretandimetakrylát, oktadecylakrylát a hexandioldimetakrylát, dále
fotoiniciátory, barevné pigmenty a plniva. Materiál neobsahuje
běžné metylmetakryláty ani benzoylperoxid. V nezpolymerované
podobě má měkkou, vosku podobnou konzistenci a podobně jako
vosk se uvádí do plastického či kapalného stavu nahřátím. Vlastní
polymerace probíhá ve speciálním fotopolymerátoru. Významným
specifikem a zároveň výhodou je absence kyvetování a finálních
úprav hotové protézy. Závěr: Systém Eclipse® se na základě našich
téměř ročních zkušeností jeví jako spolehlivý, zpřesňující
a usnadňující práci jak zubnímu technikovi, tak i lékaři.
Introduction: Removable prosthetics do not belong to thematic
bestsellers in dentistry. In practice, we use design rules still known
for many decades, but there are still innovations relating primarily
to materials and technologies. The aim of the presentation is to
introduce the features and use of the Eclipse® and its working
procedures in the office and the laboratory. At the same time we
want to present our experience with this technology.
Characteristics: The Eclipse® includes both technological
equipment (photopolymerizing device, heating furnace) and
light-curing denture base resin for a free modeling. The basis of the
chemical structure is created by the acrylic uretanoligomer,
urethandimetacrylate, oktadecylacrylate and hexandioldimethacrylate, further photoinitiators, pigments and fillers. The material
does not contain conventional methyl methacrylate or benzoyl
peroxide. In nonplymerized form a soft, wax-like consistency and,
like wax it is put into a plastic or liquid state by roasting. Custom
polymerization takes place in a special photopolymerizator. An
important advantage as well as specificity of this material is the
absence of flasking and finishing of the final prosthesis. Conclusion:
According to our almost annual experience, the Eclipse® seems
reliable, more precious and the work of both the dental technician
and the dentist facilitating system.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
PROTETICKÁ SEKCE
PROSTHETIC DENTISTRY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
CAD/CAM vs. lité konstrukce
ve stomatologické protetice
CAD/CAM versus cast frameworks
in prosthodontics
LENKA VAVŘIČKOVÁ, MARTINA OUDOVÁ, JANA SMEJKALOVÁ
Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Department of Dentistry, Charles University, Faculty of Medicine
& University Teaching Hospital, Hradec Králové
Problematika přesnosti konstrukcí z dentálních
slitin zhotovených s pomocí metody ztraceného
vosku patří stále k velmi diskutovaným otázkám.
Nástup CAD/CAM technologie nabídl řešení
problému nepřesnosti krčkového uzávěru,
pasivního dosedu, ale i jiných nevýhod při odlévání
kovů, jako například vzniku porozit v odlitku
či přítomnosti vnitřního pnutí, které mohou v důsledku vést až
k fraktuře lité konstrukce. S CAD/CAM technologií rovněž
dosáhneme snáze stejné vrstvy fazetujícího keramického materiálu.
Skenování sádrových modelů má však také svá úskalí, jako je
například fixace sádrových modelů v maximální interkuspální
poloze nebo výsledná tloušťka frézované konstrukce v cervikální
oblasti. Přednáška shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých
pracovních postupů a hodnotí soubor více než 100 frézovaných
titanových a 70 chromkobaltových konstrukcí zhotovených
v průběhu jednoho roku na Stomatologické klinice LF UK a FN
v Hradci Králové.
Accuracy of frameworks fabricated by the lost wax technique is
still a topic of discussion. Introduction of CAD/CAM technology
brought new ways for eliminating the inaccuracy of the finishing
line, passive fit, and other disadvantages of the lost wax technique,
e.g. porous construction or presence of internal stress. All reasons
mentioned above can lead to fracture of the framework.
CAD/CAM technology helps to guarantee the same thickness of
veneering ceramics. Plaster cast scanning also brings difficulty with
fixation of both casts in maximal intercuspal position or the
resulting width of milled construction in cervical area. This study
presents advantages and disadvantages of both working
procedures concerning the set of more than 100 titanium and
70 cobalt-chromium milled frameworks fabricated within the last
year in the Department of Dentistry, Charles University, Faculty of
Medicine and Teaching Hospital in Hradec Králové.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K31
JAPONSKÝ DEN
JAPANESE DAY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Vztah mezi oxidačním stresem
a onemocněním dutiny ústní
u venkovského obyvatelstva Kambodže
Preferovaný tvar úst při úsměvu
u Japonců a bělochů
Relationship between oxidative stress and
oral disease in a rural Cambodian
population
TAKASHI MIYATA, GEN YANO
Organizace mezinárodní podpory stomatologického vzdělávání,
Tokio, Japonsko
Organization of International Support for Dental Education,
Tokyo, Japan
Cíl: Ve venkovských oblastech rozvojových zemí je
pozorováno rychlé stárnutí a dožívání se nižšího věku
a předpokládá se, že jednou z příčin rychlého stárnutí
je nadměrný oxidační stres. K jednomu z rizikových
faktorů vzniku oxidačního stresu pravděpodobně přispívá
onemocnění dutiny ústní. Účelem této studie bylo
prozkoumat vliv onemocnění dutiny ústní na oxidační stres
u venkovského obyvatelstva Kambodže. Materiál
a metodika: Jako cílová skupina bylo zkoumáno osmdesát sedm subjektů
žijících v provincii Mondulkiri, Kambodža, a byly u nich získávány údaje
týkající se výskytu zubního kazu, hloubky parodontálních chobotů při
sondování a krvácivosti při sondování. Oxidační stres byl u subjektů
vyhodnocován pomocí testu reaktivních kyslíkových metabolitů Diacron
(d-ROMs). Výsledky: Výsledky odhalily, že hladina d-ROMs souvisela s věkem,
s počtem zdravých zubů, s počtem chybějících zubů, s indexem zubů s kazy,
zubů chybějících a zubů s výplněmi, s počtem stávajících zubů, s mírou
výskytu parodontálních chobotů s hloubkou ≥ 4 mm a s mírou krvácivosti při
sondáži. Při jednotlivých krocích postupné regresní analýzy byla jako
nezávislá proměnná a parametr s největším vlivem ve vztahu k vzniku
oxidačního stresu určena míra krvácivosti při sondování. Sekundární byl počet
zdravých zubů a následoval počet zubů s výplněmi. Cílová skupina byla
porovnána se skupinou kontrolní, kterou tvořilo 30 obyvatel města Phnom
Penh. Cílová skupina měla výrazně vyšší míru oxidačního stresu, výskytu
zubního kazu, horší stav parodontu a diastolického krevního tlaku. Závěr:
Výsledky této studie ukazují, že ke vzniku oxidačního stresu mohou přispět
onemocnění parodontu, a získané údaje současně naznačují, že ke snížení
míry oxidačního stresu přispívá počet zdravých zubů a počet zubů
s výplněmi.
