Č
Cz esk
11 ec ý s
9. h p
se C ol
Pr
zo ha ek
20 og
na m p
13 ra
/ ber ro
11
k
/2 mo
9t M om
01 vý
us o
h
4
se ic rn
ka
as S í
ta
on oc hu
lo
ie d
g
ty bu
/
Se
as
on
Gu
id
e
ty
ie
P
20 rog
13 ra
/2 mo
01 vý
4
ka
ta
lo
g
/
Se
as
on
Gu
id
e
C
Cz zec
11 ec h P
9. h
se C hilh
zo ha a
na m rm
/ ber on
11
9t M ic
h us
se ic
as S
on oc
Rezidenčním souborem sezony
2013 –2014 je světoznámý
Pavel Haas Quartet, laureát několika špičkových mezinárodních
interpretačních soutěží a host
špičkových pódií Evropy i zámoří.
V našich koncertních řadách se
soubor představí dvakrát, potřetí
pak ve společném koncertě
s mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro 2014. Bude
to právě druhá část naší sezony,
která je poznamenána významným výročím – Rokem české hudby
2014. Proto některé večery nesou
zmíněný titul už ve svém názvu
nebo jsou zvýrazněny titulem
Klenoty české komorní hudby.
V jejich rámci se uskuteční například koncerty k 25. výročí vzniku
Škampova kvarteta, koncert
k neuvěřitelnému 90. výročí Českého noneta a rovněž večer, který
připomene 100. výročí narození
světoznámého českého dirigenta
a skladatele Rafaela Kubelíka.
13
20
Václav Vonášek fagot
Trio Arundo
4
01
/2
Z
je řizo
M va
in te
Th
ist le
is e M
er m
th
sv Če
e ini
o sk
In st
ku é
co ry
ltu fil
rp of
ry har
or C
Če m
at ul
or tu
sk on
é ie
of re
re
th of
pu
e th
bl
Cz e
ik
ec Cz
y
e
h
Ph ch
ilh Re
ar pu
m bl
on ic
ic
C
Cz zec
11 ec h P
9. h
se C hilh
zo ha a
na m rm
/ ber on
11
9t M ic
h us
se ic
as S
on oc
ie
ty
Český spolek pro komorní hudbu
Úvodní slovo
Vážení posluchači a příznivci intimního světa komorní hudby,
otevíráte program, který ve své 119. sezoně představuje veřejnosti Český spolek pro
komorní hudbu – jeden z našich prestižních a renomovaných koncertních pořadatelů.
Dlouholetá tradice, sahající až do posledního desetiletí 19. století, nás zavazuje prezentovat
v tvůrčí i interpretační sféře maximální uměleckou kvalitu, uvádět na koncertní pódia
Dvořákovy a Sukovy síně Rudolfina i do Sálu Martinů HAMU v Lichtenštejnském paláci
jen prvotřídní sólisty a soubory a přinášet nejen hudební díla minulosti, ale se stejnou
intenzitou také ověřené kompozice skladatelů 20. století i tvorbu nejnovější, v níž se odráží
naše současnost. Realizaci těchto náročných a ambiciózních záměrů nám umožňuje
úzký vztah k České filharmonii, která je nejen garantem našich projektů, ale i subjektem,
jenž respektuje svébytnost Spolku v kontextu hudebního života. Ve sféře komorní hudby
chce tak Spolek podobně jako v uplynulých letech aktivně přispívat k tváři filharmonie
jako vrcholné kulturní instituce České republiky.
Rezidenčním souborem sezony 2013–2014 je světoznámý Pavel Haas Quartet, laureát
několika špičkových mezinárodních interpretačních soutěží a host špičkových pódií Evropy
i zámoří. V našich koncertních řadách se soubor představí dvakrát, potřetí pak ve
společném koncertě s Mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro 2014. Bude to právě
druhá část naší sezony, která je poznamenána významným výročím – Rokem české
hudby 2014. Proto některé večery nesou zmíněný titul už ve svém názvu nebo jsou
zvýrazněny titulem Klenoty české komorní hudby. V jejich rámci se uskuteční například
koncerty k 25. výročí vzniku Škampova kvarteta, koncert k neuvěřitelnému 90. výročí
Českého noneta a rovněž večer, který připomene 100. výročí narození světoznámého
českého dirigenta a skladatele Rafaela Kubelíka. Také 50. výročí umělecké činnosti,
které oslaví Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů, se jistě zařadí mezi prvořadé
hudební události.
V nadcházející sezoně s potěšením uvítáme další elitní české ansámbly, jejichž ohlas
dávno přesáhl hranice státu – Smetanovo trio, Kvarteto Martinů, z dalších pak znamenité
Heroldovo kvarteto, nositele Ceny ČSKH v roce 2011 – dechové Trio Arundo či nositele
10
11
téže ceny za rok 2010 – Orbis trio. Pečlivý pohled na celoroční spolkový program
odkrývá i četné další zajímavosti a dramaturgické záměry: zvýšený zájem posluchačů
jistě vzbudí večer klavírní tvorby Bedřicha Smetany v podání smetanovské specialistky
Jitky Čechové, která právě dokončuje k blížícímu se 190. výročí narození autora
kompletní nahrávku jeho klavírního odkazu. A protože v Praze málo pěstované
písňové recitaly se právem setkávají u spolkového obecenstva se zvýšeným zájmem,
nabídneme tentokrát vystoupení vídeňské sopranistky Ildikó Raimondi a našich
předních sólistů Michaely Kapustové a Romana Janála. Ochuzeni však nebudou ani
vyznavači virtuózní houslové interpretace: v tomto oboru se na pódiích Spolku setkáte
s mistrovským uměním Ivana Ženatého, německé sólistky Sofie Jaffé a koncertního
mistra Českého filharmonie Miroslava Vilímce jako uměleckého vedoucího souboru
Tre Violini. K pestrosti repertoárové nabídky přispějí Komorní orchestr Bohuslava
Martinů z Brna, mladé těleso Komorní orchestr Quattro nebo Česká dechová harmonie,
s níž si vychutnáme mistrovskou hráčskou kvalitu členů našeho prvního orchestru.
Jsem přesvědčen, že společně s velkými komorními díly nejvýznamnějších českých
mistrů budou v programech Spolku s porozuměním přijaty rovněž skladby takových
znamenitých tvůrců jako jsou Luboš Sluka, Zdeněk Šesták, Petr Eben, Ivan Kurz, Jan
Málek, Jiří Gemrot, Milan Slavický, Evžen Zámečník a další.
