2015
Přír
odo
věd
a
Výu
kov
é pr
ogra
my
atika
m
e
t
a
M
Česk
ý jaz
yk
ce
čebni
u
í
n
v
kti
Intera
ší ...
a dal
Vážení přátelé,
těší nás, že jste otevřeli náš katalog. Můžete se v něm seznámit s úplnými řadami učebnic ALTER pro 1. stupeň ZŠ vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura;
Matematika a její aplikace; Člověk a jeho svět. Pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky
víceletých gymnázií vám nabízíme ucelenou řadu učebnic pro vzdělávací obor Český
jazyk a literatura a řadu učebnic vzdělávacího oboru Zeměpis. V nabídce naleznete
kromě učebnic i osvědčené pracovní sešity, bloky pracovních listů, pracovní a demonstrační pomůcky pro žáky i učitele (např. Kartičky pro nácvik vyjmenovaných
slov, nástěnné obrazy a tabule s přehledy učiva), a to vše v tištěné, elektronické,
případně interaktivní verzi. Velké oblibě se těší také naše vzdělávací semináře.
V letošním roce bychom vám jako novinku rádi představili nové, moderní technické
řešení našich elektronických a interaktivních učebnic eALTER a řadu dalších novinek (podrobnosti viz str. 3).
Z hlediska RVP ZV platného od 1. 9. 2013 umožňují učebnice ALTER od 1. ročníku
až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku úspěšný rozvoj všech klíčových
kompetencí a dosažení předepsaných očekávaných výstupů.
Učebnice ALTER mají schvalovací doložky MŠMT. Jejich aktuální přehled najdete
na www.alter.cz.
Všechny učebnice ALTER umožňují individualizaci výuky tak, aby každý žák mohl
pracovat na své osobní maximum, aby nebyl přetěžován nebo naopak srážen k průměrným výkonům (obsahují např. rozšiřující učivo či podněty pro práci s nadanými
žáky). Náš tým zkušených metodiků klade důraz především na následující body:
• všechny učebnice, učební pomůcky i programy rozvíjejí schopnost aplikačního
využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků
• přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení, např. z pozorování,
třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů
• preferuje se práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami,
s internetem) tak, aby se vyhledávání, vybírání, třídění a zpracovávání informací
stalo ve výuce trvale užívanou metodou
• učebnice mají i nadpředmětový charakter; uplatňují se v nich např. náměty pro
etickou výchovu a rozvoj sociální kompetence, důraz je rovněž kladen na možnost
aplikace získaných znalostí a dovedností v každodenním životě žáků
• učebnice umožňují průběžné hodnocení pomocí bodovacího systému – ten žáky
vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak při hodnocení známkou, tak i při
hodnocení slovním (viz příručky pro úspěšnou realizaci RVP ZV a metodický list
Návrh metodiky hodnocení žáků na www.alter.cz)
• všechny učebnice jsou průběžně aktualizovány, o provedených změnách
jsou informace buď přímo v učebnici, nebo na webových stránkách www.alter.cz
Příručky pro úspěšnou realizaci RVP ZV s využitím učebnic ALTER viz str. 47,
52, 62. Tyto příručky jsou zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
Digitální svět učebnic ALTER
➜ nové technické řešení eALTER
NOVINKA
Tištěné učebnice, pracovní sešity, bloky pracovních listů, písanky a další tištěné
výukové materiály ALTER nabízíme také v elektronické nebo interaktivní verzi.
Obě tyto verze jsou zpracovány v novém technickém řešení eALTER.
Formát eALTER přináší vlastní interaktivní funkce využitelné na PC nebo na interaktivní tabuli, např.: rychlý zoom (pro přiblížení konkrétního cvičení), přehledné
listování nebo vkládání poznámek. Další možnosti viz str. 3.
K dispozici jsou:
Elektronické učebnice ve formátu eALTER:
• pro žáky (jednouživatelská licence pro použití na PC)
• pro školy (multilicence pro použití na všech typech interaktivních tabulí)
Interaktivní učebnice ve formátu eALTER:
• pro školy (multilicence; obsahují interaktivní doplňky pro IT SMART Board)
Věrnostní bonus
Školám, které vyučují podle učebnic ALTER, poskytujeme na elektronické a interaktivní učebnice slevu. Sleva se stanovuje na základě vyplněného formuláře, který zašleme na vyžádání. Uvedené slevy poskytujeme pouze při objednávce v obchodním
oddělení Nakladatelství ALTER.
Elektronické učebnice eALTER
Elektronické učebnice jsou určeny pro všechny typy interaktivních tabulí či PC, rozsahem a strukturou odpovídají tištěným verzím.
❚ Žák vidí na interaktivní tabuli nebo na PC stránku tak, jak ji má v tištěných
učebních materiálech, a také vyučující se v elektronické verzi podle tištěné učebnice snadno orientuje. Elektronické učebnice eAlter umožňují snadnou a rychlou
dostupnost bohatého zásobníku obrázků, map, náčrtů i schémat a v maximální míře
tak podporují činnostní výuku. Při práci s tištěnou učebnicí žáci postupují souběžně
s tím, co se děje na interaktivní tabuli. Střídání žáků u interaktivní tabule je rychlé,
hodina má spád.
❚ Vyučujícím umožňuje formát eALTER snadnou a opakovaně využitelnou přípravu
na vyučování, a to prostřednictvím funkce sdílení poznámek. Učitel může své vlastní
poznámky uložit na poznámkový server, kde lze vytvořit dvě skupiny: soukromou –
aby měl ke svým poznámkám přístup odkudkoliv, a veřejnou – pro žáky nebo kolegy. Možnost další práce na přípravách vyučovací hodiny je tak velmi snadno
a rychle dostupná.
Interaktivní učebnice eALTER
Interaktivní učebnice eALTER jsou výše uvedené elektronické učebnice rozšířené
o interaktivní doplňky pro IT SMART Board.
❚ Interaktivní doplňky a cvičení jsou v textu označeny odkazem
, který lze
otevřít pouze přes program SMART Notebook nebo přes volně šiřitelný program
SMART Notebook Viewer.
❚ Pokud jste již zakoupili elektronickou učebnici ALTER bez interaktivních doplňků,
lze je později dokoupit za rozdílovou cenu. Bez elektronické učebnice jsou interaktivní doplňky samostatně neprodejné.
Mezi interaktivní doplňky a cvičení, které v interaktivních učebnicích eALTER najdete, patří např.: řazení pojmů do kategorií; přiřazování textů k obrázkům a naopak;
výběr správné odpovědi z nabídky; rozhodování typu ano/ne; doplňování pojmů
do schémat, náčrtů a map; doplňování údajů do tabulek; doplňování slov do vět
(shrnutí učiva) či srovnávání údajů podle různých kritérií; soutěžní kvízy k procvičení učiva, při kterých mohou proti sobě hrát jednotlivci nebo skupiny; křížovky,
osmisměrky, přesmyčky, pexesa.
To vše působí na žáky silným motivačním dojmem.
Výukové programy ALTER
Výukové programy jsou určeny pro počítačové učebny k využití na síti a pro všechny
typy interaktivních tabulí nebo v případě jednouživatelské verze pro práci na jednom PC.
Výsledek práce uživatele je programem vždy vyhodnocen, k dispozici je kontrola, nápověda a oprava. Výukové programy umožňují individualizaci výuky, jsou
použitelné ve všech fázích vyučovacího procesu a jsou i vhodnou pomůckou pro
žáky, kteří mají diagnostikovány různé poruchy učení (např. dyslexii, dysgrafii nebo
dysortografii). V některých případech mohou výukové programy tištěnou variantu
učebnic plně nahradit.
Výukové programy ALTER byly evaluovány odborem SIPVZ na MŠMT ČR. Ve vyučování je lze využívat dvěma způsoby:
❚ Vyučující je používá prostřednictvím interaktivní tabule při přímém vyučování,
ve výkladu nebo při procvičování.
❚ Žáci pracují s výukovým programem samostatně v počítačové učebně nebo doma
s využitím žákovské licence.
Vzdělávací semináře
Nakladatelství ALTER nabízí vzdělávací semináře, které jsou pořádány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem seminářů je seznámit pedagogy
s tím, jak efektivně využívat ve výuce propojení tištěných a elektronických učebnic
a interaktivních doplňků.
Více informací naleznete na www.alter.cz. Naši pracovníci rádi zodpovědí každý váš
dotaz na [email protected]
Na závěr nám dovolte, abychom poděkovali učitelům, žákům, rodičům i všem ostatním za milé dopisy a telefonáty, za slova uznání i za připomínky a náměty.
Těšíme se na spolupráci s vámi v roce 2015.
NOVÁ GENERACE elektronických
a interaktivních učebnic eALTER
Nové technické řešení eALTER přináší vlastní interaktivní funkce využitelné na PC
nebo na všech typech interaktivních tabulí, např.:
• rychlý zoom (např. přiblížení konkrétního cvičení)
• vkládání poznámek (např. příprav)
• vytváření vlastních záložek (rychlý přechod na oblíbenou stranu)
• skupinové sdílení poznámek a záložek (týká se školní multilicence – vyučující
si vytvoří na poznámkovém serveru dvě skupiny: soukromou – aby měl ke svým
poznámkám přístup odkudkoliv, a veřejnou – v rámci školy pro žáky nebo kolegy)
• možnost zvýrazňování, podtrhávání (včetně možnosti kreslení volnou rukou)
• vyhledávání v textu
• otevírání přiložených souborů (textových, zvukových apod.) nebo interaktivních doplňků (v případě interaktivní verze pro IT SMART Board)
Připravujeme
• eALTER pro tablety a jiná mobilní zařízení (pro Android a iOS)
ém
chnick
e
t
m
é
nov
nyní v ení eALTER
Ĝe š
Přehledné a rychlé
listování
Rychlý zoom (tažením myší
či prstem na IT lze rychle
přiblížit konkrétní cvičení;
výsledek viz obr. níže)
Práce na
interaktivní
tabuli
Vše je možné vyzkoušet na demoverzích (viz www.alter.cz).
NOVINKY
ČESKÉ JAZYKY pro 2. stupeň
Kompletní řada již k dispozici (více info viz str. 49)
K těmto učebnicím připravujeme řadu Klíčů
■
■
učivo o jazyce
učivo o jazyce
6
učivo o jazyce
7
Český jazyk
Český jazyk
učivo o jazyce
8
Český jazyk
4.4.2013 9:50:07
INTERAKTIVNÍ TITULY
KLÍČE v elektronické verzi
■
Žáčkův
Slabikář
pro 4. ročník
3
5
5
12
ALTER – OPTIBOOK
Žáčkův Slabikář
Optibook
Audiovizuální program
pro PC viz str. 9
3
4
3
4
1
5
Vzdělávací obor MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Desetinna cisla 5 OBALKA.indd 1-2
Zlomky OBALKA.indd 1-2
■
■
4
12
8.10.2014 13:24:13
■
■
ZLOMKY
pracovní sešit
Audiovizuální program pro PC
OPTIBOOK
Číslice a tečky viz str. 12
Putování po ČR viz str. 45
Putování po Evropě viz str. 45
■
K trojdílným učebnicím: Matematika 3,
Matematika 4, Matematika 5 viz str. 24, 31, 40
K PS Český jazyk 5 viz str. 37
■
DESETINNÁ ČÍSLA
Cesky jazyk 7_1 OBALKA.indd 1
9
ALTER
ALTER
Český jazyk
■
■
pracovní sešit
pro 5. ročník
12,121
4,08
5 ,9 3
2,56
8 ,0 4
27.1.2014 10:52:26
20.8.2013 7:56:05
PS ZLOMKY pro 4. ročník ZŠ viz str. 32
PS DESETINNÁ ČÍSLA pro 5. ročník ZŠ viz str. 41
2 (3).
2.
1. (2.)
(2
2
2.
2
Počítáme do 20 bez přechodu přes desítku
Moje pocitani 2 OBALKA.indd 1-2
A LT E R
1
Počítáme do 10
6
4
Počítáme do 10
100 bez přechodu přes desítku
12.3.2013 13:24:30
Moje pocitani 4 OBALKA.indd 1-2
Násobilka a děl
dělení hrou (5, 6, 7, 8, 9, 10)
A LT E R
A LT E R
13.9.2013 12:38:09
3
Počítáme do 20 s přechodem přes desítku
A LT E R
A LT E R
Vzděl ávací obor MATE MATIK A A J E J Í A PL I K ACE
A LT E R
A LT E R
5
Počítáme do 100 s přechodem přes desítku.
Násobilka a dělení hrou (2, 3, 4).
A LT E R
5.2.2013 13:54:20
■
■
■
■
■
■
MOJE POČÍTÁNÍ 1, 1. roč. viz str. 11
MOJE POČÍTÁNÍ 2, 1. roč. viz str. 11
MOJE POČÍTÁNÍ 3, 1. (2.) roč. viz str. 11
MOJE POČÍTÁNÍ 4, 2. roč. viz str. 17
MOJE POČÍTÁNÍ 5, 2. roč. viz str. 18
MOJE POČÍTÁNÍ 6, 2. (3.) roč. viz str. 18
PŘIPRAVUJEME
■
Pracovní listy k učebnici
ČLOVĚK A TECHNIKA
Člověk a jeho svět
pracovní listy k učebnici
Člověk a technika
5
Člověk a jeho svět
pracovní listy k učebnici
Rozmanitost
přírody 4
2. díl
■
PRACOVNÍ LISTY
ROZMANITOST
PŘÍRODY 4/2
viz str. 34
ALTER
■
ALTER
PÍŠEME TISKACÍM PÍSMEM
– řada písanek
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ŽIVÁ ABECEDA
Učebnice pro 1. ročník základních škol
pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura
Alena Ladová, Miloš Holas, Hana Staudková
A LT E R
3.5.2011 14:58:10
A. Ladová, M. Holas, H. Staudková
Učebnice pro předslabikářové období. Soustřeďuje se na čtení
a psaní slabik (tiskací písmo), jednoduchých slov a krátkých
vět. Obsahuje samohlásky a souhlásky M, L, S, P, T, J.
Učebnice byla doplněna přílohou 30 obrázků Aleny Ladové
pro vyvozování slabik. Samostatným doplňkem je Pracovní
sešit k Živé abecedě (viz níže).
Příloha: kartičky slabik a slov.
22 str. + perforovaná kartonová příloha, formát 200 x 285 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Ziva abeceda PRILOHA.indd 1-2
Kód
092701
071701
Cena vč. DPH
48 Kč
2400 Kč
26.5.2011 13:17:53
PRACOVNÍ SEŠIT k Živé abecedě
R. Wildová, H. Staudková, verše Jos. Brukner,
ilustrovala Vl. Švejdová
Soubor rozmanitých úkolů pro přímou i samostatnou práci
žáků v předslabikářovém období.
32 str., formát 200 x 285 mm
vzdČlávací obor
ýESKÝ JAZYK A LITERATURA
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
ALTER
092769
071769
051769
36 Kč
1750 Kč
2250 Kč
SLABIKÁŘ
Slabikář
VZDęLÁVACÍ OBOR ýESKÝ JAZYK A LITERATURA
16.3.2010 15:17:28
J. Žáček, ilustrovala H. Zmatlíková
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky
a slova pro nácvik uvědomělého čtení, říkadla, básně
a krátké příběhy. Součástí elektronické verze tohoto titulu
je i Žáčkův Slabikář – audio. Samostatnými doplňky jsou:
Pracovní karty, dvojdílný pracovní sešit a Rozšiřující texty
(všechny tři tituly viz str. 6).
128 str., formát 200 x 235 mm
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
Žáčkův Slabikář – audio
092702
071702
092108
114 Kč
4000 Kč
60 Kč
Žáčkův Slabikář – Optibook, Žáčkův Slabikář – audio
a Písničky ze Slabikáře viz str. 9.
5
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
PRACOVNÍ KARTY ke Slabikáři
VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
KARTY
ke Slabikáři
H. Šimíčková a kol.
Oboustranné barevné karty obsahují slova pro nácvik čtení
s porozuměním, zadání pro samostatnou práci, diktáty
a cvičení pro přepis i opis.
30 samostatných karet v obalu, formát 160 x 225 mm
Karty
Elektronická učebnice
ALTER
Karty.indd a1
092771
071771
57 Kč
2800 Kč
13.7.2010 9:44:42
PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři – 1. a 2. díl
2. díl
Pracovní sešit
ke
Slabikáři
1. díl
A LT E R
21.10.2014 13:59:57
Pracovní sešit
ke
Slabikáři
A LT E R
26.6.2014 8:21:23
ROZŠIŘUJÍCÍ
TEXTY KE SLABIKÁŘI
H. Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová,
H. Zmatlíková
Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro
rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě
ALTER. Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými
velkou i malou abecedou a přílohy, které se slovy pracují.
2 díly a 32 str. + kartonové přílohy + pracovní přílohy,
formát 200 x 285 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
1. díl, interaktivní učebnice
2. díl, interaktivní učebnice
092853
092854
071853
071854
051853
051854
55 Kč
57 Kč
2700 Kč
2800 Kč
3200 Kč
3300 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT ke Slabikáři – 3. díl: Rozšiřující texty
ke Slabikáři pro kluky a holčičky, které čtení baví
J. Žáček a kol., ilustrovaly O. Čechová, H. Zmatlíková
Zásobník rozšiřujících materiálů pro dobré čtenáře nabízí
texty zaměřené na procvičování konkrétního písmene, dále
hádanky, doplňovačky, přesmyčky apod. Svěží styl Jiřího Žáčka
a atraktivní náměty žáky vhodně motivují k četbě.
40 str., formát 165 x 230 mm
pro kluky a holčičky,
které čtení baví
A LT E R
4.5.2011 15:12:52
þuB bbbbbabebibybobu Žžžž
ŽŽ žaže ži žo žuě ě ě Ĝ Ĝ Ĝ ĜiĜoĜu
ĜaĜe GG Gg g g gagegigogu f f f
F F F fa fe fifofu Ch Ch chcha che
Ch chch chychochuditiniČ Č Č tČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092838
071838
43 Kč
2100 Kč
PÍSMENA A SLABIKY
Pomůcka pro žáky 1. ročníku. Listy s jednotlivými písmeny
jsou perforovány – žáci je mohou místo obtížného střihání
snadno oddělit.
4 kartonové listy, formát 245 x 225 mm
Č Č dČnČ bČ pČ vČ mČ d ĢĖ . . ! ! ? ?
4
pismena a slabiky.indd 4
11.6.2010 10:33:31
Kartonové listy
092826
26 Kč
MOJE PRVNÍ ČÍTANKA
J. Žáček, ilustrovala H. Zmatlíková
Přináší pokračování příběhů malého Toma ze Slabikáře
ALTER, pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová
říkadla.
72 str., formát 200 x 235 mm
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092718
071718
Písničky z Čítanky Jiřího Žáčka viz str. 9.
6
102 Kč
4000 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
PÍSANKA I – Uvolňovací cviky
Pí s a n k a I
Cvičení k učebnicím Živá abeceda, Cestička do školy
ALTER
M. Sonnbergová a kol.
Sešit pro přípravné období 1. ročníku. Uvolňovací cviky
píší žáci měkkou pastelkou na velkou plochu s doprovodem
rytmických říkadel.
32 str., formát 280 x 200 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Pracovní sešit k učebnicím Živá abeceda, Slabikář, Matematika 1, 2
A LTER
18.9.2009 9:59:38
M. Sonnbergová a kol.
Seznámení žáků s psacím písmem a číslicemi v rozsahu
Živé abecedy a Matematiky č. 1 a 2 ALTER. Velké tvary psané
měkkou pastelkou umožňují volný pohyb zápěstí.
32 str., formát 280 x 200 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092706
071706
28 Kč
1350 Kč
PÍSANKA III – Písmena
P í s a n k a III
Cvičení ke Slabikáři
28 Kč
1350 Kč
PÍSANKA II – Písmena a číslice
P í s a n k a II
Pisanka 2 OBALKA.indd 1
092705
071705
ALTER
M. Sonnbergová a kol.
Sešit odpovídá rozsahem Slabikáři. Předepsané vzory písmen
vedou žáky k osvojení správných tvarů a k dalšímu uvolnění ruky.
32 str., formát 280 x 200 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092770
071770
28 Kč
1350 Kč
PÍSANKY ke Slabikáři
R. Wildová, ilustrovala H. Zmatlíková, psací písmo M. Sonnbergová
Soubor 3 sešitů. První sešit obsahuje dvě kartonové přílohy:
pomocnou linkovanou podložku pro psaní a tabulku s tiskacími
a psacími písmeny.
3 sešity a 32 str., formát 148 x 210 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
3. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
3. díl, e-učebnice
092805
092806
092807
071805
071806
071807
15 Kč
15 Kč
15 Kč
750 Kč
750 Kč
750 Kč
7
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
PRŮVODCE učebnicemi ALTER pro výuku
POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ
R. Wildová, H. Staudková
Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní
ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky
terénních výzkumů. Metodická doporučení plně respektují
nové poznatky dětské psychologie a akcentují moderní trendy
v oboru primární pedagogiky.
80 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
092703
48 Kč
SOUBOR DEMONSTRAČNÍCH OBRÁZKŮ pro vyvození
slabik
Nakreslila A. Ladová
Učební pomůcka. Soubor obrázků, které žáci pojmenovávají,
názvy rozkládají na slabiky a pracují s náslovnou slabikou.
Doplňuje Soubor slabik a slov k Živé abecedě (viz níže).
30 obrázkových listů, formát 240 x 230 mm
Soubor listů
JA MO
ja mo
222 Kč
SOUBOR SLABIK A SLOV k Živé abecedě
H. Staudková
Pomůcka pro počáteční čtení. Doplňuje Soubor
demonstračních obrázků pro vyvození slabik (viz výše).
81 listů, formát 670 x 140 mm
Soubor listů
Jj
092711
092712
308 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ k Živé abecedě
Nakreslila A. Ladová
Soubor barevných obrazů, který obsahuje všechna malá
i velká písmena z učebnice Živá abeceda.
12 obrazových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092710
347 Kč
List þ. 12 ALTER
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ, SLABIK A SLOV
ke Slabikáři
Nakreslila H. Zmatlíková
Pomůcka je určena k výuce počátečního čtení podle
Slabikáře ALTER. Obsahuje 8 barevných ilustrovaných tabulí
s 16 písmeny, 2 tabule se slabikami a 16 tabulí se slovy.
26 obrazových a textových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092719
561 Kč
NÁSTĚNNÁ TABULE PÍSMA podle Slabikáře ALTER
Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí,
v jakém jsou uvedena v učebnicích počátečního čtení a psaní
ALTER. Odpadá tak hledání v abecedním řazení písmen, které
je pro žáky v prvním ročníku obtížné.
1 barevná tabule, formát 990 x 690 mm
Tabule
8
092836
80 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
" # & $ &%"
" B
# C
$ D
§ Ç
% E
® Î
& F
' G
( H
) I
$I DI
* J
+ K
, L
- M
.N
/ O
± Ñ
0 P
1 Q
2 R
3 S
· ×
4 T
j z
5 U
m }
6 V
7 W
8 X
9 Y
: Z
; [
n ~
NÁSTĚNNÁ TABULE ABECEDA pro 1. ročník
Tabule psacího i tiskacího písma přináší písmena v pořadí
české abecedy.
