Výroční zpráva 2012
Obsah
ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 3
O ENDOKRINOLOGICKÉM ÚSTAVU ............................................................................................................... 4
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ................................................................................................................................... 5
UDĚLENÉ CENY ................................................................................................................................................ 12
ZÍSKANÉ VĚDECKÉ HODNOSTI A KVALIFIKACE ..................................................................................... 13
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH ........................................................................................... 13
ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SPOLEČNOSTECH, KOMISÍCH A RADÁCH ................................................. 14
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ...................................................................................................................... 15
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ............................................................................................................................... 15
LÉČEBNÁ PÉČE ................................................................................................................................................. 19
VĚDA A VÝZKUM ............................................................................................................................................. 21
SPOLUPRÁCE ..................................................................................................................................................... 30
VÝUKOVÁ ČINNOST ........................................................................................................................................ 30
CELKOVÁ PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ AKTIVITA V ROCE 2012 ...................................................... 33
2
Úvod
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostává Výroční zpráva Endokrinologického ústavu za rok 2012, která podává
obrázek o tom, jaký byl uplynulý rok - co jsme řešili, s jakými překážkami jsme se museli vypořádat a
jakých úspěchů jsme přes všechny tyto překážky dokázali dosáhnout.
Chtěla bych moc poděkovat všem pracovníkům ústavu, kteří s obrovským nasazením připravovali
laboratorní komplement na akreditační řízení. Věřím, že jejich nezměrné úsilí bude završeno
úspěchem. Děkuji lékařům a sestrám za jejich nasazení při léčbě stále rostoucího počtu pacientů
přicházejících z celé republiky. Můj dík patří i laboratořím, které se musely i přes akreditační přípravy
vypořádat s obrovským tokem vzorků. Děkuji i všem výzkumným pracovníkům, kteří pátrají po
příčinách endokrinopatií a snaží se nalézat vhodné diagnostické a léčebné nástroje, s cílem pomoci
pacientům na celém světě, a kteří v této době, která není vědě a výzkumu příliš nakloněna, neustále
bojují s nepřízní osudu, s neutuchajícím optimismem vstupují do grantových soutěží, přitom stihnou
publikovat v prestižních časopisech a zavádět nové sofistikované metody. Dík samozřejmě patří i
pracovníkům, kteří se starají o naše zázemí, tzn. ekonomicko-technickému a organizačně-správnímu
oddělení. Jistě by si všichni za své mnohdy mimořádné aktivity zasloužili lepší finanční ohodnocení,
kterého se jim bohužel v minulém roce z ekonomických důvodů nedostalo.
Příjmy instituce se totiž neustále snižují, a to zejména díky restrikci bodového hodnocení ze strany
zdravotních pojišťoven a neustále se snižujícím dotacím na výzkum. Naší instituci chyběla po mnoho
let jakákoliv institucionální podpora, až v roce 2012 jsme po dlouhých 7 letech obdrželi alespoň 2 mil.
Kč, které jsme využili zejména na podporu mezd výzkumných pracovníků. V roce 2012 jsme i z hlediska
financování upřednostnili akreditační proces - úspěšná akreditace je totiž nezbytným předpokladem
pro navýšení hodnoty bodu za laboratorní komplement. Využili jsme také jedinečné možnosti
evropských fondů pro investice do budoucnosti – podařilo se vysoutěžit nákup dvou přístrojů, které
zvýší naši konkurenceschopnost v oblasti výzkumu i diagnostiky. Tyto přístroje by měla z 80 %
refundovat EU ve 2. čtvrtletí roku 2013.
Vedle ekonomických existencionálních starostí jsme v průběhu roku 2012 řešili i naše plánované
sloučení s Institutem klinické a experimentální mediciny (IKEM), které podporuje v rámci úsporných
opatření Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Rok 2012 byl opravdu rušný, plný překvapení a ne zrovna optimistických zpráv. Přesto mě tato výroční
zpráva naplňuje optimismem – právě těžká doba prověří, zda instituce je kvalitní a životaschopná, a
to jsme myslím ukázali.