Rada Českého spolku pro komorní hudbu, složená z předních osobností hudební
a vědecké sféry, připravovala sezonu s největší péčí a pozorností. Věřím, že její záměry
se odrazí a zhodnotí v příznivé reakci našich posluchačů a že každá návštěva v Rudolfinu
či Lichtenštejnském paláci Vám přinese potěšení z krásného hudebního zážitku a stane
se i příjemným společenským setkáním všech, kteří milují neuvěřitelně bohatý svět
komorní hudby.
PhDr. Ludvík Kašpárek
dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu
Czech Chamber Music Society
Introductory word
Dear audience, fans of the intimate world of chamber music,
The Czech Chamber Music Society, a prestigious and renowned organiser of concerts in
the Czech Republic, has prepared the programme for its 119th season. The long-term
tradition, dating back to the last decade of the 19th century, obliges us to present music of
top creative and performance quality, bring on to the concert stages of the Dvořák
and Suk Halls at the Rudolfinum and the Martinů Hall of the Academy of Performing
Arts at the Liechtenstein Palace first-class soloists and ensembles, playing musical works
of yesteryear, the time-proven pieces by 20th-century composers, as well as the latest
creations reflecting our present. We are able to materialise these ambitious and challenging
intentions owing to our close relation to the Czech Philharmonic Orchestra, which is not
only a guarantee of our projects but also a subject respecting the Society’s independence
within the context of musical life. As in previous years, this season too we aim in the
sphere of chamber music to actively co-create the profile of the Philharmonic as the Czech
Republic’s leading cultural institution.
The ensemble in residence of our 2013–14 season is the globally renowned Pavel Haas
Quartet, the laureate of several prestigious international competitions and a guest to
major stages in Europe and elsewhere around the world. The ensemble will be performing
twice within our concert series and will also appear at a joint concert within the Prague
Spring 2014 international music festival. The second part of the season will reflect
a significant musical event – Czech Music Year 2014. That is why some evenings bear this
heading in their title or are highlighted by the denomination “Gems of Czech Chamber
Music”. These will include concerts to mark the 25th anniversary of the Škampa Quartet,
a concert to mark the 90th anniversary of Czech Nonet and an evening that will celebrate
the 100th anniversary of the birth of the world-famous Czech conductor and composer
Rafael Kubelík. Of great significance too will be the 50th anniversary of the Bohuslav
Martinů Quartet.
In the forthcoming season, we will also extend a warm welcome to other superlative Czech
ensembles who have garnered acclaim beyond the borders of our country – the Smetana
Trio, the Martinů Quartet, as well as the Herold Quartet, Trio Arundo and the Orbis Trio,
12
13
the latter two of whom have recently received the Czech Chamber Music Society
Award. The Society’s programme for the next season includes numerous other alluring
events. One such is an evening featuring Bedřich Smetana’s piano works delivered by
the Smetana specialist Jitka Čechová, who on the occasion of the approaching 190th
anniversary of the composer’s birth is now putting the finishing touches to a complete
recording of his piano oeuvre. And since song recitals, despite being rarely held in
Prague, are attracting an ever increasing audience, we have in store performances
by the Viennese soprano Ildikó Raimondi and the prominent Czech soloists Michaela
Kapustová and Roman Janál. Those of you with a penchant for virtuoso violin playing
will have plenty to look forward to as well: the Society will be presenting the mastery
of Ivan Ženatý, the German soloist Sofia Jaffé and the Czech Philharmonic concert
master Miroslav Vilímec, artistic director of the ensemble Tre Violini. The repertoire
menu will be enriched by Brno’s Bohuslav Martinů Chamber Orchestra, the young
Quattro Chamber Orchestra and Czech Wind Harmony, who will demonstrate the top
quality of our prime orchestra’s players. I am convinced that alongside great chamber
works by the most distinguished Czech masters, the Czech Chamber Music Society’s
audience will also be pleased to hear pieces by such outstanding composers as
Luboš Sluka, Zdeněk Šesták, Petr Eben, Ivan Kurz, Jan Málek, Jiří Gemrot, Milan Slavický,
Evžen Zámečník, etc.
The Czech Chamber Music Society Board, made up of eminent musicians and scholars,
has prepared the season’s programme with the utmost care and attention to detail.
I firmly believe that their intentions will result in positive responses of our audiences
and that every visit to the Rudolfinum or Liechtenstein Palace will delight you as a
wonderful musical experience and also be a pleasant social occasion for all those who
love the incredibly rich world of chamber music.
PhDr. Ludvík Kašpárek
Dramaturge, Czech Chamber Music Society
Obsah / Content
17 Kalendárium koncertů
Concert Schedule
18
Kalendárium koncertů / Concert Schedule
29 Abonentní koncerty
Subscriber Concerts
30
36
42
46
Cyklus I / Cycle I
Cyklus II / Cycle II
Hudební podvečery / Musical Matinées
Dopolední koncerty / Morning Concerts
53 Mimořádné koncerty
Special Concerts
58 Informace / Information
60
61
62
63
64
66
67
68
Informace o vstupenkách / Ticket information
Pokladna / Box Office
Dopravní informace / How to find us
Mapa / Map
Dvořákova síň / Dvořák Hall
Sukova síň / Suk Hall
Sál Martinů / Martinů Hall
Kontakty / Contacts
13
20
Ivan Sequardt hoboj
Česká dechová harmonie
4
01
/2
K
Co ale
nc nd
er ári
t S um
ch k
ed on
ul ce
e rt
ů
Č
Cz esk
ec á fi
Če
h
Ph lha
Cz sk
ilh rm
11 ec ý s
9. h p
ar on
se C ol
m ie
zo ha ek
on
na m p
ic
/ ber ro
11
k
9t M om
u
h
se sic orn
as S í
on oc hu
ie d
ty bu
Kalendárium koncertů
Concert Schedule
Říjen / October 2013
18
19
Listopad / November 2013
Po / Mo
7. 10. 2013
I –1
19:30
Dvořákova síň
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Brahms – Schubert
Danjulo Ishizaka violoncello
Pavel Haas Quartet
St / We
6. 11. 2013
II –2
19:30
Dvořákova síň
Respighi – Bodorová – Schönberg
Soňa Červená mluvené slovo
Komorní orchestr Quattro
Marek Štilec dirigent
St / We
HP –1
Koncert k 85. narozeninám Luboše Sluky
