Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
3/2013 • Ročník XVIII • Zdarma
Hledá se jméno
pro nový vimperský zvon
Sbírka na nový vimperský
zvon, jenž by měl jak pro současné, tak budoucí generace Vimperáků rozeznívat třikrát denně
městskou zvonici, běží již více
než půl roku a do dnešního dne
(19. 2. 2013) se podařilo od dárců
získat 151 028 Kč.
Zda se podaří zvon pořídit
v roce, kdy si připomínáme 750
let uplynuvších od první písemné zmínky o Vimperku, ukáží
následující měsíce. Nicméně je
již určena váha a tónina zvonu,
vybírá se zvonař, který zvon odlije, a připravují se podklady pro
jeho výzdobu. Ta je, vzhledem
k umístění na turistům přístupném místě, důležitá. Výzdoba je
pochopitelně spjata i se jménem
zvonu. Vybrat to pravé, které
zvon ponese po dlouhá staletí, je
náš společný úkol.
Pro snadnější začátek uvádíme
několik typově rozdílných jmen
zvonů historických a pak i návrhů
na pojmenování našeho nového
zvonu vimperského.
HISTORICKÁ JMÉNA ZVONŮ
Podle legendy se první zvon
jmenoval Srdce lidské. V Čechách
byl za otce zvonů považován Patronus z roku 1509 a největším
českým zvonem je Zikmund.
Oba z pražské katedrály. V českobudějovické Černé věži vysívaly či dodnes visí zvony Budvar,
Stříbrný, Octava, Bumerin, Poledník. V samotném Vimperku býval zvon jménem Vítězný a dnes
je v městské zvonici zavěšen zvon
Maria Hilf, v sousedním kostele
malý zvonek Marie, přestěhovaný sem z Volar. Ve Volarech či
v Husinci mají zvony Pasováky.
V prvním případě je jméno spojováno se Zlatou stezkou (vedoucí
z Pasova), v druhém případě byl
zvon v Pasově zakoupen. Většina
zvonů však nese jméno po některém světci či světici.
NÁVRHY POJMENOVÁNÍ
ZVONU:
PURKART
Se jménem Purkart je spojena
první dochovalá zmínka o Vimperku, k jejímuž výročí je sbírka
vypsána.
JUBILEJNÍ
Jméno odkazuje k výročí, které
bylo impulzem k vyhlášení sbírky.
INOCENC
Jméno světce, jehož ostatky
jsou uloženy v bočním oltáři farního kostela.
SMÍŘENÍ
Reflexe skutečnosti, že do sbírky se zapojila jak česká, tak německá strana i další historické
souvislosti.
Jak můžete hlasovat
• v anketě na stránkách města
(www.vimperk.cz),
• prostřednictvím facebooku
(VimperskýZVON),
• vhozením lístečku se jménem do některé z pokladniček
(v MěKS, v kostele, v Infocentru),
• zasláním návrhu na mailovou adresu:
[email protected]
Ing. Bohumil Petrášek
Uzávěrka dalšího čísla bude 18. 3. 2013 v 15 hodin.
Termín zastupitelstva:
4. 3. 2013 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Máme novou knihovnu
Ve čtvrtek 14. února se slavnostně otevřely nové prostory
naší Městské knihovny. Nachází
se v objektu bývalé lesnické školy, kam mnozí občané z Vimperku chodili nebo dobře znají její
prostředí. Přestěhování knihovny do těchto prostor byl jedním
z prvních záměrů na využití objektu, když jsme byli obeznámeni s tím, že Jihočeský kraj chce
budovu prodat. Byl červen roku
2011 a na jednání Zastupitelstva
bylo většinou zastupitelů odsouhlaseno, abychom se ucházeli
o koupi lesnické školy a již v prosinci toho roku byl objekt od Jihočeského kraje převzat. Zpracování projektové dokumentace
včetně stavebního povolení bylo
vyřízeno do května a poté jsme se
mohli pustit do stavebních úprav
objektu, vypsání výběrového řízení na dodávku nového vybavení
oddělení beletrie a naučné literatury a nového prostoru čítárny,
kterou jsme, jako samostatný
prostor, doposud neměli.
Nové prostor y Městské
knihovny jsou v prvním nadzemním podlaží, kde byly třídy
a ředitelství školy. Větší počet
oken a denní světlo zpříjemňuje
pobyt návštěvníka v jejích prostorách. Poděkování za přestěhování
a úpravu prostoru náleží nejvíce
kolektivu z knihovny a také panu
Pavlu Stejskalovi a panu Miroslavu Hubáčkovi.
Stěhování obnášelo sbalit
a opět nandat do regálů více jak
Pokračování na str. 3
Veřejná sbírka
„Zvon pro Vimperk“
V pondělí 18. února byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku na nový zvon.
Komise spočítala, že od posledního otevírání (18. 12.) přispěli občané
do kasiček částkou 59 536 Kč. Na účet
převodem přibylo 13 tisíc. Celkově vybraná částka nyní činí
151 027 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Své dary můžete i nadále zasílat na č. ú. 107-2907470237/0100
nebo vhodit do pokladniček na informačním středisku,
v kostele a v MěKS. Děkujeme.
Více informací na www.vimperk.cz.
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 28. 1. 2013
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 ve výdajích dle předloženého
návrhu v celkové částce 10 420 Kč (RO č. 3),
• rozhodla udělit plnou moc Ing. Jiřímu Koplíkovi, České Budějovice k tomu, aby jednal jménem města Vimperk ve věcech týkajících se
obstarání podkladů pro zajištění dokladové části dokumentace záměru
k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace
k žádosti o stavební povolení pro stavbu „Vimperk–Hrabice, turistická
stezka“,
• stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2013 ve výši 167 Kč/hod.,
• nesouhlasí se změnou provozovatelské společnosti u videoloterijních terminálů v provozovně herna bar NONSTOP v Tovární ulici
čp. 58 ve Vimperku, povolených Ministerstvem financi ČR, z důvodu
dlouhodobého záměru hazard ve Vimperku zrušit, viz obecně závazná
vyhláška města Vimperk č. 3/2011 a 3/2012,
• bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 16. 1.
2013 a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
• radám rodičů tříd 4. A, 4. OA, 8. G Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické po 10 000 Kč na částečnou úhradu nájmu prostor
v KD Cihelna a hotelu Zlatá hvězda v rámci konání maturitních plesů
jednotlivých tříd,
• zástupci třídy MEMI–4 Střední školy Vimperk, ve výši 10 000 Kč
na částečnou úhradu nájmu sálu hotelu Zlatá hvězda v rámci konání
maturitního plesu,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností OV Media, s. r. o., na poskytnutí finanční částky pro zajištění
výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností BACHL, spol. s r. o., na poskytnutí finanční částky pro zajištění
výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč SK Help
Tri Team Prachatice na úhradu nákladů spojených s pořádáním Evropského poháru v zimním triatlonu ve dnech 16. 2. 2013–17. 2. 2013
v areálu Vodník. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů
na poháry a medaile,
• rozhodla uzavřít smlouvu o partnerství mezi městem Vimperk
a občanským sdružením Bodlina Vimperk v rámci projektu „Rodinné
a mateřské centrum Bodlina“,
• schvaluje prohlášení o partnerství mezi městem Vimperk a společností SportSoft, s. r. o. Vimperk v rámci projektu „Nákup měřicí
čipové technologie“,
• rozhodla uzavřít mandátní smlouvu na akci „Úprava zahrad u MŠ
Klostermannova 365 Vimperk, pro environmentální výchovu“ s ob-
Únor bílý, pole sílí, ale většina z nás už netrpělivě vyhlíží jaro.
Vimperské noviny 3/2013
čanským sdružením „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP“ Malenice.
Rada města dne 4. 2. 2013
• rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku
v ulici Karla Weise o výměře 8 m2 za účelem umístění novinového stánku; nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 4. 2. 2013
s tříměsíční výpovědní lhůtou; nájemné bude ve výši 400 Kč/m2/rok,
• bere na vědomí zajištění prázdninového provozu mateřských škol
po dobu hlavních školních prázdnin 2013,
• vydává souhlas společnosti Help Tri Team Prachatice k užití znaku
města na propagačních plakátech pro závod Evropského poháru v zimním triatlonu ve Vimperku ve dnech 16. 2. 2013–17. 2. 2013,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč oblastnímu spolku ČČK Prachatice, na úhradu nákladů spojených s podporou
bezpříspěvkového dárcovství krve na Prachaticku; příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na realizaci projektu: materiálové
náklady, věcné dary, propagační letáky a předměty, pronájem prostor,
poštovné,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 16 000 Kč SK
Snowriders Vimperk na úhradu nákladů spojených s účastí čtyř závodníků na XI. Zimním olympijském festivalu evropské mládeže ve dnech
17. 2. 2013–22. 2. 2013 v rumunském Brašově; příspěvek bude použit
na částečnou úhradu nákladů na materiální zabezpečení závodníků
a na nákup servisního a testovacího materiálu,
• mění ve svém usnesení č. 48 ze dne 14. 1. 2013 výši přiděleného
příspěvku na úhradu výdajů spojených s regenerací závodníků Andrei
Klementové a Luďka Šellera před závodem a po závodě, na nákup servisního a testovacího materiálu při účasti na XI. Zimním olympijském
festivalu evropské mládeže v rumunském Brašove ve dnech 17. 2. 2013–
22. 2. 2013, a to z 20 000 Kč na 8 000 Kč,
• bere na vědomí zprávu Policie ČR, územního Odboru Prachatice,
o činnosti policie za rok 2012,
• bere na vědomí způsob pracovně personálního řešení nedostatků
zjištěných kontrolou Krajského úřadu jihočeského kraje agendy památkové péče podle příloh předložených tajemníkem MěÚ Vimperk,
• bere na vědomí ukončení spolupráce mezi Oblastní charitou Vimperk a romským tanečním souborem Čhave Devlestar.
Rada města dne 11. 2. 2013
• odvolává k 11. 2. 2013 Mgr. Pavlu Koškovou z komise sociálně–
právní ochrany dětí a jmenuje od 11. 2. 2013 její členkou Bc. Helenu
Švehlovou,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč Svazu
diabetiků ČR, ÚO Vimperk, na rekondiční pobyt diabetiků v Konstantinových Lázních v květnu 2013,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč Farní
charitě Prachatice na provoz sociální služby Most naděje,
• rozhodla o zřízení kanceláře pro Městskou policii Vimperk v části
objektu areálu U Sloupů,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč Junáku, svazu skautů a skautek ČR, středisko Vimperk, na úhradu nákladů
na zajištění činnosti (úhrada nákladů na elektrickou energii a dodávku
tepla),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč Svazu
tělesně postižených MO č. 5 na úhradu nákladů spojených s pořádáním
výstavy 30 dní neziskových organizací (úhrada nákladů na materiální
zajištění a dopravu),
• rozhodla na základě hodnocení komise pro výběr veřejné zakázky
„Dodávka osobního automobilu pro vedení města Vimperk“, že nejvýhodnější nabídku podala společnost AUTO Ševčík c. z., spol. s r. o.,
Vodňany,
• bere na vědomí návrh dohody o závazných pravidlech provozování
heren ve městě a doporučuje jeho projednání v Zastupitelstvu města,
• schvaluje Program prevence kriminality města Vimperk na rok
2013.
Rada města dne 18. 2. 2013
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v částce 253 500 Kč (RO č. 4), změnu objemu rozpočtu na částku 148 250 tis. Kč (RO č. 5 – č. 7),
• rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů mezi
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
poskytovatelem služby EKO–PF, s. r. o., České Budějovice a příjemcem
služby městem Vimperk,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na PD pro akci „Úprava zahrad
u MŠ Klostermannova 365 Vimperk pro environmentální výchovu“
s Ing. Pavlem Vyskočilem, Svatá Maří,
• rozhodla zadat podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP
Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Vimperk“ a jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové komise – Ing. Bohumil Petrášek, Pavel Filip, Bc. Jiří Šejna
DiS., Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Ing. Petr Bednarčík, Ing. Vladimír
Bagin, náhradníci – Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek, Ing. Josef Kotál, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Mgr. Pavel Dvořák,
Ing. Marek Krejčí,
• uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku „Vimperk, ČOV – osazení kyslíkové sondy“
mezi městem Vimperk a společností Čevak, a. s., České Budějovice,
• rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce „Výměna oken a vstupních dveří v ZŠ TGM Vimperk
– budova čp. 167“ přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči
GSI INVEST, s. r. o., Praha, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
• rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu informační skříňky místní
organizaci Svazu tělesně postižených, zastoupené předsedkyní Janou
Slavingerovou,
• rozhodla vypůjčit nebytové prostory v ulici 1. máje čp. 194 ve Vimperku Občanskému sdružení Bodlina, Hraničářská 38 Vimperk, za účelem zřízení mateřského a rodinného centra, a to na dobu určitou s platností od 22. 2. 2013 do 28. 2. 2019,
• schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko Vimperk sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012,
• schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola
T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2012,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč Ski klubu Šumava Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním XXVIII. Šumavského skimaratonu 2013 (částečná úhrada nákladů na věcné ceny a poháry pro vítěze a částečné pokrytí nákladů na ubytování
zahraničního technického delegáta),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Střední
škole Vimperk na úhradu nákladů spojených s účastí v projektu F1 in
school (částečná úhrada nákladů na výrobu formulí, reklamní předměty, dopravu na soutěže),
• rozhodla podpořit projekt společnosti DECARO RMG, s. r. o. „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“ a na jeho realizaci poskytnout
příspěvek ve výši 3 000 Kč.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Poplatek ze psů
Poplatníkem poplatku ze psů
je fyzická nebo právnická osoba,
která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města.
Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců. Držitel psa je povinen
ohlásit správci poplatku ve lhůtě
do 15 dnů vznik a zánik poplatkové povinnosti.
Sazby poplatku stanovené
obecně závaznou vyhláškou č.
5/2010 se pro rok 2013 nemění.
Poplatek je splatný jednorázově
do 31. 3. 2013. Pokud je vyšší než
800 Kč, lze ho uhradit ve dvou
stejných splátkách v termínech
do 31. 3. 2013 a do 30. 9. 2013.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti na Odboru finančním MěÚ
Vimperk, převodem na účet č. 19722281/0100 (variabilní symbol je
stejný jako v loňském roce), popř.
poštovní poukázkou.
Zdeňka Filipová,
Odbor finanční,
telefon: 388 402 219
Máme novou knihovnu
Dokončení ze str. 1
43 000 svazků knih, časopisů
a novin. A že toto úsilí nebylo
marné, jsem se přesvědčila již
ve čtvrtek při slavnostním otevření knihovny, na které přišlo
nebývale mnoho čtenářů, a rovněž následující den v pátek. V poledních hodinách jsem s panem
novinářem navštívila knihovnu
a náhodně se setkala s paní Eliškou, která šla navštívit knihovnice se svou sestřenicí. O nové
knihovně se vyjádřila s obdivem:
„Je to nádherné a budova má pozitivní energii. Šla jsem se podívat
na chvilku do knihovny a zůstala
dvě hodiny, skoro jsem v čítárně
zapustila kořeny.“
Přeji nové knihovně do vínku
mnoho spokojených čtenářů,
i nových, aby byla místem setkávání, poučení, vzdělávání, duševního odpočinku a osvěžení. Kniha byla, je a navždy zůstane jedním z nejdokonalejších vynálezů
člověka. Nacházíme v ní útěchu,
moudrost, poučení, pobavení, povzbuzení.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Třídíme odpad – 13. díl –
Systém sběru odpadů
Vážení čtenáři, rádi bychom
vám na tomto místě, kde jste se
setkávali se seriálem o třídění
a recyklaci odpadů, poděkovali
za pozornost. Cílem seriálu bylo
přiblížit vám smysl činností nazývaných třídění odpadů, dotřiďování, zpracování a recyklace.