1 barevná tabule, formát 690 x 990 mm
Tabule
092103
80 Kč
NO
VÉ
Audiovizuální program pro PC
ŽÁČKŮV SLABIKÁŘ – Optibook
Žáčkův
Slabikář
ALTER – OPTIBOOK
8.10.2014 13:24:13
Ozvučená elektronická učebnice počátečního čtení, která
propojuje zrakové a sluchové vnímání textu. Je určena
začínajícím čtenářům, zejména těm, kteří si potřebují čtený
text individuálně přizpůsobit. Texty Slabikáře lze libovolně
zvětšovat, měnit barvy, zvýraznit aktuálně čtený řádek apod.
Cílem je co nejvíce usnadnit dítěti sledování čteného textu
i jeho vlastní samostatné čtení.
POSLOUCHEJTE A ČTĚTE S NÁMI
Jednouživatelská verze
Multilicence
Volá houser
husu: „dej mi
huso pusu!
n: Dej mi kost!
afan:
hafa
Hafáá h
o jjee dost!
eseš? TTo
nese
Užž jjii n
U
p,,
op
ho
h
op, hop,
hop
p,, hop,
p
a, hop,
Hopsa, hejsa,
p..
op
cop.
hý cco
uh
u
ouh
Lucie má dlouhý
Žáčkův
Slabikář
růže.
Muži nosí ženám může.
to se
To je prima,
cupitá ulic
Copatá Lucie
092130
093130
149 Kč
300 Kč
Poslouchejte a čtěte s námi
ŽÁČKŮV SLABIKÁŘ – AUDIO
Texty ze Slabikáře čtou žáci základní školy.
CD
092108
60 Kč
ALTER
PÍSNIČKY ZE SLABIKÁŘE Jiřího Žáčka
JAROSLAV KLEMPÍŘ, JIŘÍ ŽÁČEK
Písničky ze Slabikáře
Hudba J. Klempíř
Zpívají D. Herzánová, E. Hrušková a V. Krejčí
Zpívají Dáša Herzánová, Eva Hrušková, Václav Upír Krejčí
CD
092804
120 Kč
ALTER
Booklet.indd 1
1.7.2010 13:59:12
PÍSNIČKY Z ČÍTANKY Jiřího Žáčka
JAROSLAV KLEMPÍŘ, JIŘÍ ŽÁČEK
Písničky z Čítanky
Hudba J. Klempíř
Zpívají D. Herzánová, E. Hrušková a V. Krejčí
Zpívají Dáša Herzánová, Eva Hrušková, Václav Upír Krejčí
ALTER
Booklet.indd 1
1.7.2010 13:44:41
CD
MC
092994
092768
120 Kč
80 Kč
9
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
■
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
MATEMATIKA, sešit č. 1
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustroval Z. Miler
Probírá numeraci, sčítání a odčítání čísel od 0 do 6
a jednoduché slovní úlohy.
Počítání lze v celém 1. ročníku procvičovat podle pracovního
sešitu Počítáme zpaměti 1 (viz str. 12).
32 str., formát 200 x 280 mm
Numerace, sčítání a odčítání do 6
CD-ROM Krtečkova matematika viz str. 12.
A LT E R
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092724
071724
051724
48 Kč
2400 Kč
2900 Kč
Anglická verze – přeloženo do AJ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092101
071101
56 Kč
2900 Kč
Německá verze – přeloženo do NJ
Měkká vazba
092102
Elektronická učebnice
071102
56 Kč
2900 Kč
MATEMATIKA, sešit č. 2
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustrovala M. Tichá
Probírá numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru do 10
a jednoduché slovní úlohy. Seznamuje i s některými
geometrickými tvary. Obsahuje kartonovou přílohu s čísly a tvary.
32 str. + perforovaná kartonová příloha, formát 200 x 280 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092725
071725
051725
53 Kč
2600 Kč
3100 Kč
MATEMATIKA, sešit č. 3
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustrovala Vl. Švejdová
Procvičuje numeraci, sčítání a odčítání bez přechodu přes
desítku v oboru čísel do 20, vztahy o x méně a o x více. Probírá
některé jednotky (m, l, kg) a tělesa.
32 str., formát 200 x 280 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
10
092726
071726
051726
48 Kč
2400 Kč
2900 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
4/A
MATEMATIKA, sešit č. 4/A
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustrovala O. Ptáčková
Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem přes
desítku v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy
(i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené sčítací
pravítko do 20.
32 str., formát 200 x 280 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
ALTE R
Vzdělávací obor MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
092727
071727
051727
48 Kč
2400 Kč
2900 Kč
PRŮVODCE učebnicemi MATEMATIKY ALTER
pro 1. ročník ZŠ
Numerace, sčítání a odčítání do 6
ALTER
PRŮVODCE
UČEBNICEMI MATEMATIKY
ALTER
pro 1. ročník základních škol
Sþítání a odþítání do 20 s pĜechodem desítky
ALTER
ALTER
18.8.2009 13:48:56
H. Staudková a kol.
Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků
RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace
v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky
ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky,
orientační časový plán, poznámky k realizaci očekávaných
výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV.
56 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
092704
60 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 1
1
Počítáme do 10
A LT E R
12.8.2014 13:10:07
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit slouží k efektivnímu rozvíjení matematické
gramotnosti. Obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly
k procvičování počítání do 10. Volně navazuje na učivo, které
obsahují sešity Matematika 1 a 2 ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092116
071116
23 Kč
1200 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 2
2
Počítáme do 20 bez přechodu přes desítku
A LT E R
13.8.2014 13:48:18
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy
a další úkoly k procvičování počítání do 20 bez přechodu
přes desítku. Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit
Matematika 3 ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092117
071117
23 Kč
1200 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 3
1. (2.)
3
Počítáme do 20 s přechodem přes desítku
A LT E R
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další
úkoly k procvičování počítání do 20 s přechodem přes desítku.
Volně navazuje na učivo, které obsahují sešity Matematika
4/A a 4/B ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092118
071118
23 Kč
1200 Kč
11
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
Poãítáme
zpamûti (1
POČÍTÁME ZPAMĚTI 1
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 20
obsahuje cca 100 sloupců pětiminutovek. Žáci na nich mohou
procvičovat pamětné počítání a podle přiložených výsledků
mohou sami provádět i kontrolu.
40 str., formát 165 x 230 mm
Pracovní se‰it k procviãování
sãítání a odãítání do 20
pro 1. roãník Z·
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092858
071858
36 Kč
1750 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz níže.
ČÍSLICE A TEČKY k Matematice pro 1. ročník
ČÍSLICE A TEČKY
M. Novotná a kol.
Základní pomůcka pro počáteční výuku matematiky.
Kartičky s čísly, tečkami a spoji umožňují nácvik numerace,
porovnávání souborů prvků i porovnávání čísel, sčítání
a odčítání v oboru do 20. Umožňují i vytváření slovních úloh.
7 perforovaných kartonových listů v obalu, formát 225 x 160 mm
pomůcka pro žáky 1. ročníku ZŠ
pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace
/A
Numerace, sãítání a odãítání do 6
Numerace, sãítání a odãítání do 10
Numerace do 20, sãítání a odãítání bez pfiechodu desítky
Sãítání a odãítání do 20 s pfiechodem desítky
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
Kartičky
Interaktivní učebnice NOVÉ
P TIMINUTOVKY
I. díl
sèítání a odèítání v oboru èísel do 20
pro 1. roèník ZŠ
Autorka: Hana Staudková
Ilustrace: Vlasta Švejdová
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092714
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
sl. 1 – 6 obor do 5
sl. 7 – 9 obor do 6
sl. 10 – 12 obor 0 – 6
sl. 13 – 18 obor do 7
sl. 19 – 24 obor do 8
sl. 25 – 30 obor do 9
sl. 31 – 36 obor do 10
sl. 37 – 42 obor do 10
sl. 43 – 50 obor do 20
pø. typu 10+3, 13ı3, 13ı10
sl. 51 – 58 obor do 20
+ ı bez pøechodu desítky
sl. 59 – 62 obor do 20
+ ı s pøechodem desítky
sl. 63 – 70 obor do 20
+ ı s pøechodem desítky
sl. 71 – 78 obor do 20
+ ı s pøechodem desítky
sl. 79 – 86 obor do 20
+ ı s pøechodem desítky
sl. 87 – 94 obor do 20
+ ı s pøechodem desítky
A LT E R
2
1
10
11
12
4
5
6
4+2=
1í1=
6+0=
1+3=
5í1=
2+1=
6í0=
6í1=
2+1=
2+2=
3+2=
5í2=
2+4=
2+0=
1+3=
1+2=
4í2=
4í2=
0+6=
2+1=
5í4=
3+2=
0+3=
0+5=
3í2=
1+1=
2+1=
5í4=
2+3=
6í4=
3+1=
1+4=
5í2=
1+2=
2+3=
6í5=
3í3=
2í2=
5+0=
5í1=
3í1=
1+4=
2+2=
3í1=
4í3=
3+2=
4í2=
3í2=
5+0=
1+1=
2í0=
5í4=
2+3=
2í1=
6í3=
0+4=
2+4=
1+2=
2+2=
4í3=
5í5=
1+5=
0+1=
3í2=
4í1=
2+2=
3+2=
1+3=
5í4=
4í3=
3+1=
3í1=
4í1=
5í2=
3+3=
5í2=
1+4=
2+3=
3+0=
4+0=
0+2=
3+1=
4í3=
1+3=
5í1=
6í6=
4+2=
5í3=
3í2=
5í3=
4í4=
1+2=
6í5=
4í1=
2í1=
4í1=
3+3=
4+1=
3í0=
3í1=
5í3=
1+1=
5+1=
1í0=
5í4=
4í2=
4+1=
4+1=
1+0=
2í1=
6í2=
4+1=
1+1=
3+1=
4í0=
1+4=
5í3=
5í4=
3+1=
5í1=
KRTEČKOVA
38 Kč
2400 Kč
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – I. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MATEMATICKÉ
092803
051803
MATEMATIKA
POýÍTÁME DO ŠESTI
pro předškoláky a pro úspěšný star t v 1. ročníku
A LT E R
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech
pětiminutovek, které procvičují všechny spoje sčítání
a odčítání do 20.
Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
Soubor listů
Elektronická učebnice
092714
071714
280 Kč
1500 Kč
CD-ROM KRTEČKOVA MATEMATIKA – POČÍTÁME
DO ŠESTI
Uživatelsky přívětivý výukový program pro předškoláky
a pro úspěšný start v 1. ročníku je multimediálním
zpracováním sešitu Matematika č. 1 a prvních stran sešitu
Počítáme zpaměti 1. Procvičuje numeraci, sčítání a odčítání
v oboru do 6.
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092840
093840
091840
800 Kč
2400 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Krtečkova matematika může být využit jako
IT učebnice pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
Počítáme
zpaměti
=+==/:-/
+/=: / -+-:=+:
+
(4
(3
(2
(1
sčítání
a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
Výukový program tvoří soubor cca 8 000 početních příkladů;
vychází z Matematických pětiminutovek, I.–III. díl. Obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik se znázorňováním příkladů
a variantu „naostro“ pro přímé výpočty. Slouží pro nácvik
numerického počítání na celém 1. stupni ZŠ.
násobení a dělení 8, 9, 10; dělení se zbytkem;
násobení a dělení mimo obor malé násobilky
A LT E R
3.7.2008 12:36:56
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092842
093842
091842
500 Kč
1600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Počítáme zpaměti může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
12
Učebnice a učební pomůcky pro 1. ročník
■
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
CESTIČKA DO ŠKOLY I, II
Cestička
do školy I
PRVOUKA pro 1. ročník ZŠ
Č L OV Ě K A J E H O S V Ě T
ALTER
Cestička
do školy II
PRVOUKA pro 1. ročník ZŠ
Č L OV Ě K A J E H O S V Ě T
ALTER
H. Rezutková, ilustrovala Vl. Švejdová
Dvojdílná pracovní učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV
a umožňuje činnostní výuku. Součástí obou dílů jsou
perforované kartonové přílohy s obrázky a slovy. Žáci mohou
kreslit, lepit obrázky z příloh, spojovat, co k sobě patří,
dopisovat slova podle vzoru atp.
Cestička do školy I: 32 str. + pracovní přílohy,
formát 210 x 220 mm
Cestička do školy II: 36 str. + pracovní přílohy,
formát 210 x 220 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
1. díl, interaktivní učebnice
2. díl, interaktivní učebnice
092708
092709
071708
071709
051708
051709
48 Kč
48 Kč
2400 Kč
2400 Kč
2900 Kč
2900 Kč
PRŮVODCE učebnicí PRVOUKY pro 1. ročník –
Cestička do školy I, II
H. Rezutková, O. Brabencová a kol.
Zásobník úkolů pro přímou i samostatnou práci, návody pro
dramatizaci a simulační hry, hry s písmeny, slabikami a slovy,
písničky, říkadla, křížovky, hádanky...
88 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
092752
45 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ pro prvouku
v 1. ročníku
Nakreslila Vl. Švejdová
Obrazy z běžných životních situací a nejznámějších pohádek
doplňují pracovní učebnice Cestička do školy I, II.
13 obrazových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092720
440 Kč
NOTÝSEK pro 1. ročník
Ilustroval Z. Miler
Veselá „žákovská knížka“, v níž prvňáčci putují měsíc za
měsícem v doprovodu oblíbeného Krtečka.
28 str., formát 148 x 210 mm
pro 1. roËnÌk
Měkká vazba
092827
19 Kč
4.4.2011 13:51:28
13
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník
Z. Nováková a kol., ilustrovala Vl. Švejdová
Učebnice obsahuje základní mluvnické učivo, cvičení
pro rozvoj vyjadřování, otázky a úkoly k opakování
a procvičování. Doplňkem je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
128 str., formát 200 x 235 mm
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
IT učebnice + prac. sešity
092733
071733
093867
111 Kč
4750 Kč
2400 Kč
IT učebnice + pracovní sešity viz str. 16.
PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 2 – 1. a 2. díl
L. Bradáčová a kol.
Soubor cvičení a úkolů pro samostatnou i společnou práci
žáků vychází převážně z textů uvedených v učebnici Český
jazyk 2 ALTER, s níž tvoří metodicky jednotný celek.
2 díly a 40 str., formát 210 x 297 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
IT učebnice + prac. sešity
I
092845
092846
071845
071846
093867
41 Kč
41 Kč
2000 Kč
2000 Kč
2400 Kč
IT učebnice + pracovní sešity viz str. 16.
NO
VÉ
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 2
pravopisné
pětiminutovky
pro KLUKY A HOLČIČKY 2. ročníků
A LT E R
Procvičování pravopisu:
u/ú/ů
tvrdé a měkké souhlásky
dě / tě / ně
bě / pě / vě / mě
párové souhlásky
Ilustroval M. Starý
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování
pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje
sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá
písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í
po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě;
párové souhlásky na konci slov; velká – malá počáteční
písmena v pojmenováních).
32 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092111
071111
23 Kč
1200 Kč
CD-ROM Pravopisné pětiminutovky 2 viz str. 16.
PSANÍ A MLUVNICKÁ CVIČENÍ pro 2. ročník
R. Wildová, psací písmo M. Sonnbergová,
ilustrovala Vl. Švejdová
Soubor 2 sešitů písanek. Psaní je nacvičováno v opise,
přepise i autodiktátu a je doplněno úkoly pro rozvoj ústního
vyjadřování.
2 sešity a 32 str., formát 148 x 210 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
14
092808
092809
071808
071809
15 Kč
15 Kč
750 Kč
750 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
MALÝ ČTENÁŘ
J. Žáček, ilustrovala H. Zmatlíková
Učebnice pro výuku počátečního čtení. Obsahuje pokračování
příběhů malého Toma ze Slabikáře ALTER, básně, říkadla
apod. V závěru knihy najdou žáci úkoly k jednotlivým textům
a slova pro nácvik čtení.
128 str., formát 200 x 235 mm
20.10.2014 8:50:33
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092732
071732
125 Kč
4000 Kč
ČÍTANKA pro 2. ročník – 1. ediční řada
Z. Nováková, ilustrovala D. Wagnerová a řada dalších výtvarníků
Čítanka obsahuje ukázky dětské literatury a texty spisovatelky
Zuzany Novákové, které zobrazují život současných dětí.
Spolu s Pracovním sešitem k Čítance 2/1 (viz níže) umožňuje
naplňovat požadavky a cíle RVP ZV.
140 str., formát 165 x 230 mm
19.5.2010 13:23:11
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092879
092880
071879
94 Kč
117 Kč
4700 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 2/1
A LT E R
K â Í TA N C E
2 /1
H. Staudková a kol., ilustrovaly K. Bittmanová, D. Wagnerová
Doplněk k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro
rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v sešitě
umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí
techniku čtení i čtenářské dovednosti, např. čtení
s porozuměním.
52 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
âítanka
PRO DRUH¯ RO âNÍK
2. DÍL
092869
071869
33 Kč
1600 Kč
ČÍTANKA pro 2. ročník – 2. ediční řada
H. Staudková a kol., bohatý ilustrační doprovod
Rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 2/1 o úryvky z moderní
české i světové dětské literatury. Umožňuje zážitkové čtení
i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky
k vlastní četbě. Doplňkem je Pracovní sešit k Čítance 2/2
(viz níže).
116 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
Pracovní sešit
K ČÍTANCE 2/2
ALTER
092875
092868
071875
84 Kč
104 Kč
4150 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 2/2
H. Staudková a kol., ilustrovala K. Bittmanová
Poskytuje možnost rozvíjet klíčové kompetence a činnostními
prvky ve výuce umožňuje postupně ovládnout prakticky
zaměřené očekávané výstupy RVP ZV. Obsahuje tvůrčí úkoly
ke všem textům z Čítanky 2/2.
40 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092870
071870
31 Kč
1500 Kč
15
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ k Českému jazyku
pro 2. ročník
"#&$&%"
" B
# C
$ D
§ Ç
% E
® Î
& F
' G
( H
) I
$I DI
* J
+ K
, L
- M
.N
/ O
± Ñ
0 P
1 Q
2 R
3 S
· ×
4 T
j z
5 U
m }
6 V
7 W
8 X
9 Y
: Z
; [
n ~
Obsahuje tabule: Rozdělení hlásek; Druhy vět; Abeceda (tiskací
i psací písmo).
3 barevné tabule, formát 690 x 990 mm
Soubor tabulí
PSANÍ SKUPIN
di/dí, ti/tí, ni/ní; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě
di/dí
ti/tí
ni/ní
kladivo
divadlo
chodí
dítě
ticho
obtisk
leští
Otík
knihy
sloni
zvoní
nízký
dě
děda
mládě
poděkuj
tě
ně
tělo
letiště
Matěji
několik
slůně
Zdeněk
092815
150 Kč
NÁSTĚNNÁ TABULE PSANÍ SKUPIN
di/dí, ti/tí, ni/ní; dě, tě, ně; bě, pě, vě, mě
Rozšiřuje Soubor nástěnných tabulí k Českému jazyku pro
2. ročník (viz výše). Uvedené příklady slov demonstrují psaní
daných skupin na začátku, uprostřed i na konci slova. Slova
byla vybrána s ohledem na jejich frekvenci v běžné dětské řeči.
1 barevná tabule, formát 690 x 990 mm
Tabule
092837
46 Kč
IT UČEBNICE ČESKÝ JAZYK 2 a PRACOVNÍ SEŠITY
Jde o elektronickou verzi s audionahrávkami a programem
pro PC a pro interaktivní tabule, v níž se prolínají strany
učebnice s příslušnými stranami pracovních sešitů. Obsah
IT učebnice odpovídá obsahu tištěné učebnice a pracovních
sešitů. Tento program obsahuje učivo češtiny 2. ročníku a je
použitelný ve všech fázích vyučovacího procesu s plným
využitím komfortu interaktivní tabule.
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092867
093867
091867
940 Kč
2400 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro všechny typy interaktivních tabulí.
2
ík
čn
3.
ro
čn
ík
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2. ročník
5. ročník
Výukový program pro nácvik pravopisu
pravopisné
pětiminutovky
Výukový program pro nácvik pravopisu
ALTE R
5. ročník
ro
pravopisné
pětiminutovky
4.
3
4
5
NO
VÉ
CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 2
ALTER
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro
2. ročník. Do sloupců slov a slovních spojení žáci doplňují
krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých
souhláskách; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na
konci slov; velká – malá počáteční písmena v pojmenováních.
CD-ROM obsahuje variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu
a variantu „naostro“ pro přímé doplňování vynechaných jevů.
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů
probíraných ve 2. ročníku.
Jednouživatelská verze
Multilicence
092122
093122
200 Kč
2100 Kč
Slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro PC a pro všechny typy interaktivních tabulí.
■
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
MATEMATIKA, sešit č. 4/B
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustrovala L. Procházková
Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické).
Součástí je volně vložené papírové sčítací pravítko do 20.
28 str., formát 200 x 285 mm
Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
ALTER
16
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092887
071887
051887
43 Kč
2050 Kč
2550 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
5
MATEMATIKA, sešit č. 5
Vl. Landová, H. Staudková, V. Tůmová, ilustrovala O. Čechová
Obsahuje sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku,
vztahy o x méně (více) a záměnu sčítanců. Součástí je
kartonová příloha s obrázky mincí a bankovek korun i eur
a také volně vložená číselná osa 0–100.
32 str. + perforované kartonové přílohy, formát 200 x 285 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
Numerace do 100, sčítání a odčítání bez přechodu desítky
ALTER
092728
071728
051728
53 Kč
2600 Kč
3100 Kč
MATEMATIKA, sešit č. 6
M. Eichlerová, H. Staudková, O. Vlček, ilustrovali Z. Miler, K. Miler
Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru
čísel do 100. Hravou formou seznamuje žáky se základy
násobení a dělení 2, 3, 4. Obsahuje kartonovou přílohu
pro znázornění násobení.
32 str. + perforovaná kartonová příloha, formát 200 x 285 mm
Sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100, násobení a dělení 2, 3, 4
A L TER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092729
071729
051729
53 Kč
2600 Kč
3100 Kč
MATEMATIKA, sešit č. 7
M. Eichlerová, H. Staudková, O. Vlček, ilustrovali Z. Miler, K. Miler
Sešit je věnován hravému nácviku násobení a dělení 5, 6,
7, 8, 9, 10, porovnávání čísel rozdílem, významu závorek
apod. Dále obsahuje slovní úlohy a učivo geometrie. Mohou
jej využít i žáci 3. ročníku, kterým násobilka činí potíže.
Obsahuje kartonovou přílohu pro znázornění násobení.
32 str. + perforovaná kartonová příloha, formát 200 x 285 mm
PĜíprava na násobení a dČlení 5, 6, 7, 8, 9, 10
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092730
071730
051730
53 Kč
2600 Kč
3100 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 3
1. (2.)
3
Počítáme do 20 s přechodem přes desítku
A LT E R
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další
úkoly k procvičování počítání do 20 s přechodem přes desítku.
Volně navazuje na učivo, které obsahují sešity Matematika
4/A a 4/B ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092118
071118
23 Kč
1200 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 4
2.
4
Počítáme do 100 bez přechodu přes desítku
A LT E R
13.9.2013 12:38:09
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy
a další úkoly k procvičování počítání do 100 bez přechodu
přes desítku. Volně navazuje na učivo, které obsahují sešity
Matematika 5 a 6 ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092119
071119
23 Kč
1200 Kč
17
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 5
2.
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další
úkoly k procvičování počítání do 100 s přechodem přes desítku
a také násobilku a dělení hrou (2, 3, 4). Volně navazuje na
učivo, které obsahuje sešit Matematika 6 ALTER.
