MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
odbor životního prostředí
Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel: 317840732,e-mail: [email protected]
[email protected]=======================
čj: ZIP 26 388/11 – 472/2011 VrJ
oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
ve Vlašimi 11.6. 2012
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního
řádu), kterým je: Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim, IČ 00508497, vydává
I. povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod z vrtané studny – podle ustanovení §
8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů pro účely zásobování provozního objektu ČOV vodou – pro pitné
účely a pro průmyslovou technologii v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Řimovice,
katastrálním území Řimovice, na pozemku p.č. 1532/15, v hydrogeologickém pořadí 1-09-03-071,
HGR 632 v tomto rozsahu:
Průměrné mnoţství
0,0035 l/s,
maximální mnoţství
0,0052 l/s,
měsíční odběr
13,70
m3/měs.
roční odběr
108,00
m3/rok
Povolení k nakládání s podzemními vodami je stanoveno na 12 měsíců v roce do konce roku 2030.
Pro povolení k nakládání s podzemními vodami se stanovují tyto podmínky:
- okolní pozemky musí být udrţovány v čistotě a v bezprostřední blízkosti studny nesmí být
provozovány činnosti, které by mohly ohrozit nebo zhoršit jakost podzemní vody
- nejpozději ke kolaudaci stavby bude dokladováno, ţe odebíraná voda splňuje parametry pitné
vody a ţe pouţitý materiál vyhovuje styku s pitnou vodou.
Povolení k odběru podzemní vody je vydáno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto
povoleného nakládání
II. vydává povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1, písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
(vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů - vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do vod
povrchových – do toku Řimovického potoka , v ř.km. 1,35, na pozemku p.č. 2356/1 (PK 2356) v k.ú.
Řimovice, obci Řimovice, kraji Středočeském, okrese Benešov, č.h.p. 1-09-03- 071 HGR 632 za
účelem nezávadné likvidace přečištěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu zakončené
centrální ČOV, v následujícím rozsahu a následujícími hodnotami:
Průměrné mnoţství
maximální mnoţství
měsíční odběr
roční odběr
Ukazatel: (mg/l)
CHSK Cr
BSK 5
NL
N- NH4
Pcelk
0,39
2,36
1 038,00
12 200,00
l/s,
l/s,
m3/měs.
m3/rok
na odtoku „p“( mg/l) na odtoku „m“ (mg/l)
110
170
30
50
40
60
10
20
sledované parametry
„p“ – přípustné koncentrace ukazatelů znečištění ve vypouštěných vodách
„m“ - maximální koncentrace ukazatelů znečištění ve vypouštěných vodách
Povolení k nakládání s vodami – vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových se
uděluje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí s následujícími podmínkami:
1. způsob četnost a místo odběrů vzorků se stanoví následovně pro všechny sledované ukazatele:
způsob: směsný vzorek - typu A (dvouhodinový, získaný sléváním 8 objemově stejných
dílčích vzorků v intervalu 15 minut, kdykoliv během dne)
četnost: 1x za měsíc – ve zkušebním provozu
četnost: 6 ročně – v trvalém provozu
místo odběru vzorků: na výústním objektu - ve výústní šachtě
2. mnoţství vypouštěných vod bude prováděno měrném objektu – Parshallův ţlab
3. výsledky měření jakosti a mnoţství vypouštěných vod budou pravidelně vedeny mimo jiné i
v provozním deníku.
III. vydává podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení ke stavbě vodního díla pod názvem „Řimovice splašková kanalizace a ČOV“
v kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Řimovice, v hydrogeologickém pořadí 1-09-03-071, HGR
632.
Účel vodního díla – nezávadná likvidace splaškových vod obce Řimovice
Druh vodního díla – stavba kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod dle § 55
odst. 1 písm. c) vodního zákona
- studna dle § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona
Jedná se o stavbu členěnou na tyto stavební objekty:
- PS 01 – Technologická část ČOV na pozemku p.č. 1532/15 v k.ú. Řimovice pro 300 EO, sestávající
z mechanického předčištění, biologického čištění zaloţeném na aktivačním principu s vyuţitím
jemnobublinné aerace a těmito parametry (DN 22,5 m3, AN 51,6 m3, SN 9,1 m3, KN 15,3 m3),
dmychárna a provozní objekt, kalové hospodářství, výhledové chemické sráţení fosforu jako
dodatečné moţné zařízení, měření regulace sestávající z řízení chodu ponorného míchadla, dmychadla,
čerpadla v kalové nádrţi, měření aktuálního průtoku a bezdrátový přenos sdruţené poruchy.
