www.dental-tribune.com
ročník 8, č. 3/2012
MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096
Chirurgicky akcelerovaná ortodontická terapie jako
součást multidisciplinární implantologické léčby
Federico Brugnami a Alfonso Caiazzo
Itálie
Multidisciplinární léčba vyžaduje
vynikající komunikaci a koordinaci odborníků různých specializací.
I když z počátku může být obtížné
spolupráce všech odborníků dosáhnout, je to možnost, jak zajistit
efektivní terapii, kterou ocení a ze
které profituje především pacient.
Při správné koordinaci může práce jednotlivých specialistů usnadnit práci ostatním členům týmu.
Například ortodontisté mohou
být značně nápomocni při parodontologické a protetické terapii.
Ortodontická léčba může usnadnit parodontologovi a protetikovi
dosažení jejich cílů. Například se
vyrovnáním jednotlivých zubů
vytvoří podmínky pro nasazení
protézy, nebo se nastolením fyziologické topografie alveolárního
hřebene usnadní parodontální
chirurgie. Ortodontická terapie
tak může mít pro pacienta zásadní
přínos. Mnozí dospělí, kteří vyhledají běžné stomatologické ošetření, mají nepravidelný chrup. Ten
kompromituje konečný estetický
výsledek léčby a omezuje možnosti
čištění dentice.
Ortodontické aparáty se postupně zmenšují, jsou méně viditelné
a snadněji se v průběhu léčby udržují. “Neviditelné” nebo lingvální
aparáty dále usnadňují přijetí terapie dospělými pacienty. Díky těmto
terapeutickým možnostem mohou
dospělí nyní podstoupit vyrovnání
chrupu pro zlepšení žvýkací funkce a estetiky úsměvu jen s malým
negativním estetickým dopadem
v průběhu léčby. Kromě toho, dentální implantáty se staly hlavní součástí léčebného plánu pro dospělé
s defektem chrupu. Pokud došlo
k posunu sousedních zubů do bezzubé oblasti, ortodontická terapie
může zajistit dostatečný prostor pro
zavedení implantátu a pro protetickou rehabilitaci. Jednou z hlavních
námitek dospělých pacientů proti
ortodontické terapii je délka jejího
trvání. Zde může ortodontistovi pomoci parodontolog či ústní chirurg,
kteří svým zásahem usnadní práci
ortodontisty a tím redukují celkový
čas ošetření.
Intraoseální implantáty mohou být
použity k posílení kotvení a zvýšení kontroly ortodontického pohybu
zubů. Kromě toho může být struktura alveolární kosti upravena paro-
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
bodů A a B při hodnocení bočního dálkového snímku. 17 V průběhu PAOO terapie musíme pacienta
pravidelně vídat a měnit oblouky,
protože zuby se pohybují mnohem
rychleji, než jak jsme zvyklí u běžné ortodontické léčby. Použití segmentálních kortikotomií (pokud
byly provedeny u zubů, u kterých
je plánovaný velký pohyb) může
dramaticky změnit vztahy mezi skupinami zubů. 18 To je třeba mít na
paměti při plánování kotvení během
celé ortodontické léčby. Zuby v místě, kde byla provedena segmentální
kortikotomie, se pohybují mnohem
rychleji než zuby v ostatních částech
chrupu.
Obr. 5
Obr. 1: Velmi resorbovaný alveolární výběžek v bezzubé
oblasti, kostní dehiscence na zubech 31, 42, 44. Regenerace byla provedena za pomoci xenogenní bovinní kosti
(Endobone, Biomet 3i, USA) a vstřebatelné membrány
(Osseoguard, Biomet 3i, USA). – Obr. 2: Šest měsíců po
operaci byl zaveden jeden osteointegrovaný implantát
(Biomet 3i, USA) do augmentované oblasti. Regenerace
kostní fenestrace na zubu 42 byla také evidentní, zatímco stav v místě kontrolního zubu 44 zůstal nezměněn. –
Obr. 3: Před zavedením dentálního implantátu je nutná
ortodontická léčba. – Obr. 4: V průběhu implantace byla provedena kortikotomie s cílem urychlit ortodontický
pohyb a usnadnit rekonstrukci chrupu dentálním implantátem. Spolu s implantací byla provedena regenerace kosti
alveolárního výběžku – první vrstva byla zhotovena z autologního kostního transplantátu shromážděného během
preparace, která byla pokryta xenologním materiálem a vstřebatelnou membránou (Endobone a Osseoguard byl
Biomet 3i, Palm Beach Gardens, USA). – Obr. 5: Provizorní korunka.