Objective: In rural areas of developing countries, rapid-aging and reduced life
expectancy have been observed, and it has been hypothesized that excess
oxidative stress is one cause of the rapid-aging. Oral disease may contribute
to one of risk factors in production of oxidative stress. The purpose of this
study was to examine the influence of oral disease on oxidative stress in rural
Cambodian population. Material and Methods: Eighty-seven subjects living in
rural area in Mondulkiri Province, Cambodia were examined as target group,
and data were obtained regarding caries experience, probing depth (PD), and
bleeding on probing (BOP). The subjects’ oxidative stress was evaluated by
the diacron reactive oxygen metabolites (d-ROMs) test. Results: The results
revealed that the level of d-ROMs was correlated with age, number of healthy
teeth (HT), number of missing teeth (MT), decayed, missing and filled teeth
(DMFT) index, number of present teeth (PT), rate of ≥4 mm PD, and BOP rate.
In stepwise multiple regression analysis, BOP rate was the most influential
parameter linked to the production of oxidative stress as an independent
variable. HT was secondary, followed by number of filled teeth (FT). A control
group, 30 residents of Phnom Penh City with urban was compared with
target group. The target group had significantly higher levels of oxidative
stress, caries experience, periodontal status, and diastolic blood pressure (BP).
Conclusion: The findings of this study indicate that periodontal disease may
increase the production of oxidative stress, and the data obtained suggest
that HT and FT contribute to reduction of the level of oxidative stress.
_____K32
The preferred smiling mouth shape of
Japanese and Caucasians
SEIKO FUNAKI1, 2, JUNZO FUNAKI2
Stomatologická fakulta, Univerzita Kanagawa;
Soukromá ortodontická ordinace Funaki, Tokio, Japonsko
1
Kanagawa Dental University, 2Funaki orthodontic private
practice, Tokyo, Japan
1
2
Úvod: Cílem ortodontického ošetření je obnovit funkci
dutiny ústní i estetiku tvaru úst. Jedním
z nejdůležitějších cílů ortodontického ošetření je také
získání preferovaného vzhledu úsměvu. Vzhledem
k tomu, že japonská a bělošská populace dává
přednost odlišnému tvaru úsměvu, lze předpokládat,
že by mohl mít preferovaný tvar úsměvu pozadí
související s kulturou. Cíl: Prozkoumat vlastnosti
a rozdíly preferovaného tvaru úsměvu mezi Japonkami a běloškami.
Materiály a metodika: K provedení studie byly použity dotazníky.
Dotazník předložený účastnicím obsahoval obrázky různých úsměvů
v podobě 12 tvarů úst při úsměvu. Obrázky zahrnovaly čtyři různé
pozice koutků úst ve vztahu ke středu linie horního rtu a tři pozice
viditelnosti frontálních zubů a dásní. Účastnice tvořilo 96 Japonek
(průměrný věk 27,7 ± 11,4) a 44 bělošek (průměrný věk 29,2 ± 11,6).
Výsledky: U japonských žen byl preferovaný tvar úsměvu s koutky úst ve
vyšší pozici. Pokud jde o viditelnost frontálních zubů a dásní, byla nejvíce
preferována viditelnost horních a dolních frontálních zubů. Preference
bělošek byla, pokud jde o nejvyšší a nejnižší pozice koutků úst
a viditelnost frontálních zubů a dásní, stejná jako u Japonek. Nicméně
v případě dvou středních pozic koutků úst je pořadí úsměvů
preferovaných běloškami odlišné. Nejvíce preferovaný byl úsměv
s viditelnými horními frontálními zuby a dásněmi. Závěr: Mezi Japonkami
a běloškami skutečně existuje rozdíl v preferované viditelnosti frontálních
zubů a dásní závisející na pozici koutků úst.
Introduction: The goal of orthodontic treatment is the recovery of both
oral function and aesthetics of mouth shape. Acquiring the preferred
smile is also one of the most important goals of orthodontic treatment.
