www.dental-tribune.com
ročník 8, č. 1/2012
MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096
Zahráváme si s pravdou?
Aneb co víme o etiologii ortodontických anomálií
Dr. Rohan Wijey
USA
dětí narozených ve Velké Británii
ve srovnání s jejich rodiči-přistěhovalci, kteří vyrůstali v méně rozvinutých zemích. Vzhledem k tomu,
že genetické faktory se nezměnily,
byl výskyt ortodontických anomálií
u potomků připsaný na vrub stravě,
předčasné ztrátě dočasných zubů
z důvodu zubního kazu či ústnímu
dýchání.
O možných příčinách ortodontických anomálií se debatuje již
od vzniku ortodoncie jako samostatného oboru, ale můžeme tvrdit, že odpověď byla nalezena?
Různé ortodontické školy uvádí
jako etiologické agens genetiku
či vlivy environmentální. Všeobecný konsensus říká, že pozici
zubů ovlivňují spíše vnější vlivy,
zatímco skeletální vývoj je určen
geneticky.
Genetické faktory
Lauc et al. (2003) tvrdí, že genetické faktory jsou při vzniku ortodontických anomálií zásadní a cituje
několik dvojčecích studií. Výsledky
sourozeneckých výzkumů však mohou být zavádějící – nezohledňují
vliv sdíleného prostředí, který ve
svém výzkumu popisuje Garn et al.
(1979).
Některé morfologické rysy se nicméně zdají být pro příslušníky určitých rodin typické. Možným vysvětlením je dědičná predispozice všech
zvířat ke specifické svalové funkci.
Wiley (1962) popisuje rituál páření
koljušek tříostných a tvrdí, že „vzor
a posloupnost jejich pohybů je stejně
tak součástí genetické výbavy ryby
jako tvar těla.“
Epidemiologické studie prokazují, že
dědičnost ortodontických anomálií
neodpovídá Mendelovým zákonům.
Oproti tomu srpkovitá anémie, jak
uvádí Mew (1986), se v některých
populacích vyskytuje endemicky.
Svému nositeli poskytuje částečnou
imunitu proti malárii. Proto v lokalitách, kde je přínosem pro přežití,
nalézáme její progresivní familiární
a geografické rozšíření.
Studie Corruccini a Beechera (1981,
1983, 1984) dále prokázaly, že měkká strava výrazně zvyšuje výskyt
dentálních a skeletálních anomálií u krys, makaků a primátů. Je to
pravděpodobně způsobeno nižším
klidovým napětím žvýkacích svalů,
což následně vede ke kompenzační
hyperaktivitě mimických svalů obličeje.
Obr. 1: Před léčbou, prosinec 2009
Snad nejvýmluvnější je Harvoldova
série experimentů na primátech, kde
ústní dýchání prokazatelně způsobilo řadu ortodontických anomálií,
jako je větší výška obličeje, strmý
sklon mandibulární linie, větší goniový úhel a další skeletální a dentální
anomálie. Harvold shrnuje, že ústní
dýchání bylo spouštěcím faktorem,
ale je to abnormální svalová funkce,
která anomálii způsobí.
Obr. 2: Po léčbě, květen 2010
U ortodontických anomálií neprokazujeme progresivní typ jejich rozšíření, každou jejich variantu nalézáme
i v těch nejzapadlejších koutech světa. Evoluční změny tohoto rozsahu
by vyžadovaly miliony let, ne jednu
generaci, mimoto co za genetickou
výhodu by anomálie přinesla?
Pokud tedy nelze aplikovat genetický model na etiologii ortodontických
anomálií, co je tedy jejich příčinou?
Environmentální faktory
Důkazy hovoří jasně ve prospěch
environmentálních příčin. Weiland
et al. (1997) při porovnání lebek
rakouských mužů z 19. století se
současnou mužskou populací zjistil,
že radikální změny ve stravovacích
návycích vedly u soudobé skupiny
vyšetřovaných k výrazně většímu
výskytu ortodontických anomálií.
Corruccini a Lee (1984) nalezli
vyšší počet malokluzí u čínských
Ať už zastánci genetické či environmentální teorie neberou v potaz
svalovou dysfunkci jako příčinu malokluzí. Ukázalo se však, že textura
a nutriční hodnota stravy má vliv na
tonus obličejových svalů a ústní dýchání způsobuje abnormální svalovou funkci. Dokonce z genetického
hlediska se ve zvířecí říši prokazuje
zjevná tendence k dědičnosti svalové funkce (či dysfunkce).