Schubert – Sluka
Heroldovo kvarteto
Po / Mo
I –2
11. 11. 2013
19:30
Dvořákova síň
Mozart – Šesták – Triebensee – Jacob
Česká dechová harmonie
Speer – Michna – Vejvanovský – Pezel – Černohorský –
Crespo – Mascagni – Michel – Small – Jacob –
Travis – Bártek – Kozel – Rybrant
Sdružení hlubokých žestů České filharmonie
Marie Červová varhany
St / We
HP –2
13. 11. 2013
17:30
Sukova síň
Dvořák – Janáček – Suk – Chopin
Karel Vrtiška klavír
So / Sa
DK –2
16. 11. 2013
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
Telemann – K. Stamic – Leclair –
Bartók – Klein – Spohr
Tre Violini
9. 10. 2013
17:30
Sukova síň
So / Sa
19. 10. 2013
DK –1
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
St / We
23. 10. 2013
II –1
19:30
Dvořákova síň
Beethoven – Málek – Tanějev
Olga Vinokurov klavír
Kvarteto Martinů
St / We
27. 11. 2013
II –3
19:30
Dvořákova síň
Schumann – R. Strauss
Ivan Ženatý housle
Sandra Shapiro klavír
Kalendárium koncertů
Concert Schedule
Prosinec / December 2013
St / We
HP –3
4. 12. 2013
17:30
Sukova síň
Messiaen – Beethoven – Prokofjev – Ravel
Sofia Jaffé housle
Björn Lehmann klavír
Po / Mo
I –3
9. 12. 2013
19:30
Dvořákova síň
Suk – Ravel – Dvořák
Smetanovo trio
So / Sa
DK –3
14. 12. 2013
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
Koncert nositele Ceny ČSKH pro rok 2011
Mozart – Bach – Yun – Schulhoff
Trio Arundo
Ne / Su
15. 12. 2013 10:00
neděle
Dvořákova síň
Bonusový koncert / Special Concert
Haydn – Kurz – Schubert
Maximilian Hornung violoncello
Doležalovo kvarteto
20
21
Leden / January 2014
Po / Mo
13. 1. 2014
I –4
19:30
Dvořákova síň
Klenoty české komorní hudby
Koncert k 25. výročí vzniku souboru
Suk – Martinů – Dvořák
Petr Ries kontrabas
Škampovo kvarteto
St / We
15. 1. 2014
II – 4
19:30
Dvořákova síň
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Klenoty české komorní hudby
Smetana – Dvořák – Haas
Pavel Haas Quartet
So / Sa
DK –4
18. 1. 2014
Koncert ke 40. výročí vzniku souboru
10:30
Martinů – Suk – Brahms
Lichtenštejnský
Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů
palác
sál Martinů
St / We
22. 1. 2014
HP –4
17:30
Sukova síň
Haydn – Mozart – Beethoven – Milhaud –
Krejčí – L. Hurník
Jan Simon klavír
Pražské dechové trio
Kalendárium koncertů
Concert Schedule
Únor / February 2014
St / We
5. 2. 2014
HP –5
17:30
Sukova síň
Eben – Salzedo – Gemrot – Haas – Albéniz
Kateřina Englichová harfa
Vilém Veverka hoboj
Martin Kasík klavír
St / We
12. 2. 2014
II –5
19:30
Dvořákova síň
Písňový recitál
Brahms – Dvořák – Brahms – Mahler – Janáček
Michaela Kapustová mezzosoprán
Roman Janál baryton
Karel Košárek klavír
Po / Mo
17. 2. 2014
I –5
19:30
Dvořákova síň
Rok české hudby
Kohout – J. V. Stamic – Martinů – Zámečník – Janáček
Lubomír Čermák housle
Komorní orchestr
Bohuslava Martinů Brno
So / Sa
22. 2. 2014
DK –5
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
Koncert účastníků Orchestrální akademie
České filharmonie
Program v jednání
Orchestr členů Orchestrální akademie
České filharmonie
Vojtěch Jouza dirigent
22
23
Březen / March 2014
St / We
5. 3. 2014
HP –6
17:30
Sukova síň
Koncert vítězů soutěže Nadace
Bohuslava Martinů 2012 (obor violoncello)
Program v jednání
Robert Kružík 1. cena
Eduard Šístek 2. cena
Po / Mo
I –6
10. 3. 2014
19:30
Dvořákova síň
Klenoty české klavírní hudby
Smetana
Jitka Čechová klavír
So / Sa
DK –6
15. 3. 2014
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
Devienne – Brahms – Horovitz –
Wajsar – Kovács
Karel Dohnal klarinet
Martin Kasík klavír
St / We
26. 3. 2014
II –6
19:30
Dvořákova síň
Klenoty české komorní hudby
Koncert k 90. výročí vzniku souboru
Martinů – Janáček – Prokofjev – Dvořák
Adam Skoumal klavír
České noneto
Kalendárium koncertů
Concert Schedule
Duben / April 2014
So / Sa
DK –7
12. 4. 2014
10:30
Lichtenštejnský
palác
sál Martinů
Po / Mo
14. 4. 2014
I –7
19:30
Dvořákova síň
Koncert laureátů
Mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro 2013
(obor lesní roh, varhany)
Písňový recitál
Mozart – Schumann – Schubert – Tomášek
Ildikó Raimondi soprán
Květa Novotná klavír
spoluúčinkuje Jan Adamus hoboj
St / We
HP –7
16. 4. 2014
Beethoven – M. Slavický – Šostakovič
17:30
Orbis trio
Sukova síň
Út / Tu
II –7
22. 4. 2014
19:30
mimořádně
úterý
Dvořákova síň
Klenoty české komorní hudby
K 100. výročí narození dirigenta
a skladatele Rafaela Kubelíka
Novák – Kubelík – Dvořák
Kubelíkovo trio
24
25
Květen / May 2014
Čt / Th
22. 5. 2014
19:30
Dvořákova síň
Mimořádný koncert ve spolupráci
s Mezinárodním hudebním festivalem
Pražské jaro 2014
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Šostakovič – Dvořák – Beethoven
Pavel Haas Quartet
Tr
io
Č
Cz esk
11 ec ý s
9. h p
se Ch ole
zo a k
na mb pr
e o
/
11 r M ko
9t
h us mo
se ic rn
as So í h
on c u
ie db
ty u
ko Č
m es
or ký
ní sp
hu ol
db ek
u
Eb
en
N
pr osi
o te
ko l C
Eb
m en
en
or y
Te
T
ní Če
ri
Ro re
o
hu sk
z
M m ie
db éh
ar an Fi
u os
ké P al
pr p
ta at ov
o ol
o
Ku čk á k
ro ku
b í a l av
k
h
20
no o ír
u
12
vá s
-V le
rb
ko
vá
vi
ol
on
ce
llo
pr
o
Zdeněk Divoký lesní roh
Česká dechová harmonie
13
20
Lukáš Moťka trombon
Sdružení hlubokých žesťů ČF
01
4
/2
C
Cy ykl
H kl us
D ud us I /
op eb II C
ol ní / C yc
ed p y le
ní od cle I
ko ve II
nc čer
er y
ty / M
/
M usi
or ca
ni l M
ng a
Co tin
nc ée
er s
ts
Č
Cz esk
ec á fi
Če
h
Ph lha
Cz sk
ilh rm
11 ec ý s
9. h p
ar on
se C ol
m ie
zo ha ek
on
na m p
ic
/ ber ro
11
k
9t M om
h us o
se ic rn
as S í
on oc hu
ie d
ty bu
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Cyklus I / Cycle I
I
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Johannes Brahms: Smyčcový kvartet č. 2 a moll op. 51
Franz Schubert: Smyčcový kvintet C dur op. posth. 163 D 956
Danjulo Ishizaka violoncello
Pavel Haas Quartet
I 2
11. 11. 2013
Wolfgang Amadeus Mozart (upr. Jan Vent):
Předehra k opeře Figarova svatba
Zdeněk Šesták: Partita capricciosa (Hommage à Jan Vent)
Joseph Triebensee: Partita in Dis
Gordon Jacob: Divertimento in Es
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda Es dur KV 375
Česká dechová harmonie
I 3
9. 12. 2013
Josef Suk: Klavírní trio c moll op. 2
Maurice Ravel: Klavírní trio a moll
Antonín Dvořák: Klavírní trio f moll op. 65
Smetanovo trio
Jo
Ko
n
ce
rt
Fr ha
re
n
op an ne
zi
de
.p zS s
os ch Br
nč
th ub ah
ní
.1 e m
ho
63 rt s:
so
D : Sm Sm
ub
95 y yč
or
6 čc co
u
ov v
se
ý
ý
zo
kv kva
ny
in rt
te et
ČS
tC č
K
du . 2 a
H
r
m
ol
lo
p.