It is suggested that Japanese and Caucasians prefer a different shaped
smile, so the preferred shape of a smile could have a cultural background. Objective: To examine the features and the difference of the
preferred smiling mouth shape between Japanese and Caucasian
women. Material and Methods: Questionnaires were used to conduct
the study. The questionnaire was given to participants contained
pictures of different smiles in 12 smiling mouth shape patterns. This
model comprised four positions of the corners of mouth in relation to the
middle of the upper lip line and three positions of visibility of the anterior
teeth and gums. The participants were 96 Japanese women (average age
27.7 ± 11.4) and 44 Caucasian women (average age 29.2 ± 11.6). Result:
For Japanese women, the preferred smiling mouth shape was with the
corners of the mouth in a higher position. And regarding the visibility of
the anterior teeth and gums, the visibility of upper and lower anterior
teeth is most preferable. The Caucasians’ preference was the same as the
Japanese regarding the highest and the lowest positions of the corners
of the mouth and the visibility of the anterior teeth and gums. However,
in the case of the two middle positions of the corners of the mouth, the
ranking for Caucasians’ preferred smile is different. The most preference
is with the upper anterior teeth and gums visible. Conclusion: There is
a difference in the preferable visibility of anterior teeth and gums
between Japanese and Caucasian women depending on the position of
the corners of the mouth.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
JAPONSKÝ DEN
JAPANESE DAY
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Plastická chirurgie parodontu –
mikrochirurgie, její krása a přesnost
Použití CBCT při diagnostice a léčbě
onemocnění TMK
Periodontal plastic surgery –
microsurgery, its beauty and precision
The application of CBCT for TMD
diagnosis and treatment
KASUMI BAROUCH
KATSUHIRO NAKAZAWA
Harvardská univerzita, Škola zubní medicíny, Boston, USA
Harvard University, School of Dental Medicine, Boston, USA
Institut pro onemocnění TMK Nakazawa, Tokio, Japonsko
The Nakazawa Institute for TMD, Tokyo, Japan
Využívání mikrochirurgických technik výrazně
změnilo, s ohledem na mukogingivální tkáně,
výsledek chirurgického zákroku. Současné
chirurgické zákroky v parodontologii směřují
k minimalizaci oblasti chirurgické rány za účelem
dosažení optimálního výsledku. Z toho důvodu
jsou žádoucí přesné chirurgické techniky
a méně invazivní zákroky. Nejprve se zaměříme na základy optiky
pro mikrochirurgii a poté se posuneme k současným technikám
používaným v plastické chirurgii parodontu. Téma bude
zahrnovat vaskulární změny i mechanismus hojení ran, který se ve
svém průběhu mění. K diskusi bude předložen vlastní experiment
autorky.
Úvod: Onemocnění temporomandibulárního
kloubu (TMK) představují ve stomatologii jeden
ze závažných problémů. Nedávná studie ukázala,
že k diagnostice problémů s TMK je dostatečné
využití panoramatického rtg snímku. Autoři
uvádějí, že u 72 % pacientů s onemocněním TMK
byla diagnóza správná. Některé případy však
mohou vyžadovat i další zobrazovací metody. V průběhu
posledních tří let bylo v Institutu pro onemocnění TMK Nakazawa
četně používáno CBCT (Cone Beam Computed Tomography).
CBCT je zobrazovací zařízení, které je schopno zobrazit 3D
pohledy zpracované po 1mm řezech. Při stanovování zvláště
podrobné diagnózy je třeba brát v úvahu další faktory, např.
potvrzení pozice kondylů i případné degenerace kloubů. Pro
přesnější diagnózu je proto spíše než panoramatický rtg snímek
přínosnější použití CBCT. V přednášce bude předložena užitečnost
a efektivita CBCT při diagnostice onemocnění TMK. Ta se týká
konkrétních případů: a) diagnostiky degenerace
temporomandibulárního kloubu; b) nalezení optimální pozice
kondylů.
Utilizing the microsurgery techniques has changed significantly the
outcome of surgical intervention in mucogingival considerations.
Current periodontal surgery tends to minimize the surgical wound
area to obtain the optimal result. For this reason precise surgical
techniques, eventually less invasive interventions are required. First
we will focus on the basics of optics for microsurgery then move
on to the actual techniques of periodontal plastic surgery. It will
include the vascular change as well as wound healing mechanism
that makes deference in its process. A recent experiment
conducted by the presenter will add to the discussion.
Introduction: TMD (Temporomanibular Joint Disorders) are one of
the serious problems in the dental field. A recent report has
demonstrated that the use of panoramic X-ray is sufficient for
making a diagnosis of TMD problems. The authors reported that
72% of TMD patients received correct diagnosis. However some
of the cases may require enhanced imaging methods for correct
diagnosis. During the past three years CBCT (cone beam CT) has
been used extensively in the Nakazawa institute for TMD. CBCT is
an imaging device that can reveal the 3D aspect by processing the
1mm cutting images. Making an extra detailed diagnosis, several
aspects of the TMD problems require some specific considerations
i. e. to confirm the Condylar position as well as joint degeneration.