Je zřejmé, že jedno bez druhého
nemůže existovat, ale naprosto
rozhodující je zodpovědný přístup veřejnosti, protože bez něj
nemá celý proces budoucnost.
Celá řada procesů v systému
třídění a recyklace odpadů je veřejnosti skrytá, a proto jsme se
pokusili je „odtajnit“.
Odpady, které vytřídíte a odložíte na příslušná místa, ať jsou
to kontejnery, pytle nebo sběrné dvory, jsou ještě dotřiďovány na dotřiďovacích linkách. Ty
vlastně připravují surovinu pro
konečného zpracovatele. Zpracovatelé pak završují celý proces,
jehož cílem je opětovná výroba
něčeho užitečného, při součas-
né úspoře primárních přírodních zdrojů a energií. A protože
se odpady opravdu třídí, mohou
papírny vyrábět ze starého nový
papír nebo tepelné izolace, sklárny ze střepů nové lahve a izolační nebo stavební materiály, celá
řada firem opětovně vyrábí nové
plastové výrobky z vytříděných
plastů, nápojové kartony se mohou stát novou papírovou krabicí
na televizi nebo stavební deskou.
I vaší zásluhou se recyklace
může posouvat stále dál a být vylepšována a zdokonalována tak,
že recyklovaný výrobek na první
pohled vůbec nemusíte poznat.
A v tom je celý smysl tohoto
konání. Pokud se nám podařilo
rozšířit vaše obzory a ukázat, že
třídění odpadů má opravdu smysl, pak seriál splnil svůj účel.
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
Marie Hejlková,
Odbor ŽP
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Vyhodnocení projektu
Bezpečnost pro seniory
V loňském roce získalo město
Vimperk v rámci programu Prevence kriminality dotaci na projekt Bezpečnost pro seniory částku 96 000 Kč.
Hlavním cílem projektu bylo
snížení trestních činů páchaných na seniorech a zvýšení pocitu bezpečí seniorů v domácím
prostředí.
Společně s Oblastní charitou
Vimperk, Policií ČR, Městskou
policií Vimperk a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byly
uspořádány 2 odborné přednášky na téma bezpečnost pro seniory. Tyto přednášky měly za cíl
upozornit seniory na nebezpečí,
která jim hrozí v případě, že jsou
kontaktováni neznámou cizí osobou za účelem nabídky výhodné
koupě zboží, vrácení přeplatku,
uzavření nějaké smlouvy atd. Senioři byli seznámeni s konkrétními případy, které se v našem
regionu staly a byli též prostřednictvím krátkých instruktážních
videí upozorněni na lsti, kterých
využívají cizí lidé, podomní prodejci atd. při snaze vloudit se
do jejich domácností. V rámci
těchto přednášek pak senioři obdrželi osobní alarm, jehož použití jim bylo názorně předvedeno.
Také obdrželi samolepky Bezpečný domov pro seniory a Důležitá telefonní čísla. O přednášky
byl vcelku zájem. Senioři po vyslechnutí přednášejících z Policie
ČR byli velmi zvědaví a zajímali
se o využití alarmu, dostupnosti uvedených telefonních linek,
na druhé přednášce pak již sdělovali i své zkušenosti s použitím
alarmu atd.
Vzhledem k tomu, že ne
všichni senioři měli možnost se
na přednášky dostavit, prováděla Oblastní charita Vimperk
prostřednictvím pečovatelek návštěvy seniorů v jejich domácím
prostředí. Při těchto návštěvách
byli senioři opět instruováni,
jak postupovat v případech, kdy
je kontaktuje neznámá osoba,
byly jim rovněž rozdány osobní
alarmy a výše uvedené samolepky s cílem vylepit je na viditelné
místo tak, aby je senior měl v případě potřeby na očích a mohl se
tak rychle zorientovat ve vzniklé
situaci.
Vzhledem k počtu 1 088 seniorů starších 65 let v roce 2011
ve městě Vimperk počítal projekt se zapojením 800 seniorů.
V tomto množství pak také byly
vyhotoveny samolepky a osobní
alarmy. Z celkového vyhodnocení je dnes patrné, že projektu se
zúčastnilo celkem 727 seniorů.
Tito senioři pak byli v listopadu 2012 požádáni o vyplnění
jednoduchého dotazníku, jehož
cílem bylo zhodnocení efektivity
přívěsků a informací týkajících se
bezpečnosti. Z celkového počtu
distribuovaných dotazníků v počtu 727 byla návratnost dotazníků
ve výši 383 kusů. K vyhodnocení
pak mohlo být použito 379 dotazníků, což je nadpoloviční většina.
Dotazník obsahoval jednoduché
otázky typu: Používáte při zazvonění u domovních dveří kontrolu
osob kukátkem? Otevřete ihned
domovní dveře, i když vidíte
za dveřmi neznámé osoby? Uvědomujete si možné ohrožení Vaší
bezpečnosti při otevření domovních dveří neznámým osobám?
Při odchodu z bytu nosím při
sobě osobní alarm. Máte na viditelném místě umístěny samolepky důležitá telefonní čísla a Bezpečný domov pro seniory? Atd.
Otázky byly vždy kladeny s možností odpovědi ano/ne. Z počtu
379 dotazníků pak vyplynulo, že
79 % seniorů používá při zazvonění u domovních dveří kontrolu osob kukátkem. V případě,
že senioři nemají na domovních
dveří kukátko umístěno, sdělovali, že kontrolu osob využívají
alespoň prostřednictvím oken,
84 % seniorů uvedlo, že ihned
neotevřou domovní dveře, i když
vidí za dveřmi neznámé osoby.
V dotazníku často zmiňovali, že
se alespoň ptají, kdo je za dveřmi. 98 % seniorů dále sdělilo, že
si uvědomuje možné nebezpečí
při otevření dveří neznámým
osobám a 97 % seniorů uvedlo,
že možné hrozící nebezpečí při
kontaktování neznámou osobou
si uvědomuje právě po absolvování přednášky Bezpečnost pro
seniory a po individuálních návštěvách pečovatelek, kdy byli
na tato rizika upozorňováni. Další zjištění ohledně využití a použití alarmu a umístění samolepek
na viditelném místě byla rovněž
potěšující: 56 % seniorů sdělilo, že
při odchodu z bytu nosí při sobě
alarm a 96 % seniorů umí alarm
použít, což také bylo názorně
předváděno jak při přednáškách,
tak při individuálních návštěvách. Zatím 95 % seniorů nebylo
nuceno v krizové situaci alarm
použít, 92 % seniorů uvedlo, že
samolepky Důležitá telefonní
čísla a Bezpečný domov pro seni-
ory mají umístěny na viditelném
místě. Domnívám se, že projekt
splnil svůj účel, neboť výše uvedená čísla dokazují, že senioři si
více uvědomují nebezpečí, které
jim hrozí při kontaktování neznámou osobou, že prostřednictvím
alarmu a samolepek tak mají větší
možnost rychle a příznivě zareagovat v krizových situacích.
Z celkového množství 800
kusů osobních alarmů a 800 kusů
obou typů samolepek zůstalo zatím nevyužito po 73 kusech ka-
ždé komponenty. Tyto zbývající
alarmy a samolepky budou využity v případě ztráty či poškození.
Touto cestou bych ráda poděkovala za spolupráci Oblastní charitě Vimperk, Policii ČR,
Městské policii Vimperk a samozřejmě také seniorům, kteří se
do projektu zapojili a byli ochotni
se dostavit na přednášky či absolvovat individuální návštěvy.
Mgr. Jana Korbelová,
vedoucí Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
Ještě k setkání Za bezpečnější město
Dovolte mi, abych se tímto
článkem vrátila k prvnímu setkání představitelů města, Policie ČR
a Městské policie s občany Vimperku.
Zároveň se omlouvám, pokud
některé z následujících informací byly řečeny na setkání druhém,
kterého jsem se nemohla zúčastnit.
Velmi mě mrzí, že jsem vzhledem k časové i obsahové náročnosti programu, nemohla vyjádřit podporu všem přítomným
poškozeným a obětem trestných
činů spáchaných na území Vimperku a nabídnout jim, málo
veřejnosti známou možnost pomoci, ať již psychologické, právní
či sociální, na všech střediscích
Probační a mediační služby ČR
(nejblíže v Prachaticích a ve Strakonicích). Více o této službě
a kontakty na ni můžete najít
webových stránkách www.pmscr.cz. Veškeré činnosti PMS ČR
jsou bezplatné.
V této souvislosti mě také mrzí
nezařazení PMS ČR – resp. její
projekty týkající se práce s oběťmi a poškozenými trestnou činností do výčtu služeb poskytovaných na území Vimperku v plánu
prevence kriminality města Vimperk na období 2012–2015.
Ještě několik týdnů po tomto
setkání mi na mysl přicházela
myšlenka, jak málo stačí, aby se
komunita změnila v lynčující dav.
Právem rozezlení občané berou
spravedlnost do svých rukou,
nemajíce důvěru v bezpečnostní složky… Kvalita komunity se
prý pozná také podle toho, jak
si dokáže s podobnými projevy
poradit (kromě toho také, jak se
dokáže postarat o „vdovy, sirotky
a staré lidi“). Představitelé města
našli cestu komunikace, diskuze,
setkání – jsme s výsledky spokojeni? Na vrcholu možných řešení
pro mě stojí mediace, resp. při
práci s komunitou můžeme mluvit i o facilitaci – setkání pachatelů a poškozených za účasti mediátora/facilitátora, takové setkání
vyžaduje obrovskou dávku odvahy, tolerance, trpělivosti, umění
naslouchat a touhy konflikt vyřešit (nikoliv prohloubit, přesunout
apod.) samozřejmě z obou stran.
Jsme připraveni?
Mgr. Jana Burianová,
probační úřednice,
středisko Prachatice
Úřad práce, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, kontaktní
pracoviště Vimperk
oznamuje změnu úředních hodin s účinností od 1.2.2013
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
-
12:00
11:00
12:00
11:00
11:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
Pátek – jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání
a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Vimperk
Pošetilé dotazy
za vrchoného středověku
Poslední čtvrtina 14. století zastihla vimperské panství, a tedy
i samotný Vimperk, a tedy trochu
na rozcestí, ale jak se později ukázalo, jednalo se o krátké mezidobí dvou delších časových úseků,
které pro rozvoj hradu a rozvíjejícího se původního sídliště pod
ním znamenala období prosperity a rozkvětu, viděno samozřejmě
tehdejšími poměry.
Jestliže pro rod Janoviců znamenal konec 14. století postupný
ústup ze slávy a definitivní odchod z Vimperka, pro jiný, zprvu
nenápadný rod ze severu Čech
– Kaplíře ze Sulevic – nastávala
doba výrazného vzestupu.
V roce 1375 se Vimperk objevuje v zástavě pražského měšťana
Jana Rotleva (prameny se různí
v časovém období, jak dlouho
Vimperk vlastnil, udávají období mezi léty 1369–1378). Ten
je např. roku 1372 uváděn jako
mincmistr v Kutné Hoře a podle
svého postavení měl jistě blízko
k samotnému císaři Karlu IV.
i k jeho nástupci Václavu IV. Každopádně se ukazuje, jak vzrůstala moc (i bohatství) měšťanů již
během 14. století.
Právě Václav IV., který hledal
spojenectví i u nižší šlechty, zřejmě rád udělil Vimperk v manství
Kunátu, Hanuši a Jarkovi Kaplířům ze Sulevic. Zakladatelé hlavní větve později proslaveného
a velmi rozvětveného rodu se tak
na jihu Čech objevují v samotném závěru 14. století. Rod vladyků se psal po obci Sulevice (dnes
Sulejovice) u Lovosic, ve které
sídlil od poloviny 13. století.
Nechme o tomto rodu pro zajímavost promluvit Ottův slovník naučný (upraveno): Hlavní větev založili bratří Hanuš
(1379–1413), Jarek († r. 1400 seděním na Ottendorfu) a Kunat
(1373–1397). Kunat byl r. 1373
purkrabím na Ostrém u Benešova, r. 1382 místosudím dvorským, r. 1386–1388 nejvyšším
mincmistrem, v l. 1387–1391
nejvyšším písařem. [...] Hanuš
držel Olešnou a s bratřími získal
Vimberk. [...]
Pošlost vimberská založena
od Jarka, jenž měl syny Petra
a Hanuše (1400 atd.), kteří drželi
Vimberk ještě r. 1414 společně
s Janem, avšak tento se oddělil
potom statkem Čížkovským. [...]
Hanuš měl syny Kunatu (1417–
1437) a Čáslava, z nichž Kunata
spravoval Vimberk napřed sám,
ale pustil jej potom bratru, protože se skrze manželku svou Hájkovnu z Hodětína dostal v držení
hradu Zvíkova, za nějž potom dostal Zbiroh (v roce 1432 od Oldřicha z Rožmberka – pozn. aut.).
Čáslav měl z manželky Malovky syny Mikuláše a Petra a dceru,
která se stala matkou proslulého
válečníka Václava Vlčka z Čenova. Mikuláš (1454–1470) měl
půtky s biskupem pasovským
a pustil Vimberk asi r. 1467 bratru Petrovi, jenž pomáhal straně
královské. R. 1470 dostal se do zajetí, z něhož byl propuštěn na tu
výminku, aby Zdenkovi ze Šternberka pustil Marchek a on jemu
hrádek Helfenburk. Petr zemřel
okolo r. 1494 bez dědiců (manželka Anna z Dírného † r. 1499)
a s ním vyhasla pošlost tato.
Buď jak buď, do historie města vstoupil výrazněji nejprve Jan,
který se pustil do sporu s vyšehradským proboštem Václavem
ohledně vzrůstající konkurence
na prachatické a vimperské větvi
Zlaté stezky. Václav IV. vstoupil
do sporu 8. ledna 1404 tak, že
po cestě do Vimperka ponechal
dosavadní omezení příchodu 12
krosnářů týdně. Protože ambice vimperských sahaly výše
(vzkvétající obchod byl důležitým zdrojem příjmů obchodníků
i vrchnosti) a byly trnem v oku
Prachatickým, bylo jen otázkou
času, kdy se spory znovu rozhoří.
Neuplynulo mnoho let a události se po relativně klidném
14. století opět daly do pohybu.
I Vimperk se ocitl v období husitských bouří. Panská vrchnost
ve Vimperku a husitské Prachatice v sousedství znamenaly
po roce 1420, kdy Prachatice
dobyl Jan Žižka, velmi výbušnou
situaci, a doutnák vedoucí k pozdějšímu střetu byl již zapálen...
Roman Hajník
N
emohl jsem tušit, jakou reakci vyvolá můj listopadový příspěvek
pod názvem „Vánoční přání“. Bylo hodně známých nebo sousedů
v domě, kde bydlím, které zajímalo, kdy budou moci pomocí společné
antény na svých set top boxech naladit více programů, aby je mohli
sledovat na svých obrazovkách.
Rád bych jim odpověděl, ale opravdu to nevím. Na dotaz k vedení
města nedošla bohužel odpověď žádná. Patrně jsem svůj dotaz špatně
formuloval. Připouštím, někdy se ptám v hádankách, proto asi odpovědět nebylo lehké. Probíral jsem problém kolem vimperského vysílače
i osobně s panem starostou, ale jen v rovině čistě teoretické, takže zase
jsem se nic nedozvěděl. Proč to vše píši? Chci jen odpověď někoho z vedení města na dvě otázky:
Jednal někdo z měst se Správou radiokomunikací, kdy hodlá vysílání
rozšířit?
Bude možné v domech se společnými anténami, z kterých se platí
nájem každý měsíc, doladit další programy nebo přeladit na jiný vysílač?
Od doby zveřejnění mého článku je možné naladit už 20 českých
programů, zatímco ve Vimperku stále jen devět.
Možná jsem pošetilý, ale snad se odpovědi dočkám.
K. Beránek
Připomenutí
V
zpomínky bývají veselé, smutné nebo zlé. K posledním dvěma jmenovaným se vztahuje nešťastná událost, která se stala před deseti
roky. Na přechodu pro chodce, naproti škole v parku, byla mladým
pirátem silnic sražena a na následky zranění způsobené autem zemřela
19letá Lenka Roučková.
