Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
HOMEOPATICKÉ SYNTETICKÉ
REPERTORIUM
Dr. Robin Murphy
Pøeklad 2. rozšíøeného vydání
Nakladatelství Alternativa
Elišky Pøemyslovny 380, 156 00 Praha 5
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Toto repertorium je také souèástí homeopatického diagnostického programu KENT,
produktu nakladatelsví Alternativa a firmy Medisoft Int.
Homeopathic Medical Repertory
© Copyright 1993 and 1996 Robin Murphy, ND
Translation © Alternativa, spol. s r.o., Praha 1999
All rights reserved
Pøeložila Mgr. Lenka Nièková
Odborná redakce èeského vydání MUDr. Ludìk Ryba
ISBN 80-85993-45-7
Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována, uchovávána v poèítaèové pamìti, èi pøenášena jakoukoliv formou èi jakýmkoliv elektronickým, mechanickým, fotografickým nebo jiným záznamovým prostøedkem bez
pøedchozího písemného svolení nakladatele a držitele copyrightu.
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Podìkování
V letech sestavování, editování, tøídìní a doplòování informací obsažených v této
knize mi pomáhali a inspirovali mì mnozí lidé a rád bych vyjádøil hluboké podìkování každému, kdo se úèastnil jakýmkoliv zpùsobem na vydání tohoto repertoria.
Zvláštními díky jsem povinován zejména tìmto lidem: Rochelle Domenick, Robert
Macrorie, Lawrence Galante, Henrietta Stern, David Little, Gerald Gewiss, Hakeem
Lewis, Crystal Lewis, Cindy Lohan, Jim Klemmer, Jack Tips, Luc DeNicholson, Louis
Dion, Cindy Roundsaville, Mitzi Lebensorger, Colleen Nicholson, Wayne Nicholson, Chris Keser, Moshe Frenkel, Richard Fiske, Steven Gorney a Neil Miller.
Také bych rád podìkoval všem studentùm navštìvujícím školu HANA v roce 1991
a 1992, kteøí pomáhali s repertoriem a pøipojili se k mému zkoumání Hahnemannových metod týkajících se LM potencí, jak jsou popsány v šestém vydání jeho mistrovského díla „Organon léèebného umìní.“
autor
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Pøedmluva k 1. vydání
Toto Homeopatické syntetické repertorium jsme koncipovali jako moderní,
praktický a snadno použitelný odkazový prùvodce k rozsáhlé homeopatické materii
medice. Abychom tomu dostáli, museli jsme vytvoøit úplnì nové repertorium.
K organizaci obrovského množství informací jsme coby nejpøirozenìjší pøístup zvolili
dùsledné abecední uspoøádání, èímž jsme repertorium pøizpùsobili všem vìtším
homeopatickým materiím medikám, jež jsou rovnìž uspoøádány podle abecedy.
Problému, zda by repertoria mìla být uspoøádána hierarchicky (jako Kentovo) nebo
abecednì, se vìnoval i T. F. Allen v jednom ze svých úvodù k Index of the Encyclopedia of Pure Materia Medica. Prohlašuje v nìm: „Odvažujeme se doufat, že budoucí standardní práce budou nabízet zcela nový systém, oproštìný od teoretických
spekulací týkajících se fyziologických úèinkù lékù, který naši symptomatologii roztøídí zpùsobem poskytujícím snadnou orientaci a který umožní obsáhnout velké
množství provingù.“
Jako základ pro vystavìní nového repertoria jsme použili všechna vydání Kentova
repertoria a èlenìní repertoria Knerrova. Z pùvodních tøiceti sedmi kapitol jsme
utvoøili kapitol sedmdesát a uspoøádali jsme je podle abecedy. V abecedním poøadí
jsou dále øazeny i všechny rubriky (témata a vstupy) a podrubriky uvnitø každé
kapitoly. Došlo tak k podstatnému zjednodušení kentovského, pùvodnì velmi komplikovaného, uspoøádání rubrik a podrubrik (strany, èas, modality, zhoršení, zlepšení atd.).
Pøi vydavatelské pøípravì rukopisu poté došlo k zahrnutí moderní terminologie,
vypracován byl systém køížových odkazù a za zmínku stojí i peèlivá oprava chyb.
Koneèným krokem pak byl systematický prùzkum homeopatické literatury ze spolehlivých pramenù, který vyústil v rozsáhlé dodatky. Mimoøádný dùraz jsme pøi tom
kladli na klinické informace vztahující se pøímo k souèasné homeopatické praxi a na
oblasti, ve kterých Kentovo repertorium nedisponovalo dostateèným množstvím
podkladù (duševní poruchy, náhlé pøíhody, infekce, patologie a hlavní orgány).
Výsledkem je Homeopatické syntetické repertorium, obsahující tøicet nových kapitol, jednotnì uspoøádaných (abecednì øazené kapitoly, rubriky a podrubriky), obohacené o moderní terminologii, nové znalosti o nemocích, s 39 000 novými rubrikami, 200 000 novými dodatky a modernizacemi, a v malém a lehkém formátu kvùli
snadnému použití.
Zobrazení stupòù lékù je v Homeopatickém syntetickém repertoriu podobné jako
v repertoriu Kentovì, s léky ve tøetím nejvýznamnìjším stupni vysázenými tuènì
velkými písmeny (ACON.), ve druhém stupni tuènì kurzívou malými písmeny
(acon.), a v nejnižším stupni jednoduchým písmem (acon.).