Therefore it is beneficial to utilize CBCT for more accurate analysis
rather than panoramic X-rays. The utility and efficiency in diagnosis
of TMD is presented. This includes particular cases; a) diagnosis
of degeneration of the temporomandibular joint; b) finding the
optimal position of condyle.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K33
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Nebezpečí infekce v zubní praxi
Psychometrie postojů k orálnímu zdraví
a ústní hygieně
Risk of infection in dental practice
EVA GOJIŠOVÁ
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Department of Dentistry, Charles University, 3rd Faculty of
Medicine & Vinohrady University Teaching Hospital, Prague
Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu
v naší zubní praxi je nejen povinností všech
pracovníků ošetřovatelského týmu, ale je i hlavním
pilířem chodu praxe vytvářejícím image zařízení
a také výrazem odpovědnosti za zdraví našich
pacientů. Autorka ve svém sdělení poukazuje na
závažnost infekce v zubní ordinaci, na možnost
vzniku rezistence inf. agens a jeho zvyšující se odolnost. Probírá
současné požadavky na mytí rukou, dezinfekci, sterilizaci a tzv.
zvýšený hygienický režim při ošetřování infekčních pacientů.
Compliance with the sanitary-epidemiological regime in our dental
practice is not only commitment of all members of the medical
team, but it is also a main pillar creating overall image of the
practice and represents responsibility for the health of our patients.
In the presentation, the author points out the severity of
infection in the oral surgery practice, the possibility of its
occurrence and resistance enhancement of infectious agents.
Furthermore, the author discusses the current requirements for
hand washing, disinfection, sterilization, and so-called “increased
hygienic regime” necessary for the treatment of infectious patients.
Psychometry of attitudes towards oral
health and oral hygiene
ZDENĚK BROUKAL
Ústav klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN
Praha
Institute of Clinical and Experimental Dental Medicine, Charles
University, 1st Faculty of Medicine & General Teaching Hospital,
Prague
Účinek odborného a preventivního poradenství,
poskytovaného jedincům a pacientům dentální hygienistkou,
je kromě jiného závislý na jejich postojích k orálnímu zdraví.
Projekce postojů ke zdraví nebo k určitému onemocnění
a jeho léčbě do chování jedince je obsažena v tzv.
complianci s příslušnými doporučeními. Cílem sdělení je
ukázat, jak může dentální hygienistka formou dotazníků nebo
během edukačních a reedukačních pohovorů odhadovat
míru compliance, chybové postoje v jednotlivých doménách
psychologie orálního zdraví, hodnotě preventivního chování a jeho výsledků.
Hodnocení specifických postojů jedince ke zdraví umožňuje, v případě
preventabilních onemocnění, objektivněji hodnotit stávající chování
a doporučenou změnu (např. v hygienické péči o chrup) než pouze na základě
výpovědi jedince nebo klinických zjištění. Ke stěžejním doménám postojů
k orálnímu zdraví patří mínění o zdraví, lokalizace řízení zdraví, regulace
plánovitého a normativního chování a atribuce výsledku plnění preventivních
doporučení. Doména mínění o zdraví zahrnuje vnímání náchylnosti a závažnosti
příslušného onemocnění, vnímání ohrožení onemocněním, přítomnost/absenci
bariér ke změně chování a vnímání hodnoty odborných doporučení pro udržení
nebo zlepšení zdraví. Lokalizace řízení zdraví charakterizuje postoj jedince
k možnosti vlastního ovlivnění zdraví. V průběhu počáteční a udržovací fáze
preventivní a léčebné intervence je možné, na základě hodnocení autoregulace
nebo normativity chování a atribuce výsledku ošetřovaným jedincem,
odhadnout míru compliance a pravděpodobnost její dlouhodobé retence.
Poznání základů psychologie zdraví, aplikovaných na postoje k orálnímu zdraví
a k léčbě příslušných onemocnění v rámci odborné způsobilosti dentální
hygienistky, umožňuje nejen individualizovat techniky edukace u daného jedince,
ale hlavně specifikovat oblasti chybových postojů, na které je nutné zaměřit
reedukaci na principu problémově orientované intervence.
The effect of health and preventive counselling, provided by dental hygienist to
individuals and patients, depends among other things on their attitudes towards
oral health. Projections of attitudes to health or to a disease control constitute the
individual’s compliance with relevant recommendations. This presentation aims
to show how a dental hygienist using specific questionnaires or educational and
re-educational interviews can assess the degree of compliance, incorrect attitudes
in various domains of oral health psychology, the value of preventive behaviour
and its outcomes. The assessment of specific individual attitudes towards health
allows, in case of preventable diseases, to objectively estimate recommended
behavioural changes (e. g. in oral hygiene) rather than merely seeking their clinical
outcomes. The core domains of attitudes towards oral health include oral health
beliefs, health locus control, self-regulated and normative behaviours and the
attribution of the effect of preventative recommendations. The domain of oral
health beliefs involves the perception of susceptibility and severity of the disease,
the perception of disease risk, presence/absence of barriers to change and the
perception of health advice value for maintaining/improving health. Health locus
of control characterizes the attitude of an individual to putative factors influencing
his/her own health. During the initial and maintenance phases of preventive and
therapeutic interventions it is possible, based on the assessment of self-regulation
or normative behaviours and attributions, to estimate the degree of individual’s
compliance and the probability of its long-lasting retention. The knowledge of
basics in health psychology applied to attitudes towards oral health and oral
diseases control, within the competence of dental hygienists, allows not only to
individualize educational techniques but also to reveal appropriate error attitudes
of subjects and thus to manage the really problem-oriented oral health
counselling.