Od této tragédie se v místech nehody mnohé změnilo. Přechod pro
chodce je řádně označen brzdným pruhem a blikající žluté světlo upozorňuje i méně všímavé řidiče na možné nebezpečí. Bohužel jsou ale
věci, které se zde nacházely, ale protože jsou mezi námi jedinci, kterým
opravdu není nic svaté, musely být odstraněny. Mám na mysli pomníček, který zde byl umístěn, aby celou tragédii připomínal, a květinová
váza. Několikrát pomníček poznal zlobu a květinová váza byla ukradena. Rodina Roučkova tak vše raději odstranila, aby se místo nestalo
terčem dalšího lidského hyenismu. Každý ať si udělá svůj úsudek.
Na Lenku Roučkovou mám osobní vzpomínky. Byla to vždy slušná,
veselá a hodná mladá slečna, která by dnes určitě rozdávala radost svým
dětem i rodině. Bohužel, byla.
Nesmíme v dnešní době zapomínat, že někteří řidiči si myslí, že silnice je závodní dráha. K podobnému neštěstí je pak jen krůček.
Karel Beránek
Reakce starosty města na článek
„Pošetilé dotazy“ autora Karla Beránka
Problematiku vykrytí pozemním televizním signálem jsme
řešili. Uvádím základní údaje.
Pozemní televizní vysílání
zajišťují České radiokomunikace
pro naši oblast z vysílačů Mařský
vrch: Multiplex 1 (ČT 1, ČT 2,
ČT 4, ČT 24) Multiplex 2 (Nova,
Nova Cinema, Prima Famili, Prima COOL, TV Barrandov
Kleť: Multiplex 1, Multiplex 2,
Multiplex 3 (Prima Love, Prima
ZOOM, TV Óčko, Šlágr TV, a regionální Jihočeská TV) Informace o tomto vysílání na stránkách
Českých radiokomunikací
http://www.radiokomunikace.
cz/tv-a-rozhlasove-vysilani.
html a http://www.digistranky.
cz/prakticke-informace/programova-nabidka.html
Jedná se o 13 celoplošných stanic a jednu regionální.
Bohužel vysílání z vysílače Kleť nepokrývá vzhledem
ke konfiguraci terénu všechna
místa ve Vimperku. V některých
domech tedy není možno využívat programy Multiplex 3, tedy
pět televizních stanic. Ve většině
domů na sídlišti je možno využívat služeb kabelové televize.
Podle sdělení Českých radiokomunikací není v nejbližší
budoucnosti plánováno vysílání
signálu Multiplex 3 z Mařského
vrchu. Rozšíření je možno převaděčem pro Vimperk, kde by město hradilo jeho provoz cca 20 000
Kč/měsíc za jednu digitální síť.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta města
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Tradice vaření piva ve Vimperku Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Vybavení vimperských pivovarů
I přes to, že je velice těžké
rekonstruovat fakta o vybavení
pivovarů v dřívějších dobách, pokusme se aspoň něco sestavit ze
střípků dochované historie.
Co oba pivovary, zámecký
a měšťanský, spojovalo, bylo
umístění na Křesanovském potoce, který protékal areály obou. To
mělo pro pivovary velký význam.
Byla pro ně lehce dostupná voda
na vaření, velmi důležitá studená
voda na chlazení a – asi to může
být překvapením – i zdroj nezbytného ledu. Oba pivovary až
do svého zániku v polovině 20.
století neměly umělé chlazení
(tento fakt mj. přispěl i k rozhodnutí o ukončení provozu většího,
naposledy Schwarzenberského
v roce 1967).
Že se ledy sekaly z rybníků,
asi každý víme. Ale jak se získal
dostatek ledu z potoka? Vyráběl
se způsobem zvaným „na srub“.
Voda se v mrazech nechala natékat na dřevené plochy a při stékání zmrzala ve velké rampouchy.
Ty se lámaly a jimi se zavážely
sklepy.
Stopy po umístění tzv. chladicích štoků u varny nebo umístění spilky s lednicí přímo nad
potokem je dobře znatelné např.
u měšťanského pivovaru. To bylo
zcela nezbytné pro nově zaváděné tzv. spodní kvašení v polovině
19. století (vaření „po bavorském
způsobu“, v současnosti významná charakteristika piva českého
typu).
Oba pivovary také měly, jak
v dřívějších dobách bylo samozřejmé, svoji vlastní sladovnu.
U obou jsou zachovány objekty
sladovny, tzv. humna na sušení
a nezbytný charakteristický komín.
A jak to bylo s technologickým
vybavením? Uvědomme si především, že ve vývoji od středověku
byla všechna zařízení v obou
pivovarech poháněna ručně
(ve varně měšťanského pivovaru ještě v roce 1873) a topilo se
dřevem. Pak přišla doba vodního
pohonu (např. zámecký pivovar
ve 2. pol. 19. stol.). V zámeckém
pivovaru došlo k přechodu na parostrojní pohon na začátku 20.
století – všimli jste si v minulém
díle na hlavičce dopisních papírů
Schwarzenberského pivovaru slova „parostrojní“ a připraveného
data dopisu „Ve Vimperku, dne
190...“ ? Pohon parou si pak vyžádal kotelny a přístavbu dalších
pivovarských komínů.
Vybavení varen káděmi se
v průběhu dějin a při dosti bouřlivém rozvoji obou pivovarů často měnilo. Postupně se přešlo
z tzv. dvounádobového vybavení na čtyřnádobové (2–4 kádě
ve varně určené k různým fázím
vaření), ale hlavně se zvětšovaly
objemy podle potřeb rostoucí
výroby.
Dovolte aspoň pár čísel o velikosti nádob ve varnách: 1873
měšťanský pivovar 34 hl, zač.
20. stol. 40 hl, Schwarzenberský
pivovar v pol. 19. stol. 56 hl, koncem 19. stol. již 80 hl, začátek 20.
stol. 90 hl.
Oba pivovary nabízely piva
nejen v sudech, ale i lahvovaná.
Stáčírna byla používána oběma
pivovary společně.
Vybavení obou pivovarů bylo
na vrcholu jejich produkce (20.
léta 20. stol.) špičkové. Hospodářská krize 30. let ukončila technickou obměnu, válka a poválečné
období s pronikavým snížením
počtu obyvatelstva po odsunu
znamenaly další stagnaci.
A tak v 50. létech nacházíme
už jediný, dříve zámecký resp.
Schwarzenberský pivovar, s vybavením spilky i sklepů (kvasné
kádě) stále „ve dřevě“, s chlazením pouze ledem a pouze ruční
prací ve sladovně.
Dnes již ze strojního vybavení
nenajdeme prakticky nic, zachovány jsou jen zbytky budov se
svou vnitřní dispozicí. Na vývoj
obou pivovarů a jejich osudy se
zaměříme trochu více v dalších
částech našeho seriálu.
Ilustrační foto historické varny z muzea v Bayreuthu.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Čaje se zázvorem
Napříč Indií se pije především
směs černého čaje s různými ingrediencemi přesně podle rčení
„jiný kraj, jiný mrav“. Indický
bílý čaj Yogi Masala (indický
„mléčný“ čaj, či jen Yogi nebo
Masala), jenž příjemně působí
na žaludek a skvěle se hodí k relaxaci, posilnění i jako osvědčený
životabudič po prohýřené noci,
si připravíte lehce. Namícháte si
(nebo koupíte) tradiční indickou
směs koření obsahující drcenou
skořici, hřebíček, fenykl, pomerančovou kůru, zázvor, bílý
pepř (někdy i dalších ingredience
– cikorku, anýz, koriandr nebo
kakao, vše zhruba ve stejných
dílech) a opatříte černý „hutný“
silný čaj (zpravidla nějaký druh
ásámu nebo cejlonu, jež dobře
barví). Při vlastní přípravě postupujte následovně
a) svařte vodu s cukrem (cca
1 lžička cukru na 100 ml vody),
b) do vroucí vody přidejte koření a drobnolistý čaj ve stejném
množství jako cukru,
c) směs vařte minimálně jednu
minutu,
d) přidejte mléko (až 2 x více
než vody) a nechejte vzkypět
(nebo několik minut mírně vařte
bez připálení!),
e) odstavte a sceďte přes jemné
sítko do konvičky,
f) nalévejte do hezkých menších šálků.
Dvě nezbytné přísady – cukr
a mléko – silnou chuť černého
indického čaje spolehlivě zastřou,
výsledný nálev je jemný a aroma
překvapí i zarytého milovníka
kávy.
Až pojedete do Indie, nedivte
se, že nedostanete vždy stejný
čaj. Masalu vám často připraví
i s kardamomem nebo anýzem,
jinde přidají mátu peprnou, kešu
a jiné oříšky či špetku šafránu.
Nebudete-li chtít mléko, musíte
na to včas výslovně upozornit.
V Rádžasthánu budete čaj pít
z misky, v Gudžarátu z plochého
podšálku, v Bengálsku a Nepálu
ze skleničky, v Kašmíru z malých
kovových koflíků, v Maháráštře
z jemného zdobeného porcelánu
a téměř všude z hliněných hrnečků na jedno použití.
Jistě jste si všimli zázvoru –
podstatné ingredience indického
bílého čaje. Zázvor je v Asii oblíben pro nezaměnitelnou silnou
chuť, vůni a zejména pro svou
schopnost prohřívat celé lidské
tělo. Účinné látky obsažené v zázvoru podporují zdravé zažívání,
povzbuzují krevní oběh a přispívají k čištění organismu. Pití zázvorového čaje vytváří příjemný
hřejivý pocit a obnovuje vitalitu.
Zázvor usnadňuje trávení (zvyšováním produkce slin a žaludečních šťáv), mírně stimuluje
srdeční činnost a snižuje krevní
tlak i hladinu cholesterolu. Je
vynikajícím přírodním prostředkem proti nevolnostem způsobených pohybem a chemoterapií.
Zázvor lze využít při bolestech
hlavy, zánětech a infekcích horních cest dýchacích (např. při
chřipce, kašli) a průjmových
onemocněních. Zázvorový čaj
si připravíme zalitím čerstvého
nastrouhaného kořene zázvoru vroucí vodou (přidáme cukr,
med a citron) nebo použijeme již
hotové zázvorové čaje (čaje s přídavkem sušeného zázvoru či silné
zázvorové instantní koncentráty,
například korejské, singapurské
nebo extra silné thajské).
Užívejte si indický bílý i bylinný zázvorový čaj v jakékoliv
podobě a dosyta! Buďte ještě
jangoví. Brzy zahřívací čaje
nahradíme čerstvými pravými
čaji z prvních jarních sklizní...
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Tisková konference NPŠ
V úterý 19. února proběhla
premiérově v budově ředitelství
Správy NPŠ zajímavá tisková
konference s tématem „Na Šumavě loni uschlo mnohem méně
lesa, než v předchozích letech.
Ukázaly to letecké snímky“. Bývalá vedení tiskovky nedělalo.
Snad kvůli tomu, že kácelo 350
tisíc stromů za rok (aniž proti
tomu kdokoli protestoval).
Poprvé byly veřejnosti představeny letecké fotografie Šumavského národního parku, i když
celkové snímkování probíhá,
vždy na přelomu srpna a září, již
od roku 2006. Do té doby byla
fotograficky monitorována pouze jednotlivá polesí. Fundovaný
komentář k předváděné power-pointové prezentaci, jejíž součástí byla řada grafů, podal velmi
korektně ředitel Národní parku
pan Jiří Mánek.
Snímky v měřítku asi 1:500
jsou velmi podrobné, 1 pixel =
20 cm, a proto lze znamenitě
rozlišit zdravý a napadený porost, hodnotit stav jednotlivých
stromů.
Z grafů v prezentaci je zřejmé, že obě kůrovcové kalamity,
které v posledních dvaceti letech
postihly Šumavu, vznikly po vyhlášení bezzásahového území. Ta
druhá po orkánu Kyrill byla ničivější kvůli tomu, že se následky nelikvidovaly. Z toho důvodu
padly kůrovci za oběť i staleté
smrky v nejvyšších polohách Šumavy, zmizel genofond šumavského smrku. Nikoli asanacemi
stromů, ale právě nezasahováním
přestaly na Šumavě existovat vysokohorské smrčiny.
Nejlepší zprávou z tiskovky je,
že kůrovcová kalamita na Šumavě skončila: Zásluhou toho, že
v bezzásahových oblastech se již
kůrovec nemůže množit, protože zahubil smrk, svou potravu,
a také toho, že v zásahových oblastech se proti kůrovci efektivně
zasáhlo, čímž byl jeho žír zastaven. Pokud někdo v budoucnu
zase nezodpovědně plošně nevyhlásí bezzásahové území bez
ohledu na zonace, má Šumava
od kůrovce, stále v lese přítomného, na 70, 80 let pokoj. Výhodou
lesa, který začne kalamitě po desítkách let čelit, bude různé stáří
porostu, neboť vznikne postupně podle aktuálních přírodních
podmínek.
Je škoda, že se tiskové konference nezúčastnil nikdo z oponentů současného vedení NPŠ,
třeba ze stínové vědecké rady
Parku, někdo z těch, kteří ještě
nedávno tvrdili, že šumavský
smrk není ohrožen bezzásahovým režimem, ale asanacemi.
Na konec několik ze závěrů,
které NPŠ na tiskové konferenci
učinil:
• V tomto roce vykácí NPŠ 50
tisíc stromů.
• V roce 2012 uschlo v bezzásahových zónách NP Šumava
nejméně lesa za posledních 6 let
(165 ha).
• V roce 2012 vznikly v NP
Šumava nejmenší holiny za posledních 6 let (149 ha).
• Potvrdil se známý fakt, že
pokud se ve smrkové monokultuře nezasáhne proti kůrovci,
výsledkem je kalamita, která trvá
tak dlouho, dokud nedojde k vyčerpání pro kůrovce atraktivního
dřeva (samovolně neodezní dříve,
než dojde zdroj potravy).
• Kdyby se polomy po orkánu Kyrill v roce 2007 zpracovaly
a nevyhlásila bezzásahová území,
neuschly by tisíce hektarů lesa
a další tisíce hektarů nemusely
být vykáceny.
• Podle množství kůrovcem
napadeného dřeva přečkala Šumava za posledních 6 let největší
kůrovcovou kalamitu ve svých
dějinách, která předčila kůrovcovou kalamitu popisovanou
K. Klostermannem. (Za Klostermanna podle evidence kůrovec
napadl během 14 let na území
odpovídajícímu dnešnímu NPŠ
cca 2 000 000 m3, zatímco za posledních 6 let, 2007–2012, přes
3 000 000 m3.)
• Faktem zůstává, že na mnoha místech bezzásahových ploch,
kde odeschlo mateřské stromové
patro, se dobře daří nově vznikajícímu lesu, kterému ještě za svého života daly vzniknout právě
uschlé smrky. V zásahových
oblastech probíhá intenzivní výsadba a následná péče o vysazené
jedle a buky.
Jiří Horák
Zimní a jarní programy pro veřejnost
I v zimních a jarních měsících
běží kromě výukových programů
pro školy ve Středisku environmentální výchovy Vimperk (SEV)
Správy NP a CHKO Šumava programy určené veřejnosti.
Na konci ledna měli zájemci
možnost zúčastnit se fotografické besedy s Janem Tláskalem,
kterou její autor nazval Kouzla
a proměny Boubína. Jan Tláskal na nádherných fotografiích
a s poutavým průvodním slovem
představil Boubín a pohledy z něj
ve všech ročních obdobích. Nechyběly ani tamější obrázky fauny a flóry či meteorologických
jevů.
V únoru se konala beseda Martina Slaby z Národního zemědělského Ohrada (NZM), jejímž
tématem byl vzácný experiment
z roku 1971, kdy se staří vltavští
plavci ve spolupráci s pracovníky
NZM pokusili sestavit a splavit
vorový pramen. Při jeho stavbě
byly používány pracovní postupy
a nářadí z meziválečného období.