dontálně akcelerovanou osteogenní
ortodontickou augmentací (PAOO)
– operací, která způsobí regionální
akcelerační fenomén (RAF), 1,2 jež
má za následek obrovské zvýšení
osteoblastické a osteoklastické činnosti. Jejím biologickým výsledkem
je osteopenie (úbytek mineralizace
kosti bez ztráty objemu). Klinickým výsledkem je “měkčí” kost, což
umožňuje rychlejší pohyb zubů. 3,4
Při multidisciplinární léčbě dospělých pacientů je malokluze někdy
spojena se ztrátou zubů, resorpcí
alveolární kosti etc., pročež je třeba
zavést implantát či je nutná parodontologická léčba a kostní augmentace.
Především v těchto případech může
být efektivní interdisciplinární spolupráce velkým přínosem pro pacienty. 5–12 Urychlení ortodontického
pohybu, jak jej popisuje Wilcko, je
výhodné především v těch multidisciplinárních případech, jejichž léčba
vyžaduje ortodontickou terapii stejně
tak jako ústní nebo parodontální chi-
rurgický zákrok. V těchto případech
může být kortikotomie kombinována s extrakcí zubu moudrosti a/nebo
s regeneračními technikami, jako je
například řízená kostní regenerace
(ŘKR), čímž se omezí počet operací.
Nedávno bylo v průběhu určité ortodontické léčby, tzv. “low-friction”
terapie, klinicky a rentgenologicky
prokázáno, že je možné rozšířit zubní oblouky bez poškození parodontu
remodelací alveolárních výběžků.
Melsen et al. 13 potvrdili svým výzkumem předpoklad, že zub se bude
pohybovat s okolní kostí a ne skrz
kost, zvláště tehdy, jsou-li aplikovány jen malé ortodontické síly. Zub se
pohybuje spolu s okolními tkáněmi
a v případech, kdy zdravého parodontu není dostatek, hrozí riziko
vytvoření recesu a ztráty dentogingiválního uzávěru. 14 Dehiscence a fenestrace, které lze jen stěží diagnostikovat před operací, mohou použití
této techniky limitovat. Nedávná stu-
die provedená na lebkách moderní
americké populace zjistila, že dehiscence byly přítomny u 40,4 %
ze všech lebek, fenestrace byly diagnostikovány u 61,6 % lebek. 15 Promítneme-li tento údaj do klinické
léčby, znamená to, že potenciálně
cca 50 % ortodontických pacientů
podstupujících expanzi by mohlo
být ohroženo vznikem recesů a poškozením parodontu. Proto by bylo
vhodné zhotovovat 3D rentgeny
jako rutinní součást předoperačního
vyšetření (tj. cone beam CT).
Cone beam rentgenové vyšetření,
které má nižší dávky záření v porovnání s klasickým CT s vějířovitým
paprskem a lepší rozlišení, 16 by mělo
být používáno rutinně u pacientů se
slabým fenotypem parodontu, kde je
riziko vzniku recesů vyšší. Výsledky
PAOO augmentační techniky pro řešení dehiscencí a fenestrací v místě
kořenů jsou nejen předvídatelné, 17
ale také vyvolají měřitelnou změnu
Závěr
Pokud léčebný plán zahrnuje ortodontickou léčbu spolu s některými
výkony z oblasti ústní či parodontální chirurgie, je možné kombinovat
kortikotomii s extrakcí zubu moudrosti a/nebo s regeneračními technikami, jako je ŘKR. Tak lze předejít
několika chirurgickým zákrokům
a optimalizovat konečný výsledek
terapie. Další indikací jsou případy, kdy je riziko vzniku dehiscence
v místě kořene u pacientů se slabým
fenotypem parodontu velmi vysoké
i při aplikaci malých ortodontických
sil a pomalém pohybu zubu. Kostní
recesus může vzniknout i bez klinické manifestace gingiválního recesu.
Efektivní multidisciplinární přístup
u pacienta s komplexním problémem
může vést k rychlejší a lepší léčbě.
