10
Stabilita svahu
Stabilita svahu z nesoudržné zeminy
Stabilita svahu soudržných zemin
•
•
•
Pettersonova metoda
Základní předpoklad je zanedbání všech sil působících na proužek, kromě vlastní hmotnosti.
Tíha elementu Gi se na smykové ploše rozloží na složku normálovou Ni = Gi * cos αi a složku
tangenciální Ti = Gi * cos α i, kde αi je úhel mezi těžnicí a normálovou složkou tíhy.
Bishopova metoda
Tato metoda uvažuje vzájemný vliv jednotlivých proužků a také předpokládá válcovou
smykovou plochu. Při odvození součinitele bezpečnosti se uvažuje momentová výminka
rovnováhy a součtová výminka ve svislém směru.
Použitá literatura
o ŠMEJDA, Aleš. Mechanika zemin: Laboratorní cvičení - učební texty. Univerzita
Pardubice, 2011.
o ŠIMEK,Jiří, JESENÁK,Ján, EICHLER,Jaroslav, VANÍČEK,Ivan: Mechanika zemin. SNTL
Praha 1990. ISBN:80-03-00428-4
o Mechanika zemin: Stabilita svahu dle ČSN. In: FSV ČVUT - Portál předmětuů Katedry
geotechniky [online]. 24.11.2007 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z:
http://www.chamra.net/WEB/MEZE/MEZEpr01%20-%20CSN.pdf
Download

10_Stabilita svahu.pdf