Děkuji ještě jednou všem, kteří jste na tom měli svůj podíl.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.,
ředitelka Endokrinologického ústavu
3
O Endokrinologickém ústavu
Adresa
Endokrinologický ústav
Národní 8
PRAHA 1, 116 94
Česká republika
tel: +420 224 905 111
fax: +420 224 905 325
IČO: 00023761
DIČ: CZ00023761
email: [email protected]
internetové stránky: www.endo.cz
Statut
Endokrinologický ústav je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva
zdravotnictví České republiky.
Hlavní činnost
Základním posláním Endokrinologického ústavu je vysoce specializovaná preventivní, diagnostická,
léčebná a vědeckovýzkumná činnost v oblasti endokrinologie a s ní souvisejících metabolických
poruch a v oborech endokrinologii doplňujících (jako je např. klinická biochemie, klinická imunologie,
pediatrie, onkologie hormonálně dependentních tkání, molekulární genetika endokrinopatií,
antropologie, klinická psychologie aj.)
Endokrinologický ústav je ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. Srpna 2008
výzkumnou organizací – provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod,
podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat
jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikování.
4
Organizační schéma
5
Vrcholové vedení


Ředitelka : Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Zástupce ředitele: Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Kolégium ředitelky











Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Bc. Martin Kodl
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
MUDr. Milan Šimon
Mgr. Josef Včelák
Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Oddělení klinické endokrinologie
Vedoucí oddělení: MUDr. Marcela Dvořáková, Ph.D.
Oddělení klinické endokrinologie v rámci EÚ poskytuje komplexní diagnosticko-terapeutickou
základnu pro onemocnění žláz s vnitřní sekrecí včetně diabetu a osteopatie. Ročně projde
ambulancemi ústavu na 45 000 pacientů. Zaměřuje se především na onemocnění štítné žlázy jak u
dospělých, tak u dětí, řeší komplexně problematiku endokrinopatií s velkou převahou tyreopatií díky
zázemí laboratorních hormonálních vyšetření, cíleného ultrazvukového vyšetření a diagnostické
aspirační biopsie štítné žlázy tenkou jehlou, nyní i ultrazvukového vyšetření kostní denzity.
Diagnosticko – terapeutická činnost oddělení je zaměřena též na dětské pacienty, u kterých řeší
široké spektrum endokrinopatií v dětském věku se zaměřením na poruchy růstu a vývoje. Již 15 let je
na Endokrinologickém ústavu Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dětí a na ně navazující
Centrum pro léčbu růstovým hormonem u dospělých. Existence těchto 2 center je jedinečná v České
republice svým kontinuálním navazováním péče o pacienty, kteří přecházejí z dětského do dospělého
věku a zůstávají na jednom pracovišti.
Činnost oddělení klinické endokrinologie zajišťuje 48 lékařů, většina z nich je atestována v oboru
endokrinologie, či endokrinologie a diabetologie, a 23 zdravotních sester.
Konziliární a superkonziliární činnost je poskytována pracovníky ústavu na několika tuzemských
pracovištích. Např. v Ústavu pro péči o matku a dítě (P.Kalousková), v nemocnici Na Homolce (M.
Dvořáková).
6
Oddělení funkční diagnostiky
Vedoucí oddělení: MUDr. Soňa Stanická, Ph.D.
Oddělení funkční diagnostiky je specializované pracoviště, na kterém se v současnosti soustřeďují a
provádějí následující činnosti:






funkční diagnostické testy v oborech endokrinologie a diabetologie u dospělých a dětí v rámci
léčebné a diagnostické péče i v rámci výzkumných projektů
zátěžové testovaní endokrinního systému a metabolizmu v rámci grantových úkolů (IGA,
GAČR, mezinárodní projekty)
klinicko-farmakologické studie
léčebné výkony v rámci endokrinologie např. i.v. aplikace pulsní léčby glukokortikoidů u
endokrinní orbitopatie
edukace osob před funkčním testem, dále edukace diabetiků v oblasti režimové léčby
péče o náhlé příhody vzniklé během návštěv pacientů na ambulancích
Pracoviště má vyškolený lékařský tak i sesterský tým a je vybaveno moderní zdravotnickou technikou,
která umožňuje provádět i vysoce specializovaná vyšetření jako jsou např. euglykemický clamp a
mikrodialýza tukové tkáně.
