6th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF
august 2014 - march 2015
EDUARD NÁPRAVNÍK
MICHAIL UTKIN /RUS/ | KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR | SMETANOVO TRIO |
MARINA VYSKVORKINOVÁ | JOSEF SOMR | FELIX SLOVÁČEK | JOSEF VEJVODA |
JIŘÍ HLAVÁČ | JURIJ KRUGLOV | PAVLÍNA SENIĆ | VOJTĚCH SZABÓ /SVK/ |
JAROMÍR HAVLÍK | ALFRED STREJČEK | MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT |
MAREK ŠULC | KATEŘINA MÁLKOVÁ | EDUARD NÁPRAVNÍK TRIO |
JAROSLAV VODŇANSKÝ | DVOŘÁKŮV KOMORNÍ ORCHESTR |
MÁŠA MÁLKOVÁ | MARINA GROCHOVSKÁ | PETR KOŘÍNEK |
MILAN A MARTIN OLŠIAK /SVK/ | PETR NOUZOVSKÝ |
VJAČESLAV GROCHOVSKIJ JR. |
FELIX SLOVÁČEK JR. |
MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU
EDUARDA
NÁPRAVNÍKA
www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz
6-ой Международный музыкальный фестиваль
август 2014 - март 2015
Эдуарда Направника
Vážené dámy a vážení pánové,
cílem daného festivalu je seznámit širokou hudební veřejnost s hudbou neprávem
opomíjeného významného českého skladatele a dirigenta, jehož vliv je pro ruskou
a českou hudební kulturu zcela zásadní. O Nápravníkovi je známo, že byl výborným
dirigentem světové úrovně, ale o jeho tvorbě toho víme pramálo. Proto jsme si
zvolili jako cíl uspořádání festivalu, kde by zazněla hudba tohoto velikána ruské
a české hudební kultury. E. F. Nápravník právem zaujímá čestné významné místo
v historii ruské hudební kultury. Tento Čech přijel ve svých dvaceti třech letech
do Ruska, které se pro něho – podobně jako pro mnoho jeho krajanů v té době –
stalo jeho druhou vlastí. Plně oddané a obětavé službě ruské hudbě, především pak
ruskému opernímu divadlu věnoval potom více než padesát let svého života. Aniž
by přerušil styky se svou rodnou českou kulturou dovedl hluboce pochopit zájmy
ruského hudebního umění a stal se jedním z jeho předních představitelů. Navazuje
srdečné, přátelské vztahy s P. I. Čajkovským, se sestrou vynikajícího Glinky – jeho
pokračovatelkou - L. I. Šestakovovou, s I. A. Melnikovem, s F. I. Stravinským,
s M. A. Dejša - Sionickou, F. Šaljapinem a dalšími vynikajícími ruskými umělci
a hudebníky. Jako talentovaného, energického a plně oddaného svému poslání umělce si
E. F. Nápravníka vysoce cenili M. A. Balakirev, N. A. Rimskij - Korsakov,
M. P. Musorgskij, A. P. Borodin, A. G. Rubinštejn, A. K. Glazunov. Díla uvedených
i jiných umělců Nápravník jako dirigent interpretoval s vynikajícím mistrovstvím
a jemným uměleckým taktem. Upřímnými obdivovateli dokonalého dirigentského
umění E. F. Nápravníka byli i mnozí vynikající představitelé ruské literatury, malířství
a divadla.V širokých kruzích posluchačů se pak těšil neobyčejně velké oblíbenosti.
23. srpna 2014 začne v Býšti u Pardubic 6. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu Eduarda Nápravníka. Tento festival se stává tradiční kulturní událostí
v České republice. Od roku 2008, kdy proběhl v Praze první ročník festivalu na
něm vystoupila celá řada významných světových umělců. Uveďme například
slavné Moskevské trio, smyčcový kvartet P. I. Čajkovského, Felixe Slováčka,
violoncellistu Michaila Utkina, Eduard Nápravník Trio ve složení Felix Slováček
jr., Petr Nouzovský, Vjačeslav Grochovskij jr., Baroque jazz special pod vedením
Jiřího Hlaváče, Conca Collegium, Kocianovo kvarteto, Nosticův kvartet, Komorní
Orchestr Bohuslava Martinů, Pražské saxofonové kvarteto, violistku Jitku Hosprovou,
a mnoho dalších. Za velmi krátkou dobu se festivalu podařilo navázat spolupráci
s několika význačnými institucemi a sponzory, díky kterým se daří celou tuto velmi
náročnou kulturní akci organizačně a kvalitativně posouvat stále na vyšší úroveň.
Na masterclassech festivalu E. Nápravníka už vyučovali vítězové Čajkovského
soutěže v Moskvě violoncellista Kiril Rodin a profesor Sergej Baturin. V koncertech
6. ročníku vystoupí Karlovarský Symfonický Orchestr, Felix Slováček jr., Dvořákův
komorní orchestr pod vedením Jaroslava Vodňanského, Smetanovo Trio, Felix
Slováček, Vjačeslav Grochovskij jr., violoncellista Michail Utkin, Eduard Nápravník
Trio, Jiří Hlaváč, Miloslav Ištvan Quartett, sólisté Státní opery Praha Marina
Vyskvorkinová, Jurij Kruglov, Pavlína Senić, Marek Šulc, Josef Vejvoda, Milan a Martin
Olšiak ze Slovenska a mnoho dalších. Cílem nově založeného občanského sdružení
Eduarda Nápravníka je propagace a šíření tvůrčího odkazu tohoto význačného
českého skladatele a dirigenta. Festival se snaží o vytvoření určitého kulturního spojení
mezi Nápravníkovou rodnou zemí, Českem a jeho druhým domovem, tedy Ruskem.
V Rusku je Nápravníkovo jméno dodnes velmi vážené a jeho skladby se provádějí
v hojné míře. Bohužel totéž nelze říct o České republice, kde Nápravníkovo jméno
bylo skoro zapomenuto. Jde o určitý paradox, protože jeho jméno bylo svého času
na seznamu těch nejvýznačnějších kulturních osobností celého světa. Skladatelsky
byl Nápravník do určité míry ovlivněn tvorbou Čajkovského a Dvořáka, přesto jde
o pozoruhodný odkaz. Zvláště operu „Dubrovskij“ lze považovat za významné operní
dílo 19. století.
Mottem 6. ročníku festivalu je „Eduard Nápravník dětem“, to znamená, že součásti
festivalu bude tentokrát program výchovných koncertů a masterclassů. Tato část
festivalu proběhne ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Říčanech a také
již podruhé s Janáčkovou akademií múzických umění v Brně. Zvláštní pozornost
si zaslouží koncert 13. listopadu v Karlových Varech, který se koná v rámci oslav
180-ti let od založení Karlovarského Symfonického Orchestru a roku České
hudby. Zazní na něm v Čechách prakticky neznámý Nápravníkův klavírní koncert
v podání klavíristy Vjačeslava Grochovského jr., dále pak koncert pro violoncello
a orchestr Vjačeslava Grochovského staršího v podání žáka legendárního Mstislava
Rostropoviče, profesora Moskevské konzervatoře, violoncellisty Michaila Utkina
a dvě skladby ruských autorů, Glinkova předehra k opeře Ruslan a Ludmila
a Musorgského Noc na Lysé hoře v podání Karlovarského Symfonického Orchestru
pod taktovkou Felixe Slováčka jr.. Jako mimořádně zajímavý se jeví koncert s Jiřím
Hlaváčem, Josefem Vejvodou, Felixem Slováčekem jr., Vjačeslavem Grochovským jr.
a Miloslav Ištvan Quartettem, kde zazní například melodram Josefa Vejvody
„Vzpomínka na Tonyho Scotta“ v podání předních českých herců Josefa Somra a Máši
Málkové. Z dalších koncertů je třeba zmínit koncert v Ruském středisku vědy a kultury
v Praze, kde zazní vokální tvorba Nápravníka a jeho současníků, Dvořáka a Čajkovského
v provedení špičkových interpretů, sólistů Státní opery Praha a nebo koncert bratrů
Olšiakových ze Slovenska. K velkým událostem 6. ročníku bude bezesporu patřit
koncert světoznámého Smetanova Tria a světová premiéra skladby Lukáše Sommera
Saxofontána - concertino pro otce a syna Slováčkovi. Z masterclassů stojí za pozornost
výuka profesora Michaila Utkina na Janáčkově hudební akademii múzických umění
v Brně. Jak je vidět, 6. ročník festivalu Eduarda Nápravníka nabízí pestrou škálu
kulturních akcí. Moc se na vás těšíme a přejeme vám mnoho krásných uměleckých
zážitků.
MgA.Vjačeslav Grochovský, Ph.D.
Generální ředitel festivalu
MgA. Felix Slováček jr.
Umělecký ředitel a producent festivalu
VJAČESLAV GROCHOVSKIJ JR.
Vjačeslav Grochovskij jr., se narodil v roce 1981 v Moskvě. Hudební školu moskevské
konzervatoře a následovně hudební učiliště Moskevské konzervatoře absolvoval ve třídě
docentky Věry Chorošiné, asistentky G. Neugauze. Od roku 1998 studoval na Hudební
akademii múzických umění v Praze ve třídě Profesora Mariána Lapšánského. V roce 2008
úspěšně obhájil doktorandskou diplomovou práci na stejné škole. Byl mu udělen akademický
titul Ph.D. V roce 2000 vyhrál klavírní soutěž „Premio Gramsci“ v Cagliari, v roce 2003
pak získal 3. cenu na 5. Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních.
Významná je rovněž jeho spolupráce s orchestry Moskevského rozhlasu, Brněnského
rozhlasu, Státního filmu, aj. V roce 2004 nahrál své první sólové CD se skladbami
P. I. Čajkovského a M. P. Musorgského. Od roku 2007 nahrál ve spolupráci s Kocianovým
kvartetem a dalšími sólisty celou řadu skladeb Eduarda Nápravníka pro Český rozhlas,
mimo jiné klavírní kvartet, dvě klavírní tria, Sonátu pro housle a klavír, Španělskou svitu
pro klavír. Působí rovněž v souboru „The 40 Fingers“ – souboru čtyř klavíristů, zabývající se
prováděním vážné hudby na 2 klavíry. Vede aktivní koncertní činnost, vystupoval například
v Itálii, Francii, USA, Německu, České republice. Je rovněž prezidentem a uměleckým
ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka. Od roku 2010 je členem
Mezinárodní hudební společnosti Antonína Dvořáka. V roce 2010 vyšla v Nakladatelství
Hudební akademie múzických umění v Praze jeho kniha „Čeští hudebníci na Rusi“, která
byla velmi příznivě ohodnocena, například časopisem „Hudební rozhledy“. Od roku 2011
působí na Hudební akademii múzických umění jako pedagog.