- SO 01 – splašková kanalizace – tvoří ji gravitační stoky z materiálu PVC SN 8 o celkové délce 2546
m s osazením prefabrikovaných šachet DN 1000 mm. Kanalizační potrubí bude ukládáno do výkopu
(při hloubce nad 1,5 m paţeného) s pískovým loţem, s postupným obsypem a hutněním. Jedná se o
tyto stoky s těmito parametry:
Název stoky dimenze
délka
pozemky p.č.
Stoka A
DN 300
244 m
1532/15, 2546, PK 1510 – díl 2, PK 1501/2, PK
1501/1, PK 2444, 2444/4, 2445/5, PK 2445, PK
2347/1, 2445/4, 2406/1, 2463, 2406/5 vše v k.ú.
Řimovice
DN 250
477 m
p.č.
Stoka B
DN 250
569 m
PK 2445, 2447/2, 2332, 2406/1, 2463 vše v k.ú.
Řimovice
Stoka B1
DN 250
39 m
2463, 2406/3, 2406/2 vše v k.ú. Řimovice
Stoka B2
DN 250
379 m
2463, 2420, PK 2174, 2173/3 vše v k.ú. Řimovice
Stoka B3
DN 250
57 m
2463, 2464 oba v k.ú. Řimovice
Stoka C
DN 250
189 m
PK 2445, PK 2341, 2373/13 vše v k.ú. Řimovice
Stoka D
DN 250
108 m
2406/1, 2373/13 oba v k.ú. Řimovice
Stoka E
DN 250
101 m
2406/1, Pk 2435 díl 2 oba v k.ú. Řimovice
Stoka F
DN 250
134 m
2406/1, 2463, 2406/3, 2413 vše v k.ú. Řimovice
Stoka G
DN 250
249 m
2406/5, 2463, 2425/1 vše v k.ú. Řimovice
- SO 02 – provozní objekt ČOV na pozemku p.č. 1532/15 v k.ú. Řimovice – jde o nadzemní přízemní
objekt mechanicko – biologické čistírny odpadních vod pro 300 napojených ekvivalentních obyvatel,
o půdorysné velikosti 5,1 x 8,4 m, zastřešený s tepelnou a zvukovou izolací a hydroizolací.
- SO 03 – kanalizace areálu ČOV – řeší odtok vyčištěných odpadních vod do zatrubněného
Řimovického potoka a obtok ČOV umístěním rozdělovací šachty s přelivnou hranou na přítoku
splaškových vod do areálu ČOV, obtokového objektu s jemnými česlemi a odkapovým košem a
spojnou šachtou - na pozemcích p.č. 1532/15, 2546, PK 2356 vše v k.ú. Řimovice.
Na odtoku bude osazen měrný objekt vystrojený Parshallovým ţlabem a ultrazvukovým snímačem
hladiny. Napojení na zatrubněný tok Řimovického potoka bude provedeno výústní šachtou se zpětnou
klapkou.
- SO 05 – vrtaná studna – na pozemku p.č. 1532/15 v k.ú. Řimovice.
O hloubce 30 m a průměru 178 mm, s výstrojí PVC potrubí o průměru 125 mm. Zhlaví studny bude
tvořit manipulační šachta z betonových skruţí o průměru 1 m, do hloubky 2 m pod terén, s vytaţením
pláště 0,5 m nad terén. Plášť i zárubnice budou těsněny jílem. Krycí deska bude přesahovat okraje
vrchní skruţe, okolo studny bude proveden ochranný límec se sklonem od studny.
Pro provedení stavby vodního díla se současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena dle ověřené projektové dokumentace z října 2011 vypracované Ing.
Vladimírem Kovalčíkem, Dobříš – autorizovaným inţenýrem pro vodohospodářské stavby,
ČKAIT 0007595. Případné změny budou před započetím projednány s vodoprávním úřadem.
2. Stavebník zodpovídá za to, ţe veškerá podzemní ani nadzemní vedení nebudou stavbou
dotčena
3. Před zahájením díla bude na viditelném místě umístěn štítek „ Stavba povolena“
4. Při provádění prací nesmí dojít k ohroţení či zhoršení jakosti povrchových vod látkami
škodlivými vodám- zejména ropnými látkami
5. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – v této lhůtě
podá investor ţádost o provedení závěrečné kontrolní prohlídky nebo o prodlouţení
stavebního povolení v souladu s patřičnými ustanoveními stavebního zákona
6. Dílo bude zhotoveno osobou oprávněnou k provádění vodních děl – bude doloţeno ke
kolaudaci díla
7. S kaly z ČOV je nutné nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
8. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace
ukládá vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona, po provedení
závěrečné kontrolní prohlídky a doloţení všech dokladů jako ke kolaudačnímu souhlasu,
provedení zkušebního provozu v trvání 14 měsíců.