_____K34
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Ústní hygiena u pacientů se senzitivními
zubními krčky
Air-flow Master Piezon® v ordinaci
dentální hygienistky a jeho využití
Oral hygiene in patients with sensitive
dental necks
Air-Flow Master Piezon® in dental
hygienist´s office and its use
MONIKA GRÉGROVÁ, ANETA PLOCOVÁ
VLADISLAVA KITTLEROVÁ, ANETA PLOCOVÁ
Soukromá VOŠ zdravotnická pro dentální hygienistky, s. r. o.,
Praha
Private College for dental hygienists Ltd., Prague
Soukromá VOŠ zdravotnická pro dentální hygienistky, s. r. o.,
Praha
Private College for dental hygienists Ltd., Prague
Cíl: Seznámení posluchače s problematikou
ošetření pacientů se senzitivními zuby.
Metodika: Sběr dat z dostupné literatury
a odborných časopisů. Materiály: SLEZÁK R.
Praktická parodontologie. Praha: Quintessenz,
1995, 148 s. ISBN 80-901-0248-4. DŘÍZHAL I.,
SLEZÁK R. Základy parodontologie: skripta pro
posluchače lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
1. vyd. Praha: Karolinum, 1993, 182 s. ISBN 80-706-6811-3. KILIAN
J. Prevence ve stomatologii. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999,
239 s. Časopisy DentalCare, Dental Tribune. Závěr: Ucelení si
informací ohledně léčby pacientů se zvýšenou senzitivitou je
potřebné pro práci dentální hygienistky.
Cíl: Seznámení s přístrojem Air-flow Master
Piezon®. Popis jednotlivých postupů a technologií
při ošetřování tímto přístrojem u pacientů
s různými diagnózami. Materiál: POLENÍK P.
Subgingivální ošetření v praxi zubního lékaře.
1. vyd. Praha: Quintessenz, 2008, 200 s. WEIJDEN
F. van der. The power of ultrasonics. 1. vyd. Paris:
Quintessence International, 2007, 200 s. ISBN 978-291-2550-514.
AUGTHUN M., TINSCHERT J., HUBER A. In vitro studies on the
effect of cleaning methodes on different implant surfaces. Chicago,
Journal of Periodontol: 1998, 69 (8): 857-864. BERKSTEIN S., REIFF
R. L., McKENNEY J. F., KILROY W. J. Supragingival root surface
removal during maintenance procedures utilizing an air-powder
abrasive systém of hand scaling. Chicago, Journal of Periodontol:
1987, 58(5): 327-333. KARKUS R. Přístroje Air-flow® a Perio-flow®.
Přednáška září 2012. Metodika: Sběr sekundárních dat z odborné
literatury a odborných časopisů, porovnání s praktickou zkušeností.
Závěr: Pozitivní přínos pro práci dentální hygienistky, přístrojem lze
nahradit mnoho podobných přístrojů.
Objective: To familiarize the audience with problems of patients
with sensitive teeth. Methods: Collecting data from the literature
and specialized periodicals. Literature: SLEZÁK R. Praktická
parodontologie. Praha: Quintessenz, 1995, 148 s. ISBN 80-9010248-4. DŘÍZHAL I., SLEZÁK R. Základy parodontologie: skripta
pro posluchače lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993, 182 s. ISBN 80-706-6811-3.
KILIAN J. Prevence ve stomatologii. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 239 s. Journals – DentalCare, Dental Tribune. Conclusion: The comprehensive information on the treatment of patients
with increased sensitivity is useful for dental hygienist.
Objective: Getting started with Air-Flow Master Piezon®.
Description of individual processes and technologies used during
the treatment with this device in patients with different diagnoses.
Literature: POLENÍK P. Subgingivální ošetření v praxi zubního
lékaře. 1. vyd. Praha: Quintessenz, 2008, 200 s. WEIJDEN F. van
der. The power of ultrasonics. 1. vyd. Paris: Quintessence
International, 2007, 200 s. ISBN 978-291-2550-514. AUGTHUN M.,
TINSCHERT J., HUBER A. In vitro studies on the effect of cleaning
methodes on different implant surfaces. Chicago, Journal of
Periodontol: 1998, 69 (8): 857-864. BERKSTEIN S., REIFF R. L.,
McKENNEY J. F., KILROY W. J. Supragingival root surface removal
during maintenance procedures utilizing an air-powder abrasive
systém of hand scaling. Chicago, Journal of Periodontol: 1987,
58(5): 327-333. KARKUS R. Přístroje Air-flow® a Perio-flow®.
Přednáška září 2012. Methods: Collection of secondary data from
literature and journals, compared with practical experience.
Conclusion: A positive contribution to the work of dental
hygienists; the device can replace many similar devices.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K35
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Asie a dentální hygiena
Dentální hygiena u pacientů s fixním
ortodontickým aparátem
Asia and dental hygiene
LADISLAV KINDL
Soukromá VOŠ zdravotnická pro dentální hygienistky, s. r. o.,
Praha
Private College for dental hygienists Ltd., Prague
Práce podává přehled poznatků z vybraných
asijských zemí o dentální hygieně jako předmětu
vzdělávání a předmětu péče o klienty. Na základě
vlastního zkoumání autor předkládá konfrontaci
se zkušenostmi se vzděláváním i realizací dentální
hygieny v Evropě.
On the base of his own research the author presents knowledge
from selected Asian countries focused on dental hygiene education
as a subject and as the subject of care for clients. Confrontation
with experience in training and implementation of dental hygiene
in Europe.
