MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN
odbor investic a údržby
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín
Sp.Zn.: MUHO 12369/2013 OIaU
Č.j. :
MUHOCJ 68036/2013
Datum: 2013-07-16
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a
III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 40
odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
zákon o pozemních komunikacích) a v souladu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na základě žádosti právnické osoby
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337 zastoupené Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO:
70932581 (dále jen stavebník) ze dne 17. 05. 2013 ve stavebním řízení o stavební povolení, po
předchozím souhlasu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Hodonín,
obecným stavebním úřadem pod č.j.:MUHOCJ 24177/2013.ŠVC.Vyj.Dopi ze dne 8. 03.2013 a po
přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů stavebníka ve stavebním řízení podle § 109 až
114 stavebního zákona a §16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 stavebního zákona a
§ 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 526/2006 Sb.) rozhodl takto:
I. vydává
STAVEBNÍ POVOLENÍ
kterým povoluje stavebníku
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337
zastoupený
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí
3/5, 60182 Brno, IČO: 70932581
stavbu
II/422 Čejč – Čejkovice
stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce silnice IV422 v km 0,000 00 - 1,16455 a km 2,4 427 - 3,66530
SO 111 Úprava napojení účelových komunikací v km 0,000 00 - 1,16455 a km 2,454 27 - 3,665 30
SO 112 Úpravy sjezdů v km 0,00000 - 1,16455 a km 2,454 27 - 3,66530
SO 152 Zesílení silnice III/4259 pro objízdnou trasu
SO 201 Most přes Čejčský potok
1/30
na pozemcích: pozemkové parcely číslo:
k.ú. Čejč: 3065/2, 3066, 3088, 3097
k.ú. Čejkovice: 463/153, 463/154, 491/4, 491/5, 717/7, 1318/1, 1318/2, 4803/2, 4803/3, 4803/4, 4803/5,
4803/6, 4803/7, 4803/8, 4803/9, 4803/10, 4803/11, 4803/12, 4803/13, 4803/14, 4803/15, 4803/16, 4803/17,
4803/18, 4803/19, 4803/20, 4803/21, 4803/22, 4803/23, 4803/24, 4803/25, 4803/26, 4803/27, 4803/28,
4803/29, 4803/30, 4803/31, 4803/32, 4803/33, 4803/34, 4803/35, 4803/36, 4803/37, 4803/38, 4803/39,
4803/40, 4803/41, 4803/42, 4803/43, 4803/44, 4803/45, 4803/46, 4803/47, 4803/48, 4803/49, 4803/50,
4803/51, 4803/52, 4805/4, 4852/1, 4902/1, 5134/1, 5134/8, 5134/9, 5134/12
k.ú. Mutěnice: PK 6480.
Stručná charakteristika stavby a povolovaných objektů:
U SO 101 se jedná o rekonstrukci silnice v extravilánu mezi obcemi Čejč a Čejkovice v délce 2,375
58 km. SO 111 řeší výškovou a šířkovou úpravu stávajících sjezdů a připojení polních cest na silnic
1I/422 nebo zrušení nevyhovujících napojení a výstavbu nových včetně propustů pod sjezdy. SO 112
řeší výškovou a šířkovou úpravu stávajících sjezdů přes příkopy. SO 152 řeší zesílení konstrukce
vozovky. Úprava zesílení je navržena z důvodů vedení objízdné trasy po silnici III/4259 v délce cca
2000m. SO 201 řeší rekonstrukci stávajícího mostního objektu ev.č. 422-034, která spočívá ve
vybourání stávajícího mostu a jeho nahrazení novou přesypanou konstrukcí z vlnitého ocelového
plechu. Součástí je také demolice stávajícího mostního objektu a úprava silnice v nezbytném
rozsahu.
II. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:
1.
Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval
projektant TRANSCONSULT, s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČ: 47455292,
zpracovaná 09/2012, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby. Ing. Vladimír Pravda, ČKAIT 0600696.
1. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního
stavebního úřadu (podle ust. § 118 stavebního zákona).
2. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před
zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků
vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů
pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
2/30
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a
příslušných závazných technických norem.
5. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou
k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních
předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před
zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
7. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických,
telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné
polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště
musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení
v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému
stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození
nadzemních i podzemních vedení.
8. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k
archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba
podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu
a orgánu státní památkové péče, popřípadě argeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební
úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba
povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na
místě do vydání kolaudačního souhlasu.
10. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí
v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto
nemovitostí.
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních
prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu
úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
12. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných
předpisů (zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný
škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah
náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany
nedohodnou).
13. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací.
Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
3/30
14. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené
v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení
stavby je stanoven do 31.12.2015.
16. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení
či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořádat zdejší silniční správní úřad o
"stanovení" dopravního znační ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si
vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na
základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na
předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci
skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí,
aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané
zvláštními právními předpisy.
18. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých
vyjádřeních, zejména:
E.ON Energie, a.s, čj. E7456-Z051136186, ze dne 18. 11. 2011
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická sít') v provozování E.ON Česká
republika, s.r.o, a podmínkách práce v jeho blízkosti.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací
zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým
proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů
tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz
el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na
telefonní číslo 800 225 577.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/T/11/3865 ze dne 13. 12. 2011
V zájmové lokalitě vyznačené ve Vámi předložené situaci se nachází veřejný vodovod a přívodní
vodovodní řad z PVC 350 mm včetně objektů na něm. Tyto inženýrské sítě je nutno respektovat
včetně ochranného pásma.
Ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stranu
a) vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m
c) u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují 01,0 m.
Dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními řady (pruh o celk. šířce 5,0 - 6,0 m
nad trasou přívodního vodovodního potrubí sloužící ke vstupu pověřených pracovníků provozovatele
vodovodu, včetně provoz. techniky, na výše uvedené pozemky, z důvodu provádění opravy,
rekonstrukce či údržby tohoto potrubí). Orientačně je trasa vodovodu zakreslena v přiložené situaci
v měřítku 1: 15 000.
4/30
Podklady o trase veřejného vodovodu v digitální podobě je možno si objednat u pověřeného
pracovníka naší a.s. tj. p. Marka Měchury - tel. 518305945, e-mail: [email protected]
Projektovou dokumentaci včetně zakreslení inženýrských sítí požadujeme předložit k písemnému
stanovisku.V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno doložit situace v měřítku 1 :500.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; č.j. 169953/11 ze dne 8. 11. 2011
Vyjádření:dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica,
jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti
Telefónica, Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen
NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací
(dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky
ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě - Dana Panáková (tel.:
720 752 454, e-mail: [email protected]) (dále jen POS).Žadatel je oprávněn kontaktovat POS
v případě dotazů souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze SEK a její
dokumentaci pracoviště Telefónica na lince 800 255 255.
Vojenská ubytovací a stavební správa; č.j. 8445/2011-1383-ÚP-BR ze dne 5. 12. 2011
V dané lokalitě akce neevidujeme podzemní telekomunikační vedení ani pozemky ve vlastnictví MOČR. Dané území se nachází v zájmovém území MO ČR a dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. jsou
stavby podmíněny závazným souhlasným stanoviskem Ministerstva obrany, proto požadujeme
zpracovanou projektovou dokumentaci předložit VUSS Brno k posouzení.
Stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby stavba
zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.
V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte vždy číslo jednací spisu.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 974 445 707, fax. 973 445 060.
Adresa pro doručení: Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno.
UPC CZ; č.j. 0000017559/2011 ze dne 21. 11. 2011
Všeobecné podmínky společnosti UPC Česká republika, a.s, pro křížení a souběh s nově budovanými
podzemními vedeními, nebo pro výstavbu nových tras.
Společnost UPC Česká republika, a.s. (dále jen UPC) vlastní podzemní kabelové trasy. Pro
umožnění přípravy a realizace staveb cizích stavebníků v zájmovém prostoru UPC se vydávají tyto
Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními. Pro jiné části
staveb (základy budov apod.), popř. pro opravy cizích stávajících zařízení platí tyto podmínky
přiměřeně - netýká se úvodní podmínky č. 1.
1. Úvodní podmínka. Stavebník (investor) je při přípravě a realizaci svého projektu zodpovědný za
neporušitelnost stávajících kabelových tras a existujícího provozu UPC. Zodpovědnost se vztahuje i
na případně udělené pokuty ze strany klientů UPC v případě přerušení provozu související s činností
stavebníka v zájmovém prostoru UPC.
2. Projektování. Stavebník je povinen si při projektování vyžádat údaje o prostorové poloze
stávajících podzem. zařízení UPC a tuto prostorovou polohu při projektování respektovat s tím, že:
2.1. Prostorová poloha projektovaného zařízení bude v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava
vedení technického vybavení, pokud nebude dále v konkrétním případě stanoveno jinak.
2.2. Křížení s našimi vedeními je možné, pokud křížení bude navrženo pod úhlem 60°-90°, vedení
bude navrženo pod naším podzemním vedením v odstupu min. 50cm, a bude ochráněno před
mechanickým poškozením v délce 3,0 m na každou stranu od osy trasy podzemního vedení.
2.3. Navržení podzemního vedení v souběhu v intravilánu obcí; je možné v min. vodorovné odstupové
vzdálenosti 50cm od kraje vedení UPC, pokud se nejedná o projektování zařízení, vyžadující
odstupovou vzdálenost větší. Pro případy souběhu platí, že pokud je projektant nucen z prostorových
důvodů navrhnout těsný souběh (popř. vedoucímu při realizaci i k odkrytí kynety s vedeními UPC),
musí být vedení UPC od vedení stavebníka fyzicky odděleno vhodnou přepážkou. Za tím účelem
vypracuje projektant stavebníka typový výkres křížení a předá jej UPC k odsouhlasení. Odsouhlasení
UPC nezbavuje stavebníka zodpovědnosti za správnost návrhu i realizace. 2.4. Návrh podzemního
vedení v souběhu v extravilánu obcí: podmínky budou stanoveny individuálně.