51
30
Č
D esk
a
Pa nj ý s
ve ulo po
l H Is le
aa hi k p
s za ro
Q ka k
ua v o
rt io mo
et lo
nc rní
el hu
lo
d
7. 10. 2013
D
Is an
hi ju
za lo
ka
Pa
Q ve
ua l
rt Ha
et a
s
I 1
bu
7 koncertů – pondělí – Dvořákova síň v 19:30
7 Concerts – Monday – Dvořák Hall at 7:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty od 50 do 250 Kč
Ceny abonentních vstupenek od 400 do 1400 Kč
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Cyklus I / Cycle I
I
7 koncertů – pondělí – Dvořákova síň v 19:30
7 Concerts – Monday – Dvořák Hall at 7:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty od 50 do 250 Kč
Ceny abonentních vstupenek od 400 do 1400 Kč
I 4
13. 1. 2014
Klenoty české komorní hudby
Koncert k 25. výročí vzniku souboru
Josef Suk: Meditace na staročeský chorál
Svatý Václave op. 35a
Bohuslav Martinů: Smyčcový kvartet č. 5 H 268
Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet G dur op. 77
Petr Ries kontrabas
Škampovo kvarteto
I 5
17. 2. 2014
Rok české hudby
Karel Kohout: Sinfonia in F
Jan Václav Stamic: Sinfonia G dur
Bohuslav Martinů: Sextet pro smyčcový orchestr H 224
Evžen Zámečník: Elegie per Jan Palach
pro housle a smyčce
Leoš Janáček: Idyla
Lubomír Čermák housle
Komorní orchestr Bohuslava Martinů
32
33
I 6
10. 3. 2014
Klenoty české klavírní hudby
Bedřich Smetana:
Lístky do památníku op. 2 – výběr:
č. 4 Allegro comodo,
č. 2 Moderato (Chanson)
Vytrvalá snaha z klavírního cyklu Črty op. 4 č. 4
Zádumčivost z klavírního cyklu Črty op. 5 č. 2
Rapsodie op. 5 č. 4
Sonáta g moll
Macbeth a čarodějnice. Skica ke scéně
ze Shakespeara
Sny. Klavírní cyklus
Jitka Čechová klavír
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Cyklus I / Cycle I
I
7 koncertů – pondělí – Dvořákova síň v 19:30
7 Concerts – Monday – Dvořák Hall at 7:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty od 50 do 250 Kč
Ceny abonentních vstupenek od 400 do 1400 Kč
I 7
14. 4. 2014
Písňový recitál
Wolfgang Amadeus Mozart:
Sub tuum praesidium. Offertorium pro soprán,
hoboj a klavír KV 198 / KV 158 b
An Chloe
Das Veilchen
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen
Liebhabers verbrannte
Abendempfindung
Robert Schumann:
Tři romance pro hoboj a klavír op. 94
Franz Schubert:
An den Mond
Heidenröslein
Der Fischer
Rastlose Liebe
Jan Václav Tomášek:
Das Geheimnis
Das Veilchen
Vorschlag zur Güte
Wanderers Nachtlied
Erlkönig
34
35
Franz Schubert:
Impromptu As dur č. 4 op. 90 pro klavír
Jan Václav Tomášek:
An den Mond
Heidenröslein
Der Fischer
Rastlose Liebe
Ildikó Raimondi soprán
Květa Novotná klavír
spoluúčinkuje Jan Adamus hoboj
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Cyklus II / Cycle II
II
7 koncertů – středa – Dvořákova síň v 19:30
7 Concerts – Wednesday – Dvořák Hall at 7:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty od 50 do 250 Kč
Ceny abonentních vstupenek od 400 do 1400 Kč
II 1
23. 10. 2013
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet f moll op. 95
Jan Málek: Smyčcový kvartet č. 3
Sergej Tanějev: Klavírní kvintet op. 30
36
37
II 4
15. 1. 2014
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Klenoty české komorní hudby
Olga Vinokurov klavír
Kvarteto Martinů
Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet Es dur „Slovanský“
op. 51 B 92
Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 2 „Z Opičích hor“ op. 7
II 2
6. 11. 2013
Pavel Haas Quartet
Ottorino Respighi: Staré árie a tance
Sylvie Bodorová: Kafkovy sny (Kafkas Träume),
melodram na texty Franze Kafky
Arnold Schönberg: Zjasněná noc op. 4
II 5
12. 2. 2014
Písňový recitál
Soňa Červená mluvené slovo
Komorní orchestr Quattro
Marek Štilec dirigent
II 3
27. 11. 2013
Robert Schumann: Tři romance pro housle a klavír
Sonáta d moll pro housle a klavír op. 121
Richard Strauss (upr. Váša Příhoda): Rosenkavalier
Richard Strauss: Sonáta Es dur pro housle a klavír
Johannes Brahms: Čtyři dueta pro alt a baryton op. 28
Antonín Dvořák: Cigánské melodie op. 55
Johanes Brahms: Osm cikánských písní op. 103
Gustav Mahler: Písně z cyklu Chlapcův
kouzelný roh (výběr)
Leoš Janáček: Ukvalské písně
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních (výběr)
Michaela Kapustová mezzosoprán
Roman Janál baryton
Karel Košárek klavír
Ivan Ženatý housle
Sandra Shapiro klavír
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Cyklus II / Cycle II
II
7 koncertů – středa – Dvořákova síň v 19:30 /
7 Concerts – Wednesday – Dvořák Hall at 7:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty od 50 do 250 Kč
Ceny abonentních vstupenek od 400 do 1400 Kč
Klenoty české komorní hudby
Koncert k 90. výročí vzniku souboru
Bohuslav Martinů: Nonet č. 2 H 374
Leoš Janáček: Concertino pro klavír, dvoje housle, violu,
klarinet, lesní roh a fagot
Sergej Prokofjev: Ouvertura na hebrejská témata
Antonín Dvořák: Serenáda E dur pro dvoje housle, violu,
kontrabas, klarinet, fagot, lesní roh a klavír op. 22
(rekonstrukce 1. verze)
Adam Skoumal klavír
České noneto
II 7
22. 4. 2014
výjimečně úterý
Klenoty české komorní hudby
K 100. výročí narození dirigenta a skladatele Rafaela Kubelíka
Vítězslav Novák: Klavírní trio d moll
„Quasi una ballata“ op. 27
Rafael Kubelík: Trio concertante
Antonín Dvořák: Klavírní trio B dur op. 21 B 51
Kubelíkovo trio
22
K
26. 3. 2014
.4
.2
01
K len
1 o
4
0
t
y
0.