Dental hygiene in patiens with fixed
orthodontic appliance
IVETA KOUDELOVÁ, PETRA KŘÍŽOVÁ
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Department of Dentistry, Charles University, 3rd Faculty of
Medicine & Vinohrady University Teaching Hospital, Prague
Úvod: Ortodontická léčba řeší funkční a estetické
problémy chrupu, a proto ji v dnešní době
vyhledává stále více dětských i dospělých pacientů.
Během léčby fixním ortodontickým aparátem ale
stoupají nároky na dodržování dostatečné úrovně
ústní hygieny kvůli členitosti a lokalizaci aparátu.
Důsledkem nesprávné nebo nedostatečné ústní
hygieny je významné zvýšení rizika vzniku ireparabilních
demineralizací skloviny, zubního kazu i parodontopatií. Preventivních
prostředků, které zamezí poškození skloviny u pacientů s nasazeným
fixním ortodontickým aparátem a s horší úrovní dentální hygieny,
není mnoho. Patři mezi ně Opal Seal, což je světlem tuhnoucí
primer, který se aplikuje před nasazením fixního ortodontického
aparátu na vestibulární plochy zubů. Zároveň funguje i jako vazebný
systém mezi sklovinou a ortodontickým lepidlem. Cíl: Poukázat na
úskalí dentální hygieny u pacientů s fixním ortodontickým aparátem
a zrekapitulovat veškeré dostupné hygienické pomůcky a preventivní
doporučení. Kazuistiky: Na jednotlivých kazuistikách je
demonstrováno použití a účinnost Opal Seal v prevenci vzniku
demineralizací skloviny. Závěr: Pro jedince s fixním ortodontickým
aparátem a ne zcela vyhovující ústní hygienou může být aplikace
Opal Seal prospěšná. Avšak nejdůležitější prevencí vzniku
demineralizací je dostatečné osvojení techniky čištění fixního
aparátu v kombinaci s pravidelnými návštěvami u dentální
hygienistky.
Introduction: Orthodontic treatment solves the functional and
aesthetic problems of teeth and therefore it is nowadays looked for
by more and more children and adult patients. But the demands on
keeping adequate levels of oral hygiene increase during the
treatment with fixed orthodontic appliance due to the segmentation
and localization of the appliance. Result from improper or
inadequate oral hygiene is a significant increase in the risk of
irrepairable enamel demineralizations, dental caries and
periodontal diseases. There are not many preventive measures that
prevent damage of the enamel in patients with fixed orthodontic
appliance and with lower levels of dental hygiene. These include
Opal Seal, the light-curing primer which is applied on vestibular tooth
surfaces before the placement of fixed orthodontic appliance. It also
acts as a bonding system between enamel and orthodontic adhesive.
Objective: The aim of this report is to highlight the pitfalls of dental
hygiene in patients with fixed orthodontic appliance and to
summarize all available hygienic tools and preventive
recommendations. Case reports: On individual case studies, it
is demonstrated the use of Opal Seal and its effectiveness in the
prevention of enamel demineralizations. Conclusion: Application of
Opal Seal may be beneficial for individuals with fixed orthodontic
appliances and not entirely satisfactory oral hygiene. However, the
most important prevention of demineralizations is adequate
adoption of cleaning techniques by fixed appliances together with
regular visits to the dental hygienist.
_____K36
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Problematika leukoplakií u pacientů
s fixním ortodontickým aparátem
Zvládání stresu jako prevence syndromu
vyhoření
The issue of leukoplakia in patients with
fixed orthodontic appliances
Management of stress as a prevention of
burnout syndrome
MARIE FILIPIOVÁ, WANDA URBANOVÁ
MICHAL PETR
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Department of Dentistry, Charles University, 3rd Faculty of
Medicine & Vinohrady University Teaching Hospital, Prague
Psychoterapeutické centrum, Praha
Psychotherapy Centre, Prague
Úvod: Mezi povinnosti dentální hygienistky patří,
kromě stanovování hygienických indexů, motivace
a instruktáže pacienta k dentální hygieně a podílu
na terapii parodontopatií, i preventivní vyšetření
měkkých tkání dutiny ústní. Jedno z nejčastějších
neinfekčních onemocnění sliznic je leukoplakie –
bílá skvrna či plocha, které je podmíněná
hyperkeratózou slizničního epitelu. Vznik leukoplakií je dáván do
souvislosti s užíváním tabáku, nadměrnou konzumací destilátů, EBV
infekcí, nebo chronickou iritací sliznice nevhodně zhotovenými protetickými pracemi, výplněmi, traumatickým skusem, případně
i součástmi fixního ortodontického aparátu. Cíl: Zjistit výskyt
a lokalizaci leukoplakií u pacientů s nasazeným fixním
ortodontickým aparátem. Výsledky: Leukoplakie podmíněné iritací
sliznice se u souboru ortodontických pacientů s nasazeným fixním
aparátem vyskytovaly jen výjimečně, častěji byly nalezeny otlaky
a imprese na jazyku a tvářích. Závěr: Četnost výskytu leukoplakií
u pacientů s fixním ortodontickým aparátem je nízká. Přesto
vzhledem k riziku maligní transformace leukoplakií patří
monitorování stavu měkkých tkání dutiny ústní k povinnostem
nejen ortodontisty, ale i dentální hygienistky.