PAOO technika může být použita
pro zrychlení pohybu zubů, k léčbě a prevenci parodontálních obtíží
a regeneraci defektů alveolárního
výběžku, což umožní zavedení dentálního implantátu.
Poznámka editora: Seznam literatury
je možné si vyžádat u nakladatele.
Kontakt
Federico Brugnami, DDS
Piazza dei prati degli Strozzi 21
00195 Roma, Italy
Tel.: +39 06 39730191
Fax: +39 06 39730195
[email protected]
Alfonso Caiazzo, DDS
Private Practice, Salerno, Italy
19
Redukce “gummy smile” zvýšením skusu
Dr. David S. Frey
USA
Obr. 1a: před
Poznatek překladatele:
U obou zde prezentovaných pacientek by bylo vhodné vytváření
léčebného plánu konzultovat s ortodontistou. Ortodontická či kombinovaná ortodonticko-chirurgická
terapie zvyšování skusu by mohla
být alternativou (byť časově náročnou) ke zde představenému proteticko-chirurgickému řešení. Nicméně některá vyšetření a informace v
článku prezentované mohou doplnit
diagnostiku pacientů s gummy smile
a hlubokým skusem.
Tradiční metoda korekce dásňového úsměvu (gummy smile) s nevyhovujícím poměrem “dáseň versus
zuby” při úsměvu je nesmírně invazivní. Zahrnuje odklopení měkkých tkání a částečné snesení kosti
alveolárního výběžku, poté je dásňový lalok fixován zpět.
Hojení vyžaduje šesti až osmitýdenní
rekonvalescenci a je nejen bolestivé,1
ale i esteticky hendikepující.
někdy mohou být dále zhoršeny nevyhovující vertikální dimenzí chrupu
a potřeba chirurgického zákroku se
minimalizuje úpravou hloubky skusu.
Obr. 1b: po
Při změně výšky skusu musíme
u každého pacienta dbát na dosažení funkční okluze. Pro přesné určení
klidové polohy mandibuly je možné
použít metodu svalové relaxace dolní čelisti, kterou vyvinul Jankelson.5
Transkutánní elektrická nervová stimulace (TENS) (J5 Myomonitor) po
dobu 30–40 minut umožňuje dokonalé uvolnění žvýkacích svalů inervovaných hlavovými nervy.5, 7
Obr. 3
Zubní lékaři jsou překvapivě nejednotní ve svých názorech na fyziologii okluze, ale shodují se v tom, že
Jankelsonova metoda určení fyziologické klidové polohy dolní čelisti
(FKP) je vysoce účinná. FKP je objektivně ověřena pomocí povrchové
elektromyografie a počítačového
monitorování polohy dolní čelisti
(K7 Evaluation System).
Obr. 2
Obr. 4
Obr. 5
Další metoda řešení dásňového úsměvu, která mění postavení horního rtu
incizemi ve vestibulu, je obdobně invazivní s dlouhou dobou hojení.2
Zubní lékaři zabývající se estetikou
úsměvu provádí kvůli úpravě výrazného gummy smile gingivektomii
pomocí klasického skalpelu, vysokofrekvenčního elektrického proudu či
diodového laseru. Nicméně výsledky
této metody jsou závislé na množství a šířce volné gingivy u každého
jednotlivého pacienta.3 Po odstranění přebytku měkkých tkání musí být
vrchol kosti alveolárního výběžku
kryt dvěma až třemi milimetry dásně.
Kvůli tomuto omezení biologickou
šířkou gingivy je obvykle nutné si
vybrat jednu ze dvou následujících
možností:
Buďto musí být pacient podroben invazivnímu chirurgickému zákroku,
kdy je elevován gingivální lalok a odstraněna kostní tkáň, nebo se musí spokojit s velmi malou změnou v poměru
dásně k zubům. Pokud u pacienta nalézáme výrazně malý vertikální index
(měřeno od cementosklovinné hranice
zubů 11 nebo 21 k cementosklovinné
hranici zubů 31 nebo 41), může být
úprava gummy smile pouhou gingivektomií nedostatečná.