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Na konci repertoria je zaøazen seznam homeopatických lékù. U každého z nich uvádíme zkratku a plný latinský název.
Souèasná zvyklost vypoèítat všechny dodatky i s jejich autory je chvályhodná, v této
knize jsme se jí však vyhnuli, aby repertorium bylo co nejmenší a v jednom svazku,
a to pøi co nejvìtším obsahu informací.
Toto 2. rozšíøené a aktualizované vydání má o 350 str. více, než první vydání. Zahrnuje mnoho dalších dodatkù a aktualizací napø. z Allena, Heringa, Boericka, Knerra, Kunzliho, Phataka atd. (viz. Seznam hlavních zdrojù dodatkù a nových rubrik)
a rovnìž dodatky od Jeremy Sherra, Choco., Hydrog. a Scorp. plus tisíce klinických
aktualizací pocházejících z dvacetiletého úsilí Dr. Murphyho v oblasti homeopatického výzkumu.
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Bedra .............................................................................................................. 9
Bludy, halucinace, chybné vnímání, vize ..................................................... 21
Bolesti hlavy ................................................................................................ 37
Bøicho, hypochondria, hypogastrium, tøísla, pupeèník .............................. 111
Dìti, chování, vývoj ................................................................................... 169
Dýchání ...................................................................................................... 181
Generálie, tìlo, konstituce, vlasy, modality, bolesti, pocity ....................... 193
Hlava, èelo, týl, strany, spánky, vrcholek ................................................... 243
Horeèky, infekce, stádia ............................................................................. 275
Hrdlo, dušení, farynx, polykání, vnìjší hrdlo, mandle ............................... 301
Hrdlo zevní ................................................................................................ 323
Hrtan, hrdelní jamka, prùdušnice, hlas ...................................................... 337
Hrudník, klíèní kosti, žeberní chrupavky, strany, sternum, žebra .............. 349
Chodidla, paty, nehty, šlapky, prsty ........................................................... 381
Choroby ..................................................................................................... 413
Játra, žluèník, žloutenka ............................................................................ 469
Jazyk, chu ................................................................................................. 481
Jídlo, zhoršuje, zlepšuje, chutì, odpor, žízeò ............................................. 495
Kašel........................................................................................................... 517
Klouby ....................................................................................................... 541
Kolena, èéška ............................................................................................. 549
Konèetiny ................................................................................................... 563
Konstituce .................................................................................................. 581
Kosti ........................................................................................................... 601
Kotníky, Achillovy šlachy .......................................................................... 607
Krev, krvácení, krvinky, obìh krevní, hypertenze, cévy ............................ 615
Ledviny, moèovody .................................................................................... 623
Lokty .......................................................................................................... 633
Mìchýø, uretra, moèení .............................................................................. 639
Moè............................................................................................................. 663
Mozek, koma, smysly ................................................................................. 673
Muž, genitálie, penis, prostata, sex, skrotum, nadvarlata, varlata .............. 681
Mysl, chování, delirium, emoce, duševní stavy .......................................... 709
Nervy, chorea, konvulze, omdlévání, paralýza, tøes ................................... 841
Nohy, lýtka, holenì, ischias, stehna, tibia ................................................... 861
Nos, koryza, krvácení, postnazální oblast, dutiny, kýchání ........................ 909
Oblièej ........................................................................................................ 939
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Oèi, spojivky, jeèná zrna, duhovka, èoèka, zornice, sítnice ....................... 967
Pánev, hýždì, kostrè, ilium, perineum, sacrum ........................................1003
Paže, pøedloktí, horní paže .......................................................................1013
Plíce, astma, bronchiální expektorace ...................................................... 1043
Pocení ....................................................................................................... 1059
Pokožka, erupce, vøedy ............................................................................1069
Prostøedí, vzduch, mìsíc, roèní období, slunce, teplota, poèasí .............. 1105
Prsy, kojení, mateøké mléko, bradavky .................................................... 1115
První pomoc, nouze, asfyxie, kousnutí, popáleniny,
zranìní, šok, operace, rány ........................................................................ 1127
Ramena, podpaží, podpažní uzliny .......................................................... 1141
Rektum, koneèník, zácpa, prùjem, hemoroidy ........................................ 1151
Ruce, prsty, nehty, dlanì, palce ................................................................ 1177
Sluch, hluchota, poškození, tinitus ...........................................................1215
Sny, snìní, noèní mùry .............................................................................. 1231
Spánek, nespavost, ospalost, zívání ......................................................... 1247
Srdce, palpitace ........................................................................................1281
Stolice ....................................................................................................... 1303
Støeva ....................................................................................................... 1311
Svaly, šlachy ............................................................................................. 1325
Tìhotenství, porod, plod, porodní bolesti, potrat, post-partum ............... 1333
Tep ............................................................................................................ 1351
Toxicita, alkohol, drogy, chemikálie, jedy, tabák, oèkování .................... 1367
Ústa, dech, dásnì, rty, patro, sliny, slinìní, øeè ......................................... 1375
Uši, Eustachova trubice, vnitøní, støední, vnìjší, tympanum..................... 1395
Záda, lumbální, lopatky, páteø, hrudní ..................................................... 1415
Zápìstí ...................................................................................................... 1455
Závra ...................................................................................................... 1461
Zimnice ....................................................................................................1471
Zrak, slepota, zastøený zrak ..................................................................... 1485
Zuby, èelisti, bolesti zubù ......................................................................... 1505
Žaludek, esofágus, øíhání, škytání, nausea, zvracení ............................... 1523
Žena, genitálie, èípek, menstruace, vajeèníky, sex, dìloha, vagina .......... 1573
Žlázy, pankreas, parotidy, slezina, štítná .................................................. 1615
Seznam lékù a jejich zkratek ......................................................................... 1625
Seznam hlavních zdrojù dodatkù a nových rubrik ..................................... 1643
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Prostøedí
Prostøedí
BAROMETR, citlivý na zmìny tlaku: calc. dulc. MERC.