Na besedě věnované tomuto pro-
jektu zhlédli účastníci fotografie
i filmový materiál, který se z pokusu dochoval.
Panu Tláskalovi a panu Slabovi chceme tímto poděkovat
za vstřícnost, ochotu a za vedení
zajímavých besed.
Měsíc březen bude v rámci programů pro veřejnost pořádaných
vimperským SEV zasvěcen tvořivým dílnám určeným nejen pro
rodiče s dětmi, a proto srdečně
zveme čtenáře VN na Antistresové malování, které chystáme 7.
března 2013 od 16 hodin v učebně SEV Vimperk (sídlo Správy NP
a CHKO Šumava v ul. 1. máje).
Zájemci si zde snadno vyrobí obrázek pro zkrášlení svého bytu či
pro potěchu blízkých. Zároveň
všem patří pozvání na Velikonoční tvoření s FIMO hmotou,
připravované na 21. března od 16
hodin rovněž v učebně SEV Vimperk. Z této moderní polymerové
hmoty si mohou zájemci vyrobit
tentokrát figurky či jiné velikonoční dekorace.
Bližší informace naleznete
v brožuře Správy NP a CHKO
Šumava Programy pro veřejnost,
která je k dostání v informačních
střediscích nebo můžete navštívit
internetové stránky.
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
Beseda Jana Tláskala Kouzla a proměny Boubína ve Středisku environmentální
výchovy Vimperk Správy NP a CHKO Šumava.
Vimperská taneční škola Fíla s. r. o.
slaví další úspěchy
Taneční pár Marek a Daniela
Gajanovi z Českých Budějovic již
řadu let reprezentují naši taneční školu na tanečních soutěžích
po celé ČR. Nikdy jim nebylo
zatěžko zúčastňovat se nácviků
různých formačních předtančení a také se jich zúčastňovat, byť
většinou v kolektivu začínajících,
mnohem méně zralých tanečních
párů. To jim a reprezentaci naší
školy přináší ovoce, neboť celou
dobu rozvíjí taneční všestrannost. Dne 27. 1. tohoto roku se
zúčastnili soutěže ve figurálním
valčíku ve Chvaleticích a v celorepublikové konkurenci si ve finále vytančili krásné druhé místo.
Jsme na to právem hrdi.
Jan Fíla
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
• V rámci vzdělávacího projektu Evropského sociálního fondu se 7. 2. uskutečnil v učebně
Gymnázia a SEŠ ve Vimperku
zajímavý seminář na téma „Dobrovolnictví“, jehož cílem bylo
získat veřejnost pro tuto vysoce
záslužnou práci. V jeho úvodu informoval přítomné Ing. Jaromír
Polášek z občanského sdružení
Chance in nature-Local action
group o projektu MAS, který je
propojením veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru a působí pod názvem „Zapoj
se“. Následně Bc Zuzana Furišová
z prachatického Českého červeného kříže seznámila s definicí
dobrovolnictví, jak má dobrovolnictví vypadat dle zákonů a jak
vypadá v praxi, kde se mohu
jako dobrovolník registrovat, jak
vypadá struktura pomoci ČČK
a záchranného systému v ČR,
spolupráce jeho složek. Významná je také práce a činnost ČČK
v oblasti humanitární pomoci,
a to jak v ČR, tak zahraničí. Alena Kohoutová a Nikola Erhartová z dobrovolnického centra při
Diecézní charitě České Budějovice informovaly o práci centra, projektech, které probíhají,
kontaktech na jednotlivá centra
na Vimpersku, obsahu dobrovolnické činnosti při práci s dětmi
ze sociálně slabých rodin, seniory či postiženými. Součástí byla
i praktická ukázka poskytnutí
první pomoci, kterou si účastníci
vyzkoušeli v závěru semináře.
• Dva tituly mistra České republiky pro rok 2013 a čtyři medaile putují na Šumavu z MČR
juniorů a dorostu v běžeckém
lyžování, které se konalo 2. –3.
února v jabloneckém lyžařském
areálu Kolečko. Aktérem úspěchu byla starší dorostenka Andrea Klementová ze Ski klubu Šumava Vimperk, která svým soupeřkám po oba dny nedala šanci
a suverénně zvítězila – v sobotu
na trati 7, 5 km klasickou technikou a v neděli na 9 km volně
s hromadným startem. Získala
tak dvě zlaté medaile a dva tituly
mistryně ČR. Dobře si vedl i oddílový kolega Martin Hojdeker.
V kategorii starších dorostenců
na 7, 5 km klasickou technikou
obsadil druhou příčku. Medailovou sbírku „Šumaváků“ doplnila
stříbrem mladší dorostenka Tereza Kreuzigerová ze Sokola Stachy v sobotním závodě na 4 km
klasicky. Poděkování si zaslouží
i ostatní závodníci ze Ski klubu
Šumava a Sokola Stachy, kteří
v Jablonci n. Nisou nezklamali
a ukázali sílu šumavského běžeckého lyžování.
• 4. ročník vimperské akademie pokračoval 14. 2. v sále MěKS
přenáškou dr. Jana Stráského,
předsedy Klubu českých turistů.
Šedesátka přítomných vyslechla
zajímavé povídání na téma „Historie turistiky v jižních Čechách“,
které bylo zaměřeno, především
na kraj nejbližší, Šumavu.
• Dr. Stráský seznámil posluchače s řadou zajímavostí,
např. že celkový součet výšek
šumavského pohoří je vyšší než
u Krkonoš, vypíná se zde 26 vrcholů vyšších než 1 300 metrů
(9 v Bavorsku na čele s Velkým
Javorem, 7 v ČR, 8 na česko-německých a 2 na česko-rakouských
hranicích), 8 ledovcových jezer
(5 v ČR, 3 v Německu), nachází
se zde také řada slatí a rašelinišť,
nejchladnější místo v ČR, Jezerní
slať (průměrná roční teplota + 2
stupně Celsia), nejvýše položená
obec v ČR Kvilda (1 064, 8 m),
v jejím katastru pramení nejdelší
řeka v ČR – Vltava.
Z kulturních památek je nejstarší kostelík Petra a Pavla
ve Starých Prachaticích, řada
poutních míst, Stožecká kaple,
Hauswaldská kaple, Královský
kámen. Zajímavé jsou také technické památky Schwarzenberský
a Vchynicko-tetovský plavební
kanál stavitele Josefa Rosenauera. Informoval také o počátcích
šumavské turistiky, rozvoji služeb
a zázemí pro pobyt, značení cest.
Turistům byla k dispozici řada
průvodců např. „Řivnáčův průvodce po Šumavě“ vydaný v roce
1883, v orientaci jim pomáhaly mapy. Pro lepší viditelnost
krajiny vznikla řada rozhleden,
do roku 1900, například na Kleti, Libíně, Čerchově a Svatoboru.
Vznikaly spolky, které turistiku
podporovaly – byla to Národní
jednota Pošumavská.
Zajímavý je také současný pohled na region. Nachází se zde
500 km pěších tras, 350 km cyklostezek, 450 km lyžařských stop,
letošní novinkou je „Šumavská
magistrála“ v délce 140 km vedoucí celým Národním parkem
Šumava od Železné Rudy až
po Lipno. Na území parku mají
turisté k dispozici 7 nouzových
nocovišť, ve kterých v roce 2012
nocovalo na 2 500 osob. Mezi
nejkrásnější šumavská putování patří trasa Strážný – Knížecí
Pláně. „Skalní“ v letní sezoně
určitě potěší 15. 7. otevření historického hraničního přechodu
pro pěší pod Luzným „Modrý
sloup“, který bude přístupný až
do 15. 11. Pěší a cykloturistika,
v zimě bílé stopy mají na Šumavě
zelenou. Hlavní roli by však měla
vždy sehrát ukázněnost a tolerance všech návštěvníků tohoto
jihočeského regionu.
• Vimperský sportovní areál
na Vodníku byl v neděli 17. 2.
dějištěm závodu Evropského poháru WIN Trial 2013, který se jel
i jako mistrovství ČR a Jihočeského kraje pro rok 2013. Na start
náročného závodu, jehož účastníci absolvovali 6 km běhu, 10 km
jízdy na horském kole a 8 km běhu
na lyžích volnou technikou, se
postavilo 32 mužů a 10 žen, v čele
s evropskou triatlonovou špičkou.
Pořadatel Help Tri Team Prachatice připravil na Vodníku
náročné tratě. Nechyběla táhlá
stoupání, prudké sjezdy a hlavně sníh, který řádně prověřil síly
a technické umění závodníků.
Především v běžecké a cyklistické
části, byly k vidění pěkné boje, ale
i časté pády.
Na zasněžené, místy i zledovatělé trati se nejvíce dařilo
ruským triatlonistům. Zvítězil
Pavel Andrejev před Jevgenijem
Kirillovem. Třetí skončil slovenský závodník Tomáš Jurkovič.
Čvrtou příčku obsadil Pavel Jindra z EVELEN-RUBENA TEST
TEAM, který získal mistrovský
titul.
V ženách nezaváhala čerstvá
mistryně Evropy Helena Erbenová z EVELEN-RUBENA TEST
TEAM. S přehledem zvítězila
a z Vimperka si odváží mistrovský titul. Druhá skončila Šárka
Grabmüllerová z BaH TRIATLON České Budějovice a třetí
ruská závodnice Olga Parfinenko.
Dobře si vedli vimperští závodníci. V kategorii juniorů zvítězil
a mistrovský titul získal Lukáš
Pomezný, Česká spořitelna Junior
Specialized MTB Team Vimperk.
V kategorii žen 1974–93 Dominika Voráčková ze Ski klubu Šumava obsadila druhou příčku a Jiří
Lenc, z týmu Šumavský triatlon,
skončil ve své kategorii rovněž
na druhém místě.
Jaroslav Pomezný
Novoroční klání 2013
Jako každý rok, tak i ten letošní se první neděli v roce konal tradiční „Novoroční závod“
na cvičišti kynologického klubu
Vimperk. Hned v začátku závodu dělalo závodníkům velké problémy obléci svého čtyřnohého
přítele do trenýrek a trička. Poté
následovala překážková dráha,
kde jako vždy platilo: „Co neudělá pes, udělá psovod.“ Takže jsme
mohli vidět psovoda přeskakujícího překážku, proskakujícího
pneumatikou nebo štěkajícího
na povel. Celá trať byla měřena
na čas, a ne jeden závodník se
u ní zadýchal, tedy skoro všichni lidští závodníci, psí ani jeden.
Další kategorií závodu bylo např.
chytání piškotů v letu psem nebo
netradiční poslušnost. V letošním roce zvítězila Magda Voldřichová se svou fenou Čaky, druhá
byla Jiřina Machová s fenou Ritou
a na třetím místě se umístila Nelly Mahmoodová se psem Rafem.
Všem závodníkům je nutné pogratulovat za vynikající sportovní
výkony a popřát všem příznivcům
kynologie vše nejlepší do nového
roku 2013. HAF HAF.
Michal Šmíd, DiS,
předseda ZKO Vimperk
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Zprávičky ze školky
MŠ Klostermannova a odloučené pracoviště Mírová
Konec zimy s sebou každý
rok přináší významnou událost
pro všechny předškoláky i jejich
rodiče. Děti čeká zápis do školy.
Základní škola TGM pro nás letos připravila projekt „Škola nanečisto“, a tak budoucí prvňáčky
nemohlo nic překvapit. Děti se
seznámily s prostředím školy,
s úkoly, které na ně čekají, a také
se svými budoucími paními učitelkami. V doprovodu kamarádů
a paní učitelek ze školky se tak
nikdo nemusel školy obávat.
Každý dobře ví, že k únoru patří smích, zábava, masky, písničky
a tancování, zkrátka masopustní rej. I k nám do obou školek
zavítaly masky, a ne ledajaké!
Po chodbách a po třídách se procházely kočičky, kouzelné víly,
větrem ošlehaní piráti, odvážní
superhrdinové, čarodějky, krásné
princezny, veselí šášové, šikovní
opraváři, chrabří rytíři, a dokonce i modrá Šmoulinka! Děti si užily spoustu zábavy při soutěžích,
tancování i promenádě.
Společný krmelec dětí
z MŠ a Mysliveckého
sdružení Šumava v Hrabicích
Sotva na Vimperk padla první
letošní sněhová peřina, rozhodli
jsme se s dětmi podívat na naše
oblíbené místo – na Hrabice
ke krmelci. Do batůžku jsme přibalili jablíčka, mrkve, něco kaštanů nasbíraných na podzim, suché
pečivo, a dokonce i nějaké to voňavé seno a mohli jsme vyrazit.
V závějích bílého sněhu děti
hledaly stopy zvířat. Poznali
jsme, že nám cestu křižovali zajíci, myšky, kosové, dokonce i liška.
Na stráni nad námi jsme zahlédli
dvojici srnek. Mnoho stop směřovalo stejným směrem jako my,
ke krmelci. Sotva jsme se k němu
přiblížili, čekalo nás nemilé překvapení. To, čemu jsme dříve říkali krmelec, bylo teď spíše jeho
torzem. Nějaký ničitel zdemoloval celou střechu a odsoudil tak
lesní jesličky ke zkáze. Dřevěné
korýtko naštěstí zůstalo celé,
takže jsme zvěř o nic neochudili.
Tento výlet byl pro děti lekcí – ne
každý člověk si váží přírody, má ji
rád a stará se o ni!
Naštěstí nejen nám nebyl osud
krmelce lhostejný, a tak do školky
zanedlouho přišla radostná zpráva přímo od Mysliveckého sdružení Šumava. Myslivci, starající se
o hrabickou honitbu, odstranili
zbytky zničeného krmelce a postavili zcela nový, který rovnou
zásobili senem, obilím a solí.
Neváhali jsme a znovu vyrazili
s dětmi na kopec u Hrabic. Zásoby pro zvěř jsme doplnili o jablka,
mrkve, suché pečivo a lojové koule pro ptáky. Děti měly velkou radost, že máme opět místo, kde se
můžeme i my trošku starat o zvěř.
Malý zastrčený krmelec v Hrabicích je pro desítky dětí z obou
našich mateřských školek i paní
učitelky důležitým místem, které máme rádi. Učíme se tu o přírodě, protože ta je nám učebnou.
Je dobře, že i v Hrabicích to vědí,
že místní myslivci udělali vše pro
to, abychom zde i nadále mohli
objevovat přírodu.
Kateřina Gálová,
MŠ Klostermannova
Úspěšní dechaři
a akordeonisté ZUŠ
Ve dnech 14. a 15. 2. pořádala
ZUŠ Vimperk okresní kola soutěží ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT.
Ve čtvrtek přijeli zástupci pěti
„zušek“ z našeho okresu, aby poměřili svoje výkony v komorní hře
s převahou dechových nástrojů.
Celkem si zahrálo na osmdesát
mladých muzikantů. Soutěž byla
rozdělena do několika kategorií
podle věku a hudebních nástrojů.
Ve hře na zobcovou flétnu získal
postup do krajského kola soubor
zobcových fléten ZUŠ Vimperk,
který vede Martin Vališ. Další
dva soubory, které připravil Jan
Hrdlička, vybojovaly druhá místa. Klarinetová tria a duo, které
vyučuje Petr Staněk, získala tři
druhá místa a jedno třetí. Dvě
dua příčných fléten ze třídy Lenky Vališové obsadila třetí místo
a obdržela čestné uznání. Úspěšný den pro naši školu završili žáci
na žesťové nástroje. Dvě kvinteta
ze třídy Karla Škvrny si vybojovala postup. Stejný úspěch zaznamenalo duo trubek a klavíru. Jed-
ná se o trio hudebníků od učitelů
Martina Vališe, Jana Hrdličky
a Jany Zíkové.