Zubní lékaři jsou tradičně školeni
pouze v řešení horizontálních nepravidelností úsměvu, jako jsou stěsnání
či tremata. Myšlenka změny vertikálního rozměru v rámci zlepšení
dentofaciální estetiky však není nová.4 I když se mohou názory a teorie
fyziologie okluze mezi jednotlivými
odborníky lišit, všichni se shodnou
na tom, že je nutné při změně výšky
skusu vzít v úvahu okluzní poměry
již při diagnostice, aby se zabránilo
iatrogennímu poškození pacienta.
www.dentalmarket.cz
Naše exkluzivní ceny,
Vaše chytré nákupy
• Výhodné nabídky
• Zaváděcí ceny
• Exkluzivní slevy přístrojů a materiálů
pro stomatologické ordinace a zubní laboratoře
www.facebook.com/dentalmarket.cz
Zvětšení výšky skusu může přinést
dramatické estetické zlepšení gummy
smile u pacienta s výrazným rozdílem
mezi pozicí dolní čelisti v habituální
okluzi a jejím postavením v maximální interkuspidaci. Pokud se zvětší poměr výšky klinických korunek
k množství viditelné dásně je účinně
redukován i gummy smile.
Výsledky léčby prezentované v další části článku poukazují na to, že
abnormality jako je dásňový úsměv
Podle dat, která nám K7 Systém
poskytuje, rozlišujeme fyziologickou klidovou polohu a habituální
klidovou polohu. Výpočty ukazují,
o kolik může být změněn vertikální
index nebo o kolik může být zmenšena klidová mezera bez negativního
ovlivnění skutečné fyziologické klidové polohy dolní čelisti u daného
pacienta.
Obavy, že komplexní změna výšky skusu v průběhu celého zubního
oblouku bude mít negativní efekt,
jsou neopodstatněné ze dvou důvodů. Za prvé je nově diagnostikovaná
poloha dolní čelisti ověřena pomocí
nákusné dlahy ještě před ovlivněním
polohy zubů. Za druhé, je tato technika léčby gummy smile založena na
zvýšení skusu.
strana 20
20
pokračování ze strany 19
Obr. 6
Obr. 7a
Obr. 7b
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
Pokud je zvýšení skusu provedeno
v průběhu celého zubního oblouku,
zásah do přirozeného chrupu je minimální, protože keramické onlaye
jsou fixovány na okluzní plochy
zubů.
Podle zkušeností autora článku a jak
je demonstrováno na zde přiložených kazuistikách, pokud je určena
FKP dolní čelisti, zvětšení poměru
zuby-dáseň má větší estetický efekt
než pouhá gingivektomie. Je však
nutné zde poznamenat, že v případě
malého rozdílu mezi pacientovou
FKP po TENS relaxaci a habituální
polohou máme k dispozici jen velmi
malou změnu výšky skusu pro tento
postup.
Použití Zlatého řezu k vytvoření
estetického výsledku můžeme najít
v umění, architektuře a různých vědeckých oborech po staletí. Používá se i v zubním lékařství nejméně
25 let.6
Stejně jako u okluzní filozofie zpochybňují někteří odborníci jeho
význam.7,8 Pravidlo Zlatého řezu je
však v dnešní době používáno v plastické chirurgii, ortodoncii a estetické
stomatologii jako součást léčebného
plánu pro vytvoření optimální obličejové estetiky a, dle autorových
zkušeností, jsou pacienti velmi spokojeni s výsledkem.
Rovnice Zlatého poměru může být
také aplikována na tvar zubu a ukáže, zda můžeme dosáhnout „zlatého“
vertikálního indexu prostřednictvím
kombinace změny výšky skusu
a gingivektomie. Tyto jednoduché
výpočty ukazují, zda vertikální dimenze úsměvu pacienta bude esteticky uspokojivá po provedení korekce.
(Šířka středního řezáku) ÷ 1,618
= “zlatá” délka středního řezáku
(Délka středního řezáku) x 1,618
= “zlatý” vertikální index
Na základě těchto dvou výpočtů je
pro pacienta na horní zuby zhotovena nákusná dlaha imitující chrup
v optimální skusové poloze – optimální jak pro estetiku tak funkci.
Nákusnou dlahu pacient nosí po
dobu přibližně jednoho měsíce, aby
bylo jisté, že zvýšení skusu nezpůsobí žádné bolesti hlavy či krční páteře,
bruxismus nebo žvýkací obtíže. Toto
období také poskytuje pacientovi čas
na adaptaci na větší délku zubů ještě
před gingivektomií a aplikací fazet.