nat-c. phos. rhod. rhus-t.
BOUØE, bìhem, zhorš., (viz Bouøky): bor. bry. caust. gels.
lach. med. morph. nat-c. nat-m. nit-ac. petr. phos. psor.
puls. RHOD. sep. sil.
miluje pozorovat: bell-p. carc. lyc. phos. sep.
pøed, zhorš.: bry. hyper. nat-c. nat-m. petr. phos.
RHOD. zinc.
zlepš.: carc. psor. rhus-r. sep.
BOUØKY, bìhem, zhorš., (viz Bouøe): agar. aran. arg-m.
aur. bry. calc. carb-v. caust. cedr. conv. elaps erig. gels.
glon. ham. hydr-ac. lach. mag-c. mang. man. med.
morph. NAT-C. nat-m. nat-p. nit-ac. nit-s-d. petr. PHOS.
phyt. prot. psor. puls. ran-b. rhod. sabin. sep. sil. syph.
thuj. tub. visc.
bouøky, pøiblížení, zhorš.: agar. arg-m. aur. bell-p.
caust. cedr. dulc. gels. harp. hyper. kali-bi. lach.
lyc. mag-p. mang. man. med. meli. nat-c. nat-m.
nat-p. nat-s. nit-ac. petr. phos. phyt. PSOR. puls.
ran-b. RHOD. rhus-t. sep. sil. sulph. sul-ac. syph.
thuj. tub. zinc.
onemocnìní z: crot-h. gels. morph. nat-c. nat-p.
nit-s-d. phos. psor. puls. rhod. syph.
zlepš.: carc. sep.
má rád bouøky: carc. sep.
po, zhorš.: asar. calc-p. carc. phos. rhus-r. rhus-t. sep.
tub.
zlepš.: carc. psor. sep.
BOUØLIVÉ a vìtrné poèasí, zhorš.: ACON. all-c. am-c.
arg-m. ars. asar. aur. aur-a. BAD. bell. bry. carb-v. caust.
con. erig. euphr. gels. graph. hep. hydr-ac. hyper. cham.
chel. chin. chin-a. ip. KALM. lach. lyc. mag-c. mag-p.
mez. mur-ac. nat-c. nat-m. nit-s-d. NUX-M. nux-v. petr.
phos. plat. psor. puls. ran-b. RHOD. rhus-t. ruta sep.
spig. sulph. sul-ac. tab. thuj.
BØEH MOØE, obecnì, vzduch, zhorš.: aq-mar. ars.
brom. carc. iod. kali-i. mag-m. mag-s. med. morbill.
nat-m. nat-s. rhus-t. SEP. syph. tub.
zlepš.: acon. agar. ant-c. ant-t. bor. brom. camph.
carc. eucal. hyos. iris lyc. lyss. MED. nat-m. op.
ox-ac. plat. PULS. stram. sul-ac. tub. verat.
ÈAS, (viz Generálie, Èas)
DɊ, zhorš.: aran. DULC. elaps erig. glon. ham. lac-c.
lach. mag-c. mang. merc. NAJA NAT-S. oci-s. phyt.
plat. ran-b. rhus-t. sabin. senn. sulph. thuj. tub.
HORKÉ poèasí, zhorš.: acon. aeth. aloe ant-c. ant-t. APIS
bapt. bell. bor. brom. bry. carb-v. cocc. croc. crot-h.
crot-t. cupr. gels. glon. hep. iod. kali-bi. LACH. nat-c.
nat-m. nat-s. nit-ac. op. phos. pic-ac. podo. PULS.
sabin. sel. SULPH. syph.
onemocnìní z: ant-c. apis glon. kali-bi. lach. nat-c.
nat-m. sulph. verat.
sauna, horká, zhorš.: apis lach. puls. sulph.
HORY, na, zhorš.: acon. arn. ars. aur. bell. CALC.
CARB-V. caust. COCA. conv. con. cupr. gels. kola.
lach. lyc. nat-m. olnd. op. puls. SIL. spig. verat.
horský vzduch, zhorš.: acon. COCA
stoupání vysoko do hor, zhorš.: acon. bry. calc.
carb-v. COCA conv. olnd. sil. spig. sulph.
zlepš. na: prot. syph. tub.