9. 2 měsíce před ukončením zkušebního provozu, po 12 zkušebních odběrech odpadní vody
z ČOV, bude provedeno jeho vyhodnocení, které bude vodoprávnímu úřadu předloţeno ještě
ve lhůtě zkušebního provozu. Stavba pak na základě kolaudačního souhlasu plynule přejde do
trvalého provozu nebo bude podána ţádost o prodlouţení zkušebního provozu.
10. Zařízení staveniště bude výhradně na pozemcích Obce Řimovice, jak je zakresleno
v situačním výkrese E2 ověřené projektové dokumentace
11. Vodoprávnímu úřadu bude před zahájení stavby oznámen termín zahájení stavby a název a
sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
12. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky
stavby s časovým předstihem nejméně 14-ti dnů tyto fáze výstavby:
- po převzetí staveniště zhotovitelem, vytýčení inţenýrských sítí a vytýčení stavby
- před započetím provádění spodní stavby ČOV – kontrola základové spáry spodní stavby ČOV
- po provedení spodní stavby ČOV
- po provedení vrchní stavby ČOV
- po osazení technologie ČOV
- při výstavbě kanalizace 1x za měsíc – po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí
kanalizace části stavby, po dokončení pokládky potrubí, po provedení zkoušek vodotěsnosti a
kamerových prohlídek části stavby
- po konečné úpravě povrchů v trase prováděné kanalizace
- závěrečná kontrolní prohlídka
13. V rámci zkušebního provozu zařízení bude provedeno měření hluku v ekvivalentních
hladinách akustického tlaku v nejbliţším chráněném venkovním prostoru staveb v denní a
noční době.
14. Při provádění výkopových prací v blízkosti vzrostlých dřevin bude postupováno tak, aby
nedošlo k narušení kořenového systému dřevin.
15. Stavebník prokáţe, ţe všechny zeminy a jiné přírodní materiály, které budou vytěţeny během
stavební činnosti, ţe budou pouţity v přirozeném stavu na místě stavby a ţe jejich pouţití
nepoškodí nebo neohrozí ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. V opačném případě je nutné
s nimi nakládat jako s odpadem a všechny odpady lze předat pouze osobě k tomu oprávněné.
16. Investor je povinen provést skrývku kulturní vrstvy půdy z celé plochy navrţené k zástavbě
v mnoţství cca 290 m3 a tuto účelně a hospodárně vyuţít, zejména zajistit její ochranu před
znehodnocením a ztrátami a po dokončení stavby pouţít pro zpětnou rekultivaci pozemku,
ozelenění nezpevněných ploch v areálu ČOV
17. O činnosti souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy, jejím uloţením, ochranou,
přemístěním, rozprostřením, či jiným vyuţitím bude veden investorem stavby pracovní deník
18. Přemístění ornice a podorničí na místo hospodárného vyuţití bude ve smyslu ust. § 10
prováděcí vyhlášky č. 13/1994 Sb., provedeno na náklady toho, v jehoţ zájmu byl vydán
souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
19. Investor poţádá silniční správní úřad Vlašim o vydání povolení ke zvláštnímu uţívání silnice
z důvodu umístění inţenýrských sítí v silničním pozemku
20. Jeden měsíc před započetím stavebních prací poţádá zhotovitel stavby silniční správní úřad
Vlašim o vydání povolení ke zvláštnímu uţívání silnice z důvod provádění stavebních prací a
to dle ust. § 25 ost. 6 písm. c) zákon a o pozemních komunikacích.
21. O stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v průběhu stavby bude
poţádán silniční správní úřad na základě ust. § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
v platném znění.
22. V případě potřeby vyloučení silničního provozu na silnici č. III/12511 bude poţádán silniční
správní úřad Vlašim v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích o vydání
rozhodnutí o omezení obecného uţívání uzavírkou. Bez vydání výše uvedených rozhodnutí
příslušným silničním správním úřadem nesmí být stavební práce započaty.
23. Stavbou nebudou omezována práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních
nemovitostí.
24. Odpadní vody z kuchyní - hostince a dalších objektů (jiných neţ domácností), budou před
napojením na splaškovou kanalizaci přečištěny na odlučovači tuků.
25. Napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci bude provedeno přímo, nikoliv přes stávající
septiky a ţumpy.
26. Při stavbě splaškové kanalizace k ČOV v souběhu se zatrubněnou částí Řimovického potoka
je nutné provádět stavební práce mimo trasu toku.