V
Ru
č
í
t
vý es
do
Ra ěz
k
ro é
lfi
A fa sla
č
nt el
nu
í n ko
on K v N
m
Ku
m
a
u
o
ro o
,D
ín b
vá
be
r
e
z
D
vo
en ní
lík
vo lík: k: K
h
řá
íd u
ov
řá Tr la
ko
d
ir
o
k: io vír
by
i
va
tr
ge
c
n
K
io
la on í t
nt
sí
ví ce rio
ň
a
rn r
19
a
í t ta d m
s
:3
n
k
rio t
0
l
o
ad
e
ll
B
„Q
at
du
el
ua
ro
e
si
Ra
p.
un
fa
21
a
el
B
ba
a
51
lla
Ku
ta
be
“o
lík
p.
a
27
38
II 6
R
Če ezid
sk en
Pa
éh čn
Ve ve
o
í
sp so
l
M ro H
u
o
a
lk bo
P ar nik a
u
r
Pe ave ek Z a J s Q
pr se
te l N w arů ua
z
o
r
r J ik ie
ko on
ar l v be ško tet
m y
ůš io l 2 vá
or
l
ek a . h 1
ní
.
o
hu
vi
us ho
ol
u
db
le
sle
on
u
ce
llo
15
Ko . 1.
K nc 20
Be len er 14
A dř oty t re
„S nto ich če zid
Pa lov nín Sm sk en
ve an D e é k čn
Pa
l H sk vo ta om íh
ve
aa ý“ o řá na: o o s
lH
s: p. k: Sm rn ou
aa
Sm 51 Sm y í h bo
s
yč B yč čco udb ru
Q
co 92 co vý y se
ua
vý k
zo
vý
rt
et
ny
kv var
kv
ar te
ar
ČS
t
te
et t č
K
tč
.2
H
E
s
.2
d
d
ur m
„Z
ol
O
l
pi
čí
ch
ho
r“
op
.7
Č
Cz esk
11 ec ý s
9. h p
se Ch ole
7.
zo a k
na mb pr
Ko 10
.
e o
/
Jo nc 20
11 r M ko
Fr ha er 13
9
th us mo
op an nne t re
se ic rn
z
. p S s zi
as So í h
Pa
os ch Br de
on c u
th ub ah nč
ie db
D ve
ty u
an l
. 1 e m ní
63 rt s: ho
ju Ha
:
lo as
D Sm Sm so
Is Q
95 y yč u
hi u
6 čc co bo
za ar
ov v ru
ka tet
ý ýk s
kv va ez
vi
ol
in rt on
on
te et
tC č yČ
ce
llo
du . 2 a SK
r
m H
ol
lo
p.
5
1
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Hudební podvečery / Musical Matinées
HP
Franz Schubert: Smyčcový kvartet G dur op. posth. 161 D 887
Luboš Sluka: Smyčcový kvartet č. 2 „Přátelství“
Smyčcový kvartet č. 1 „Láska“
Heroldovo kvarteto
3
Koncert k 85. narozeninám Luboše Sluky
č.
42
2
9. 10. 2013
Antonín Dvořák: Humoresky op. 101 B 187 (výběr)
Leoš Janáček: V mlhách. Cyklus klavírních skladeb
Josef Suk: Jaro. Pět skladeb pro klavír op. 22
Fryderyk Chopin: Etudy op. 25
Karel Vrtiška klavír
HP 3 4. 12. 2013
Olivier Messiaen: Thème et variations pro housle a klavír
Ludwig van Beethoven: Sonáta Es dur pro klavír a housle
op. 12 č. 3
Sergej Prokofjev: Sonáta f moll pro housle a klavír op. 80
Maurice Ravel: Tzigane
Sofia Jaffé housle
Björn Lehmann klavír
So
fia
Ja
ff
é
HP 2 13. 11. 2013
O
Lu livi
S dw er
M erg ig Me
au ej va ss
ri Pr n iae
ce o B
n
Ra kofj eet : T
ve ev ho hè
v m
l:
:
Tz So en e e
ig ná : S t v
an ta o
a
e
f m nát riat
a
ol Es ion
lp
s
ro dur pro
ho pr h
us o ou
le kla sle
a vír a
kl
av a h kla
ír
o v
op us ír
. 8 le
0 op
.1
HP 1
Bj
Le ör
hm n
an
n
7 koncertů – středa – Sukova síň v 17:30
7 Concerts – Wednesday – Suk Hall at 5:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty 120 Kč a 140 Kč
Ceny abonentních vstupenek 760 Kč a 890 Kč
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Hudební podvečery / Musical Matinées
HP
Joseph Haydn: Trio in F
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in B č. 2
KV 439b /KV Anh. 229
Ludwig van Beethoven: Trio B dur pro klavír, klarinet
a fagot op. 11
Darius Milhaud: Suita pro hoboj, klarinet a fagot
Iša Krejčí: Trio Divertimento
Lukáš Hurník: Fusion music
Jan Simon klavír
Pražské dechové trio
HP 5 5. 2. 2014
Petr Eben: Ordo modalis pro hoboj a harfu
Carlos Salzedo: Sonáta pro harfu a klavír
Jiří Gemrot: Trio pro hoboj, klavír a harfu (premiéra)
Pavel Haas: Suita pro hoboj a klavír
Isaac Albéniz (upr. Otomar Kvěch): Španělská serenáda
pro klavír a harfu
Kateřina Englichová harfa
Vilém Veverka hoboj
Martin Kasík klavír
45
P
Ca etr
Jiř rlo Eb
Pa í G s S en:
Is ve em al O
pr aac l H ro zed rdo
a t
o
kl Alb as: : Tr o: S mo
av é
i
o d
ír ni Sui o p ná alis
z
ta ro ta
a
pr
ha (u p h
rf pr ro ob pro o h
u
. O h oj h ob
to obo , kl arf oj
m j av u a a
ar a k ír
k ha
Kv lav a h lav rfu
ěc ír arf ír
u
h)
(p
:Š
re
pa
m
ně
ié
ra
lsk
)
á
se
re
ná
da
44
pr
o
HP 4 22. 1. 2014
ko Č
m es
or ký
ní sp
hu ol
db ek
u K
En ate
gl řin
ic a
ho
vá
7 koncertů – středa – Sukova síň v 17:30
7 Concerts – Wednesday – Suk Hall at 5:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty 120 Kč a 140 Kč
Ceny abonentních vstupenek 760 Kč a 890 Kč
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Hudební podvečery / Musical Matinées
HP
Koncert vítězů soutěže
Nadace Bohuslava Martinů 2012 (obor violoncello)
Robert Kružík 1. cena
Eduard Šístek 2. cena
Program v jednání
HP 7 16. 4. 2014
Ludwig van Beethoven: Klavírní trio G dur op. 1 č. 2
Milan Slavický: ..ad vitam.. pro klavírní trio
Dmitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 2 e moll op. 67
Orbis trio
47
Lu
M dw
D ila ig
m n
i t S l va n
O
ri
r
j Š av i B e
bi
s
os ck et
tr
ta ý: ho
io
ko ..a ve
vi d v n:
č: it
Pe
K
K l a m l av
Pe tr
av . .
