*crdux007zhka*
CRDUX007ZHKA
DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební-oblast Olomouc
Sp. Zn.: MO-SDO0343/14-10/Vb
Č. j.: DUCR-72109/14/Vb
Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing.
V Olomouci dne 11. prosince 2014
Telefon: +420 972 741 315 (linka 333)
E-mail:
[email protected]
V E Ř E J NÁ
VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby
na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)
vydává
na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
stavební
povolení
pro stavbu dráhy
“ Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)“
Stavebník:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - Nové Město,
IČ:70994234
Stavba je členěna na:
TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 10-28-01 žst. Modřice, úprava SZZ
PS 10-28-02 žst. Brno Horní Heršpice, úprava SZZ
PS 10-28-03 žst. Brno jih, úprava zab.zař.
PS 10-28-10 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, def. TZZ
PS 10-28-11 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, provizorní TZZ
PS 10-14-01 t.ú Modřice – Brno Horní Heršpice, doplnění sdělovacího zařízení
PS 10-06-01 žst. Brno jih, rekonstrukce trafostanice 22/0,4 kV
STAVEBNÍ ČÁST
SO 10-16-01 t.ú Modřice – Brno Horní Heršpice, železniční spodek
SO 10-17-01 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, železniční svršek
SO 10-17-03 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, úprava přejezdu v km 138,180
SO 10-19-01 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, propustek v ev. km 138,420
SO 10-43-01 Zabezpečení veřejných zájmu – vegetační úpravy
SO 10-10-01 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, přeložky a ochrany sděl. kabelů SŽDC
SO 10-10-02 Přeložky a ochrany ostatních sdělovacích kabelů
SO 10-22-01 Ochrana vodovodu DN 200 ulice Moravská
SO 10-27-01 Ochrana jednotné kanalizace DN 500 km 138,412
SO 10-27-02 Ochrana splaškové kanalizace DN 1000 km 139,069
1 /14
SO 10-15-01 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, reléový domek u přej. km 138,180
SO 10-15-02 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, demolice
SO 10-01-01 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, trakční vedení
SO 10-01-03 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, napájecí vedení
SO 10-01-04 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, úprava zpětných kabelů
SO 10-06-01 žst. Brno jih, rekonstrukce přípojky nn pro stavědlo
SO 10-06-02 žst. Brno jih, přeložky kabelů nn a vn SŽDC
SO 10-01-02 t.ú. Modřice – Brno Horní Heršpice, ukolejnění
SO 10-06-03 žst. Brno jih, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV
Umístění stavby:
• parc. č. 497 (orná půda), 557/1 (ostatní plocha-silnice), 823/3 (orná půda), 835/2 (ostatní plocha-dráha),
835/4 (ostatní plocha-jiná plocha), 835/31 (ostatní plocha-dráha), 931/1 (ostatní plocha-dráha), 931/3
(ostatní plocha-dráha), 932 (ostatní plocha-jiná plocha), 933 (zastavěná plocha a nádvoří), 934 (trvalý
travní porost), 935 (orná půda) v k.ú. Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město
• parc.č. 401/2 (ostatní plocha-dráha), 401/4 (ostatní plocha-jiná plocha), 401/46 (ostatní plocha-dráha),
401/47 (zastavěná plocha a nádvoří), 420/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 421/3 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), 422/58 (orná půda), 422/77 (orná půda), 422/79 (orná půda), 422/81 (ostatní plocha-ostatní
komunikace), 577 (ostatní plocha-dráha), 401/17 (orná půda) v k.ú. Dolní Heršpice, obec Brno, okres
Brno-město
• parc.č. 2165/5 (ostatní plocha-dráha), 2170, 2174 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Modřice, obec
Modřice, okres Brno-venkov
• parc.č. 204/5 (ostatní plocha-jiná plocha), 206 (ostatní plocha-ostatní komunikace), 207, 208 (ostatní
plocha-jiná plocha), 2025 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Horní Heršpice, obec Brno, okres Brnoměsto
Stručný popis stavby:
Předmětem stavebního záměru je rekonstrukce úseku I tranzitního koridoru železniční trati Brno –
Břeclav v mezistaničním úseku žst. Modřice – Brno-Horní Heršpice v km 137,873 – 139,629 zařazeného
v systému konvenčních transevropských tratí TEN-T. Cílem stavby je provést zvýšení traťové rychlosti
na 160km/h, zajistit třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez UIC GC. Zajistit vybavení tratě takovým
technologickým zařízením, které bude zajišťovat plnou bezpečnost provozu při traťové rychlosti do 160
km/h. Po realizaci bude stavba splňovat podmínky interoperability evropského železničního systému.