Cíl: Navýšení emoční a sociální kompetence,
rozvoj nových dovedností při práci se stresem
a zátěží, získání praktických nástrojů a metod
k prevenci syndromu vyhoření, zvýšení
spokojenosti a větší efektivita práce. Obsah
přednášky: Spouštěče stresu, jejich projevy a vliv
na chování. Možnosti vědomé změny. Praktické
nástroje na zvládání emocí. Zdroje podpory v těle. Funkční principy
psychohygieny.
Objective: Increasing of emotional and social competencies,
developing of new skills in work with stress and burdens, gaining
practical tools and methods to prevent burnout syndrome,
increasing of satisfaction and higher efficiency of work. Content
of the lecture: Stress triggers, their symptoms and influence on
behaviour. Options of cognizant change. Practical tools to manage
emotions. Support resources in the body. Functional principles of
mental hygiene.
Introduction: The responsibilities of the dental hygienist include,
apart from determining the health index, the motivation and
education of the patient in term of dental hygiene and control over
periodontopathies, as well as preventive examination of oral soft
tissues. One of the most common non-infectious diseases of
mucous membranes is leukoplakia – white spot or area that is
contingent on hyperkeratosis of mucosal epithelium. The
emergence of leukoplakia is often associated with tobacco use,
excessive consumption of spirits, EBV infection, or chronical
irritation of mucous membranes by inappropriately made
prosthetic works, restorations, traumatic bite, or even by parts of
fixed orthodontic appliance. Objective: Determine the presence
and location of leukoplakia in patients with attached fixed
orthodontic appliance. Results: Leukoplakia contingent on irritation
of mucous membrane occurred only rarely in a group of
orthodontic patients with attached fixed appliance, there were
more often found bruises and impressions on the tongue and
cheeks. Conclusion: The incidence of leukoplakia in patients with
fixed orthodontic appliance is low. Nevertheless, due to the risk of
malignant transformation of leukoplakia, the monitoring of oral soft
tissue status belongs to obligations of both the orthodontist as well
as dental hygienist.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K37
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Sliznice dutiny ústní z pohledu dentální
hygienistky
Minimálně invazivní stomatologie v pojetí
dentální hygienistky
The oral mucosa from the perspective of
dental hygienist
Minimally invasive dentistry in the
concept of dental hygienist
BEATRICE BOGÁROVÁ
MARKÉTA ŠURÁŇOVÁ, LENKA ROUBALÍKOVÁ
Privátní praxe, Uherský Brod
Private practice, Uherský Brod
Privátní praxe, Brno
Private practice, Brno
Hlavním úkolem dentální hygienistky je preventivní
péče, profylaxe orálního zdraví, provádí edukační
činnost a ve spolupráci se zubním lékařem
i léčebnou činnost. Důkladným vyšetřením
každého pacienta a podrobnou anamnézou
pomáhá zubnímu lékaři s diagnostikou, která je
základem úspěšné léčby. Dentální hygienistka,
díky znalosti sliznic a projevů celkového onemocnění na sliznici,
může jako první zjistit změny, které se projeví v dutině ústní při
onemocnění, a doporučit vyšetření u lékaře. Přednáška podává
informaci o vyšetření, popisu slizničních změn, anamnéze,
projevech některých onemocnění na sliznici dutiny ústní a o péči
o ústní hygienu ve vybraných situacích.
Cíl: Ukázat možnosti minimálně invazivní terapie
v ordinaci dentální hygienistky. Vlastní sdělení:
Přednáška se zabývá rizikem kazu, jeho
dynamikou, vysvětluje pojem kariogram a klade
důraz na možnosti včasné diagnostiky zubního
kazu se zapojením moderních zobrazovacích
metod. Autorka uvádí také možnosti neinvazivních
terapeutických postupů (remineralizace – působení rozličných
dostupných preparátů, působení ozonu a sealantů). Závěr: Jednou
z velkých předností v minimálně invazivní stomatologii je zapojení
pacienta do preventivně orientovaného přístupu k zachování
a údržbě jeho chrupu a ústního zdraví dle nejnovějších poznatků.
The main task of dental hygienists is the preventive care,
prophylaxis of oral health, educational activities in collaboration
with the dentist and therapeutic activities. They help to the dentist
with diagnostics, by the thorough examination of each patient and
thorough history, which is the basis of successful treatment. Dental
hygienists can, due to their knowledge of mucous membranes and
manifestations of general diseases on mucosa, as the first
determine changes that occur in the oral cavity in case of disease
and recommend a medical examination. The lecture gives
information about the examination, description of mucosal
changes, history, manifestations of some diseases on oral mucosa
and oral hygiene care in selected situations.
_____K38
Objective: The aim of this lecture is to show the possibility of
minimally invasive therapy in dental hygienist´s office. Basic
statement: The lecture deals with the risk of caries, its dynamics,
explains the term “cariogram” and emphasizes the possibilities of
early diagnosis of dental caries involving modern imaging methods.