a
í
t
St r
V
írn pr rní
o
an M ilá
t
í
tr kl rio
is alí nk
io av G
la še o
í
č. rn d
v
v
u
Ga k v á h
2
í
e tri r o
lli iolo ou
m
o
p.
n
ol
1č
kl nce sle
lo
av ll
.2
p
o
ír
.6
7
46
pr
o
HP 6 5. 3. 2014
ko Č
m es
or ký
ní sp
hu ol
db ek
u
O
rb
is
tr
io
7 koncertů – středa – Sukova síň v 17:30
7 Concerts – Wednesday – Suk Hall at 5:30 p.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty 120 Kč a 140 Kč
Ceny abonentních vstupenek 760 Kč a 890 Kč
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Dopolední koncerty / Morning Concerts
DK
7 koncertů – sobota – Sál Martinů HAMU, Lichtenštejnský palác v 10:30
7 Concerts – Saturday – Martinů Hall, Liechtenstein Palace at 10:30 a.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty 120 Kč a 140 Kč
Ceny abonentních vstupenek 760 Kč a 890 Kč
DK 1
19. 10. 2013
Johann Georg Speer: Sonata in C
Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (výběr)
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata vespertina à 8
Jophann Christoph Pezel: Sonata in B
Bohuslav Matěj Černohorský: Regina coeli
Enrique Crespo: Bruckner etude
Pietro Mascagni: Intermezzo
Jean-François Michel: Hommage à Jean Tinguely
Charles Small: Conversation
Gordon Jacob: Trio for Trombones
Merle Travis: Stratos
Mojmír Bártek: Episoda
Václav Kozel: premiéra nové skladby
Stig Rybrant: Deep Brass Joke
Sdružení hlubokých žestů České filharmonie
Marie Červová varhany
48
49
DK 2 16. 11. 2013
Georg Philipp Telemann: Suita B dur pro troje housle
Karel Stamic: Dueto D dur op. 27 č. 1
Jean-Marie Leclair: Sonáta pro dvoje housle č. 4 F dur
Béla Bartók: Houslová dueta (výběr)
Gideon Klein (upr. Miroslav Vilímec): Smyčcové trio
pro troje housle
Louis Spohr: Duo concertante D dur
Tre Violini
DK 3 14. 12. 2013
Koncert nositele Ceny ČSKH pro rok 2011
Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento č. 3
B dur KV 229
Johann Sebastian Bach: Goldbergovské variace (výběr)
Isang Yun: Rondell
Ervin Schulhoff: Divertimento
Trio Arundo
Abonentní koncerty / Subscriber Concerts
Dopolední koncerty / Morning Concerts
DK
7 koncertů – sobota – Sál Martinů HAMU, Lichtenštejnský palác v 10:30
7 Concerts – Saturday – Martinů Hall, Liechtenstein Palace at 10:30 a.m.
Ceny vstupenek na jednotlivé koncerty 120 Kč a 140 Kč
Ceny abonentních vstupenek 760 Kč a 890 Kč
Koncert k 50. výročí vzniku souboru
Bohuslav Martinů: Klavírní kvartet č. 1 H 287
Josef Suk: Klavírní kvartet a moll op. 1
Johannes Brahms: Klavírní kvartet g moll op. 25
Klavírní kvarteto Bohuslava Martinů
DK 5 22. 2. 2014
DK 6
Orchestr členů Orchestrální akademie České filharmonie
Vojtěch Jouza dirigent
Program v jednání
François Devienne: Sonáta č. 1 c moll pro klarinet a klavír
Johanes Brahms: Sonáta Es dur pro klarinet a klavír op. 120 č. 2
Joseph Horovitz: Sonatina pro klarinet a klavír
Petr Wajsar: skladba pro klarinet a klavír (premiéra)
Béla Kovács: Benátský karneval (trošku jinak)
Karel Dohnal klarinet
Martin Kasík klavír
15. 3. 2014
DK 7 12. 4. 2014
Koncert laureátů Mezinárodní hudební soutěže
Pražské jaro 2013 (obor lesní roh, varhany)
51
2
50
Fr
Jo an
h
Jo a çoi
Pe sep nes s D
Bé tr h
B ev
la W Ho rah ien
a
Ko js ro m ne
vá a r v i t s : S : S
cs : sk z:
o o
: B la So ná nát
en db na ta a č
át a p tin Es . 1
sk ro a
d
p u cm
ý
ka kla ro r p ol
rn rin kla ro l p
ev et ri kl ro
n ar
al
k
(t a kl et a ine lar
ro av
i
t
šk ír kla a k net
u
(p vír la a
jin re
ví kl
r o av
ak m
i
p. ír
)
ér
a)
12
0
č.