FELIX SLOVÁČEK JR.
V roce 2006 absolvoval Pražskou konzervatoř
pod vedením profesora Milana Poláka.
Studoval na Hudební akademii múzických
umění v Praze u profesora Jiřího Hlaváče
a profesora Vlastimila Mareše. Zúčastnil
se mistrovských kurzů v rakouském
Semmeringu (ISA), kde vyhrál v roce 2009
v soutěži dechových nástrojů cenu Antonína
Rejchy. Zde také navštěvoval kurzy profesorů
Michela Lethieca a Francaise Bendy.
V roce 2010 absolvoval HAMU s Komorní
filharmonií Pardubice v cyklu „Ti nejlepší“.
Od května 2008 působil na postu prvního
klarinetisty v Karlovarském Symfonickém
Orchestru, se kterým nyní spolupracuje jako
sólista. Úspěšně vystupoval i s Filharmonií
Bohuslava Martinů ve Zlíně, Jihočeskou
komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií
a dalšími, kde se představil jako klarinetista
i zpěvák. V roce 2007 se zúčastnil jako
zpěvák 10. Festivalu swingové hudby
v cyklu koncertů s australským legendárním
trumpetistou, skladatelem a členem GRP
allstar Big Bandu, Jamesem Morrisonem.
V roce 2010 vystoupil na Jazzovém festivalu v Mikulově s RTV Big Bandem a v roce 2011 na
Třeboňských nocturnech jako sólista s Big Bandem Gustava Broma. Účastnil se mnoha dalších
festivalů např. Jazz bez hranic, MORAVIA MUSIC FEST, 10. Jazzového festivalu v Mikulově
- „Pocta Karlu Kraugartnerovi“, v roce 2013 festivalu vážné hudby „Jaro v Rusku“ a dalších.
Roku 2009 se zúčastnil turné k 70. narozeninám českého zpěváka Karla Gotta po České
a Slovenské republice s Big Bandem Felixe Slováčka, kde zpívá a je doposud stálým hostem.
S Big Bandem též odcestoval na několik koncertů do severního Německa a Španělska. Roku
2010 - 2011 odjel na studijní stáž do norského Osla na Norges Musikkhøgskole (Norway
Academy of Music), kde studoval u slavného prof. Hanse Christiana Bræina obor klarinet.
Studoval jazz vocals ensemble na jazzovém oddělení a zúčastnil se master kurzu prvního
klarinetisty Royal Concertgebouw Orchestra Andrease Sundéna. V roce 2012 se stal
dramaturgem a producentem Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka.
Své první dirigentské zkušenosti získal při dirigování Big Bandu Felixe Slováčka a při
navštěvování soukromých hodin u prof. Jaroslava Vodňanského. V roce 2013 dirigoval
např. Komorní orchestr Bohuslava Martinů na Mezinárodním hudebním festivalu Eduarda
Nápravníka nebo Severočeskou filharmonii Teplice při českém turné s legendární skupinou
Nezmaři. Je členem Pražského saxofonového kvarteta a Eduard Nápravník Tria. V současné
době hraje v Divadle Hybernia roli Honzy v muzikálové pohádce „Kapka medu pro Verunku“
a nově pak v muzikálu „Sněhová královna“. V legendárním divadle Semafor ho můžete vidět
ve hrách „Kdyby tisíc klarinetů“, „Kytice“ a “Rytíři z Blaníku a krasavice Lída”.
MICHAIL UTKIN /RUS/
Violoncelista Michail Utkin se narodil
v roce 1952 ve Vilniusu. Centrální hudební
školu v Moskvě absolvoval ve třídě
S. Kaljanova, Moskevskou konzervatoř
pak s vyznamenáním ve třídě Mstislava
Rostropoviče. V roce 1967 obsadil první
místo na Mezinárodní soutěži v Praze.
Od roku 1974 je členem proslulého
„Moskevského tria“. Spolu se svými kolegy se
stal vítězem mnoha mezinárodních soutěží,
mimo jiné v Lieges, Budapešti, Bordeaux.
Je rovněž majitelem zlaté medaile Maurice
Ravela (1972) a titulu Lidový umělec Ruska
(1994). V repertoáru Michaila Utkina je
více než 600 skladeb: 200 klavírních trií, 120
violoncellových sonát a koncertů a mnoho
dalších. Michail Utkin je žádaným sólistou,
o čemž svědčí 32 CD, které byly vydány
ve Francii, Německu, Rusku a Spojených
Státech. Michail Utkin také často vystupuje
v master clasech po celém světě (Německo,
Švýcarsko, Finsko, Itálie, USA, Rusko).
EDUARD
NÁPRAVNÍK
TRIO
Eduard Nápravník
Trio je soubor, který
byl založen v roce
2012 klavíristou
V. Grochovským jr.,
klarinetistou
F. Slováčkem jr.
a violoncellistou
P. Nouzovským.
Soubor je
pojmenován po
slavném českém
skladateli a dirigentovi Eduardu Nápravníkovi. Repertoár souboru tvoří nejen hudba
klasiků nebo romantiků (Beethoven, Schumann, Nápravník), ale i skladby lehčích žánrů
(E. Morricone, H. Mancini aj.). Na jaře roku 2013 se uskutečnilo první zahraniční turné
Tria do Moskvy.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KONCERTNÍHO
MELODRAMU PRAHA
představí v letošním podzimu už 17. ročník zcela
ojedinělé přehlídky koncertního melodramu, jehož
tradici se podařilo obrodit Společnosti Zdeňka Fibicha
(SZF) po více než 40 letech. Dramaturgie vychází
z těsného sepětí s výzkumným úkolem Národního
muzea - Českého muzea hudby autorky Věry Šustíkové
„Pramenná základna melodramu“. Režie melodramů
je v rukou zkušených specializovaných režisérů,
účinkujícími jsou přední profesionální umělci - herci
i hudebníci. Festival jako jediný ve světě soustavně
podporuje novou tvorbu v oboru melodramu včetně
experimentů, prolínání vážných a populárních žánrů.
Přináší také prověřená klasická díla, ovšem na současné úrovni interpretace.
Tento festival spolu s Mezinárodní soutěží Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu
inspiroval např. založení International Melodrama Verein ve Vídni 2004 či vznik uměleckého
dua Melodamen v Německu. Jeho působnost podnítila také provozování melodramu ve
Francii, Belgii, Německu, Rakousku, Japonsku, USA, Portugalsku aj.
Za 16 let existence festivalu se na jeho koncertech představilo více než 100
hereckých osobností a 160 koncertních sólistů (z nich zhruba 40 patří k trvalým
spolupracovníkům festivalu). Dále řada ansámblů a hudebních uskupení různých žánrů
(od historických nástrojů po jazz) a 9 velkých orchestrů včetně České filharmonie. Bylo
provedeno 571 různých děl 206 různých skladatelů. Zahraniční tvorba byla uváděna
v originále (hostování zahraničních umělců) i v českých překladech (české premiéry).
O jednotlivá nastudování se zasloužili režiséři Věra Šustíková a Lubomír Poživil. Pozornost
veřejnosti upoutaly především velké projekty, jako koncertní provedení Fibichovy
Hippodamie, Škroupova Bratrovraha či Prokofjevova Evžena Oněgina. Autory historické
rekonstrukce a koncertní podoby těchto děl byli Věra Šustíková a dirigent Jiří Petrdlík.
Soustavná činnost Společnosti Zdeňka Fibicha (SZF) v této oblasti prokázala, že koncertní
melodram je cennou mezioborovou uměleckou formou, živou a potřebnou. Svědčí o tom
zájem soudobých skladatelů a interpretů, i pozornost ciziny.
Kontakty:
PhDr. Věra Šustíková
ředitelka Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha,
předsedkyně Společnosti Zdeňka Fibicha
in: České muzeum hudby,
Karmelitská 2, Praha 1
tel. 257 257 734
mobil 732 149 923
e-mail: [email protected]
SMETANOVO TRIO
Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem,
patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. V roce 2009 oslavilo 10 let
novodobé existence. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili
jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století,
které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose,
Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují,
že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická
vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se
sólovými skladbami, tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace.
Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným
hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim,
Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo,
Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).
Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael
Boder, Tomáš Hanus nebo Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními orchestry,
z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana
Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK,
Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice nebo Moravská filharmonie
Olomouc. Smetanovo trio realizovalo celou řadu nahrávek u domácích a zahraničních
společností, od roku 2000 pravidelně nahrává pro firmu Supraphon. Tato spolupráce přinesla
celou řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí – např. CD s díly Smetany, Suka a Nováka
(Supraphon 2005 získala prestižní ocenění francouzských časopisů Diapason a Le Monde de
la musique. Nahrávka byla rovněž vybrána britským BBC Music Magazine jako nahrávka
měsíce srpna 2005 v oblasti komorní hudby. Další nahrávka Smetanova tria, tentokrát díla
A. Dvořáka (Supraphon 2006), byla opět oceněna BBC Music Magazine tentokrát jako
nejlepší nahrávka měsíce září 2006, posléze obdržela cenu roku 2007 v oblasti komorní
hudby BBC Music Magazine Chamber Award a rovněž získala nejprestižnější francouzské
ocenění CD nahrávekDiapason d’Or. Nahrávka Čajkovského a Dvořáka (Supraphon 2008)
obdržela cenu měsíce BBC Chamber recording of the month za prosinec 2008. Poslední
nahrávkou vydanou Supraphonem v roce 2010 je CD s díly Mendelssohna a Schuberta.
Odborná kritika oceňuje „výjimečné sólistické kvality a brilantní techniku, dynamičnost hry,
perfektnost souhry…„ atd., mluví dokonce o „krevní spřízněnosti tří umělců…“ V červnu
2012 dokončilo Smetanovo trio další velký projekt – soubornou nahrávku trií Johannesa
Brahmse. Smetanovo trio se v poslední době několikrát vypravilo na zahraniční pódia –
v prosinci minulého roku absolvovalo turné do Francie, kde pod vedením Johna Axelroda
a za doprovodu Orchestre National des Pays de la Loire s bouřlivými ovacemi 7 krát za
sebou předneslo Beethovenův Trojkoncert pro 10 000 abonentů tohoto symfonického tělesa.