Pokud není pacient spokojen s poměrem délky a šířky zubů v nákusné
Obr. 11a
Obr. 11b
dlaze, lze na ní provést úpravy před
zahájením léčby.
Korekce skusu před provedením gingivektomie přináší pacientovi lepší
estetický výsledek, protože výrazně
snižuje množství viditelné dásně. Je
třeba poznamenat, že umístění “porcelánu” na moláry pro zvýšení skusu
je extrémně konzervativní, protože
onlay je fixována na okluzní plochu
stávajících zubů.
I když máme k dispozici velké
množství volné gingivy, úprava skusu umožní zubaři odstranit menší
množství dásně během gingivektomie. Pokud je to vhodné může být
provedena i frenulektomie. Při tomto
zákroku je odstraněna malá část frenula diodovým laserem. To umožňuje větší pohyb rtu kaudálně a může
dodatečně snížit množství exponovaných dásní, které musí být odstraněny v průběhu gingivektomie.
Kazuistika 1
Žena, 27 let, s vertikálním indexem
(VI) 13 mm, požadovala úpravu
nebo zmenšení gummy smile. Průměrný VI je 17 až 21 mm. Proto by
pro zlepšení estetiky měl být její VI
zvětšen nejméně o 4 mm, čímž dojde
ke snížení poměru dáseň-zuby.
Střední řezáky pacientky vykazovaly
nepoměr délky k šířce (cca jedna ku
jedné, oproti optimálním hodnotám
75 až 80 % šířky k délce). Měla rozsáhlý zánět dásní. Proto byla nejprve
Vydáva Dental Tribune International
Group Editor
DANIEL ZIMMERMANN
[email protected]
+49 341 48 474 107
Clinical Editor
MAGDA WOJTKIEWICZ
Online Editor
YVONNE BACHMANN
Editorial Assistance
Claudia Duschek
Copy Editors
SABRINA RAAFF
HANS MOTSCHMANN
Publisher/President/CEO
TORSTEN OEMUS
Director of Finance & Controlling
DAN WUNDERLICH
se pacientky VI zvýšil pouze na 15
mm, což by nestačilo na redukci
gummy smile (obr. 4).
Měření centrálních řezáků ukázalo,
že jejich šířka v poměru k délce je
téměř identická (obr. 9).
Hodnocení FKP pomocí K7 Systému ukázalo, že pacientčin VI může
být zvýšen na 17 mm bez jakéhokoliv zásahu na měkkých tkáních. Pacientky optimální “zlatý” vertikální
index, vypočtený pomocí rovnic zlatého řezu, byl 16,7 mm, při použití
nákusné dlahy bylo dosaženo 17 mm
(obr. 2).
Po aplikaci lokální anestezie, byla
provedena frenulektomie kvůli uvolnění horního rtu a dalšímu snížení
poměru zuby-dáseň (obr. 5).
Myomonitor a K7 Systém hodnocení skusu určil, že zvýšením skusu by
mohl VI stoupnout na 17 mm, což
by znamenalo zvýšení o 5 mm oproti
původnímu VI. Pacientka nosila nákusnou dlahu po dobu jednoho měsíce, následovalo opětovné zhodnocení skusu a aplikace dočasných fazet
a onlayí (obr. 10).
Dalším vyšetřením bylo zjištěno, že
pacientka bude mít ještě lepší estetický výsledek radikálnějším zvýšením poměru zuby-dáseň. Sondováním byla stanovena šířka dásně,
kterou lze bezpečně odstranit, na
2 mm, následně byly pomocí diodového laseru odstraněny další 2 mm
měkkých tkání.
Diodový laser okamžitě kauterizuje tkáň a způsobuje menší krvácení
a menší pooperační diskomfort pro
pacienta než ostatní metody gingivektomie.
Na obrázku 3 je gingivální tkáň odstraněna ze tří zubů, což umožňuje
srovnání jejich délky se zbývajícími
zuby. Hojení po gingivektomii diodovým laserem trvá přibližně dva
týdny.