DK 4 18. 1. 2014
Č
Cz esk
ec á fi
h
Če
Ph lha
Cz sk
ilh rm
11 ec ý s
ar on
9. h p
m ie
se C ol
on
zo ha ek
ic
na m p
/ ber ro
11
k
9t M om
u
h
se sic orn
as S í
on oc hu
ie d
ty bu
M
im
ko oř
nc ád
er né
ty
Sp
Co ec
nc ia
l
20
e
13
rt
/2
s
01
4
Jana Brožková hoboj
Mimořádné koncerty
Special Concerts
M
2 koncerty – Rudolfinum, Dvořákova síň
2 Concerts – Rudolfinum, Dvořák Hall
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet B dur
„Východ slunce“ op. 76 č. 4 Hob. III:78
Ivan Kurz: Smyčcový kvartet č. 4 „Adamu“ – premiéra
Franz Schubert: Smyčcový kvintet C dur
op. posth. 163 D 956
Maximilian Hornung violoncello
Doležalovo kvarteto
Bonusový koncert
S Doležalovým kvartetem bude spoluúčinkovat
německý violoncellista Maximilian Hornung,
koncertní mistr Symfonického orchestru
Bavorského rozhlasu. Pro abonenty Českého spolku
pro komorní hudbu a České filharmonie
je vstup zdarma.
Vstupenky je možno vyzvednout po předložení
abonentní vstupenky ČSKH nebo ČF v pokladně
Rudolfina (od pondělí do pátku 10–18 hodin).
Nabídka platí až do vyprodání vstupenek.
54
ce
“
10:00
un
Dvořákova síň
Jo
op sep
Iv . 7 h
Fr an 6 č Ha
op an Ku . 4 ydn
. p z S rz Ho : S
os ch : S b.
m
th ub my III: yč
. 1 e čc 78 co
63 rt o
vý
D : Sm vý
kv
95 y kv
ar
te
6 čc art
tB
ov e t
ý
–
du
kv pr
r„
in em
Vý
te
t C iér
ch
a
od
du
r
sl
M
15. 12. 2013
neděle
M
22. 5. 2014
čtvrtek
Dvořákova síň
19:30
Ve spolupráci s Mezinárodním hudebním
festivalem Pražské jaro 2014
Koncert rezidenčního souboru sezony ČSKH
Dmitrij Šostakovič: Smyčcový kvartet č. 1 C dur op. 49
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet F dur
op. 96 „Americký“
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet č. 2 e moll
op. 59 „Razumovský“
Pavel Haas Quartet
Mimořádný koncert
Pro abonenty Českého spolku pro komorní hudbu
je vstup zdarma. Vstupenky je možno vyzvednout
po předložení abonentní vstupenky ČSKH
v pokladně festivalu Pražské jaro v Rudolfinu
v den zahájení předprodeje vstupenek na Pražské jaro
(od pondělí do pátku 10–18 hodin).
Nabídka platí až do vyprodání vstupenek.
56
Č
Cz esk
11 ec ý s
9. h p
se Ch ole
zo a k
na mb pr
e o
/
11 r M ko
9t
h us mo
se ic rn
as So í h
on c u
ie db
ty u
2 koncerty – Rudolfinum, Dvořákova síň
2 Concerts – Rudolfinum, Dvořák Hall
D
A mit
n
Lu to rij
op dw nín Šo
. 5 ig D sta
9
v
„R van oř kov
az B ák ič
um ee : S : S
ov th my my
sk ov čc čc
ý “ e n ov ov
:S ý ý
m kva kva
yč r
r
co tet tet
vý F č.
kv du 1 C
ar r o d
te p ur
tč .9
o
. 2 6 „ p.
4
A
e
m me 9
ol ri
ck
l
ý“
Mimořádné koncerty
Special Concerts
M
Karel Malimánek tuba
Sdružení hlubokých žesťů ČF
In
Po for
D k m
M op lad ace
D ap rav na o
Su voř a / ní / B vs
S k ák M in ox tu
Ko ál M ova ov ap for O pen
m ffi k
nt a sí a s
ac ce ác
ak rti ň / íň
e
h
n
/
ty ů S
/
/
D
H
u
Ti
/ / M k vo
o
ck
Co
w
H
ř
et
to
nt art all ák
in
ac in
H
fi
fo
al
nd
ts ů H
l
rm
us
al
at
l
io
n
Č
Cz esk
ec á fi
h
Če
Ph lha
Cz sk
ilh rm
11 ec ý s
ar on
9. h p
m ie
se C ol
on
zo ha ek
ic
na m p
b
r
o
/ er
11
k
9t M om
u
h
se sic orn
as S í
on oc hu
ie d
ty bu
Informace o vstupenkách
Ticket information
Předplatné Českého spolku pro komorní hudbu
Jediným nákupem získáte vstupenku na všechny koncerty vybraného cyklu
Českého spolku pro komorní hudbu.
Koncertní cykly jsou uvedeny na stranách 30 až 50 tohoto katalogu.
Abonentní vstupenka přináší tyto výhody:
• cena abonentky zahrnuje slevu 25–40% na koncerty vybraného cyklu
• sleva ve výši 20% na jednotlivé koncerty České filharmonie
a Českého spolku pro komorní hudbu
• stejné sedadlo na všechny koncerty vybraného cyklu
• abonentní vstupenka je přenosná. Nemůžete-li některý z koncertů navštívit,
můžete abonentku zapůjčit.
• programový katalog na další sezónu Vám automaticky přijde poštou
Rezervace míst dosavadním abonentům
• abonentům předcházející koncertní sezony je jejich předplatné automaticky
rezervováno do 30. června 2013.
• abonentní vstupenky je možné vyzvednout a uhradit v pokladně Rudolfina
či bankovním převodem. Pro bezhotovostní platby kontaktujte Zákaznický servis.
Prodej abonentních vstupenek novým zájemcům
• prodej abonmá na sezónu 2013/2014 začíná v pondělí 15. dubna 2013
• nové abonentní vstupenky můžete zakoupit přímo v pokladně Rudolfina, objednat přes
internetový rezervační formulář nebo prostřednictvím Zákaznického servisu
Vstupenky na jednotlivé koncerty
rodej vstupenek na koncerty sezóny 2013 / 2014 začíná v pondělí 20. května 2013
•p
• vstupenky lze zakoupit přímo v pokladně Rudolfina nebo on-line
na www.ceskafilharmonie.cz
• vstupenky je možné rezervovat také on-line na www.ceskafilharmonie.cz
nebo prostřednictvím Zákaznického servisu
Pokladna
Box Office
60
61
Dárkové poukazy
Česká filharmonie nabízí dárkové poukazy v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč
Platnost dárkových poukazů je do 30. června 2014
Zákaznický servis České filharmonie
Zákaznický servis je k dispozici pro Vaše dotazy, objednávky abonentních
a individuálních vstupenek.