V nedávné době bylo hostem festivalů a koncertních řad Evropy – ve francouzském Cambrai,
Chalonu, Nice a Aix en Provence, v anglickém Londýně a celé řadě dalších měst Velké Británie,
v německém Mnichově, Würzburgu, Tübingenu, na festivalu Hohenloher Kultursommer,
ale také v USA, Brazílii, Švýcarsku, Itálii a Egyptě. V sezóně 2012 –13 Smetanovo trio čekají
další zájezdy do Mexika, USA, Kanady, Japonska, Jižní Koreje, Číny a řady evropských zemí.
JAROSLAV VODŇANSKÝ
vystudoval na Pražské konzervatoři violoncello
(B. Heran) a dirigování (dr. V. Smetáček), na
AMU se specializoval již pouze na dirigování.
Byl u zrodu Jihočeské komorní filharmonie
a Komorní filharmonie Pardubice. Dirigoval
téměř v celé Evropě, dále v USA, Japonsku,
Jižní Koreji a Mongolsku.
DVOŘÁKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Soubor vznikl již v 60. letech minulého století
z iniciativy řady předních hudebníků a dirigenta
Vladimíra Válka, jako především studiový
orchestr, který nahrával v rozhlase a televizi,
a dále na zvukové nosiče množství skladeb
českého i světového repertoáru v nejvyšší
umělecké kvalitě. Po krátkém odmlčení
navázal na činnost tohoto tělesa dirigent
Jaroslav Vodňanský s novou, již mladší
generací hudebníků, aby pokračoval ve vysoké interpretační úrovni i v zajímavé dramaturgii
původního tělesa. Členy orchestru jsou přední hráči renomovaných pražských orchestrů
(Česká filharmonie, FOK, SOČR, PKO, PKF, Národní divadlo atd.). Orientují se, podobně
jako jejich předchůdci, na skladby spíše komorního obsazení s určitým volným zaměřením
na českou skladatelskou školu. Orchestr nyní častěji koncertuje než nahrává.
PETR NOUZOVSKÝ
Každoročně odehraných 150
koncertů řadí Petra Nouzovského
mezi nejvytíženější evropské
violoncellisty. Je držitel ocenění
"New Master on Tour 2007",
"Europäische Förderpreis für
Musik 2007" a laureát Val
Tidone Competition 2011.
Studoval v Praze, Drážďanech
a Madridu. Jako sólista vystoupil
na festivalech či pódiích
v Moskvě, Petrohradě, Bolzanu,
Istanbulu,
Barceloně,
Los
Angeles, Kodani, Buenos Aires, Kyotu, Alžíru či Bratislavě. Sólově debutoval na Pražském jaru
v roce 2005. V amsterdamském Concertgebouw o tři roky později, na Pablo Casals Festival
v roce 2010, na Santander Festival v roce 2011 a na Kasseler Musiktage v roce 2011. Natočil
15 CD. Hraje na violoncello Jean Baptiste Vuillaume 1835.
MILAN A MARTIN
OLŠIAK /SVK/
Bratři
Olšiakovci,
kteří pochází z okresu
Lučenec se profesionálně
věnují hudbě již od
dětství. Oba vystudovali
hudbu na konzervatoři
a Akademii múzických
umění. Jsou laureáty
různých mezinárodních
soutěží
a
festivalů.
V současnosti působí
v Banské Bystrici a cestují
po různých zemích
světa. Milan je houslista
a jeho bratr Martin
akordeonista. Se svým Brillant orchestrem reprezentovali město Banská Bystrica doma
i v zahraničí, procestovali mnoho zemí světa, jako je: Rakousko, Německo, Nizozemsko,
Itálie, Anglie, Francie, Švýcarsko, Belgie, Česko, Kazachstán, Arabské emiráty a Turecko.
V současnosti se věnují nejvíce svému koncertnímu repertoáru, který je sestaven z klenotů
světové hudební tvorby, ale i překrásných úprav slovenského, ale i mezinárodního folklóru
s nezaměnitelnou interpretací.
Hudební rozhledy
Rozhovory
Události
Festivaly
Koncerty
Horizont
Opera
Balet
Muzikál
Zahraničí
Studie
Komentáře
Knihy
Svět
hudebních
nástrojů
Revue
hudebních
nosičů
Adresa redakce: Radlická 99, 150 00 Praha 5 . tel.: 251 552 425,
251 550 208 . mobil: 773 554 672
e-mail: [email protected] . www.hudebnirozhledy.cz
FELIX SLOVÁČEK
Na konzervatoři v Kroměříži vystudoval klarinet, klavír, kontrabas, bicí a dirigování. Poté
studoval klarinet, dirigování a skladbu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
V roce 1968 se stal členem symfonického orchestru Armádního uměleckého souboru
a zároveň začal vystupovat s orchestrem Karla Vlacha a předními Big bandy. V letech
1969 – 1985 vystupoval jako sólista v programech Karla Gotta i ve vlastním recitálu. Od
roku 1983 byl šéfdirigentem Tanečního orchestru Československého rozhlasu, který
po roce 1989 přijal název Big Band Radio Praha a od roku 2000 Big Band Českého
rozhlasu, nyní Big Band Felixe Slováčka. Jako sólista – interpret klasické hudby hrál
F. Slováček s FOK, Slovenskou filharmonií, Moravskou filharmonií, Janáčkovou
filharmonií, s Komorním orchestrem B. Martinů, Janáčkovým komorním
orchestrem, Českým komorním orchestrem, s Komorním orchestrem J. Suka,
European Community Chamberorch. London, London Mozart Players, Singapore
Symph. Orchestra, Dresdner Filharmonie, Symph. orch. des Hessischen Rundfunks,
Foerster Trio, Kocian Quartet, Symfonickým orchestrem moskevského rozhlasu
a televize a s Akademickým souborem písní a tanců ruské armády A. B. Alexandrova. Jako
sólista na koncertních turné - Sovětský svaz, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Vietnam, Polsko,
Německo, Belgie, Holandsko,
Francie, Španělsko, USA, Canada,
Cuba, Brazílie, Rakousko, Itálie,
Maďarsko, Lucembursko. Felix
Slováček vystupoval s řadou dalších
orchestrů - Big Band Gustava
Broma, RIAS Radio Big Band,
Big Band Radio Copenhagen,
WDR Big Band Köln a dalšími.
Od roku 2011 učí na jazzovém
oddělení Akademie múzických
umění v Przae obor saxofon. Felix
Slováček představuje na české
hudební scéně špičku mezi hráči na
klarinet a saxofon. Do jeho stálého
repertoáru patří díla jak z oblasti
klasické hudby, tak i jazzu a popu.
Jako sólista získal již mnoho cen na
mezinárodních soutěžích. V roce
2013 dostal státní vyznamenání medaili Za zásluhy o stát v oblasti
umění.
Na svém kontě má Felix Slováček
více než 500 nahraných titulů
a téměř dva miliony prodaných
zvukových nosičů.
JIŘÍ HLAVÁČ
Klarinetista Jiří Hlaváč
je stálicí naší hudební
scény už po tři desetiletí.
Studoval pod vedením
prof. Antonína Doležala
na brněnské konzervatoři
a u Prof. Vladimíra Říhy
na Hudební fakultě
Akademie
múzických
umění v Praze. Jeho
umělecký
start
byl
pozoruhodný, velmi brzy
získal pověst mimořádně
iniciativního komorního
hráče a sólisty špičkových
kvalit.
Hudební veřejnosti jsou známy jeho aktivity v rovině interpretační, kompoziční, pedagogické,
popularizátorské, publicistické i moderátorské. V průběhu své koncertní kariéry absolvoval
více jak 5000 vystoupení ve 43 zemích Evropy, Ameriky, Asie, Afriky, Austrálie. Hrál na
prestižních mezinárodních festivalech v Berlíně, Vídni, New Yorku, Moskvě, Amsterodamu,
Oslo, Havaně, Bukurešti, Lisabonu, Madridu, Sofii, Paříži, Mnichově, Bostonu, Madridu aj.
V roce 1975 založil soubor Barock Jazz Quintet a v postu uměleckého vedoucího stojí ještě
dnes, od roku 1982 je členem Českého dechového tria a působí i jako komorní partner nebo
sólista s řadou dalších špičkových interpretů (Daniel Veis, Jiří Bárta, Bohuslav Matoušek,
Igor Ardašev), komorních souborů (Stamicovo kvarteto, Kociánovo kvarteto, Kubelíkovo
trio), nebo orchestrů (včetně amerických – Indianopolis a San Diego). Repertoár Jiřího
Hlaváče zahrnuje díla všech slohových období, významně je zastoupena hudba 20. století
a též hudba na pomezí vážné hudby a jazzu. Je držitelem prestižních ocenění - Zlatý štít za
CD Genus v roce 1989, Gramy Classic 1993 (spolu s Vlastimilem Marešem za Koncerty pro
klarinet F. V. Kramáře), Man of the Year 2008 (cena udělovaná Americkým biografickým
institutem), Cena Rudolfa II. udělena v roce 2004 Masarykovou akademií umění. Jeho
studenti získali opakovaně vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích v Lisabonu,
Norimberku, Madeiře, Praze, Paříži, Markneukirchenu, Bayreuthu.
Jiří Hlaváč je autorem řady skladeb klasické i jazzové hudby i rozhlasových a televizních
pořadů věnovaných oběma žánrům – Mezi proudy, Hudba, kterou mám rád, To nejlepší
z klasiky. K jeho aktivitám patří i činnost v hudebních institucích. Od roku 1989 je např.
členem AICM v New Yorku, stojí v čele výborů mezinárodních soutěží Pražské jaro
a Concertino Praga, v letech 1999 -2006 byl děkanem Hudební fakulty AMU, kde působí
dnes jako profesor klarinetové třídy a vedoucí katedry dechových nástrojů. Je předsedou
Rady Asociace hudebních umělců a vědců a je předsedou Kolegia pro udílení cen Thalie.
Jiří Hlaváč nahrál stovky titulů sólové a komorní literatury pro rozhlasové, televizní
a gramofonové společnosti v tuzemsku i zahraničí.
JOSEF VEJVODA
Narodil se jako nejmladší ze tří synů kapelníka
a hudebního skladatele Jaromíra Vejvody,
osobností české dechové hudby. Pod vlivem
svého tatínka hrával od dětství na klavír
a housle, pak i vibrafon, do hudební školy začal
chodit v roce 1952 ve Zbraslavi nad Vltavou.