Beggův manifest z roku 1954 tvrdí,
že absence písku v moderní stravě
vede k menšímu opotřebení zubů
aproximálně a následně ke vzniku
stěsnání. I když Begg věřil, že tento environmentální faktor způsobuje
stěsnání zubů, jeho teorie je založena na přesvědčení, že tvar čelistí je
dědičný a neměnný.
Curruccini (1990) tuto teorii posléze
odmítnul. Vyjádřil se v tom smyslu,
že Beggovy vlastní výsledky zpochybňují jeho teorii, protože výskyt
stěsnání i míra atrice zubů se zvyšují
s věkem.
Přestože byla Beggova tvrzení zamítnuta, dodnes slouží ortodontistům
jako jeden z argumentů pro zkrácení
zubních oblouků extrakcemi.
Profil třináctileté dívky na obrázku
(obr. 1) ukazuje málo vyvinutou dolní čelist, což je i příčinou zvětšeného
incizálního schůdku. Viditelné napětí musculus mentalis také poukazuje
na infantilní typ polykání, které spolu se zvýšenou aktivitou mentálního
svalu je příčinou této skeletální anomálie.
Po šesti měsících používání myofunkčního aparátu spolu s myofunkční terapií došlo u této dívky
k posunu dolní čelisti vpřed uvolněním svalového napětí a, jako malý
bonus, ke spontánnímu vyrovnání
dolního frontálního úseku (obr. 2).
Navzdory důkazům je koncepce svalových příčin ortodontických anomálií držena pod pokličkou. Kdyby
byla všeobecně přijata, pak jsou
z morálního hlediska velké změny
v oboru nevyhnutelné.
Ten čas již nastal.
Poznámka redakce: Úplný seznam
literatury naleznete na www.dentaltribune.com
Přehledný seznam vzdělávacích akcí
www.dentalniakademie.cz
15
Používání retenčních aparátů pod drobnohledem
DTI
CLEVELAND, OH, USA: O používání retenčních aparátů a spolupráci pacienta během retenční
fáze bylo napsáno relativně málo.
Z toho důvodu prof. Manish Valiathan, asistující profesor oboru
ortodoncie na Fakultě dentální
medicíny na univerzitě Case Western Reserve a člen Americké ortodontické rady, s kolegy zjišťoval,
jaké typy retenčních aparátů jsou
ortodontisty indikovány, jak je pacienti používají a co se stane, když
nedodržují doporučení ortodontisty v retenční fázi léčby.
V úvodní studii vědci provedli průzkum mezi 2000 náhodně vybranými
ortodontisty v celé zemi, aby zjistili,
které retenční aparáty jsou nejčastěji
indikovány. Většina (58,2 %) z 658
i frekvence nošení snižuje. Většina
pacientů se také dozvídá, že je vhodné retainer používat část dne po celý
zbytek života.
Podle dosavadních vědeckých poznatků některé ortodontické anomálie mají tendenci k recidivě.
Nicméně žádný výzkum dosud nezrekapituloval, za jakých podmínek
je nutné používat snímací retenční
aparát trvale.
dotazovaných ortodontistů využívá
snímací retenční aparáty a asi 40 %
volí fixní lingvální retainery. Po
léčbě fixním ortodontickým aparátem většina ortodontistů doporučuje
svým pacientům prvních devět měsíců nosit snímací retenční aparát
24 hodin denně, posléze se doba
Ve studii zaměřené na úroveň spolupráce pacientů prof. Valiathan a jeho
kolegové zjistili, že 60 % z oslovených 1200 pacientů nosilo retenční
aparát více než deset hodin denně
v prvních třech měsících a 69 % pacientů každou noc. Po devatenácti až
čtyřiadvaceti měsících 19 % přestalo
nosit retenční přístroj, zatímco 81 %
jej stále nosí minimálně jednu noc
v týdnu. Asi 4 % pacientů nikdy nenosili svůj retenční aparát. Kromě
toho studie prokázala, že věk, pohlaví, ani typ retenčního aparátu nijak neovlivnily dodržování pokynů
o jeho nošení.