CHLADNO, zhorš.: abrot. acet-ac. acon. act-sp. adon.
aesc. agar. agn. achy. alumn. alum. alum-p. alum-sil.
ambr. am-c. am-m. anac. ant-c. ant-t. apoc. aran. arg-m.
arg-n. arist-cl. arn. ARS. ars-i. asar. aur. aur-a. aur-s.
bad. BAR-C. bar-m. bar-s. bell. bell-p. benz-ac. bor.
bov. brom. bry. cadm-s. CALC. CALC-AR. CALC-F.
CALC-P. CALC-SIL. calc-s. CAMPH. canth. CAPS.
carb-an. carb-s. carb-v. card-m. carl. cast. caul.
CAUST. cic. cimic. cinnb. cist. clem. cocc. coc-c. coff.
coch. colch. coll. coloc. con. crot-c. cycl. cyt-l. dig.
DULC. elaps euphr. eup-per. FERR. ferr-ar. ferr-p.
form. franz. gins. GRAPH. guai. gymn. ham. hed. hell.
helon. HEP. hydr. hyos. HYPER. hypoth. cham. chel.
CHIN. chin-a. chin-s. choco. ign. iod. ip. iris
KALI-AR. kali-bi. KALI-C. kali-i. kali-m. KALI-P.
kali-sil. kalm. kreos. lac-ac. lac-d. lach. lat-m. laur. led.
lob. lycps. LYC. MAG-C. mag-m. MAG-P. mang.
man. med. meny. merc. mez. mit. moly-met. MOSCH.
mur-ac. NAT-A. nat-c. nat-m. nat-p. nat-sil. nat-s.
NIT-AC. nux-m. NUX-V. oci-s. onop. ox-ac. petr.
PHOS. phys. phyt. ph-ac. pimp. plb. podo. polyg.
polyg-p. PSOR. ptel. puls. PYROG. raja-s. RAN-B.
rheum rhod. RHUS-T. RUMX. ruta SABAD. samb.
saroth. sars. sec. sel. senec. seneg. SEP. sieg. SIL. sol-n.
sol-t-ae. SPIG. spong. squil. stann. staph. stram.
STRONT-C. stry. sulph. sul-ac. sumb. syph. tab.
tarent. teucr. thala. ther. thuj. thyr. tub. upa. valer. verat.
verb. vichy-g. viol-t. visc. xero x-ray zinc.
chladná jedna èást tìla, druhá teplá: apis bry. cham.
lyc.
chladné místo, vstoupí-li na, zhorš.: ARS. bell.
calc-p. camph. carb-v. caust. con. dulc. ferr.
ferr-ar. graph. hep. ip. KALI-AR. kali-c. kali-p.
kali-sil. mosch. nux-m. nux-v. petr. phos. psor. puls.
RAN-B. rhus-t. sabad. SEP. sil. spong. stront-c.
tub. verb.
chladné, suché poèasí, zhorš.: ACON. ars. ASAR.
bell. bor. bry. carb-an. carb-v. CAUST. crot-h.
HEP. cham. ip. KALI-C. laur. mag-c. mez. mur-ac.
NUX-V. rhod. sabad. sep. sil. spig. spong. staph.
sulph. zinc.
chladno, horké dny s chladnými nocemi: acon. dulc.
merc. merc-c. rumx.
chladno, teplo a chladno, zhorš.: alum. alum-p. ang.
ant-c. ant-t. arn. ars-i. asar. aur-s. bar-s. calc. calc-s.
caps. carb-s. caust. cimic. cina cinnb. cocc. cor-r.
ferr. flav. FL-AC. glon. graph. hell. ip. kali-c. lach.
lyc. mag-c. mag-m. MERC. NAT-C. nat-m. nux-v.
phys. ph-ac. psor. puls. ran-b. rob. sanic. sep. sil.
sulph. sul-ac. syph. tab. thala. thuj. TUB.
1105
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Prostøedí
CHLADNO, zhorš.
chlad, ležení v posteli, pøi: calc. ign.
chlad, onemocnìní z: agar. bell-p. calc. coloc. dulc.
kali-c. kalm. phyt. rhod. rhus-t. zinc.
chladné nápoje, pøi pøehøátí: bell-p. bry. rhus-t.
jaro, na: all-c.
menstruace, bìhem: bar-c. graph. mag-c. senec.
sep.
nohy, z prochlazení: con. sil.
vítr, suchý: acon. bry. caust. hep. rhod.
vlhká místa: ant-t. aran. ars. ars-i. calc. calc-sil.
dulc. nat-s. nux-m. rhus-t. ter.
zahøátí, pøi: acon. ars. bell. BELL-P. brom. bry.
dulc. ferr-p. hep. kali-ar. kali-c. kali-s.
merc-i-f. nux-v. phos. psor. puls. ran-b. rhod.
RHUS-T. sep. SIL. zinc.
chlad, zachlazení, zhorš.: acon. bac. bell. bell-p. bry.
calc. camph. carb-an. cist. coloc. dulc. cham. kali-n.
merc. phos. sil. tub.
chlad, zlepš.: acon. aesc. all-c. aloe alumn. ambr.
am-m. anac. ant-c. ant-t. apis arg-n. arn. asar. aur.
aur-i. bar-c. bell. bell-p. beryl. bor. bry. calad. calc.
camph. cann-i. carb-v. caust. cina cocc. coc-c.
colch. coloc. croc. cycl. dros. dulc. euph. fago.
ferr. fl-ac. glon. guai. hist. cham. chin. IOD. kali-i.
kali-m. kali-s. lac-c. led. lil-t. lyc. mag-m. mag-s.
med. merc. moly-met. mur-ac. nat-s. onos. op. psor.