Později přibral bicí nástroje, které začal studovat
na Pražské konzervatoři v roce 1961, v té době
se začal věnovat plně jazzu. Studium dokončil
po dvojím přerušení až v roce 1970. Roku
1967 se stal laureátem pražské Mezinárodní
soutěže mladých jazzových sólistů v rámci
Mezinárodního pražského jazzového festivalu.
Protože byl vyhledávaným spoluhráčem vystupoval jako hráč na bicí nástroje s mnoha
hudebními skupinami. K těm nejznámějším patří Taneční orchestr Československého
rozhlasu (TOČR) alias Jazzový orchestr Československého rozhlasu (JOČR), Orchestr
Gustava Broma, S + HQ vedený multiinstrumentalistou Karlem Velebným, Jazz Cellula
trumpetisty Laca Décziho, různá uskupení klavíristy Karla Růžičky, trio klavíristy Emila
Viklického, Super Quartet s multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem a Emilem Viklickým,
i mnoho dalších. Komponoval také písničky pro Evu Pilarovou, Karla Černocha nebo
Michaela Kocába. Spolupracoval s mnoha jinými českými jazzovými hudebníky, např.
s trumpetistou Jaromírem Hniličkou, kytaristou Rudolfem Daškem, kontrabasisty
Františkem Uhlířem a Georgem Mrazem (Jiřím Mrázem) i zpěvačkou Evou Olmerovou.
Jeho spoluhráči byli mnozí renomovaní zahraniční jazzoví hudebníci, např. trumpetisté
Benny Bailey, Ted Curson a Joe Newman, trombonisté Lou Blackburn a Sonny Costanzo,
klarinetisté Scott Robinson, Tony Scott a John Surman, kytarista Toots Thielemans, bubeníci
David Friedman a David Friedman, kontrabasista Barre Phillips a mnoho dalších. Hrál
na některých významných jazzových festivalech, jako jsou Jazz Ost-West v Norimberku,
Jazz Jamboree ve Varšavě, Montreal Jazz Festival, Chicago Jazz Festival, Jazz Festival on
Red See v Izraeli a samozřejmě i na Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze. V roce
150. výročí založení kapely a k nedožitým 90. narozeninám svého otce Jaromíra Vejvody
obnovil Vejvodovou kapelu, kapelu jeho otce zrušenou v roce 1948 jako následek politických
a společenských změn. Roku 1995 založil Salónní orchestr Josefa Vejvody, což je v podstatě
Vejvodova kapela doplněná o smyčce a akordeon. Obě hrají klasický vejvodovský repertoár,
dechovky, v jeho duchu pro ně skládá nové skladby i on sám a jeho dcera. Nezapomněl
však ani na svůj “jazzový původ” a v roce 1998 sestavil Josef Vejvoda Trio, ve kterém ho
doprovázejí hudebníci o generaci mladší kontrabasista Ondřej Štajnochr a klavírista
Kryštof Marek. Trio vystupuje převážně s vlastním repertoárem pocházejícím od svých
členů, ve kterém se mísí jazzové prvky s klasickou hudbou; mívají také společná vystoupení
s komorními orchestry nebo se sólisty vážné hudby, např. s houslistou Pavlem Šporclem.
Pro zastupování a organizování vystupování Vejvodovy kapely, Salónního orchestru
Josefa Vejvody a svého tria založil v roce 2001 Agenturu Josefa Vejvody (AJV). Stal se také
zakladatelem mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav pořádaného
každoročně od roku 1996, jehož součástí je i soutěž o nejlepší interpretaci skladby Jaromíra
Vejvody.
PETR KOŘÍNEK
Na konzervatoři v Brně
vystudoval obor kontrabas
a
klavír.
Tento
nadaný
kontrabasista, pianista, hudební
skladatel, dirigent i pedagog,
představuje už několik desítek
let
českou
kontrabasovou
špičku a patří k legendám
českého jazzu. Účinkoval ve
skupinách a orchestrech: S+HQ
Karla Velebného, Jazz Cellula
Laca Decziho, Trio (Kvartet)
Karla Růžičky, Big Band Čs.
rozhlasu aj. Vede tyto skupiny
a orchestry: Pražské jazzové
kvarteto, Moravské jazzové
duo s Milanem Kašubou, Trio
(Quartet, Sextet) Petra Kořínka,
Petr Kořínek Jazz Orchestra.
Je členem jazzové skupiny VSOP trio, VSOP + 2 VSOP trio. Dále je členem vokálně
instrumentálního souboru Linha Singers. Na mezinárodní scéně spolupracoval
s Kenny Wheelerem, Alanem Praskinem, Lee Harperem, Charlie Marianem, Jeff
Gardnerem, Harry Sokalem, Bob Mooverem, Emilem Mangelsdorffem, Karin Edwards,
J. T. Thielmansem, Danielem Guggenheimem atd. Účinkoval na jazzových festivalech v Praze,
Karlových Varech, Plzni, Olomouci, Brně, Liberci, Chebu, Bratislavě, Zvolenu, Košicích,
Trenčíně, Frankfurtu/M, Gentu, Bilzenu Bruselu, Istambulu, Middelheimu, Varšavě,
Wroclavi, Molde atd. Natočil několik desítek LP, SP, EP a CD jako samostatné projekty i jako
člen řady orchestrů a skupin. Získal několik ocenění na československé i zahraniční hudební
scéně jako skladatel i interpret. Zkomponoval několik set skladeb pro různá obsazení, od
komorního až po big-bandové, pro smyčcové kvarteto, pro jazzový orchestr se smíšeným
sborem, pro jazzové sexteto a symfonický orchestr aj.. V současné době působí jako pedagog
na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze.
prof. PhDr. JAROMÍR HAVLÍK, CSc.
MUZIKOLOG, VEDOUCÍ KATEDRY TEORIE A DĚJIN HUDBY HAMU
Profesor Jaromír Havlík patří k předním českým muzikologům, už léta učí na Hudební
akademii múzických umění v Praze. Jeho znalosti dějin hudby a muzikologie jsou
encyklopedické. Jako jeden z malá českých muzikologů dokázal v plné míře zhodnotit
význam Eduarda Nápravníka a české hudební emigrace směrem do Ruska.
VOJTĚCH SZABÓ /SVK/
Narodil se v Nových Zámkoch
/SVK/. Studoval akordeon
na
státní
bratislavské
konzervatoři. Během studia
se věnoval jazzové hudbě,
ale také francouzskému
a argentinskému stylu hry
na akordeon. Po škole hrál
s muzikanty top jazzové
špičky na Slovensku jako např.
Peter Lipa, Jozef Brisuda,
Andrej Šebo, Ján Babič.
V roce 2009 se odstěhoval do Zlína, kde učí na Základní umělecké škole Zlín hru
na akordeon. Dále účinkoval a spolupracuje se členy souboru Slováckého divadla
v Uherském Hradišti, Filharmonií Bohuslava Martinů, Pavlem Šporclem, Felixem Slováčkem
jr., Zdenkou Trvalcovou, Takácsem Nikolasem (HUN), Pavlínou Senič, a dalšími. V listopadu
2012 navázal spolupráci s Michaelem Kocábem a kapelou Pražský výběr. Hraje i nuevo tango
Astora Piazzolly, kterým doprovází mistry světa v argentinském tangu, manžele Nečasovy
z Brna. Jeho vzory jsou například Richard Galliano, Art van Damme, Frank Marocco, Keith
Jarrett, Oscar Peterson a další.
KATEŘINA MÁLKOVÁ
se narodila ve Znojmě. Své
první hudební vzdělání
získala na Základní umělecké
škole v Hrušovanech nad
Jevišovkou. V roce 1998
nastoupila na konzervatoř
v Brně do třídy prof. Petra
Kolaře, kde úspěšně v roce
2004
ukončila
studium
závěrečným
koncertem
v
Besedním
domě.
V
tomto
roce
byla
přijata na Akademii múzických umění do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. V roce 2007
absolvovala roční zahraniční stáž na hudební akademii v německém Lübecku
u Prof. Arvida Gasta. Zúčastnila se řady mistrovských kurzů významných varhanních
osobností, jako jsou např.: Marie Claire Alain, Luigi Ferdinando Tagliavini, Andreas
Schröder, Jon Laukvik, Martin Sander aj.. Absolvovala v roce 2010 se Severočeskou
filharmonií Teplice s koncertem g moll od F. Poulenca. V současné době se věnuje
sólové hře, pedagogické činnosti, interpretaci soudobých skladeb, komorní tvorbě
a působí jako zpěvačka v progresivní rockové kapele „Misty Ways“.
MARINA GROCHOVSKÁ
se narodila v Moskvě, studovala na
moskevské konzervatoři a Gněsinově
hudební akademii. Nyní žije a pracuje
v Praze. V roce 1998 se Marina
Grochovská stala vítězkou Grand Prix
v Mezinárodní klavírní soutěži “Premio
Gramsci di pianoforte” v Cagliari
v Itálii. Zde také získala uznání poroty pro
nejlepší interpretaci soudobých skladeb.
V roce 1999 nahrála Marina Grochovská
sólové CD a v roce 2000 absolvovala
úspěšný sólový koncert v Paříži. Účastnila
se několika mezinárodních mistrovských
kurzů. V září 2000 uspořádala ve spolupráci
s nadací Člověk v tísni při ČT benefiční
koncert na pomoc dětem bez rozdílu
národnosti a vyznání, postiženým
válkou v Čečensku, který se konal
v Lichtenštejnském paláci v Praze.
V letech 2001 – 2004 působila na HAMU
v oboru korepetice a hudební asistence. Od roku 2004 je členkou Ludwig Piano Quarteta.
Řadu let spolupracuje s řadou významných hudebníků, vystupuje jako sólová a komorní
klavíristka na různých hudebních festivalech jako Hudební fórum Hradec Králové, kde
předvedla skladby A. Piazzolly a R. Mederosa spolu s J. Mosalinim a dalšími členy sextetu,
Hudební léto Hluboká, Mahlerův festival, Hudební festival Vysočina, galakoncert Bravo
opera v Obecním domě ve Smetanově síni, kde zahrála skladbu V. Grochovského ,,Ve
světě Andersenových pohádek“ jako sólistka s orchestrem České komorní filharmonie. Je
pravidelnou účastníci Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka.