5/30
2.5. V případě realizace nadzemního nebo podzemního vedení s metalickými prvky, nebo i jiné
elektricky vodivé konstrukce /případě přeložky, musí stavebník zajistit, aby součástí dokumentace
skutečného provedení /DSP/ nově budovaného díla byl i "Výpočet nebezpečných vlivů pro kabel
UPC (nebo pro příslušný vytyčovací vodič)". Tuto část DSP potom předá UPC.
3. Realizace. Pro realizaci platí analogicky shodné podmínky jako pro projektování uvedené v bodě
2 těchto všeobecných podmínek. Dále se pro realizaci stanovuje:
3.1. Před realizací si stavebník v dostatečném časovém předstihu (15 dní) objedná vytýčení
podzemních zařízení UPC u pověřené firmy Geodézie-Topos, a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška,
tel. 494623801 nebo 494623655 za poplatek cca 5.000,- Kč, který uhradí na místě po vytyčení.
3.2. Stavebník je povinen informovat UPC vždy min. 3 dny před zahájením prací v konkrétním úseku.
Dále je povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození podzemních sítí UPC. V případě jakéhokoliv
jejich porušení je povinen ihned informovat nepřetržitou službu SUPTelu a.s, - tel. 724 635 308 (pan
Kubů).
3.3. Ve vzdálenosti menší než 3,0m od bližšího okraje podzemního zařízení UPC je možné provádět
zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena na nepřetržitou službu
SUPTelu a.s. - tel. 724635308.
3.4. V případě odkrytí kynety s vedeními UPC je možné práce provádět pouze za přímého dozoru
pracovníka UPC ukládat zařízení do další vrstvy pod nebo nad naše vedení (s výjimkou křížení) není
možné.
3.5. Stavebník předá do 30-ti dnů po dokončení akce geodetické zaměření společnosti UPC, kdy
výkresová část bude ve formátu * .dgn a seznam souřadnic bude v tabulkovém formátu * .xls nebo
textovém formátu. Tato podmínka se vztahuje na souběhy a křížení vedení v pásmu 20m na obě
strany od vedení UPC.
4. Platnost: od 04/2009
NET4GAS, s.r.o.; Č.J. 6238/11/ovp/z ZE DNE 23. 11. 2011
1. Do přiložené situace M 1:10 000 jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících a
plánovaných inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o.
O geodetická data dotčených podzemních zařízení NET4GAS v digitální podobě požádejte na emailové adrese [email protected]
2. Ustanovením § 98 odst. (3) energetického zákona je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné
pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodů na obě
strany.
3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro
každou plánovanou akci jednotlivě.
4. Sdělujeme Vám, že s rekonstrukcí výše uvedené silnice souhlasíme při dodržení následujících
podmínek:
** Při čištění příkopů musí být zachováno stávající krytí VTL plynovodů.
** V případě rozšíření silnice musí být s naším útvarem projednány podmínky ochrany podzemních
zařízení NET4GAS.
** Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit ke schválení.
5. Dále sdělujeme, že v dané lokalitě plánujeme výstavbu nového plynovodu "Moravia - VTL
plynovod, úsek 1:Tvrdonice - Libhošt'" (původně nazvaný "Zdvojení trasy VVTL plynovodu DN 700
PN 63 Hrušky - Příbor"). Záměr liniové stavby je součástí schválené Politiky územního rozvoje
České republiky, část koridory a plochy technické infrastruktury, plynárenství. Záměr byl předán
Krajskému úřadu pro Jihomoravský kraj, příslušnému odboru územního plánování a stavebního
řádu, k zapracování do Zásad územního rozvoje, kde se nyní nachází ve stavu návrhu k zapracování
do dokumentace.
Pro vaši informaci uvádíme, že se jedná o ocelový plynovod DN 1000 opatřený proti korozi tovární
polyethylenovou izolací. Plynovod bude po celé délce uložen pod zemí s krytím 1 m. Ochranné
pásmo tohoto plynového zařízení (dle zákona č. 458/2000 Sb. - energetický zákon) je 4 m na obě
strany od půdorysu plynovodu, bezpečnostní pásmo je široké 160 m na obě strany od plynovodu.
6. Toto stanovisko není podkladem k vydání územního rozhodnutí.
6/30
Čepro CZ, a.s.; č.j. 175/S1-3/11 ze dne 16. 11. 2011
Zájmovým územím prochází produktovod společnosti ČEPRO, a.s. Produktovod je uložen v hloubce
od 0,8 - 1,5m a chráněn katodovou ochrannou.
Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin (produktovodu) vyplývá z vládního nařízení
č.29/1959 Sb. a ČSN 650204 a je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
300m po obou stranách od osy potrubí.
Pro všechny stavby a činnosti v ochranném pásmu podzemních potrubí pohonné látky a ropu a jejich
provozního příslušenství platí omezení daná vládním nařízením č. 29/1959 Sb. a ČSN
650204(Dálkovod hořlavých kapalin).
Vládní nařízení č. 29/1959 Sb. stanoví:
1. v § 5 odstavec (2) " V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i
vtažné jámy průzkumných a těžebních podniků a odvaly hlušin".
2. V § 5 odstavec (3) " Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:
a. do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, jde-li
potrubí přes řeku,
b. do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní důležité objekty
a železniční tratě podél potrubí,
c. do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic,
d. do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě
e. do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy
f. do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho
provozu např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy, vysazování stromů“.
Zemědělská vodohospodářská správa; č.j. ZVHS/4579/11/ÚPB ze dne 21. 11. 2011
Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Brno, nemá připomínky ke zpracování
geodetických podkladů ve věci rekonstrukce silnice II/422 mezi obcemi Čejč a Čejkovice včetně
oprav mostů, propustků sjezdů a vyčištění příkopů. V trase silnice se nenachází žádné zařízení ve
správě naší organizace.
Povodí Moravy, s.p.; č.j. PM056360/2011-203/Fi ze dne 14. 12. 2011
Na základě předložené situace Vám sdělujeme, že v předmětné lokalitě se nachází tyto vodní toky ve
správě Povodí Moravy, s.p.:
I. VT Prušánka (IDTV 10198114) -I- bezejmenný PB přítok Prušánky (IDVT 10192567) - přímý
správce PM,s.p., závod Střední Morava - provoz Veselí n/M.
2. VT Čejčský potok (IDTV 10191421) - přímý správce PM, s.p., závod Dyje, provoz Břeclav.
Dále upozorňujeme, že toto sdělení nenahrazuje stanovisko správce povodí a správce VT k výše
uvedené stavbě na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona k žádnému stupni PD.
Stanovisko vám bude vydáno po předložení PD stavby silnice.
ČEPS a.s.; č.j. 1611/11BRN/408/16114/Dv
Toto vyjádření slouží pouze pro potřeby podání informací žadateli a není souhlasem s místěním
stavby a ani souhlasem s činností v ochranném pásmu vedení 220kV a 400kV dle § 46 odst. 11 zákon
č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění.
Přes zájmové řešené území prochází nadzemní vedení v naší správě. Jedná se o vedení přenosové
soustavy 400 kV s provozním označením V424 a V497 (viz situace). Toto vedení požívá právní
ochrany jako obecně prospěšné zařízení zřizované a provozované ve veřejném zájmu. K jeho
ochraně je zákonem stanovené ochranné pásmo. Celková šířeV424 je cca 74m a V497 je 65m. V
případě rozšíření, navýšení nivelity a pod. je nutné nechat zaměřit a přepočítat (námi doporučenými
firmami) vzdušnou vzdálenost mezí el. vedením a komunikací.
Dále je v ochranném pásmu zakázáno zejména:
1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět
zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
7/30
2. Vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže k
fázovým vodičům, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti, které by
mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo ohrožení osob, zvířat a
majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd.
3. V ochranném pásmu je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m.
4. Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k
přiblížení fázovým vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1.
5. Používat mechanizmů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich
přetržení.
6. Používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního
paprsku s fázovými vodiči vedení.
7. Pod vedením 220 kV a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než
nezbytně nutnou - ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení
elektrizační soustavy.
8. Sklápění automobilů, používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m.
9. Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístněného přímo pod
vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo havarijního stavu při
přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru. V neposlední řadě se jedná o
bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými vodiči.
10. Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována stávající
výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je nutné přepočítat dané
křížení, aby vyhovovalo daným normám.
11. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.
12. Vodivé ploty, drátěné vinice, svodidla v ochranném pásmu el. vedení je nutno uzemnit s odporem
uzemnění do 500
13. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup zařízením
ČEPS, a.s.
14. Upozorňujeme Vás, že ČEPS, a.s. nepřejímá žádnou odpovědnost v případě porušení výše
uvedených zákonů a předpisů.
15. Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el. vedení a
bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s.
MND Gas Storage a.s.; č.j. 69/2011 ze dne 11. 1. 2012
Vyjádření k žádosti o vyjádření existence stávajících zažízení II/422 Čejč – Čejkovice
MND Gas Storage a.s tímto sděluje, že kolem plynovodu VVTL je ochranné pásmo 4m na obě strany
od osy průběhu. Kolem optického kabelu je stanoveno ochranné pásmo 1,5m na obě strany (dle
zákona č. 458/2000 Sb.)
Při opravě silnice je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Plynovod s optickým kabelem je umístněn 1,3m
pod úrovní vozovky, zákres z projektové dokumentace je přílohou tohoto dopisu.
Silnici II/422 Čejč – Čejkovice kříží VVTL plynovod DN 600 PN80 MS Brumovice – MS Dolní
Bojanovice. V souběhu s plynovodem je položen optický kabel. V blízkosti výše uvedené silnice se
nachází kabely KAO.
V příloze tohoto dopisu je přikládán otisk mapy 1:1000 se zákresem technického zařízení MND Gas
Storage a.s.
