Symbolika zvíøat II.
VV-1 Námìty ve výtvarném umìní DUM è. 9
tercie osmiletého studia
Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu
Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II
Symbolika zvíøat II.
Labu
Lev
Labu
Spojována s Apollonem a múzami.
Miluje hudbu, když umírá, zpívá.
Atribut Venuše - pro svoji krásu
Lev
Atribut evangelisty Marka
Personifikace Afriky
Symbol vzkøíšení- bestiáøe
Okøídlený lev- Apokalyptické zvíøe
Daniel v jámì lvové
Samson, David, Herkules- zápas
Lví kùže- atribut Herkula
Labu
Leonardo di ser
Piero da Vinci
Léda s labutí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Led
a_and_the_Swan_1505-1510.jpg
Levhart
Fernand Khnopff
Caress
Symbolismus
https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Fernand_Khnopff_002.jpg
Symbolika zvíøat II.
Opice - Symbol ïábla - v opici èlovìk poznává
znetvoøenou podobu sebe sama.
Jablko v tlamì - symbol prvního høíchu
Symbol malíøství a sochaøství (støedovìk)
“Umìní je opice pøírody”
Opice
Orel
Orel - Zasvìcený Jovovi - Atribut
Ganymédes - unesen na Olymp
Seslaný Jovem - dennì pøilétá,vyklovává
Prometheovi játra
Atribut Pýchy - spoleènì s pávem a lvem
Zraku - Pìt smyslù
Jana Evangelisty
Symbolika zvíøat II.
Osel
Osel - Silné, houževnaté, tažné, nenároèné zvíøe
(znázoròován jako soumar)
Zvíøe chudých
Tupé zvíøe - z folkloru západní Evropy
Šašek - èepice - oslí uši
Silénos- tlustý piják, prùvodce Bakchùv
Sancho Panza - panoš Dona Quijota
Josef a Marie - Sèítání lidu
Útìk do Egypta - Svatá rodina
Vjezd do Jeruzaléma - Kristus (Pesach)
Narození pánì - u jeslièek
Atribut lenosti
Osel
Útìk do Egypta
Giotto
di Bondone
1304–06,
Kaple
Scrovegni
Padova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
Giotto_-_Scrovegni_-_-20-__Flight_into_Egypt.jpg
Symbolika zvíøat II.
symbolizuje moc, nadøazenost
Personifikace Pýchy
Atribut Junony- Argos - Merkur (oèi obra)
Antika - maso páva se nikdy nezkazí
(i køesanský symbol nesmrtelnosti a
vzkøíšení Krista)
Pelikán - drásající si prsa, aby nakrmil mláïata
vlastní krví - symbol Kristovy obìti.
Pes
Atribut Vìrnosti, Melancholie, Závisti a
Èichu - Pìt smyslù
Pes a kùò - nejvìrnìjší doprovod lovce
Kerberos - trojhlavý pes
Orient - mrchožrout a zlodìj
Páv
Páv
Pes
Psovitá šelma
Anup
Bùh zemøelých,
pohøebiš
a munifikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:BD_Hunefer.jpg
Šakal
Symbolika zvíøat II.
Ryba Ježíš - Kristus - Boží - Syn - Spasitel ICHTHYS - øecké slovo ryba
Symbol køtu - Tertulian (160-230) vìøící
jsou rybièky, køtitelnice - rybník
Jonáš - 3 dny v modlitbách v bøiše velryby
Symbol Krista - smrti - vzkøíšení (3. den)
Uèedníci Krista - zatahují ryby do sítí.
Zázraèný rybolov, Peníz z danì (Petr)
Ryba
Ropucha
Ropucha Atribut smrti - ve spojení s lebkou,
kostlivcem
Atribut Žádostivosti
Ryba
Adriaen
van de Venne
Rybáøi lidí
16. stol.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fis
hersOfMen.jpg
Symbolika zvíøat II.
Sova Symbol moudrosti - Athéna (mince)
Atribut - Moudrosti, Noci, Spánku
Obvykle vyobrazena na hromadì knih.
(tajemství noèní síly - èarodìjnice)
Sova
Slon
Sup
Sup
Symbol odvahy a krutosti
(ohlodávají nahé tìlo mladého muže)
Tityos - v podsvìtí supi ohlodávají játra)
4 legendy -Tityos, Ixíón, Sisyfos, Tantalos
Slon
Atribut Afriky
Spojován s vojenským vítìzstvím
(punská válka - Øímané). Vùz slávy
Ctnosti a neøesti
Slon
Kapitolská freska
Hannibal
pøekraèuje
Alpy za druhé
punské války
(1510)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:
HannibalFrescoCapitolinec1510.jpg
Klasické námìty
ve výtvarném umìní
Symbolika zvíøat II.
èerven 2013
Tøída: tercie
osmiletého gymnázia
VY_32_INOVACE_VV-1_09
Èlovìka provází zvíøata od nepamìti. Výtvarné umìní nám poskytuje
jasné dùkazy (od pravìkých maleb po souèasnost).
Vztah lidí a zvíøat ovlivòuje naše myšlení a odráží se v mytologii i
náboženství.
Materiál VV-1_09 ( navazuje na VV-1_08) pomùže studentùm k
pochopení výtvarných dìl, která se zvíøecím motivem pracují.
Výklad je øazen abecednì, vysvìtluje znaky zvíøat, která jsou ve
výtvarném umìní zobrazována nejèastìji, a je doplnìn reprodukcemi
tìchto dìl.
Použité materiály:
HALL, James, Slovník námìtù a symbolù ve výtvarném umìní.
Praha, Mladá fronta 1991, ISBN 80-204-0205-5
Obrazová dokumentace - Wikimedia Commons
Montáže jsou dílem autorky prezentace B. Skrbkové
Vytvoøeno pomocí CorelDRAV X4
Materiály jsou urèeny pro bezplatné používání pro potøeby výuky a vzdìlávání na všech
typech škol a školských zaøízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Download

Labu - Gymnázium Sušice