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT
je smyčcové kvarteto složené z mladých interpretů,
které se zaměřuje na interpretaci soudobé artificiální
hudby. Soubor byl založen v roce 2008 a název získal
při příležitosti koncertu ze skladeb Miloslava Ištvana.
Navzdory své poměrně krátké existenci se soubor zřetelně vyprofiloval jako kvarteto se
širokým záběrem, pro které je však prioritou interpretace autorů hudební avantgardy. To
mohlo ocenit publikum řady koncertů (vystoupení v rámci festivalů Setkávání nové hudby
+, Forfest, Janáček Brno, Sonic Evocation, nebo Expozice nové hudby). V sezóně 2009 – 2010
soubor vydal debutové CD s nahrávkami všech smyčcových kvartetů Miloslava Ištvana, na
což v roce 2012 navázal vydáním CD s kompletní nahrávkou smyčcových kvartetů exilového
skladatele Jana Nováka a v roce loňském vydáním kompilace ze skladeb autorů skupiny „A“.
Miloslav Ištvan Quartett v současné době hraje ve složení Alexej Aslamas, Jan Bělohlávek –
housle; Stanislav Vacek – viola; Štěpán Filípek – violoncello.
6th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF
august 2014 - march 2015
EDUARDNÁPRAVNÍK
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Lázně III - Karlovy Vary
13. 11. 2014 v 19:30
Michail Utkin /RUS/
violoncello
Vjačeslav Grochovskij jr. /RUS-CZE/
klavír
Felix Slováček jr. /CZE/
dirigent
M. I. Glinka: Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
V. Grochovskij: Koncert pro violoncello a orchestr
M. P. Musorgskij: Symfonická báseň Noc na Lysé hoře
E. F. Nápravník: Symfonický koncert pro klavír a orchestr
www.kso.cz
www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz
ЭдуардаNÁPRA
Направника
EDUARD
VNÍK
6-ой
МеждународныйMUSIC
музыкальный
фестиваль
6th
INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF
август
2014
august 2014 - february март
2015 2015
KARLOVARSKÝ
SYMFONICKÝ
ORCHESTR
Karlovarský symfonický orchestr byl v roce 1835 založen Josefem Labitzkým jako sezónní
lázeňské těleso. Labitzkého syn August je o 40 let později proměnil ve stálý symfonický
orchestr s rozsáhlou působností a všestranným repertoárem. V roce 1894 řídil v Poštovním
dvoře kontinentální premiéru Dvořákovy Novosvětské symfonie. V letech 1911 - 1941 stál
v jeho čele Robert Manzer, který pozvedl orchestr na pozoruhodnou uměleckou úroveň
a navázal styky s významnými osobnostmi evropské hudby, mimo jiné P. Casalsem
a R. Straussem. S orchestrem vystupovali renomovaní dirigenti Jiří Bělohlávek, Dean
Dixon, Aram Chačaturjan, Zdeněk Košler, Charles Mackerras, Libor Pešek, klavíristé Emil
Gilels, Ivan Moravec, houslisté David Oistrach, Gidon Kremer a Josef Suk, violoncellista
Mstislav Rostropovič, cembalistka Zuzana Růžičková, pěvkyně Magdalena Hajóssyová
a Eva Urbanová, abychom jmenovali alespoň některé. Ze stálých dirigentů se na profilu
tělesa výrazně podíleli Václav Neumann, Vladimír Matěj, Josef Hercl a Radomil Eliška. Na
jejich odkaz navázal v letech 1991 - 1998 Angličan Douglas Bostock, který s KSO realizoval
četné nahrávky CD z děl W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany, Z. Fibicha, V. Nováka,
O. Nedbala a dalších. V letech 2004 až 2009 působil jako umělecký šéf KSO prof. Jiří Stárek.
Orchestr v jeho nastudování uvedl vynikající koncerty, zejména Mahlerovu První symfonii,
Beethovenovu “Devátou” nebo oratoria Te deum a Stabat Mater Antonína Dvořáka. Od
července 2011 zastává pozici šéfdirigenta orchestru Francouz Martin Lebel. Ředitelem
orchestru je MgA. Šimon Kaňka.
Karlovarský symfonický orchestr hostuje pravidelně nejen na koncertních pódiích v České
republice (mj. na festivalu Pražského jara), ale také v zahraničí, především v Německu
a v dalších evropských státech. Účinkuje nejen v symfonických programech, ale také při
operních festivalech (Oviedo), v baletních večerech (Bregenz), mezinárodních soutěžích
(Zaragoza), či kantátových koncertech (Antverpy, Bonn, Karlsruhe, atd.).
V dramaturgii KSO jsou všechna základní díla klasického a romantického repertoáru
a vybraná díla hudby XX. století. Bohatě je zastoupena česká tvorba, především Dvořákova
(vrcholné symfonie), Smetanova Má vlast, skladby Janáčkovy, Sukovy, Martinů a mnoha
jiných. V programech je přirozeně i hudba vhodná pro populární koncerty pod širým
nebem, operní tvorba a většina proslulých instrumentálních koncertů. Koncertní mistři
orchestru jsou i osvědčenými sólisty, ovládající řadu koncertů pro smyčcové a dechové
nástroje. Schopnost navázat vstřícný vztah s dirigenty, sólisty a pěveckými sbory, umělecká
odpovědnost a profesionální přístup činí z Karlovarského symfonického orchestru (hraje
v obsazení 50 - 70 členů) vyhledávaného reprezentanta české hudby i kulturní tradice
lázeňského města Karlovy Vary.
MARINA VYSKVORKINOVÁ
Marina Vyskvorkina je vynikající, světově
uznávanou sopranistkou ukrajinsko-ruského
původu. V roce 2014 se svému publiku
opět představuje v pestrém hudebním
spektru zajímavých projektů a divadelních
představení. V domovské scéně Národního
divadla ztvárňuje ve Verdiho opeře Simon
Boccanegra Amelii, v La Traviata Violettu
a v Rigolleto Gildu. Trojici krásných rolí
doplňuje Musseta v Pucciniho La Bohème.
Od roku 2012 spolupracuje s divadelní
a uměleckou společností Studio DVA na
představení Kryštofa Marka Vánoční koleda,
které se dočká reprízy i koncem letošního
roku. K představení Marina Vyskvorkina
spolu s ostatními umělci natočila CD. A právě
soudobý skladatel Kryštof Marek pro Marinu
napsal Cyklus 12 symfonických písní, který
v letošním roce představila ve světové
premiéře v Praze a při dvou reprízách
v Karlových Varech. Spojila se v projektu
IN TRIO s vynikajícími umělkyněmi –
Gabrielou Demeterovou (housle, viola) a Sárou Bukovskou (klavír). Marina Vyskvorkina
v roce 1998 absolvovala Národní akademii hudby v Oděse a ještě při studiích se stala
absolutní vítězkou 32. ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka
v Karlových Varech. České publikum si ji ihned oblíbilo a získala zde exkluzivní zastoupení.
Následovala řada úspěšných koncertů: Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního
festivalu Český Krumlov, pražský koncert se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu
pod vedením Jamese De Preista (C. Orff – Carmina Burana), Mezinárodní hudební festival
Pražský podzim (J. S. Bach – Magnificant; A. Bruckner – Te Deum; V. Bellini, Ch. Gounod
a P. I. Čajkovskij). Zároveň hostovala ve Státní opeře v Oděse (G. Verdi – La Traviata / Violetta;
Rigoletto / Gilda) a ve Státní opeře Praha (G. Verdi – Rigoletto / Gilda). V průběhu své
hvězdně nastartované kariéry se i nadále věnovala studiu zpěvu v rámci mistrovských kurzů
vedených špičkovými umělci a pedagogy. Účastnila se například mistrovského kurzu Renaty
Scotto (Itálie), akademie CUBEC – mistrovského kurzu Bel Canto sopranistky Mirelly Freni
(Itálie) a Laboratorio Lirico di Perfezionamento MYRICAE Lelly Cuberli (Itálie). Aktuálně
navštěvuje konzultace slavné sopranistky Gabriely Beňačkové. V roce 2000 zvítězila
v Mezinárodní pěvecké soutěži Gianfranco Masini Credem v italském Reggio Emilia.
V témže roce získala angažmá ve Státní opeře Praha, kde do dnešního dne ztvárnila nespočet
rolí včetně své milované Violetty z Verdiho opery La Traviata. Violetta ji doprovázela po celém
světě – při hostování ve Vídeňské státní opeře, ve Státní opeře Hamburg, Ludwigsburgu,
v tokijském Novém národním divadle, v amerických městech Boston, Baltimore, Neapol
a Los Angeles. Donizettiho Luciu di Lammermoor uvedla při premiéře ve Státní opeře Praha
v roce 2004. Představila ji také v Connecticut Grand Opera v americkém Stamfordu, v italské
Parmě a Piacenze, v německém Aalto Theater Essen a Badenském státním divadle Karlsruhe
a v neposlední řadě ve Vídeňské státní opeře. V Národním divadle Brno nastudovala trojroli
Olympie, Giulietty a Antonie z Offenbachovy opery Hoffmannovy povídky, společně
s brněnským souborem představení uvedli ve španělských městech Salamanca, Castellón
de la Plana, León, Cuencae, Jerez de la Frontera, Murcia, Aviles. Pucciniho Musettu v La
Bohème, Verdiho Gildu z Rigoletta nebo Desdemonu z Othella, Mozartovu Královnu noci
či Paminu z Kouzelné flétny nebo Donnu Annu z opery Don Giovanni, Auberovu Manon
Lescaut, Julii v Belliniho Montecích a Kapuletech, Carskou nevěstu Marfu Nikolaje RimskijKorsakova; všechny tyto a ještě mnoho dalších představila nadšenému publiku v Teatro
Massimo v Palermu a Catanii, v Berlínské státní opeře, během irského operního festivalu
ve Wexfordu, v Národním divadle Brno a svých domovských scénách ve Státní opeře Praha
a v Národním divadle. V roce 2005 vystoupila na pražském koncertě se světově proslulým
barytonistou Leo Nuccim. Vystoupila na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské
jaro s Dvořákovým Stabat Mater pod vedením Petra Altrichtera, na benefičním koncertě
s Peterem Dvorským (ve prospěch jeho nadace Harmony). Koncertně se také představila
s Brahmsovým opusem Německé requiem, Debussyho dílem Utrpení sv. Šebestiána,
Mahlerovou 2. symfonií, Schumanovým Requiem či Poulencovým Gloria. V roce 2012
vystoupila v německém Düsseldorfu na charitativním koncertu ve prospěch dětí Unicef.