PULS. rhus-t. sabin. sang. sec. spig. SULPH.
syph. tab. thuj. trio.
místo, chladné, když pøijde na: til.
okna, otevøená musí mít: aml-n. apis arg-n.
bapt. bry. calc. camph. carb-s. carb-v. glon.
graph. iod. ip. lach. lyc. med. puls. sabin. sec.
sulph. tub.
revmatické bolesti: fl-ac. guai. iod. kalm. led.
teplo zhorš.: syph.
prochlazení èásti tìla, zhorš.: agar. am-c. bar-c. bell.
bell-p. calc. hell. HEP. cham. ip. led. nux-v. phos.
ph-ac. psor. puls. RHUS-T. rumx. sep. SIL. tarent.
thuj. zinc.
hlava: am-c. ant-c. arg-n. bar-c. bell. hep. hyos.
led. nux-v. puls. rhus-t. rumx. sep. SIL.
konèetiny: aur. bry. con. HEP. nat-m. RHUS-T.
rumx. SIL. squil. stront-c. THUJ.
nohy: alum. am-c. ars. bar-c. bufo calc. clem.
con. cupr. cham. kali-ar. kali-c. lach. lyc.
mag-p. nit-ac. nux-m. nux-v. phos. phys. puls.
sep. SIL. stann. zinc.
ruka, vystrèená z postele: acon. BAR-C. canth.
con. HEP. merc. phos. RHUS-T. RUMX. sil.
záda: piloc.
prochlazení, po, zhorš.: acon. agar. alumn. alum.
alum-p. alum-sil. am-c. anac. ant-c. ant-t. arg-n.
arn. ARS. ars-s-f. aur. aur-s. BAR-C. bar-s. BELL.
bor. BRY. CALC. CALC-P. calc-sil. calc-s.
camph. carb-s. carb-v. caust. cimic. cocc. coc-c.
coff. colch. coloc. con. croc. cupr. cupr-s. cycl. dig.
1106
dros. DULC. ferr. ferr-ar. FL-AC. GRAPH. guai.
HEP. hydr. HYOS. hyper. CHAM. CHIN. ign.
ip. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m. kali-p. kali-sil.
kalm. led. lyc. mag-c. mang. med. MERC. nat-c.
nat-m. nat-p. nit-ac. nux-m. NUX-V. op. petr.
PHOS. phyt. ph-ac. plat. polyg. psor. PULS.
PYROG. RAN-B. RHUS-T. ruta sabin. samb.
sang. sars. sel. SEP. SIL. SPIG. stann. staph.
stront-c. sulph. SUL-AC. sul-i. tarent. thuj. tub.
valer. verat. xan. zinc-p.
pocení, bìhem: ACON. ars-s-f. calc-sil. dulc.
MERC. sul-i.
sezení na chladných schodech: bell-p. chim.
nux-v. rhod. rhus-t. sil.
zlepš.: acon. aesc. agn. all-c. aloe alumn. alum.
ambr. am-c. am-m. anac. ang. ant-c. ant-t. apis
arg-n. arn. asaf. asar. aur. bapt. bar-c. bell.
bov. brom. bry. cadm-met. calad. calc. calc-i.
cann-s. carb-v. clem. cocc. coc-c. coff. colch.
coloc. croc. dros. dulc. euph. fl-ac. glon.
graph. guai. hell. cham. ign. IOD. ip. kali-c.
kali-i. kali-s. kalm. lac-c. lach. led. lil-t. LYC.
mang. merc. mez. mur-ac. nat-c. nat-m. nit-ac.
nux-m. nux-v. olnd. op. petr. phos. ph-ac. plat.
PULS. rhus-t. sabad. sabin. sars. sec. sel.
seneg. sep. sil. spig. spong. staph. sulph. teucr.
thuj. verat.
JARO, zhorš.: acon. all-c. AMBR. ant-t. apis ars-br. aur.
bar-m. BELL. brom. bry. CALC. calc-p. carb-v. cench.
ceph. cina colch. con. crot-h. dulc. GELS. ham. hed.
hep. chel. iris kali-bi. LACH. LYC. merc-i-f. nat-c.
nat-m. nat-s. nit-s-d. nux-v. puls. rhod. rhus-t. sars. sec.
sel. sep. sil. sulph. tarent. urt-u. verat.
stoná od: con. kali-bi. merc-i-f.
zlepš.: flav.
JASNÉ poèasí, zhorš.: acon. asar. bry. CAUST. hep.
nux-v. plb. sabad. spong.
KRYPTY, sklepy, zhorš.: aran. ARS. bry. calc. carb-an.
carc. caust. dulc. kali-c. lyc. merc-i-f. NAT-S. PULS.
sep. stram.
LETNÍ slunovrat, zhorš.: apis BELL. brom. bry. carb-v.
gels. iris kali-bi. LACH. lyc. nat-c. nat-m. nux-v. puls.
rhod. sep. verat.
LÉTO, zhorš.: acon. aeth. aloe alum. alum-sil. ANT-C.
apis arg-n. ars-i. bapt. bar-c. BELL. bor. bov. brom.