V pátek „dechaře“ vystřídali
mladí akordeonisté. Tentokráte
se soutěže zúčastnilo pouze jedenáct žáků ze tří škol. Drtivou
převahu měli vimperští zástupci.
Zvítězili a postup do krajského kola získali v pěti případech.
K tomu pak ještě přidali tři druhá
místa a jedno místo třetí. Všechny akordeonisty na soutěž připravil Aleš Parkan. Ti, kteří postoupili, se představí na konci března
v krajském kole v Třeboni.
Na konci února se ještě konala
okresní kola ve hře na elektronické klávesové nástroje a v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů. I do těchto kategorií se
zapojili žáci ZUŠ Vimperk. Jak se
jim dařilo a jak se dařilo „dechařům“, kteří reprezentovali naše
město a okres v krajském kole
v Českých Budějovicích, se dočtete v příštím čísle VN.
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
Akce v Městské knihovně
Milé děti, těšte se! Noc s Andersenem pro
vás knihovna připravuje na 5.–6. dubna. Bližší
informace a přihlášky dostanete v dětském oddělení vimperské knihovny.
V březnu – měsíci čtenářů se uskuteční
v dětském oddělení turnaj v pexesu pro
předškoláky MŠ spojený s prohlídkou
nové knihovny.
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2013
ZŠ TGM informuje
a uchováváním potravin, výživou i prevencí proti nemocem.
Školního kola, které bylo organizováno prostřednictvím internetového portálu, se zúčastnilo 61
žáků naší školy. Z nich nejlepší
tři – Kateřina Mošnová, Marie Netáhlová a Martin Hlouška – vytvořili tým a postoupili
do okresního kola. V soutěži jde
nejenom o správné zodpovězení
otázek, ale také o odpovědi v co
nejkratším čase. Náš tým v okresním kole zvítězil, a tak soutěžící
nyní čeká co nejsprávněji a nejrychleji zodpovědět další otázky
týkající se zdravého životního
stylu, tentokráte v kole krajském.
Přeji hodně štěstí!
Mgr. Jana Doležalová
Besedy s Policií ČR
V rámci prevence rizikového
chování a minimálního preventivního programu proběhly
na naší škole tematicky zaměřené
besedy s Policií ČR. V 5. třídách
bylo probíráno téma „Neznalost
neomlouvá“, ve kterém byly děti
seznámeny s povinnostmi k rodičům, jež vyplývají ze zákona,
s dětskými právy a povinnostmi
obecně, s tématem šikana a s ním
souvisejícími přestupky.
Kyberšikana a nebezpečné
jevy spojené s používáním internetu a mobilních telefonů byly
zařazeny pro 6. a 7. třídy. Žáci
se dozvěděli, co je kyberšikana
a jaké projevy jsou označovány
tímto termínem. Dále byli žáci
seznámeni s tím, co je to stalking
a kyberstalking, kybergrooming,
jak probíhá útok, co je hoax, sms
spoofing, phishing.
V 8. třídách se probírala povinností k rodičům vyplývající ze zákona, ochranná výchova a druhy
trestních opatření u mládeže.
V 9. třídách se hovořilo o přestupcích a trestných činech v souvislosti se zákonem č. 218/2003,
o soudnictví ve věcech mládeže,
odpovědnosti mládeže za protiprávní jednání.
Děkujeme por. Bc. Martině Joklové za odborně a poutavě provedené besedy.
Vladislava Lehečková
Zápis žáků do 1. ročníku
ZŠ TGM Vimperk
Pro budoucí žáky 1. ročníku
a jejich rodiče proběhla ve dnech
8. a 9. února 2013 slavnostní událost. V budově ZŠ TGM Pražská
167 se konal zápis žáků do 1. tříd
pro školní rok 2013/14. Při zápisu
sledovaly paní učitelky 1. stupně naší školy, jak si děti poradí
s úkoly, které prověří školní zralost a připravenost dětí ke vstupu
do základní školy. Úvodní rozhovor se uskutečnil prostřednictvím vlastní oblíbené hračky
dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla orientace v prostoru, znalost
barev, geometrických tvarů a číselné řady, sledována byla také
výslovnost hlásek prostřednictvím dětských básniček či písniček, součástí byla také kresba
postavy. Při zápisu se využívala
interaktivní technika pořízená
z prostředků EU. Na závěr si děti
vybraly sladkou odměnu za svůj
výkon a dárek vyrobený žáky školy a školní družiny.
Dětem byl na konci slavnostní chvíle předán pamětní list
s kódem žáka, pod kterým bude
zveřejněno na www stránkách
školy a na nástěnkách školy přijetí
konkrétního dítěte k základnímu
vzdělávání do ZŠ TGM Vimperk
v souladu se zákonnou normou.
Rodiče si také odnesli seznam potřeb do 1. ročníku, informováni
byli dále o možnostech zájmové
činnosti, práci školní družiny
a nabídky stravování.
Všechny úkoly zvládaly děti
velmi dobře, což ukazuje na velmi dobrou práci vyučujících
v mateřských školách i zodpovědný přístup rodičů. Děti přišla
k zápisu podpořit také ředitelka
MŠ 1. máje paní Irena Helmová
a prožila tak důležitou událost se
svými svěřenci společně. V průběhu zápisu si účastníci mohli
prohlédnout výstavku učebních
pomůcek potřebných při vyučování, výroční zprávy o činnosti
školy, fotografie z jednotlivých
školních akcí a projektu Škola nanečisto. Při zápisu byla přítomna
školní psycholožka PhDr. Alena
Wagnerová a výchovná poradkyně pro 1. stupeň Iva Karasová.
Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2013/14 celkem 51 žáků
(1 žák se pro nemoc dostavil až
v úterý 12. 2.), z toho 77 % ze
spádové oblasti naší školy a 23 %
ze spádových oblastí ostatních.
Šest rodičů uvažuje pro své dítě
o odkladu školní docházky, který bude podle zákona vyřízen do
31. 5. 2013.
Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila 1. část 10. ročníku projektu Škola nanečisto, který má
děti i rodiče zbavit obav z nástupu do základní školy a seznámit
je s novým prostředím. Škola
nanečisto bude pokračovat v jarních měsících další návštěvou
školních prostor a zakončena
bude slavnostním pasováním
žáků mateřských škol na školáky.
Vážení rodiče, děkujeme,
že jste dali naší škole důvěru
a přihlásili své dítě k základnímu vzdělávání do Základní
školy T. G. Masaryka Vimperk,
která již od roku 1930 vzdělává
generace dětí z Vimperka i okolí. Přejeme Vám hodně radosti
z Vašich dětí a budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů při školní práci i zájmové
činnosti.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Sapere
„Vědět, jak žít“ je název celostátní soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní ročník byl již
třetím ročníkem soutěže, jejímž
cílem je motivovat děti k rozvoji
zdravého životního stylu. Témata soutěže souvisejí se základními
živinami v potravě, zpracováním
Okresní kolo matematické olympiády
V kategorii žáků pátých ročníků do okresního kola matematické olympiády postoupil Jan
Heřta ze třídy 5. B. V konkurenci
34 žáků našeho okresu se umístil
na krásném šestém místě.
Hana Daňková z 9. B byla naší
jedinou zástupkyní v kategorii
devátých tříd a odpovídajících
ročníků gymnázií. Vzhledem
k obtížnosti matematické olym-
piády v této kategorii se do okresního kola podařilo postoupit
pouze dvanácti žákům z okresu
Prachatice. V této „matematické
konkurenci“ Hanka obsadila výborné třetí místo.
Honzíkovi přeji stále stejnou
radost z dobře vypočítaných příkladů, Hance k jejímu matematickému nadání ještě větší přesnost
a méně numerických chyb.
Pohádkový zápis
Zápis do 1. třídy na ZŠ Smetanova byl letos ve znamení pohádek. Předškoláci na cestě z pohádky do pohádky zdárně plnili
zadané úkoly. Na interaktivních
tabulích dokázali, že umí poznávat barvy, geometrické tvary,
počítat do pěti a poznávat číslice.
Většina zvládla i další činnosti,
jako je zavazování tkaniček nebo
kresba postavy. Bohužel je opět
problém s mluvením a výslovností u velkého počtu dětí. U perníkové chaloupky si všechny děti
ulouply perníček, na stanovišti
u karaoke černokněžnice zapojily
do zpívání dokonce i některé rodiče. Dětem dělali doprovod kromě rodičů i deváťáci – pohádkové
postavy, které si předškoláci sami
vybrali.
Všechny děti si odnesly na památku výrobek od starších dětí
ze školní družiny, tašku s propagačním materiálem a doufáme, že
i hodně pěkných zážitků. Chtěla
bych poděkovat i rodičům, kteří
přivedli děti v kostýmu pohádkové postavy. Poděkování patří
i našim deváťákům za pomoc při
přípravě a organizaci zápisu pod
vedením p. uč. Pokorného, všem
učitelkám 1. stupně a vychovatelkám ŠD.
Na ZŠ Smetanova bylo zapsáno 51 dětí, 7 rodičů požádalo
o odklad školní docházky o jeden
rok. Předškolákům přejeme pěkný poslední rok v MŠ a v září se
na všechny moc těšíme.
Mgr. Dagmar Holubová
Mgr. Jana Doležalová
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Přednáška HELUZ
Dne 22. 1. 2013 v učebnách
Střední školy Vimperk proběhla
jedna z dalších odborných přednášek pro žáky stavebních oborů. Tentokrát pro všechny třídy
učebního oboru zedník přišel
přednášet pan Jiří Lomský, specialista na komíny, roletové a žaluziové překlady od firmy HELUZ.
Firma HELUZ se zabývá přes
135 let výrobou tradičních stavebních materiálů pro hrubou
stavbu. Škola s ní spolupracuje
již delší dobu. Žáci se dozvěděli
spoustu zajímavých informací
o novinkách ve zdění. Byl kladen
důraz na nové technologie zdění,
především zdění z broušených
cihel, na různé typy malt, lepidel
a pěn. Žákům byly připomenuty
zásady, výhody a nevýhody tohoto zdění. Prohloubili své znalosti
také v oblasti zdění komínových
průduchů, vodorovných a svislých překladů a roletových systémů.
Žáci si odnesli řadu informací i ve formě prospektů od firmy
HELUZ, aby se k již zapomenutému mohli v budoucnu kdykoliv
vrátit. Školení bylo pro všechny
zúčastněné velkým přínosem
především z praktického hlediska. Žáci si navíc měli možnost
uvědomit, že znalosti a manuální zručnost budou v praxi doopravdy potřebovat k tomu, aby
se mohli dobře uplatnit a na trhu
práce se dokázali uchytit.
Ing. Martin Frnka
Veletrh Střechy Praha
2013
Ve dnech 6.–9. února 2013
proběhl v Praze veletrh Střechy
Praha. Jedná se o odborný veletrh střešních krytin, materiálů,
doplňků, řemesel a služeb pro
stavbu a renovaci střech, realizaci a rekonstrukci staveb. Naši
žáci byli pozváni výrobcem
střešní krytiny Bramac, se kterým naše škola již dlouhou dobu
spolupracuje a který se zaměřuje
na výrobu kompletního střešního systému, nadkrokevní tepelné
izolace a solárních systémů. Kromě Bramacu se představily i další
firmy, jako například KM-BETA
– výrobce betonové střešní krytiny, Cembrit – výrobce vlák-
nocementových bezazbestových
střešních systémů a mnoho dalších vystavovatelů.
Ve středu 6. února 2013 se žáci
druhého a třetího ročníku oboru pokrývač tohoto veletrhu zúčastnili. Měli za úkol seznámit se
nejen s výrobky známých firem,
ale i s výrobky firem méně známých a objevit nové technologie,
na které se v rámci výuky budeme
zaměřovat.
Žáci 3. ročníku získali poznatky, které využijí nejen při závěrečných zkouškách, ale i ve své
budoucí praxi. Všichni byli spokojeni a těší se na další ročník
veletrhu.
Václav Kaskoun,
učitel OV
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Aktuálně z Gymnázia
a SOŠe Vimperk
Hned prvního února zahájili
oktaváni vimperského gymnázia
sezónu maturitních plesů. Zmíněný ples se rozhodli studenti
posledního ročníku osmiletého
gymnázia uspořádat v hotelu
Zlatá hvězda pod názvem „Čokoládový ples“. S rejem upírů
z posledního ročníku čtyřletého
gymnázia jsme se mohli potkat
15. února v KD Cihelna. Sezónu
maturitních plesů zakončila obchodní akademie o týden později. Nyní naše maturanty čekají
poslední přípravy k maturitní
zkoušce, jejíž písemná část v režii státní instituce CERMAT se
odehraje v první polovině května.
V pátek 10. května přijde příjemné osvěžení v podobě tradičního
studentského majálesu, který se
bude konat opět pod taktovkou
současné septimy. Téma je zatím
zahaleno tajemstvím, ale na tradiční průvod městem, který se
v 10 hodin vydá od budovy gymnázia Pivovarskou ulicí a ulicí
1. máje až k Městskému kulturnímu středisku, jsou všichni obyvatelé města Vimperka, absolventi
i přátelé školy srdečně zváni.
Gymnázium a SOŠe využilo též
nabídky finančního poradce společnosti Partners, pana Ing. To-
máše Uhlíka, PhD., uspořádat
zdarma čtyři přednášky na téma
„Finanční gramotnost“ pro žáky
třetích ročníků. Naši studenti
si vysvětlili význam pojmů používaných v oblasti ekonomiky
a finančnictví, ozřejmili si pozitiva i negativa využití produktů
nabízených bankovními i nebankovními společnostmi. Byli
upozorněni na rizika nakládání
s finančními prostředky a učili
se plánovat krátkodobě i dlouhodobě. Témata byla představena
poutavou a názornou formou.
Doufáme, že tento výklad pomůže našim žákům k lepší orientaci
na finančních trzích.
V únoru se na G a SOŠe uskutečnila velice zajímavá přednáška Lukáše Sedláčka, absolventa
studia mezinárodních vztahů
na Cambridge University a předsedy organizace, která absolventy univerzit Oxford a Cambridge
v naší republice sdružuje. Pan
Sedláček představil žákům třetích ročníků možnosti studia
na prestižních zahraničních univerzitách. Uvedl konkrétní příklady, jak probíhá přijímací řízení, jak je možné uspět a kde získat
finanční prostředky na studium.
Ing. Eva Piherová,
ředitelka Gymnázia a SOŠe
Vimperk
Češtinářky bodovaly!
Skvělý úspěch zaznamenala
výprava čtyřčlenného týmu vyznavaček rodného jazyka v okresním kole Olympiády z českého
jazyka. Hned tři z nich obsadily
medailové pozice a zároveň postupují do krajského kola. V kategorii do 15 let soutěžila za nižší
stupeň gymnázia Kateřina Nová
ze 4. G a v početné konkurenci
získala stříbro. V kategorii „vyšší“
obsadila Magdalena Kůrková,
3. OA, místo třetí. Vítězkou se
stala Karolína Karasová ze
7. G. Počátkem dubna čeká žákyně soutěž v krajském kole.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně
úspěchů v dalších češtinářských
kláních!
Mgr. Jitka Přibylová
Studentka vimperského gymnázia Andrea Klementová se stala mistryní ČR
v běhu na lyžích.
DDM Vimperk
Tajemná noc
v DDM Vimperk
Ve dnech 1.–2. 2. 2013, v den
pololetních prázdnin, měly tři
desítky dětí z Vimperku a okolí unikátní možnost užít si noc
v Domě dětí a mládeže.
Úvodem se děti navzájem seznámily při sérii zábavných her.
Posléze společnými silami připravily večeři, ke které se právě
nachýlil čas. Dalším blokem programu byly hry podle vlastního
výběru. K dispozici byly nové
stolní, společenské a audiovizuální pohybové hry, některé děti
se bavily malováním.
Vyvrcholením byla procházka
večerním Vimperkem, zakončená
hledáním otázek v noční zahradě
za pomoci baterky. Následovala
malá noční hra v DDM, při které
děti musely nejen najít jednotlivá slova, ale také z nich sestavit
zprávu.