27. Při stavbě výústního objektu (nové šachty) je nutno zřídit provizorní obtok a zabránit
vyplavení drenáţní vrstvy pod potrubím Řimovického potoka
28. Po dokončení napojení na stávající zatrubnění Řimovického potoka, ještě před zasypáním,
vyzve stavebník (investor) správce toku k prohlídce toku a odstraní případné nedostatky. O
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
29. Stavební práce v silničním pozemku budou prováděna mimi zimní období tj. od 1.11. do 31.3.
za částečného omezení silničního provozu. Jednotlivá staveniště budou řádně označena
dopravním značením dle poţadavků DI PČR Benešov
30. Kanalizační potrubí bude umístěno dle poţadavku KSÚS do hloubky 120 cm od nivelety
silničního pozemku (příkopu a vozovky)
31. Poklopy kanalizačních šachet budou umístěny v polovině jízdního pruhu.
32. Veškeré stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, tzn. bude obnoven
asfaltový kryt v celé šíři vozovky.
33. Výkopový a stavební materiál nebude ukládán na vozovku z důvodu zachování průjezdnosti
komunikace.
34. Zpětná výplň výkopu ve vozovce bude řádně po vrstvách zhutněna z vhodného materiálu,
konstrukční vrstva bude z podsypu štěrkopísku v tl. 12-15 cm, zhutněného štěrku v minimální
vrstvě 30 cm a teplé zhutněné obalované ţivičné směsi v tl. 15 cm včetně zalití spár asfaltovou
emulzí – tj. provedení základní popravy krytu vozovky.
35. S ohledem na skutečnost, ţe nelze zajistit dokonalé spojení místa výkopu v krytu vozovky,
(jedná se pouze o překopy v km 3,624 a 3,743), provede investor do 12-ti měsíců od základní
úpravy odfrézování krytu vozovky v tl. 5 cm v celé délce a šířce dotčeného úseku, umoţňující
stojní pokládku ţivičného koberce v tl. 5 cm s přesahem 50 cm za hranu výkopové jámy.
36. V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa, dotčený sil. pozemek bude
řádně upraven dle poţadavků KSÚS a protokolárně předán KSÚS Středočeského kraje
37. Po dobu provádění stavebních prací odpovídá investor stavby za čistotu vozovky, která bud
dotčena stavbou.
38. V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeloţky silnice provede investor na své
náklady vytýčení, směrovou či výškovou úpravu svého zařízení, v nezbytném případě i jeho
překládku.
39. V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS
Středočeského kraje.
40. Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu.
Zahájení zemích a výkopových prací bude oznámeno Archeologickému )stavu AV ČR, Praha,
v.v.i. v předstihu nejméně 14-ti dnů
41. Stavebník musí při provádění stavby respektovat ochranná pásma zařízení a majetku
společnosti RWE Distribuční sluţby, s.r.o., Brno - kiosku stanice KAO – ochranné pásmo 5
m, elektrické přípojky-ochranné pásmo 1 m na obě strany, elektrická přípojka stanice
katodové ochrany
42. Stavebník musí při provádění stavby respektovat ochranná pásma zařízení a majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. V případě stavby v ochranném pásmu podzemních
energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím zemních prací 5 dní předem
poţádat o jejich vytyčení. V případě, ţe uvedená stavba zasáhne do ochranného pásma
nadzemních vedení, nebo bude po vytýčení zjištěno, ţe zasahuje do ochranného pásma
podzemních vedení, je nutné poţádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.
43. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností řídit
se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohroţení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti
Telefonica O2 a plně respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK. Ochranné pásmo
podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
44. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen oznámit započetí činností POS.
Oznámení je povinen učinit elektronicky, či telefonicky a uvést přitom číslo vyjádření,
k němuţ se vztahují tyto podmínky.
45. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. \s
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by
mohly činnosti provádět.
46. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jeţ
bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stanovou a hloubkovou polohu PVSEK
příčnými sondami, a je srozuměn s tím, ţe moţná odchylka uloţení středu trasy PVSEK,
stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uloţením PVSEK a polohovými údaji ve
výkresové dokumentaci.
47. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí soba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uloţení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
48. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a
zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS
prokazatelně obdrţel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
49. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je
povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
50. Při provádění zemních prací , u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn
provést aţ poté, kdy prokazatelně obdrţel souhlas POS.
51. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových
komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefonica O2.
52. stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku
přejíţdět vozidly nebo stavební mechanizací, a to aţ do doby, neţ PVSEK řádně zabezpečí, a
to aţ do doby, neţ PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo
jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
53. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch.
54. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat
v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na /v manipulačních a skladových plochách
nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší neţ 1 m od NVSEK.
55. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to
ve všech případech, kdy by mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
56. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn uţívat, přemísťovat a odstraňovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
57. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS
jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických
spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zatřízením SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, ţe technologická
rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické
spojky je skříň o hraně cca 1 m.
58. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen kaţdé poškození či krádeţ SEK ihned,
nejpozději však do 24 hodin od okamţiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové sluţbě
společnosti Telefonica O2.
59. Při závěrečné prohlídce bude doloţena nepropustnost kanalizačního potrubí a nádrţí ČOV,
zpráva o revizi elektrozařízení vztahující se k ČOV. Dále bude zpracován a vodoprávnímu
úřadu předloţen provozní řád ČOV.
60. Stavba bude prováděna dodavatelsky osobou oprávněnou ke stavbě vodních děl. K závěrečné
kontrolní prohlídce stavebník doloţí protokol o předání a převzetí stavby a stavební deník.
Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny, tudíţ o nich nebylo rozhodováno.
Odůvodnění:
Městský úřad ve Vlašimi, odbor ţivotního prostředí obdrţel dne 24.10.2011 ţádost Obce Řimovice,
Řimovice 57, 258 01 Vlašim, IČ 00508497 o povolení stavby vodního díla pod názvem „Řimovice
splašková kanalizace a ČOV“ a ţádost o povolení k nakládání s vodami – odběr podzemních vod za
účelem zásobování objektu ČOV vodou pro pitné účely a pro průmyslovou technologii a o vypouštění
přečištěných odpadních vod do vod povrchových – do toku Řimovického potoka.
Ţádosti bylo doloţeno:
- projektová dokumentace stavby ve dvojím provedení
- vyjádření hydrogeologa
- podklady KN
- přehled stavbou dotčených pozemků – rozpis po stavebních objektech
- přehled pozemků, které sousedí s projektovanou stavbou a jejich vlastníků
- rozhodnutí o umístění stavby čj: VYST 26900/10-1073/2010 MaM ze dne 4.1.2011
s vyznačením nabytí právní moci
- souhlas stavebního úřadu čj: VYST 26900/10-1073/2010 MaM ze dne 16.3.2012
- plán kontrolních prohlídek stavby
- stanoviska jednotlivých vlastníků dotčených pozemků k realizaci stavby a vstupu na pozemky
- dohody stavebníka a vlastníků dotčených pozemků o provedení stavby
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavebníka a Pavla Vodolána st., Pavla
Vodolána ml., Josefa, Marie a Romana Švejdových a Pavla Horálka - č. osv. 2872 ze dne
5.5.2011
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavebníka a Státního statku Jeneč,
s.p. v likvidaci ze dne 20.9.2011
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavebníka a PhDr. Aleny Černé ze
dne 7.9.2011
- souhrn stanovisek dotčených orgánů ochrany ţivotního prostředí čj: ZIP 8344/11-4/2011 KrU
ze dne 12.4.2011
- souhrn stanovisek dotčených orgánů ochrany ţivotního prostředí čj: ZIP 12278/11-4/2011
KrU ze dne 16.5.2011
- závazné stanovisko MěÚ Vlašim – orgánu ochrany ZPF čj: ZIP 22580/10-574/2009 CvP ze
dne 24.9.2010
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje čj: KHSSC 29 779/2011
ze dne 4.7. 2011
- vyjádření ZVHS, územní pracoviště České Budějovice čj: ZVHS/3134/11/ÚPČB ze dne
20.6.2011
- vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, s.p. Praha čj: 37732/2011-243-Ţa ze dne 12.7.2011
- vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, s.p. Praha čj: 44158/2011-243-Ţa ze dne 17.8.2011
- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje čj: HSKL – 75382/2011 – BN ze dne 4.7.2011
- Vyjádření Krajské správy a údrţby silnic Středočeského kraje, p.o. Praha čj:
8965/2011/KSÚS/BN-203-141 ze dne 3.5.2011
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. čj: 5053/10 ze dne 23.6.2010
- Vyjádření RWE, Distribuční sluţby, s.r.o., Brno čj: 1949/11/179 ze dne 19.4.2011
- Vyjádření RWE, Distribuční sluţby, s.r.o., Brno čj: 2157/11/176 ze dne 16.5.2011
-
Vyjádření k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne
19.4.2011, čj: 001033790124797/11
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 CR, a.s. čj:
66780/10 ze dne 2.6.2010
Vyjádření společnosti VHS Benešov, s.r.o., čj: 721/Vyj/Řimovice/So/2010 ze dne 7.6.2010
Přihlášení k vodoprávnímu řízení ČSOP OS Benešov, Pláteníkova 264, Vlašim pod čj: 1025206/12 ze dne 30.1.2012
Stanovisko ČIŢP, oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod čj:
ČIŢP/41/OOV/1202911.002/12/PJT ze dne 30.4.2012
Stanovisko ČIŢP , oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany vod čj:
ČIŢP/41/OOV/1202911.003/12/PJT ze dne 1.6.2012
Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vydal příslušný vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení pod
čj: ZIP 1081/12-472/2012 VrJ ze dne 23.1.2012 oznámení o zahájení vodoprávního řízení, ve kterém
byla stanovena lhůta pro vznesení námitek a připomínek.