Rekonstrukce zahrnuje náhradu stávajícího a traťového zabezpečovacího zařízení, současně budou
provedeny úpravy sdělovacího zařízení a napájení. Součástí stavby jsou inženýrské objekty – úprava a
výměna železničního svršku a spodku, celková rekonstrukce železničního přejezdu včetně povrchové
úpravy v žkm 138,180 – ulice Moravská, opravy mostních objektů, opěrných zdí, přeložky a ochrana
inženýrských sítí, sdělovacích kabelů, pozemní stavební objekty (reléový domek u přejezdu v km
138,180, demolice objektu na parc. č. 933 v k.ú. Přízřenice), trakční a energetické zařízení, vegetační
úpravy.
Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:
1.
2.
3.
4.
Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními
stavebního zákona a základní parametry interoperability evropského železničního systému pro
subsystémy: infrastruktura.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník
neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu
na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným
způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby
2 /14
údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního
souhlasu.
5.
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel. Stavebník zabezpečí, odborné
vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno
zvláštní oprávnění, musí vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát
o ochranu osob na staveništi.
7.
Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení
v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za
odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8.
Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich
zaměření situačními a výškovými kótami.
9.
Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými
stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti
o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá
Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na
staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu
projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční
správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě
informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při
provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány
výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení
stavebních prací.
18. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a vyjádření:
ze stanoviska Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, č.j. 3100-Se-1232/14 ze
dne 19.6.2014
• stavba na pozemní komunikaci dle Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích může být
realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace (dále jen ZUK) vydaném
příslušným silničním správním úřadem
• staveniště musí být protokolárně převzato od společnosti Brněnské komunikace a.s., před
zahájením stavebních prací.
• výkopové práce, zásypy rýh a obnovu konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět
v souladu s příslušnými ČSN, ČSN EN, TKP staveb pozemních komunikací a TP 146
„Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních
komunikací“
3 /14
•
•
•
•
v případě, že obnova komunikace nebude dokončena v termínu do 30.11., požadujeme realizovat
provizorní konstrukci v rýze. Definitivní obnova komunikace v předepsané konstrukci bude
realizována po 28.2. následujícího roku. Do data definitivní obnovy a následného předání
společnosti Brněnské komunikace a.s. bude údržba zajišťována investorem stavby. Provizorní
konstrukce bude před realizací odsouhlasena zástupcem společnosti Brněnské komunikace a.s.
po ukončení stavebních prací v termínu stanoveném v ZUK musí být stavba (tzn. komunikační
plocha v obvodu staveniště upravená a obnovená dle podmínek správce komunikace)
protokolárně předána zpět do správy společnosti Brněnské komunikace a.s. s následujícími
doklady: doklady o zhutnění zásypu, doklad o bezkolizním křížení IS, doklady o ovladatelnosti
armatur správců sítí, geodetické zaměření stavby, rozsah obnovy komunikací požadujeme
dokladovat v digitální podobě pomocí programu EZA včetně ploch, kde byl přechod realizován
protlakem nebo v silniční zeleni, jiné doklady požadované správcem komunikace z důvodu
prověření kvality realizované stavby
podmínkou pro zahájení přejímky prací je obnovení původního dopravního značení a vyklizení
staveniště a přilehlých ploch
záruční lhůta na stavební práce je 48 měsíců od data zpětného předání společnosti Brněnské
komunikace a.s. do správy. Po dobu záruční lhůty bude investor zajišťovat veškeré opravy
v případě poklesu komunikace v místě zásahu
z vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, č.j.