Tel.: +420 227 059 227
Fax: +420 227 059 327
E–mail: [email protected]
Pokladna Rudolfina / Rudolfinum Box Office
Otevírací doba
• v pracovní dny od 10:00 do 18:00 / červenec–srpen od 10:00 do 15:00
• v den konání koncertu České filharmonie nebo Českého spolku pro komorní hudbu
do začátku koncertu
• o víkendech a svátcích 2 hodiny před začátkem koncertu
• při dopoledních koncertech hodinu před začátkem koncertu
Do pokladen je bezbariérový přístup.
Opening hours
• On working days, from 10 am to 6 pm / July–August from 10 am to 3 pm.
• On the day of a Czech Philharmonic Orchestra or Czech Chamber Music Society concert,
until the beginning of the concert.
• At weekends and on state holidays, 2 hours prior to the beginning of the concert.
• In the case of morning concerts, one hour prior to the beginning of the concert.
There is barrier-free access to the box office.
Dopravní informace
How to find us
63
o
ov
ák
oř
stop
adu
Dv
mos
t
Starý židovský
hřbitov
Rudolfinum
Metro A
Staroměstská
Tram. 12, 20, 22
Mos
teck
á
Tram. 17, 18
most
ovnic
ká
Karlův
Vltava
ká
elits
Karm
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
www.ceskafilharmonie.cz
e-mail: [email protected]
17. li
esův
Tomášská
ovní
Sněm
Mán
Malostranské
náměstí
Lichtenštejnský
palác
ská
Metro A
Malostranská
Letenská
Nerudova
.
bř
ná
íž
Pař
jns
šte
ld
Va
ká
ov
Klár
rad
ý h Víta
.
žsk
Pra rála Sv
d
e
Kat
Bezbariérový vstup, vstup nevidomých, přístup na balkon
Personál Rudolfina ochotně vyhoví všem zvláštním požadavkům
a poskytne příslušnou asistenci.
schody
Vl
tav
a
mecké
Staré zá
ost
Chotkova
Budova Rudolfina je otevřena 1 hodinu před konáním koncertu, není-li uvedeno jinak.
ísta pro invalidní vozíky se nacházejí pouze v 1. řadě přízemí koncertního sálu,
•m
přístup je ze vstupenkové pokladny
• vstup nevidomých s vodicím psem do sálu je možný
• v případě problematického výstupu po schodišti na balkon požádejte
personál o asistenci
m
hův
Čec
Městská hromadná doprava: metro trasa A, tramvaj č. 17, 18, stanice Staroměstská
Individuální doprava: parkování v podzemních garážích na náměstí Jana Palacha
tel.: +420 222 328 687
Kříž
62
Vltava
Doprava a vstup do Rudolfina, sídla České filharmonie
Mapa / Map
Lichtenštejnský palác
Malostranské náměstí 258/13
118 00 Praha 1
Dvořákova síň / Dvořák Hall
Rudolfinum
64
65
Dvořákova síň (ceny v Kč)
Kategorie
Jednotlivé
vstupné
Abonmá
I.
250
1 400
II.
220
1 200
III.
180
1 000
IV.
150
850
V.
100
550
VI.
70
400
VII.
50
x
50
x
*místa pro
vozíčkáře
*seats for persons in wheelchairs
Sukova síň / Suk Hall
Rudolfinum
Sál Martinů / Martinů Hall
Lichtenštejnský palác
Liechtenstein Palace
66
Sukova síň (ceny v Kč)
1
1 2 3 4 5 6 7 8
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.
140
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
II.
120
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kategorie
Jednotlivé
vstupné
67
Sál Martinů,
Lichtenštejnský palác (ceny v Kč)
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
890
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
760
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Abonmá
místa pro vozíčkáře
seats for persons in wheelchairs
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kategorie
Jednotlivé
vstupné
Abonmá
I.
200
960
II.
180
860
Kontakty / Contacts
Rudolfinum
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
www.ceskafilharmonie.cz
e-mail: [email protected]
Telefonní ústředna
tel.: +420 227 059 111
Koncerty a předplatné
Informační servis
tel.: +420 227 059 227
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Pokladna
tel.: +420 227 059 352
fax: +420 227 059 291
e-mail: [email protected]
Český spolek
pro komorní hudbu
Tajemnice
Jana Klimtová
tel.: +420 227 059 343
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Dramaturg
PhDr. Ludvík Kašpárek
tel.: +420 603 423 926
e-mail: [email protected]
Předseda Rady ČSKH
Ing. Ivan Englich
tel.: +420 602 270 222
e-mail: [email protected]
68
69
Česká filharmonie
Generální ředitel
MgA. David Mareček, Ph.D.
Sekretariát ředitele
tel.: +420 227 059 201, 311
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Generální manažer
Mgr. Robert Hanč
tel.: +420 227 059 221
fax: +420 227 059 246
e-mail: [email protected]
Asistentka generálního manažera
Blanka Löblová
tel.:/fax: +420 227 059 246
e-mail: [email protected]
Tajemník orchestru
Ing. Bohumil Antony
tel.: +420 227 059 269
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Vedoucí koncertního oddělení
Mgr. Adéla Bartáková
tel.: +420 227 059 225, 379, 224
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Vedoucí hudebního archivu
Mgr. Pavlína Landová
tel.: +420 227 059 265, 383
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Vedoucí oddělení marketingu a PR
Petra Zindulková
tel.: +420 227 059 337
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Ekonomický náměstek
Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.
tel.: +420 227 059 206
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Vedoucí oddělení pronájmů
Marie Peřinová
tel.: +420 227 059 244, 207, 290
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
Nahrávací studio
Oldřich Slezák
tel.: +420 227 059 284
fax: +420 222 319 051
e-mail: [email protected]
TRADICE & ALTERNATIVA
Rozhovory s hvûzdami
i antihvûzdami
● Recenze hudebních, filmov˘ch
i kniÏních novinek
●
●
●
●
Pohledy do rozhlasového zákulisí
Rubriky osobností, které mají co fiíci
Programy âeského rozhlasu
i televize
PRAŽSKÝ
FI LHARMON ICKÝ
SBOR
& LUKÁŠ VASILEK
bernstein
kodály
janáček
Chichester Psalms
Missa brevis
Otčenáš
Firemní prodejna:
Reprezentaãní prodejna âeského rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2
Zásilkov˘ obchod:
Radioservis, a. s., Ol‰anská 5, 130 00 Praha 3
objednávkov˘ telefon: 221 551 348 (záznamník)
informace: 222 713 037, 724 819 319
e-mail: [email protected], [email protected]
www.radioservis-as.cz
Katalog za‰leme zdarma
www.radioser vis-as.cz
SIMPLY CLEVER
Nová ŠKODA Octavia
Fantastická symfonie jinak
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km
ŠKODA – ociální partner České lharmonie
www.skoda-auto.cz
facebook.com/skoda.cz
www.youtube.com/skodacz
Download

Český spolek pro komorní hudbu Czech