Dne 28.2.2012 se k uvedenému zahájenému řízení konalo ústní jednání na OÚ Řimovice. O jeho
průběhu i závěru byl sepsán protokol a v jehoţ průběhu ústního jednání vodoprávní úřad zjistil, jím
vydané oznámení o zahájení výše uvedeného vodoprávního řízení, bylo zasláno na vědomí orgánům
státní správy, občanským sdruţením mající v náplni své činnosti ochranu ţivotního prostředí a
právnickým osobám jako účastníkům řízení. Ostatním účastníkům řízení – fyzickým osobám mělo být
doručeno veřejnou vyhláškou – tj. vyvěšením písemnosti (fyzicky i elektronicky) na úřední desce
Obce Řimovice. Tuto povinnost však Obec Řimovice nesplnila a informovala o ní vodoprávní úřad aţ
na místě svolaného ústního jednání dne 28.2.2012. Svolané jednání proběhlo pouze za přítomnosti
starostky obce Řimovice, občanského sdruţení ČSOP Vlašim, které se v zákonné lhůtě přihlásilo
k zahájenému řízení a získalo tak postavení účastníka řízení, a orgánu státní správy – ČIŢP Praha.
Během ústního jednání byly ţadateli vodoprávním úřadem upřesněny chybějící povinné doklady a
přijaty připomínky ČIŢP Praha k předloţené projektové dokumentaci.
Jelikoţ účastníkům řízení nebylo oznámení o zahájeném řízení veřejnou vyhláškou doručeno a
nemohli se tudíţ ve stanovené lhůtě seznámit s podklady řízení a uplatnit své námitky nebo
připomínky, informoval je Městský úřad Vlašim, odbor ţivotního prostředí, jako místně a věcně
příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném
znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), o pokračování
řízení a zároveň vydal usnesení určení lhůty k uplatnění námitek a připomínek ve lhůtě 15 dnů.
Obě výše uvedené písemnosti vodoprávního úřadu byly řádně doručeny, a protoţe nikdo nepodal
ţádné námitky proti vedenému správnímu řízení, mohl vodoprávní úřad v řízení pokračovat a vydat
konečné rozhodnutí ve věci.
Připomínky a podmínky jednotlivých dotčených orgánů, účastníků řízení a ostatních subjektů byly
buď splněny v průběhu řízení, nebo byly zapracovány ve výroku rozhodnutí.
Po oznámení zahájení řízení se v zákonné lhůtě k řízení přihlásilo OS ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim
a získalo tak postavení účastníka řízení.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno, ţe projektovou dokumentaci pro stavbu „Řimovice
splašková kanalizace a ČOV vypracovala Lucie Vohanková a ověřil ji hlavní projektant Ing. Vladimír
Kovalčík – autorizovaný inţenýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0007595.
Ve vodoprávním řízení pro povolení stavby vodního díla byli stanoveni tito účastníci řízení:
- dle § 27 odst. 1 zákona čl. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:
- ţadatel
- dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, tito účastníci řízení:
- vlastníci dotčených pozemků – PhDr. Alena Černá, Štefánikova 1278, 250 82 Úvaly, Státní statek
Jeneč, s.p.v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, Pavel Vodolán, nar. 26.12.1963, Řimovice 54, 258
01 Vlašim, Pavel Vodolán, nar. 7.1.1989, Řimovice 54, 258 01 Vlašim, Roman Švejda, Řimovice 8,
258 01 Vlašim, Josef Švejda, Řimovice 8, 258 01 Vlašim, Marie Švejdová, Řimovice 8, 258 01
Vlašim, Pavel Horálek, Řimovice 3, 258 01 Vlašim, Krajská správa a údrţba silnic Středočeského
kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, RWE Distribuční sluţby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02
Brno, ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Telefónica O2 ČR a.s., Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4.