310/010069/2014/RHo ze dne 30.4.2014
SO 10-27-02 Ochrana splaškové kanalizace DN1000 km 139,069
• investor přizve příslušného obvodového technika z kanalizačního provozu Beněnských vodáren a
kanalizací a.s., ke všem manipulacím na stávající kanalizační sítí
• dodržet ochranné pásma kanalizací pro veřejnou potřebu stanovené dle zákona č.274/2001 Sb.,
v platném znění
z vyjádření Magistrátu města Brna, odbor dopravy, č.j. MMB/406690/2014 ze dne 16.10.2014
• před realizací stavby požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírce dle
ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích event. o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace v případě zásahu do veřejných komunikačních ploch dle ust. § 25 odst. 6 písm.c) bod
2,3,zákona o pozemních komunikacích
• jakýkoliv zásah do komunikačních ploch, nebo silničního pozemku bude proveden jen se
souhlasem a dle podmínek stanovených společností Brněnské komunikace a.s., které budou
dodrženy
• stavba musí být zkoordinována s ostatními stavbami v dané lokalitě
• stavba musí být zařazena v harmonogramu výkopových prací, který je veden na odboru
investičním, Magistrátu města Brna
• v průběhu provádění stavebních prací nesmí docházet k poškozování či znečišťování veřejných
komunikací
• při stavbě budou učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací.
Případné znečištění neprodleně odstranit
• případné poškození komunikačních ploch při stavbě opravit dle podmínek správce společnosti
Brněnské komunikace a.s.
• při realizaci stavby zajistit bezpečný průchod po přilehlých chodnících, bezpečnost a plynulost
dopravy na pozemních komunikacích a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem
z vyjádření Magistrátu města Brna, odbor životního prostředí, č.j. MMB/0176481/2014/JN ze dne
28.5.2014 a č.j. MMB/0462199/2013/ODL
4 /14
•
•
•
•
•
•
•
•
dodržet technická a organizační opatření k omezení prašnosti kropením prašných ploch v době
suchého a větrného počasí
omezit pojezd nákladních vozidel a stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách
skladovat sypké stavební materiály a zeminy na takových místech a takovým způsobem, aby
nedocházelo k jejich roznosu vlivem větru
pravidelná kontrola a v případě nutnosti okamžitá očista znečištěných příjezdových komunikací
kontrola a očista vozidel před výjezdem ze staveniště
před demolicí objektu na pozemku parc.č. 933 k.ú. Přízřenice objekt prohlédnout odborným
zoologem. V případě nálezu živočichů konzultovat s odborným zoologem. Pokyny odborného
zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona
v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je nutné toto zjištění neodkladně
konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody
v průběhu rekonstrukčních prací a odstraňování odpadů by měl být přítomen sanačně-geologický
a ekologický dozor, který bude kontrolovat kvalitu deponovaných a odkrytých zemin. Dozor
bude v průběhu prací dohlížet na ukládání zemin na zabezpečenou plochu tak, aby nedocházelo
ke smísení vizuálně nebo pachově znečištěné zeminy se zeminou ostatní. Zemina kolem výhybek
a dalších potenciálních ohnisek kontaminace, u kterých se předpokládá vysoká kontaminace
NEL, bude vytěžena a přímo odvážena na biodegradaci nebo na skládku. Pověřená osoba bude
kontrolovat, zda došlo k odtěžení kontaminovaných zemin v souladu s platnou legislativou.
Osoba pověřená ekologickým dohledem bude zatříďovat odpady dle katalogu odpadů podle
jejich skutečných vlastností, popř. navrhne sanační práce k jejich odstranění.
z vyjádření RWE, JMP DS s.r.o., plynárenská 499/1, 602 00 Brno-střed, č.j. 5000934715 ze dne
29.4.2014
• zemní kabel VN, NN
-nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3m
-kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2m od plynovodu na obě strany
-nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4m
• sdělovací kabel
-stejné podmínyk jako u kabelů NN a VN
-nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 2m
• nové sloupy
-případné nové sloupy umístnit min. 10m od VTL plynovodu
• za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném
pásmu plynárenského zařízení
• stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení
podmínek stanovených v tomto stanovisku.
• před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytýčení plynárenského zařízení
• bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04-tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů
• pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
• při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je investor povinen učinit
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez
použití pneumatických , elektrických, bateriových a motorových nářadí
• odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno
proti jeho poškození
• v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
5 /14
•
•
•
•
•
•
•
•
neprodleně oznámit poškození plynárenského zařízení
před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských
zařízení a kontrola plynárenských zařízení
plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,TPG 702
01, TPG 702 04
neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky
plynárenského zařízení
poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební
činnosti
zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné
pásmo plynárenských zařízení
bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení
z vyjádření E-ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, č.j. M18536-Z061401715
ze dne 20.1.2014
• v OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění,
kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodových zařízení je zakázáno pod písmeny:
o c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
o d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
k těmto zařízením
• zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení v zájmovém území do všech paré prováděcí
dokumentace a vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se o místa křížení,
souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopu apod. tak, aby
pracovníci byli na staveništi trvale informováni o hranicích OP.
