Edukaèní centrum praktické anatomie
a
Anatomický ústav LF MU v Brnì
poøádá pod záštitou
Èeské lékaøské komory
KADAVERÓZNÍ KURZ
CHIRURGIE RUKY
PRO POKROÈILÉ
BRNO
30.9. - 1.10.2011
Místo konání:
Anatomický ústav LF MU Brno
Kamenice 3
www.ecpa-cz.com
[email protected]
ÚVOD
Vážené kolegynì a kolegové,
Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým
ústavem LF MU v Brnì již dvakrát realizovalo "Základní kurz
chirurgie ruky", na který nyní navazuje "Kurz chirurgie ruky pro
pokroèilé". Na penzum informací a zkušeností s operaèními
technikami získanými v kurzech pøedcházejících, nyní lektorský tým
naváže s cílem dále prohloubit Vaše znalosti a praktické dovednosti v
oboru chirurgie ruky. Artroskopické a endoskopické techniky, které
patøí do zvolené úrovnì kurzu, jsou zaøazeny v samostatném bloku
kurzu "ASKP horní konèetiny".
Tìšíme se na setkání s kolegy se zájmem o "ruku"...
Doc.MUDr. Igor Èižmáø, Ph.D.
Odborný garant akce
Edukaèní centrum praktické anatomie
PØEDNÁŠEJÍCÍ
Doc. MUDr. Èižmáø Igor, Ph.D.
Traumatologické oddìlení, FN Olomouc
MUDr. Kebrle Radek
Ústav chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou
Doc. MUDr. Pilný Jaroslav, Ph.D.
Ortopedické oddìlení, Nemocnice Pardubice a.s.
Roman Slodièka M.D., Ph.D.
Surgical Institute /Orthopedics Hand and Microsurgery
Al Ain, United Arab Emirates
MUDr. Vodièka Zdenìk
Ortopedické oddìlení, Nemocnice Èeské Budìjovice a.s.
BRNO 30.9. - 1.10.2011
MUDr. Fibír Aleš
Oddìlení plastické chirurgie, SANUS Hradec Králové
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poèet úèastníkù:
15 pracovních míst pro 30 úèastníkù
Registrace:
registraèní formuláø je k dispozici na
www.ecpa-cz.com
Registraèní poplatek
12 000,-Kè (vè. 20% DPH)
po registraci Vám budou zaslány platební podmínky
pro uhrazení registraèního poplatku
Poplatek zahrnuje:
odborný program, praktická cvièení, ochranný odìv,
obèerstvení o pøestávkách a obìd, spoleèná veèeøe
úèastníkù kurzu
Komunikace:
èeský jazyk, anglický jazyk
DOPRAVA DO MÍSTA KONÁNÍ KURZU
Anatomický ústav LF MU
49°10'38.112"N
16°34'24.627"E
Anatomický Parkovištì
ústav
FN Brno - Bohunice
ul.Jihlavská
BRNO 30.9. - 1.10.2011
Anatomický ústav LF MU v Brnì je souèástí nového Univerzitního
kampusu, který se nachází v Brnì - Bohunicích. Mìstskou
dopravou je kampus vzdálen cca 20 min. od støedu mìsta. Z hlavního
vlakového i autobusového nádraží se k Anatomickému ústavu
dopravíte autobusem è. 61 (zastávka Úzká) - výstup zastávka
Kamenice, ev. autobus è. 60 (zastávka Úzká) - výstup zastávka
Nemocnice Bohunice - pøestup na autobus è. 61, 69 - výstup
zastávka Kamenice.
Jízdní øády mìstské hromadné dopravy najdete také na internetu:
www.dpmb.cz.
Souèástí AÚ je parkovištì, které je v dobì konání kurzu možné
využít.
UBYTOVÁNÍ
Úèastníci kurzu si ubytování zajišují individuálnì s odkazem
na rezervaci pro spoleènost ECPA-CZ,o.p.s.
HOTEL MYSLIVNA BRNO ***
Nad Pisárkami 1
623 00 Brno CZ
[email protected]
www.hotelmyslivna.cz
telefon: +420 - 547 107 111
+420 - 547 107 555
fax:
+420 - 547 107 707
GPS: šíøka N 49°188´12"
délka E 16°533´71"
Cena : od 950,-Kè
PROHLÁŠENÍ O VAKCINACI
Bezpeènostní opatøení
Prohlášení o preventivní vakcinaci
Prohlašuji, že jsem øádnì oèkován proti nemocem dle Vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky è.439/2000 Sb. ze dne
6.12.2006 o oèkování proti nemocem, které by se na mì mohly
pøenést z biologického materiálu bìhem konání kurzu. Zavazuji se,
že budu používat ochranné pomùcky, které urèují poøadatelé akce.
Zbavuji tímto organizátory kurzu zodpovìdnosti v pøípadì, že by
došlo k poškození zdraví bìhem kurzu.
Toto prohlášení Vám bude pøedloženo k podpisu pøed zahájením
kurzu pøi registraci.
BRNO 30.9. - 1.10.2011
Souèástí kurzu je i praktická èást, tj. práce s kadavery, pøi které nelze
zcela vylouèit riziko infekce (stejnì jako pøi jiné manipulaci
s biologickým materiálem). Proto je nutné, aby úèastníci kurzu,
absolvující preparaèní praktickou èást, byli øádnì pøeoèkováni. Na
základì našeho upozornìní jsou tímto klienti povinni pøed zahájením
kurzu podepsat pøíslušné bezpeènostní prohlášení.