The author also presents the possibilities of non-invasive
therapeutic procedures (remineralization – effects of different
available preparations, ozone and sealants). Conclusion: One
of the great advantages in the minimal invasive dentistry is the
involvement of the patient in preventive orientated approach to the
conservation and maintenance of teeth and oral health according
to the latest findings.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
SEKCE PRO SESTRY A DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
SESSION FOR DENTAL ASSISTANTS AND DENTAL HYGIENISTS
Pátek 11. 10. 2013
Friday, October 11, 2013
Nemikrobiální poškození a změny tvrdých
zubních tkání
Non microbial damage and changes of
hard dental tissues
EVA VITÁMVÁSOVÁ
Privátní praxe, Brno
Private practice, Brno
Předmětem přednášky je poškození tvrdých
zubních tkání bez spoluúčasti kariogenních
bakterií. Při klinickém a rentgenologickém
vyšetření zjistíme odchylky na povrchu skloviny,
cementu a dentinu, které jsou zapříčiněné
chemickým, nebo mechanickým poškozením
tvrdých zubních tkání. Dle toho, jak rychle změny
vznikly, o jaký typ poškození jde a jak onemocnění probíhá, dělíme
nebakteriální poškození zubů do několika skupin. Přednáška
popisuje vyšetření, rizikové faktory, analýzu výživy, diferenciální
diagnostiku, návrh neinvazivní, minimálně invazivní a invazivní
léčby i preventivní postupy.
Subject of the lecture is the damage of hard dental tissues
without the involvement of cariogenic bacteria. The clinical and
X-ray examination reveal variations on the surface of enamel,
cement and dentin, which are caused by chemical or mechanical
damage of hard dental tissues. Depending on how fast the changes
appeared, which type of damage is concerned and how disease
progresses, we can divide the non-bacterial damage of teeth into
several groups. The lecture describes the examination, risk factors,
nutritional analysis, differential diagnosis, design of non-invasive,
minimally invasive and invasive treatment as well as preventive
procedures.
Pražské dentální dny 2013 (Suplement, LKS 9/2013) Prague Dental Days 2013 (Supplement, LKS 9/2013)
_____K39
03PR.indd 1
25.9.2013 8:11:18
Středa 9. 10. 2013
Čtvrtek 10. 10. 2013
odpoledne
14.30–16.00
Parodontitida
a celková
onemocnění –
nejnovější
evidence-based
informace
a doporučení
pro zubní ordinace
(Colgate-Palmolive, s.r.o.)
30 účastníků
9.00–12.00
Patofyziologie
a mechanizmy
dentinové
hypersenzitivity
a terapeutické možnosti
jejího ovlivnění
MUDr. Gabriel Pallay, CSc.
(Johnson & Johnson, s.r.o.)
30 účastníků
9.00–12.00
Artikulátor, obličejový
a elektronický oblouk,
použití v praxi
Michal Koudelka
(KaVo CZ, s.r.o.)
20 účastníků
12.30–15.30
Aktuální
právní problémy
v zubní ordinaci
Mgr. Jiří Slavík
30 účastníků
13.00–15.00
15.00–17.00
Ergonomické
pracovní pozice
u stomatologického
křesla
a prevence
funkčních poruch
pohybového systému
Svatava Urbancová
20 účastníků
14.30–16.00
Parodontitida
a celková
onemocnění –
nejnovější
evidence-based
informace
a doporučení
pro zubní ordinace
(Colgate-Palmolive, s.r.o.)
30 účastníků
Workshop A
dopoledne
odpoledne
9.00–12.00
Ekonomické
a organizační aspekty
provozu
zubní ordinace
Ing. Jiří Šusta
30 účastníků
9.00–12.00
Elektronická
komunikace –
má smysl
i v ordinaci?
Ing. Jakub Taške,
Jakub Gulyás
(CompuGroup
Medical ČR, s.r.o.)
30 účastníků
9.00–12.00
Spojení přímých
a nepřímých
klinických postupů
k dosažení vynikajících
estetických výsledků
Dr. Marcelo Balsamo
(VOCO, GmbH)
30 účastníků
12.30–15.00
Setkání
představitelů ČSK
se studenty
13.00–17.00
Řešení náhlých stavů
v zubní ordinaci
MUDr. Vladivoj Tuzar
20 účastníků
13.00–15.00
15.00–17.00
Zdravé zuby
po celý život
aneb PARO –
specializovaná
zubní péče
ze Švýcarska
Patrick Sutter
(JPS, s.r.o.)
30 účastníků
Workshop B
dopoledne
Dny
dětské
prevence
Dny
dětské
prevence
Dny
dětské
prevence
Foyer 1. p.
13.00-15.00
Ekonomická poradna, Ing. Jiří Šusta
14.00-15.00
MUDr. Pavel Chrz
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
10.00-13.00
Člen představenstva ČSK
10.00-12.00
Právní poradna, Mgr. Jiří Slavík
13.00-16.00
Člen představenstva ČSK
13.00-15.00
Ekonomická poradna, Ing. Jiří Šusta
11.00-13.00
MUDr. Pavel Chrz
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
10.00-13.00
Právní poradna, Mgr. Jiří Slavík
13.00-16.00
Člen představenstva ČSK
13.00-15.00
Ekonomická poradna, Ing. Jiří Šusta
11.00-13.00
MUDr. Pavel Chrz,
MUDr. Robert Houba, Ph.D.
10.00-13.00
Právní poradna, Mgr. Jiří Slavík
Stánek ČSK
WORKSHOPY a VÝSTAVA – doprovodný program kongresu Pražské dentální dny
Workshopy jsou přístupné PO PŘEDCHOZÍ ON-LINE REGISTRACI na webových stránkách ČSK,
bez vazby na registraci PDD. Vstup zdarma.
Pátek 11. 10. 2013
04PR.indd 1
25.9.2013 8:12:19
03OB.indd 1
25.9.2013 8:11:05
04OB.indd 1
25.9.2013 8:11:56
Download

doprovodný program kongresu Pražské dentální dny