• objednání přesného vytýčení trasy kabelu
• provádění zemních prací v OP kabelu ručním nářadím bez použití mechanismů
• vhodné zabezpečení obnaženého kabelu
• kontrola křižovatek a souběhů před zásypem výkopu za účasti zástupce ECZR, včetně zápisu do
stavebního či montážního deníku
• v OP je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka zařízení či umisťovat konstrukce či jiná
zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět zemní práce, nechávat růst porosty u NV
nad výšku 3 m, u PV je zakázáno přejíždět vedení mechanizmy o hmotnosti nad 6t
• způsob provedení souběhů a křížení stavby s rozvodovým zařízením musí odpovídat příslušným
ČSN
• stavební činnost v OP bude konzultována s příslušnou RS
• veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět
za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednat 25 kal. dnů předem. Práce s mechanizací v OP
vedení 110 kV je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí se požaduje objednat
nejpozději do 10 dne předchozího měsíce
• uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak
6 /14
•
•
neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení
ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na tel.
č.800225577
z vyjádření GTS s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, č.j. 331401315 ze dne 10.3.2014 a ze dne
10.7.2014
z vyjádření TeliaSonera a.s., K červenému dvoru 25a, Praha 3, č.j. 231400705 ze dne 7.3.2014
• pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV
• před zahájením stavebních prací budou místa styků na základě vytýčení v terénu odkryta
ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti
SITEL
• při stavebních pracích v ochranném pásmu PV je třeba dbát nejvyšší opatrnosti,
nepoužívat nevhodné nářadí a žádné mechanizační prostředky
• nad trasou PV nebudou umisťována zařízení včetně skladování materiálu. a nebudou
vysazovány dřeviny trvalého charakteru
• při křížení nebo souběhu s PV bude dodržena ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání
sítí technického vybavení
• odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození
třetí stranou, popřípadě proti poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna
fotodokumentace
• před zakrytím PV bude ke kontrole přizván oprávněný zástupce SITEL
• po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly, pokud nebude provedena odpovídající
ochrana těchto tras proti mechanickému poškození
• bez předchozího souhlasu vlastníka PV nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy nad
PV jakékoliv poškození či narušení bude okamžitě nahlášeno na servisní dispečink SITEL
• při poškození PV způsobené činností stavebníka mu budou předepsány k úhradě všechny
vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného
PV
• PV nebude překládáno ani nijak upravováno
z vyjádření Maxprogres telco, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, (DIAL TELECOM, a.s., Křižíkova 36a/127,
186 00 Praha 8) č.j. BM14010172 ze dne 5.3.2014
• min 30 dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce
společnosti k vytýčení sítí přímo na místě stavby
• v zápise o vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve
vlastnictví společnosti
• zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti bude nedílnou
součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby
• během výstavby bude respektováno ustanovení § 101 a 102 zákona č. 127/2005 Sb., o
Elektronických komunikacích
• při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 736005Prostorová úprava vedení technického vybavení
• výkopové práce v ochranném pásmu budou prováděny zásadně ručně
• pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné
zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami
• před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem
přizván zástupce společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého
vedení
• v případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude
postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami
7 /14
z vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice, č.j. 13/001890b ze dne
3.6.2014
• pře zahájením zemních prací v ochranném pásmu DOK-SELF kontaktovat zástupce firmy, který
provede vytýčení trasy a odsouhlasí řešení případných kolizí stavby s vedením DOK-SELF
• zemní práce v ochranném pásmu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší
opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení,
trasu zabezpečit proti poškození od těžké mechanizace
• při odkrytí DOK-SELF jej chránit proti poškození nepovolanou osobou
• dotčení DOK-SELF provést podle ČSN 73 6005, v místech křížení uložit DOK-SELF do
chrániček. Při křížení spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby
nedošlo k jejich pozdějšímu prověšění. Lože kabelů DOK-SELF před opětovným zaházením
řádně udusat, zapáskovat a provést označení ochrannou fólií
• nad trasou DOK-SELF nebudou objekty a zařízení, která by bránila v přístupu ke kabelům
• v případě budování zpevněných ploch nad trasou DOK-SELF kabely uložit do chrániček
z vyjádření Ferona a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1, ze dne 19.9.2014
• nedojde k narušení železničního svršku ani drážního tělesa a násypu vlečky, po celou dobu bude
zamezeno zasahování do průjezdního profilu vlečky jeřábovou či jinou technikou, nedojde ani
k nahodilému omezení provozu železniční vlečky
z vyjádření ČD-telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j. 4257/2014 ze dne 6.3.2014
• stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením
v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození
nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi a zajistí
• aby SO a PS v majetku SŽDC v dalším stupni PD byly zpracovány v rozsahu daném
vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněná směrnicí SŽDC 11/2006
• aby činnosti na majetku SŽDC uvedené ve stupni dokumentace pro územní řízení byly
v souladu s TKP staveb státních drah
• písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15
dnů předem
• před zahájením zemních prací vytýčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a
zařízení přímo ve staveništi
• seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení od
polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci
• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a
nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně
vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
• zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení proti poškození, zcizení a
řádného zajištění výkopů
• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle norem, pokud bude trasa kabelů
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
• aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před
jeho zakrytím po vrstvách a vyzvala ČD Telematika k provedení kontroly před zakrytím
kabelu
• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila
přístup ke kabelům
• při křížení, soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 736005
• při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 733050, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54
• ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
8 /14
ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření
aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb.,zákona
266/1994 SB., a zákona 183/2006 SB.
• provedení prací na telekomunikačním vedení organizací, jejíž pracovníci provádějící práce
mají
platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení
• vyřešení věcných břemen
• nutné ověření výškového umístnění vedení ručně kopanými sondami
•
•
z vyjádření Telefonica a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 584649/13 ze dne 22.5.2014
• stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností se
řídit platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí
v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná
k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve
vlastnictví společnosti Telefónica O2 . Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního
vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
• při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavební, nebo jím pověření třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení
přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti
nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí
• pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby,
založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2, je stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2
vzniknou porušením jeho povinností
20.
Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné
samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí
stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho
zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6-ti měsíců.
22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu
vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a
o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního
zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu.
23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník:
• doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně
použity pro stavbu, jejich vlastníkům
• osvědčení o bezpečnost, zpracovaném nezávislým posuzovatelem podle nařízení (ES) 352/2009
ze dne 24.dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik,
jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES
• ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční, která se
stane součástí evropského železničního systému.
24. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2016, včetně zkušebního provozu.
9 /14
Účastníci řízení:
podle § 109 písm.a) stavebního zákona – stavebník:
Správa železniční dopravní cesty,státní organizace,Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město
podle § 109 písm. b),c),d) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna,
není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jeho práva prováděním stavby přímo dotčena:
- České dráhy, a.s. nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
- Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
- Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.787/1a, 63900 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
- Nejtek Jiří, Ráj 465/24, 627 00 Brno-Slatina
- itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno-Židenice
- RWE, JMP DS s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- GTS s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha
- DIAL TELECOM, a.s., Křižíkova 36a/127, 186 00 Praha 8 (Maxprogres)
- TeliaSonera a.s., K červenému dvoru 25a, 130 00 Praha
- ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
- Telefonica a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha
- Ferona a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
podle § 109 písm. e),f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li
být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo
odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- pozemky v k.ú. Dolní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 401/3, 401/4, 401/17, 401/46,
401/47, 401/48, 420/5, 421/3, 422/77, 422/79, 422/81
- pozemky v k.ú. Horní Heršpice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 1112/20
- pozemky v k.ú. Přízřenice, obec Brno, okres Brno-město: parc.č. 496, 557/1, 823/3, 835/4, 835/31,
934, 935, 937
Výrok o námitkách účastníků:
Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.
Odůvodnění
Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 PrahaNové Město, organizační jednotka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa
východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,IČ:70994234 podal dne 29. května 2014 žádost o stavební
povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán
Úřadem městské části města Brna, Brno-jih, č.j. MCBJIH/03575/2014/SÚ/Va ze dne 17.dubna 2014.