Spolupracovala s vynikajícími dirigenty a symfonickými orchestry, mj. se Sergem Baudo,
Zdeňkem Mácalem, Tamásem Vásárym, Walterem Attanasim, Howardem Griffithsem nebo
Graemem Jenkinsem. Na koncertní řadě uváděné v Česku, Belgii, Polsku, Ukrajině a Rusku
se spojila se Stefanem Margitou, Karlem Gottem a dalšími. Marina Vyskvorkina se svému
milovanému publiku vrací v plné síle po krátké pauze naplněné radostnými rodičovskými
povinnostmi.
JURIJ KRUGLOV
Pochází ze Sevastopolu z Ukrajiny. Vystudoval
Čajkovského hudební akademii v Kyjevě, obor zpěv
a dirigování. Zpěv studoval u znamenité profesorky
Zacharčenko. Již za studií byl v angažmá v Malém
divadle v Kyjevě a poté ve Velkém Ševčenkově
operním a baletním divadle. Vystupoval na
operních scénách divadel v Rusku, na Ukrajině
a v Bělorusku (Moskva, Petrohrad, Minsk, Oděsa). V roce
1989 přijal nabídku k angažmá od Národního divadla
v Praze. Od té doby vystupuje jako host v ND,
v divadle F. X. Šaldy v Liberci a dále v divadlech
v Olomouci, Ostravě, Plzni a Brně. V současné
době působí jako sólista ve Státní opeře Praha.
Velkého úspěchu u českého publika se dočkal
při ztvárnění Vodníka ve Dvořákově Rusalce. Mistrovské ztvárnění dvojrole Masetta
a Komtura v Donu Giovannim, které řídil světoznámý Sir Charles Mackerass, mu vyneslo
věhlas nejen v České republice, ale i mezinárodní. Jurij Kruglov vystupoval se samostatnými
koncertními recitály v mnoha zemích světa (Anglie, Austrálie, Bulharsko, Francie, Japonsko,
Rusko, Řecko, Slovensko, Spolková republika Německo, Španělsko, Turecko, Tunisko).
PAVLÍNA SENIĆ
operní pěvkyně se srbskými kořeny, která hostovala
ve Státní opeře Praha a v dalších českých divadlech,
se intenzivně věnuje Nadačnímu fondu Kopretina,
jehož se stala v roce 2006 patronkou. Po studiích na
vysoké škole HAMU v Praze a po stáži na londýnské
akademii Guildhall School of Music, přijala pozvání
do komorního Tria Siraels v netradičním složení
zpěv, viola, klavír, které zaujalo také zahraniční
publikum. Nejen, že se pravidelně věnuje charitě
a vystupuje v projektech české televize, jako jsou:
Pomozte dětem - Kuře, Adventní koncerty, koncert
pro Kapku naděje, ale je také vyhledávanou pěvkyní
státních hymen. Největší úspěch slavila při přednesu
srbské hymny při příležitosti Fed Cupu 2012. Přímý
přenos vysílalo několik zemí světa a sportovní
kanál Eurosport. Po úspěšném vydání vánočního
CD “Vánoční dům s Pavlínou Senić” 2013, a po
zdařilém křtu s kmotry CD - herec Pavel Nový,
zpěvačka Dasha, herečka Nela Boudová, moderátor
Petr Vágner, fotograf Jakub Ludvík, připravuje Pavlína VÁNOČNÍ TURNÉ se souborem
Musica Festiva a vzácným hostem CD, herečkou Valerií Zawadskou. Mezinárodní hudební
festival Hudba Znojmo, ji zve k pravidelné spolupráci a proto i letos proběhl velkolepý
koncert open air s Filharmonií Hradec Králové, tenoristou Mirem Dvorským na zámku
v Uherčicích. Hereckým hostem byl Saša Rašilov. Ojedinělý projekt “Jižanské melodie”
vznikl pro koncertní vystoupení hudebního festivalu “Klášterecké hudební prameny” na
tamním zámku. Tato premiéra s akordeonistou Vojtěchem Szabo a s Felixem Slováčkem jr., se
setkala s velkým ohlasem. Předností sopranistky Pavlíny Senić, je dramaturgická spolupráce
s pořadateli svých koncertů.
MAREK ŠULC
Hudbě se věnuje již od dětství. V letech 1989 – 1997 byl
členem chlapeckého sboru Boni Pueri. Na Akademii
múzických umění v Praze absolvoval zpěv (prof. Miloslav
Podskalský) a hudební management. Zúčastnil se
mistrovských kurzů staré hudby (um. ved. M. Haselböck)
v Rakousku. V květnu 2006 byl členem studentské
poroty na Mezinárodním televizním festivalu „Zlatá
Praha“. Od roku 2004 je členem souboru Schola
Gregoriana Pragensis (um. ved. D. Eben). Spolupracuje
se soubory Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble
Inégal, ad. Je členem umělecké rady Mezinárodního
hudebního festivalu „Lípa Musica“. Od června 2007 je
moderátorem rádia Classic FM 98,7.
KOČKOPES
Nový zábavný pořad pro začínající
umělce v Divadle Semafor
28.9., 12.10., 5.11., 25.11
Zábavná show, sestavená z originálních začínajících
a méně známých umělců, z různých umělecký škol,
kteří by jinde neměli šanci.
Na co se můžete těšit:
Uvidíte netradiční pěvecká, herecká, hudební a
jiná vystoupení, která vás hlavně pobaví a překvapí
svojí originalitou a kvalitou. Vše s živou kapelou
Felixe Slováčka jr.
Večerem provází moderátoři TV Óčka:
Kryštof Mende a Denisa Pfauserová
V každém pořadu bude odborná porota, složená ze
známých tváří, kteří sami v pořadu vystoupí.
Pořad natáčí a odvysílá TV Óčko
Vstupenky divadlo Semafor
nebo [email protected]
JOSEF SOMR
V roce 1956 absolvoval brněnskou JAMU,
dva roky hrál v Českém Těšíně, tři roky
v brněnském Divadle bratří Mrštíků
a čtyři roky v Pardubicích (1961 až 1965).
V roce 1965 se stal členem pražského
Činoherního klubu a v srpnu roku 1978
přešel do činohry pražského Národního
divadla. Zde působil až do roku 2001,
kdy angažmá ukončil. V současné
době je k vidění ve čtyřech inscenacích
divadla Viola. Desítky postav ztvárnil
v televizních inscenacích, před filmovou
kamerou debutoval v roce 1964 ve
snímku Obžalovaný a o dva roky později
vytvořil nezapomenutelnou charakterní
roli ve slavném filmu Ostře sledované
vlaky. Jeho krásný hlas se často objevuje v rozhlase, kde se podílel například na úspěšném
cyklu Pohádky tisíce a jedné noci. V roce 2001 obdržel za hlavní roli v představení The
Gin Game v pražském divadle Viola Cenu Thálie. V roce 2005 obdržel z rukou českého
prezidenta za svou celoživotní práci medaili Za zásluhy. V roce 1987 mu byl udělen titul
zasloužilý umělec. Jeho dlouholetou partnerkou byla herečka Zuzana Šavrdová. V roce 2012
získal Českého lva 2011 za mimořádný přínos pro Českou kinematografii, 29. března 2014
mu byla udělena Cena Thalie za celoživotní činoherní mistrovství.
MÁŠA MÁLKOVÁ
Herečka se narodila na sklonku léta – 24. 8.
1983 – v Podblanicku. Studovala na Pražské
konzervatoři v ročníku Jany Preissové
a Jaroslava Satoranského, její absolventskou rolí
byla Babe ve Zločinech srdce v režii Michaela
Taranta. Už v průběhu studia začala hostovat
ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Hrála tam celkem čtyři roky, z toho jeden
v angažmá. Objevila se mj. v hrách Na
miskách vah, Maja, Racek, Hamlet a naposledy
v Radúzovi a Mahuleně. Diváci ji mohli vidět také
v několika pražských divadlech – v Divadle na
Vinohradech, v Divadle Na Prádle, Blaníku
a A Studiu Rubín. Hrála v Menzelově filmu
Obsluhoval jsem anglického krále. Nyní je
stálou členkou Městských divadel pražských (Krvavá svatba, Král Lear, Hra Vášní, a další).
Fanoušci počítačových her se s ní pravidelně setkávají v televizním magazínu Game Page.
Připravuje s Jiřím Joskem Shakespearova Antonia a Kleopatru v Řeznické, Pana Kolperta ve
studiu Divadla pod Palmovkou v režii Martina Vokouna.
ALFRED STREJČEK
Český
herec,
moderátor
a recitátor. Od sedmnácti
let se věnoval divadlu. Byl
také
členem
operetního
souboru Moravského divadla
v Olomouci (působil na místě
druhého basu). Po studiích na
brněnské JAMU přesídlil do
Prahy, kde působil nejdříve
v Divadle Jiřího Wolkera
a
v
experimentálním
divadle Maringotka. Brzy
se ovšem stal členem
souboru Divadla za branou.
V 70. letech byl angažován
v Divadle E. F. Buriana,
působil v poetické vinárně Viola. Režisér Otomar Krejča mu ovšem později nabídl
místo v Divadle za branou II., kde zůstal až do roku 1988. Od té doby je na volné
noze. Významná je jeho práce pro Český rozhlas - rozhlasový archiv obsahuje
okolo tisíce pořadů, na kterých se podílel. Spolupracuje s kytaristou Štěpánem
Rakem, herečkou Jitkou Molavcovou, hudebníkem Jiřím Pavlicou a mnoha dalšími.
V roce 2012 vytvořil “Pořad o Františku Vladislavu Hekovi”, který uvedl na Festivalu
F. L. Věka v Dobrušce s violoncellistou Petrem Nouzovským. Z některých jeho prací pro
Český rozhlas můžeme třeba vybrat roli vypravěče v dramatizacích románů Jaroslava
Foglara, Arthura Ransomeho i jiných autorů, na kterých se podílel spolu s Jiřím
Hromádkou, kytaristou Štěpánem Rakem a dalšími. Je nejen interpretem, ale také autorem
pořadu o J. A. Komenském Vivat Comenius, který připravoval tři roky. Pořad se hrál už
v pěti jazykových mutacích ve třiceti zemích světa. Patří mezi hlavní tvůrce festivalu
Ortenova Kutná Hora. Je ivýznamný a kultivovaným českým moderátore, soustřeďuje se
zejména na moderování hudebních pořadů a různých kulturních akcí.