Třetí studie zkoumala důsledky nenošení retenčního aparátu během
prvních čtyř týdnů po ukončení fixní
terapie. U třiceti pacientů byly před
definitivním sejmutím fixního ortodontického aparátu odstraněny pouze oblouky, zámky byly na zubech
ponechány. Dále byly během jednoho měsíce sledovány změny na chrupu. Výzkumníci porovnávali před
a po výskyt tremat, stěsnání, velikost incizálního schůdku a hloubky
skusu. Téměř u poloviny účastníků
studie nebyl zaznamenán téměř žádný pohyb zubů, u mnohých se naopak prokázalo zlepšení mezizubních
kontaktů v laterálním úseku chrupu
včetně molárů. U některých pacientů
ze souboru však bylo třeba na konci
oněch čtyř týdnů pokračovat v ortodontické léčbě.
Ze svých zjištění prof. Valiathan
usuzuje, že další studie na větším
vzorku populace jsou nezbytné.
Navzdory tomu, že retenční aparáty jsou v ortodoncii běžné, existuje
reálný nedostatek informací o jejich
používaných typech a spolupráci pacienta. DT
Onemocnění čelistního kloubu a ortodoncie
Dr Chris Farrell
USA
srovnávat záznamy o stavu čelistního
kloubu před léčbou, v průběhu léčby
a po ortodontické léčbě. Mnoho ortodontistů tak činí, ale měla by to být
obecně rozšířená záležitost.
„Pane doktore, byl jsem naprosto
v pořádku, dokud mi nebyla nasazena rovnátka. Od té doby pociťuji
obtíže s čelistním kloubem.“
Ortodontista může být kdykoliv vtažen do diskuze nebo sporu na téma
onemocnění čelistního kloubu ve
vztahu k ortodontické léčbě. Neexistuje sice žádná prokázaná souvislost
mezi ortodontickou léčbou a poruchou funkce čelistního kloubu, avšak
poloha a funkce kondylů čelistního
kloubu je přímo ovlivněna strukturami v dutině ústní a jejich funkcí (viz
obrázek vlevo).
Toto je situace, se kterou se lékaři
pravidelně setkávají ve svých ortodontických praxích a její četnost je
více než alarmující.
Obtíže s čelistním kloubem (temporomandibulární dysfunkce, TMD)
patří mezi nejčastější onemocnění a každoročně postihuje miliony
lidí na celém světě.
Přes toto povědomí není řada případů onemocnění čelistního kloubu
správně diagnostikována ani léčena
a může být příčinou dlouhotrvající
bolesti. S takovými případy se často
setkáváme právě v ortodontických
ordinacích.
Studie uvádějí, že četnost příznaků
TMD se na základě záznamů v odborných publikacích pohybuje v rozmezí 35 až 72 %.1
Podíváme-li se do odborných časopisů, jako je American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, většina našich ortodontických
pacientů má příznaky onemocnění
čelistního kloubu (TMD).1 Jak tedy
předcházet tomu, aby sami pacienti
mnohdy neoprávněně z těchto potíží
vinili ortodontickou léčbu?
Pacienti a jejich rodiče jsou v dnešní
době velmi dobře informováni, zejména díky internetovému vyhledávači Google.
Neměli bychom tedy před nimi vyslovit, že onemocnění čelistního
kloubu nemá vůbec nic společného
s ortodontickou léčbou.
Odborná literatura stále zcela neprokazuje vliv konkrétních léčebných
technik, extrakčních vs. neextrakč-
„Infantilní“ typ polykání a vkládání jazyka vede ke kompresi TM kloubu.
ních postupů, na rozvoj onemocnění
čelistního kloubu. O riziku vzniku
TMD v souvislosti s ortodontickou
léčbou sice víme, není však jasné
ani to, jaké změny v léčebných postupech by byly z hlediska eliminace
těchto rizik žádoucí.
V budoucnosti hrozí, že argument
ortodontisty „to není můj problém“
bude proti možným žalobám kvůli
nastalým TMD nedostačující. Vyskytly se již mnohé případy, ve kterých byl propagován názor, že hlavní
a de facto jedinou příčinou pacientových obtíží s čelistním kloubem byly
ortodontické extrakce zubů.
Po celou řadu let odborníci léčí své
pacienty pomocí tzv. funkčních ortodontických aparátů, aby se vyhnuli
extrakcím a zabránili rozvoji onemocnění
temporomandibulárního
kloubu (TMD). Nicméně neexistují
žádné vědecky podložené závěry, které by přesně objasnily, co je
vlastně přesnou klinickou podstatou
funkční léčby.