40 str., formát 165 x 230 mm
5
Počítáme do 100 s přechodem přes desítku
Násobilka a dělení hrou (2, 3, 4)
Měkká vazba
Elektronická učebnice
A LT E R
21.3.2014 10:58:48
092120
071120
29 Kč
1500 Kč
NO
VÉ
MOJE POČÍTÁNÍ 6
2. (3.)
M. Gebelová, ilustroval L. Drobný
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další
úkoly k procvičování násobení a dělení hrou (5, 6, 7, 8, 9 a 10).
Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit Matematika 7
ALTER.
32 str., formát 165 x 230 mm
6
A LT E R
Násobilka a dělení hrou (5, 6, 7, 8, 9, 10)
14.7.2014 13:06:51
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092121
071121
23 Kč
1200 Kč
POČÍTÁME ZPAMĚTI 2
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100
obsahuje 112 sloupců pětiminutovek. Při soustavné práci
s ním dosahují žáci velmi dobrých výsledků v pamětném
počítání. Kontrolu správnosti výpočtů mohou provádět sami
podle připojených výsledků.
40 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092859
071859
36 Kč
1750 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz str. 19.
Poãítáme
zpamûti (3
POČÍTÁME ZPAMĚTI 3
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4,
5, 6 a 7 obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Frekvence
procvičovaných spojů byla volena podle jejich obtížnosti.
Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu
správnosti výpočtů.
32 str., formát 165 x 230 mm
Pracovní se‰it k procviãování
násobení a dûlení 2, 3, 4, 5, 6, 7
pro 2. a 3. roãník Z·
A LT ER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092860
071860
31 Kč
1500 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz str. 19.
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – II. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
MATEMATICKÉ
P TIMINUTOVKY
II. díl
sl.
Autorka: Hana Staudková
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092715
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
8 sèítání a odèítání násobkù 10
sl. 17 – 20 sèítání a odèítání typu
20 + 8, 83 – 3
sl. 21 – 24 sèítání a odèítání typu
35 + 20, 87 – 50
sl. 25 – 32 sèítání a odèítání typu
77 + 20, 64 – 30
sl. 33 – 36 sèítání a odèítání typu
74 + 20, 65 – 40
sl. 37 – 38 sèítání bez pøechodu desítky
83 + 4
sl. 39 – 40 odèítání bez pøechodu desítky
79 – 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
sèítání a odèítání dvojciferných èísel do 100
pro 2.–3. roèník ZŠ
1–
sl. 9 – 10 sèítání a odèítání násobkù 10
sl. 11 – 13 sèítání typu 30 + 7
sl. 14 – 16 odèítání typu 76 – 6
sl. 41 – 48 sèítání a odèítání bez pøechodu desítky 74 + 2, 87 – 4
sl. 49 – 52 sèítání s pøechodem desítky
67 + 9
sl. 53 – 56 odèítání s pøechodem desítky
84 – 7
sl. 57 – 64 sèítání a odèítání s pøechodem
desítky 48 + 9, 95 – 7
sl. 65 – 72 sèítání a odèítání s pøechodem
desítky 65 + 8, 82 – 9
sl. 73 – 76 sèítání dvojciferných èísel bez
pøechodu desítky 36 + 62
sl. 77 – 80 odèítání dvojciferných èísel
bez pøechodu desítky 55 – 34
sl. 81 – 88 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel bez pøechodu desítky
68 + 32, 88 – 26
sl. 89 – 92 sèítání dvojciferných èísel
s pøechodem desítky 28 + 34
sl. 93 – 96 odèítání dvojciferných èísel
s pøechodem desítky 95 – 27
sl. 97 – 104 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel s pøechodem desítky
46 + 37, 65 – 49
sl. 105 – 112 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel s pøechodem desítky
27 + 58, 96 – 89
A LT E R
4
3
29
30
31
32
21
22
23
24
85 í 70 =
68 í 30 =
34 + 40 =
36 + 20 =
51 í 30 =
88 í 70 =
41 + 50 =
69 í 40 =
73 í 20 =
39 + 30 =
24 í 10 =
62 í 20 =
89 í 50 =
23 + 30 =
31 + 60 =
26 + 60 =
27 + 30 =
57 í 30 =
48 í 30 =
78 í 60 =
49 + 50 =
65 í 30 =
24 + 50 =
67 + 20 =
61 í 40 =
91 í 20 =
83 í 20 =
51 + 20 =
75 í 20 =
22 + 20 =
89 í 40 =
86 í 70 =
55 + 20 =
84 í 30 =
52 + 40 =
65 + 30 =
87 í 40 =
61 í 50 =
94 í 30 =
78 + 10 =
69 + 10 =
57 + 30 =
89 í 20 =
63 + 10 =
93 í 60 =
76 + 10 =
75 í 40 =
58 í 20 =
96 í 80 =
77 í 50 =
91 í 60 =
47 + 50 =
74 í 40 =
94 í 40 =
55 + 40 =
43 í 30 =
82 í 40 =
83 í 60 =
69 + 20 =
88 + 10 =
77 í 20 =
29 + 60 =
37 + 20 =
66 + 10 =
56 + 40 =
48 + 50 =
95 í 20 =
52 í 30 =
84 í 50 =
69 í 50 =
99 í 50 =
39 + 40 =
65 í 50 =
71 í 60 =
94 í 40 =
47 + 20 =
54 + 20 =
96 í 40 =
32 + 20 =
58 + 20 =
68 + 30 =
67 í 50 =
49 + 40 =
21 + 40 =
99 í 20 =
85 í 50 =
92 í 80 =
28 + 60 =
83 í 30 =
25 + 70 =
39 + 50 =
76 + 20 =
81 + 10 =
73 í 60 =
38 + 60 =
72 í 30 =
25 + 30 =
74 í 50 =
72 í 30 =
82 í 50 =
84 í 60 =
45 + 20 =
53 + 30 =
66 í 50 =
59 í 30 =
44 + 50 =
51 í 40 =
31 + 40 =
81 í 10 =
56 í 20 =
25 + 50 =
88 í 50 =
98 í 20 =
63 í 20 =
78 í 50 =
99 í 80 =
27 + 50 =
35 + 50 =
78 í 20 =
27 + 70 =
22 + 50 =
77 í 30 =
42 í 30 =
61 + 30 =
94 í 50 =
99 í 60 =
67 + 30 =
86 í 20 =
84 í 70 =
54 + 40 =
63 + 30 =
65 í 40 =
62 í 20 =
72 í 40 =
86 í 40 =
84 í 40 =
62 + 30 =
64 í 20 =
44 + 40 =
41 + 30 =
56 + 30 =
31 + 30 =
94 í 20 =
27 + 40 =
89 í 60 =
45 + 30 =
46 + 30 =
79 í 40 =
83 í 50 =
81 í 30 =
24 + 20 =
95 í 40 =
98 í 30 =
96 í 30 =
72 í 10 =
64 + 20 =
24 + 60 =
33 + 40 =
35 + 20 =
73 í 50 =
68 í 20 =
33 + 50 =
66 + 20 =
43 + 40 =
97 í 30 =
96 í 50 =
21 + 50 =
34 + 50 =
53 + 40 =
28 + 30 =
61 + 10 =
63 í 50 =
55 í 40 =
71 + 20 =
46 í 20 =
82 í 20 =
84 í 20 =
93 í 50 =
83 í 70 =
64 + 30 =
87 í 70 =
51 + 40 =
36 + 50 =
87 í 50 =
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
18
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech
pětiminutovek – sčítání a odčítání jednociferných
i dvojciferných čísel do 100. Výsledky všech příkladů má
k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
Soubor listů
Elektronická učebnice
092715
071715
280 Kč
1500 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – III. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MATEMATICKÉ
P TIMINUTOVKY
III. díl
násobení a dìlení
pro 2. – 5. roèník ZŠ
Autorka: Hana Staudková
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092716
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
sl .
sl .
1–
5–
sl .
9 – 16 násobení a dìlení 2, 3
4 násobení a dìlení 2
8 násobení a dìlení 3
sl . 17 – 20 násobení a dìlení 4
sl . 21 – 24 násobení a dìlení 2, 3, 4
sl . 25 – 32 násobení a dìlení 2, 3, 4
sl . 33 – 36 násobení a dìlení 5
sl . 37 – 40 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 41 – 48 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 49 – 56 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 57 – 60 násobení a dìlení 6
sl . 61 – 64 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 65 – 72 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 73 – 76 násobení a dìlení 7
sl . 77 – 80 násobení a dìlení 6, 7
sl . 81 – 88 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7
sl . 89 – 92 násobení a dìlení 8
sl . 93 – 96 násobení a dìlení 6, 7, 8
sl . 97 – 104 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sl . 105 – 108 násobení a dìlení 9
sl . 109 – 112 násobení a dìlení 6, 7, 8, 9
sl . 113 – 120 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 121 – 128 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 129 – 136 dìlení se zbytkem
sl . 137 – 144 dìlení se zbytkem
sl . 145 – 152 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 153 – 160 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 161 – 168 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
A LT E R
6
5
45
46
4.4=
36 : 4 =
3:3=
47
48
37
8.2=
38
14 : 2 =
0:4=
5:5=
50 : 5 =
5.2=
8:4=
1.3=
7.2=
0.3=
50 : 5 =
0.4=
40 : 5 =
24 : 4 =
40 : 4 =
4.2=
7.3=
2.2=
0:4=
10 . 2 =
12 : 3 =
4:4=
5.3=
30 : 5 =
27 : 3 =
10 : 5 =
6.5=
20 : 5 =
15 : 3 =
1.2=
35 : 5 =
39
8.5=
6.3=
40
3.5=
6:2=
3.2=
5.4=
32 : 4 =
4.3=
5.3=
14 : 2 =
10 . 5 =
0:3=
8.4=
4.4=
3.3=
3.4=
8:2=
20 : 2 =
6.2=
10 . 3 =
12 : 2 =
4.5=
6:2=
3.3=
12 : 4 =
16 : 2 =
0:2=
24 : 4 =
8.5=
18 : 3 =
30 : 3 =
25 : 5 =
6.3=
28 : 4 =
2.3=
20 : 2 =
3.4=
9.4=
3.5=
9:3=
0:2=
2.4=
4.3=
3:3=
8.3=
2:2=
0.3=
4:2=
24 : 3 =
5:5=
18 : 2 =
10 . 2 =
30 : 3 =
7.5=
27 : 3 =
0.5=
35 : 5 =
9:3=
2.2=
12 : 4 =
8:4=
10 . 4 =
9.3=
9.2=
15 : 5 =
20 : 5 =
21 : 3 =
2.3=
40 : 5 =
45 : 5 =
4.5=
6.5=
7.3=
25 : 5 =
9.4=
2.5=
2.5=
3.2=
6.2=
10 . 2 =
32 : 4 =
15 : 3 =
6.4=
2:2=
40 : 4 =
1.5=
30 : 5 =
15 : 5 =
0.3=
9.3=
45 : 5 =
1.5=
0.5=
2.4=
18 : 2 =
1.4=
5.4=
10 : 2 =
28 : 4 =
10 . 4 =
8.3=
16 : 4 =
12 : 2 =
8.4=
1.2=
16 : 4 =
5.5=
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 21 sad po 30 listech
pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobilky, dělení
se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky.
Výsledky příkladů má k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
8:2=
6:3=
4.2=
24 : 3 =
24 : 4 =
0.5=
28 : 4 =
20 : 4 =
7.4=
0.2=
1.3=
0:5=
10 : 2 =
6:3=
9.4=
21 : 3 =
4:4=
1.4=
28 : 4 =
10 . 5 =
20 : 4 =
9.5=
32 : 4 =
36 : 4 =
8.2=
6.4=
7.4=
5.5=
10 . 3 =
24 : 3 =
5.2=
18 : 3 =
12 : 3 =
40 : 5 =
16 : 2 =
4:2=
7.5=
9.3=
0.4=
7.2=
9.5=
32 : 4 =
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
9.2=
bodĤ
0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8
10
0 8 16 24 32 40
48 56 64 72 80
96 97 98 99 100
1000
6 8 7 8 8 8 9 8 10 8
Soubor listů
Elektronická učebnice
Učební pomůcka k Matematice ALTER. Obsahuje kartičky
s čísly 0 až 100, řady násobků, kartičky s dvojicemi činitelů
a karty se znázorněním násobilkových spojů. K seznamování
se s čísly do 1 000 lze využít karty se znázorněním tisíce,
stovek, desítek a kolečka představující jednotky. Daný soubor
slouží pro vyvozování násobení i dělení.
18 tabulí, formát 490 x 675 mm
=+==/:-/
+/=: / -+-:=+:
+
(4
(1
092750
550 Kč
CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
Počítáme
zpaměti
(2
390 Kč
2000 Kč
DEMONSTRAČNÍ KARTY pro výuku násobilky
Soubor tabulí
(3
092716
071716
sčítání
a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
Výukový program tvoří soubor cca 8 000 početních příkladů;
vychází z Matematických pětiminutovek, I.–III. díl. Obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik se znázorňováním příkladů
a variantu „naostro“ pro přímé výpočty. Slouží pro nácvik
numerického počítání na celém 1. stupni ZŠ.
násobení a dělení 8, 9, 10; dělení se zbytkem;
násobení a dělení mimo obor malé násobilky
A LT E R
3.7.2008 12:36:56
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092842
093842
091842
500 Kč
1600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Počítáme zpaměti může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
ZÁSOBNÍK NA KARTIČKY
Igelitové sáčky na kartičky z příloh Matematiky č. 6 a 7
pro 2. ročník ALTER.
9 igelitových sáčků v pouzdře
Zásobník
■
092753
17 Kč
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Vzdělávací obor
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Svet okolo nás
PRVOUKA pro 2. ročník ZŠ
ALTER
SVĚT OKOLO NÁS
H. Rezutková, ilustrovala M. Tichá
Učebnice prvouky umožňuje činnostní výuku a vyhovuje
tak cílům RVP ZV. Je zásobníkem neverbálních i verbálních
informací (klíčová slova); předpokládá využití dvojdílného
pracovního sešitu a pracovních karet s motivačními texty
(oba tituly viz str. 20). Zahrnuje např. témata: lidský život,
rodina, zásady společenského chování, naše vlast, umění,
tísňová volání, vývoj a pokrok i témata vztahující se k přírodě.
44 str., formát 200 x 280 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092873
071873
53 Kč
2600 Kč
19
Učebnice a učební pomůcky pro 2. ročník
Pracovní sešit
ke svEtu
ˇ okolo nás
1. díl
Pracovní sešit
ke svEtu
ˇ okolo nás
2. díl
ALTER
ýlovČk a jeho svČt
PRACOVNÍ SEŠIT ke Světu okolo nás – 1. a 2. díl
H. Rezutková, L. Bradáčová, ilustrovala K. Bittmanová
Dvojdílný pracovní sešit podporuje činnostní charakter výuky.
Obsahuje problémové úlohy, prohlubuje kompetence žáků
k práci s textem, k vyhledávání informací i ke spolupráci
ve skupině. Součástí obou dílů jsou perforované kartonové
přílohy s obrázky a slovy.
2 díly a 24 str. + listy pracovních příloh v obou dílech,
formát 200 x 280 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
1. díl, interaktivní učebnice
2. díl, interaktivní učebnice
ALTER
ý l o v Č k ALTER
a jeho svČt
Pracovní KARTY
ke sv Eˇ tu okolo nás
motivaþní texty • problémové úlohy • práce s textem • práce ve skupinách
ýlovČk a jeho svČt
43 Kč
43 Kč
2150 Kč
2150 Kč
2650 Kč
2650 Kč
PRACOVNÍ KARTY ke Světu okolo nás
M. Drijverová, ilustrovala K. Bittmanová
Pracovní karty obsahují motivační texty k tématům
z učebnice, přinášejí problémové úlohy, náměty pro práci
s texty, pro práci ve skupinách apod.
19 oboustranných karet v obalu, formát 160 x 225 mm
Karty
Elektronická učebnice
ALTER
092882
092883
071882
071883
051882
051883
092874
071874
54 Kč
2300 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ pro výuku prvouky
ve 2. ročníku
Ilustrovala M. Tichá
Soubor 14 obrazových a 12 textových tabulí obsahuje kromě
obrazů otázky pro opakování učiva, karty s názvy rostlin
i živočichů a tabulky pro třídění. Jeho součástí je příručka
pro učitele s názvy všech vyobrazených živočichů a rostlin
(přehled názvů zpracoval RNDr. Jan Stoklasa).
26 tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
630 Kč
NOTÝSEK pro 2. ročník
o t ˝s ek
npro
2. roËnÌk
Ilustrovala H. Zmatlíková
Vlídná „žákovská knížka“, jejíž výtvarný doprovod tvoří něžné
obrázky oblíbené dětské ilustrátorky.
28 str., formát 148 x 208 mm
s obr·zky Heleny ZmatlÌkovÈ
Měkká vazba
JmÈno:
ALTER
14.4.2011 10:52:11
20
092723
092828
19 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
3
Český jazyk
A LT E R
VZDĚLÁVACÍ OBOR
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník
L. Dvorský, ilustrovala K. Miler
Obsahuje základní mluvnické učivo, pomocí obrázků
a žertovných říkadel usnadňuje nácvik vyjmenovaných slov.
Pomáhá rozvíjet vyjadřovací schopnosti žáků. Doplňkem
učebnice je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
140 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
IT učebnice + prac. sešity
092821
092740
071821
093956
95 Kč
115 Kč
4750 Kč
2400 Kč
IT učebnice + pracovní sešity viz str. 24.
PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 3 – 1. a 2. díl
L. Bradáčová a kol.
Dvojdílný pracovní sešit je účelným doplňkem učebnice Český
jazyk 3 ALTER. Cvičení navazují na texty v učebnici, jednotné
metodické zpracování zaručuje plynulý přechod od společné
činnosti k samostatné práci. Oba díly obsahují kartonovou
přílohu s přehledy učiva.
1. díl: 64 str. + kartonová příloha, formát 210 x 297 mm
2. díl: 56 str. + kartonová příloha, formát 210 x 297 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
IT učebnice + prac. sešity
092847
092848
071847
071848
093956
53 Kč
51 Kč
2600 Kč
2500 Kč
2400 Kč
IT učebnice + pracovní sešity viz str. 24.
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 3
pravopisné
pětiminutovky
pro 3. ročník
A LT E R
Procvičování pravopisu:
opakování učiva 2. ročníku
párové souhlásky uvnitř slov
vlastní jména
vyjmenovaná slova
NO
VÉ
Ilustroval M. Starý
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných
jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slovních
spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena.
Obsahem sešitu jsou párové souhlásky uvnitř slov,
vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova a vlastní jména.
Součástí sešitu je klíč s řešeními.
56 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092112
071112
40 Kč
2100 Kč
CD-ROM Pravopisné pětiminutovky 3 viz str. 24.
21
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
PĹEHLEDY ĆESKÉHO JAZYKA
3.–5. roćník ZŠ a úvod do 6. roćníku
MLUVNICE
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro 3.–5. ročník ZŠ
a úvod do 6. ročníku
L. Bradáčová a kol.
Příručka shrnuje učivo českého jazyka v podobě přehledů,
paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny
obsažené jazykové jevy zde žáci najdou vhodné příklady.
Přehledy jim budou sloužit po dobu čtyř let a pomohou rozvíjet
jejich kompetence k učení.
32 str., formát 230 x 165 mm
PRAVOPIS
SLOH
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092786
071786
44 Kč
500 Kč
SLOVNÍČEK SPISOVNÉ ČEŠTINY pro 1. stupeň ZŠ
I. Svobodová, M. Horáčková
Slovníček je praktickou jazykovou příručkou pro žáky
na 1. stupni ZŠ. Obsahuje slova a jevy, které jsou pro ně
nejčastějším gramatickým úskalím. Umožňuje zlepšit
písemný projev a vyvarovat se zbytečných chyb.
68 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Ilustrovala K. Miler
Učební pomůcka. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi
příbuzná si žáci rozstřihají a různými manipulačními
činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici
titulů je možné využít jako pexeso.
6stranná kartonová skládačka, formát 170 x 340 mm
pro nácvik VYJMENOVANÝCH
a s nimi příbuzných SLOV
HM
YZ
ŽE
POV Y K
SÝK
SÝ
OR
ýE
A
K
TěP
Y TIT
SE
SL
SÝR
51 Kč
2650 Kč
KARTIČKY pro nácvik vyjmenovaných a s nimi
příbuzných slov
KARTIÿKY
LY
092817
071817
YŠ
ET
Kart. skládačka
Interaktivní učebnice
A
KOBYL
KÝ
V YSO
PYL
OBY
ýEJ
YN
OU
T
MÝ
T
PL
092812
051812
40 Kč
500 Kč
pro žáky 3. a 4. ročníku
CHM Ý
ěÍ
ALTER
8.8.2011 15:00:33
PSANÍ A MLUVNICKÁ CVIČENÍ pro 3. ročník
R. Wildová a kol., psací písmo a ilustrace M. Sonnbergová
Soubor 2 sešitů písanek – první nabízí žákům možnost
zpřesnit si tvary písma; druhý je zaměřen na užití písma.
2 sešity a 32 str., formát 148 x 210 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
22
092810
092811
071810
071811
15 Kč
15 Kč
750 Kč
750 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
ČÍTANKA pro 3. ročník – 1. ediční řada
L. Bradáčová a kol., bohatý ilustrační doprovod
Čítanka přináší texty vhodné pro nácvik plynulého čtení,
které žáky zaujmou i po stránce obsahové, a tím je motivují
k rozvoji čtenářství. Jejím doplňkem je Pracovní sešit
k Čítance 3/1 (viz níže).
136 str., formát 165 x 230 mm
14.6.2010 10:31:03
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092717
092741
071717
95 Kč
115 Kč
4750 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 3/1
4.10.2010 13:55:10
M. Špika, H. Staudková
Pracovní sešit je doplňkem Čítanky 3/1 ALTER (od roku vydání
2010). Sešit seznamuje žáky se základy literatury. Zaměřuje
se na porozumění čtenému a na orientaci v textu. Vyžaduje
od žáka úsudek, vyjadřování vlastních názorů a hodnocení.
Obsahuje úkoly ke všem textům z Čítanky 3/1 ALTER, náměty
pro projektové vyučování a průřezová témata dle požadavků
RVP ZV.
64 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092999
071999
34 Kč
1700 Kč
ČÍTANKA pro 3. ročník – 2. ediční řada
H. Staudková a kol., bohatý ilustrační doprovod
Rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky z moderní
české i světové dětské literatury. Čítanka umožňuje zážitkové
čtení i naslouchání. Poutavostí vybraných ukázek motivuje
žáky k vlastní četbě. Jejím doplňkem je Pracovní sešit
k Čítance 3/2 (viz níže).
120 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092878
092888
071878
84 Kč
104 Kč
4350 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 3/2
D. Bezděková, ilustrovala M. Skala
Pracovní sešit poskytuje možnost rozvíjet klíčové kompetence
žáků a činnostními prvky ve výuce jim umožňuje postupně
ovládnout prakticky zaměřené očekávané výstupy RVP ZV.
Obsahuje úkoly ke všem textům z Čítanky 3/2 ALTER i náměty
pro skupinovou práci.
52 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
CO UŽ UMÍME URČIT
U PODSTATNÝCH JMEN
ROD
mužský – mrak, otec, hrad
ženský – kočka, lžíce, radost
střední – hříbě, batole, stříbro
ČÍSLO
jednotné – vlas, dívka, město
množné – vlasy, dívky, města
PÁD – pádové otázky
1. pád: Kdo? Co?
2. pád: Koho? Čeho?
3. pád: Komu? Čemu?
4. pád: Koho? Co?