6th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF
august 2014 - march 2015
EDUARDNÁPRAVNÍK
MILOSLAV IŠTVAN QUARTETT - ALEXEJ ASLAMAS - HOUSLE | JAN BĚLOHLÁVEK - HOUSLE | STANISLAV VACEK - VIOLA |
ŠTĚPÁN FILÍPEK - VIOLONCELLO | JIŘÍ HLAVÁČ - KLARINET, ALT, SOPRÁN SAXOFON | JOSEF VEJVODA - BICÍ |
PETR KOŘÍNEK - KONTRABAS | VJAČESLAV GROCHOVSKIJ JR. - KLAVÍR | FELIX SLOVÁČEK JR. - KLARINET |
HERECKÉ OBSAZENÍ - JOSEF SOMR | MÁŠA MÁLKOVÁ | ALFRED STREJČEK |
KONCERT MELODRAMŮ
ve spolupráci s Mezinárodním festivalem
koncertního melodramu Praha
9. 10. 2014 v 19:30
Galerie HAMU
MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU
Program:
JOSEF VEJVODA: Hommage a´ Karel Krautgartner
JOSEF VEJVODA: Vzpomínka na Tonyho Scotta
JIŘÍ HLAVÁČ: Modlitba pro Zuzanu Navarovou
MILOSLAV IŠTVAN: Smyčcový kvartet „1951“
EDUARDA
NÁPRAVNÍKA
www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz
6-ой Международный музыкальный фестиваль
август 2014 - март 2015
ЭдуардаНаправника
MELODRAM JIŘÍHO HLAVÁČE „MODLITBA PRO ZUZANU NAVAROVOU”
V roce 2008 vznikl melodram s názvem „Modlitba pro Zuzanu Navarovou”. Autorem textu
i hudby je Jiří Hlaváč. Nástrojové obsazení je variabilní - recitátor, sopránový saxofon, klarinet,
violoncello, ale autorizovaná je i verze pro recitátora, sopránový a altový saxofon. Premiéru
skladby přednesli na “Mezinárodním festivalu koncertního melodramu Praha” v roce 2009
Alfred Strejček, Jiří Hlaváč a Petr Nouzovský v režii Lubomíra Poživila. Zuzanu Navarovou
považuji za skvělou zpěvačku i textařku. Můj melodram je holdem její umělecké a lidské kvalitě.
Jiří Hlaváč
Herecké obsazení: Alfred Strejček
Hrají: Jiří Hlaváč - klarinet, Štěpán Filípek - violoncello
MELODRAM JOSEFA VEJVODY „VZPOMÍNKA NA TONYHO SCOTTA“
Tonyho Scotta jsem poprvé potkal na Mezinárodním jazzovém festivalu Praha 1968. Tonny
vystoupil s SHQ Karla Velebného, ve kterém jsem tenkrát hrál na bicí nástroje. Zahrát si
s klarinetistou, který byl tehdy na žebříčku, v americkém časopise Down Beat na prvním místě,
byla pro mne velká pocta. V pozdější době jsme spolu odehráli ještě mnoho koncertů, natočili
několik snímků pro Československý rozhlas i na gramofonové desky. Nejvíce mě dojalo, když se
Tony zamiloval do mé skladby Agogo, kterou si pak odvez s sebou do světa. Když jsem se dozvěděl
od pana ředitele Památníku Lidice, že na letošním Slavnostním koncertu pro Lidice přednesou
herci pár úryvků z knížky Evy Štolbové „Území cizího žalu“, napadlo mě, že bych to čtení mohl
propojit s hudbou a tak vznikl melodram „Vzpomínka na Tonyho Scotta“. Premiéra melodramu
byla 14. 6. 2013 v Lidicích s orchestrem Atlantis, dirigent Vitězslav Podrazil, Josef Vejdova
trio a Felix Slováček jr. na klarinet, recitovali Máša Málková a Josef Somr v režii Evy Štolbové
a Josefa Vejvody. Tony Scott, byl přední americký klarinetista, který často jezdil do Čech a do
Lidic se spisovatelkou Evou Štolbovou a setkával se zde s některými lidickými ženami. Postupně si
k tomuto místu vytvořil hluboký niterný vztah. Jako podklad pro melodram byly použity úryvky
z knihy Evy Štolbové „Území cizího žalu“, která je vyznáním obou umělců k Lidicím a současně
nijak nezastírá jejich vzájemný milostný vztah. Herecké obsazení talentovanou Mášou Málkovou
a zkušeným Josefem Somrem slibuje skvostný umělecký zážitek.
Josef Vejvoda
Herecké obsazení: Máša Málková, Josef Somr
Hrají: Josef Vejvoda - bící, Felix Slováček jr. - klarinet, Vjačeslav Grochovskij jr. - klavír,
Miloslav Ištvan Quartett, Petr Kořínek - kontrabas
HOMMAGE A´ KAREL KRAUTGARTNER
Před časem mě pan prof. Hlaváč požádal o skladbu HOMMAGE a´ Karel Krautgarter. Měla to
být skladba pro klarinet, sopran sax a alt sax, s doprovodem smyčcového kvarteta nebo kvinteta.
Rád jsem mu toto přání splnil, protože jsem K. Krautgartera osobně znal, byli jsme přátelé,
stýkali jsme se i v době, když už žil v Německu. Poznali jsme na soutěži mladých jazzových
muzikantů v roce 1967, kterou jsem tenkrát na bicí nástroje vyhrál. Několikrát mě později
přizval i ke spolupráci s Big Bandem Čs. rozhlasu. Skladba měla premiéru na Pražském jaru
v roce 2012. Josef Vejvoda
SMYČCOVÝ KVARTET „1951”
Miloslav Ištvan dokončil kvartet na začátku 4. Ročníku JAMU (25. Září 1951) a původně ho
jednoduše pojmenoval Smyčcový kvartet. Je to rozsáhlé dílo o 4. větách (Allegro, Adagio, PrestoMeno mosso, Allegro – Agitato) o délce cca 20´. Přestože v roce 1957 uvádí tuto skladbu spolu
s Československou suitou, Symfonií a kantátou Neprojdou váleční žháři, jako dílo reprezentujíc
í tvůrčí období 1950-1953, do svého seznamu artificiálních kompozic (založeného v roce 1979)
ho už nezanesl. V kvartetu samozřejmě není ideologie prvoplánově programována, ale lze z něho
vyčíst zmíněnou fascinaci folklorem, která z něho sálá od prvního taktu. Premiéru tohoto díla
provedlo 30. 1. 1953 v Brně Doležalovo kvarteto (Josef Doležal, Karel Chalupa, Otto Mazurek,
František Kopečný). Současné pojmenování kompozice, tedy Smyčcový kvartet „1951“ vzniklo
z iniciativy souboru Miloslav Ištvan Quartett především z praktických důvodů rozlišení od
kompozice Smyčcový kvartet z roku 1963.
Štěpán Filípek
E. F. NÁPRAVNÍK
(24. 8. 1839 – 23. 11. 1916)
Eduard Nápravník se narodil
v rodině učitele v Býšti u Hradce
Králové. Již v mládí projevil
výrazný hudební talent a tak
od roku 1850 žil u svého strýce
v Pardubicích, kde se učil hře na
klavír a varhany. Po smrti rodičů
v roce 1853 začal na radu svého
příbuzného
studovat
reálné
gymnázium a varhanickou školu
v Praze. Jeho učiteli byli K. F. Pietsche a F. Blažek. Protože se na varhanické škole tehdy
nevyučoval klavír, studoval ještě klavír v Hudebním ústavu Petra Maydla. V této škole se také
již v sedmnácti letech stal učitelem. Během své pedagogické činnosti se Eduard Nápravník
účastnil veškerého hudebního života v Praze a začal komponovat. Kompozici a instrumentaci
studoval soukromě u Jana Bedřicha Kittla. V roce 1861 obdržel nabídku stát se kapelníkem
v soukromém orchestru knížete Nikolaje B. Jusupova v Petrohradě. Po dvouletém působení
v knížecím orchestru náhodně zaskočil za klavíristu carského Mariinského divadla a již
v roce 1862, ve svých 23 letech, se stává varhaníkem a pomocníkem kapelníka Mariinského
divadla. Tímto kapelníkem, který způsobil zásadní zlom v Nápravníkově životě byl otec
skladatele Anatolije Konstantinoviče Ljadova. Jako dirigent carského divadla debutoval
v roce 1864 nastudováním Mozartova Dona Giovanniho. V roce 1867 byl potvrzen
jako druhý kapelník a za necelé dva roky, tedy ve svých 30 letech, byl jmenován prvním
kapelníkem. Jeho působení v čele tohoto orchestru se podle svědectví současníků stalo
vrcholnou érou v hudebních dějinách carské opery. Za svého padesátiletého působení
v Marinském divadle nastudoval a uvedl 80 premiér, z toho 45 oper ruských. Měl pověst
znamenitého dirigenta a ruští skladatelé si jeho práce vysoce cenili. Prokázal vynikající vkus
při výběru novinek k nastudování. Pod jeho vedením divadlo uvádělo díla, která se záhy
stala součástí světového repertoáru. Uvedl na scénu opery Dargomyžského, Musorgského,
Rimského-Korsakova i Čajkovského. P. I. Čajkovskij se stal jeho důvěrným přítelem.
Nápravník uvedl na scénu všechny jeho opery. Opera Panna Orleánská je dedikována přímo
Nápravníkovi a Nápravník řídil i premiéru slavné Symfonie č. 6, „Patetické“. Snažil se dostat
na scénu i české opery (Prodaná nevěsta, Dalibor), ale ty u ruského obecenstva neměly velký
úspěch. Kromě svého působení v opeře řídil koncerty Carské ruské hudební společnosti,
Červeného kříže a Vlastenecké společnosti. V roce 1898 získal dědičný šlechtický titul, byl
vyznamenán zlatou medailí a k příležitosti padesátého výročí své umělecké činnosti v Rusku
byl jmenován zasloužilým umělcem carských divadel. V Rusku se i oženil. Vzal si zpěvačku
carské opery Olgu Šreděrovou a děti již byly vychovány rusky. V Rusku je dodnes jeho dílo
živé. Jeho opera Dubrovskij na text A. S. Puškina je trvalou součástí národního repertoáru.