Hlavním záměrem této akce
bylo, aby děti maximálně spolupracovaly ve všech připravených
aktivitách, prožily něco nevšedního a získaly nové kamarády.
Protože jsme nemohli vyhovět
všem zájemcům, zamýšlíme tuto
akci ještě v tomto školním roce
zopakovat.
Děkuji za pomoc při organizaci
této akce paní Štěpánce Havrdové a paní Mgr. Martině Haislové.
Eva Kubišová
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Pondělí 4. 3. 2013, 15.30 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Úterý 5. 3. 2013, 9.00 hodin
Hledá se Evelína
Představení pro školy.
Vimperk
Úterý 19. 3. 2013, 9.00, 10.00 hodin
VÝVOJ ROCKU A POPULÁRNÍ HUDBY
Hudebně vzdělávací pořad pro školy.
Středa 20. 3. 2013, 16.00 hodin
DROGY A NAŠE DĚTI
Přednáška určená pro rodiče, sociální pracovníky, pedagogy
i širokou veřejnost.
Pořádá město Vimperk ve spolupráci s Fenix– primární prevence
Prachatice.
Úterý 5. 3. 2013, 11.00 hodin
Filmový kokteil
Představení pro školy.
Představení pro školy Čtvrtek 7. 3. 2013, 18.30 hodin
JOSEF PECKA: PUTOVÁNÍ
ÚDOLÍM VLTAVY I
Putování po pamětihodnostech
regionu se známým šumavským
průvodcem.
Komentovaná velkoplošná
projekce fotografií, vstupné
dobrovolné.
Čtvrtek 28. 3. 2013, 19.00 hodin
… I ZA TÓNY HLEDEJ ŽENU
Po pěti letech se na pódium MěKS Vimperk opět vrací flétnistka
Petra Cortijo Aragonés. Společně s klavíristou Janem Tláskalem
a sopranistkou Ani Vardanjan připravili hudební večer, jehož
těžištěm bude mimo jiné především méně známá tvorba žen –
skladatelek z přelomu XIX. a XX. století.
Koncert, vstupné dobrovolné.
3. 3., 24. 3. 2013
TANEČNÍ
Pokračovací kurz pro mládež II. : 15.00–16.30 hodin.
Taneční pro dospělé: 17.00–18.30 hodin.
SPOLKOVÉ AKCE
Sobota 23. 3. 2013
RYBÁŘSKÝ PLES
Čtvrtek 14. 3. 2013, 10.00 hodin
VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ
Mgr. Lenka Panušková, Ph.D. Středověká písařská dílna
Další z přednášek akademického roku 2012/2013.
Čtvrtek 14. 3. 2013, 19.00 hodin
ZDENĚK IZER, ŠÁRKA VAŇKOVÁ
TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ
Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci znovu
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů,
zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých
i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka
Izera je skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 240 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
18. 4. 2013
VÝPRODEJ (divadelní představení, hrají O. Kaiser, J. Lábus),
26. 4. 2013
RADIM UZEL: ZMĚNY LIDSKÉ SEXUALITY NA PRAHU
TŘETÍHO TISÍCILETÍ,
23. 5. 2013
RUDA Z OSTRAVY: „ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA –
TO NEJLEPŠÍ SYNKA ŠIKOVNÉHO“
Galerie U šaška
Úterý 5. 3. 2013, 18.00 hodin
ŠTĚPÁN ROSENKRANZ: BARVY STVOŘENÍ
Naše příroda je velice pestrá, nekonečná až zázračná. Zkuste se na
chvíli zastavit a vnímat barvy přírody zachycené na fotografiích.
Ty barvy, jež jsou okem viděné, i ty, které se nám mnohdy v našem
shonu skrývají.
Vernisáž výstavy.
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
kino Šumava Vimperk
Středa 6. 3. 2013, 20.00 hodin
NANGA PARBAT
http://www.csfd.cz/film/233785-nanga-parbat/
Drama / dobrodružný, Německo, 2010, 104 min.
Režie: Joseph Vilsmaier.
Hudba: Gustavo Santaolalla.
Hrají: Florian Stetter, Karl Markovics, Sebastian Bezzel, Volker
Bruch, Matthias Habich.
Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si už v dětství stanovili vysoký
cíl – vylézt na Nanga Parbat, přes 8 000 metrů vysokou „Nahou
horu“ v Himalájích. V roce 1970 je to pro tehdy 25 a 23 let staré
bratry stále daleko. Pod vedením šéfa expedice Karla Marii
Herrligkoffera chtěla elita mezinárodních horolezců dobýt vrchol.
Výstupová cesta vedla legendární Rupálskou stěnou, nejvyšší skalní
stěnou na světě. Navzdory špatné předpovědi počasí se Reinhold
rozhodl lézt sám na vrchol. Méně zkušený Günter následoval
staršího bratra. Poté dostal výškovou nemoc a se sestupem začal
boj o život.
Hudba: Franz Waxman.
Hrají: William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim,
Nancy Olson, Jack Webb, Cecil B. DeMille, Buster Keaton, H.B.
Warner, Yvette Vickers, Creighton Hale, E. Mason Hopper, Henry
Wilcoxon.
Jeden z nejlepších filmů legendárního režiséra Billyho Wildera líčí
nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy němého filmu Normy
Desmondové po comebacku, která si za tímto účelem najme
neúspěšného scénáristu Gillise. Jízlivě přesný portrét specifického
filmařského zákulisí získal z 11 nominací 3 Oscary.
Sobota 16. 3. 2013, 17.00 hodin
ASTERIX A OBELIX
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA
http://www.csfd.cz/film/284211-asterix-a-obelix-ve-sluzbachjejiho-velicenstva/videa/?type=1
Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
Francie / Španělsko / Itálie / Maďarsko, 2012, 125 min.
Režie: Laurent Tirard.
Scénář: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron.
Kamera: Denis Rouden.
Hudba: Klaus Badelt.
Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini,
Catherine Deneuve, Dany Boon, Götz Otto, Gérard Jugnot, Filippo
Timi, Jean Rochefort, Dolores Chaplin, Jonathan Zaccaï, Valérie
Lemercier, Luca Zingaretti, François Damiens, Bouli Lanners,
Jacques Herlin, Guillaume Gallienne, Neri Marcorè, Vincent
Lacoste, Jean-Christophe Bouvet.
Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii.
Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým
Úterý 12. 3. 2013, 20.00 hodin
SUNSET BLVD – FK – PROJEKT 100
http://www.csfd.cz/film/9796-sunset-blvd/
Drama / Film-Noir, USA, 1950, 110 min.
Režie: Billy Wilder.
Scénář: Charles Brackett, Billy Wilder.
Kamera: John F. Seitz.
dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého
věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů
v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným
bojem proti Římanům… Když Anticlimax popsal zoufalou situaci
svých lidí, Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru
a Astérix a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho domů. Jakmile
dorazí do Británie, Anticlimax jim představí místní zvyky ve vší
parádě a všichni to pořádně roztočí! Vytočený Caesar se však
rozhodne naverbovat Normanďany, hrůzu nahánějící bojovníky
Severu, aby jednou provždy skoncovali s Brity. Jenže Normanďani
touží po jediném – zažít strach, protože někde zaslechli přísloví:
„Strach Ti dává křídla“… a kdo by nechtěl létat? Galové, Britové,
Normanďani a Římané se zamotají do bláznivé honičky
za kouzelným lektvarem, na němž záleží spása národa…
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
DDM Vimperk
3. 3. od 14.00 hodin, zimní stadion ve Vimperku
Maškarní karneval na ledě
Vstupné 20 Kč, masky zdarma.
12. 3. od 9.00 hodin DDM Vimperk
Cena. 45 Kč.
13. 3.
Úterý 26. 3. 2013, 20.00 hodin
ATLAS MRAKŮ – FK
http://www.csfd.cz/film/290326-atlas-mraku/
Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Psychologický, Německo / USA /
Hong Kong / Singapur, 2012, 172 min.
Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Andy Wachowski.
Předloha: David Mitchell (kniha).
Scénář: Tom Tykwer, Andy Wachowski, Lana Wachowski.
Kamera: John Toll, Frank Griebe.
Hudba: Johnny Klimek, Tom Tykwer, Reinhold Heil.
Hrají: Tom Hanks, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Hugh Grant, Halle
Berry, Susan Sarandon, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Keith
David, James D‘Arcy, Xun Zhou, Du-na Bae, Alistair Petrie, Götz
Otto, David Gyasi, Robert Fyfe, Zhu Zhu, Mya-Lecia Naylor,
Genevien Lee.
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově
odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech
a na různých místech od začátku 19. století až
po postapokalyptickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku
kontinuální propojenosti našeho bytí a především našich činů
napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i následek,
smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný
laskavý skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.
Výlet do Písku
Návštěva interaktivní výstavy Cesta do neznáma,
odjezd v 8.30 hodin, návrat ve 14.30 hodin, cena 190 Kč.
14. 3.
Výlet do Strakonic
Návštěva plaveckého bazénu, odjezd v 8.30 hodin,
návrat ve 14.30 hodin, cena 130 Kč.
15. 3. od 8.30 hodin, DDM Vimperk
Tvořivá dílna – pečení perníků
J arn í pr á z d n i n y
Tvořivá dílna – keramické sluníčko
Cena. 45 Kč.
21. 3. od 17.00 hodin, DDM Vimperk
Tvořivý kurz pro veřejnost –
australská malba na tričko
Cena 60 Kč.
23. 3. od 8.30 hodin Amber Hotel Anna
Velikonoční řemeslné trhy
Pro děti otevřeny tvořivé dílny.
26. 3. dopoledne, DDM Vimperk
Místní kolo soutěže ve zpěvu – Zvonek
V e l i k ono č n í pr á z d n i n y
2. 3. 2013
E! E!, Nutno dodat, Rabies, Mimo realitu
23. 3. 2013
Zahrádkářský ples
30. 3. 2013
Ples hotelu Zlatá hvězda
6. 4. 2013
Rockpárty 7
Wohnout, Dirty Blondes, Stay Subway.
28. 3. od 9.00 hodin, tělocvična ZŠ Smetanova
Turnaj ve vybíjené O velikonočního beránka
Pouze předem přihlášená smíšená sedmičlenná družstva.
28. 3. od 13.00 hodin DDM Vimperk
Tvořivá dílna – velikonoční dekorace
Cena 45 Kč.
Na všechny akce je nutné přihlásit se předem. Bližší informace
získáte přímo v DDM.
Kontaktní osoby: Jitka Martanová, telefon. 776 325 146,
Eva Kubišová, telefon. 728 017 874.
Knihovna
Sobota 9. 3. 2013, 17.00 hodin
PŘÍBĚHY SCHOVANÉ V ŽULE
Křest e-knihy volarského písmáka Romana Kozáka spojená
s darováním čtečky Kindle knihovně panem Martinem Paštikou.
26. 3. 18.00 hodin koncertní sál ZUŠ Vimperk
žákovský koncert
13. 4., 19.30 hodin, KD Cihelna Vimperk.
PLES DECHOVKY A MAŽORETEK
Hraje: DE FACTO, vstupné: sál – 200 Kč, předsálí – 150 Kč.
Předprodej: ZŠ TGM Vimperk, ZUŠ Vimperk.
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Oblastní charita Vimperk
březen – činnosti pro rodiny s dětmi
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk,
kontakt: 739 739 886, e-mail: [email protected]
Služba pro rodiny s dětmi:
Služby poskytujeme ambulantně ve všedních dnech
od 7.30 hod.–9.00 hod. a od 12.00 hod.–16.00 hod.
nebo přímo u Vás doma (dle vzájemné dohody).
Pomáháme rodinám s dětmi
ve Vimperku a okolí:
• pomáháme rodičům při výchově dětí,
• pomáháme při problémech
s prospěchem ve škole,
• nabízíme doprovod dětí
do školy, k lékaři,
• nabízíme podporu osob při
jednání na úřadech, ve školách,
• nabízíme pomoc v jakékoliv
obtížné situaci rodiny,
• pomáháme rodinám při zadlužení,
• pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
• poskytujeme potravinovou
pomoc rodinám v hmotné nouzi,
• nabízíme krizovou inter-
venci – jedná se o formu pomoci,
která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které
poradíme a pomůžeme,
• nabízíme sociální terapii
– cílem je dosahovat žádoucích
změn v chování člověka i v jeho
sociálním okolí.
Všechny naše služby jsou
poskytované bezplatně – anonymně – diskrétně.
Poskytujeme internetové poradenství na e-mailové adrese
[email protected]
V tomto měsíci si Vám dovolujeme představit tyto naše
další služby:
Cvičení pro rodiče s dětmi
Jedná se o hravou formu cvičení. Děti si procvičí kondici, zlepší
koordinaci a správné držení těla.
Společné cvičení dětí a rodičů
upevňuje základní citovou vazbu
dítě-rodič. Cvičení je prostředkem společných prožitků, zájmů,
důvěry a porozumění. Děti se
mohou seznámit s různými cvičebními pomůckami a ty, které
už znají, se naučí využívat i jinou
formou, např. míče, podložky,
obruče, šátky. Celé cvičení je
provázeno písničkami a říkankami. Cvičení je určené pro rodiče
s dětmi ve věku od 1,5 roku do 3
let. Cvičení je rozděleno do dvou
skupin z důvodu kapacity a probíhá každé úterý od 9.00 do 10.00
hod. a od 10.00 do 11.00 hod.
na dívky, které se sebepoškozují,
mohou mít problémy svěřovat se,
otevírat svá trápení, říkat si o pomoc, potýkají se s úzkostí, depresí
někdy i se závislostí. Mnohdy se
přidávají myšlenky na sebevražedné jednání. Sebepoškozování
představuje různé formy ubližování, které je namířeno proti
vlastnímu tělu. Dochází k vědomému, záměrnému, mnohdy
opakovanému zraňování sama
sebe. Spouštěcím mechanismem
k sebepoškozování jsou většinou
silnější emoce, zejména pak úzkost, vnitřní zmatek, pocity viny,
zloba. Sebepoškozování přináší
chvilkovou úlevu, fyzická bolest
je v tu chvíli totiž snesitelnější než
emocionální bolest. Sebepoškozovat se člověk může sebou samým (škrábání, kousání, štípání,
zarývání nehtů, vytrhávání si vlasů, bití především hlavou o cokoli, co je po ruce,…) nebo pomocí
nástroje (nůž, žiletka, jehla, nůžky, provaz, oheň nebo cigareta
apod.). Mezi nejrizikovější skupiny lidí se sklonem k sebepoškozování patří ti, kteří byli pohlavně
zneužiti nebo sexuálně či tělesně
týráni. Tito lidé mají navíc velmi
problematický vztah k vlastnímu
tělu, které je teď zneužité, nečisté,
špatné. Své tělo nechtějí nebo se
ho bojí mít rádi. Dále do rizikové
skupiny patří osoby s duševními
poruchami.
Sebepoškozování – terapie
Oblastní charita Vimperk nabízí pomoc s nejrůznějšími problémy, které se týkají rodiny, dětí
i dospívajících. V poslední době
se na naši službu obrátilo několik
osob s problémem tzv. sebepoškozování.
Jedná se o velmi citlivé téma,
se kterým se nejčastěji setkáváme u dětí starších třinácti let
věku, tedy v období pubescence
a adolescence. Dospívající, zejmé-
Služba je financovaná z dotace
Ministerstva práce a sociálních
věcí a z příspěvku města Vimperk.
Především je sebepoškozování
určitá forma komunikace, cesta,
jak vyjádřit své pocity, jak projevit volání o pomoc, jak předat informaci o sobě a o své nepohodě.
Sebepoškozujícího člověka
můžeme poznat i podle stylu oblékání, účesu, hudby, kterou poslouchá, je spíše uzavřený, zažívá
pocity úzkosti, trpí depresemi.