5. pád: Oslovujeme, voláme.
6. pád: O kom? O čem?
7. pád: Kým? Čím?
092872
071872
34 Kč
1750 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ k Českému jazyku
pro 3. ročník
Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná, slovní druhy
(ohebné, neohebné), tvoření slov, významy slov / citové
zabarvení, vlastní jména, podstatná jména / pádové otázky,
slovesa.
14 trojbarevných tabulí, formát 690 x 990 mm
Soubor tabulí
092813
500 Kč
23
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
IT UČEBNICE ČESKÝ JAZYK 3 a PRACOVNÍ SEŠITY
Jde o elektronickou verzi s interaktivními prvky pro nácvik
vyjmenovaných slov a s programem pro PC a pro interaktivní
tabule. Prolínají se v ní strany učebnice s příslušnými
stranami pracovních sešitů. Obsah IT učebnice odpovídá
obsahu tištěné učebnice a pracovních sešitů. Obsahuje učivo
češtiny 3. ročníku ZŠ a mnoho cvičení pro nácvik psaní
vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov. Tento program
je použitelný ve všech fázích vyučovacího procesu s plným
využitím komfortu interaktivní tabule.
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092956
093956
091956
940 Kč
2400 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro všechny typy interaktivních tabulí.
2
ík
čn
3.
ro
čn
ík
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2. ročník
5. ročník
Výukový program pro nácvik pravopisu
5. ročník
ro
pravopisné
pětiminutovky
4.
3
4
5
NO
VÉ
CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 3
ALTER
pravopisné
pětiminutovky
Výukový program pro nácvik pravopisu
ALTE R
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro
3. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují
vynechaná písmena. Výukový program se zaměřuje na párové
souhlásky uvnitř slov; vyjmenovaná a s nimi příbuzná slova;
psaní i/í a y/ý v kořeni slov a vlastní jména. CD-ROM obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu a variantu „naostro“
pro přímé doplňování vynechaných jevů.
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů
probíraných ve 3. ročníku.
Jednouživatelská verze
Multilicence
092123
093123
200 Kč
2100 Kč
Slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro PC a pro všechny typy interaktivních tabulí.
■
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Matematika
pro 3. roÿník ZŠ
. díl
MATEMATIKA pro 3. ročník – 1. díl
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, H. Staudková
Navazuje na matematické sešity č. 1–7 ALTER. Obsahuje
násobení a dělení v oboru malé násobilky, sčítání a odčítání
dvojciferných čísel. Žákům, kterým násobilka činí potíže,
doporučujeme jako doplněk titul Matematika č. 7 (viz str. 17),
který umožňuje ovládnutí násobilky hravou formou.
64 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
21.4.2010 11:10:26
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092759
071759
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
24
071626
49 Kč
2400 Kč
NO
VÉ
50 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
Matematika
pro 3. roÿník ZŠ
2. díl
MATEMATIKA pro 3. ročník – 2. díl
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, H. Staudková
Nové učivo přináší numeraci do 1 000, porovnávání čísel,
zaokrouhlování atd. Učebnice obsahuje i slovní úlohy, učivo
z geometrie a pomůcky – číselné osy a kartičky s čísly.
64 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
ALTER
092760
071760
49 Kč
2400 Kč
10.5.2010 13:24:49
+ KLÍČ
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
Matematika
pro 3. roÿník ZŠ
3. díl
50 Kč
MATEMATIKA pro 3. ročník – 3. díl
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, H. Staudková
Učebnice probírá dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo
obor násobilek. Věnuje se také geometrii (úsečka, geometrické
tvary, tělesa). Přináší i zábavné hry.
64 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
ALTER
071627
NO
VÉ
092761
071761
49 Kč
2400 Kč
31.5.2010 11:47:51
+ KLÍČ
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
3
matematika
alter
+ KLÍČ
071628
NO
VÉ
50 Kč
MATEMATIKA pro 3. ročník – jednodílná
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová, H. Staudková
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny
do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly
aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV;
obsahuje zásobník příkladů a úloh. Samostatným doplňkem
učebnice je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
164 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092884
071884
120 Kč
6000 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v této učebnici (96 stran).
Měkká vazba
matematika
3
II. díl
pracovní sešit
k učebnici
72 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Matematice pro 3. ročník – 1. a 2. díl
pracovní sešit
k učebnici
092922
matematika
3
I. díl
alter
alter
+ KLÍČ
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV; lze jej
využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí. Práce
s ním je založena na aktivních činnostech.Využívá metody
individuální i skupinové práce.
2 díly a 40 str., formát 210 x 297 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
092885
092886
071885
071886
48 Kč
48 Kč
2400 Kč
2400 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v těchto pracovních sešitech (48 stran).
Měkká vazba
092923
45 Kč
25
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
POČÍTÁME ZPAMĚTI 2
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100
obsahuje 112 sloupců pětiminutovek. Při soustavné práci
s ním dosahují žáci velmi dobrých výsledků v pamětném
počítání. Kontrolu správnosti výpočtů mohou provádět sami
podle připojených výsledků.
40 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092859
071859
36 Kč
1750 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz str. 27.
Poãítáme
zpamûti (3
POČÍTÁME ZPAMĚTI 3
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4,
5, 6 a 7 obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Frekvence
procvičovaných spojů byla volena podle jejich obtížnosti.
Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu
správnosti výpočtů.
32 str., formát 165 x 230 mm
Pracovní se‰it k procviãování
násobení a dûlení 2, 3, 4, 5, 6, 7
pro 2. a 3. roãník Z·
A LT ER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092860
071860
31 Kč
1500 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz str. 27.
POČÍTÁME ZPAMĚTI 4
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 8, 9 a 10,
dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky.
Obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Sešit lze využít
k docvičování pamětného počítání i ve vyšších ročnících.
Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092861
071861
31 Kč
1500 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz str. 27.
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – II. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
MATEMATICKÉ
P TIMINUTOVKY
II. díl
sl.
Autorka: Hana Staudková
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092715
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
8 sèítání a odèítání násobkù 10
sl. 17 – 20 sèítání a odèítání typu
20 + 8, 83 – 3
sl. 21 – 24 sèítání a odèítání typu
35 + 20, 87 – 50
sl. 25 – 32 sèítání a odèítání typu
77 + 20, 64 – 30
sl. 33 – 36 sèítání a odèítání typu
74 + 20, 65 – 40
sl. 37 – 38 sèítání bez pøechodu desítky
83 + 4
sl. 39 – 40 odèítání bez pøechodu desítky
79 – 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
sèítání a odèítání dvojciferných èísel do 100
pro 2.–3. roèník ZŠ
1–
sl. 9 – 10 sèítání a odèítání násobkù 10
sl. 11 – 13 sèítání typu 30 + 7
sl. 14 – 16 odèítání typu 76 – 6
sl. 41 – 48 sèítání a odèítání bez pøechodu desítky 74 + 2, 87 – 4
sl. 49 – 52 sèítání s pøechodem desítky
67 + 9
sl. 53 – 56 odèítání s pøechodem desítky
84 – 7
sl. 57 – 64 sèítání a odèítání s pøechodem
desítky 48 + 9, 95 – 7
sl. 65 – 72 sèítání a odèítání s pøechodem
desítky 65 + 8, 82 – 9
sl. 73 – 76 sèítání dvojciferných èísel bez
pøechodu desítky 36 + 62
sl. 77 – 80 odèítání dvojciferných èísel
bez pøechodu desítky 55 – 34
sl. 81 – 88 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel bez pøechodu desítky
68 + 32, 88 – 26
sl. 89 – 92 sèítání dvojciferných èísel
s pøechodem desítky 28 + 34
sl. 93 – 96 odèítání dvojciferných èísel
s pøechodem desítky 95 – 27
sl. 97 – 104 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel s pøechodem desítky
46 + 37, 65 – 49
sl. 105 – 112 sèítání a odèítání dvojciferných
èísel s pøechodem desítky
27 + 58, 96 – 89
A LT E R
4
3
29
30
31
32
21
22
23
24
85 í 70 =
68 í 30 =
34 + 40 =
36 + 20 =
51 í 30 =
88 í 70 =
41 + 50 =
69 í 40 =
73 í 20 =
39 + 30 =
24 í 10 =
62 í 20 =
89 í 50 =
23 + 30 =
31 + 60 =
26 + 60 =
27 + 30 =
57 í 30 =
48 í 30 =
78 í 60 =
49 + 50 =
65 í 30 =
24 + 50 =
67 + 20 =
61 í 40 =
91 í 20 =
83 í 20 =
51 + 20 =
75 í 20 =
22 + 20 =
89 í 40 =
86 í 70 =
55 + 20 =
84 í 30 =
52 + 40 =
65 + 30 =
87 í 40 =
61 í 50 =
94 í 30 =
78 + 10 =
69 + 10 =
57 + 30 =
89 í 20 =
63 + 10 =
93 í 60 =
76 + 10 =
75 í 40 =
58 í 20 =
96 í 80 =
77 í 50 =
91 í 60 =
47 + 50 =
74 í 40 =
94 í 40 =
55 + 40 =
43 í 30 =
82 í 40 =
83 í 60 =
69 + 20 =
88 + 10 =
77 í 20 =
29 + 60 =
37 + 20 =
66 + 10 =
56 + 40 =
48 + 50 =
95 í 20 =
52 í 30 =
84 í 50 =
69 í 50 =
99 í 50 =
39 + 40 =
65 í 50 =
71 í 60 =
94 í 40 =
47 + 20 =
54 + 20 =
96 í 40 =
32 + 20 =
58 + 20 =
68 + 30 =
67 í 50 =
49 + 40 =
21 + 40 =
99 í 20 =
85 í 50 =
92 í 80 =
28 + 60 =
83 í 30 =
25 + 70 =
39 + 50 =
76 + 20 =
81 + 10 =
73 í 60 =
38 + 60 =
72 í 30 =
25 + 30 =
74 í 50 =
72 í 30 =
82 í 50 =
84 í 60 =
45 + 20 =
53 + 30 =
66 í 50 =
59 í 30 =
44 + 50 =
51 í 40 =
31 + 40 =
81 í 10 =
56 í 20 =
25 + 50 =
88 í 50 =
98 í 20 =
63 í 20 =
78 í 50 =
99 í 80 =
27 + 50 =
35 + 50 =
78 í 20 =
27 + 70 =
22 + 50 =
77 í 30 =
42 í 30 =
61 + 30 =
94 í 50 =
99 í 60 =
67 + 30 =
86 í 20 =
84 í 70 =
54 + 40 =
63 + 30 =
65 í 40 =
62 í 20 =
72 í 40 =
86 í 40 =
84 í 40 =
62 + 30 =
64 í 20 =
44 + 40 =
41 + 30 =
56 + 30 =
31 + 30 =
94 í 20 =
Soubor listů
Elektronická učebnice
27 + 40 =
89 í 60 =
45 + 30 =
46 + 30 =
79 í 40 =
83 í 50 =
81 í 30 =
24 + 20 =
95 í 40 =
98 í 30 =
96 í 30 =
72 í 10 =
64 + 20 =
24 + 60 =
33 + 40 =
35 + 20 =
73 í 50 =
68 í 20 =
33 + 50 =
66 + 20 =
43 + 40 =
97 í 30 =
96 í 50 =
21 + 50 =
34 + 50 =
53 + 40 =
28 + 30 =
61 + 10 =
63 í 50 =
55 í 40 =
71 + 20 =
46 í 20 =
82 í 20 =
84 í 20 =
93 í 50 =
83 í 70 =
64 + 30 =
87 í 70 =
51 + 40 =
36 + 50 =
87 í 50 =
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
P TIMINUTOVKY
III. díl
násobení a dìlení
pro 2. – 5. roèník ZŠ
Autorka: Hana Staudková
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092716
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
sl .
sl .
1–
5–
sl .
9 – 16 násobení a dìlení 2, 3
4 násobení a dìlení 2
8 násobení a dìlení 3
sl . 25 – 32 násobení a dìlení 2, 3, 4
sl . 33 – 36 násobení a dìlení 5
sl . 37 – 40 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 41 – 48 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 49 – 56 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 57 – 60 násobení a dìlení 6
sl . 61 – 64 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 65 – 72 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 73 – 76 násobení a dìlení 7
sl . 77 – 80 násobení a dìlení 6, 7
sl . 81 – 88 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7
sl . 89 – 92 násobení a dìlení 8
sl . 93 – 96 násobení a dìlení 6, 7, 8
sl . 97 – 104 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sl . 105 – 108 násobení a dìlení 9
sl . 109 – 112 násobení a dìlení 6, 7, 8, 9
sl . 113 – 120 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 121 – 128 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 129 – 136 dìlení se zbytkem
sl . 137 – 144 dìlení se zbytkem
sl . 145 – 152 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 153 – 160 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 161 – 168 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
6
5
45
4.4=
3:3=
46
47
48
8.2=
37
0:4=
5:5=
50 : 5 =
5.2=
8:4=
1.3=
7.2=
0.3=
50 : 5 =
0.4=
40 : 5 =
24 : 4 =
40 : 4 =
4.2=
7.3=
0:4=
10 . 2 =
4:4=
5.3=
30 : 5 =
27 : 3 =
10 : 5 =
6.5=
20 : 5 =
1.2=
35 : 5 =
2.2=
38
14 : 2 =
12 : 3 =
39
6.3=
40
3.5=
6:2=
3.2=
5.4=
32 : 4 =
4.3=
5.3=
14 : 2 =
10 . 5 =
0:3=
8.4=
4.4=
3.3=
8:2=
20 : 2 =
6.2=
10 . 3 =
12 : 2 =
6:2=
3.3=
12 : 4 =
16 : 2 =
0:2=
24 : 4 =
8.5=
18 : 3 =
30 : 3 =
25 : 5 =
6.3=
28 : 4 =
2.3=
20 : 2 =
3.4=
9.4=
3.5=
9:3=
4.5=
0:2=
4.3=
15 : 3 =
8.5=
2.4=
8.3=
4:2=
24 : 3 =
5:5=
18 : 2 =
10 . 2 =
30 : 3 =
7.5=
27 : 3 =
0.5=
35 : 5 =
2:2=
9.3=
9.2=
15 : 5 =
20 : 5 =
21 : 3 =
2.3=
40 : 5 =
45 : 5 =
4.5=
6.5=
7.3=
25 : 5 =
9.4=
2.5=
3.2=
6.2=
32 : 4 =
15 : 3 =
6.4=
2:2=
40 : 4 =
1.5=
30 : 5 =
15 : 5 =
0.3=
9.3=
45 : 5 =
1.5=
10 . 4 =
18 : 2 =
1.4=
10 : 2 =
28 : 4 =
8.3=
16 : 4 =
12 : 2 =
8.4=
1.2=
16 : 4 =
5.5=
24 : 3 =
24 : 4 =
0.5=
28 : 4 =
5.4=
20 : 4 =
7.4=
8:2=
6:3=
4.2=
0.2=
1.3=
0:5=
10 : 2 =
6:3=
9.4=
21 : 3 =
4:4=
1.4=
28 : 4 =
10 . 5 =
20 : 4 =
9.5=
32 : 4 =
36 : 4 =
8.2=
6.4=
9.2=
7.4=
5.5=
10 . 3 =
24 : 3 =
5.2=
18 : 3 =
12 : 3 =
40 : 5 =
16 : 2 =
4:2=
7.5=
9.3=
0.4=
7.2=
9.5=
32 : 4 =
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
26
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 21 sad po 30 listech
pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobilky, dělení
se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky.
Výsledky příkladů má k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
9:3=
12 : 4 =
10 . 4 =
2.5=
10 . 2 =
2.4=
3.4=
3:3=
0.3=
2.2=
8:4=
0.5=
280 Kč
1500 Kč
sl . 17 – 20 násobení a dìlení 4
sl . 21 – 24 násobení a dìlení 2, 3, 4
A LT E R
36 : 4 =
092715
071715
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – III. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MATEMATICKÉ
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech
pětiminutovek – sčítání a odčítání jednociferných
i dvojciferných čísel do 100. Výsledky všech příkladů má
k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
Soubor listů
Elektronická učebnice
092716
071716
390 Kč
2000 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
Počítáme
zpaměti
=+==/:-/
+/=: / -+-:=+:
+
(4
(3
(2
(1
sčítání
a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
Výukový program tvoří soubor cca 8 000 početních příkladů;
vychází z Matematických pětiminutovek, I.–III. díl. Obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik se znázorňováním příkladů
a variantu „naostro“ pro přímé výpočty. Slouží pro nácvik
numerického počítání na celém 1. stupni ZŠ.
násobení a dělení 8, 9, 10; dělení se zbytkem;
násobení a dělení mimo obor malé násobilky
A LT E R
3.7.2008 12:36:56
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092842
093842
091842
500 Kč
1600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Počítáme zpaměti může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
■
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
PRVOU KA
pro 3. ročník
I. DÍ L
Č l o v ě k
a
j e h o
s v ě t
A L T E R
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
PRVOUKA 3
I. díl
PRVOU KA
pro 3. ročník
I I. D Í L
a
j e h o
A L T E R
L. Bradáčová, M. Špika, ilustrovali S. Bursík, M. Lesařová,
K. Miler, bohatý fotografický doprovod
Učebnice obsahuje témata: domov, krajina kolem nás,
přírodniny a lidské výtvory, vlastnosti látek, měření, neživá
příroda. Jejím doplňkem jsou pracovní listy (viz níže).
48 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
s v ě t
092986
071986
46 Kč
2300 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici Prvouka 3 – 1. díl
L. Bradáčová, H. Staudková
Pracovní listy jsou doplňkem k učebnici Prvouka 3/1 ALTER;
obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV.
32 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
ALTER
Č l o v ě k
PRVOUKA pro 3. ročník – 1. díl
092897
071897
051897
29 Kč
1400 Kč
1900 Kč
PRVOUKA pro 3. ročník – 2. díl
L. Bradáčová, H. Kholová, ilustrovali I. Holičová, Kv. Hísek,
K. Miler, bohatý fotografický doprovod
Učebnice odpovídá RVP ZV. Obsahuje učivo o živé přírodě,
součástí je i učivo o člověku (lidské tělo, člověk a zdraví, první
pomoc). Jejím doplňkem jsou pracovní listy (viz str. 28).
44 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092987
071987
44 Kč
2200 Kč
27
Učebnice a učební pomůcky pro 3. ročník
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
PRVOUKA 3
II. díl
AL
LT
TE
ER
R
A
ýLOVċK A JEHO SVċT
PěEHLEDY
ŽIVÉ PěÍRODY
P R O 3. – 5. R O ý N Í K
ALTER
PRACOVNÍ LISTY k učebnici Prvouka 3 – 2. díl
L. Bradáčová, H. Staudková, ilustrovali I. Holičová, Kv. Hísek
Pracovní listy jsou doplňkem k učebnici Prvouka 3/2 ALTER;
obsahují přílohu s obrázky rostlin a živočichů.
44 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
092898
071898
051898
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
PŘEHLEDY ŽIVÉ PŘÍRODY pro 3.–5. ročník
V. Čížková, L. Bradáčová, ilustroval Kv. Hísek
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že
levá strana patří stručnému výkladu a pravá přináší barevné
ilustrace s detaily. Doplněk k učebnicím pro vzdělávací obor
Člověk a jeho svět pro 3.–5. ročník.
40 str. + kartonová příloha pro popis a třídění rostlin
a živočichů, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092713
071713
051713
62 Kč
3000 Kč
3500 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ Rozmanitost živé
přírody pro 3.–5. ročník ZŠ
Ilustroval Kv. Hísek
Soubor barevných tabulí s obrázky rostlin a živočichů
a textových tabulí s přehledy a tabulkami pro jejich popis
a třídění. Součástí souboru je Klíč s názvy rostlin a živočichů.
15 obrazových + 5 textových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092737
670 Kč
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro 3. ročník
Ilustrovala O. Čechová
Žákovská knížka, v níž vedle tradičního způsobu známkování
pedagogem dostanou prostor i sami žáci – v závěru každého
měsíce budou moct hodnotit svou práci. Radost jim přinesou
i půvabné ilustrace.
28 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
28
092829
19 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník
R. Čechura, M. Horáčková, H. Staudková, ilustrovala D. Dvořáková
Postup vyvozování učební látky odkrývá nezodpovězené
otázky, a tím žáky aktivizuje k poznávacím činnostem.
Učebnice obsahuje učivo o slovních druzích, vzorech
podstatných jmen, o stavbě věty jednoduché a seznamuje
s jednoduchými souvětími; rozvíjí komunikační dovednosti
žáků. Doplňkem je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
148 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
13.10.2010 13:02:14
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
PR ACOVNÕ
SEäIT
95 Kč
115 Kč
4750 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 4 – 1. a 2. díl
II
M. Horáčková, H. Staudková
Metodické postupy v dvojdílném pracovním sešitě vyhovují
moderním trendům činnostní výuky. Sešity obsahují aplikační
cvičení, podněcují k přemýšlení, k zformulování a zapsání
řešení, k zdůvodňování zvoleného postupu apod. První díl
obsahuje kartonovou přílohu s přehledy učiva.
2 díly a 80 str. + kartonová příloha (1. díl), formát 210 x 297 mm
k učebnici
Český jazyk 4
PR ACOVNÕ
SEäIT
092772
092843
071772
I
k učebnici
Český jazyk 4
ALTER
30.7.2010 10:43:46
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
ALTER
092849
092850
071849
071850
66 Kč
66 Kč
3300 Kč
3300 Kč
23.6.2010 13:40:30
NO
VÉ
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 4
pravopisné
pětiminutovky
pro 4. ročník
Procvičování pr
pravopisu:
souhlásky
párové sou
předpony
př
vlastní jména
vyjmenovaná slova
přítomné tvary sloves
koncovky podstatných jmen
shoda přísudku s podmětem
A LT E R
Ilustroval M. Starý
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných
jevů probíraných ve 4. ročníku. Obsahuje sloupce slovních
spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena.
Obsahem sešitu jsou párové souhlásky, předpony, vlastní
jména, vyjmenovaná slova, přítomné tvary sloves, koncovky
podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem.
Součástí sešitu je klíč s řešeními.
64 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092113
071113
44 Kč
2300 Kč
CD-ROM Pravopisné pětiminutovky 4 viz str. 31.
PĹEHLEDY ĆESKÉHO JAZYKA
3.–5. roćník ZŠ a úvod do 6. roćníku
MLUVNICE
PRAVOPIS
SLOH
ALTER
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro 3.–5. ročník ZŠ
a úvod do 6. ročníku
L. Bradáčová a kol.
Příručka shrnuje učivo českého jazyka v podobě přehledů,
paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny
obsažené jazykové jevy zde žáci najdou vhodné příklady.
Přehledy pomohou rozvíjet jejich kompetence k učení.
32 str., formát 230 x 165 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092786
071786
44 Kč
500 Kč
29
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
SLOVNÍČEK SPISOVNÉ ČEŠTINY pro 1. stupeň ZŠ
I. Svobodová, M. Horáčková
Slovníček je praktickou jazykovou příručkou pro žáky
na 1. stupni ZŠ. Obsahuje slova a jevy, které jsou pro ně
nejčastějším gramatickým úskalím. Umožňuje zlepšit
písemný projev a vyvarovat se zbytečných chyb.
68 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Ilustrovala K. Miler
Učební pomůcka. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi
příbuzná si žáci rozstřihají a různými manipulačními
činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici
titulů je možné využít jako pexeso.
