Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 1 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Ceny vyšetření níţe uvedené odpovídají úhradě 1,- Kč za bod.
Pokud jsou vyšetření ordinována lékařem, cenu je nutno vynásobit
koeficientem, který odpovídá úhradě za bod zdravotní pojišťovnou dle
platné úhradové vyhlášky (v roce 2013 0,70,- Kč/bod).
Pokud se jedná o vyšetření vyţádaná samoplátcem bez indikace lékaře,
cena je 1,10,- Kč/bod – násobí se koeficientem 1,1, kromě vyšetření
uvedených v tabulce na straně 8, která mají cenu pevně danou.
1. Materiál sérum – akreditované metody
Název vyšetření
Zkratka
Cena
Stanovení albuminu v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení ALP v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení ALT v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení celkového
cholesterolu v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení IgA v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení IgG v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení IgM v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení Na, K, CL v séru a
moči metodu ISE na analyzátoru
Cobas 6000
Stanovení kyseliny močové
v séru a moči na analyzátoru
Cobas 6000
Stanovení laktátdehydrogenázy
(LDH) v séru na analyzátoru
Cobas 6000
Stanovení močoviny v séru a
moči na analyzátoru Cobas 6000
S_ALB
15
S_ALP
18
S_ALT
18
S_CHOL
23
S_IGA
165
S_IGG
169
S_IGM
172
S_NA, S_K, S_CL
U_NA, U_K, U_CL
20; 22; 15
20; 22; 15
S_URIC
22
S_LD
22
S_UREA
18
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 2 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Název vyšetření
Zkratka
Cena
Stanovení myoglobinu v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení fosforu (P) v séru a
moči na analyzátoru Cobas 6000
Stanovení celkového PSA v séru
na analyzátoru Cobas 6000
Stanovení volného PSA v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení pronatriuretického
peptidu typu B (proBNP) v séru
na analyzátoru Cobas 6000
Stanovení thyreotropinu (TSH)
v séru na analyzátoru Cobas 6000
Stanovení volného tyroxinu
(FT4) v séru na analyzátoru
Cobas 6000
Stanovení transferinu v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení triglyceridů v séru na
analyzátoru Cobas 6000
Stanovení troponinu T v séru na
analyzátoru Cobas 6000
S_MYOG
290
S_P
17
S_TPSA
252
S_FPSA
394
S_BNP
850
S_TSH
173
S_FT4
180
S_TRF
165
S_TRIG
28
S_TNT
987
2. Materiál sérum – neakreditované metody:
Zkratka a název vyšetření
Cena
AI.1 index CHOL/HDL v séru
ABR (Astrup, acidobazická
rovnováha)
A/G Alb.-glob. kvocient v séru
S_AFP alfa-1-fetoprotein
P_AMON amoniak
AG_KOR Anion gap korigovaný _S
AG Anion gap_S
S_AHAV Anti-HAV celkové
S_HAVM Anti-HAv IgM
S_AHBC Anti-HBc celkové
S_HBC-M Anti-HBc (IgM)
Výpočet
70
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
Výpočet
181
81
Výpočet