Silnici II/422 Čejč – Čejkovice kříží VVTL plynovod DN 600 PN 80 v souběhu s ním vedoucí optický
kabel viz. přiložený zákres. Vyjádření společnosti MND Gas Storage a.s. k zamýšleným stavebním
úpravám resp. ke stavebnímu povolení můžeme dát tehdy, až obdržíme projektovou (prováděcí)
dokumentaci, ze které bude vyplývat způsob a rozsah zásahů do zařízení naší společnosti.
Toto sdělení je nutno chápat jako upřesňující stran situace a uložení zařízení společnosti MND Gas
Storage a.s. a v žádném případě nenahrazuje souhlasné stanovisko ve smyslu stavební legislativy pro
stupeň stavebního povolení.
ČD Telematika; č.j. 22776/2011 ze dne 16. 11. 2011
8/30
Věc: Souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v
majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC, ČD – Telematiky a.s. ke stavebnímu povolení a územnímu řízení.
Akce: II/422 Čejč – Čejkovice Vyjádření pobývá platnosti dne 30. 11. 2013.
Při realizaci výše uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která
jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou ČD – Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní
vyznačených.
Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:
ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující. je na základě smluvního vztahu odpovědna za
zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy
železniční dopravní cesty s.o. ( dále jen SŽDC )
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku
SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality
telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
• aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro
územní řízeni byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou
č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.
• aby činností na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízeni byly v souladu
s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
• písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů
předem,
• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni
přímo ve staveništi (trase),
• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení)
od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde
nevhodné nářadí, a také ve vzdáleností nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození,
zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětleni,
• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
• aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný
Oldřich, Ing., tel.: +420 724 372 875 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení
(zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke
kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
• pří kříženi, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005,
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
• při prováděni zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050, Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN
33 2160" Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízeni před nebezpečnými vlivy trojfázových
vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 " Uzemnění a ochranné vodiče"
• neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení
organizací ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Brno, Novotný Oldřich, Ing., tel.: +420 724
372 875, Kříž Pavel, tel.: +420 724 815 186, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
• ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke
kolaudačnímu řízení,
• aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických
komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a
platných prováděcích vyhlášek.,
• provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž
pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k prácí na železničním
9/30
telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., " Podmínky odborné způsobilostí'
výše uvedeného zákona a vyhl.č.l0l/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC
č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství
SŽDC.
• vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedeni (zařízení) položeno nebo jeho
poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
• s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení
(zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O
elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa
železniční dopravní cesty s.o,. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9· Libeň,
Malletova 10/2363.
Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy:
• Sdělování polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí
Brno, Kříž Pavel, tel.: +420 724 815 186, Novotný Oldřich, Ing. tel.:+420 724 372 875 dle platného
ceníku.
• Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za
vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
• V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny
náklady spojené s tímto vytýčením.
• Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před
požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum
vydání, IČO, DIČ a bankovní spojeni Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 19001 Praha 9.
Krajský úřad JmK; odbor životního prostředí, č.j. JMK 171301/2011 ze dne 19. 12. 2011
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § na odst.
4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákona), vyhodnotil na základě žádosti TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 3, 50002 Hradec
Králové, podané dne 6. 12.2011, možnosti vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura
2000 a vydává st a n o vi s k o podle § 45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr
nemůže mít významný vliv na evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000, Ptačí oblast
Hovoransko - Čejkovicko (CZ0621026), na jejímž území má být částečně realizován, ani na jinou
lokalitu soustavy Natura 2000.
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr je v úseku 600 m
lokalizován v území Ptačí oblasti Hovoransko - Čejkovicko (CZ0621026), ale svou věcnou povahou
nemá potenciál způsobit přímé nebo nepřímé vlivy na její celistvost a příznivý stav předmětů
ochrany.
Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/422 Čejč - Čejkovice," v úseku o délce 3,665 km, k. ú.
Čejč, Čejkovice. Součástí stavby bude i demolice stávajícího mostu 422-034 v km 1,140 a výstavba
nového mostu. Částečně bude provedeno rozšíření zemního tělesa, dále budou provedeny sanace
krajů vozovky, včetně pročištění stávajících příkopů, atd.
V souladu s § 3 nařízením vlády č. 604/2004 Sb., lze v Ptačí oblasti Hovoransko Čejkovicko jen s
předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody, mimo současně zastavěné a zastavitelné
území obcí, měnit druh pozemků a způsoby jejich využití.
Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje jiná správní
opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí; č.j, JMK 171296/2011 ze dne 9. 12. 2011
10/30
Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým
charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, není
uveden v příloze č. 1 zákona, nenaplňuje tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona,
a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Jedná se sice o rozšíření silnice
II. třídy, ale v tak malém rozsahu, který nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného
zdraví. Toto vyjádření platí v případě, že současně orgán ochrany přírody ve svém stanovisku
vydaném podle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, vyloučil významný vliv uvedeného záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy a jiná
správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.
Zeměměřický úřad Praha; č.j. 93/ZÚ-2321/2021/320 ze dne 29. 6. 2012
Ohrožení bodů ZBP realizací stavby II/422 Čejč - Čejkovice - informace k žádosti o zrušení a
následné náhradě geodetického bodu. V návaznosti na Váš dopis, sdělujeme následující informace:
Nivelační body Pel-5, Pel-9.l a trigonometrický bod 9.1(4415) které mají být zrušeny v důsledku
plánované stavby, jsou součástí Základních bodových polí (výškového a polohového). Jako takové
jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Zeměměřický
úřad jako orgán státní správy je kompetentní podle zákona 359/1992 Sb. rozhodnout o zřizování i
zrušení geodetických bodů ZBP.
Z důvodu ochrany veřejného zájmu, který ZBP představuje, je třeba k udělení našeho souhlasu se
zrušením bodů následujícího postupu:
A) Za zrušení bodů (ZVBP) Pe 1-5 a Pel-9.1, které jsou osazeny na mostech ve správě SÚS JM kraje
nebudeme požadovat finanční náhradu s tím, že nám bude od správce umožněno osazení nových
(náhradních) bodů na nové mostní objekty. Žádost o zrušení stávajících bodů však musí být podána.
B) Za zrušení trigonometrického bodu (ZPBP) 9.1(4415) požadujeme finanční náhradu. Ta bude
vypočtena ve výši vlastních nákladů ZÚ na osazení nového, adekvátního bodu. Žadatel tedy sdělí
veškeré své údaje nezbytné pro vystavení faktury naším úřadem - tj.: přesnou adresu, včetně uvedení
útvaru, popř. pracovníka, k jehož rukám bude faktura zaslána, IČO, DIČ, bankovní spojení - číslo
účtu. Finanční náhrada za bod jmenovitě uvedený činí 15 860,- Kč. Přesný výpočet náhrady podle
platného ceníku ZÚ bude přiložen k faktuře. Postup je v souladu s § 14 zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR.
Žádost o zrušení bodů podá zásadně vlastník (oprávněný uživatel) nemovitosti - v tomto případě SÚS
Jihomoravského kraje, 60 až 30 dní před zahájením činností, pro které mají být body zrušeny.
Způsob doručení je na datovou schránku ZÚ, popř. na poštovní adresu úřadu.
Pokud by SÚS JM kraje (jako oprávněný žadatel) hodlal věc řešit přes zplnomocněného zástupce,
musí nám tento zmocněnec předložit plnou moc, specifikovanou pro jednání s naším úřadem a to pro
celé řízení, včetně zaplacení finanční náhrady za zmocnitele (tedy za SÚS). Plná moc nám musí být
předána v originále, popř. notářsky ověřené kopii. Žadatel je vždy zároveň plátcem faktury, tudíž
uvede své údaje pro vystavení faktury. (Pro fakturaci finanční náhrady žadatel nesděluje data jiného
plátce, ledaže by tento plátce připojil svůj písemný souhlas s žádostí i s úhradou faktury).
Toto vyjádření lze zároveň použít jako naše stanovisko a sdělení podmínek ZÚ pro stavební řízení.
HZS JmK, územní odbor Hodonín; č.j. HSBM-2-16-11/5-OPR-2012 ze dne 20. 7. 2012
Realizací stavby se zajištění požární ochrany stávajicích objektů nezmění a napojení všech
přístupových komunikací zůstává zachováno. Během výstavby bude doprava vedena po objížďce.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b)
zákona č, 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil projektovou
dokumentaci předloženou dne 26.6.2012. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
KHS JmK Brno; č.j. KHSJM 30009/2012/HO/HOK ze dne 28. 6. 2012
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s vydáním stavebního
povolení dle § 115 stavebního zákona, týkající se stavby ,,II/422 Čejč Čejkovice" - pro žadatele -
11/30
TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, jež zastupuje investora stavby na
základě plné moci ze dne 16.11.2011.
ČR – Ministerstvo obrany, VUSS Brno; č.j. 4924/28492/2012-1383-ÚP-BR ze dne 10. 7. 2012
V dané lokalitě akce neevidujeme podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví MO-ČR.
Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 z. č.183/2006 Sb.
Souhlasíme s vydáním stavebního povolení a realizací akce tak, jak byla doložena v písemné a
grafické dokumentaci.
Žádáme o zaslání přesného termínu uzavírky silnice II/422 a popis objízdných tras Regionálnímu
úřadu vojenské dopravy Olomouc faxem na tel. č. 973 406 701.
Závazné stanovisko VUSS je platné 2 roky a musí být vyžadováno znovu, nebude-li během této doby
stavba zahájena, nebo dojde-li ke změně v umístění, ve výšce nebo rozsahu stavby.