6stranná kartonová skládačka, formát 170 x 340 mm
pro nácvik VYJMENOVANÝCH
a s nimi příbuzných SLOV
HM
YZ
LY
ŽE
POV Y K
SÝK
OR
ýE
A
K
TěP
SE
SL
SÝR
Y TIT
51 Kč
2650 Kč
KARTIČKY pro nácvik vyjmenovaných a s nimi
příbuzných slov
KARTIÿKY
SÝ
092817
071817
YŠ
ET
Kart. skládačka
Interaktivní učebnice
A
KOBYL
KÝ
V YSO
PYL
OBY
ýEJ
YN
OU
T
MÝ
T
PL
092812
051812
40 Kč
500 Kč
pro žáky 3. a 4. ročníku
CHM Ý
ěÍ
ALTER
8.8.2011 15:00:33
ČÍTANKA pro 4. ročník
H. Rezutková a kol., bohatý ilustrační doprovod
Čítanka byla upravena podle požadavků RVP ZV. Přináší
zajímavé ukázky z děl předních českých i světových autorů,
rozvíjí čtení s porozuměním a kultivuje vkus žáků. Doplňkem
je Pracovní sešit k Čítance 4 (viz níže).
148 str., formát 165 x 230 mm
30.5.2014 12:57:31
092742
092773
071742
97 Kč
119 Kč
4750 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 4
Pracovní se‰it
A LT E R
K âÍTANCE
4
M. Horáčková, H. Staudková
Jednodílný pracovní sešit je doplňkem upraveného vydání
Čítanky 4, ale díky odkazům jej lze použít i k starším vydáním
této čítanky. Obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci
s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.
72 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
SLOVESA
Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj.
Časují se – mění se koncovka podle osoby
a čísla. U sloves se určuje:
• osoba: 1. os.
já čtu – my čteme
2. os.
ty čteš – vy čtete
3. os.
on, ona, ono čte
oni, ony, ona čtou
• číslo: jednotné já čtu
množné my čteme
• čas: přítomný čte – čtou
minulý
četl jsem – četli jsme
budoucí bude číst – budou číst
Infinitiv (neurčitek) nevyjadřuje osobu,
číslo, čas ani způsob.
Končí na -t (malovat), -ci/-ct (říci/říct).
Slovesa zvratná jsou spojena se zájmenem
se, si (smát se, hrát si).
Slovesné tvary
• jednoduché – tvoří je jedno slovo (čte);
patří sem i slovesa zvratná (myslí si, ptá se)
• složené – skládají se z více slov (bude číst)
Sloveso záporné utvoříme předponou
(záporkou) ne- (čte – nečte).
© ALTER 1999
30
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
Soubor nástěnných tabulí pro český jazyk 4. – 5. roč. (24 tabulí), kód 092814
List číslo 1
092745
071745
58 Kč
2850 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ k Českému jazyku
pro 4. a 5. ročník
Slovesa, podstatná jména; časování sloves; skloňování
podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek;
stavba věty; shoda přísudku s podmětem; souvětí; řeč přímá
a nepřímá; o slohu.
24 trojbarevných tabulí, formát 690 x 990 mm
Soubor tabulí
092814
911 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
2
ík
čn
3.
ro
čn
ík
2. ročník
Výukový program pro nácvik pravopisu
2. ročník
3. ročník
5. ročník
ro
pravopisné
pětiminutovky
4.
3
4
5
NO
VÉ
CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 4
ALTER
4. ročník
5. ročník
pravopisné
pětiminutovky
Výukový program pro nácvik pravopisu
ALTE R
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek
pro 4. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují
vynechaná písmena. Výukový program se zaměřuje na párové
souhlásky, předpony, vlastní jména, vyjmenovaná slova,
přítomné tvary sloves, koncovky podstatných jmen a shodu
přísudku s podmětem. Obsahuje variantu „trénink“ pro
nácvik pravopisu a variantu „naostro“ pro přímé doplňování
vynechaných jevů.
Slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů
probíraných ve 4. ročníku.
Jednouživatelská verze
Multilicence
092124
093124
200 Kč
2100 Kč
Slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro PC a pro všechny typy interaktivních tabulí.
■
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
MATEMATIKA pro 4. ročník – 1. díl
Matematika
pro 4. roÿník ZŠ
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Cyklicky opakuje probrané učivo. Zabývá se oborem čísel
do milionu a důsledně se při tom opírá o názor.
Vede k zdokonalení návyků při rýsování (rovnoběžky,
kolmice, trojúhelník).
64 str., formát 165 x 230 mm
. díl
ALTER
16.2.2010 12:13:45
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092774
071774
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
NO
VÉ
50 Kč
MATEMATIKA pro 4. ročník – 2. díl
Matematika
pro 4. roÿník ZŠ
071629
49 Kč
2450 Kč
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Poskytuje úplný výklad probírané látky a velkou zásobu
aplikačních cvičení. Průběžně pokračuje i výuka geometrie
(obvod čtverce, obdélníku atd.).
64 str., formát 165 x 230 mm
2. díl
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092775
071775
49 Kč
2450 Kč
24.2.2010 10:12:21
+ KLÍČ
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
071630
NO
VÉ
50 Kč
31
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
MATEMATIKA pro 4. ročník – 3. díl
Matematika
pro 4. roÿník ZŠ
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Přináší úvod do učiva o záporných číslech. Předkládá velmi
názorný výklad zlomků a jejich užití. Tomu slouží i kartonová
příloha se čtvercovou sítí a zlomkovým počitadlem. Rovněž
učivo geometrie se opírá o názor.
64 str. + kartonová příloha, formát 165 x 230 mm
3. díl
ALTER
23.3.2010 10:38:03
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092776
071776
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
4
matematika
alter
NO
VÉ
50 Kč
MATEMATIKA pro 4. ročník – jednodílná
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny
do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly
aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV.
Součástí titulu je šitá příloha Pracovní karty a přehledy
(viz str. 33), kterou lze zakoupit i samostatně. Samostatným
doplňkem je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
164 str. + 16 str. šité přílohy, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
+ KLÍČ
071631
49 Kč
2450 Kč
092889
071889
125 Kč
6250 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v této učebnici (80 stran).
Měkká vazba
092924
74 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Matematice pro 4. ročník – 1. a 2. díl
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva
daného RVP ZV (obor přirozených čísel). Učivo o zlomcích
viz PS Zlomky pro 4. ročník (níže). Pracovní sešity lze
využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí. Práce
s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody
individuální i skupinové práce.
2 díly a 40 str., formát 210 x 297 mm
pracovní se‰it
k uãebnici
matematika
4
I. díl
alter
pracovní se‰it
k uãebnici
matematika
4
II. díl
alter
+ KLÍČ
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
092890
092891
071890
071891
48 Kč
48 Kč
2400 Kč
2400 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v těchto pracovních sešitech (48 stran).
pracovní sešit
Měkká vazba
PRACOVNÍ SEŠIT – ZLOMKY pro 4. ročník
ZLOMKY
pro 4. ročník
4
12
3
5
5
12
3
4
3
4
Vzdělávací obor MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
1
5
A LT E R
20.8.2013 7:56:05
45 Kč
NO
VÉ
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační
úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku,
žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si
procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života.
Součástí sešitu je také náhled do problematiky finanční
gramotnosti – žáci se dozvídají o tematice dluhů a půjček,
učí se orientaci ve finančních nabídkách.
32 str., formát 210 x 297 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
32
092925
092127
071127
38 Kč
2000 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
PRACOVNÍ KARTY A PŘEHLEDY k učebnici Matematika
pro 4. ročník
PRACOVNÍ KARTY
A PŘEHLEDY
k učebnici
matematika
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Přílohu jednodílné Matematiky pro 4. ročník – Pracovní karty
a přehledy – lze zakoupit samostatně.
Jednotlivé listy jsou určeny k oddělení a k využití pro činnostní
výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami) nebo
mohou sloužit při zpětné vazbě.
16 str., formát 165 x 230 mm
pro 4. ročník
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092970
071970
11 Kč
600 Kč
POČÍTÁME ZPAMĚTI 4
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 8, 9 a 10,
dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé
násobilky. Obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Sešit lze využít
k docvičování pamětného počítání i ve vyšších ročnících.
Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092861
071861
31 Kč
1500 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz níže.
MATEMATICKÉ PĚTIMINUTOVKY – III. díl
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MATEMATICKÉ
P TIMINUTOVKY
III. díl
násobení a dìlení
pro 2. – 5. roèník ZŠ
Autorka: Hana Staudková
Odpovìdný redaktor: PhDr. Václav Stránský
Vydalo Nakladatelství ALTER, s. r. o., Všeò
Kontaktní adresa: Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
Tel.: 272 760 329; fax: 272 773 010
www.alter.cz; [email protected]
Vydání sedmé, kód 092716
Tisk: Tiskárna LOSMAN, Jablonec nad Nisou
© Hana Staudková, 2013
sl .
sl .
1–
5–
sl .
9 – 16 násobení a dìlení 2, 3
4 násobení a dìlení 2
8 násobení a dìlení 3
sl . 17 – 20 násobení a dìlení 4
sl . 21 – 24 násobení a dìlení 2, 3, 4
sl . 25 – 32 násobení a dìlení 2, 3, 4
sl . 33 – 36 násobení a dìlení 5
sl . 37 – 40 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 41 – 48 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 49 – 56 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5
sl . 57 – 60 násobení a dìlení 6
sl . 61 – 64 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 65 – 72 násobení a dìlení 2, 3, 4, 5, 6
sl . 73 – 76 násobení a dìlení 7
sl . 77 – 80 násobení a dìlení 6, 7
sl . 81 – 88 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7
sl . 89 – 92 násobení a dìlení 8
sl . 93 – 96 násobení a dìlení 6, 7, 8
sl . 97 – 104 násobení a dìlení
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sl . 105 – 108 násobení a dìlení 9
sl . 109 – 112 násobení a dìlení 6, 7, 8, 9
sl . 113 – 120 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 121 – 128 násobení a dìlení
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
sl . 129 – 136 dìlení se zbytkem
sl . 137 – 144 dìlení se zbytkem
sl . 145 – 152 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 153 – 160 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
sl . 161 – 168 násobení a dìlení mimo obor
malé násobilky
A LT E R
6
5
45
46
4.4=
36 : 4 =
3:3=
47
48
37
8.2=
38
14 : 2 =
0:4=
5:5=
50 : 5 =
5.2=
8:4=
1.3=
7.2=
0.3=
50 : 5 =
0.4=
40 : 5 =
24 : 4 =
40 : 4 =
4.2=
7.3=
0:4=
10 . 2 =
12 : 3 =
4:4=
5.3=
30 : 5 =
27 : 3 =
10 : 5 =
6.5=
20 : 5 =
1.2=
35 : 5 =
2.2=
39
8.5=
3.5=
3.2=
32 : 4 =
4.3=
5.3=
14 : 2 =
10 . 5 =
0:3=
8.4=
4.4=
3.3=
8:2=
20 : 2 =
6.2=
10 . 3 =
12 : 2 =
6:2=
3.3=
12 : 4 =
16 : 2 =
0:2=
24 : 4 =
8.5=
18 : 3 =
30 : 3 =
25 : 5 =
6.3=
28 : 4 =
2.3=
20 : 2 =
3.4=
9.4=
4.5=
3.5=
9:3=
0:2=
15 : 3 =
40
6.3=
6:2=
5.4=
2.4=
4.3=
8.3=
4:2=
24 : 3 =
5:5=
18 : 2 =
10 . 2 =
30 : 3 =
7.5=
27 : 3 =
0.5=
35 : 5 =
2:2=
9:3=
12 : 4 =
10 . 4 =
9.3=
9.2=
15 : 5 =
20 : 5 =
21 : 3 =
2.3=
40 : 5 =
45 : 5 =
4.5=
6.5=
7.3=
25 : 5 =
9.4=
2.5=
0.5=
3.2=
6.2=
32 : 4 =
15 : 3 =
6.4=
2:2=
40 : 4 =
1.5=
30 : 5 =
15 : 5 =
0.3=
9.3=
45 : 5 =
1.5=
10 . 4 =
2.4=
3.4=
3:3=
0.3=
2.2=
8:4=
2.5=
10 . 2 =
18 : 2 =
1.4=
10 : 2 =
28 : 4 =
8.3=
16 : 4 =
12 : 2 =
8.4=
1.2=
16 : 4 =
5.5=
24 : 3 =
24 : 4 =
0.5=
28 : 4 =
5.4=
20 : 4 =
7.4=
8:2=
6:3=
4.2=
0.2=
1.3=
0:5=
10 : 2 =
6:3=
9.4=
21 : 3 =
4:4=
1.4=
28 : 4 =
10 . 5 =
20 : 4 =
9.5=
32 : 4 =
36 : 4 =
8.2=
6.4=
9.2=
7.4=
5.5=
10 . 3 =
24 : 3 =
5.2=
18 : 3 =
12 : 3 =
40 : 5 =
16 : 2 =
4:2=
7.5=
9.3=
0.4=
7.2=
9.5=
32 : 4 =
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
bodĤ
Zápis a čtení zlomků
1
3
1
4
2
3
jedna třetina
kruhu
2
4
jedna čtvrtina
kruhu
3
4
2
2
jedna polovina
kruhu
3
4
dvě čtvrtiny
kruhu
dvě poloviny
kruhu
3
3
dvě třetiny
kruhu
4
4
tři čtvrtiny
kruhu
Soubor listů
Elektronická učebnice
092716
071716
390 Kč
2000 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ – ZLOMKY
ZLOMEK JAKO ČÁST CELKU
1
2
H. Staudková
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 21 sad po 30 listech
pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobilky, dělení
se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky.
Výsledky příkladů má k dispozici pouze vyučující.
soubor volných listů, formát 297 x 210 mm
tři třetiny
kruhu
čtyři čtvrtiny
kruhu
Zobrazení, čtení a zápis zlomků (celek, část, zlomek; čitatel,
jmenovatel, zlomková čára).
3 barevné tabule, formát 690 x 990 mm
čitatel (vyjadřuje, o kolik částí se jedná)
zlomková čára
Soubor tabulí
jmenovatel (vyjadřuje, na kolik stejných částí
je celek rozdělen)
092862
158 Kč
ZNÁZORNĚNÍ zlomku
Zlomek můžeme znázornit částí úsečky, kruhu, obdélníka atd.
(Vždy přečti nejprve znázornění, např.: dvě čtvrtiny kruhu, čtyři devítiny čtverce.)
2
4
1
4
2
6 1
6
4
9
deset desetin úsečky
je jedna celá úsečka
© ALTER, 2004
10
=
10
1
3
4
1
ZLOMKY – Soubor nástěnných tabulí k Matematice pro 4. a 5. ročník (3 tabule), kód 092862
List číslo 1
CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
Počítáme
zpaměti
=+==/:-/
+/=: / -+-:=+:
+
(4
(3
(2
(1
sčítání
a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
Výukový program tvoří soubor cca 8 000 početních příkladů;
vychází z Matematických pětiminutovek, I.–III. díl. Obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik se znázorňováním příkladů
a variantu „naostro“ pro přímé výpočty. Slouží pro nácvik
numerického počítání na celém 1. stupni ZŠ.
násobení a dělení 8, 9, 10; dělení se zbytkem;
násobení a dělení mimo obor malé násobilky
A LT E R
3.7.2008 12:36:56
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092842
093842
091842
500 Kč
1600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Počítáme zpaměti může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
33
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
■
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Rozmanitost
přírody 4
1. díl
ALTER
ROZMANITOST PŘÍRODY 4/1 – Přírodověda
pro 4. ročník
H. Kholová, ilustrovali Kv. Hísek, L. a J. Knotkovi
Bohatě ilustrovaná učebnice pro vzdělávací obor Člověk
a jeho svět vede k vnímavému vztahu k přírodě a rozvíjí
citlivé myšlení a jednání. Prohlubuje dovednost žáků pracovat
s učebním textem. Samostatným doplňkem učebnice jsou
pracovní listy (viz níže).
60 str., formát 165 x 230 mm
29.4.2010 8:45:30
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Člověk a jeho svět
pracovní listy k učebnici
Rozmanitost
přírody 4
53 Kč
2600 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici ROZMANITOST
PŘÍRODY 4/1
H. Světlíková, ilustrovali Kv. Hísek, L. a J. Knotkovi
Pracovní listy jsou určeny pro činnostní výuku; rozvíjejí
poznatky žáků o rostlinách a živočiších až k ucelené představě
o přírodě kolem nás; podněcují žáky k vyhledávání nových
informací.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
1. díl
ALTER
Rozmanitost prirody 4_1 PL OBALKA.indd 1
092744
071744
29.4.2010 9:12:59
Rozmanitost
přírody 4
2. díl
ALTER
1.2.2010 9:12:12
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092912
071912
051912
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
ROZMANITOST PŘÍRODY 4/2 – Přírodověda
pro 4. ročník
A. Novotný a kol., ilustrovali J. Maget, Kv. Hísek, A. Rükl
Pracovní učebnice odpovídá RVP ZV; obsahuje mnoho pokusů.
V kapitolách o živé přírodě budou žáci vycházet zejména
z vlastního pozorování; učivo o vlastnostech látek a o neživé
přírodě se opírá o závěry realizovaných pokusů. Závěrečné
kapitoly jsou věnovány výchově ke zdraví. Samostatným
doplňkem učebnice jsou pracovní listy (viz níže).
56 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092782
071782
051782
50 Kč
2450 Kč
2950 Kč
NO
VÉ
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
Rozmanitost
přírody 4
PRACOVNÍ LISTY k učebnici ROZMANITOST
PŘÍRODY 4/2
M. Gebelová a kol.
Pracovní listy kladou důraz na vlastní pozorování a podněcují
žáky k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly
zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl
zabývající se člověkem a jeho zdravím.
40 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
2. díl
ALTER
Rozmanitost prirody 4_2 PL OBALKA.indd 1
34
31.3.2014 10:28:33
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092129
071129
051129
33 Kč
1700 Kč
připravujeme
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
ýLOVċK A JEHO SVċT
PěEHLEDY
ŽIVÉ PěÍRODY
P R O 3. – 5. R O ý N Í K
PŘEHLEDY ŽIVÉ PŘÍRODY pro 3.–5. ročník
V. Čížková, L. Bradáčová, ilustroval Kv. Hísek
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že
levá strana patří stručnému výkladu a pravá přináší barevné
ilustrace s detaily. Doplněk k učebnicím pro vzdělávací obor
Člověk a jeho svět pro 3.–5. ročník.
40 str. + kartonová příloha pro popis a třídění rostlin
a živočichů, formát 165 x 230 mm
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092713
071713
051713
62 Kč
3000 Kč
3500 Kč
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ Rozmanitost živé
přírody pro 3.–5. ročník ZŠ
Ilustroval Kv. Hísek
Soubor barevných tabulí s obrázky rostlin a živočichů
a textových tabulí s přehledy a tabulkami pro jejich popis
a třídění. Součástí souboru je Klíč s názvy rostlin a živočichů.
15 barevných + 5 textových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092737
670 Kč
LIDÉ KOLEM NÁS /Aplikovaná etika
pro 4. ročník ZŠ
KA
E TI
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ALTER
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý
Obsahuje témata podle RVP ZV tematického okruhu Lidé
kolem nás (rodina, soužití lidí, chování lidí) a doplňujícího
vzdělávacího oboru Etická výchova. Do učebnice jsou
zařazeny konkrétní nebo modelové situace formou drobných
příběhů, dětských debat apod. Samostatným doplňkem
učebnice je pracovní sešit (viz níže).
52 str., formát 195 x 260 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
62 Kč
3100 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici
LIDÉ KOLEM NÁS / Aplikovaná etika 4
PRACOVNÍ SEŠIT
APLIKOVANÁ ETIK A
092995
071995
ALTER
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je
určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání
a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků
o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny,
příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod,
politické strany, principy demokracie apod.
48 str., formát 195 x 260 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092934
071934
051934
48 Kč
2400 Kč
připravujeme
NAŠE VLAST – Vlastivěda
P. Chalupa a kol., bohatý obrazový doprovod
Učebnice pro tematický okruh Místo, kde žijeme. Rozvíjí
poznatky žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší
vlasti. Doplňkem učebnice jsou pracovní listy (viz str. 36).
44 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
ALTER
092990
071990
46 Kč
2300 Kč
24.4.2009 12:47:14
35
Učebnice a učební pomůcky pro 4. ročník
PRACOVNÍ LISTY k učebnici NAŠE VLAST
L. Bradáčová, A. Šotolová a kol.
Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole
z učebnice Naše vlast; dále obsahují 11 stran přílohy s mapami
ČR a mnoho námětů pro činnostní výuku.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092899
071899
051899
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
OBRAZY ZE STARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – Vlastivěda
OBRAZY ZE STARŠÍCH
ČESKÝCH DĚJIN
J. Harna a kol., ilustroval J. Petráček
Učebnice přibližuje žákům dávné dějiny českých zemí až do
doby vlády Marie Terezie a Josefa II. Vypráví o lidech, kteří zde
žili (čím se živili, jak bydleli, jak se chovali a v co věřili). Jejím
doplňkem jsou pracovní listy (viz níže).
64 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
30.3.2010 13:11:17
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
OBRAZY ZE STARŠÍCH
ČESKÝCH DĚJIN
ALTER
obalka PL OBRAZY ZE STARŠÍCH DċJIN.indd 1
30.4.2010 9:36:10
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092988
071988
53 Kč
2650 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici OBRAZY ZE STARŠÍCH
ČESKÝCH DĚJIN
A. Dlouhý, H. Hanzalová, ilustrovali J. Petráček, J. Pětiletá
Pracovní listy přinášejí úkoly ke každé kapitole z učebnice
a učí žáky pracovat s učebním textem; obsahují přílohu
určenou k rozstřihání.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
092928
071928
051928
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
PŘÍLOHA k učebnicím vlastivědy OBRAZY Z ČESKÝCH
DĚJIN
F. Čapka, B. Klíma, ilustroval J. Petráček
Pomůcka s dějepisnými přehledy je doplňkem učebnic Obrazy
ze starších českých dějin (viz výše) a Obrazy z novějších
českých dějin (viz str. 46). Obsahuje portréty nejvýznamnějších
panovníků a prezidentů i charakteristiku jednotlivých období.
10stranná kartonová skládačka, formát 148 x 230 mm
Karton. skládačka
Elektronická učebnice
092783
071783
21 Kč
1050 Kč
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro 4. ročník
Ilustroval A. Born
Žákovská knížka s milými ilustracemi je přehledně rozdělena
jednak na I. a II. pololetí a jednak na jednotlivé předměty.
Kromě klasifikace učitelem mohou každé čtvrtletí zhodnotit
svou práci a chování i sami žáci, případně mohou navrhnout
možnosti nápravy.
32 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
36
092830
19 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník
M. Horáčková, H. Staudková, J. Štroblová, ilustrovala D. Benešová
Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně podíleli
na výuce a aby bylo možné výběr a rozsah cvičení přizpůsobit
jejich individuálním možnostem. Prohlubuje poznatky žáků
o stavbě a významech slova, o slovních druzích, skladbě,
přímé řeči aj. Rozvíjí jejich komunikační dovednosti.
Doplňkem učebnice je dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
172 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092777
092844
071777
104 Kč
130 Kč
4750 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Českému jazyku 5 – 1. a 2. díl
M. Horáčková, H. Staudková
Dvojdílný pracovní sešit přináší řadu aplikačních cvičení
vázaných na texty učebnice a další úkoly. Formulace otázek
i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na
přechod na 2. stupeň ZŠ a na víceletá gymnázia. Oba díly
obsahují kartonovou přílohu s přehledy učiva.