BRY. calc. CAMPH. carb-s. CARB-V. cina cinnb. coff.
croc. crot-h. crot-t. cupr. dulc. FL-AC. gamb. GELS.
GLON. graph. guai. cham. chion. iod. iris kali-bi.
kali-br. kali-c. kali-i. LACH. lyc. mur-ac. NAT-C.
nat-m. nit-ac. nux-m. nux-v. phos. ph-ac. pic-ac.
PODO. psor. PULS. rheum rhod. sabin. sel. sep. sin-n.
sul-i. syph. thuj. verat. verat-v.
dìti, u: acon. ip.
chladné dny v létì, po: BRY.
stoná od: podo. sin-n.
svrchník, má na sobì v: hep. psor.
zlepš.: aesc. alum. ars-i. aur. aur-m. calc-p. calc-sil.
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
První pomoc
První pomoc
ABSCES, akutní: acon. anan. anthr. apis arn. ars. bell.
calc-hp. calc-s. calen. canth. carb-ac. crot-h. fl-ac. HEP.
hippoz. chin. chin-s. kreos. lach. lap-a. lyc. MERC.
merc-sul. myris. nit-ac. phos. ph-ac. pyrog. rhus-t. SIL.
sil-mar. sulph. sul-ac. syph. tarent-c. vesp.
cizí tìlesa, podporuje eliminaci: arn. hep. lob. myris.
SIL.
gangrenózní: ars. asaf. carb-v. hep. chin. chin-s.
kreos. LACH. merc. nit-ac. phos. sil. sul-ac.
pálení: ANTHR. ARS. merc. pyrog. TARENT-C.
vnitøní orgány: calc-s. canth. LACH. PYROG. sil.
ALERGICKÉ reakce
alergie, injekce, onemocnìní z: carc. thuj.
anafylaxe, alergický záchvat: acon. APIS. ars. ars-i.
carb-ac. caust. hist. led. nat-m. psor. rhus-t. sulph.
URT-U.
astma: ALL-C. ambro. ARS. ars-i. bad. carb-v.
dulc. euphr. chin-a. IOD. kali-i. lach. linu-u naja
nat-c. nat-s. nux-v. op. sabad. sang. sil. sin-n. stict.
sulph. THUJ.
kýchání, s: ars. carb-v. dulc. euphr. lach. naja
nat-s. nux-v. sin-n. stict.
kopøivka a otok: acon. agar. all-c. ant-c. APIS arn.
ARS. ASTAC. bell. bov. calad. CARB-AC.
graph. HIST. chlor. LED. lyc. mez. NAT-M.
nat-p. nit-ac. psor. puls. RHUS-T. sal-ac. SULPH.
sul-ac. URT-U. vesp.
rhinitida: ALL-C. ARS. ars-i. carb-v. EUPHR. iod.
kali-i. nat-m. NUX-V. puls. sabad. sang. sil. wye.
AMPUTACE, bolest, po: acon. all-c. am-m. arn. asaf.
bell. CALEN. COFF. cupr. hell. HYPER. ign. kalm.
PHOS. ph-ac. rauw. spig. staph. symph. verat.
jizvy tvoøící vøedy, po: calc-p.
komplikovaná fraktura levé paže, po: calen.
neuralgie pahýlu: all-c. am-m. arn. CALEN. coff.
hyper. kalm. ph-ac. symph.
pálení, bodání: all-c.
prsty, pahýl bolestivý: calen. HYPER. phos. staph.
stehno, po, neuralgie pahýlu: asaf.
ANESTEZIE, problémy z: acet-ac. aml-n. am-caust.
am-c. carb-v. hep. chlf. PHOS.
ASFYXIE, (viz Smrt zdánlivá): acet-ac. acon. ANT-T.
arn. ars. bell. camph. carb-s. CARB-V. coff. coch.
coloc. crot-h. hydr-ac. chin. chlor. laur. merc. nit-ac. OP.
phos. ph-ac. rhus-t. sin-n. stram. sul-ac. tab.
cholera: hydra-ac. laur.
kyslièník uhlièitý, z: acon. bell. carb-v. op.
novorozenì: acon. ANT-T. arn. bell. CAMPH.
carb-v. CUPR. chin. LAUR. op. upa.
obìšení, uškrcení, z: ars. op.
uhelný plyn: carb-s. carb-v.
utopení, z: ant-t. lach.
BEDRA, zranìní: AESC. ARN. calc-p. con. rhus-t. sil.
tarent.
BEZBOLESTNOST, pøi obtížích obvykle bolestivých:
ARN. hell. OP. STRAM.
BEZVÌDOMÍ, (viz Koma)
BLESK, zasažení, po: arn. crot-h. hell. lach. morph. nux-v.
op. phos.
BODNÉ rány (viz Píchnutí): acet-ac. all-c. APIS arn.
CALEN. carb-v. cic. con. eug. hep. HYPER. lach.
LED. nat-m. nit-ac. phase. phos. plan. plb. puls. rhus-t.
sep. sil. staph. sulph. sul-ac.
dlanì a chodidla: HYPER. LED.
BOLESTIVOST ze zranìní nebo namožení: ARN. bell-p.
bry. calc. lact-ac. rhus-t. ruta.