Krajský úřad JmK, odbor dopravy; č.j. JMK 79834/2012 ze dne 23. 7. 2012
Dopravní úřad sděluje, že po silnici II/422 v úseku Čejkovice až po odbočku k železniční stanici Čejč
jsou vedeny linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní č. 729913 Hodonín - Čejkovice - Čejč
(dopravce ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 48, 69539 Hodonín) a 728913 Hodonín - Čejkovice - Čejč
(dopravce ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 69734 Kyjov). Linky veřejné linkové osobní
dopravy vnitrostátní Č. 729913 a 728913 jsou provozovány v rámci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje jako jedna linka č. 913.
Dopravní úřad sděluje, že po silnici III/4259 Čejkovice - Mutěnice nejsou žádné spoje linkové osobní
dopravy vedeny.
Dopravní značení a opatření:
Dopravní úřad sděluje, že s úplnou uzavírkou silnice II/422 v úseku přibližně od konce zastavěné
části obce Čejkovice po odbočku k železniční stanici Čejč i pro autobusy linkové osobní dopravy
souhlasí při splnění následujících podmínek:
• délka trvání úplné uzavírky i pro autobusy linkové osobní dopravy bude minimalizována na co
možná nejkratší časové období,
• objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude po celou dobu trvání této uzavírky možná v
úseku Čejkovice - Čejč obousměrně po silnicích III/4259 a II/380 přes Mutěnice,
• po celou dobu trvání uzavírky bude po silnici II/422 možný příjezd autobusů linkové osobní
dopravy z centra obce Čejč k železniční stanici Čejč (do zastávky Čejč, žel.st.).
K trvanému dopravnímu značení na silnici II/422 tak, jak je v dokumentaci navrženo, nemá dopravní
úřad připomínky.
KŘ policie JmK, DI Hodonín; č.j. KRPB-180066-1/ČJ-2012-060606 ze dne 16. 7. 2012
a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 22.06.2012 a po jejím doplnění
dne 10.7.2012 nemá námitek k předložené projektové dokumentaci z 07/2012, a souhlasí s vydáním
stavebního povolení, kdy u propustků sjezdů (propustky umístěné podélně se silnicí č. 11/422)
požadujeme jejich šikmá čela s úhlem cca 45".
b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle
Návrhu dopravního značení, a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:
1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických
podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé vydání)", TP 133
"Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání).
2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3) Umístění dopravního značení provede odborná firma.
c) Dopravní inspektorát v Hodoníně souhlasí s návrhem dopravních opatření dle č.p. 2.
Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením
a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
12/30
Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních
komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření k
návrhu přechodné úpravy provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního značení k
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu
rozhodne příslušný silniční úřad.
Lesy ČR Lesní správa Strážnic; č.j. LCR137/000641 ze dne 27. 6. 2012
Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření lesního hospodáře ke stavbě II/422 Čejč-Čejkovice.
Jedná se o stavbu v ochranném pásmu lesa - rekonstrukci stávající komunikace v původní trase,
během ní nedojde k žádnému dotčení pozemku určených k plnění funkcí lesa.
Jako příslušná organizační jednotka Lesu ČR, s.p. vydáváme souhlas pro stavební povolení stavby
podle projektové dokumentace zpracované v období 7/2012 firmou TRANSCONSULT s.r.o.
Měú Hodonín, odbor životního prostředí; č.j. MUHO 6331/2012 OŽP-vyj. ze dne 23. 1. 2012
ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny sdělujeme:
A. Záměr má proběhnout ve vodním toku, který je z pohledu § 3 odstl písmene b) zákona o ochraně
přírody a krajiny významným krajinným prvkem (VKP). Proto si investor musí opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP, jak mu ukládá § 4 odst. 2 zákona o ochraně
přírody. Toto je nutné pro uložení podmínek stavby, aby nedošlo k zásahu do rozmnožovacích cyklů
živočichů vázaných na tento biotop, a tím k oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce.
Příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání tohoto stanoviska je MěÚ Hodonín, odbor
životního prostředí, Národní tř. 25, 695 35 Hodonín.
E. Pokud by si stavba vyžádala prostorově či technicky nezbytné kácení dřevin rostoucích mimo les,
je nutné požádat v dostatečném předstihu o povolení kácení příslušný orgán ochrany přírody, zde
OÚ Čejč, v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen ZOPK).
Žádost o povolení kácení podává vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou, či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel tohoto pozemku se souhlasem jeho vlastníka. Má-li tento pozemek více
spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich souhlas s kácením.
C. K výše uvedenému doplňujeme, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 ZOPK a § 8 odst. 2 jeho
prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb., se povolení ke kácení dřevin nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celk. plochy 40 m.
D. Případný nezbytný zásah do porostů (ořez zeleně, kácení podlimitních dřevin apod.), bude
proveden odbornou firmou, nejlépe v době vegetačního klidu, až po předchozí domluvě s vlastníkem
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí.
E. V případě odstranění "podlimitních" dřevin doporučujeme provést alespoň minimální náhradní
výsadbu, jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy.
F. Při stavbě bude obecně postupováno v souladu s § 7 odst. 1 ZOPK a normou ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav v krajině, zejména:
- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je
nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou),
- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby
nedošlo k jejich poškození,
- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů a
materiálů,
- při provádění výkopů bude respektováno ochranné pásmo dřevin v rozsahu kruhu se středem v
kmeni stromu o poloměru 2,5 m, do kterého lze zasahovat jen v krajním případě, když není možné
jiné uspokojivé řešení,
- výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně. případné odkopané kořeny tlustší 2 cm v průměru
nesmí být přerušeny, budou ve výkopu ponechány a po čas prací obaleny např. jutou, aby
nevysychaly a netrpěly mrazem, zejména ve vegetačním období od 31. března do 1. listopadu,
- případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem).
Vyřizuje: Ing. Pešáková - kl. 312
ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu MěÚ Hodonín:
13/30
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích je předložený
záměr možný za podmínek:
a) Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění je ke stavbám a
zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými
pozemky sousedících, nutný souhlas vodoprávního úřadu.
b) Žádost o souhlas je nutné podat podle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu (doložit
především stanovisko správce povodí a správce vodního toku).
c) Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina
bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
d) Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod v daném území. Vyřizuje: Ing. Prášková- k1.397
Toto vyjádření není vyjádřením podle § 18 zák.č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), neboť žádost
nebyla dostatečně doložena předepsaným způsobem dle ust. § 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu. Vodní zákon neukládá povinnost investorovi záměru získat vyjádření dle § 18,
jen právo získat zásadní informaci, nežli zahájí přípravu realizace.
ad 3) Z hlediska odpad. hospodářství nemáme k návrhu přemostění Čejčského potoka připomínek.
Upozorňujeme však na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech).
Odpady, které budou při stavbě vznikat musí původce odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže
sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce
odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.
-V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle
§ 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např.
na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Stavební a demoliční odpady neupravené do
podoby recyklátu nelze využívat na povrchu terénu (s výjimkou vytěžené zeminy).
_ Na zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, pokud vlastník prokáže, že
budou využity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní
prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.
_ Jinak musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Vyřizuje: Ing.
Kubíková - kl. 396 .
ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší není MěÚ Hodonín dotčeným orgánem státní správy
v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona. Tímto je dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č.
86/2002 Sb., obecní úřad, na jejímž katastrálním území se stavba nachází.
Obecní úřad Čejkovice; č.j. ČEJK/594/2012 ze dne 28. 6. 2012
K Vaší žádosti ve věci vyjádření ohledně náhradních výsadeb v souvislosti se zpracovávanou
projektovou dokumentací pro rekonstrukci silnice II/422 v úseku Čejč - Čejkovice sdělujeme, že
Obecní úřad Čejkovice, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny souhlasí s tím,
aby za pokácené stromy bylo jako náhradní výsadba vytvořeno stromořadí ze švestky, a to
vyšlechtěná odrůda, odolnější vůči chorobám.
Obec Čejkovice; č.j. ČEJK/0628/2012 ze dne 25. 7. 2012
Rada obce souhlasí se stavbou ,,II/422 Čejč - Čejkovice", dle projektové dokumentace pro stavební
povolení, vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec
Králové.Obec Čejkovice souhlasí s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Obec Čejč; č.j. ČE 176/2012 ze dne 30. 7. 2012
14/30
Sdělujeme Vám, že nemáme proti předloženému návrhu námitky. Po konzultaci se zástupci naší
komise ŽP schvalujeme výsadbu jeřábu ptačího, Vámi navrhované trnky a zde doporučujeme doplnit
výsadbu o dřín obecný a svídu krvavou.
Obec Čejč; č.j. ČE 177/2012 ze dne 30. 7. 2012
Sdělujeme Vám, že nemáme proti předložené PD námitky. Poukazujeme pouze na to, aby při
realizaci akce byla dodržována ekologická kázeň tak, aby nedošlo ke znečištění vody Čejčského
potoka. Čejčský potok se vlévá do rybníka a mohlo by dojít k úhynu ryb.
Povodí Moravy s.p. Brno; č.j. PM034698/2012-203/Fi ze dne 30. 7. 2012
I. Vyjádření správce povodí
Na základě ust. § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) vydává Povodí Moravy, S.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto stanovisko:
a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti
povodí.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb.; o vodách a o změně některých
zákonů, souhlasíme se záměrem.
Upozorňujeme:
1. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při
povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
II. Vyjádření správce VVT Prušánka a DVT Čejčský potok
Jako správce vodního toku Prušánka (Povodí Moravy,s.p., závod Střední Morava, provoz Veselí
n/Moravou) a správce DVT Čejčský potok (Povodí Moravy,s.p., závod Dyje, provoz Břeclav)
souhlasíme za podmínek:
1. K vodoprávnímu a stavebnímu řízení bude předložena DSP obsahující objekt propustku v km
3,370 (výkres č.8.3.2) v rámci objektu SO 101 upravený na základě požadavku Povodí Moravy,s.p. a
zaslaný dne 1.8.2012 el. poštou Ing. Šimečkové na provoz Veselí n/M.