Zlepšuje nebo naopak zhoršuje námi
prováděná léčba zdraví čelistního
kloubu vašeho pacienta? Abychom
objasnili tuto otázku, musíme najít
erudované odborníky, kteří lékařům
poskytnou přesnější závěry a návody,
než jakých se jim dostává v současnosti.
Tento krátký článek je opakem běžných článků, ve kterých se píše
o onemocnění čelistního kloubu,
myofunkčních poruchách a bolestivých stavech, jejichž obsah je většinou značně vzdálen od situací, které
řeší běžná ortodontická praxe.
Zásada, ke které nás ale ve svém
závěru vede téměř každý autor takového článku je jedna, a sice ta, že
povinností každého ortodontisty je
komplexní vyšetření nového pacienta, včetně vyšetření oblasti čelistního
kloubu (TMJ). Každý nově přijatý
pacient by měl být kromě pečlivého
klinického vyšetření dotázán na příznaky onemocnění čelistního kloubu,
jako jsou bolesti hlavy, uší, očí nebo
též klasické dysfunkční intrakapsulární příznaky.
Uvědomte si, že v určité chvíli nám
může být položena otázka, zda měl
pacient příznaky onemocnění čelistního kloubu již předtím, než jsme
zahájili ortodontickou léčbu; pokud o tom nejsou žádné záznamy
v dokumentaci, nemáme ani žádnou
obranu. Je tedy důležité mít možnost
Proto také může ortodontická léčba
ovlivnit funkci čelistních kloubů. Je
to však více otázka anatomie, nežli
práva.
Proč se u tak vysokého procenta
dnešní mladé populace vyskytují obtíže s čelistním kloubem? Podléhají
snad jejich čelistní klouby časnému
degenerativnímu onemocnění; a pokud ano, proč je tento problém tak
častý?
Existuje nová teorie vzniku onemocnění čelistního kloubu – a zároveň
přijatelné vysvětlení:
Tvrdí se v ní:1
■ Onemocnění čelistního kloubu je
často zapříčiněno traumatizací čelistního kloubu, ta může způsobovat
také postižení okolních svalů (které
spojují struktury baze lební s dolní
čelistí).
■ Zlozvyky – protlačování jazyka
při polykání, dýchání ústy – navozují
distální polohu a traumatizaci kondylů čelistního kloubu, až 2.000krát
denně.
K poškození čelistních kloubů dochází již ve velmi raném věku a vysvětluje vysoký výskyt TMD u dětí
a dospívajících.
■ Zlozvyky a s nimi související nesprávné myofunkční návyky jsou
příčinou ortodontických anomálií
a onemocnění čelistního kloubu; jsou
„načasovanou bombou“ ortodontické
léčby.
Co dělat, abyste zabránili zbytečným
právním sporům s pacienty a jejich
rodiči v záležitosti týkající se onemocnění čelistního kloubu:
■ Identifikujte potenciální či reálné příznaky onemocnění čelistního
kloubu již při první konzultaci s pacientem.
■ Palpačně vyšetřete oblast čelistního kloubu a okolního svalstva u každého nového pacienta.
■ Vyhodnoťte riziko vzniku TMD
před zahájením ortodontické léčby.
■ Mějte v pacientově dokumentaci
záznamy, které Vám pomohou zbavit se odpovědnosti za TMD vzniklé
v průběhu ortodontické léčby.
■ Zaměřte se na přítomnost zlozvyků.
Pacient s perzistencí zlozvyků, jako
je uvedené protlačování jazyka při
polykání či ústní dýchání, sice podstoupí úspěšně ortodontickou léčbu,
ale dokud se nezbaví zlozvyku, nevyřeší se ani jeho obtíže s čelistním
kloubem; naopak se mohou zhoršovat.
Pokud je z příčiny onemocnění temporomandibulárního kloubu viněna malookluze a bolest se při léčbě
zvyšuje, máte problém. Jak víme, ne
vždy lze nápravou malookluze problém s TMJ vyřešit..
Literatura: www.dental-tribune.com
Kontakt
Dr. Chris Farrell, BDS:
[email protected]
16
www.indent.cz
www.indent.cz
www.indent.cz
Dentální veletrh & konference
Dentální
veletrh& &konference
konference
Dentální
veletrh
18.–19. 5. 2012
Výstaviště
louka Ostrava / VII. ročník
18.–19.Černá
5. 2012
2012
18.–19.