Často se hlásí k tzv. emo stylu
(zkratka výrazu „emoce“).
Každá bolest, starost, trápení
se dá řešit a s každým problémem
jde něco udělat. Důležité je nebýt
na to sám! Sebepoškozování je
informací o tom, že si v danou
chvíli člověk nedokážeš poradit se svými starostmi. To není
v žádném případě ostuda nebo
selhání. V životě každého z nás
nastávají někdy situace, které neumíme vyřešit. Proto nabízíme
odbornou pomoc formou terapie
orientované na řešení.
O pomoc může požádat rodič
nebo dospívající sám (a to i anonymně).
Pokud potřebujete pomoci,
volejte na tel. č. 739 739 886.
Bc. R. Trojanská,
S. Novotná, DiS.,
soc. pracovnice OCH Vimperk
Zprávičky z lesní školičky
Zprávičky z lesní školičky
Sníh v zimě a v lese – to jsou
především stopy. Ale stopovat
zvířata v lese je docela těžké, proto jsme se raději stopovali mezi
sebou (a vždycky se i našli). Tématem dvou schůzek bylo pomáhání. Jednak jsme si o tom hodně
povídali, jednak jsme na pomoc
lesním zvířatům sami dokázali
vyrobit malý krmelec. Většinu
zbylého času jsme kutali díry
do velké sněhové hromady před
Šumavousem.
Na poslední lednové schůzce
jsme pokračovali v pomáhání –
vyráběli jsme ze sádla a semínek
koule pro sýkorky. A hlavně jsme
se učili umět si pomoci každý sám
se svlékáním a oblékáním, což
bylo na hódně dlouho, protože
při těch zipech, vrstvách, přezkách a rukávech, které se musí
najít, povolit, rozepnout, otočit,
dát sušit nebo uložit je, to byla
někdy docela detektivka. Ale někdy i legrace, takže to zvládáme.
Tématem únorových schůzek
byli ptáci. Říkali jsme si zajímavosti o tom, jak je vystavěné
jejich tělo a jak pracuje a přiřazovali hlasy ptáků k fotografiím,
což dětem vydrželo velmi dlouho
a rády se k tomu vrátily i o týden
později. V dílně jsme se mimo
jiné věnovali další oblíbené činnosti, a sice pečení. Při sáňkování si děti vyzkoušely, jaké to
je nechat se na kopec vytáhnout
na laně. A když se vám poté podaří na sněhu rozdělat oheň, svítí
na vás sluníčko, děti přikládají
a opékají si nějakou dobrotu…
Jaké je resumé a celková zkušenost ze zatím „nejzimnějšího“
měsíce v Lesní mateřské školce?
Když je dost nápadů na pohybové činnosti a děti jsou na ně odpovídajícím způsobem oblečené,
vydrží venku od snídaně do oběda, ani nevíte jak. Zima je vám
dospělým – dokud se ovšem taky
nenakazíte tou prostou dětskou
potřebou stále něco zkoumat
a zažívat a nepřidáte se k nim.
A pokud je zároveň k dispozici
i zázemí, kde se po tom všem můžete najíst, usušit a podle potřeby něco tvořit, zpívat, debatovat
nebo si prostě jenom hrát, nemá
to chybu.
Více se můžete dozvědět
na www.sumavous.cz.
Milan Zíka,
pedagog Lesní mateřské školy
Šumavousek
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Ohlédnutí za uplynulými pěti roky
STP Vimperk
V uplynulých letech se činnost
organizace soustředila na zapojování všech postižených nejenom z Vimperka a spádových
obcí, ale i z okolí. Do činnosti
se zapojili i občané ze Zdíkova,
Stach, Svaté Maří, Šumavských
Hoštic a Horní Vltavice. V rámci této „cesty“ byly za finanční
podpory města zajištěny výstavy
30 dnů neziskových organizací
seniorů a osob s handicapem,
na nichž měly možnost všechny
společnosti zabývající se tělesně,
duševně postiženými a seniory
představit svoji činnost. Již sedm
let mají možnost členové navštěvovat ve Dnech hydroterapie
bazén a termální lázně v Německu a využívat i vířivku v Amber
hotelu Anna. Díky schváleným
projektům v letech 2009–2011
na tyto akce přispěl i Dispoziční
fond v programu Cíl 3. Pro rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta a jógy jsme potřebovali vybavení (karimatky, míče).
Vše bylo financováno z daných
projektů.
Velké oblibě se těší návštěvy
celostátní výstavy Hobby, spojené s nákupem v Českých Budějovicích. Při kulturních akcích členové shlédli všechna činoherní
představení na otáčivém hledišti
v Českém Krumlově. Navštívili a prohlédli si hrady a zámky
v okolí, některé prohlídky byly
obohaceny o divadelní představení. S panem M. Skolkem měli
možnost navštívit soukromé
sbírky, poznat blízké okolí Vimperka, objet největší přehradní
nádrž v ČR – Lipno. S panem
F. Kadochem navštívili Šumavu
z německé strany.
Na akcích STP se podílí také
členové jiných organizací (Senior klub, Vojenští důchodci,
Svaz diabetiků a další). Využili
jsme nabídku centra STROOM
Dub, kde jsme se mohli zapojit
do činností terapeutických dílen,
někteří měli možnost delšího pobytu. Členové měli možnost strávit ve STROOMu Dub více dnů
mezi klienty s podobnými osudy.
Někteří se zapojili do každodenní
činnosti a stali se klienty.
Mezi aktivity svazu byly zahrnuty besedy týkající se tělesně
postižených, ale bohužel odezva
byla minimální i přes veškerou
publicitu.
Členové se mohli účastnit RP
z nabídky OO STP v Prachaticích, jako jsou pobyt v Mariánských Lázních, Podhajské,
Albě Adriatice, Sezimově Ústí
a v penzionu na Lipně. Pobyty
probíhají pod dohledem odborných pracovníků. V programu
jsou zahrnuty rekondiční cvičení
a plavání, RHB procedury, vycházky. Někteří členové prožili
překrásná odpoledne s dalšími
osobami s podobnými osudy
na plese pro postižené v Praze
a při Setkání bez hranic v Prachaticích. Na těchto akcích se setkali s populárními osobnostmi.
Za finanční podpory organizace
byla dotována doprava a vstupné
na některé kulturní akce.
Zastávám názor, že duševně
a tělesně postižení nejsou nemocní a mají stejná práva jako my
ostatní, mohou žít stejně hodnotný život. Neměli bychom se pozastavovat nad osobami s tímto
osudem, vždyť nikdy nevíme, kdy
taková situace nás může potkat.
Za MO STP Vimperk
Marie Hadravová
Zpráva MO STP Vimperk
Dne 19. 1. 2013 se konala výroční členská schůze v MěKS
Vimperk. Na ní bylo zvoleno
nové vedení organizace a výbor.
Nová předsedkyně pí Jana Slavingerová a nový výbor STP dě-
kují svým členům za zvolení a těší
se na setkání s nimi při nových
akcích, které se pro ně v tomto
roce připravují.
Za výbor MO STP Vimperk
Jana Slavingerová, předsedkyně
Již dvacet pět let uplynulo od úmrtí
paní Boženy Krejčové.
Měla ráda lidi a přírodu.
Vimperk se jí stal druhým domovem.
Manžel Karel Krejčí,
děti Karel a Pavla s rodinami.
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci únoru:
Milada Jíšková
Marie Šlemarová
Marie Englová
Jan Filip
Rosálie Kopfová
Josef Matějka
Markéta Hadová
Bohumila Kursová
Marie Brejchová
Magdalena Těšínská
Zdeněk Dvořák
Božena Caisová
Věra Kajerová
Věra Křížová
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Vzpomínka
Dne 18. 2. 2013 uplyne rok, co dotlouklo
srdce naší drahé manželky, maminky a babičky Jany Křivánkové. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Dcera Eva Roučková
Dne 19. 3. 2013 uplyne 10 let, co tragicky
zemřela naše dcera Lenička Roučková.
Za vzpomínku děkují rodiče
a bratr Honza.
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopí rová n í, sca n nová n í,
kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox,
• dětský koutek (bez hlídací
služby).
Kontakt:
Tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194, tel.: 380 070 060
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., pá – 18.00 hod.,
so – 18.00 hod. – tichá adorace,
ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní stanice Vimperk. Každou
neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky
V sobotu 16. 2. 2013 proběhlo
v MěKS Vimperk poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2013.
Pozváni byli všichni koledníci
společně se svými vedoucími.
Nejprve jsme koledníky a jejich vedoucí přivítali, sdělili jim
výtěžky jednotlivých skupinek,
dále jsme připomněli záměr sbírky. Každý z koledníků byl současně obdarován výrobkem, který
pro tuto akci vyrobili pracovníci
společně s klienty Domova klidného stáří Pravětín.
V MěKS Vimperk bylo připraveno občerstvení, které si všichni
mohli vychutnat při sledování
pohádky Sisi a Yetti. Po zhlédnutí pohádky byl připravený naučný program Českého červeného
kříže Prachatice. Koledníci byli
rozděleni do několika skupinek,
kde se jim věnovali proškolení
pracovníci. Vyzkoušeli si ošetření
různých zranění i jak pomoci zraněnému, jak poskytnout správně
první pomoc. Koledníci si tak připomněli mnoho užitečných rad.
Ještě jednou bych touto cestou
ráda poděkovala všem koledníkům, vedoucím a dárcům, kteří
podpořili dobrou věc a pomohli tak seniorům na Vimpersku.
Také děkuji pracovníkům Českého červeného kříže Prachatice,
kteří věnovali svůj volný čas bez
nároku na honorář, děkujeme
i MěKS Vimperk, které nám poskytlo prostory.
Alena Škopková, DiS.,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
2013
Program zimního stadionu
Veřejné bruslení
10. 3. neděle od 14.00 do 15.30
12. 3.úterý od 14.00 do 15.30
13. 3.středa od 14.00 do 15.30
14. 3. čtvrtekod 14.00 do 15.30
15. 3.pátek od 14.00 do 15.30
17. 3. neděle od 14.00 do 15.30
Karneval na ledě
3. 3. neděle od 14.00 do 15.30
Lední hokej
2. 3. sobota 10.00
2. 3. sobota 13.00
10. 3. neděle 9.00
17. 3. neděle 9.30
HC Vimperk – Lužnice
dorost
HC Vimperk – DDM Č. Budějovice
junioři
HC Vimperk – Veselí, Písek
2. třída
HC Vimperk – České Budějovice 6. + 8. třída
Turnaje v ledním hokeji
9. 3. sobota 08.00hobby celky Budilov
16. 3. sobota 08.00hobby celky Rooster
Škola bruslení
1. 3. pátek 14.30
3. 3. neděle 11.45
6. 3. středa 16.00
8. 3. pátek 14.30
10. 3. neděle 12.30
Ruští triatlonisté na Šumavě
V minulých dnech se vám
možná podařilo potkat v okolí
Vimperku a na Šumavě mistra
světa v triatlonu Pavla Andreeva. Spolu s Evgenyem Kirillovem
a Olgou Parfinenko se připravovali na závod EP v zimním triatlonu, který se konal 17. února
na Vodníku. Andreev 1. místo,
Kirillov 2. místo a Parfinenko
3. místo v ženách.
Ruští závodníci měli u nás poměrně dlouhodobou přípravu.
Již 29. ledna se ubytovali u Šumavouse a tak děti, které přišly
do Dětského centra, měly možnost sledovat jak probíhají přípra-
vy na závody. A to nejen přípravu
fyzickou, ale i technickou přípravu kol a lyží. Nutno podotknout,
že všichni tři ochotně a trpělivě
snášeli zaujaté pohledy dětí a všetečné zkoušení vybavení, především nevšedních kol.
Přejeme jim, aby se jim i nadále dařilo jak ve sportovním, tak
v soukromém životě. Podle jejich
vyjádření je Šumava moc krásná
a rádi se sem opět podívají. Věřím, že je opět potkáme, nejlépe
na dalších kvalitních závodech
ve Vimperku na Vodníku.
J. Hujda
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Úspěchy Ski klubu Šumava
Senzační MČR staršího
žactva
Třídenní klání nejlepších lyžařských nadějí české republiky
na Pustevnách se velice vydařilo
našim závodníkům. Z dalekých
Beskyd přivážíme na Šumavu
celkem sedm individulálních
medailí a navrch dvě ze štafet!!!
Naprosto famózně si počínal
Samuel Jirouš, který se se třemi
zlatými kovy stal jednoznačným
králem mistrovství. Zlatou sbírku začal již v pátečním prologu
na 1,6 km klasicky, pokračoval
v sobotním závodu na 4 km volně
a naprosto neuvěřitelně si počínal ve finiši nedělní štafety, kde
závodil s o rok staršími „mazáky“
a ze čtvrtého místa vytáhl celou
štafetu ke zlatu!! Vynikající výkon předvedli i jeho dva parťáci
– Karel Vacek, který celou štafetu rozjížděl a předával v kontaktu na naše největší soupeře a dále
na druhém úseku také František
Honsa, který udržel výbornou
pozici, a tím umožnil Samovi boj
o zlato. Oba dva kluci měli též
vynikající individuální starty.
Kája Vacek byl druhý v prologu
a třetí na 4 km volně – i on si
tedy přiváží domů tři medaile.
Fanda Honsa po medailích sahal
každý den, nakonec to byla dvě
čtvrtá místa v individuálních
startech a na tu placku si počkal
až do štafety.
Famózně závodily také naše
holky. Medailovou jistotou byla
Barbora Havlíčková. Dvě stříbra
z individuálních startů jsou parádním výsledkem, a to v sobot-
ním bruslení měla zlato na dosah.
Na trati odvedla vynikající práci,
před závěrečným sjezdem již dokonce s mírným náskokem vedla.
Boužel to nakonec zlatě nedopadlo. Navíc Barča zařídila štafetový
bronz děvčat, která opět všechny
na trati krásně pozávodila. Holky se postupně prokousávaly
startovním polem až k té vysněné společné medaili. Rozjížděla
Terezka Sásková (v prologu též
bronzová), druhý úsek jela Adélka Nováková (pátá na 3 km volně)
a finišovala již zmíněná Barbora
Havlíčková v nejrychlejším čase
dne!
Ani ostatní závodníci naší
výpravy se nenechali zahanbit.
Pódiové umístění mezi staršími
děvčaty vybojovala v pátek šestým místem Míša Willmannová,
ta zajela skvěle i svůj úsek za štafetu Jihočeského kraje (druhý čas)
a vytáhla tak společně s další naší
závodnicí Terezkou Řezníkovou
štafetu na výborné 7. místo. Nejpočetnější a nejúspěšnější výpravu na MČR dále dopňovali Jakub
Švejda, Matěj Vachuta, Josef Tischler, Ondra Holoubek, David
Řehoř, Mirka Chvalová a Evelínka Daverná.
V současné době, po dvou závodech ČP, jsou starší žáci Ski
klubu Šumava na prvním místě
v soutěži družstev a svou pozici
budou obhajovat i v posledním finálovém závodu v polovině března v Jablonci nad Nisou.
Zbyněk Pavlásek,
trenér
Skvělé výsledky
vimperských lyžařů
Výtečných výsledků dosáhli
studenti vimperského Gymnázia
oboru sportovní příprava na prá-
vě ukončeném mistrovství ČR
v běhu na lyžích. V kategorii st.
dorostenek letos zatím dominuje
A. Klementová, která po vydařeném ČP na začátku ledna a úspěš-
né nominaci na blížící se EYOWF
(Zimní olympijský festival evropské mládeže) potvrdila svoji
výbornou formu i v závodech
MČR a dojela si v obou víkendových závodech pro titul mistryně
ČR. Konkrétně na 5 km klasicky
a 10 km volně.