2. V manipulačním pruhu VT Prušánka (min. 6m od břehové hrany) nebudou umístěny žádné
nadzemní prvky a vysazovány dřeviny.
3. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
4. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.), který bude
předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden
zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán bude před zahájením stavby předán na
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
5. Během provádění stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných
stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám.
Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány v korytě
toku ani na břehu.
6. Případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s příslušným
orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
7. Přímému správci toku Prušánka t tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Veselí nad Moravou (Benátky
1147, 69820 Veselí nad Moravou, [email protected], tel. 518322371) bude v dostatečném
časovém předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení prací na propustku v km 3,370, přímý správce bude
přizván ke kontrolním dnům na stavbě a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude
předáno zaměření skutečného provedení objektu propustku (ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s
navázáním na JTSK v papírové i digitální formě).
8. Přímému správci toku Čejčský potok, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Břeclav (Bratislavská 2714,
690 02 Břeclav, [email protected], tel. 519370253) bude v dostatečném časovém předstihu
min. 7 dní oznámeno zahájení prací na stavbě mostu, přímý správce bude přizván ke kontrolním
dnům na stavbě a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného
15/30
provedení stavby mostu (ve výšk.systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK v papírové i
digitální formě).
9. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou
na březích uložen a pozemky uvedeny do původního stavu.
10. Povodí Moravy, S.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani
majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kt. má právo hospodař. Povodí Moravy, S.p.).
III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů
Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu, se kterými má právo
hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro provádění stavebních prací je nutné získat příslušná práva k
dotčenému pozemku.
Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence majetkoprávního útvaru závodu Střední
Morava (Moravní nábřeží 766, 686 11 Uherské Hradiště, tel. 572552716 - Mgr.Výmola) v případě
VT Prušánka a do kompetence majetkoprávního útvaru závodu Dyje (Dřevařská 11, 601 75 Brno,
tel. 541637111- Mgr. Knollová) - v případě VT Čejčský potok.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo
opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.
MND Storage, a.s.; č.j.30/2012 ze dne 23. 7. 2012
MND Gas Storage a.s. tímto sděluje že kolem plynovodu je zákonem 458/2000 Sb. stanoveno
bezpečnostní pásmo 160 m na obě strany od půdorysu a ochranné pásmo 4 m na obě strany.
Silnici II/422 Čejč - Čejkovice kříží VVTL plynovod DN600 PN80 MS Brumovice - MS Dolní
Bojanovice (viz. vyjádření č. 69/2011). Plynovod je zakreslen v přiložené situaci.
Před započetím prací v bezpečnostním pásmu plynovodu prosím informujte vedoucího PZP Uhřice p.
Vítězslava Straku na tel.: +420724216720.
MND Gas Storage a.s. tímto sděluje, že kromě výše uvedeného, nemá ke stavbě připomínek a se
stavbou souhlasí.
E.ON Česká republika, s.r.o.; č.j. M18585-Z061223408 ze dne 23. 7. 2012
Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická sít') v
provozování E.ON Česká republika, s.r.o.
1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného
souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde
se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se
zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu
· mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích
ochranného pásma trvale informováni.
3) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí Oddělení provozu
te1.545144122
4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
16/30
6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
7) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN dle
platných ČSN. PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do
plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR
neprodleně po zjišt. této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
8) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzem. vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hm. nad 6t.
11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o
existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti
E7456-Z051221322 ze dne 3.7.2012
12) Upozorňujeme, že zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do
hloubky 1m provádět v min. vzdálenosti 1m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit
vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s ECZR).
13) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen
RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné
ČSN EN 50 110-1.
14) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
Nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízením ve správě ECZR bude řešena
přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho
vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
E.ON Česká republika, s.r.o.; č.j. M7456-Z051221322 ze dne 3. 7. 2012
Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká
republika, s.r.o. a podmínkách práce v jeho blízkosti.
1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a
sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005
a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí oddělení provozu tel. 519
394 122
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou
dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno
jinak.
17/30
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ... ), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8.Neporušení stability podpěrných bodů nadzem. vedení a nenarušení podzem. uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování
ECZR na telefonní číslo 800225577.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/T/11/3865 ze dne 13. 12. 2012
Čejč-rekonstrukce silnice II/422 Čejč, Čejkovice-existence IS-stanovisko:
V zájmové lokalitě vyznačené ve Vámi předložené situaci se nachází veřejný vodovod a přívodní
vodovodní řad z PVC 350 mm včetně objektů na něm. Tyto inženýrské sítě je nutno respektovat
včetně ochranného pásma.
Ochranná pásma dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny
potrubí na každou stran
a) vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m
c) u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5
m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Dále musí být respektován manipulační prostor nad přívodními řady (pruh o celk. šířce 5,0 - 6,0 m
nad trasou přívodního vodovodního potrubí sloužící ke vstupu pověřených pracovníků provozovatele
vodovodu, včetně provoz. techniky, na výše uvedené pozemky, z důvodu provádění opravy,
rekonstrukce či údržby tohoto potrubí).
Orientačně je trasa vodovodu zakreslena v přiložené situaci v měřítku 1 :15000.
Podklady o trase veřejného vodovodu v digitální podobě je možno si objednat u pověřeného
pracovníka naší a.s. tj. p. Marka Měchury - tel. 518305945, e-mail: [email protected]
Projektovou dokumentaci včetně zakreslení inženýrských sítí požadujeme předložit k písemnému
stanovisku. V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno doložit situace v měřítku 1 :500.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/Ho/12/2045 ze dne 25. 7. 2012
1. Navrhovaná stavba bude křížit a je vedena v souběhu s vodovodním přivaděčem P3.2, PVC 315 a
to přes Čejkovice, Kobylí a Čejč. Upozorňujeme, že vlivem stavby nových povrchů nesmí dojít ke
zhoršení technického stavu daných sítí (výkop. práce, hutnění apod.).
2. Zahájení stavebních prací požadujeme oznámit v dostatečném časovém předstihu vedoucímu
provozu vodovodů a kanalizací Hodonín 518353 173. ved. Ing.Kozlík a Ing.Singr - 518 612407
ved.provozu Kyjov.
3. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění případných poklopů na
stávajícím vodovodu tj. poklopů Š+H+domovních uzávěrů. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově
navržených povrchů, poklopy Š+H + domovní uzávěry obdláždit 600 x 600 mm dlažební kostkou.
4. Povrchovými úpravami okolního terénu, podél komunikace, nesmí dojít ke zmenšení minimálních
krytí stávajícího veřejného vodovodu a k navýšení max.hl.uložení vodovodního řadu dle ČSN.
5. Případné uliční vpusti vybudovat min. 0,5 m od vnějšího líce veřejného vodovodu.
6. Upozorňujeme, že pod komunikací III/4259 pro objízdnou trasu přes Mutěnice je uložen
vodovodní přivaděč "P3.2" PVC 315. Tento nesmí být rekonstrukcí komunikace poškozen, ani
ovlivněn a pře: zahájením prací musí být vytýčen - viz následující část stanoviska.
7. K pracím prováděným v ochranném pásmu vodovodu přizvat pověřeného pracovníka provozu
Hodonín - Ing.Kozlík. nebo Ing.Zapala - 518 353 173 (Čejkovice) a Ing. Singr - 518612 407(Čejč
Kobylí). Ochr. pásmo vodovodu dle zák.č.274/2001 Sb. činí 1.5m vně povrchu potrubí na obě strany.
8. Před zahájením výkopových prací přizvat pověřeného zástupce naší a.s., tj. p. Hubáček 721 566
160, k vytýčení stávajícího vodovodu vč. ochranných pásem. Zajištění případné trasy vodovodních a
18/30
kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí. Vytyčení bude provedeno na náklady
investora.
9, Výsadbu stromů realizovat min. 3,0 m od vnějšího líce stávajícího vodovodního přivaděče.
10. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín 518 353
173, ved. Ing. Kozlík (Čejkovice) a Ing.Singr (Čejč, Kobylí), z důvodu kvalitativní kontroly
provedených prací.
11. Upozorňujeme, že navrhovanou dokumentaci je nutno projednat a odsouhlasit s majiteli a
provozovateli veřejné kanalizace v dané lokalitě, tj. v k.ú. Čejkovice.
12. Při provádění dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení".
13. Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona), § 158 § 159,
zpracovatel PD.
14. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si
vyžádat nové stanovisko.
Telefónica Czech Republic, a.s.; č.j. 169953/11/PD ze dne 22. 6. 2012
V předložené situaci projektové dokumentace stavby jsou zakresleny trasy podzemního vedení sítí
elektronických komunikací (PVSEK).Oprava komunikace je situována mimo trasy PVSEK. V její
blízkosti se budou dle předložené PD provádět pouze práce na opravě mostu přes Prušánku.
V případě, že během realizace stavby dojde o obnažení stávající trasy PVSEK přizvěte ke konzultaci,
dopřesnění konkrétního způsobu ochrany a kontrole trasy PVSEK před záhozem, pracovníka
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. - p. Švrček, tel. 602786471 nebo ing. Panáková.
Trasa PVSEK během stavby musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich poškození (nesmí být nad
trasou zřizovány skladovací plochy materiálu, případně nezpevněné pojízdné plocha bez ochrany
PVSEK).Pro stavbu zůstávají v platnosti podmínky stanovené ve vyjádření o existenci sítě č.j.
169953/11.Za dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme se stavebním řízením a s vydáním
stavebního povolení.
RWE JmK, a.s.; č.j. 5000652106 ze dne 29. 6. 2012
Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízeni:
1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt
naleznete na www.rweds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána
minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací)
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení
nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení
stavební činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán
protokol,
4) bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského
zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
19/30
6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze
ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně
zabezpečeno proti jeho poškození,
8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace,
signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského
zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a
kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude
podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské
zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly
nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je
povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě
styku stavby s PZ.
11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem,
zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 7002
01, TPG 702 04,
12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní
prvky plynárenského zařízení.