2 díly a 80 str. + kartonové přílohy, formát 210 x 297 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
+ KLÍČ
092851
092852
071851
071852
66 Kč
66 Kč
3300 Kč
3300 Kč
KLÍČ
Klíč přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v těchto pracovních sešitech.
Elektronická verze
071635
připravujeme
PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 5
Procvičování pravopisu:
ú – ů • je – ě
předpony a předložky
vlastní jména
vyjmenovaná slova
shoda přísudku s podmětem
koncovky podstatných jmen
koncovky přídavných jmen
psaní čárky
zájmena
A LT E R
pravopisné
pětiminutovky
pro 5. ročník
NO
VÉ
Ilustroval M. Starý
Pracovní sešit k efektivnímu procvičování pravopisných
jevů probíraných v 5. ročníku obsahuje sloupce slovních
spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena nebo
interpunkci. Z obsahu: ú – ů; předpony; předložky; písmena
na švu kořene a předpony; vyjmenovaná slova a slova s nimi
příbuzná; vlastní jména; přítomné tvary sloves; shoda přísudku
s podmětem; koncovky podstatných a přídavných jmen; čárka
ve větě a v souvětí; zájmena. Titul završuje řadu Pravopisných
pětiminutovek pro 2.–5. ročník.
Součástí sešitu je klíč s řešeními.
68 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092114
071114
46 Kč
2400 Kč
CD-ROM Pravopisné pětiminutovky 5 viz str. 39.
PĹEHLEDY ĆESKÉHO JAZYKA
3.–5. roćník ZŠ a úvod do 6. roćníku
MLUVNICE
PRAVOPIS
SLOH
ALTER
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro 3.–5. ročník ZŠ
a úvod do 6. ročníku
L. Bradáčová a kol.
Příručka shrnuje učivo českého jazyka v podobě přehledů,
paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny
obsažené jazykové jevy zde žáci najdou vhodné příklady.
Přehledy pomohou rozvíjet jejich kompetence k učení.
32 str., formát 230 x 165 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092786
071786
44 Kč
500 Kč
37
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
MÁME RÁDI ČEŠTINU 5
vzdělávací obor Český jazyk a literatura
L. Bradáčová, M. Horáčková, J. Štroblová, ilustroval M. Starý
Učebnice je zjednodušenou podobou Českého jazyka 5
ALTER. Obsahuje motivační texty, výkladové texty, náměty
pro skupinovou práci, debaty apod. a v menší míře aplikační
cvičení. Zásobník aplikačních cvičení pro samostatnou
práci byl přesunut do pracovních listů (viz níže), které tvoří
s učebnicí celek.
116 str., formát 165 x 230 mm
18.2.2010 10:16:07
Měkká vazba
Elektronická učebnice
PRACOVNÍ LISTY
k učebnici
Český jazyk
5
Āeštinu
PL Cesky jazyk 5 OBALKA.indd 1
8.9.2014 12:59:59
+ KLÍČ
092971
071971
80 Kč
4000 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici
MÁME RÁDI ČEŠTINU 5
L. Bradáčová, M. Horáčková, ilustrační doprovod
Pracovní listy přinášejí aplikační cvičení pro samostatnou
práci žáků k jednotlivým kapitolám v učebnici Máme rádi
češtinu 5. Jde však o titul univerzální, proto jej lze využít při
práci s jakoukoli učebnicí češtiny pro 5. ročník ZŠ.
104 str., formát 165 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
092972
071972
64 Kč
3200 Kč
KLÍČ
Klíč přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v těchto pracovních listech (56 stran).
Měkká vazba
092974
50 Kč
SLOVNÍČEK SPISOVNÉ ČEŠTINY pro 1. stupeň ZŠ
I. Svobodová, M. Horáčková
Slovníček je praktickou pomůckou pro žáky na 1. stupni ZŠ.
Obsahuje slova a jevy, které jsou pro ně nejčastějším
gramatickým úskalím. Umožňuje zlepšit písemný projev
a vyvarovat se zbytečných chyb.
68 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092817
071817
51 Kč
2650 Kč
ČÍTANKA pro 5. ročník
H. Rezutková a kol., bohatý ilustrační doprovod
Čítanka umožňuje realizovat cíle RVP ZV; obsahuje poutavé
ukázky z české i světové dětské literatury a vede žáky k výběru
kvalitní četby. Samostatným doplňkem je jednodílný pracovní
sešit (viz níže).
140 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092755
092778
071755
98 Kč
119 Kč
4850 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 5
M. Špika, M. Horáčková a kol.
Jednodílný pracovní sešit (doplněk k Čítance 5 ALTER) je
upravenou verzí původního dvojdílného sešitu. Obsahuje
množství tvůrčích úkolů a námětů pro práci s textem;
umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.
60 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
38
092841
071841
41 Kč
2000 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
PRACOVNÍ SEŠIT k Čítance 5 – 1. a 2. díl
M. Špika, H. Staudková
Dvojdílný pracovní sešit se vztahuje k starším vydáním
Čítanky pro 5. ročník ALTER (vydaným do roku 2007).
2 díly a 48 str., formát 165 x 230 mm
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
SLOVESA
Slovesa jsou slova, která vyjadřují děj.
Časují se – mění se koncovka podle osoby
a čísla. U sloves se určuje:
• osoba: 1. os.
já čtu – my čteme
2. os.
ty čteš – vy čtete
3. os.
on, ona, ono čte
oni, ony, ona čtou
• číslo: jednotné já čtu
množné my čteme
• čas: přítomný čte – čtou
minulý
četl jsem – četli jsme
budoucí bude číst – budou číst
Infinitiv (neurčitek) nevyjadřuje osobu,
číslo, čas ani způsob.
Končí na -t (malovat), -ci/-ct (říci/říct).
Slovesa zvratná jsou spojena se zájmenem
se, si (smát se, hrát si).
Slovesné tvary
• jednoduché – tvoří je jedno slovo (čte);
patří sem i slovesa zvratná (myslí si, ptá se)
• složené – skládají se z více slov (bude číst)
Sloveso záporné utvoříme předponou
(záporkou) ne- (čte – nečte).
Soubor nástěnných tabulí pro český jazyk 4. – 5. roč. (24 tabulí), kód 092814
2
ík
čn
3.
ro
čn
ík
2. ročník
Výukový program pro nácvik pravopisu
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
pravopisné
pětiminutovky
Výukový program pro nácvik pravopisu
ALTE R
5. ročník
ro
pravopisné
pětiminutovky
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ k Českému jazyku
pro 4. a 5. ročník
Slovesa, podstatná jména; časování sloves; skloňování
podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek;
stavba věty; shoda přísudku s podmětem; souvětí; řeč přímá
a nepřímá; o slohu.
24 trojbarevných tabulí, formát 690 x 990 mm
Soubor tabulí
092814
911 Kč
CD-ROM PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 5
ALTER
3
4
5
15 Kč
15 Kč
List číslo 1
4.
© ALTER 1999
092824
092825
Výukový program vychází z Pravopisných pětiminutovek pro
5. ročník. Do sloupců slovních spojení a vět žáci doplňují
náležitá písmena nebo interpunkci. Z obsahu: ú – ů; předpony;
předložky; písmena na švu kořene a předpony; vyjmenovaná
slova a slova s nimi příbuzná; vlastní jména; přítomné tvary
sloves; shoda přísudku s podmětem; koncovky podstatných
a přídavných jmen; čárka ve větě a v souvětí; zájmena.
Obsahuje variantu „trénink“ pro nácvik pravopisu a variantu
„naostro“ pro přímé doplňování vynechaných jevů. Slouží
k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných
na celém 1. stupni ZŠ.
Jednouživatelská verze
Multilicence
092125
093125
připravujeme
připravujeme
Slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
Určeno pro PC a pro všechny typy interaktivních tabulí.
39
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
■
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
MATEMATIKA pro 5. ročník – 1. díl
Matematika
pro 5. roÿník ZŠ
. díl
J. Justová
V učebnici se procvičuje a opakuje učivo v oboru přirozených
i záporných čísel, počítání s jednotkami délky, hmotnosti
a času. Součástí je i propedeutika zlomků. Učebnice
v maximální míře využívá názornost a aktivní přístupy žáků
k výuce.
64 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
8.1.2010 9:14:11
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092779
071779
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
071632
49 Kč
2450 Kč
NO
VÉ
50 Kč
MATEMATIKA pro 5. ročník – 2. díl
Matematika
pro 5. roÿník ZŠ
2. díl
J. Justová
Obsahuje uvedení do oboru desetinných čísel, které je
doplněno názorem a podáváno tak, že nečiní žákům
potíže. Průběžně jsou zařazeny i lekce geometrie. Obsahuje
kartonovou přílohu s mincemi eura a s modely pro znázornění
desetinných čísel.
64 str. + kartonová příloha, formát 165 x 230 mm
ALTER
12.1.2010 12:06:08
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092780
071780
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
071633
49 Kč
2450 Kč
NO
VÉ
50 Kč
MATEMATIKA pro 5. ročník – 3. díl
Matematika
pro 5. roÿník ZŠ
3. díl
ALTER
J. Justová
Obsahuje množství úkolů pro shrnutí, opakování
a procvičování učiva matematiky. Završuje se i výuka
geometrie na 1. stupni ZŠ.
64 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092781
071781
49 Kč
2450 Kč
28.1.2010 9:59:06
+ KLÍČ
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh
a cvičení obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
40
071634
NO
VÉ
50 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
5
matematika
MATEMATIKA pro 5. ročník – jednodílná
J. Justová
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny
do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly
aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV
a zároveň Standardům vzdělávání. Jejím doplňkem je
dvojdílný pracovní sešit (viz níže).
164 str., formát 165 x 230 mm
alter
Měkká vazba
Elektronická učebnice
+ KLÍČ
092892
071892
120 Kč
6000 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v této učebnici (84 stran).
Měkká vazba
092926
74 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k Matematice pro 5. ročník – 1. a 2. díl
J. Justová
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva
daného RVP ZV (obor přirozených čísel). Učivo o desetinných
číslech viz PS Desetinná čísla pro 5. ročník (níže). Ke každé
straně s úkoly náleží protilehlá strana s linkami k výpočtům
nebo nelinkovaná k rýsování. Do sešitů mohou žáci zapisovat
i řešení úloh z učebnice. Nebudou muset používat další sešity
nebo volné listy.
1. díl: 80 str., formát 210 x 297 mm
2. díl: 100 str., formát 210 x 297 mm
alter
1. díl, měkká vazba
2. díl, měkká vazba
1. díl, e-učebnice
2. díl, e-učebnice
+ KLÍČ
092864
092865
071864
071865
63 Kč
76 Kč
3100 Kč
3750 Kč
KLÍČ
Klíč přináší výsledky i s postupy řešení všech úloh a cvičení
obsažených v těchto pracovních sešitech (64 stran).
Měkká vazba
092927
60 Kč
DESETINNÁ ČÍSLA
NO
VÉ
pracovní sešit
pro 5. ročník
12,121
4,08
5,93
2,56
Vzd ělá v a c í o b o r M ATEM ATI K A A JEJÍ APLIKACE
8 ,0 4
A LT E R
27.1.2014 10:52:26
PRACOVNÍ SEŠIT – DESETINNÁ ČÍSLA
pro 5. ročník
R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová
Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační
úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají
desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí
se je správně číst, zapisovat, sčítat, odčítat, násobit a dělit 10
a 100, zaokrouhlovat je a v neposlední řadě také znázorňovat
na číselné ose. V praktických úlohách procvičují probírané
učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je také
náhled do problematiky finanční gramotnosti – žáci jsou
uvedeni do tematiky hospodaření s finančními prostředky
(nakupování), učí se orientaci v reklamních nabídkách a jak
efektivně využívat získané znalosti.
32 str., formát 210 x 297 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092128
071128
38 Kč
2000 Kč
41
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
PŘEHLEDY UČIVA pro vzdělávací obor Matematika
a její aplikace v 5. a 6. ročníku
PŏEHLEDY UþIVA
pro vzdĚlávací obor MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
v 5. a 6. roÿníku ZŠ
zlomky
(úvod)
desetinná
ēísla (úvod)
základy
geometrie
pƎirozená
ēísla
MODELY
PRO ZNÁZORŀOVÁNÍ ZLOMKš
A DESETINNÝCH þÍSEL
A LT E R
30.9.2008 10:02:29
J. Justová
Shrnují učivo matematiky 2. období 1. stupně ZŠ. Obsahují
přehledy učiva o přirozených číslech, přehledy učiva
geometrie a přehledy (i pracovní listy) věnované propedeutice
učiva o zlomcích a desetinných číslech. Umožní žákům
plynulý přechod na učivo matematiky 2. stupně. Titul je určen
pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými
osami, s papírovými mincemi atd.).
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092975
071975
42 Kč
2100 Kč
POČÍTÁME ZPAMĚTI 4
J. Volf
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 8, 9 a 10,
dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé
násobilky. Obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Sešit lze využít
k docvičování pamětného počítání i ve vyšších ročnících.
Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu.
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092861
071861
31 Kč
1500 Kč
CD-ROM Počítáme zpaměti viz níže.
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ – ZLOMKY
ZLOMEK JAKO ČÁST CELKU
Zápis a čtení zlomků
1
2
1
3
1
4
2
2
jedna polovina
kruhu
2
3
jedna třetina
kruhu
2
4
jedna čtvrtina
kruhu
dvě poloviny
kruhu
3
3
dvě třetiny
kruhu
3
4
dvě čtvrtiny
kruhu
4
4
tři čtvrtiny
kruhu
tři třetiny
kruhu
čtyři čtvrtiny
kruhu
Zobrazení, čtení a zápis zlomků (celek, část, zlomek; čitatel,
jmenovatel, zlomková čára). Vhodné i pro 6. ročník ZŠ.
3 barevné tabule, formát 690 x 990 mm
čitatel (vyjadřuje, o kolik částí se jedná)
3
4
zlomková čára
Soubor tabulí
jmenovatel (vyjadřuje, na kolik stejných částí
je celek rozdělen)
092862
158 Kč
ZNÁZORNĚNÍ zlomku
Zlomek můžeme znázornit částí úsečky, kruhu, obdélníka atd.
(Vždy přečti nejprve znázornění, např.: dvě čtvrtiny kruhu, čtyři devítiny čtverce.)
1
4
2
4
2
6 1
6
4
9
10
=
10
deset desetin úsečky
je jedna celá úsečka
© ALTER, 2004
1
3
4
1
ZLOMKY – Soubor nástěnných tabulí k Matematice pro 4. a 5. ročník (3 tabule), kód 092862
List číslo 1
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH TABULÍ – DESETINNÁ ČÍSLA
ZNÁZORŇOVÁNÍ desetinných čísel
Desetinným číslem můžeme zapsat, jaká část obrazce rozděleného na 10 (100) stejných částí je vybarvena
a jaká vybarvena není:
0,3 obdélníku
Nevybarveno: 0,7 obdélníku
0,5 kruhu
0,5 kruhu
Vybarveno:
0,7 obdélníku
0,3 obdélníku
0,4 šestiúhelníku
0,6 šestiúhelníku
0,47 čtverce
0,53 čtverce
Znázornění desetinných čísel na číselné ose.
0
0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0,1
0,2
0,3
0,4
1
0,5
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
0,6
0,7
0,8
0,9
2
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
3
1,5
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9
1,6
1,7
1,8
1,9
4
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
5
2,5
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9
2,6
2,7
2,8
2,9
6
3
Na číselné ose se některá čísla zobrazují ve stejném bodě.
0
0,2 = 0,20
0,6 = 0,60
1
1,3 = 1,30
2
1,6 = 1,60
2,4 = 2,40 2,6 = 2,60
Desetinné číslo se nezmění, připíšeme-li za jeho poslední desetinné místo nulu:
6,5 = 6,50
8,7 = 8,70
DESETINNÁ ČÍSLA – Soubor nástěnných tabulí pro Matematiku 5. ročník (5 tabulí), kód 092863
34,2 = 34,20
List číslo 2
Recenzovala RNDr. Růžena Blažková, CSc.
3
Zobrazení, čtení a zápis desetinných čísel. Vhodné i pro
6. ročník ZŠ.
5 barevných tabulí, formát 990 x 690 mm
0,8 = 0,80
© ALTER, 2005
Soubor tabulí
=+==/:-/
+/=: / -+-:=+:
+
(3
(2
(1
264 Kč
CD-ROM POČÍTÁME ZPAMĚTI
Počítáme
zpaměti
(4
092863
sčítání
a odčítání do 20
sčítání a odčítání do 100
násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7
Výukový program tvoří soubor cca 8 000 početních příkladů;
vychází z Matematických pětiminutovek, I.–III. díl. Obsahuje
variantu „trénink“ pro nácvik se znázorňováním příkladů
a variantu „naostro“ pro přímé výpočty. Slouží pro nácvik
numerického počítání na celém 1. stupni ZŠ.
násobení a dělení 8, 9, 10; dělení se zbytkem;
násobení a dělení mimo obor malé násobilky
A LT E R
3.7.2008 12:36:56
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092842
093842
091842
500 Kč
1600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Počítáme zpaměti může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
42
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
■
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Život na Zemi
5
ROZMANITOST PŘÍRODY
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
ALTER
23.10.2009 9:30:12
ŽIVOT NA ZEMI 5 – Přírodověda pro 5. ročník:
ROZMANITOST PŘÍRODY, ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
H. Kholová a kol., bohatý fotografický a ilustrační doprovod
Učebnice odpovídá RVP ZV. Rozvíjí poznatky žáků
o rozmanitosti přírodních podmínek na Zemi, o rostlinách
a živočiších jednotlivých podnebných pásů. Podrobněji se
zaměřuje také na biologii člověka. Doplňkem této učebnice
jsou dva bloky pracovních listů: pracovní listy Rozmanitost
přírody a pracovní listy Člověk a jeho zdraví (oba tituly
viz níže).
56 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Člověk a jeho svět
pracovní listy k učebnici
Život na Zemi
ROZMANITOST
PŘÍRODY
51 Kč
2500 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici ŽIVOT NA ZEMI 5:
ROZMANITOST PŘÍRODY
H. Hanzalová, A. Dlouhý a kol., ilustrační doprovod
Pracovní listy jsou určeny pro činnostní výuku. Prohlubují
schopnost žáků pracovat s učebnicí; rozvíjejí jejich poznatky
o rozmanitosti přírodních podmínek na Zemi, o rostlinách
a živočiších jednotlivých podnebných pásů a vedou je
k citlivému vnímání přírody.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
5
ALTER
Rozmanitost prirody PL OBALKA.indd 1
092784
071784
9.6.2010 13:11:33
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
Člověk a jeho svět
pracovní listy k učebnici
Život na Zemi
ČLOVĚK
A JEHO ZDRAVÍ
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici ŽIVOT NA ZEMI 5:
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
H. Hanzalová, A. Dlouhý a kol., ilustrační doprovod
Pracovní listy jsou určeny pro činnostní výuku. Rozvíjejí
poznatky žáků o lidském těle, o jeho stavbě a funkcích
jednotlivých orgánů; vedou žáky k ochraně lidského zdraví
a seznamují je s metodami první pomoci.
32 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
5
ALTER
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
Země ve vesmíru
ROZMANITOST
PŘÍRODY
092932
071932
051932
5
ALTER
10.12.2009 9:28:14
092973
071973
051973
29 Kč
1400 Kč
1900 Kč
ZEMĚ VE VESMÍRU 5 – Přírodověda pro 5. ročník:
ROZMANITOST PŘÍRODY
H. Holovská, obrazová část A. Rükl
Učebnice rozvíjí poznatky žáků o Zemi jako planetě sluneční
soustavy, o magnetické a gravitační síle, o Slunci a Měsíci.
Samostatným doplňkem učebnice jsou pracovní listy (viz str. 44).
32 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092731
071731
35 Kč
1750 Kč
43
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
Člověk a jeho svět
Země ve vesmíru
5
ALTER
Obalka PL Zeme ve vesmiru.indd 1
PRACOVNÍ LISTY k učebnici ZEMĚ VE VESMÍRU 5
H. Hanzalová, A. Dlouhý a kol., ilustrační doprovod
Pracovní listy jsou určeny pro činnostní výuku. Umožňují
žákům poznávat Zemi jako planetu sluneční soustavy
a s pomocí praktických aktivit (pokusů) je seznamují
např. s příčinami střídání dne a noci a ročních období.
40 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
pracovní listy k učebnici
29.5.2009 9:57:53
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
092933
071933
051933
31 Kč
1500 Kč
2000 Kč
ČLOVĚK A TECHNIKA 5 – Přírodověda pro 5. ročník
Člověk a technika
5
ALTER
3.6.2010 9:00:13
P. Bradáč, M. Kolář a kol., bohatý obrazový doprovod
Aktualizovaná učebnice přináší výklady o jednoduchých
strojích, o formách energie a o přenosu informací. Kapitoly
jsou doplněny názornými obrázky a schématy. Orientuje žáky
ve světě techniky, který je obklopuje.
48 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092743
071743
35 Kč
1750 Kč
LIDÉ KOLEM NÁS /Aplikovaná etika
pro 5. ročník ZŠ
KA
E TI
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
ALTER
19.10.2010 13:27:17
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý
Obsahuje témata podle RVP ZV tematického okruhu Lidé
kolem nás (právo a spravedlnost, vlastnictví, kultura, základní
globální problémy) a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická
výchova. Do učebnice jsou zařazeny konkrétní nebo modelové
situace formou drobných příběhů, dětských debat apod.
Samostatným doplňkem učebnice je pracovní sešit (viz níže).
48 str., formát 195 x 260 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
ALTER
L. Bradáčová, H. Staudková, A. Šotolová, ilustroval M. Starý
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 5, je
určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání
a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků
o tématech: základní lidská práva a práva dítěte, protiprávní
jednání, vlastnictví, hmotný a nehmotný majetek, významné
sociální problémy, přírodní prostředí apod.
44 str., formát 195 x 260 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
ýLOVċK A JEHO SVċT
PěEHLEDY
ŽIVÉ PěÍRODY
P R O 3. – 5. R O ý N Í K
62 Kč
3100 Kč
PRACOVNÍ SEŠIT k učebnici
LIDÉ KOLEM NÁS / Aplikovaná etika 5
PRACOVNÍ SEŠIT
APLIKOVANÁ ETIK A
092996
071996
092997
071997
051997
48 Kč
2400 Kč
připravujeme
PŘEHLEDY ŽIVÉ PŘÍRODY pro 3.–5. ročník
V. Čížková, L. Bradáčová, ilustroval Kv. Hísek
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že
levá strana patří stručnému výkladu a pravá přináší barevné
ilustrace s detaily. Doplněk k učebnicím pro vzdělávací obor
Člověk a jeho svět pro 3.–5. ročník.
40 str. + kartonová příloha pro popis a třídění rostlin
a živočichů, formát 165 x 230 mm
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice
44
092713
071713
051713
62 Kč
3000 Kč
3500 Kč
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
SOUBOR NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ Rozmanitost živé
přírody pro 3.–5. ročník ZŠ
Ilustroval Kv. Hísek
Soubor barevných tabulí s obrázky rostlin a živočichů
a textových tabulí s přehledy a tabulkami pro jejich popis
a třídění. Součástí souboru je Klíč s názvy rostlin a živočichů.