Sondováním bylo zjištěno, že gingivektomií je možné odstranit ne více
než 2 mm dásní. V tom případě by
Následně byla znovu provedena
kontrola skusu a byly nasazeny provizorní fazety a onlaye. V konečném
důsledku po zvýšení skusu, frenulektomii a gingivektomii se pacientčin
VI zvýšil o 6 mm na výsledný VI 13
až 19 mm. Vyhovující by byl už VI
17 mm, ale další 2 mm byly přidány pro výraznější estetické zlepšení
(obr. 6).
Po nasazení fazet a zhojení dásně pacientka zaznamenala signifikantní redukci gummy smile, dásně byly zdravé s výrazným stipplingem (obr. 7a
a b).
Sondováním bylo zjištěno, že je možné odstranit 2 mm dásní. Po frenulektomii a gingivektomii diodovým
laserem, při které byly odstraněny
2 mm měkkých tkání, se VI pacientky
zvýšil na 19 mm – což odpovídá korekci gummy smile o 7 mm (obr. 11a
a b).
Redakční poznámka: Seznam literatury je k dispozici u vydavatele.
Kazuistika 2
Pacientka, 37 let, VI 12 mm, stěžovala si na gummy smile. Přestože její
dásně byly zdravé, byla i ona nejprve
objednána k dentální hygienistce na
důkladné čištění.
Šířka jejích středních řezáků byla
9 mm, zatímco podle pravidla Zlatého řezu by měla být 11,6 mm. Pacientky VI podle Zlaté proporce byl
18,8 mm, rozdíl byl celých 6,8 mm
oproti jejímu aktuálnímu VI (obr. 8).
Kontakt
Dr. David S. Frey
[email protected]
© 2012, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 Dental Tribune vychází čtyřikrát ročně. Vlastníkem autorského práva pro Čechy a Slovensko je StomaTeam s. r. o. Všechna práva
vyhrazena. Dental Tribune se snaží o maximální přesnost klinických informací a informací o produktech výrobců, ale nemůže nést odpovědnost za platnost tvrzení o produktech nebo za typografické chyby. Vydavatelé též nepřebírají
odpovědnost za názvy produktů nebo tvrzení a prohlášení inzerentů. Názory vyjádřené autory jsou jejich vlastní názory a nemusí vyjadřovat názory Dental Tribune.
Sales & Marketing
PETER WITTECZEK
MATTHIAS DIESSNER
Media Sales Managers
MATTHIAS DIESSNER
VERA BAPTIST
PETER WITTECZEK
MARIA KAISER
Marketing & Sales Services
NADINE DEHMEL
License Inquiries
JÖRG WARSCHAT
Accounting
MANUELA HUNGER
Business Development Manager
BERNHARD MOLDENHAUER
Executive Producer
GERNOT MEYER
odeslána na hygienu, kde podstoupila čištění, hloubkovou kyretáž a odstranění nekrotických tkání (obr. 1).
International Editorial Board
Regional Offices
Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics
Dr Karl Behr, Germany – Endodontics
Dr George Freedman, Canada – Aesthetics
Dr Howard Glazer, USA – Cariology
Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry
Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative
Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology
Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative
Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function
Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson
Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177 | Fax +8523113 6199
The Americas
Dental Tribune America
116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185
© 2012, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved.
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173
www.dental-tribune.com | [email protected]
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility
for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or
statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their
own and may not reflect those of Dental Tribune International.
StomaTeam s. r. o.
Terronská 727/7, 160 00 Praha 6
tel.: +420 222 250 367, [email protected]
www.stomateam.cz/.sk
Publisher
Ing. TOMÁŠ TRUNEČEK, Ph.D.
+420 728 577 258
[email protected]
Account & Project Manager
Ing. BARBORA MACIKOVÁ
(SOLÁROVÁ), ArtD.
+420 602 322 143, +421 911 577 258
[email protected]
Marketing & Account Manager
LIBOR KOKŠAL
+420 603 541 965
[email protected]
Editor-in-chief
MUDr. ADEL EL - LABABIDI, Ph.D.
[email protected]
Editor-in-chief (Ortho Tribune)
MUDr. WANDA URBANOVÁ
Editor
DAVID MONDOK
[email protected]
Editorial manager
MDDr. HANA KUKAČKOVÁ
[email protected]
Download

Chirurgicky akcelerovaná ortodontická terapie jako součást