13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu
(HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání
stavební činnosti,
14) případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho
vydání.Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným
částem stavby.
Zemědělská a.s. Čejkovice; ze dne 18. 7. 2012
Zemědělská a.s., Čejkovice nemá žádných námitek k dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě
komunikace mezi obcemi Čejkovice – Čejč, pod značením II/422 Čejč Čejkovice.
Vydáváme tímto souhlas se stavbou a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu. Před
vlastní realizací žádáme s časovým předstihem o sdělení časového harmonogramu provádění stavby.
UPC Česká republika, s.r.o.; č.j. 0169/2012 ze dne 30. 7. 2012
Předpokládaná místa křížení jsou orientačně vyznačena na přiložených situacích.
Zároveň přikládáme Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními
vedeními, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření a které je nutné v celém jejich rozsahu
dodržovat.
Pro křížení naší sítě silniční komunikací požadujeme dodržet následující podmínky:
- Náš dálkový optický kabel musí být mechanicky ochráněn, aby se předešlo jeho případnému
poškození při průběhu stavby či vlivem následného provozu komunikace - uložit stávající chráničky
20/30
do půlených trubek (PE 150) s přesahem nejméně 1,5 m na obě strany vnější hranice odvodňovacího
příkopu, popř. paty svahu silniční komunikace,
- Náš DOK musí být uložen nejméně 1,2m pod povrchem vozovky, 0,6-1m ve volném terénu (pod
dnem odvodňovacího příkopu, popř. pod patou náspu silniční komunikace),
- Povrch komunikace musí být zpevněn tak, aby nedošlo k poškození kabelu,
- Vytýčení provede námi stanovená firma Geodézie-Topos, a.s. (kontakt viz všeobecné podmínky),
- Výkopy v ochranném pásmu 1,5m od naší sítě na obě strany budou prováděny zásadně ručně s tím,
že prováděná činnost musí být nahlášena na nepřetržitou službu SUPTelu a.s.,
- Ochrana vedení bude před záhozem odsouhlasena prac. naší servisní organizace SUPTel, a.s.
Dozor nad zahájením, a dokončením stavby zajišťuje naše servisní organizace SUPTel, a.s. Z toho
důvodu musí být naší společnosti min 14 dní předem prokazatelně oznámeno zahájení zemních prací
v ochranném pásmu, aby mohla být tato servisní organizace včas uvědomena.
Za dodržení všech výše uvedených podmínek s uvedenou stavbou a vydáním stavebního povolení
souhlasíme.Toto vyjádření je platné 1 rok.
Vyjádření je platné i za sítě zaniklé Sloane Park Property Trust a.s. Tato společnost byla k 1. 7. 2011
integrována do UPC Česká republika.
Všeobecné podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o, pro křížení a souběh s nově
budovanými podzemními vedeními, nebo pro výstavbu nových tras
Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) vlastní podzemní kabelové trasy. Pro
umožnění přípravy a realizace staveb cizích stavebníku v zájmovém prostoru UPC se vydávají tyto
Všeobecné podmínky pro křížení a souběh s nově budovanými podzemními vedeními. Pro jiné části
staveb (základy budov apod.), popř. pro opravy cizích stávajících zařízení platí tyto podmínky
přiměřeně - netýká se úvodní podmínky č. 1.
1. Úvodní podmínka. Stavebník (investor) je při přípravě a realizaci svého projektu zodpovědný za
neporušitelnost stávajících kabelových tras a existujícího provozu UPC. Zodpovědnost se vztahuje i
na případně udělené pokuty ze strany klientů UPC v případě přerušení provozu související s činností
stavebníka v zájmovém prostoru UPC.
2. Projektování. Stavebník je povinen si při projektování vyžádat údaje o prostorové poloze
stávajících podzemních zařízení UPC a tuto prostorovou polohu při projekt. respektovat s tím, že:
2.1. Prostorová poloha projektovaného zařízení bude v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava
vedení technického vybavení, pokud nebude dále v konkrétním případě stanoveno jinak.
2.2. Křížení s našimi vedeními je možné, pokud křížení bude navrženo pod úhlem 60°-90°, vedení
bude navrženo pod naším podzemním vedením v odstupu min. 50cm, a bude ochráněno před
mechanickým poškozením v délce 3,0 m na každou stranu od osy trasy podzemního vedení.
2.3. Navržení podzemního vedení v souběhu v intravilánu obcí: je možné v min. vodorovné odstupové
vzdálenosti 50cm od kraje vedení UPC, pokud se nejedná o projektování zařízení, vyžadující
odstupovou vzdálenost větší. Pro případy souběhu platí, že pokud je projektant nucen z prostorových
důvodů navrhnout těsný souběh (popř. vedoucímu při realizaci i k odkrytí kynety s vedeními UPC),
musí být vedení UPC od vedení stavebníka fyzicky odděleno vhodnou přepážkou. Za tím účelem
vypracuje projektant stavebníka typový výkres křížení a předá jej UPC k odsouhlasení. Odsouhlasení
UPC nezbavuje stavebníka zodpovědnosti za správnost návrhu i realizace.
2.4. Návrh podzemního vedení v souběhu v extravilánu obcí: podmínky budou stanoveny
individuálně.
2.5. V případě realizace nadzemního nebo podzemního vedení s metalickými prvky, nebo i jiné
elektricky vodivé konstrukce /případě přeložkv/, musí stavebník zajistit, aby součástí dokumentace
skutečného provedení (DSP) nově budovaného díla byl i "Výpočet nebezpečných vlivu pro kabel
UPC (nebo pro příslušný vytyčovací vodič)". Tuto část DSP potom předá UPC.
3. Realizace. Pro realizaci platí analogicky shodné podmínky jako pro projektování uvedené v bodě
2 těchto všeobecných podmínek. Dále se pro realizaci stanovuje:
3.1. Před realizací si stavebník v dostatečném časovém předstihu (15 dní) objedná vytýčení
podzemních zařízení UPC u pověřené firmy Geodézie-Topos, a.s., Pulická 357, 51801 Dobruška, tel.
494623801 nebo 494623655 za poplatek cca 5.000,- Kč, který uhradí na místě po vytyčení.
3.2. Stavebník je povinen informovat UPC vždy min. 3 dny před zahájením prací v konkrétním úseku.
Dále je povinen počínat si tak, aby nedošlo k poškození podzemních sítí UPC. V případě jakéhokoliv
21/30
jejich porušení je povinen ihned informovat nepřetržitou službu SUPTelu a.s. - tel. 724635 308 (pan
Kubů).
3.3. Ve vzdálenosti menší než 1,5m (na obě strany) od bližšího okraje podzemního zařízení UPC je
možné provádět zemní práce pouze ručně s tím, že prováděná činnost musí být nahlášena na
nepřetržitou službu SUPTelu a.s. - tel. 724 635 308.
3.4. V případě odkrytí kynety s vedeními UPC je možné práce provádět pouze za přímého dozoru
pracovníka UPC. Ukládat zařízení do další vrstvy pod nebo nad naše vedení (s výjimkou křížení)
není možné.
3.5. Stavebník předá do 30-ti dnů po dokončení akce geodetické zaměření společnosti UPC, kdy
výkresová část bude ve formátu * .dgn a seznam souřadnic bude v tabulkovém formátu * .xls nebo
textovém formátu. Tato podmínka se vztahuje na souběhy a křížení vedení v pásmu 20m na obě
strany od vedení UPC.
3.6. V souladu s § 104 odst. 16 ZoEK se stavebník zavazuje uhradit náklady související s přípravou a
realizací překládky tj. vypracováním projektové dokumentace překládky, její řádné projednání s
příslušnými správními orgány, následné provedení realizace stavby, včetně nákladu na vypracování
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické dokumentace, geometrického plánu a úhrady
všech poplatku, včetně poplatku za vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.
ČEPRO, a.s.; ze dne 21. 8. 2012
Souhlas se stavbou a s vydáním stavebního povolení
Na základě Vašeho požadavku vydáváme souhlas se stavbou a s vydáním stavebního povolení na
uvedenou stavbu za dodržení podmínek našeho vyjádření ze dne 16. 11. 2011 pod č.j.: 175/S1-3/11 a
následujících podmínek:
-Na základě dodatečně poskytnutých podkladů a kontrole na místě samém bylo zjištěno, že cca 1,2
metru od kraje vozovky je v úrovni terénu (krajnice) umístněna čichačka – vývod ze společné
chráničky ropovodu a produktovou nezjištěné délky a dimenze. Tuto číhačku je třeba chránit tak, aby
nedocházelo k jejímu poškozování provozem na vozovce, při její údržbě a údržbě jejího okolí.
- Před započetím prací je nutno provést vytýčení produktovou a jeho součástí na místě stavby
(katodická ochrana).
- Při provádění stavby je nutno respektovat podmínky vládního nařízení č. 29/59 Sb. a podmínky
našich vyjádření.
- Před započetím stavby je třeba zajistit vydání povolení k práci v zabezpečovacím pásmu
produktovodu.
- Je třeba dodržet podmínky majitele souběžného ropovodu a.s. MERO ČR.
NET4GAS, s.r.o.; č.j. 5636/12/OVP/Z ze dne 14. 8. 2012
Telekomunikační zařízení:Optický kabel. Podmínky:
1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 6. 8. 2012 Vám sdělujeme, že s realizací výše
uvedené akce souhlasíme, jsou splněny podmínky z našeho předchozího stanoviska č.j.
4968/12/OVP/Z ze dne 30. 7. 2012.
2. Další závažné podmínky:
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně
PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15
dní před zahájením prací příslušné Provozní oblasti (PRO) NET4GAS a Fiber Services.
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavení činnosti
zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
-Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních
zařízení Vám na základě objednávky provede příslušná Provozní oblast. Sazba za vytyčovací práce a
za dozor provozovatele je 1017-,Kč/1 hod./1 pracovník v případě PRO NET4GAS. V písemné
objednávce prací u firmy Fiber Services uveďte následující adresu: Fiber Services, a.s., Křižíkova
237/36a, 186 00 Praha 8.
- Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp.
souběhu v rozsahu ochranného a bezpečnostního pásma ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., §4.
22/30
Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic v S-JTSK a výšek pouze pro křížení v
odpovídajícím výškovém systému (Bpv, Jadran) v digitální formě ve formátu *.dgn, v uvedeném typu
vedení (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a naším zařízení v místě
křížení. Souřadnice zašlete na e-mailovou adresu [email protected]
3. Toto stanovisko je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
MERO ČR, a.s.; č.j. 2011/12/31-2 ze dne 22. 8. 2012
Na základě Vaší žádosti ze dne 22. 6. 2012, zn. 1/90/2012, Vám jako majitel ropovodu zasíláme
stanovisko k výše uvedené akci.
Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:ropovod DN 500 a DOK
Při následných akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat: vládní nařízení 29/1959 Sb.,
ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš
pracovník p. Němec, tel. 315 73 92 08, 602 27 88 36.
Povolení pro vstup do ochr. pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá nás zaměstnanec, p. Pavlas –
tel. 602 563 310, 519 420 041 nebo p. Stehlík tel. 602 564 317, na základě potvrz. zápisu o
proškolení pracovníků provádějící firmy z techn. Podmínek.
Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení za poplatek cca 5000 Kč u
Geodézie Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška – tel. 494 62 38 01 nebo 494 62 36 55.
Veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich pracovníků.
Po ukončení všech prací v ochr. pásmu ropovodu a jeho přidrž.zař. je zhotovitel povinen předat
zákres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN
oddělení tech.rozvoje MERO ČR, a.s. pí. Ježkové, [email protected]
Křižuje-li dálkovod silniční komunikace spodem, musí být splněny tyto požadavky:
při křížení dálnice a silnice musí být dálkovod uložen do chráničky, která přesahuje nejméně 2 m na
obě strany vnější hranici odvodňovacího příkopu,
popř. patu svahu silniční komunikace a hloubka uložení dálkovodu musí být taková, aby nejvyšší část
povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky a.pod povrchem odvodňovacího
příkopu, popř. pod patou náspu silničního tělesa nejméně 0,6 m.
- Na základě dodatečných poskytnutých podkladů a kontrole na místě samém bylo zjištěno, že cca 1,2
metru od kraje vozovky je v úrovni terénu (krajnice) umístněna čichačka – vývod ze společné
chráničky ropovodu a produktovou nezjištěné délky a dimenze. Tuto číhačku je třeba v krajnici
vozovky zabezpečit tak, aby nedocházelo k jejímu poškození provozem na vozovce, při její údržbě a
údržbě jejího okolí.Zároveň Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká
republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon (+420) 261 107 112.
Proto Vám doporučujeme obrátit se s Vaším záměrem i na tohoto provozovatele podzemních sítí,
který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich ropovodů.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Odůvodnění:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337 zastoupený Správou a
údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5,
60182 Brno, IČO: 70932581 (dále jen stavebník) podal dne 17. 05. 2013 u zdejšího Městského úřadu
23/30
Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního
povolení pro stavbu:
II/422 Čejč – Čejkovice
stavební objekty:
SO 101 Rekonstrukce silnice IV422 v km 0,000 00 - 1,16455 a km 2,4 427 - 3,66530
SO 111 Úprava napojení účelových komunikací v km 0,000 00 - 1,16455 a km 2,454 27 - 3,665 30
SO 112 Úpravy sjezdů v km 0,00000 - 1,16455 a km 2,454 27 - 3,66530
SO 152 Zesílení silnice III/4259 pro objízdnou trasu
SO 201 Most přes Čejčský potok
na pozemcích: pozemkové parcely číslo:
k.ú. Čejč: 3065/2, 3066, 3088, 3097
k.ú. Čejkovice: 463/153, 463/154, 491/4, 491/5, 717/7, 1318/1, 1318/2, 4803/2, 4803/3, 4803/4, 4803/5,
4803/6, 4803/7, 4803/8, 4803/9, 4803/10, 4803/11, 4803/12, 4803/13, 4803/14, 4803/15, 4803/16, 4803/17,
4803/18, 4803/19, 4803/20, 4803/21, 4803/22, 4803/23, 4803/24, 4803/25, 4803/26, 4803/27, 4803/28,
4803/29, 4803/30, 4803/31, 4803/32, 4803/33, 4803/34, 4803/35, 4803/36, 4803/37, 4803/38, 4803/39,
4803/40, 4803/41, 4803/42, 4803/43, 4803/44, 4803/45, 4803/46, 4803/47, 4803/48, 4803/49, 4803/50,
4803/51, 4803/52, 4805/4, 4852/1, 4902/1, 5134/1, 5134/8, 5134/9, 5134/12
k.ú. Mutěnice: PK 6480.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
který vydal Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod: MUHOCJ
103878/2012.Hn.Vyj.Dopi ze dne 7. 11.2012. Speciální stavební úřad v souladu s § 16 zákona o
pozemních komunikacích a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil písemností
č.j.:MUHOCJ 4329/2013 ze dne 11. 1. 2013 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního
zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům řízení
lhůtu pro podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska.
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad oznámil zahájení
stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 2 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hodonín, a
na úřední desce Obce Ratíškovice a na úřední desce Obce Rohatec. Současně bylo oznámení zveřejněno
dálkovým přístupem na www.hodonin.eu.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva
odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou
být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na
něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu
pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního
zákona.
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle
§ 27 odst. 2 správního řádu:
24/30
-
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho
vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku
nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby
přímo dotčena,
- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo
- prováděním stavby přímo dotčeno,
- ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo
prováděním stavby přímo dotčeno,
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27
odst. 2 správního řádu:
- osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny
veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v
územním rozhodnutí.
K řízení byly doloženy tyto doklady:
1.
projektová dokumentace pro stavební řízení
2.
vyjádření a stanoviska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E.ON Energie, a.s, čj. E7456-Z051136186, ze dne 18. 11. 2011
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/T/11/3865 ze dne 13. 12. 2011
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.; č.j. 169953/11 ze dne 8. 11. 2011
Vojenská ubytovací a stavební správa; č.j. 8445/2011-1383-ÚP-BR ze dne 5. 12. 2011
UPC CZ; č.j. 0000017559/2011 ze dne 21. 11. 2011
NET4GAS, s.r.o.; Č.J. 6238/11/ovp/z ZE DNE 23. 11. 2011
Čepro CZ, a.s.; č.j. 175/S1-3/11 ze dne 16. 11. 2011
Zemědělská vodohospodářská správa; č.j. ZVHS/4579/11/ÚPB ze dne 21. 11. 2011
Povodí Moravy, s.p.; č.j. PM056360/2011-203/Fi ze dne 14. 12. 2011
ČEPS a.s.; č.j. 1611/11BRN/408/16114/Dv
MND Gas Storage a.s.; č.j. 69/2011 ze dne 11. 1. 2012
ČD Telematika; č.j. 22776/2011 ze dne 16. 11. 2011
Krajský úřad JmK; odbor životního prostředí, č.j. JMK 171301/2011 ze dne 19. 12. 2011
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí; č.j, JMK 171296/2011 ze dne 9. 12. 2011
Zeměměřický úřad Praha; č.j. 93/ZÚ-2321/2021/320 ze dne 29. 6. 2012
HZS JmK, územní odbor Hodonín; č.j. HSBM-2-16-11/5-OPR-2012 ze dne 20. 7. 2012
KHS JmK Brno; č.j. KHSJM 30009/2012/HO/HOK ze dne 28. 6. 2012
ČR – Min. obrany, VUSS Brno; č.j. 4924/28492/2012-1383-ÚP-BR ze dne 10. 7. 2012
Krajský úřad JmK, odbor dopravy; č.j. JMK 79834/2012 ze dne 23. 7. 2012
KŘ policie JmK, DI Hodonín; č.j. KRPB-180066-1/ČJ-2012-060606 ze dne 16. 7. 2012
Lesy ČR Lesní správa Strážnic; č.j. LCR137/000641 ze dne 27. 6. 2012
Měú Hodonín, odbor ŽP; č.j. MUHO 6331/2012 OŽP-vyj. ze dne 23. 1. 2012
Obecní úřad Čejkovice; č.j. ČEJK/594/2012 ze dne 28. 6. 2012
Obec Čejkovice; č.j. ČEJK/0628/2012 ze dne 25. 7. 2012
Obec Čejč; č.j. ČE 176/2012 ze dne 30. 7. 2012
Obec Čejč; č.j. ČE 177/2012 ze dne 30. 7. 2012
Povodí Moravy s.p. Brno; č.j. PM034698/2012-203/Fi ze dne 30. 7. 2012
MND Storage, a.s.; č.j.30/2012 ze dne 23. 7. 2012
E.ON Česká republika, s.r.o.; č.j. M18585-Z061223408 ze dne 23. 7. 2012
E.ON Česká republika, s.r.o.; č.j. M7456-Z051221322 ze dne 3. 7. 2012
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/T/11/3865 ze dne 13. 12. 2012
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.; č.j. 2/Ho/12/2045 ze dne 25. 7. 2012
Telefónica Czech Republic, a.s.; č.j. 169953/11/PD ze dne 22. 6. 2012
25/30
3.
•
•
•
•
•
•
RWE JmK, a.s.; č.j. 5000652106 ze dne 29. 6. 2012
Zemědělská a.s. Čejkovice; ze dne 18. 7. 2012
UPC Česká republika, s.r.o.; č.j. 0169/2012 ze dne 30. 7. 2012
ČEPRO, a.s.; ze dne 21. 8. 2012
NET4GAS, s.r.o.; č.j. 5636/12/OVP/Z ze dne 14. 8. 2012
MERO ČR, a.s.; č.j. 2011/12/31-2 ze dne 22. 8. 2012
Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský
úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod čj. : MUHOCJ 24177/2013.Švc.Vyj.Dopi ze dne 8.