Úèastníkùm praktické èásti budou poskytnuty jednorázové ochranné
pracovní pomùcky: operaèní halena, kalhoty, pl᚝, návleky na obuv,
èepice, ústenka, rukavice a ochranné brýle. Organizátor kurzu
nezodpovídá za úrazy èi poškození vzniklé v rámci konání akce.
PROGRAM 1. DEN
7,30 8,00 8,10 8,20 8,40 8,50 9,00 9,10 -
8,00
8,10
8,20
8,40
8,50
9,00
9,10
9,40
Registrace
Zahájení
Základy operaèní techniky na horní konèetinì
Rekonstrukèní výkony na šlachovém aparátu
Revizní operace SKT
Rekonstrukce vazù MCP a IP kloubù
Korekèní osteotomie metakarpù a èlánkù prstù
Diskuze po dílèích pøednáškách
Èižmáø
Fibír
Fibír
Fibír
Fibír
Kebrle
9,40 - 10,00
Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
10,00 - 10,10
10,10 - 10,30
10,30 - 10,40
10,40 - 11,00
11,00 - 11,10
11,10 - 11,30
11,30 - 11,40
11,40 - 12,10
Video - transpozice EI na EPL
Transpozice EI na EPL
Video - revizní operace SKT
Laloková plastika
Video - rekonstrukce uln. kolat. vazu I.MP
Rekonstrukce MCP vazù
Video - korekèní osteotomie MTC a phalangu
Derotaèní a elongaèní OT
Fibír
Fibír
Fibír
Kebrle
12,10 - 12,40 Pøestávka - obìd
12,40 - 13,00
13,00 - 13,20
13,20 - 13,30
13,30 - 13,50
Rhizartróza
Artrodézy MCP a IP kloubù
Paklouby scaphoidea
Nevaskularizované/vaskularizované kostní štìpy
v léèbì pakloubù scaphoidea
13,50 - 14,00 Denervace zápìstí
14,00 - 14,40 Diskuze po dílèích pøednáškách
Pilný
Slodièka
Èižmáø
Èižmáø
Slodièka
14,40 - 15,00 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
15,00 - 15,10
15,10 - 15,40
15,40 - 15,50
15,50 - 16,20
16,20 - 16,30
16,30 - 17,00
17,00 - 17,10
17,10 - 17,30
Video - rhizartróza
Operaèní pøístup, interpozièní artroplastika
Video - artrodézy
Artrodéza MP, DIP
Video - nevaskularizované štìpy
Volární pøístup, modelace trikortikálního štìpu
Video - denervace zápìstí
Selektivní denervace zápìstí a jeho alternativy
19,30
Spoleèná veèeøe úèastníkù kurzu
Pilný
Kebrle
Èižmáø
Slodièka, Pilný
PROGRAM 2. DEN
8,10
8,20
8,30
8,50
9,00
9,20
9,30
9,30 - 9,50
Klinická anatomie a kinematika zápìstí
Nestability zápìstního kloubu
Poranìní SL a LTq vazu
SLAC a SNAC wrist - možnosti léèby
Diskuze po dílèích pøednáškách
Korekèní osteotomie distálního radia
Diskuze
Pilný
Pilný
Pilný
Slodièka
Kebrle
Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
9,50 - 10,00 Video - reinzerce - náhrada SL
10,00 - 10,30 Operaèní pøístup + reinzerce,
odbìr štìpu + prùvlek + Brunelli
10,30 - 10,40 Video - ètyørohá/midkarpální fùze
10,40 - 11,00 Operaèní technika, varianty
11,00 - 11,10 Video - osteotomie dist. radia
11,10 - 11,40 Tipy pøístupù, vymìøení a provedení OT
11,40 - 11,50 Video - totální artrodéza
11,50 - 12,10 Technika
Model: aplikace dlahy
12,10 - 12,20 Video - proximální karpektomie
12,20 - 12,40 Proximální karpektomie
Pilný
Vodièka
Kebrle
Vodièka
Slodièka
12,40 - 13,10 Pøestávka - obìd
13,10 - 13,20
13,20 - 13,40
13,40 - 13,50
13,50 - 14,20
Klinická anatomie distálního radia, ulny a DRUJ
Následky poranìní DRUJ
Šlachové transfery
Diskuze po dílèích pøednáškách
Vodièka
Vodièka
Èižmáø
14,20 - 14,40 Pøestávka - obèerstvení - pøesun na praktická cvièení
14,40 - 14,50
14,50 - 15,20
15,20 - 15,30
15,30 - 16,00
16,00 - 16,10
16,10 - 16,20
16,20 - 16,30
16,30 - 16,40
16,40 - 16,50
Video - abreviace ulny
Zkracovací technika ulny
Video - Darrach, Sauvé - Kapandji
Pøístupy, technika
Náhrada hlavièky ulny
Demonstraèní pracovištì
Šlachové transfery
Demonstraèní pracovištì
Anatomická preparace
16,50 - 17,00 Ukonèení kurzu
Kebrle
Vodièka
Vodièka
Èižmáø
BRNO 30.9. - 1.10.2011
8,00 8,10 8,20 8,30 8,50 9,00 9,20 -
Vzdìlávací akce je poøádaná dle Stavovského pøedpisu
ÈLK è.16 a je ohodnocena 21 kredity
Evidenèní èíslo akce -27152
Kurz je poøádán ve spolupráci s FN Olomouc
PARTNEØI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU
Organizaèní zajištìní:
ECPA-CZ, o.p.s.
Bratøí Èapkù 14
602 00 Brno
www.ecpa-cz.com
[email protected]
+420 777 050 151
+420 721 357 930
Download

RUKA 2011- 2-3 DEN.cdr - Edukační centrum praktické