15 barevných + 5 textových tabulí, formát 490 x 690 mm
Soubor tabulí
092737
670 Kč
PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ REPUBLICE – Vlastivěda
PUTOVÁNÍ
PO ČESKÉ REPUBLICE
ALTER
19.2.2010 13:58:46
P. Chalupa a kol., bohatý fotografický doprovod
Provádí žáky jednotlivými regiony naší republiky, učí je
poznávat jejich přírodní podmínky, významná města,
turistické zajímavosti, stav životního prostředí apod.
Doplňkem učebnice jsou pracovní listy (viz níže).
52 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092991
071991
49 Kč
2450 Kč
092763
15 Kč
Zlevněné původní vydání: 64 str.
Měkká vazba
Č l ově k a j e h o s vě t
PRACOVNÍ LISTY k učebnici PUTOVÁNÍ PO ČR
L. Bradáčová, A. Šotolová a kol., obrazový doprovod
Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole
z učebnice; dále obsahují 24 stran přílohy s plány, schématy,
mapami ČR a mnoho námětů pro činnostní charakter výuky.
Pracovní listy lze používat i k původnímu (zlevněnému)
vydání učebnice.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
pracovní listy k učebnici
PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ
REPUBLICE
ALTER
Putovani po CR PL OBALKA.indd 1
16.6.2010 9:35:43
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
092900
071900
051900
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ – Vlastivěda
PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ
P. Chalupa a kol., bohatý obrazový doprovod
Učebnice žáky orientačně seznamuje s polohou světadílů
a oceánů a zaměřuje se blíže na Evropu – její polohu, povrch,
podnebí, vodstvo apod. Doplňkem učebnice jsou pracovní listy
(viz níže).
44 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
18.2.2010 9:48:46
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092992
071992
44 Kč
2200 Kč
Zlevněné původní vydání: 44 str. + příloha
Měkká vazba
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ
ALTER
Putovani po Evrope PL OBALKA.indd 1
18.3.2010 9:40:24
092764
15 Kč
PRACOVNÍ LISTY k učebnici PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ
L. Bradáčová, A. Šotolová a kol.
Pracovní listy přinášejí otázky a úkoly ke každé kapitole
z učebnice; dále obsahují 15 stran přílohy s mapami Evropy
a států, které se v učebnici probírají, a náměty pro práci se
slepými mapami. Pracovní listy lze používat i k původnímu
(zlevněnému) vydání učebnice.
44 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
092906
071906
051906
31 Kč
1500 Kč
2000 Kč
45
Učebnice a učební pomůcky pro 5. ročník
OBRAZY Z NOVĚJŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – Vlastivěda
OBRAZY Z NOVĚJŠÍCH
ČESKÝCH DĚJIN
F. Čapka, ilustroval J. Maget
Učebnice přibližuje cestu českého národa od doby národního
obrození přes vznik tzv. první republiky, světové války
a totalitu až po obnovu demokratického systému a vznik
samostatné České republiky. Doplňkem učebnice jsou
pracovní listy (viz níže).
64 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
8.4.2010 9:25:32
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092989
071989
53 Kč
2650 Kč
092766
15 Kč
Zlevněné původní vydání: 64 str.
Měkká vazba
Č l ově k a j e h o s vě t
pracovní listy k učebnici
OBRAZY Z NOVĚJŠÍCH
ČESKÝCH DĚJIN
ALTER
NEW OBALKA PL Obrazy z novČjších þeských dČjin.indd 1
9.4.2010 10:43:00
PRACOVNÍ LISTY k učebnici OBRAZY
Z NOVĚJŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN
A. Dlouhý, H. Hanzalová, ilustrovali J. Maget, J. Petráček, J. Pětiletá
Pracovní listy přinášejí rozmanité úkoly ke každé kapitole
z učebnice; učí žáky pracovat s učebním textem. Obsahují
přílohu určenou k rozstřihání. Pracovní listy lze používat
i k původnímu (zlevněnému) vydání učebnice.
48 str., formát 155 x 230 mm, forma bloku
Blok
Elektronická učebnice
Interaktivní učebnice NOVÉ
092929
071929
051929
33 Kč
1600 Kč
2100 Kč
PŘÍLOHA k učebnicím vlastivědy OBRAZY Z ČESKÝCH
DĚJIN
F. Čapka, B. Klíma, ilustroval J. Petráček
Pomůcka s dějepisnými přehledy je doplňkem učebnic
Obrazy ze starších českých dějin (viz str. 36) a Obrazy
z novějších českých dějin (viz výše). Obsahuje portréty
nejvýznamnějších panovníků a prezidentů i charakteristiku
jednotlivých období.
10stranná kartonová skládačka, formát 148 x 230 mm
Karton. skládačka
Elektronická učebnice
092783
071783
21 Kč
1050 Kč
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro 5. ročník
Ilustroval J. Petráček
Žákovská knížka vede žáky k postupnému přejímání
odpovědnosti za vlastní vzdělávání: kromě hodnocení
učitelem předpokládá také žákovo periodické sebehodnocení.
Podle předchozího ročníku zůstává zachováno dělení na
pololetí a jednotlivé předměty.
32 str., formát 148 x 210 mm
Měkká vazba
46
092831
19 Kč
Další tituly pro 1. stupeň ZŠ
■
PŘÍRUČKY PRO REALIZACI RVP ZV
ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY K UČEBNICÍM ALTER
pro 1. stupeň ZŠ
Příručka přináší návrhy (propojené s cíli a požadavky
RVP ZV) na rozvržení učiva ve výuce podle učebnic ALTER.
Obsahuje plány pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura,
Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět.
84 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092881
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
K UČEBNICÍM ALTER pro 1. stupeň ZŠ
Příručka přináší náměty na realizaci všech očekávaných
výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV pro vzdělávací obory
Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk
a jeho svět prostřednictvím učebnic ALTER.
112 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092894
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
■
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Vybrala a upravila V. Formánková, ilustroval K. Svolinský
Přináší výběr 15 klasických českých pohádek, které dokážou
zaujmout a předat poselství o rozlišení dobra a zla
i současným dětem. Doplňková četba pro 3.–5. ročník ZŠ.
160 str., formát 165 x 230 mm
Tvrdá vazba
092785
150 Kč
LOUTKOVÉ DIVADLO
Nakreslila Vl. Švejdová
Kartonová vystřihovánka loutek a kulis je určena
k dramatizaci pohádek z knihy Zahrajeme si pohádky
(viz níže). Žáci 1.–3. ročníku tuto pomůcku využijí při
dramatické výchově, čtení či prvouce.
42 loutek + kulisy, formát 240 x 340 mm
Karton. vystřihovánka
092816
154 Kč
ZAHRAJEME SI POHÁDKY
Z. Nováková, ilustrovala Vl. Švejdová
Titul z ediční řady Pojďte si s námi hrát obsahuje
zdramatizované texty 8 známých pohádek. Poslouží k výuce
čtení a k dramatické improvizaci. Rozšíří slovní zásobu a přinese
citový prožitek. Doplněk Loutkového divadla (viz výše).
64 str., formát 165 x 175 mm
Měkká vazba
092751
67 Kč
47
Další tituly pro 1. stupeň ZŠ
■
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
POVĚSTI Z ČECH A MORAVY I pro 3. ročník
J. Černý, M. Steiner, ilustroval L. Anlauf
Pokračování ediční řady Pojďte si s námi hrát. Obsahuje
9 českých pověstí upravených pro dramatizaci (např. O praotci
Čechovi, O Horymírovi). Uplatní se při čtení a prvouce.
64 str., formát 165 x 175 mm
Měkká vazba
092756
69 Kč
POVĚSTI Z ČECH A MORAVY II pro 3.–4. ročník
J. Černý, M. Steiner, ilustroval L. Anlauf
Soubor 9 zdramatizovaných pověstí (např. O sv. Václavovi)
navazuje na předchozí díl jak formou, tak cíli, které si klade –
inspirovat, rozšířit slovní zásobu a probudit v dětech zájem
o naše národní dějiny.
64 str., formát 165 x 175 mm
Měkká vazba
092757
69 Kč
POVĚSTI Z ČECH A MORAVY III pro 4. ročník
J. Černý, M. Steiner, ilustroval L. Anlauf
Završuje řadu učebnic dramatické výchovy. Zahrnuje opět
9 zdramatizovaných pověstí (např. O sv. Anežce, Mistr Jan Hus,
O golemovi, O staroměstském orloji).
72 str., formát 165 x 175 mm
Měkká vazba
■
092758
69 Kč
RŮZNÉ
KRTEK ŠKOLÁK
Nakreslil Z. Miler
Barevné samolepky s motivy Krtečka ve školním prostředí.
1 list – 8 samolepek, formát 225 x 170 mm
092802
Samolepky
16 Kč
OBALY NA UČEBNICE ALTER
PVC fólie.
Formát:
406 x 284 mm
406 x 289 mm
304 x 215 mm
428 x 247 mm
092613
092612
092611
092610
Seznam učebnic pro jednotlivé formáty obalů najdete na
www.alter.cz. Objednávat lze minimálně 10 kusů.
48
5 Kč
5 Kč
4 Kč
6 Kč
Ucelená řada učebnic češtiny ALTER
pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií
VYUŽIJTE
AKTUÁLNÍ NABÍDKU
NAKLADATELSTVÍ ALTER
pőíznivé
hodnocení
školy
dobré
znalosti
Āeštiny
úspěchy
ve srovnávacích
testech
UČIVO O JAZYCE – NOVÉ VYDÁNÍ
Učivo o jazyce bylo v novém vydání učebnic Český jazyk 6 (7, 8, 9) ALTER zpřehledněno, zkráceno a byla změněna i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly
odstraněny vynechávky, takže text učebnic obsahuje všechny potřebné informace
v úplné podobě. Úvodní texty byly zkráceny a učebnice jsou nově ilustrovány.
Nová vydání učebnic byla upravena podle RVP ZV i dle doporučovaných osnov
MŠMT a jsou variantou původních učebnic Český jazyk 6 (7, 8, 9) ALTER, I. díl,
které zůstávají v nabídce do vyprodání zásob.
Český jazyk
KLÍČ
Český jazyk
KLÍČ
E
EM
J
VU
RA
IP
PŘ
Cesky jazyk 7_1 OBALKA.indd 1
Český jazyk
IP
IP
PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
ALTER
ALTER
kód
učebnice 092105
e-učebnice 071105
E
JEM
VU
RA
IP
PŘ
Český jazyk 8
PRACOVNÍ SEŠIT
kód
učebnice 092104
e-učebnice 071104
KLÍČ
E
PRACOVNÍ SEŠIT
9
Český jazyk
EM
J
VU
RA
PŘ
. .
Český jazyk 7
učivo o jazyce
8
KLÍČ
E
EM
J
VU
RA
PŘ
Český jazyk 6
učivo o jazyce
7
ALTER
učivo o jazyce
6
ALTER
učivo o jazyce
Český jazyk 9
PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
kód
učebnice 092106
e-učebnice 071106
kód
učebnice 092107
e-učebnice 071107
Elektronické verze učebnic jsou k dispozici okamžitě. Nabízíme ZDARMA 90denní
demoverzi celého textu jednotlivých výše uvedených elektronických učebnic (ke
stažení na www.alter.cz). Klíče k jednotlivým uvedeným učebnicím jsou v přípravě.
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ýESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK
Český jazyk 8
6
II. díl
9
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
II. díl
Komunikační a slohová výchova
II. díl
Komunikaþní a slohová výchova
ALTER
µÀȹÆ
ALTER
kód
učebnice 092910
e-učebnice 071910
kód
učebnice 092917
e-učebnice 071917
kód
učebnice 092937
e-učebnice 071937
kód
učebnice 092944
e-učebnice 071944
PRACOVNÍ SEŠITY, k nimž byly vydány KLÍČE
Český jazyk
ČESKÝ JAZYK
6
pravopis koncovek podstatných jmen
pouze mČkké i/í
pouze tvrdé y
mČkké i
tvrdé y pouze v 7. p. þ. mn.
III. díl
Český jazyk
7
PŘEHLEDY · TABULKY · ROZBORY · CVIČENÍ
ČESKÝ JAZYK
8
•
Pracovní sešit
•
III. díl PŘE H LEDY • TABULKY • ROZBORY • CVIČENÍ
PRACOVNÍ SEŠIT
PRACOVNÍ SEŠIT
9
-aty
tvrdé y
mČkké i pouze v 7. p. þ. mn.
-ami
tvrdé y
mČkké í pouze v 6. p. þ. mn.
-ích
podstatné jméno
pomnožné
pouze tvar
þ. mn.
hromadné
tvar
pouze
þ. j.
j
látkové
tvarem þ. j.
oznaþuje
j látku
KLÍČ
KLÍČ
KLÍČ
III.
díl – Pracovní sešit
Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení
KLÍČ
III.. díl
Přehledy
Př
hl d • Tabulky
T b
Rozbory • Cvičení
ALTER
ALTER
ALTER
ALTER
. .
CJ 8_3 obalka1-4.indd 1
Český jazyk 6
Český jazyk 7
III. díl • PRACOVNÍ SEŠIT
III. díl • PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
ALTER
PS Cesky jazyk 6_3 KLIC OBALKA.indd 1-2
Český jazyk 8
Český jazyk 9
III. díl • PRACOVNÍ SEŠIT
III. díl • PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
CJ 8 PS 3 KLIC OBALKA.indd 1-2
27.6.2011 13:37:12
29.6.2010 10:32:18
ALTER
CJ 9 PS 3 KLIC OBALKA.indd 1-2
20.5.2010 10:54:31
kód
učebnice 092911
e-učebnice 071911
kód
učebnice 092918
e-učebnice 071918
kód
učebnice 092938
e-učebnice 071938
kód
učebnice 092945
e-učebnice 071945
Klíč 092976
Klíč 092977
Klíč 092978
Klíč 092979
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
6. ROČNÍK
■
učivo o jazyce
Český jazyk
ČESKÝ JAZYK 6 – I. díl: Učivo o jazyce
(Máme rádi češtinu)
6
NO
VÉ
H. Hrdličková, E. Beránková, St. Rudolf a kol., ilustroval M. Starý
Tímto titulem začíná řada učebnic českého jazyka ALTER pro
2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Učebnice
odpovídá RVP ZV a také návrhu osnov MŠMT.
Učebnice poskytuje zásobu úkolů a cvičení určených pro
samostatnou práci žáků (individuální nebo skupinovou).
Žáci se učí pracovat s informacemi, zamýšlet se nad výroky
a klást si otázky, které jim zprostředkují pochopení významu
a cíle sdělení. Přehledy a shrnutí učiva slouží jako zásobníky
informací.
K této učebnici náleží Český jazyk 6 – Komunikační a slohová
výchova a Český jazyk 6 – Pracovní sešit spolu s Klíčem
(všechny tituly viz níže).
124 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092104
071104
84 Kč
500 Kč
CD-ROM Český jazyk 6 viz str. 52.
+ KLÍČ
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení a rozborů obsažených v této
učebnici.
Elektronická verze
ýESKÝ JAZYK
6
II.díl
Komunikaþní a slohová výchova
µÀȹÆ
H. Hrdličková, E. Beránková, St. Rudolf a kol., bohatý obrazový
doprovod
Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků.
Obsahuje kapitoly: Informujeme; Píšeme dopisy; Pracujeme
s odbornými texty; Popisujeme předměty...; Vypravujeme
příběh. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro
samostatnou práci.
80 str., formát 165 x 230 mm
6
pravopis koncovek podstatných jmen
pouze mČkké i/í
pouze tvrdé y
-aty
-ami
tvrdé y
mČkké í pouze v 6. p. þ. mn.
-ích
podstatné jméno
pomnožné
pouze tvar
þ. mn.
hromadné
pouze tvar
þ. j.
092910
071910
52 Kč
500 Kč
ČESKÝ JAZYK 6 – III. díl: Pracovní sešit –
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
ČESKÝ JAZYK
mČkké i
tvrdé y pouze v 7. p. þ. mn.
připravujeme
ČESKÝ JAZYK 6 – II. díl: Komunikační a slohová výchova
Měkká vazba
Elektronická učebnice
tvrdé y
mČkké i pouze v 7. p. þ. mn.
071636
látkové
tvarem þ. j.
oznaþuje látku
III. díl – Pracovní sešit
Přehledy, tabulky,
rozbory, cvičení
H. Hrdličková, E. Beránková a kol.
Doplňuje první dva díly Českého jazyka 6 ALTER. Žáci v něm
naleznou systematické přehledy probraného učiva, diktáty,
pravopisná cvičení, jazykové rozbory či testy. S tímto dílem
učebnice pracují průběžně celý rok.
80 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
10.6.2011 14:05:35
+ KLÍČ
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092911
071911
51 Kč
500 Kč
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v tomto pracovním sešitě (36 stran).
Měkká vazba
50
092976
55 Kč
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA pro 3.–5. ročník ZŠ
a úvod do 6. ročníku
PĹEHLEDY ĆESKÉHO JAZYKA
3.–5. roćník ZŠ a úvod do 6. roćníku
MLUVNICE
L. Bradáčová a kol.
Příručka sumarizuje učivo českého jazyka v podobě přehledů,
paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny
obsažené jazykové jevy zde žáci najdou vhodné příklady.
Přehledy pomohou rozvíjet jejich kompetence k učení.
32 str., formát 230 x 165 mm
PRAVOPIS
SLOH
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
enty
ud
ky
a st
žá
pro
M LU
VN
IC E
R
| P
AV
OP
IS
LO
| S
H
A LT E R
CJ Prehledy uciva 2 OBALKA.indd 2
25.4.2012 8:54:33
44 Kč
500 Kč
NO
VÉ
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky a studenty
PŘEHLEDY
ČESKÉHO
JAZYKA
092786
071786
Určeno pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií. Příručka je koncipována jako soubor přehledů,
paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou
konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých
kapitol zohledňují uživatele – text je jasný, srozumitelný,
přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá
její grafická podoba.
114 str., formát 230 x 165 mm
Kroužková vazba
Elektronická učebnice
092998
071998
79 Kč
950 Kč
ČÍTANKA 6
ČÍTANKA 6
ALTER
3.12.2010 13:17:27
L. Bradáčová a kol., bohatý výtvarný doprovod
Ukázky z české i světové literatury byly vybrány tak, aby
žáky zaujaly a současně pomáhaly kultivovat jejich vkus.
Vhodný výběr textů podněcuje zájem žáků o četbu. Nezbytným
doplňkem čítanky je sešit Literární výchova 6 (viz níže).
184 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
Elektronická učebnice
092913
092914
071913
30 Kč
30 Kč
500 Kč
Čítanku 6 i se sešitem Literární výchova 6 lze pro plný počet
žáků získat zdarma za podmínek uvedených na www.alter.cz.
LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 6
M. Horáčková, H. Staudková a kol.
Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s texty v Čítance 6. Učí
žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české
a světové autory. Jeho součástí je i slovníček literárních pojmů
a spisovatelů, jejichž dílo je v Čítance 6 zastoupeno.
80 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092915
071915
27 Kč
500 Kč
51
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
CD-ROM Český jazyk 6
Výukový program pro praktické ovládnutí českého pravopisu
a gramatiky. Na základě originálních analytických postupů
přináší nový způsob nácviku jazykových jevů. Vychází z 3. dílu
učebnice Český jazyk 6 ALTER, ale ucelený samostatný systém
zpracování ho činí nezávislým na typu používané učebnice.
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092954
093954
091954
940 Kč
3600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Český jazyk 6 může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá
gymnázia
Příručka seznamuje s novými přístupy k výuce českého jazyka
a literatury podle RVP ZV při využití učebnic a výukových
programů ALTER. Přináší návrhy časových a tematických
plánů, výčet všech očekávaných výstupů a klíčových
kompetencí RVP ZV s odkazy na učebnice ALTER.
96 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092893
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
ELEKTRONICKÉ UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK pro 6.–9. ročník
m
hnické
c
e
t
m
nové
nyní v ení eALTER
Ĝeš
více
viz str. 1–3
52
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
7. ROČNÍK
■
učivo o jazyce
Český jazyk
NO
VÉ
ČESKÝ JAZYK 7 – I. díl: Učivo o jazyce
(Máme rádi češtinu)
7
4.4.2013 9:50:07
M. Horáčková, I. Klíma a kol., ilustroval M. Starý
Učebnice od žáka vyžaduje logické postupy, vyvozování
a odůvodňování. Žáky výrazně motivují poutavé texty
spisovatele Ivana Klímy. Učebnice prohlubuje poznatky žáků
o tvarosloví, skladbě či o významu a tvoření slov. K tomuto titulu
náleží Český jazyk 7 – Komunikační a slohová výchova a Český
jazyk 7 – Pracovní sešit spolu s Klíčem (všechny tituly viz níže).
116 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092105
071105
84 Kč
500 Kč
Původní učebnice a CD-ROM Český jazyk 7 viz str. 54.
KLÍČ
+ KLÍČ
Řešení všech cvičení a rozborů obsažených v této učebnici.
Elektronická verze
Český jazyk
II. díl
M. Horáčková a kol., bohatý obrazový doprovod
Prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích
v různých komunikačních situacích. Zahrnuje kapitoly:
Pracujeme s odbornými texty – výtah, výpisky; Píšeme úřední
dopis; Píšeme životopis; Vypravujeme příběhy; Popisujeme,
líčíme; Popisujeme osobu; Píšeme charakteristiku.
64 str., formát 165 x 230 mm
A LT E R
Měkká vazba
Elektronická učebnice
III. díl
připravujeme
ČESKÝ JAZYK 7 – II. díl: Komunikační a slohová výchova
7
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Český jazyk
071637
092917
071917
52 Kč
500 Kč
ČESKÝ JAZYK 7 – III. díl: Pracovní sešit –
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
7
PŘEHLEDY · TABULKY · ROZBORY · CVIČENÍ
M. Horáčková a kol.
Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů
a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro
sebehodnocení nabízí bodovací systém. Přehledy slouží jako
zdroj pro získání a ověření potřebných informací.
88 str., formát 165 x 230 mm
PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092918
071918
55 Kč
500 Kč
KLÍČ
+ KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v tomto pracovním sešitě (48 stran).
Měkká vazba
enty
ud
ky
a st
žá
pro
M LU
CJ Prehledy uciva 2 OBALKA.indd 2
VN
IC E
R
| P
AV
OP
IS
LO
| S
H
A LT E R
25.4.2012 8:54:33
72 Kč
NO
VÉ
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky a studenty
PŘEHLEDY
ČESKÉHO
JAZYKA
092977
Určeno pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií. Příručka je koncipována jako soubor přehledů,
paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou
konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých kapitol
zohledňují uživatele – text je jasný, srozumitelný, přehledný.
114 str., formát 230 x 165 mm
Kroužková vazba
Elektronická učebnice
092998
071998
79 Kč
950 Kč
53
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
ČÍTANKA 7
M. Lískovcová, L. Bradáčová a kol., bohatý výtvarný doprovod
Tvoří další část ucelené řady čítanek ALTER pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Zprostředkovává
žákům širší kulturní souvislosti a pěstuje v nich uvědomělé
čtenářství. Obsahuje i průřez dílem mnoha českých výtvarných
umělců. Nezbytným doplňkem čítanky je sešit Literární
výchova 7 (viz níže).
192 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092919
071919
129 Kč
500 Kč
LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 7
M. Lískovcová, H. Staudková a kol.
Sešit nabízí podněty k besedám nad texty i výtvarným
doprovodem, vede žáky k tříbení a obhajování vlastních
názorů. Obsahuje mnoho úkolů, přehledy, slovníčky
spisovatelů, výtvarníků, literárních a výtvarných pojmů.
Titul byl rozšířen o náměty na realizaci průřezových témat
podle RVP ZV.