èásti tìla, na kterých leží: arn. nux-m.
postel, z ležení v: arn. graph.
pøepracování, z: arn. bell-p. rhus-t. ruta.
svaly kolem rány, v: arn. lyss.
BOLESTI HLAVY, kruté, migrény: acon. AGAR. anac.
ANT-C. apis arg-m. arn. ars. ASAF. asar. aur. bell.
BRY. cact. calad. calc. calc-p. caust. cedr. cic. cimic.
cina cocc. COFF. coloc. eup-per. GELS. glon. graph.
cham. chel. CHIN. IGN. IP. IRIS kali-bi. kali-p. lac-c.
lach. lyc. NAT-M. nat-s. NUX-V. op. PHOS. PULS.
SANG. scut. sep. SIL. spig. stram. sulph. tab. tarent.
ther. THUJ. valer. ZINC.
dutiny, bolest hlavy: acon. all-c. alum. ars. aur. bell.
bry. calc. CALC-S. carb-v. cina DULC. EUPHR.
ferr. ferr-p. gels. GRAPH. HEP. HYDR. cham.
chin. iod. KALI-BI. kali-c. KALI-I. kali-m. kali-s.
lach. lyc. MERC. mez. nat-m. NUX-V. phos.
PULS. rumx. sabad. sang. sil. stict. sulph. THUJ.
hlava, zranìní, po: ARN. bell. calc. calc-s. cic. cocc.
con. dulc. ferr-p. glon. hell. hep. hyper. lac-c. lach.
merc. nat-m. NAT-S. nit-ac. petr. phos. puls.
rhus-t. staph. sulph. sul-ac.
oslepující: asar. aster. bell. caust. CYCL. ferr-p. gels.
IRIS KALI-BI. lac-d. lil-t. nat-m. petr. phos. psor.
sil. stram. sulph.
vaskulární bolesti hlavy: bell. glon. lach. meli. sec.
BOLEST, (viz Generálie, Bolest)
køik, s: ACON. ars. BELL. CACT. COFF. coloc.
CHAM. kali-n. mag-c. mag-m. mag-p. op. PLAT.
puls.
mdloba, z: apis asaf. cocc. coloc. hep. CHAM. IGN.
nux-m. nux-v. phyt. valer. verat.
násilné chování, z bolesti: AUR. HEP. CHAM.
nesnesitelná: ACON. ars. COFF. HEP. hyper.
CHAM. ign. phyt. pip-m.
slabost, z: arg-m. ARS. carb-v. hura kali-p. ph-ac.
plb. rhus-t. sil.
úzkost, z: ACON. ARS. carb-v. caust. kali-ar. nat-c.
PHOS.
zoufalství, s: acon. ARS. AUR. aur-ar. calc. carb-v.
coff. colch. hyper. cham. chin. chin-ar. lach. lil-t.
mag-c. nux-v. stram. verat. vip.
1127
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
První pomoc
CESTOVÁNÍ, onemocnìní z (viz Pásmová nemoc): alum.
arn. cocc. con. gels.
CIZÍ pøedmìty, zranìní z (viz Píchnutí, Bodnutí): acon.
anag. calc-f. cic. hep. lob. myris. SIL.
enteritida, pøíèina: calen.
lacerovaný ezofágus: calen. cic.
podráždìní a zánìt oèí: ACON. sil.
sklo, jehly, atd.: SIL.
vypuzení rybích kostí, jehel, tøísek, podporuje: anag.
cic. hep. lob. myris. sil.
CYANÓZA: acon. agar. alum. am-c. ant-c. ant-t. arg-n.
arn. ars. asaf. asar. aur. bar-c. bell. bism. bor. bry. calc.
CAMPH. carb-an. CARB-V. caust. cedr. cic. cina cocc.
con. CUPR. DIG. dros. ferr. hep. hyos. cham. chel. chin.
chin-a. ign. ip. kali-chl. LACH. LAUR. led. lyc. mang.
merc. mosch. mur-ac. naja nat-m. nit-ac. nux-m. nux-v.
OP. phos. ph-ac. plb. puls. ran-b. rhus-t. ruta. sabad.
samb. sars. sec. seneg. sil. spong. staph. stram. sulph.
sul-ac. thuj. VERAT. xan.
horeèka, bìhem: arund. crot-h.
nemluvòata, u: arn. ars. bor. cact. camph. carb-v.
DIG. chin. LACH. LAUR. naja op. phos. psor.
rhus-t. sec. sulph.
DEHYDRATACE, ztráta tekutin: ars. ars-i. calad.
CALC. CALC-P. carb-an. CARB-V. caust. con.
crot-h. dig. ferr. GRAPH. CHIN. chin-a. CHIN-S. iod.
ip. kali-c. kali-p. led. lyc. mag-m. merc. mez. nat-c.
nat-m. nat-p. nit-ac. nux-m. nux-v. PHOS. PH-AC. plb.
PULS. sec. SEL. SEP. sil. stann. STAPH. sulph. thuj.
valer. VERAT. zinc.
amblyopia: chin.
dyspepsie: ph-ac.
hysterické záchvaty: cinnam.
lokomoèní ataxie: phos.
omdlévání: chin. ph-ac.
onemocnìní ze ztráty tekutin: calad. CALC.
carb-an. carb-v. caust. CHIN. ph-ac.
slabost: chin. ph-ac. sec.
závra: chin.