Závod klasickou technikou se
skvěle vyvedl i Martinovi Hojdekrovi, který po řadě solidních výsledků (ME OPA Cup, St. Ulrich,
Rakousko – 8. místo, ČP H. Mísečky – 5. místo apod.) senzačně
zajel i na MČR a vybojoval stříbrnou mistrovskou medaili! V klasice byli vidět ještě ml. dorostenci
Jirka Mánek na krásném 4. místě a Tomáš Kalivoda na 7. místě
(oba se chystají na SG v příštím
školním roce). V kategorii ml. dorostenek zajela výborně Karolína
Daverná, která obsadila 5. místo,
a od medaile jí dělily pouhé 2 s.
V nedělním závodě kromě titulu A. Klementové zaujal nejen
šumavské příznivce výkon st.
dorostenců Ski klubu Šumava.
Všichni se dokázali vejít do prvních 10 v cíli, když na 5. místě byl
Luděk Šeller, na 6. místě M. Hojdekr, na 8. místě Filip Kobr a jako
9. dojel Jan Švejda!
Opět se neztratili ani ml. dorostenci v čele s Jirkou Mánkem
na 5. místě a Tomášem Kalivodou
na 8. místě.
Dorost Ski klubu Šumava vede
s náskokem mistrovskou soutěž
smíšených družstev, v níž soutěží
závodníci z 29 klubů z ČR.
V současné době probíhá závěrečná příprava reprezentace
olympijských nadějí na Zadově,
která je směřována k EYOWF.
Petr Steinbach,
Ski klub Šumava
Natálie Grabmüllerová
přivezla z Estonska stříbro
Natálie Grabmüllerová, žačka
druhého ročníku Sportovního
gymnázia ve Vimperku, se stala
v estonském Tartu vicemistryní Evropy v zimním triatlonu.
Tato netradiční a velice náročná
triatlonová disciplína skládající se z běhu, jízdy na horském
kole a běhu na lyžích si nachází
své příznivce po celém světě.
Zejména jízda na horském kole
Poslední únorový víkend byl ve
znamení Šumavského skimaratonu Kooperativ y.
Celkem se závodů
zúčastnilo téměř
1500 závodníků.
Vítězem hlavního
závodu na 45 km
klasicky se stal JIří
Ročárek. Více informací na www.
skimaraton.cz.
Karel Hudeček,
foto T. Mach
v zimních podmínkách musí být
leckdy velice atraktivní záležitostí. Natálii v závodě na 3,6 km
běhu, 9,6 km MTB a 5,4 km běhu
na lyžích dělaly konkurenci zejména závodnice Ruska, které
obsadily další místa na stupních
vítězů. Natálie absolvovala závod
za 1:06,29 h.
Petr Steinbach
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Divize Vimperk
Pneuservis a autoservis osobních vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výměny olejů a filtrů – používáme oleje CASTROL –
bezkonkurenčně nízké ceny
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
výměny skel
diagnostika vozidel – zjištění a odstranění závad
příprava vozidel na STK
provedení STK
montáž tažných zařízení
prodej autodoplňků a výbavy vozidel
Prodej , montáž a opravy
všech druhů pneumatik.
Barum, Continental, Michelin, Semperit atd.
Servis nákladních vozidel a ostaní techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy motoru
seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel
výměny olejů a filtrů – oleje CASTROL
mazání podvozků vozidel
opravy převodového a hnacího ústrojí
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
opravy návěsů
lepení plachty
svářečské práce
svařování plastů
Ostatní činnosti
Prodej motorové nafty: Po – Pá 6,00 – 18,00 –
platba hotově
NONSTOP – tankovací karty Jihotrans –
fakturace 2x měsíčně
tel : 602 463 580 – p. Suková
•
•
•
•
•
parkování vozidel – odstavné parkoviště LKW
prodej propan-butanu v láhvích
pronájem nebytových prostor v administrativní budově
mytí vozidel
prodej náhradních dílů
Kontaktní osoby : Švec František
Aleš Jiří
ředitel divize
technik divize
tel: 602 317 879 e-mail: [email protected]
tel: 602 140 333 e-mail: [email protected]
S námi jste na dobré cestě….
www.jihotrans.cz
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
Řádková inzerce
Pronajmu částecně zařízenou
garsonku v Českých Budějovicích na sídlišti MÁJ, cena 6 500
Kč + energie. I dlouhodobě. Tel.:
774 744 166.
Připravím k SMZ z angličtiny
a němčiny, středoškolský učitel,
hodnotitel ústní i písemné SMZ.
739 162 528.
Peníze ihned!!! Nabídněte staré
věci k prodeji: nábytek do roku
1900, obrazy našich i cizích autorů, mince, bankovky, šperky,
knihy, sochy, hodiny, hodinky,
sklenice, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
SLEVA 20%
na komplet DVEŘE + ZÁRUBEŇ + KLIKA
od výrobce SAPELI do konce března
• doprodej dřevěných briket za letní ceny
• nové kolekce vinylových a laminátových
podlah za zaváděcí ceny
hasičské předměty, hudební nástroje, staré hračky, auto, moto
a jiné. Vykoupíme i celou pozůstalost a celé sbírky. Tel: 721 707 587,
[email protected]
Prodám zahrádku se zděnou
chatkou u řeky (u bývalého dřevopodniku). Voda, elektrika, krbová
kamna, udírna. tel.: 604 895 207.
Prodám zařízený byt 2+1 v cihlovém domě, celková plocha 60
m2. Vestavěné skříně v předsíni, parkety v pokojích, spíž,
plynové topení , 3 sklepy. Byt je
v 1. patře, světlý, krásný výhled,
zeleň. Nad Stadionem, Vimperk. Cena: 800 000 Kč. Kontakt:
774 306 306.
Využijte naší montáže – sleva 6% na DPH !
Zaměření, návrhy a kalkulace zdarma.
Přijďte si nezávazně prohlédnout vzorky do naší prodejny
v areálu firmy Lignosystem ve Čkyni za vlakovým nádražím.
www.lignointerier.cz
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
SBĚR A VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Areál autoservisu Hyundai u tiskáren OV media
železo hliník mosaz měď měděné netříděné
kabely elektromotory olověné akumulátory
pračky bojlery…
Ekologická likvidace autovraků - zdarma
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek
8:00 - 11:30
tel.: 777 608 661
12:00 - 16:30
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček:
15-18. týdnů cena 149-170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pátek 8. března 2013
Vimperk – u vlakového nádraží – v 15.20 hod
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks
ALLIANZ pojišťovna a. s.
Nabízíme výhodné pojištění majetku
- sleva až 30%
- výběr ze tří variant
- příznivé ceny
- každý rok bonus 5% za bezeškodní průběh
- asistenční služba
Bezlimitní cestovní pojištění
- pojištění léčebných výloh
- úrazové pojištění
- pojištění zavazadel
- pojištění odpovědnosti za škodu
- asistenční služba
- pojištění stornovacích poplatků
pojišťovací kancelář
Svornosti 86
385 01 Vimperk
tel.: 388 320 791, 602 103 353
Hledáte zaměstnání?
Jste osoba se zdravotním postižením?
Nabízíme Vám účast v projektu
Podporované zaměstnávání cílené
reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00216
Začátek projektu 1. 2. 2012, konec projektu 31. 10. 2013.
Oblast realizace: Písecko, Jindřichohradecko, Vimpersko.
Cílem projektu je posílit pracovní začlenění osob se zdravotním
postižením za využití metody podporované zaměstnávání. Po celou
dobu spolupráce je účastníkům poskytováno intenzivní poradenství a
podpora při vyhledávání, získávání a udržení zaměstnání.
V projektu bylo podpořeno celkem 61 účastníků, 22 účastníků již
získalo zaměstnání. Další zájemci mohou do projektu vstupovat!
Tento projekt realizuje MESADA, občanské sdružení za podpory
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory
3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.
Více informací o projektu získáte na www.mesada.eu nebo na
adresách organizace:
• Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek, tel: 382 222 246
• Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 384 321 513
• 1. máje 74, 385 01 Vimperk, tel: 388 411 718.
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2013
NOVÁ AKČNÍ NABÍDKA
AUTO JAMRA s.r.o. K.Weise 566 VIMPERK
tel.: 388 411 550 mobil: 734 736 029
www.autojamra.cz
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
KONCERTY
PROGRAM
2. 3. 2013 E!E / Nutno dodat / Rabies / Mimo realitu
6. 4. 2013 ROCKPÁRTY 7 Wohnout / Dirty Blondes / Stay Subway
27. 4. 2013 ROCK’n’ROLL SINNERS Music Fest 10th
Koffin Kats (USA) / Sour Bitch / Bombs From Heaven / Twisted Rod
18. 5. 2013 Pipes & Pints / MadCraft (FIN) / Criminal Colection
PLESOVÁ SEZÓNA
snídaně, ranní káva a čaj…
23. 3. 2013 Zahrádkářský ples 30. 3. 2013 IV. ples hotelu Zlatá hvězda
3. 5. 2013 Charitativní diskoples – DJs
otevřeno denně od 9.00 h.
polévka + hlavní jídlo + nápoj
polední menu jen za 77 Kč!
výběr ze 4–5 jídel od pondělí do pátku
Hotel Zlatá hvězda, 1. máje 103, Vimperk | telefon: 388 313 400, 602 323 297 | [email protected]
www.hotelzlatahvezda.cz
dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno!
Vimperské noviny 3/2013
[email protected] 388 402 264
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Elektrický vertikutátor
HVLA 1300-32, pro travní plochy do 350 m ,
šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových
prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení
p
jjednotlivěě
hloubkyy řezu: 5 stupňů/
2
1300 W
2.250,-
Benzinový kultivátor
Benzinová sekačka s pojezdem
HMH 36 G, pro travní plochy
do 200 m2, šířka záběru 34 cm, motor
GGP RSCT 100 OHV, 4-taktní/ 100 cm3,
ý
, kW/ 2,1
, PS
výkon
1,56
HB 51 R HW E, pro travní plochy do 1800 m2,
šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,
pohon zadních kol, elektrostart, nastavení
výšky střihu v 6-ti polohách, centrální
yp
60 – 90 mm, do vyprodání
zásob
5.490,- 7.990,-
s elektrostartem
4 funkce v 1 stroji
2,1 PS
3,4 PS
m
32 c
51 cm
Fóliovník
Premium
180 x 240 cm,
max. výška 197 cm,
stabilní kovový rám,
extra pevná průsvitná
fólie, 3 rolovací
okna a velké dveře,
jednoduchá montáž,
il. foto
od
5.490,-
3.990,-
Kovovýý zahradní
zah
hradn
dníí do
d
dome
domek
ome
mek
ek
bezúdržbový,
ový pozinkovaný plech
plech, antracitová barva
barva, jednoduchá montáž
montáž, vč
vč.
uzamykatelného kování, bez podlahy, rozměry jsou uvedeny včetně přesahů střechy
EXTRA SILNÁ
FÓLIE 180 g/ m2
vel. 1, š 210 x h 122 x v 180 cm, dveřní otvor š 86 x v 155 cm, 2,10 m3
5 % UV OCHRANA
Trávníkové hnojivo
EXPERT PLUS 10 kg
10 kg ≈ 330 m2, obsahuje
železo a hořčík
rolovací okna
Trávníkové
hnojivo
s odpuzujícím
účinkem proti
krtkům 2,5 kg
vel. 2, š 261 x h 182 x v 202 cm, dveřní otvor: š 105 x v 160 cm, 4,20 m3
vel. 3, š 321 x h 242 x v 212 cm, dveřní otvor: š 130 x v 160 cm, 7,77 m3
Mulčovací kůra 80 l
vhodné pro všechny
typy trávníků,
potlačuje výskyt
mechů
198,-
229,-
73,-
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň
Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
www.bauhaus.cz
13-03 Vimperk 182x254 BW.indd 1
Tato nabídka platí do 4. 4. 2013. Ceny jsou
uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství
jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
5.490,7.490,9.990,-
S tímto kupónem
získáte při nákupu
nad 400,- Kč
50 l zahradnického
substrátu
jako
dárek
ZDARMA!
Platnost
kupónu
do 4. 4. 2013
18.02.13 12:39
Vimperské noviny 3/2013 tel. 388 402 [email protected]
Oční centrum MUDr. Pilečkové
Nabízí:
• kompletní vyšetření očním lékařem • vyšetření refrakce (dioptrií) optometristou
• aplikace a prodej kontaktních čoček • zhotovení dioptrických brýlí • servis , opravy, čištění brýlí
• prodej slunečních brýlí a doplňků
Najdete nás na adrese:
Nad Stadionem 23 (budova polikliniky), Vimperk
• přízemí - bezbarierový přístup • možnost parkování
Telefon: optika 389 771 331, 730 150 064 • ordinace 389 771 355, 730 150 065
Provozní doba:
Optika:
Ordinace
Po 8:00-12:00 13:00-16:00
Sudý týden út 8:00-12:00
út 8:00-12:00 13:00-17:00
pá 8:00-12:00
st 8:00-12:00 13:00-15:00
Lichý týden út 8:00-12:00
čt 8:00-12:00 13:00-16:00
st 8:00-12:00
pá8:00-12:00 13:00-16:00
Vyšetření optometristou: čt 8:00-12:00 (případně dle dohody)
Těšíme se na Vaši návštěvu
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2013
Kdo jsme…?




přední výrobce vysílací a měřící techniky ve světě,
v roce 2013 oslavíme 80 let existence, již více jak 10 let působíme ve Vimperku v Jižních Čechách,
obrat koncernu v obch. roce 2010/2011 je 1.6 miliardy Euro, celosvětově přes 8000 zaměstnanců,
našimi předními zákazníky jsou přední světové i české firmy z oblasti radiokomunikací a telekomunikací.
Koho hledáme…?
Co budete dělat…?

ELEKTROINŽENÝRY (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
Po nástupu budete zaškolení dle adaptačního plánu napříč firmou (na každém oddělení se seznámíte
s technologiemi).
A pak…?








budete zajišťovat hladký průběh výroby jednotlivých produktů ve svěřené oblasti,
řešit technické problémy na vyráběných přístrojích,
stanovovat postupy pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů,
navrhovat testovací adaptéry,
programovat měřící systémy,
pracovat na projektech a prezentovat výsledky své práce,
transferovat výrobu nových produktů ze sesterských společností v Německu,
pečovat o stávající produkty.
Požadujeme:





ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru,
dobrá znalost NJ popř. AJ (schopnost domluvit se v cizím jazyce),
zodpovědnost, rozhodnost, samostatnost,
dobré organizační, komunikační a prezentační dovednosti,
řidičský průkaz a ochotu jezdit do zahraničí na služební cesty.
Nabízíme:








perspektivní a zajímavou práci u silné zahraniční společnosti,
mladý kolektiv,
nástupní mzda: 23.000,- Kč až 28.000,-Kč (dle praxe a znalostí)+ variabilní složky,
možnost zaškolení až 12 měsíců v Německu u sesterských společností,
příležitost osobního a profesního růstu, pravidelné odborné vzdělávání,
jazykové kurzy
5dnů dovolené navíc, příspěvek na dopravu, stravné, penzijní připojištění,
podpora při zajištění ubytování
STIPENDIJNÍ PROGRAM
Firma Rohde & Schwarz, závod Vimperk s.r.o. dlouhou dobu spolupracuje jak se středními, tak i s vysokými školami. Důvodem
této spolupráce je získávání kvalifikovaných pracovníků, kteří se s novými technologiemi setkávají již v průběhu vzdělávání.
V současné době podporujeme studenty VŠ elektro a absolventy SŠ, kteří chtějí studovat elektrotechnickou VŠ,
prostřednictvím stipendia.
Více informací na www.vimperk.rohde-schwarz.com
Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš životopis spolu s motivačním dopisem v NJ nebo AJ, proč byste byli přínosem pro naši
firmu.
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.▪ Personální oddělení
Špidrova 49 ▪ Vimperk ▪ 385 01 ▪ email: [email protected] ▪ tel.: 388 452 313
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, R. Lešková, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, pí Lešková • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 1. 3. 2013 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Hledá se jméno - Město Vimperk