88 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092921
071921
60 Kč
500 Kč
CD-ROM ČESKÝ JAZYK 7
Vychází z 1. a 3. dílu učebnice Český jazyk 7 ALTER.
Tento výukový program funguje na stejných principech jako
CD-ROM Český jazyk 6 a je opět nezávislý na používané tištěné
učebnici.
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092955
093955
091955
940 Kč
3600 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
CD-ROM Český jazyk 7 může být využit jako IT učebnice
pro práci na všech typech interaktivních tabulí.
Český jazyk
I. díl
Původní vydání učebnice
7
UČIVO O JAZYCE
ČESKÝ JAZYK 7 – I. díl: Učivo o jazyce
M. Horáčková, I. Klíma a kol., ilustrovala H. Pavlátová
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092916
071916
30 Kč
500 Kč
Jen do vyprodání zásob.
ALTER
14.6.2011 10:23:58
PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá
gymnázia
Příručka seznamuje s novými přístupy k výuce českého jazyka
a literatury podle RVP ZV při využití učebnic a výukových
programů ALTER. Přináší návrhy časových a tematických
plánů, výčet všech očekávaných výstupů a klíčových
kompetencí RVP ZV s odkazy na učebnice ALTER.
96 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092893
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
54
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
■
8. ROČNÍK
učivo o jazyce
NO
VÉ
H. Hrdličková, I. Klíma a kol., ilustroval M. Starý
Učebnice prohlubuje poznatky žáků o skladbě, obohacování
slovní zásoby, tvarosloví a o živém jazyce. Autorem úvodních
textů je spisovatel Ivan Klíma. Učebnice zachovává jednotnou
koncepci celé řady. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny
původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny
potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží
Český jazyk 8 – Komunikační a slohová výchova a Český
jazyk 8 – Pracovní sešit spolu s Klíčem (všechny tituly
viz níže).
112 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
Český jazyk
ČESKÝ JAZYK 8 – I. díl: Učivo o jazyce
(Máme rádi češtinu)
8
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092106
071106
84 Kč
500 Kč
CD-ROM Český jazyk viz str. 59, 60.
+ KLÍČ
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení a rozborů obsažených v této
učebnici.
Elektronická verze
Český jazyk 8
II. díl
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
071638
připravujeme
ČESKÝ JAZYK 8 – II. díl: Komunikační a slohová výchova
H. Hrdličková a kol., bohatý obrazový doprovod
Učebnice obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače
ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, internetovou
encyklopedií Wikipedie a k využívání funkcí textového editoru
Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Přináší
i poučení o typech médií a mediálních textů.
80 str., formát 165 x 230 mm
ALTER
Měkká vazba
Elektronická učebnice
Český jazyk
8
092937
071937
53 Kč
500 Kč
ČESKÝ JAZYK 8 – III. díl: Pracovní sešit –
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
III. díl PŘE H LEDY • TABULKY • ROZBORY • CVIČENÍ
H. Hrdličková, E. Beránková
Obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledy nového
učiva. Jazykové rozbory vedou žáky k aplikaci probíraných
jevů, poskytují rozmanitou zpětnou vazbu (opakováním,
odkazy na prameny, v nichž žáci najdou potřebnou
informaci, apod.).
80 str., formát 165 x 230 mm
PRACOVNÍ SEŠIT
ALTER
22.4.2010 12:00:26
Měkká vazba
Elektronická učebnice
+ KLÍČ
092938
071938
53 Kč
500 Kč
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v tomto pracovním sešitě (52 stran).
Měkká vazba
092978
76 Kč
55
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
ČESKÉHO
JAZYKA
enty
ud
ky
a st
žá
pro
M LU
VN
IC E
R
| P
AV
OP
CJ Prehledy uciva 2 OBALKA.indd 2
IS
LO
| S
NO
VÉ
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky a studenty
PŘEHLEDY
H
A LT E R
25.4.2012 8:54:33
Určeno pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií. Příručka je koncipována jako soubor přehledů,
paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou
konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých
kapitol zohledňují uživatele – text je jasný, srozumitelný,
přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá
její grafická podoba.
114 str., formát 230 x 165 mm
Kroužková vazba
Elektronická učebnice
092998
071998
79 Kč
950 Kč
ČÍTANKA 8
M. Horáčková, H. Rezutková a kol., bohatý výtvarný doprovod
Ukázky ze světové i české literatury od počátků písemnictví do
konce 19. stol. jsou řazeny chronologicky. Čítanka postupuje
po lekcích, z nichž každá obsahuje prózu, báseň a nejméně
jedno výtvarné dílo. Nezbytným doplňkem čítanky je sešit
Literární výchova 8 (viz níže).
216 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Literární výchova
8
Pracovní sešit
A LT ER
25.9.2009 13:33:10
092939
134 Kč
LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 8
M. Horáčková, H. Staudková a kol.
Sešit obsahuje konkrétní úkoly k textům z Čítanky 8 a náměty
pro individuální i společnou práci v hodinách literární
výchovy. Doplňkem, se kterým budou žáci průběžně pracovat,
je volně vložená šitá příloha se slovníčky, přehledy a časovou
přímkou.
84 str. + 24 str. šité přílohy, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092941
071941
60 Kč
500 Kč
PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá
gymnázia
Příručka seznamuje s novými přístupy k výuce českého jazyka
a literatury podle RVP ZV při využití učebnic a výukových
programů ALTER. Přináší návrhy časových a tematických
plánů, výčet všech očekávaných výstupů a klíčových
kompetencí RVP ZV s odkazy na učebnice ALTER.
96 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092893
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
56
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
■
9. ROČNÍK
učivo o jazyce
ČESKÝ JAZYK 9 – I. díl: Učivo o jazyce
(Máme rádi češtinu)
NO
VÉ
H. Hrdličková, J. Dědeček, J. Hrdličková, M. Horáčková,
ilustroval M. Starý
Cílem učebnice je připravit žáky na to, aby úspěšně zvládli přijímací
zkoušky na střední školy a aby pro ně byl přechod na tento typ
škol co nejplynulejší. Umožňuje systemizaci dříve získaných
poznatků a velký důraz klade na rozvoj aplikačních dovedností.
Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní
vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné
informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český
jazyk 9 – Komunikační a slohová výchova a Český jazyk 9 –
Pracovní sešit spolu s Klíčem (všechny tituly viz níže).
ALTER
Český jazyk
9
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092107
071107
84 Kč
500 Kč
Původní učebnice viz str. 58.
CD-ROM Český jazyk viz str. 59, 60.
+ KLÍČ
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení a rozborů obsažených v této
učebnici.
Elektronická verze
ČESKÝ JAZYK
9
II. díl
Komunikační a slohová výchova
ALTER
•
Pracovní sešit
•
9
III. díl
Přehledy • Tabulky
Rozbory • Cvičení
ALTER
+ KLÍČ
připravujeme
ČESKÝ JAZYK 9 – II. díl: Komunikační a slohová
výchova
M. Horáčková, H. Rezutková, bohatý obrazový doprovod
Moderní pracovní učebnice rozvíjí komunikační dovednosti
žáků a obohacuje je i aktuálními náměty. V mediální výchově
se žáci učí orientaci v prostředí stále agresivněji působících
médií. Obsahuje náměty pro realizaci průřezových témat
RVP ZV (aktuální problémy světa).
80 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
ČESKÝ JAZYK
071639
092944
071944
56 Kč
500 Kč
ČESKÝ JAZYK 9 – III. díl: Pracovní sešit –
Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení
E. Beránková, L. Bradáčová, M. Horáčková
Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory,
které mohou být využity k opakování a procvičování učiva
a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy.
80 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092945
071945
55 Kč
500 Kč
KLÍČ
Přináší řešení všech cvičení, diktátů i jazykových rozborů
obsažených v tomto pracovním sešitě (48 stran).
Měkká vazba
092979
72 Kč
57
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
ČESKÉHO
JAZYKA
enty
ud
ky
a st
žá
pro
M LU
CJ Prehledy uciva 2 OBALKA.indd 2
VN
IC E
R
| P
AV
OP
IS
LO
| S
NO
VÉ
PŘEHLEDY ČESKÉHO JAZYKA
pro žáky a studenty
PŘEHLEDY
H
A LT E R
25.4.2012 8:54:33
Určeno pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií. Příručka je koncipována jako soubor přehledů,
paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou
konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých
kapitol zohledňují uživatele – text je jasný, srozumitelný,
přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá
její grafická podoba.
114 str., formát 230 x 165 mm
Kroužková vazba
Elektronická učebnice
092998
071998
79 Kč
950 Kč
ČÍTANKA 9
M. Lískovcová, H. Rezutková a kol., bohatý výtvarný doprovod
Obsahuje chronologicky řazené ukázky moderní literatury
od počátku 20. stol. k dnešku, prostřednictvím nichž mají
žáci nejen možnost pozorovat vývoj literatury a seznámit se
s významnými literárními osobnostmi, ale mohou se zamýšlet
i nad obecnými společenskými a filozofickými otázkami.
Nezbytným doplňkem čítanky je sešit Literární výchova 9
(viz níže).
208 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Tvrdá vazba
092946
092947
141 Kč
163 Kč
LITERÁRNÍ VÝCHOVA k Čítance 9
M. Lískovcová, H. Staudková a kol.
Sešit obsahuje úkoly ke všem textům z Čítanky 9. Žáci se tak
mohou hlouběji zamýšlet nad jejich poselstvím a s pomocí
slovníčků si rozšíří znalosti z oblasti literární teorie. Poskytuje
náměty pro činnostní výuku (samostatná a skupinová práce,
diskuze). Obsahuje volně vloženou šitou přílohu se slovníčky
a přehledy.
80 str. + 28 str. šité přílohy, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
Elektronická učebnice
092948
071948
48 Kč
500 Kč
Původní vydání učebnice
ČESKÝ JAZYK 9 – I. díl: Učivo o jazyce
H. Hrdličková, J. Dědeček, J. Hrdličková, M. Horáčková,
ilustroval J. Petráček
Měkká vazba
092943
30 Kč
Jen do vyprodání zásob.
PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ČESKÉHO JAZYKA
A LITERATURY ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá
gymnázia
Příručka seznamuje s novými přístupy k výuce českého jazyka
a literatury podle RVP ZV při využití učebnic a výukových
programů ALTER. Přináší návrhy časových a tematických
plánů, výčet všech očekávaných výstupů a klíčových
kompetencí RVP ZV s odkazy na učebnice ALTER.
96 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092893
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
58
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
■ VÝUKOVÉ PROGRAMY
PRO NÁCVIK PRAVOPISU A GRAMATIKY
Následující výukové programy byly vytvořeny tematickým seřazením cvičení ze stávajících CD-ROMů Český jazyk 6 a Český jazyk 7.
Umožňují žákům 2. stupně ZŠ a studentům víceletých gymnázií
ovládnout základy českého pravopisu a gramatiky. Nový způsob
nácviku jazykových jevů probíhá pomocí originálních analytických postupů. Uživatelé aktivně doplňují pravopisné i gramatické vynechávky a program nabízí nápovědu, odůvodňování,
kontrolu i možnost oprav. Každý z níže uvedených CD-ROMů obsahuje čtyřicetistránkový Přehled českého pravopisu a gramatiky ve formátu PDF, který si může uživatel
vytisknout nebo ho využívat na svém počítači či na interaktivní tabuli. Systém výuky
prostřednictvím CD-ROMů je ucelený – programy nevyžadují učebnici, případně mohou být používány jako doplněk ke kterékoliv učebnici češtiny pro 2. stupeň.
Výukové programy jsou rovněž vhodné pro užití na interaktivních tabulích.
ČESKÝ JAZYK
ALTER
bsa
žen
én
a tom
to CD jsou označeny.
Výukový program pro nácvik pravopisu a gramatiky
pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
uk
ty o
Pravopis snadno a rychle
.a
lte
r.c
z
Věta a větné členy
Jazykové rozbory
Jazykové testy
•P
rod
Poznáváme slovní druhy
, s.
Vše
TE R
chna
í AL
práva v
telstv
yhrazena © Naklada
1
01
., 2
r. o
ww
•w
PRAVOPIS SNADNO A RYCHLE – Výukový program obsahuje 72 pravopisných cvičení.
Vyjmenovaná slova (13 cvičení)
Pravopis slov přejatých (1 cvičení)
Psaní velkých písmen (7 cvičení)
Pravopis přípon a předpon (4 cvičení)
Koncovky podstatných jmen (8 cvičení)
Koncovky přídavných jmen (13 cvičení)
Shoda přísudku s podmětem (13 cvičení)
Souhrnné procvičování pravopisu (13 cvičení)
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092965
093965
091965
500 Kč
2100 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
POZNÁVÁME SLOVNÍ DRUHY – Výukový program obsahuje 111 cvičení.
Podstatná jména (30 cvičení)
Přídavná jména (27 cvičení)
Zájmena (16 cvičení)
Číslovky (6 cvičení)
Slovesa (14 cvičení)
Příslovce (6 cvičení)
Předložky (5 cvičení)
Spojky (3 cvičení)
Částice, citoslovce (4 cvičení)
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092966
093966
091966
500 Kč
2100 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
59
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
VĚTA A VĚTNÉ ČLENY – Výukový program obsahuje 72 cvičení.
Druhy vět (5 cvičení)
Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty (6 cvičení)
Základní větné členy (5 cvičení)
Přísudek, vedlejší věta přísudková (9 cvičení)
Podmět, vedlejší věta podmětná (5 cvičení)
Předmět, vedlejší věta předmětná (6 cvičení)
Příslovečné určení, vedlejší věty příslovečné (8 cvičení)
Přívlastek, vedlejší věta přívlastková (10 cvičení)
Doplněk, vedlejší věta doplňková (11 cvičení)
Procvičování skladby (7 cvičení)
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092967
093967
091967
500 Kč
2100 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
JAZYKOVÉ ROZBORY – Výukový program obsahuje 72 cvičení.
Rozbor č. I (10 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta, slovo, slabika, hláska; Tvoření slov; Stavba slova, slova příbuzná;
Určování slovních druhů; Významy slov
Rozbor č. II (20 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Věta jednoduchá – grafické znázornění stavby věty; Základní a rozvíjející
větné členy (holé, rozvité, několikanásobné)
Rozbor č. III (20 rozborů)
Každý rozbor obsahuje učivo: Souvětí; Počet vět, spojovací výrazy; Věty hlavní a vedlejší
Slovní a větné rozbory (22 rozborů)
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092968
093968
091968
500 Kč
2100 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
JAZYKOVÉ TESTY – Výukový program obsahuje 77 cvičení.
Jazykové testy A: Test I (3 cvičení)
Test II (6 cvičení)
Test III (6 cvičení)
Test IV (8 cvičení)
Test V (6 cvičení)
Test VI (7 cvičení)
Test VII (10 cvičení)
Test VIII (9 cvičení)
Jazykové testy B: Pravopisná cvičení (22 cvičení)
Jednouživatelská verze
Multilicence
Žákovská licence*)
092969
093969
091969
500 Kč
2100 Kč
190 Kč
*) Další slevy a podmínky jejich poskytnutí viz www.alter.cz.
60
ZEMĚPIS pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
■
ZEMĚPIS
Doprodej pracovních učebnic zeměpisu ALTER za jednotnou sníženou cenu. Nabízené
tituly obsahují linky pro doplňování údajů, lze je tedy využívat i jako pracovní sešity.
ZEMĚPIS – Vesmír/mapa
H. Holovská, R. Pavlů a kol., obrazový doprovod
Tato pracovní učebnice je první z řady učebnic zeměpisu
ALTER pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých
gymnázií. Celá řada má jednotnou koncepci. Fotografie
a schémata mají samostatnou informační hodnotu.
56 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092901
25 Kč
ZEMĚPIS – Krajinná sféra I
R. Pavlů, Vl. Seifert a kol., rozsáhlý obrazový doprovod
Obsahuje učivo o jednotlivých částech krajinné sféry,
motivační prvky i mnoho neverbálních informací (fotografií
a schémat). Hodnocení práce žáků lze provádět pomocí
bodovacího systému.
56 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092903
25 Kč
ZEMĚPIS – Krajinná sféra II
H. Kholová, R. Pavlů a kol., rozsáhlý obrazový doprovod
Je završením učiva o krajinné sféře. Stejně jako předchozí díly
obsahuje mnoho podkladů pro samostatnou i skupinovou práci
žáků. Doplňuje ji kartonová skládanka se zástupci živočišné
a rostlinné říše žijícími na jednotlivých kontinentech.
48 str. + kartonová příloha, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092904
25 Kč
ZEMĚPIS – Světadíly
M. Krausová, P. Kraus a kol., bohatý obrazový doprovod
Výrazně aplikační učebnice. Vše, co se žáci naučili
v prvních třech dílech Zeměpisu ALTER, včetně soustavné
práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje
kartonovou skládanku se slepými mapami.
104 str. + kartonová příloha, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092905
25 Kč
61
ZEMĚPIS pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií
ZEMĚPIS – Světový oceán / Evropa
P. Chalupa a kol., bohatý obrazový doprovod
Učivo o Evropě poskytuje žákům mnoho možností
k samostatnému odhalování vztahů mezi přírodními,
hospodářskými a sociálními podmínkami a k jejich
porovnávání v evropském měřítku. Obsahuje kartonovou
skládanku se slepými mapami a tabulkami pro třídění.
80 str. + kartonová příloha, formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092902
25 Kč
ZEMĚPIS – Společenské složky krajiny / Politická
mapa světa
M. Pluskal, P. Bradáč, P. Kraus, M. Krausová
Učebnice vychází z moderních geografických poznatků
a výzkumů. Její metodické zpracování plně respektuje
požadavky na aktivní samostatnou práci žáků
a vede je k efektivní práci s informačními zdroji.
128 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092950
25 Kč
CD-ROM ZEMĚPIS – Společenské složky krajiny / Politická
mapa světa viz níže.
CD-ROM ZEMĚPIS – Společenské složky krajiny /
Politická mapa světa
Z E M Ě P I S
Společenské
složky krajiny
Politická
mapa světa
A LT E R
Z E M Ě P I S
Společenské
LTTEER R
AA L
složky
krajiny
Politická
mapa světa
Hlavním přínosem elektronické verze učebnice zeměpisu
je její maximální propojení s internetem. Pomocí aktivních
odkazů v textu na CD-ROMu vstupují žáci přímo na konkrétní
stránky ministerstev, orgánů státní správy, obou komor
Parlamentu ČR, na stránky informačních center OSN,
EU a NATO. Přináší bohatý obrazový a zvukový materiál
a soubor rozšiřujících textů. Poslední aktualizace zlevněné
verze byla provedena v září 2005. Vhodné pro práci na
interaktivních tabulích.
Jednouživatelská verze
Multilicence
092964
093964
200 Kč
500 Kč
Další kódy dle jednotlivých verzí viz www.alter.cz.
Letem
světem
A lice N opová
LETEM SVĚTEM
A. Nopová
Sešit lze využít pro zpestření hodin zeměpisu; obsahuje
křížovky, rébusy, šifry, přesmyčky apod.
60 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092908
25 Kč
A LT E R
PŘÍRUČKA K UČEBNICÍM ZEMĚPISU ALTER
pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
Příručka seznamuje s přístupy k výuce geografie při využití
učebnic ALTER, pojednává o způsobech hodnocení vzdělávání
žáků. Přináší návrhy časových a tematických plánů, výčet
všech očekávaných výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV
s odkazy na učebnice ALTER, informuje o elektronické učebnici
Zeměpis – Společenské složky krajiny / Politická mapa světa.
64 str., formát 165 x 230 mm
Měkká vazba
092930
zdarma
K dispozici zdarma na vyžádání nebo ke stažení na www.alter.cz.
62
SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM
Služby zákazníkům
Nejrychlejším způsobem získání všech informací o učebnicích z produkce
Nakladatelství ALTER i o nabízeném servisu je nahlédnutí do internetových stránek
nakladatelství na adrese www.alter.cz.
Tyto internetové stránky obsahují:
– seznam všech tištěných učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek
včetně aktuálních cen, anotací a barevného vyobrazení
– kompletní nabídku elektronických učebnic, interaktivních učebnic a výukových
programů ALTER včetně aktuálních cen a demoverzí určených ke stažení
– možnost listování vybranými učebnicemi ALTER
– nabídku vzdělávacích seminářů
– seznam a čísla jednací všech schvalovacích doložek MŠMT ČR
– metodické materiály pro podporu výuky podle RVP ZV (časové a tematické
plány, příručky pro realizaci očekávaných výstupů a pro rozvoj klíčových
kompetencí) určené ke stažení
– rubriky: Právě vyšlo, Připravujeme, Zlevněné tituly
– aktualizované strany učebnic
– seznam ocenění učebnic ALTER
– adresy, e-mailové adresy, telefonní a faxová čísla Nakladatelství ALTER a skladů
– seznam distributorů učebnic ALTER
– objednávkový formulář
Objednávání učebnic
Internetové stránky Nakladatelství ALTER (www.alter.cz) umožňují zákazníkům vyplnit
a okamžitě z počítače odeslat objednávkový formulář. Zachovány zůstaly samozřejmě
i všechny tradiční způsoby objednávání učebnic a kontaktů s nakladatelstvím.
Nakladatelství přijímá objednávky elektronické, písemné, odeslané faxem i telefonické.
Katalog zasíláme na vyžádání poštou. V katalogu uvedené ceny jsou včetně DPH.
Ceny garantujeme v případě platnosti sazeb DPH 10 % a 21 %. V jiném případě bude
aktuální ceník zveřejněn na www.alter.cz.
Bonus pro školy: poštovné a balné ZDARMA při objednávce nad 500 Kč.
Učebnice lze objednávat i prostřednictvím distributorů.
63
Obsah
Úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nová generace elektronických a interaktivních učebnic eALTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Novinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. ročník Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. ročník Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. ročník Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. ročník Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. ročník Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Matematika a její aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Další tituly pro 1. stupeň ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Příručky pro realizaci RVP ZV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Český jazyk a literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Člověk a jeho svět . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Různé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Český jazyk a literatura pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
7. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9. ročník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Výukové programy pro nácvik pravopisu a gramatiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zeměpis pro 2. stupeň ZŠ
a příslušné ročníky víceletých gymnázií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Služby zákazníkům / Objednávání učebnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nakladatelství ALTER
Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4
tel.: 272 760 329, 272 760 335; fax: 272 773 010
[email protected]; www.alter.cz
Kontakty:
• ředitel: Dipl. Ing. Petr BRADÁČ ([email protected])
• šéfredaktorka: Mgr. Lenka BRADÁČOVÁ ([email protected])
• redakce: PhDr. Václav STRÁNSKÝ ([email protected])
Denisa BEZDĚKOVÁ ([email protected])
• multimédia: Mgr. Marianna DRÁBIKOVÁ ([email protected])
• technická redakce: Irena AUSBERGEROVÁ ([email protected])
• výrobní redakce: Oldřich KURKA ([email protected])
• DTP: Ing. Miroslav TESKA ([email protected])
• ekonomické oddělení: Ing. Jitka KOMÁRKOVÁ ([email protected])
• obchodní oddělení: Olga HRICÍKOVÁ ([email protected])
Sklady
Modletice 139, 251 01 Říčany u Prahy
tel./fax: 323 618 639
Po–Pá: 6.30–14.30 hod.
Všeň 147, 512 65 Všeň
tel./fax: 481 329 474
Po–Pá: 6.00–14.00 hod.
Ilustrace David Fírek
Download

pdf, 11.0 Mb - Nakladatelství Alter