DÌLOHA, zranìní, krvácení, z: arn. bell-p. cinnam. mill.
phos. puls. rhus-t. ruta. sec. sulph.
DISLOKACE kloubù: agn. ambr. am-c. ang. arn. bar-c.
bell. bov. bry. CALC. cann-i. carb-an. carb-v. caust.
con. form. graph. hep. ign. kali-n. kreos. LYC. merc.
mez. mosch. NAT-C. NAT-M. nit-ac. nux-v. PETR.
PHOS. puls. rhod. RHUS-T. ruta sabin. sep. spig. stann.
staph. stront-c. sulph. zinc.
èástí tìla, s poranìním mìkkých: calen.
snadná dislokace: am-c. bry. calc. cann-i. carb-an.
carb-v. con. hep. kali-n. lyc. merc. NAT-C. nat-m.
nit-ac. nux-v. petr. phos. RHUS-T. RUTA
stront-c. sulph.
zchromnutí zápìstí a kolen: rheum ruta.
DROGY, pøedávkování: ars. gels. ip. nux-v. op.
DUŠENÍ pøi polykání: acon. ars. bar-c. bell. bry. cic. cupr.
gent-c. graph. hyos. kali-c. laur. LYC. mag-p. manc.
meph. merc. mur-ac. nat-m. onos. par. plb. PULS.
1128
rhus-t. stry. tarent. verat. zinc.
kapaliny: HYOS. lyss. mag-p. nat-s. rhus-t.
køeèovité: acon. ars. bell. calc. caps. carb-v. cic. con.
HYOS. mag-p. nat-s. puls. sars.
pevná strava: carb-v. lach. PULS.
DUŠENÍ, (viz Asfyxie nebo Smrt zdánlivá)
DUŠEVNÍ symptomy ze zranìní: acon. arn. calc-p. cic.
glon. hell. hyper. mag-c. NAT-S. stram.
DÝCHÁNÍ, obecnì, (viz Dýchání)
bolestivé: apis ars. asc-t. brom. BRY. cimx. coff.
crot-t. chin. jug-c. led. nit-ac. ol-j. phos. plb.
RAN-B. sang. viol-o. zing.
nepostøehnutelné: acon. amyg. ars. benz-ac. carb-ac.
carb-v. cic. cocc. gels. hydr-ac. chlor. merc. morph.
naja nux-v. op. petr. stram.
zrychlené: ACON. anac. ant-t. apoc. arg-n. arn. ars.
bufo calad. camph. carb-an. CARB-V. caul. cina
cocc. con. cop. ferr. hyos. cham. chin. chlor. ign.
ip. jatr. kali-bi. laur. lyc. nit-ac. nux-m. op. PHOS.
phyt. plan. plb. prun. sec. sil. spong. stram. tarent.
VERAT-V.
stoupání do schodù: arn. CALC. carb-v. plan.
sil.
ELEKTROŠOK, elektøina zhorš.: arn. hell. morph. nux-v.
op. phos.
onemocnìní z: hell. morph. phos.
zasažení bleskem, po: arn. crot-h. hell. lach. morph.
nux-v. op. phos.
EXTRAVAZACE, ze zranìní: ARN. bad. bry. cic. con.
dulc. euphr. ferr. ham. hep. cham. chin. iod. lach. laur.
led. nux-v. par. plb. puls. rhus-t. ruta. sec. sulph.
SUL-AC.
FINANÈNÍ šok, ze ztráty bohatství a majetku: arn. ARS.
AUR. calc. calc-p. caust. con. ign. kali-br. lyc. psor.
GENITÁLIE, zranìní: ARN. BELL-P. calen. con. hyper.
mill. rhus-t. staph.
HEMATOM, mozek: arn. calc-f. merc. nat-s. sil.
HLAVA, zranìní, údery, otøesy atd.: acet-ac. acon. am-c.
anac. ARN. aur. BAD. bell. bell-p. both. bry. calc.
calc-p. calc-s. calen. camph. cann-s. carc. caust. cic.
cina cocc. con. cupr. echi. euphr. glon. ham. HELL.
hyos. HYPER. chin. iod. kali-p. kreos. lac-c. lach. laur.
led. lyc. mag-arct. mag-m. mang. merc. mez. nat-m.
NAT-S. nux-m. nux-v. op. ph-ac. puls. rhus-t. ruta
seneg. sep. sil. spig. staph. stram. stry. sulph. sul-ac.
symph. teucr. valer. verat. verb. viol-t. zinc.
duševní funkce zmìnìné: hell. kali-p. nat-s. op.
stram.
epilepsie, po: arn. cic. hell. hyper. nat-s. zinc.
skalpu: calen.
závra, po zranìní: cic. NAT-S.
HOREÈKA, traumatická: acon. apis ARN. ars. bry. cact.
carb-v. coff. croc. euphr. hep. chin. iod. lach. lyss. merc.
nat-c. nit-ac. phos. ph-ac. puls. pyrog. rhus-t. staph.
sulph. sul-ac.
HORSKÁ choroba (viz Výšková choroba)
HOUBY, otrava: absin. agar. ars. atro. bell. camph. pyrog.
Download

HOMEOPATICKÉ SYNTETICKÉ REPERTORIUM