Jeho život poznamenala řada tragických událostí. Těžko se smiřoval s úmrtím manželky
i synovou sebevraždou. Důsledkem vysokého pracovního zatížení bylo neurologické
onemocnění ramene, které mu postupně znemožnilo dirigování. Posledním představením
byla vlastní opera Francesca da Rimini v prosinci roku 1914. Operace byly neúspěšné a na
jejich následky také Eduard Nápravník 23. listopadu 1916 ve věku 77 let zemřel.
6th INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL OF
august 2014 - march 2015
EDUARDNÁPRAVNÍK
FELIX SLOVÁČEK
FELIX SLOVÁČEK JR.
19. 3. 2015 v 18:00
slovPL_def
13.1.2011 21:52
Stránka 1
felix slováãek
RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY
A KULTURY V PRAZE
Lukáš Sommer - Saxofontána - concertino pro otce
a syna Slováčkovi - SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Photo & Design © Antalovsk˘ch, 2011
Dvořákův komorní orchestr
Vjačeslav Grochovskij jr. - klavír
Marina Grochovská - klavír
Jaroslav Vodňanský - dirigent
www.NAPRAVNIKFESTIVAL.cz
www.rsvk.cz
6-ой Международный музыкальный фестиваль
август 2014 - март 2015
ЭдуардаНаправника
LUKÁŠ SOMMER
je přední osobnost mladé skladatelské generace. Jeho
tvůrčí záběr zahrnuje jak hudbu klasickou, tak častou
aranžérskou činnost a v neposlední řadě je autorem
unikátního kytarového recitálu. Jako kytarista pravidelně
koncertuje v České republice i v zahraničí. Od roku 1998
studoval na Konzervatoři České Budějovice kytaru ve
třídě prof. Vilmy Manové a kompozici ve třídě prof. Jiřího
Churáčka. V roce 2003 studoval jeden rok ve třídě prof.
Věroslava Neumanna na Pražské konzervatoři. V roce
2009 zakončil studium skladby na Akademii múzických
umění v kompoziční třídě prof. Ivana Kurze. Je autorem
hudby orchestrální, komorní, vokální a instruktivní.
Vedle pravidelných uvedení na domácí scéně zazněla
jeho hudba v Tokiu, Amsterdamu, Paříži, Vídni, Torontu,
Soulu, Bratislavě, Selbu, či Bremerhaven. Jeho partitury
pravidelně vycházejí v nakladatelstvích Kopp edition, Talacko edition a Nakladatelství
ČRo. Sommer je též vyhledávaným aranžérem populární a filmové hudby, pracuje pro naše
i světové prestižní agentury. Z domácích projektů jmenujme spolupráci se skladatelem
a producentem Ondřejem Soukupem, skupinou Nezmaři, Annou K, Karlem Maříkem ad.
V roce 2012 Sommer založil aranžérskou divizi Tone.Point, se kterou zrealizoval některé
mezinárodní projekty pro Indický, Americký a Čínský trh. V roce 2011 napsal na objednávku
festivalu Pražské Jaro flétnový koncert Dopis otci, stal se tak nejmladším osloveným autorem
festivalové historie. Jeho ženou je hudební skladatelka Marie Sommerová, se kterou má syna
Matyáše a dceru Julii.
Světová premiéra: Saxofontána – concertino pro otce a syna Slováčkovi
“Saxofontána vzniká po vyslechnutí společného koncertu otce a syna Slováčkových na
Mezinárodním hudebním festivalu Eduarda Nápravníka. Jistě, že je na místě napsat virtuózní
dvojkoncert. Mě ale připadá motiv otec – syn natolik silný – a pro mě osobně také podstatný
– že vznikne také skladba se zámlkami, tichým dialogem i mohutným unisonem.”
Lukáš Sommer
LENKA PIXOVÁ
Vstupenky, produkce
email: [email protected], [email protected]
tel.: +420 603 852 078
www.napravnikfestival.cz
www.facebook.com/IMFNapravnik
Bulletin: Felix Slováček jr., Lenka Pixová
Produkce: Felix Slováček jr., Vjačeslav Grochovskij jr.
ČESKÁ SPOŘITELNA VÁS ZVE NA MUZIKÁL
BARTÁK
Alena a Jan PIXOVI
Zdeněk
Na motivy pohádky H.
CH. Andersena , režie: Lumír
HYBERNIA
OLŠOVSKÝ
v Divadle
od 2O. září 2O14
v titulní roli: Dagmar Patrasová / Mahulena Bočanová
dále hrají: Sabina Laurinová, Linda Finková, Lumír Olšovský, Felix Slováček jr., Michaela Nosková, Martina Pártlová, Vlasta Žehrová, Ivana Korolová, Michaela Sejnová,
Anna Julie Slováčková, Peter Strenáčik, Daniel Barták, Jan Vlas, David Gránský, Jan Kopečný, Dita Hořínková, Eva Kleinová, Barbora Rajnišová, Michaela Zemánková, Eliška
Ochmanová, Kateřina Herčíková, Kateřina Průšová, Nika Peerová, Jan Franc, Filip Antonio, Sebastian Pošmourný
Company: Natália Hatalová, Barbora Šampalíková, Petra Vašková, Jana Tesařová, Karolína Fišerová, Filip Hořejš, Jakub Randák, Patrik Plešinger, Lukáš Kellner, Petr Ryšavý, Oldřich Smysl, Lukáš Adam, Jakub
Kudrnáč, Linda Hloušková, Michaela Zemánková, Pavel Pavlovský, Dalibor Kubečka
www.snehovakralovna.cz
GENERÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
PRAŽSKÝ
PARTNEŘI
GRAFIKA
6. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL EDUARDA NÁPRAVNÍKA 2014 – 2015
EDUARD NÁPRAVNÍK DĚTEM
23. 8. 2014, 18:00, Býšť u Pardubic – kostel sv. Jiří „Zahajovací koncert“
Eduard Nápravník Trio – Vjačeslav Grochovskij jr., Petr Nouzovský,
Felix Slováček jr., Kateřina Málková, prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
(J. S. Bach, E. F. Nápravník, V. Trojan, V. Grochovskij, B. Martinů)
9. 10. 2014, 19:30, Praha – Galerie HAMU „Koncert melodramů ve spolupráci
s Mezinárodním festivalem koncertního melodramu Praha“
Miloslav Ištvan Quartett, Jiří Hlaváč, Josef Vejvoda, Petr Kořínek, Vjačeslav
Grochovskij jr., Felix Slováček jr., Josef Somr, Máša Málková, Alfred Strejček
(M. Ištvan, J. Vejvoda, J. Hlaváč)
18. 10. 2014, 19:30, Sobotka – Městské divadlo Sobotka „Hudba napříč žánry,
filmové a světové melodie“
Vojtěch Szabó /SVK/, Felix Slováček jr., Vjačeslav Grochovskij jr.
(C. Debussy, C. Saint-Saëns, J. Massenet , S.V. Rachmaninov, A. Piazzolla,
O. Peterson, G. Ferrio, K. Svoboda, E. Morricone, J. Horner, Queen, a další)
3. 11. 2014, 17:00, Říčany – Městské kulturní středisko Labuť
„Výchovný koncert pro děti a mládež“
Vystoupí žáci ZUŠ Říčany a Eduard Nápravník Trio
7. 11. 2014, 14:00 – 16:00, Brno – JAMU „Master class“
Michail Utkin (violoncello) /RUS/ prof. Moskevské konzervatoře,
žák M. Rostropoviče, člen Moskevského tria
19:30, Brno – JAMU – aula, koncert
Michail Utkin /RUS/, Felix Slováček jr., Vjačeslav Grochovskij jr.
(L. v Beethoven, E. F. Nápravník, V. Grochovskij, V. Trojan)
13. 11. 2014, 19:30, Karlovy Vary – Lázně III „Koncert v rámci oslav výročí
180-ti let od založení KSO a roku české hudby“
Karlovarský symfonický orchestr, Michail Utkin /RUS/, Felix Slováček jr.,
Vjačeslav Grochovskij jr.
(E. F. Nápravník, V. Grochovskij, M. P. Musorgskij, M. I. Glinka)
7. 12. 2014, 17:00, Čestlice – kostel sv. Prokopa „Adventní koncert“
Vjačeslav Grochovskij jr., Felix Slováček jr., Kateřina Málková
(J. S. Bach, E. F. Nápravník, V. Grochovskij, B. Martinů, N. Rota,
W. de Azevedo a další)
10. 12. 2014, 10:00 a 19:00, Senohraby – Hotel S.E.N.
„Výchovný koncert pro školy, koncert slovenských lidových písní a světových
evergreenů“
Milan Olšiak (housle), Martin Olšiak (akordeon) /SVK/, Felix Slováček jr.
22. 1. 2015, 18:00, Praha – Ruské středisko vědy a kultury v Praze,
Křišťálový sál „Koncert vokální hudby“
Marina Vyskvorkinová (soprán), Jurij Kruglov (basbaryton), Pavlína Senić
(soprán), Marek Šulc (baryton), Marina Grochovská,
Vjačeslav Grochovskij jr., Felix Slováček jr.
(E. F. Nápravník, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák, S. V. Rachmaninov, V. Grochovskij,
E. Kálmán a další)
4. 3. 2015, 10:00, Praha – Atrium Žižkov „Výchovný koncert pro děti“
Felix Slováček jr., Vjačeslav Grochovskij jr.
19:30, Smetanovo trio, koncert
Jan Páleníček, Jitka Čechová, Jiří Vodička
(D. D. Šostakovič, B. Smetana, A. Dvořák)
19. 3. 2015, 18:00, Praha – Ruské středisko vědy a kultury v Praze, Velký sál
„Koncert Felixe Slováčka a Felixe Slováčka jr. – závěrečný koncert“
Dvořákův komorní orchestr, Jaroslav Vodňanský, Felix Slováček,
Felix Slováček jr., Vjačeslav Grochovskij jr., Marina Grochovská
Světová premiéra – Lukáš Sommer: Saxofontána – concertino pro otce a syna
Slováčkovi
(L. Sommer, A. K. Glazunov, V. Grochovskij, E. F. Nápravník, A. Marcello,
K. Svoboda, G. Ferrio, Z. Fibich, E. Morricone , V. Trojan a další)
FOTO:
Petr Perry Novotný, Obrjen.com
GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNEŘI
KARLOVARSKÝ
SYMFONICKÝ
ORCHESTR
AQUARIUS S.R.O.
MĚSTO
SOBOTKA
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
[email protected]
MEDIÁLNÍ PARTNER
Download

bulletin 6. ročník 2014-15