Výpočet
382
382
283
382
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 3 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Zkratka a název vyšetření
Cena
S_AHBE Anti-HBe celkové
S_AHBS Anti-HBs
S_AHCV Anti-HCV celkové
S_ATPO Anti-mikrosomy_S
S_TRAK Anti-TSH receptor
S_ATG Anti-tyreoglobulin
S_B2MI Beta-2-mikroglobulin
S_BILC Bilirubin konjugovaný
S_BILT Bilirubin celkový
S_BILU Bilirubin nekonjugovaný
FW Sedimentace erytrocytů
BMI Body mass index
S_C-P C-peptid
S_C3 C3 složka komplementu
S_C4 C4 složka komplementu
S_C125 tumorový marker
S_C153 tumorový marker
S_C724 tumorový marker
S_CA.I Ca ionizovaný ISE
PU_CA Ca v punktátu
S_CIK Cirkulující imunokomplexy
S_CKMB CKMB hmotnostní
koncentrace
CL_KOR Chloridy korigované
EWC Clearance bezelektrolytové
vody
C_H2O Clearance bezsolutové vody
C_EL Clearance elektrolytová
GFMDRD Clearance kreatininu
odhad
GF Clearance kreatininu
C_OSM Clearance osmolální
COHB Karbonylhemoglobin
S_CROS Beta-Crosslaps
S_CYSC Cystatin C
S_DIGO Digoxin
ELFO Elektroforéza séra
S_EST Estradiol
282
282
382
411
585
391
265
15
16
Výpočet
14
Výpočet
187
165
171
495
495
495
44
19
34
84
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
221
588
277
274
92
194
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 4 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Zkratka a název vyšetření
Cena
S_ETOH
S_PHYT Fenytoin
S_FOL Kyselina listová
FE_CA Frakční exkrece Ca
FE_CL Frakční exkrece Cl
FE_K Frakční exkrece K
FE_Na Frakční exkrece Na
FE_P Frakční exkrece P
FE_H2O frakční exkrece vody
S_FSH Folikulotropin
GLOM.F Glomerulární filtrace korig.
GF/CYS Glomerulární filtrace odhad
K_GLU glukóza z kapilár. odběru
S_HBEA
S_HBSA „Australský antigen“
HBA1C Glykovaný hemoglobin
S_HCYS Homocystein
S_CHE Cholinesteráza
S_IgE Imunoglobulin E
S_IL-6 Interleukin 6
FAI Index volného testosteronu
S_CRBM Karbamazepin
S_CORT Kortizol
S_VALP Kyselina valproová
LK_LAC Laktát v likvoru
P_LAC Laktát
S_LDLC LDL cholesterol v séru
S_LH Luteinizační hormon
K_METH Methemoglobin
S_MG Hořčík
UA_KOR Neměřené anionty
korigované
UA Neměřené anionty
OGTT, Orální glukózový toleranční
test ,
OGTTG, Orální glukózový toleranční
test v graviditě
S_OSMO Osmolalita séra
228
444
246
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
Výpočet
158
Výpočet
Výpočet
15
233
233
203
473
17
346
1034
Výpočet
444
183
444
52
52
Výpočet
158
221
20
Výpočet
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
Výpočet
89
104
11
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 5 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Zkratka a název vyšetření
Cena
S_OSTEO Osteoklacin
PANDY Pandyho zkouška
S_ACET Paracetamol
S_PTH Parathormon
S_PALB Prealbumin
S_PRG Progesteron
S_PCT Prokalcitonin
S_PROL Prolaktin
LK_TP, PU_TP Protein celkový
v likvoru, v punktátu
S_S100
S_SHBG Sex. hormony váz. glob.