Jelikož předložená žádost neobsahovala všechny doklady potřebné pro její řádné posouzení, Drážní úřad
stavební řízení přerušil usnesením č.j. DUCR-37523/14/Vb ze dne 26. června 2014, současně s výzvou
č.j. DUCR-37451/14/Vb ze dne 26. června 2014. Po doložení všech potřebných dokladů pro posouzení
žádosti, Drážní úřad oznámil pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou pod č.j. DUCR61131/14/Vb ze dne 21. října 2014. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Drážního úřadu,
Úřadu městské části města Brna, Brno-jih a elektronické úřední desce Drážního úřadu, která je
rozhodující pro běh lhůty v termínu od 27. října 2014 do 11. listopadu 2014.
10 /14
Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:
•
Územní rozhodnutí, č.j. MCBJIH/01993/2014/SÚ/Va ze dne 11.3.2014
•
VÚŽ a.s., číslo certifikátu 1714/8/SG/14/INS/CS/1345 ze dne 12.5.2014 a č.j. VUZ KAO359/2014 ze dne 5.11.2014
•
Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi SŽDC s.o., a Nejtek Jiří, ze dne 20.8.2014
•
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi SŽDC s.o., a Statutární město Brno, ze dne
17.9.2014
•
Smlouva zakládající právo provést stavbu mezi SŽDC s.o., a ČD a.s. ze dne 18.8.2014
•
Souhlas Úřadu městské části města Brna, Brno-jih, č.j. MCBJIH/03575/2014/SÚ/Va ze dne
17.4.2014
•
Stanovisko Ministerstva obrany ČR, Svatoplukova 84, 615 00 Brno-Židenice, č.j. 43280/20146440-OÚZ-BRMOCR 10464-1/2014-6440 ze dne 27.3.2014 a č.j. 45872/2014-6440-OÚZBRMOCR 17188-1/2014-6440 ze dne 27.5.2014 a č.j. 3950/36329/2013-1383-ÚP-BRMOCR
23153-1/2013-1383 ze dne 11.6.2013
•
Rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-jih, odbor životního prostředí, Mariánské nám.
13, 617 00 Brno, č.j. MCBJIH/09757/2014/Rus ze dne 5.11.2014
•
Rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství,
Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j. MMB/0199026/2014 ze dne 19.5.2014
•
Stanovisko Magistrátu města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.
MMB/0176481/2014/JN ze dne 28.5.2014
•
Stanovisko Magistrátu města Brna, odbor dopravy,Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.
MMB/406690/2014 ze dne 16.10.2014
•
Stanovisko GŘ ČD a.s.,Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, č.j. 534/2014-O3 ze dne
16.4.2014 a č.j. 3265/2014-O31 ze dne 8.4.2014
•
Stanovisko ČD a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno, č.j. 0875/14-RSMBRNO ze dne
3.4.2014 a č.j. 1567/RSM/2013 ze dne 12.6.2013
•
Vyjádření Statutárního města Brna, odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, č.j.
MMB/0462199/2013/ODL ze dne 16.12.2013
•
Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní
komunikací v úrovni kolejí, č.j. DUCR-20677/10/Ty ze dne 26.4.2010
•
Stanovisko SÚS JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, č.j. 3850/2014/06/14/Čá ze dne
1.4.2014 a č.j. 5976/2014/10/Čá ze dne 29.4.2014 a č.j. 7589/2013 ze dne 4.6.2013
•
Vyjádření Městské policie Brno, Štefánkova 43, 602 00 Brno, č.j. MPB/004148/2014 ze dne
6.3.2014
•
Vyjádření Policie ČR, KŘPJmK, Kounicova 24, 611 32 Brno, č.j. KRPB-1754-130/ČJ-20140600MN-VOL ze dne 20.3.2014 a č.j. KRPB-38909-1/ČJ-2010-060206 ze dne 14.4.2014
•
Stanovisko KHS, Jeřábková 4, 602 00 Brno, č.j. KHSJM 18044/2014/BM/HOK ze dne 22.5.2014
•
Stanovisko HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno, č.j. HSBM-73-1-1053/1-OPST-2014 ze dne
22.5.2014
•
Vyjádření ČD-telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, č.j. 4257/2014 ze dne 6.3.2014
•
Vyjádření Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, č.j. 3100-Se-1232/14 ze
dne 19.6.2014
•
Vyjádření ŘSD ČR, Šumavská 33, 602 00 Brno, č.j. 5314/13-22200 ze dne 3.6.2013
•
Vyjádření O2 a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha4, č.j. Ros 54/2014 ze dne 4.7.2014
•
Vyjádření Telefonica a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 584649/13 ze dne 22.5.2014
•
Vyjádření Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, č.j.