5.
Výstaviště Černá louka Ostrava / VII. ročník
Výstaviště
Černá louka Ostrava / VII. ročník
Záštita nad odborným
programem:
Záštita nad odborným
programem:
Záštita nad odborným
programem:
MEZINÁRODNÍ KONGRES ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
MEZINÁRODNÍ KONGRES ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: MUDr. Pavel Chrz, MUDr. Ján Gašič, doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Petr Mlejnek, Robert Stępień DMD.,
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Věra Bartáková, CSc., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Ladislav Korábek, CSc.,
Prof. MUDr.
Jiří Mazánek,
DrSc.,
Pawel
Witek,
Alexejenko,
MUDr.
MPH, Ing.
Graus,Stępień
Doc. MUDr.
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ:
MUDr.
Pavel
Chrz,MUDr.
MUDr.Michal
Ján Gašič,
doc. MUDr.
MilošVlastimil
Špidlen,Graus,
Ph.D., MUDr.
Petr Vlastimil
Mlejnek, Robert
DMD.,René Foltán, Ph.D.,
MUDr.PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Jana Krňoulová,
Ph.D.,
MUDr.
Adel El-Lababidi,
Ph.D.,Kopecká,
MUDr. Juraj
Babčan,
Jakub
Hošek,
MUDr. CSc.,
PeterMUDr.
Augustín,
PhD.,
MUDr. CSc.,
Tomáš Siebert, Ph.D.
MUDr.
Věra
Bartáková,
CSc., MUDr. Dana
Ph.D.,
doc. MUDr.
Antonín
Šimůnek,
Ladislav
Korábek,
MEZINÁRODNÍ KONGRES ZUBNÍCH LÉKAŘŮ
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Pawel Witek, MUDr. Michal Alexejenko, MUDr. Vlastimil Graus, MPH, Ing. Vlastimil Graus, Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.,
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ:
Ján Gašič,
doc. MUDr.
Miloš Špidlen,
Ph.D., MUDr.
MUDr.Peter
Petr Mlejnek,
Stępień
DMD.,
MUDr. Jana
Krňoulová,MUDr.
Ph.D.,Pavel
MUDr.Chrz,
Adel MUDr.
El-Lababidi,
Ph.D., MUDr.
Juraj Babčan,
Jakub Hošek,
Augustín, Robert
PhD., MUDr.
Tomáš
Siebert, Ph.D.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Věra Bartáková, CSc., MUDr. Dana Kopecká, Ph.D., doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., MUDr. Ladislav Korábek, CSc.,
Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., Pawel Witek, MUDr. Michal Alexejenko, MUDr. Vlastimil Graus, MPH, Ing. Vlastimil Graus, Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.,
MUDr. Jana Krňoulová, Ph.D., MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D., MUDr. Juraj Babčan, Jakub Hošek, MUDr. Peter Augustín, PhD.,
MUDr.
Tomáš
Siebert, Ph.D.
Za účast
na koferenci
jako bonus
ODBORNÉ KONFERENCE
ODBORNÉ
KONFERENCE
zubních
techniků
zubních techniků
ODBORNÉ
KONFERENCE
zubních techniků
dentálních
sester
dentálníchhygienistek
hygienistek aa zubních
zubních sester
předplatné časopisu ZDARMA
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jakub Hošek, Róbert Zubák, Mgr. Andrej Lukáš, Čeněk Neruda, Hanka Urbanová, DiS., Hana Jelínková, Tomáš Skoupý, Petr Šimčík, DiS.,
PavelPŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Metelka, DiS. Jakub Hošek, Róbert Zubák, Mgr. Andrej Lukáš, Čeněk Neruda, Hanka Urbanová, DiS., Hana Jelínková, Tomáš Skoupý, Petr Šimčík, DiS.,
Pavel Metelka, DiS.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jakub Hošek, Róbert Zubák, Mgr. Andrej Lukáš, Čeněk Neruda, Hanka Urbanová, DiS., Hana Jelínková, Tomáš Skoupý, Petr Šimčík, DiS.,
Pavel
Metelka, DiS.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D.,
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ladislav Korábek,MUDr.
CSc., Prof.
MUDr.
Jiří Mazánek, DrSc., MUDr. Hana Zallmannová, MUDr. Adel El-Lababidi, Ph.D.,
Miroslava
Roubalová,MUDr.