LK_SPE Spektrofotometrie likvoru
S_FT3 Volný trijodtyronin
S_FT4 Volný thyroxin
S_THEO Teofylin
S_TEST Testosteron
S_TG Thyreoglobulin
S_TPS Tkáňový antigen specifický
PU_UR Uráty v punktátu
PU_UREA Močovina v punktátu
S_FEVK Vazebná kapacita železa
S_B12 Vitamin B12
527
0
390
557
175
174
776
167
15
460
259
78
178
178
376
174
260
523
22
18
77
247
3. Materiál moč
Zkratka a název vyšetření
Cena
ACR v moči (index MALB/KREA)
U_AMP Amphetamin (drogový
skríning)
PU_AMS, U_AMS Amyláza
pankreatická v punktátu, v moči
U_BAR Barbituráty (drogový
skríning)
U_BZO Benzodiazepiny (drogový
skríning)
Výpočet
424
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
47
424
424
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 6 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Zkratka a název vyšetření
Cena
EL/U Elektroforéza moče
U_THC Kanabinoidy (drogový
skríning)
U_COC Kokain ((drogový skríning)
U_MTD Metadon (drogový skríning)
U_MAMP Metamphetamin (drogový
skríning)
U_MG, U_MG/D Hořčík
M.HAMB Moč – hamburg. sediment
M.CHEM Moč chemicky a sediment
U_OPI Opiáty (drogový skríning)
U_OSMO Osmolalita moče
U_TCAD Tricyklická antidepresiva
(drogový skríning)
102
424
424
424
424
20
31
30
424
11
424
4. Materiál stolice:
Zkratka a název vyšetření
Cena
ST_CAL Calprotectin
ST_OKK Okultní krvácení
kvantitativně
ST_TUKY Tukové kapénky ve stolici
ST_SVAL Vlákna svalová ve stolici
1034
101
31
31
5. Materiál punktát, mozkomíšní mok:
Zkratka a název vyšetření
Cena
PU_ALB, LK_ALB albumin
v punktátu, mozk. moku
PU_ALT ALT v punktátu
PU_AST AST v punktátu
LK_CL, POT_CL, PU_CL chloridy
v likvoru, potu, punktátu
LK_GLU, PU_GLU glukóza
v moku, punktátu
PU_GMT GMT v punktátu
PU_CHOL Cholesterol v punktátu
PU_K Draslík v punktátu
15
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
18
18
15
15
21
23
21
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Verze: 03
Strana 7 (celkem 8)
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Zkratka a název vyšetření
Cena
LK_KEB Koeficient energetické
bilance v moku
PU_KREA Kreatinin v punktátu
PU_URI Kyselina močová
v punktátu
LK_LAC Laktát v likvoru
PU_LD Laktátdehydrogenáza v
punktátu
LIKV Morfologie likvoru
PU_LPS Lipáza v punktátu
PU_NA Sodík v punktátu
PANDY Pandyho zkouška
LK_TP, PU_TP Protein celkový
v likvoru, v punktátu
LK_SPE Spektrofotometrie likvoru
PU_UR Uráty v punktátu
PU_UREA Močovina v punktátu
Výpočet
17
22
52
22
133
83
19
0
15
78
22
18
6. odběr, separace séra, sedimentace erytrocytů
Zkratka a název vyšetření
Cena
Odběr krve ze žíly - dospělý
Separace séra
FW Sedimentace erytrocytů
25
16
14
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Nemocnice Písek, a.s.
Oddělení klinické biochemie
Čapkova 589
397 23 Písek
F-OKB-134 CENÍK VYŠETŘENÍ
Název souboru: F-OKB-134 Ceník vyšetření
Verze: 03
Strana 8 (celkem 8)
7. Ceník laboratorních vyšetření na vyţádání klienta bez indikace
lékaře
Ţilní odběr
( přičítá se k ceně za jednotlivá
vyšetření )
Kapilární odběr
( přičítá se k ceně za jednotlivá
vyšetření )
Separace vzorku
(přičítá se k ceně za jednotlivá
vyšetření provedená ze žilního
odběru)
Glykémie
( hladina cukru v krvi )
HCG
( těhotenský test )
Cholesterol celkový
Triacylglyceroly
HDL cholesterol
PSA
( specifické vyšetření na karcinom
prostaty )
Kalcium
( vápník )
Chemické vyšetření moče +
mikroskopické vyšetření
močového sedimentu
Drogový screening z moči
( vyšetření na přítomnost 10ti
skupin drog a léčiv )
Zpracoval: MUDr. Pavel Malina
Datum: 2. 9. 2013
28,- Kč
22,- Kč
18,- Kč
17,- Kč
208,- Kč
26,- Kč
31,- Kč
55,- Kč
277,- Kč
21,- Kč
34,- Kč
1000,- Kč
Schválil: MUDr. Pavel Malina
Download

Ceny vyšetření níže uvedené odpovídají úhradě