- vlastníci sousedních pozemků – Václav Kloud, Na Křtině 251, 149 00 Praha – Újezd, Jiří Pícha,
Řimovice 56, 258 01 Vlašim, František Vrbický, Řimovice 30, 258 01 Vlašim, Věra Vrbická,
Řimovice 30, 258 01 Vlašim, františek Málek, Řimovice 6, 258 01 Vlašim, Josef Kubík, Řimovice 53,
258 01 Vlašim, František Koukal, Řimovice 31, 258 01 Vlašim, Ondřej Abrahám, Řimovice 73, 258
01 Vlašim, Pavel Hošek, Řimovice 22, 258 01 Vlašim, Jiřina Hošková, Řimovice 22, 258 01 Vlašim,
Petr Mejšner, Řimovice 40, 258 01 Vlašim, Jana Mejšnerová, Ohradní 1358/43, 140 00 Praha –
Michle, František Černý, Řimovice 15, 258 01 Vlašim, Jiří Černý, Řimovice 60, 258 01 Vlašim, Eva
Charvátová, Řimovice 52, 258 01 Vlašim, Bedřich Švejda, Řimovice 4, 258 01 Vlašim, Radek Nouza,
Chotýšany 90, 257 28 Chotýšany, Stanislav Staněk, Chotýšany 71, 257 28 Chotýšany, Lenka
Daňková, Řimovice 4, 258 01 Vlašim, Miloslava Švejdová, Řimovice 4, 258 01 Vlašim, Eva
Martínková, Řimovice 6, 258 01 Vlašim, Zdeněk Hrdina, Řimovice 19, 258 01 Vlašim, Boţena
Hrdinová, Řimovice 19, 258 01 Vlašim, Martin Růţek, Řimovice 27, 258 01 Vlašim, Zdeňka Vrbická,
Řimovice 50, 258 01 Vlašim, Aleš Vrbický, Řimovice 50, 258 01 Vlašim, Jan Vrbický, Řimovice 50,
258 01Vlašim, Milan Kubík, Řimovice 17, 258 01 Vlašim, Ing. Miroslav Dvořák, Tylova 1572, 258
01Vlašim, Martina Dvořáková, Tylova 1572, 258 01 Vlašim, Dagmar Mečířová, Řimovice 69, 258 01
Vlašim, Marie Marešová, Hrázského 1934, 256 01 Benešov, Daniela Růţková, Řimovice 39, 258 01
Vlašim, Josef Jáchym, Sušická 162, 341 92 Kašperské Hory, Jaroslav Kůţel, Řimovice 46, 258 01
Vlašim, Ludmila Kůţelová, Řimovice 46, 258 01 Vlašim, Miroslav Koukal, Řimovice 2, 258 01
Vlašim, František Vodolán, Řimovice 49, 258 0 1Vlašim, Dagmar Vodolánová, Řimovice 49, 258 01
Vlašim, Pavel Mejšner, Řimovice 16, 258 01 Vlašim, Miroslav Bárta, Řimovice 51, 258 01 Vlašim,
Jana Bártová, Řimovice 51, 258 01 Vlašim, František Bárta, Řimovice 7, 258 01 Vlašim, Hana
Bártová, Řimovice 7, 258 01 Vlašim, Petr Samek, U Plynárny 863/77, 101 00 Praha-Michle, Zuzana
Samková, U Plynárny 863/77, 101 00 Praha – Michle, Václav Brhlík, Řimovice 45, 258 01 Vlašim,
Jaroslava Brhlíková, Řimovice 45, 258 01 Vlašim, Ing. Lumír Vodolán, Bolina 37, 258 01 Vlašim,
Ing. Petr Hrdina, Řimovice 37, 258 01 Vlašim, Tomáš Hlaváček, Řimovice 71, 258 01 Vlašim, Jana
Hlaváčková, Řimovice 71, 258 01 Vlašim, Viktor Král, Lidická 924, 258 01 Vlašim, Romana Králová,
Lidická 924, 258 01 Vlašim, Tomáš Fiala, Havlíčkova 1569, 258 01 Vlašim, Petra Fialová,
Havlíčkova 1569, 258 01 Vlašim, Radek Novotný, Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, Jaroslava
Korábová, Řimovice 11, 258 01 Vlašim, Marie Šamšová, Řimovice 31, 258 01 Vlašim, Jiří Vostatek,
Řimovice 12, 258 01 Vlašim, Jana Korendová, Obora 671, 258 01 Vlašim, Josef Stoklasa, Řimovice
44, 258 01 Vlašim, Margita Stoklasová, Řimovice 44, 258 01 Vlašim, Jiří Kletečka, Pavlovice 61, 258
01 Vlašim, Jiří Růţek, Řimovice 39, 258 01 Vlašim, Vlastimil Vlček, Řimovice 68, 258 01 Vlašim,
Libor Sedlák, Řimovice 29, 258 01 Vlašim, Jiří Plichta, Neveklovská 523/2, 140 00 Praha- Krč,
Ladislav Kupsa, Řimovice 48, 258 01 Vlašim, Martin Kupsa, Řimovice 48, 258 01 Vlašim, Tomáš
Charvát, Řimovice 52, 258 01 Vlašim, Petr Charvát, Řimovice 52, 258 01 Vlašim, Vladimír Sedlák,
Řimovice 29, 258 01 Vlašim, Marie Sedláková, Řimovice 29, 258 01 Vlašim, Jiří Černý, Řimovice 60,
258 01 Vlašim, Martina Černá, Řimovice 60, 258 01 Vlašim, Josef Kubík, Řimovice 53, 258 01
Vlašim, Romana Kubíková, Řimovice 53, 258 01 Vlašim, Ivana Hrdinová, Řimovice 37, 258 01
Vlašim, Ladislav Davídek, Paculova 1113/8, 190 00 Praha – Černý Most, Marie Davídková, Paculova
1113/8, 190 00 Praha – Černý Most, MVDr. Miroslav Březina, Řimovice 65, 258 01 Vlašim, Eva
Březinová, Řimovice 65, 258 01 Vlašim, Milosav Dračka, Řimovice 62, 258 01 Vlašim, Ludmila
Dračková, Řimovice 62, 258 01 Vlašim, Jan Horálek, Řimovice 3, 258 01 Vlašim, Milan Chramosta,