Jitka Janouškovcová,
Zdeňka
Šustová
Miroslava Roubalová, Jitka Janouškovcová, MUDr. Zdeňka Šustová
Aktuální program
a přihlášky najdete na www.indent.cz,
dentálních hygienistekpřípadně
a zubních
sester
volejte na tel.: +420 595 797 967 nebo +420 774 487 607.
Aktuální program a přihlášky najdete na www.indent.cz,
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., Prof. MUDr. Jiří
Mazánek, volejte
DrSc., MUDr.
Hana +420
Zallmannová,
MUDr.
Adel
El-Lababidi,
Ph.D.,487 607.
případně
na tel.:
595 797
967
nebo
+420 774
Miroslava Roubalová, Jitka Janouškovcová, MUDr. Zdeňka Šustová
VÝSTAVA
VÝSTAVA
Aktuální program a přihlášky najdete na www.indent.cz,
případně volejte na tel.: +420 595 797 967 nebo +420 774 487 607.
dentálních
materiálů,
přístrojů
technologií
dentálních materiálů, přístrojů aa technologií
VÝSTAVA
dentálních materiálů, přístrojů a technologií
InDent party s Rock & Roll Band Marcela Woodmana
InDent
party s Rock & Roll Band Marcela Woodmana
18. 5. 2012, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
18. 5. 2012, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
InDent party s Rock & Roll Band Marcela Woodmana
18. 5. 2012, SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
Vydáva Dental Tribune International
© 2012, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 Dental Tribune vychází čtyřikrát ročně. Vlastníkem autorského práva pro Čechy a Slovensko je StomaTeam s. r. o. Všechna práva
vyhrazena. Dental Tribune se snaží o maximální přesnost klinických informací a informací o produktech výrobců, ale nemůže nést odpovědnost za platnost tvrzení o produktech nebo za typografické chyby. Vydavatelé též nepřebírají
odpovědnost za názvy produktů nebo tvrzení a prohlášení inzerentů. Názory vyjádřené autory jsou jejich vlastní názory a nemusí vyjadřovat názory Dental Tribune.
Group Editor
DANIEL ZIMMERMANN
[email protected]
+49 341 48 474 107
Editors
CLAUDIA SALWICZEK
Editorial Assistant
YVONNE BACHMANN
Copy Editors
SABRINA RAAFF
HANS MOTSCHMANN
Director of Finance & Controlling
DAN WUNDERLICH
Marketing & Sales Services
NADINE PARCZYK
License Inquiries
JÖRG WARSCHAT
Accounting
MANUELA HUNGER
Business Development Manager
BERNHARD MOLDENHAUER
Publisher/President/CEO
TORSTEN OEMUS
Project Manager Online
ALEXANDER WITTECZEK
Sales & Marketing
PETER WITTECZEK
MATTHIAS DIESSNER
Executive Producer
GERNOT MEYER
International Editorial Board
Regional Offices
Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics
Dr Karl Behr, Germany – Endodontics
Dr George Freedman, Canada – Aesthetics
Dr Howard Glazer, USA – Cariology
Prof Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry
Dr Edward Lynch, Ireland – Restorative
Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology
Prof Dr Georg Meyer, Germany – Restorative
Prof Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function
Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson
Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177 | Fax +8523113 6199
The Americas
Dental Tribune America
116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185
© 2011, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved.
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173
www.dental-tribune.com | [email protected]
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility
for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or
statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their
own and may not reflect those of Dental Tribune International.
StomaTeam s. r. o.,
Terronská 7, 160 00 Praha 6
tel.: +420 222 250 367, [email protected]
www.stomateam.cz
Publisher
Ing. TOMÁŠ TRUNEČEK
+420 728 577 258
[email protected]
Account & Project Manager
Ing. BARBORA SOLÁROVÁ, ArtD.
+420 602 322 143, +421 911 577 258
[email protected]
Marketing &Account Manager
LIBOR KOKŠAL
+420 603 541 965
[email protected]
Editor-in-chief
MUDr. ADEL EL - LABABIDI
[email protected]
Editor-in-chief (Ortho Tribune)
MUDr. WANDA URBANOVÁ
Editor
DAVID MONDOK
[email protected]
Editorial manager
MDDr. HANA KUKAČKOVÁ
[email protected]
Download

Aneb co víme o etiologii ortodontických anomálií