03
Charakteristika stavu sypkých a soudržných zemin
Soudržné zeminy
Stav soudržných zemin se určuje nejčastěji podle IC a to zařazením podle hodnot do tabulky
z materiálu 02. Obecně je možné stav určit umístěním aktuální vlhkosti w na vlhkostní osu, na které
již budeme mít vynesené wP a wL.
Nachází-li se konkrétní vlhkost zeminy v rozsahu mezi mezemi tekutosti a plasticity, vykazuje zemina
plastické chování. Zároveň zemina vykazuje určitou smykovou pevnost τop, jakmile dojde k překročení
této hodnoty, začne se zemina plasticky přetvářet, tzn., zvětšuje své přetvoření, aniž by dále smykové
napětí rostlo.
Plastický stav můžeme dále rozdělit na dvě poloviny a to na tuhou a měkkou, tyto dva stavy můžeme
popsat takto:
o
o
Stav měkký, lze-li zeminu snadno hníst,
Stav tuhý, lze-li zeminu těžko hníst, ale lze z ní v ruce vyválet válečky o průměru 3mm
Pokud se vlhkost soudržné zeminy dostane nad mez tekutosti, můžeme stav zeminy označit za
kašovitý až tekutý, v takovémto stavu zemina klade velice nízký, nebo žádný odpor proti smykovému
přetvoření. Naopak při snížení vlhkosti začíná zemina křehnout, při přetváření dochází k poruchám.
Váleček o průměru 3mm se drolí. Skutečně křehkou se zemina stává při poklesu vlhkosti pod mez
smrštění ws. V tomto stavu se voda stahuje kapilárními a sorpčními silami dovnitř. Zeminu lze lámat a
rozbíjet.
Sypké zeminy
U sypkých zemin z hlediska proměnlivosti vlastností hraje nejdůležitější roli vzájemné uložení zrn.
Z tohoto důvodu se charakteristika sypké zeminy vyjadřuje porovnáním čísla pórovitosti e konkrétní
zeminy s maximálními a minimálními hodnotami zjištěnými pro danou zeminu v laboratoři. Čísleně
lze stav zeminy vyjádřit pomocí indexu relativní hutnosti ID.
=
−
−
kde jsou jednotlivé proměnné:
o
o
o
e – konkrétní číslo pórovitosti
emax – maximální číslo pórovitosti, které odpovídá nejkypřejšímu uložení pro zkoušený
materiál
emin – minimální číslo pórovitosti, které odpovídá nejtěsnějšímu uložení pro zkoušený
materiál
Stavy sypkých zemin jsou pak následující:
Stav
Index relativní hutnosti
Kyprý
< 0,33
Středně ulehlý
0,33 – 0,67
Ulehlý
0,67 – 1,0
Stmelený
> 1,0
Hodnota relativní hutnosti je z praktického hlediska velice důležitá, neboť jeden a ten samý písek
tvoří ve stavu ulehlém, nebo stmeleném výbornou základovou půdu, kdežto ve stavu kyprém je
k zakládání nevhodný, neboť může dojít k sedání například vlivem vibrací.
•
Použitá literatura
o ŠIMEK,Jiří, JESENÁK,Ján, EICHLER,Jaroslav, VANÍČEK,Ivan: Mechanika zemi. SNTL
Praha 1990. ISBN:80-03-00428-4
Download

03_Charakterisitka stavu zemin sypkych a soudrznych.pdf