Řimovice 20, 258 01 Vlašim, Helena Chramostová, Řimovice 20, 258 01 Vlašim, Josef Kupsa,
Zdislavice 146, 257 64 Zdislavice, Eva Brázdová, Miroslav Matoušek, Kondrac 57, 258 01 Vlašim,
Zdena Matoušková, Smetanova 1399, 258 01 Vlašim, Jiří Vostatek, Řimovice 42, 258 01 Vlašim,
Marie Vostatková, Řimovice 42, 258 01 Vlašim, Tomáš Málek, Řimovice 25, 258 01 Vlašim, Antonín
Málek, Řimovice 25, 258 01 Vlašim, Marie Málková, nar. 10.4.1930, Řimovice 25, 258 01 Vlašim,
Marie Málková, nar. 3.3.1951, Řimovice 25, 258 01 Vlašim, Petr Severa, Řimovice 5, 258 01 Vlašim,
Hana Severová, Řimovice 5, 258 01 Vlašim, Bohumila Boudová, Řimovice 43, 258 01 Vlašim, JUDr.
Marie Sušková, Ořechová 2842/5, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa, Jiří Šusta, Řimovice 34,
258 01 Vlašim, Dana Doubková, Bassova 98/8, 190 00 Praha – Vysočany, Šárka Jeřábková, Jana
Masaryka 1301, 258 01 Vlašim, Kamil Málek, Řimovice 25, 258 01 Vlašim, Michal Málek, Řimovice
6, 258 01 Vlašim.
- dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, tito účastníci řízení:
- ZO ČSOP Vlašim, Plátenikova 264, 258 01 Vlašim
Ve vodoprávním řízení pro obě povolení k nakládání s vodami byli stanoveni tito účastníci řízení:
dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
- ţadatel
dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, byli stanoveni tito účastníci
řízení:
- Povodí Vltavy, s.p., Grafická 36, 150 21 Praha 5
Na základě provedeného vodoprávního řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, ţe vydáním povolení
k nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení
jiných právem chráněných zájmů, a s ohledem na tyto skutečnosti rozhodl jak je uvedeno ve výroku.
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění byl zaplacen dne
6.6.2012
Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a
násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u OŢP
MěÚ Vlašim.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby kaţdý účastník dostal jeden stejnopis a
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamţikem, kdy se do datové schránky
přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamţiku doručení.
V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po
doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uloţený dokument připraven k
vyzvednutí.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Ing. Jana Zmeškalová
Otisk úředního razítka
Digitálněvedoucí
podepsal
Slezák
OŢPLadislav
MěÚ Vlašim
Datum: 12.06.2012 09:17:25 +02:00
Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce Obce Řimovice po dobu 15-ti dnů
Vyvěšeno fyzicky………………………… vyvěšeno na elektronické ÚD………………………….
Sejmuto fyzicky…………………………… sejmuto z elektronické ÚD………………………………
Razítko + podpis ……………………………………..
obdrţí:
ţadatel (datovou schránkou)
- Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim
Účastníci stavebního řízení
- Veřejnou vyhláškou
Účastníci řízení o nakládání s vodami
- Veřejnou vyhláškou
Dotčené orgány (na dodejku)
- KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov
- OŢP MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ochrana ZPF
- OŢP MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ochrana přírody
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ODSH
Na vědomí:
- Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
- Krajská správa a údrţba silnic, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- RWE Distribuční sluţby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica O2 ČR a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OV a ÚP
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
- ČIŢP Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, OOV
- Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, 021 Podblanická zákl. organizace, Světlá 3, 257 06
Louňovice pod Blaníkem
Na dodejku:
- ZO ČSOP Vlašim, Plátenikova 264, 258 01 Vlašim
Download

Rozhodnutí-kanalizace,ČOV