03.2013.
4.
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí; č.j. MUHOCJ 42160/2013 OŽP, ze dne 2. 5. 2012
ZÁVAZNÉ STANOVISKO dle § 149 zák. č, 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas k vynětí ze zemědělského půdního fondu
4.
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa vydal Městský úřad Hodonín, odbor
ŽP pod č.j.MUHOCJ 65405/2012/OŽP ze dne 12.7.2012.
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 3 odst. b) zákona
č.114/1992 Sb., vydal Městský úřad Hodonín, odbor ŽP pod č.j.MUHOCJ 69186/2012/OŽP
ze dne 25.7.2012.
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti významného vlivu záměru na
lokality soustavy Natura 2000 vydal Krajský úřad JmK, odbor ŽP pod č.j.JMK 171301/2011 ze
5.
7.
dne 19.12.2011.
6.
Plán kontrolních prohlídek stavby.
Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla dána účastníkům řízení možnost nahlédnout do podkladů
rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu.
Připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního
povolení – viz bod 20. výrokové části tohoto rozhodnutí.
Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná připomínka ani námitka
proti vydání stavebního povolení.
V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení
z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 111 stavebního zákona a
posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení
byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků řízení.
Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích,
předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými
normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby a
provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního zákona a
jejich postavení dle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci
stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace.
Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude
stavba zahájena.
Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým
počtem účastníků, uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby účastníky o zahájení
stavebního řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1
26/30
správního řádu. V souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o
zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením
veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi se stavební povolení doručuje do vlastních rukou.
Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že
se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Hodonín a na úřední desce Obce Rohatec a
Obce Ratíškovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Za vydání tohoto povolení byl podle pol. 17 odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřen správní poplatek ve výši 10 000,- Kč, který byl
uhrazen dne: 15. 07. 2013, pokladní doklad č. 13215258.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Brno - odboru dopravy, prostřednictvím zdejšího speciálního stavebního úřadu.
Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým
výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřípustné.
Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.
Otisk úředního razítka
Ing. Ludmila Živná
referent odboru investic a údržby
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Vyvěšeno dne:…………………………….
Sejmuto dne:……………………………
razítko a podpis oprávněné osoby
razítko a podpis oprávněné osoby
27/30
Doručí se:
Účastníci řízení
Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1
správního řádu:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno, IČO: 70888337 zastoupené Správou a údržbou
silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno
obdrží podle § 144 odst. 6 SŘ do vlastních rukou.
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků
podle § 27 odst. 2 správního řádu:
• podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li
stavebníkem)
Obec úřad Čejč, 696 14 Čejč
Obec úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
Vladimír Sýkora, Starý Poddvorov 217, 696 16 Starý Poddvorov
Marie Skopalová, Úvoz 438/96, 602 00 Brno
Ludmila Ferbarová, Revoluční 1148, 691 02 Velké Bílovice
Jan Martinec, Peckova 63, 696 15 Čejkovice
Vladimír Konečný, Peckova 66, 696 15 Čejkovice
Josef Konečný, Zahradní 765, 696 15 Čejkovice
Vojtěch Hnidák, Včelín 909, 696 15 Čejkovice
Stanislav Konečný, Ludmila Konečná, Kratiny 711, 696 15 Čejkovice
Drahoslav Hnidák, Čejč 229, 696 14 Čejč
Ing. Jindřiška Smíšková, Peckova 323, 695 15 Čejkovice
Jiří Konečný, Vřesová 3631/5, 695 01 Hodonín
Pavel Konečný, Včelín 769, 696 15 Čejkovice
Ludmila Michaličová, Pr.Veselého 3219/61, 695 01 Hodonín
Jana Veselská, Starý Poddvorov 331, 696 16 Starý Poddvorov
Antonín Stávek, Okružní 889, 696 15 Čejkovice
Marie Škrobáková, Krátiny 636, 696 15 Čejkovice
Hana Grünwaldová, Zahradní 336, 696 15 Čejkovice
Ilona Skaličková, Templářská 158, 696 15 Čejkovice
Ludmila Trávníková, Čejč 389, 696 14 Čejč
Ladislav Hrzán, Vinařská 186, 696 15 Čejkovice
Marie Jakubíčková, Úzká 874, 696 15 Čejkovice
Marie Velecká, Suchá Loz 104, 687 53 Suchá Loz
Ladislava Kubíková, Hovorany 755, 696 12 Hovorany
Jan Michna, Cigánov 609, 696 15 Čejkovice
Karel Michna, Peckova 28, 696 15 Čejkovice
Antonín Kopřiva, Hlavní 513, 696 17 Dolní Bojanovice
Jindřiška Varadínková, Kobylí na Moravě, 691 10 Kobylí
Helena Hlinecká, Okružní 821, 696 15 Čejkovice
Stanislav Drábek, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
Ludmila Stávková, Včelín 772, 696 15 Čejkovice
Ing. Zdenka Rešovská, Městečko 137, 696 15 Čejkovice
Jaroslava Damborská, Peckova 50, 696 15 Čejkovice
Františka Buchtová, Čejč 266, 696 14 Čejč
Ludmila Dolinajcová, Obecní Humno 899, 696 15 Čejkovice
Pavel Pazderka, Šardice 175, 696 13 Šardice
Jindřich Kalábek, Cigánov 789, 696 15 Čejkovice
Milan Sýkora, U Kapličky 503, 696 15 Čejkovice
28/30
Jaroslav Sýkora, Včelín 900, 696 15 Čejkovice
Pavel Sýkora, Peckova 65, 696 15 Čejkovice
Jan a Františka Martincovi, Peckova 63, 696 15 Čejkovice
Františka Novotná, Okružní 756, 696 15 Čejkovice
Radek Michna, Hlavní 509/228, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Zemědělská a.s.Čejkovice, Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
Zdeňěk Kundrata, Bílovická 460, 696 15 Čejkovice
Marie Pavlínková, Vřesová 3626/11, 695 01 Hodonín
Jetelinová Jana, Záhřebská 2464/2, Brno - Žabovřesky, 616 00
Leopoldová Květuše, Družstevní 1191/9, Brno - Řečkovice, 62100
Ondrůšková Marie, Hovorany č.p. 54, Hovorany, 696 12
Ing. Vyhlídalová Petruše, Nerudova 318/4, Brno - Veveří, 602 00
• podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna
a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):
E.ON Česká republika S.r.o., F.A.Gerstnera 2151, 37049 České Budějovice
Telefónica Czech Republic, a.s., Ochr. sítě Brno, prac. Hodonín, Praha, P.O. Box 134, 130 11 Praha
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2,695 11 Hodonín
JMP Net, s.r.o.., Plynárenská 499/1,65702 Brno
UPC Česká republika, s.r.o., Závišová 5, 140 00 Praha 4
ČEPRO CZ, a.s., Praha, obchodní středisko Šlapanov, 582 51
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 8/1718, 140 00 Praha 4
MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
MND Gas Storage, a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín
• podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo
má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v
případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí:
k.ú. Čejč: 3067, 3067, 3083, 3085, 3086, 3100, 3077, 3095, 3065/1, 3091, 3092, 3093, 3094, 3098, 3076,
3089, 3090
k.ú. Čejkovice: 1234/243, 1322/120, 463/165, 493/8, 463/131, 717/96, st.859, 1357, 1378, 1322/22, 463/172,
717/132, 463/119, 717/37, 463/145, 717/121, 1318/3, 1322/77, 1322/81, 1330/1, 1330/3, 1322/107, 463/138,
717/108, 1318/4, 1322/150, 1322/66, 1322/90, 1348/1, 463/136, 5284/4, 605/31, 717/104, 717/34, 1322/63,
1354/1, 463/144, 717/119, 1366, 1360/1, 1360/2, 1360/3, 463/143, 717/117, 1318/5, 1322/85, 1330/2, 1375,
1322/23, 1322/73, 463/135, 717/101, 463/5, 463/132, 463/133, 717/98, 463/123, 717/41, 717/43, 717/134,
463/125, 717/155, 463/169, 717/136, 463/170, 717/152, 717/171, 717/129, 1322/17, 717/168, 493/3, 605/80,
717/123, 717/154, 1322/68, 1345/1, 463/115, 463/116, 493/1, 493/2, 5284/2, 5284/3, 717/124, 463/121,
717/39, 463/147, 463/129, 717/45, 1339/1, 463/148, 717/126, 463/139, 717/110, 1322/65, 1322/70, 1343/1,
463/149, 717/128, 463/117, 463/120, 463/142, 463/171, 717/35, 717/38, 717/65, 717/156, 463/124, 717/42,
463/141, 717/114, 1381, 1384, 463/130, 717/46, 463/118, 493/7, 717/36, 717/170, 463/152, 463/134,
717/100, 1322/139, 1322/26, 1322/3, 463/168, 717/153, 1369, 1372, 717/111, 463/137, 717/106, 463/146,
463/140, 1322/94, 1322/98, 1322/102, 1322/24, 1322/25, 463/150, 1322/112, 718, 463/151, 717/44, 463/122,
717/40
• podle § 109 písm. g) stavebního zákona - osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou
být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto
věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí
obdrží podle §§ 25 odst. 1 a 144 odst. 2 SŘ veřejnou vyhláškou
29/30
Dotčené správní orgány a ostatní:
• Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
• HZS JmK, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
• Krajská hygienická stanice JmK - územní pracoviště, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
• Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
• Městský úřad Hodonín, obecný stavení úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
• Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
• Obecní úřad Čejč, 696 14 Čejč
• Obecní úřad Čejkovice, Templářská 500, 696 15 Čejkovice
• Obecní úřad Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
30/30
Download

Rekonstrukce silnice Čejkovice