bioCARE
FIXAÈNÍ SYSTÉM
FIXAÈNÍ SYSTÉM sestává z nìkolika navzájem
kombinovatelných prvkù a je vyroben z velmi pevného,
nehoølavého materiálu. Povrch lze snadno omýt nebo prát pøi
teplotì do 90°C, úèinný systém polstrování zamezuje otlakùm na
tìle pacienta. Souèástí každého prvku jsou magnetické zámky
a klíèe pro bezpeèné uzamèení. Podle typu pacienta lze volit fixaci
flexibilní, umožòující nastavení rozsahu pohybu
pacienta a rychlofixaci pevnou s minimální dobou potøebnou pro
fixaci.
FIXAÈNÍ KOMPLET PEVNÝ
Kompletní fixaèní systém celého tìla pro tìžko
zvladatelné pacienty. Rychlofixaèní komponenty
maximálnì zefektivòují proces fixování
a zkracují tuto dobu.
FIXAÈNÍ KOMPLET FLEXIBILNÍ
Kompletní fixaèní systém celého tìla umožòující nastavení
rozsahu pohybu pacienta.
BCF 4004
velikost S, M, L, XL
Rychlofixace hrudní pevná
Kompletní fixaèní systém
| Zabraòuje vyvléknutí pacienta z fixace
bøišní a zamezuje posazení pacienta.
Prvek slouží k efekticní a rychlé fixace
horní èásti tìla k lùžku
BCF 4000
BCF 4110
velikost S, M, L, XL
velikost M, L, XL
Fixace hrudní flexibilní Fixace bøišní
| Základní prvek fixaèního systému pro
| Zabraòuje vyvléknutí pacienta z fixace
pøipevnìní tìla k lùžku s nastavitelným
bøišní a omezuje posazení pacienta
rozsahem otáèení pacienta s integrovanými pánevními pásky
BCF 4250
BCF 4101
velikost S, M, L, XL
Fixace bøišní
Rychlofixace zápìstí pevná
| Základní prvek fixaèního systému pro
pøipevnìní tìla k lùžku s nastavitelným
rozsahem otáèení pacienta s integrovanými pánevními pásky
BCF 4101
velikost S, M, L, XL
| Fixuje zápìstí pacienta bez možnosti
pohybu rukou. Práce s rychlofixací
zápìstí je velmi rychlá a lze ji použít
samostatnì bez vazby na fixaci bøišní
BCF 4120
velikost S, M, L, XL
Fixace zápìstí flexibilní Fixace stehenní
| Efektivní fixace nohou je dùležitá pro
| Slouží k fixaci zápìstí pacienta
s možností nastavení rozsahu pohybu prevenci zranìní personálu a stehenní
fixace je její úèinnou pomùckou.
horních konèetin. Lze použít pouze
v kombinace s fixací bøišní
BCF 4140
BCF 4200
velikost S, M, L, XL
velikost M, L, XL
Fixace kotníkù flexibilní
| Kompletní fixaèní systém celého tìla
umožòující nastavení rozsahu pohybu
pacienta
BCF 4300
Rychlofixace kotníkù pevná
| Pevnì fixuje kotníky k lùžku bez
možnosti jejich dalšího pohybu
BCF 4130
velikost S, M, L, XL
velikost M, L, XL
www.promareha.cz
bioCARE
ZAJIŠOVACÍ SYSTÉM
ZAJIŠOVACÍ SYSTÉM Udržuje pacienta v pøirozené
poloze na vozíku èi židli. Pohodlí a rychlost práce zajišuje
kombinacesuchých zipù a pøezek, jednotlivé prvky
kompletu jsou polstrovány pro zachování komfortu
pacienta.
ZAJIŠOVACÍ SYSTÉM bioCARE Fix
Základní informace bioCARE Fix
| bioCARE Fix je spolehlivý a snadno použitelný systém pro
zajištìní pacienta
| Chrání pacienta pøed zranìním a zabraòuje pádu z lùžka
nebo køesla. Systém mùže být vybaven magnety nebo Pin
zámky s pøíslušnými klíèi
| Celý zajišovací systém bioCARE mùže být použitý u všech
standardních lùžek
MATERIÁLY A CERTIFIKÁTY
Fixaèní systémy jsou dostupné v Trevira CS.
| Napomáhá udržení stability tìla pacienta
Materiál má následující vynikající vlastnosti:
pøi sezení
| Obsahuje stálý zpomalovaè hoøení, na který nemá vliv
BCC 5125
praní, stáøí ani používání
velikost L, XL
| Odolný proti všem desinfekcím bez vlivu na kvalitu
| Snadný na údržbu, nezmenšuje se, ani nemaèká
| Materiál je certifikovaný podle následujících certifikátù:
Zajišovací pánevní pás DIN 4102 1/B1, ONORM 3820/B1
| Chrání neposedné pacienty, èasto dìti,
ale i dospìlé proti nechtìnému pohybu | Systémy lze prát do teploty 95°C
| Vhodné do sušièek
rukou, napø. pøi použití infuzní léèby
| Systémy jsou certifikované podle následujících certifikátù:
BCC 5175
DIN EN ISO 13485 a DIN EN ISO 9001
velikost L, XL
Zajišovací bøišní pás
Zajišovací pásky rukou
| Pomáhá v udržení pøirozené polohy
tìla pøi sezení a zajišuje tìlo i proti
sesunutí dolù
Zajišovací systémy
| Zajišovací systémy jsou vyrobeny ze 100% bavlny
| Pratelné na teplotu do 60°C
| Nevhodné do sušièek
| Systémy jsou certifikované podle následujících certifikátù:
DIN EN ISO 13485 a DIN EN ISO 9001
BSC 3150
MAGNETICKÉ ZÁMKY A KLÍÈE
Kompletní zajišovací systém | Magnetické zámky a klíèe k zamykání a odmykání všech
zajišovacích systémù bioCARE FIX. Magnetický zámek se
skládá z hlavy zámku a podložky
| Pozor: V pøípadì, že má pacient kardiostimulátor, vzdálenost
mezi ním a magnetickým zámkem nesmí být menší než 15 cm,
BCC 5100
mohlo by dojít k poruše srdeèního rytmu. Používané mohou
být pouze originální podložky. Použití jiným mùže zpùsobit
velikost L, XL
poruchu.
www.promareha.cz
FIXAÈNÍ PÁSY
| Fixaèní pásy se používají k upevnìní pacienta k vozíku bìhem
jeho transportu a zajišují jeho bezpeèný pøevoz
| Jsou urèené pro transportní vozíky firmy Proma Reha
| Sadu tvoøí 3ks fixaèních pásù se suchým zipem
| Každý pás je složený ze dvou dílù vyrobených z velmi pevného
materiálu
| Na konci každého dílu je systém suchých zipù, díky kterému se
pás pøipevní na rám vozíku
| Pøekrytím obou dílù pásu tvoøených suchým zipem dojde k fixaci
pacienta
| Popruhy jsou vyrobeny z polypropylenového technického vlákna
multitex
| Povrch je snadno omyvatelný
5 cm
90 - 125 cm
ver. 2013/08
PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Èeska Skalice, tel.: +420 491 112 233, [email protected]
www.promareha.cz
Download

bioCARE - PROMA REHA, sro