220/09882/2014/Če ze dne 25.4.2014 a č.j. 310/010069/2014/RHo ze dne 30.4.2014
•
Vyjádření UPC ČR, s.r.o., Bzenecká 2, 628 00 Brno, č.j. 140160/N/CM ze dne 5.3.2014
•
Vyjádření ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, č.j. 76/BRN/235/14/16530/27.02.2014/Za
ze dne 18.3.2014
•
Vyjádření Řízení letového provozu, Navigační 787, 252 61 Jeneč, č.j. DRSL/2964/14 ze dne
12.3.2014
•
Stanovisko RWE, JMP DS s.r.o., plynárenská 499/1, 602 00 Brno-střed, č.j. 5000934715 ze dne
29.4.2014
11 /14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjádření E-ON ČR s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, č.j. M18536Z061401715 ze dne 20.1.2014
Vyjádření GTS s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, č.j. 331401315 ze dne 10.3.2014 a ze
dne 10.7.2014
Vyjádření SITEL spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, č.j. 131401145 ze dne
7.3.2014
Vyjádření České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, č.j.
UPTS/OS/100672/2014 ze dne 31.3.2014
Stanovisko Ferona a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1, ze dne 19.9.2014
Vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno-Židenice, č.j. 13/001890b ze dne
3.6.2014
Vyjádření SELF s.r.o., Pálavské náměstí 11,, 628 00 Brno, č.j. 13/001890 ze dne 17.6.2013
Vyjádření Maxprogres telco, s.r.o., Traťová 1, 619 00 Brno, č.j. BM14010172 ze dne 5.3.2014
Vyjádření TeliaSonera a.s., K červenému dvoru 25a, Praha 3, č.j. 231400705 ze dne 7.3.2014
a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP BRNO, spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36
Brno, oprávněná osoba ke zpracování projektové dokumentace Ing. Radomír Hanák č.ČKAIT1004457.
Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.
V oznámení o pokračování stavebního řízení byl opomenut podle § 109 písm. b),c),d) stavebního zákona
jako účastník řízení Státní pozemkový úřad, kterému podle §25 odst. 2 správného řádu mu bylo toto
oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.
Drážní úřad oznámil pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Před vydáním
stavebního povolení Drážní úřad umožnil podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí opatřením č.j. DUCR-67361/14/Vb.
Úřad městské části města Brna, Brno-jih, odbor životního prostředí, povolil rozhodnutím č.j.
MCBJIH/09757/2014/Rus ze dne 5.listopadu 2014 pokácení 1 ks třešně ptačí o obvodu kmene 94 cm ve
výšce 130 cm nad zemí a keřového porostu na celkové ploše 483 m².
Stavební záměr se nachází v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy E.ON s.r.o., který
vydal souhlas s činností v ochranném pásmu pod č.j. M18536-Z061401715, rovněž byl vydán souhlas
s činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení RWE č.j.5000934715. Souhlasy s činností
v ochranném pásmu technické infrastruktury budou vydány před zahájením prací v termínech uvedené
v jednotlivých vyjádřeních: Brněnské vodárny a kanalizace a.s., č.j. 220/09882/2014/Če, Maxprogres
telco (DIAL TELECOM) č.j. BM14010172, GTS Czech s.r.o., č.j. 331401315, TeliaSonera č.j.
231400705. Souhlasům, závazným stanoviskům dotčených orgánů a vyjádřením účastníků řízení Drážní
úřad vyhověl v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.
V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební-oblast
Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1
správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden
12 /14
stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.
Ing. Dana Komárková
pověřená vedením oblasti Olomouc
„Otisk úředního razítka“
Informace pro stavebníka:
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,
nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již
byla zahájena.
Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f),
bankovním převodem ve výši 10 000,- Kč.
Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den
vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce
Drážního úřadu.
• Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední
deska) podle §25 odst. 2 správného řádu
• Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Podpis:
Razítko
Přílohy:
Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
•
Ověřená projektová dokumentace
•
Štítek „Stavba povolena“
13 /14
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro
doručování: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ,
Nerudova /1, 77258 Olomouc
Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány (doručenka)
Úřad městské části města Brna, Brno-jih, Mariánské náměstí 152/13, 617 00 Brno
Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Hasičský záchranný Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábková 1847/4, 602 00 Brno
14 /14
Download

Brno Horní Heršpice