Na oddělení pracuje 1 profesor, Ph.D. mají 2 lékaři, 3 lékaři mají atestaci z endokrinologie, 1 lékař má
atestaci z diabetologie, 1 lékař má atestaci z Interny I. stupně, 1 lékař má atestaci z interny I. a II.
stupně, 1. lékař má atestaci z pediatrie, 2 lékaři jsou v předatestační přípravě.
Oddělení obezitologie
Vedoucí oddělení: doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
Oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou především těžších stupňů obezity u dospělých i dětí.
Součástí diagnostiky obezity je možnost:






stanovení obsahu tukové tkáně v těle
stanovení rozložení tuku (převážně v oblasti břicha nebo v oblasti hýždí)
hodnocení záznamů příjmu potravy počítačem a doporučení správné skladby potravy pro
konkrétního pacienta
vyšetřování jídelního chování pomocí validizovaných dotazníků
vyšetření energetického výdeje metodou nepřímé kalorimetrie, a tedy stanovení energetické
úspornosti a schopnosti spalování tuků
na ostatních odděleních ústavu se provádí široké spektrum hormonálních a molekulárně
genetických vyšetření
V rámci léčby obezity jsou používány všechny v současné době dostupné metody léčby obezity, tedy
kombinace diety, kontrolované fyzické aktivity a změny chování, doplněné farmakoterapií, popřípadě
chirurgickou léčbou (bariatrická chirurgie) ve spolupráci s pracovištěm specializovaným na
bariatrickou chirurgii (OB klinika, Praha). Na práci oddělení se podílejí nutriční terapeutky, které v
rámci svých konzultací informují pacienty, jak aplikovat zásady správné výživy do jejich jídelníčků.
Psycholog provádí individuální konzultace u indikovaných pacientů a vyšetření před výkony
bariatrické chirurgie. Oddělení má kontakt s odborníky dalších specializací, nutných k léčbě obézních
pacientů (kromě chirurgie i ortopedie, gynekologie, kožní, psychiatrie atd).
Na oddělení pracují 1 profesor, 2 docenti, PhD nebo CSc má 7 pracovníků odd. 3 pracovníci mají
atestaci z endokrinologie, 1 lékař je v předatestační přípravě. 2 pracovníci mají atestaci z Interny I., 2
pracovníci mají atestaci z interny I. a II. stupně.
7
Laboratorní komplement (LK-EÚ)
Laboratorní komplement poskytuje služby v oblasti laboratorní diagnostiky a konzultační služby
lékařům Endokrinologického ústavu a dalším ambulantním specialistům, lůžkovým zdravotnickým
zařízením, případně praktickým lékařům. Jako součást výzkumného zařízení se podílí na řešení
výzkumných úkolů jak Endokrinologického ústavu, tak spolupracujících výzkumných pracovišť.
Laboratoře se účastní Systému externí kontroly kvality (SEKK, EMQN, EQA) a mají vypracovaný vlastní
systém interní kontroly kvality.
Laboratorní komplement poskytuje služby mimo léčebnou péči neindikované lékařem pro klienty –
samoplátce. Ceník dostupných vyšetření a podmínky pro objednání služeb je uveden na webu
http://web2.endo.cz/cz/index.php/laboratorni-vykony/cenik/
Funkční struktura LK-EÚ
8
AKREDITACE:
Na počátku roku 2012 byl Laboratorní komplement
Endokrinologického ústavu podroben přezkoumání
kvality poskytovaných služeb Národním akreditačním
střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP a získal
Osvědčení o splnění podmínek Auditu 1.
V návaznosti na získané osvědčení Laboratorní
komplement pokračuje v urychlených přípravách
k akreditaci podle ČSN EN ISO 15189:2007 u Českého
Institutu pro Akreditaci. V prosinci 2012 jsme se
oficiálně přihlásili k akreditačnímu řízení.
Oddělení klinické biochemie
Vedoucí oddělení: Ing. Petra Hoskovcová
Oddělení klinické biochemie (OKB) provádí laboratorní vyšetření v oblasti klinické biochemie a
speciální imunoanalýzy včetně radioimunoanalýzy, se specializací na tyreoidální diagnostiku, kostní
metabolismus, diabetes mellitus a vyšetření poruch růstu. Celkem se na oddělení provádí 66 typů
vyšetření. Tato vyšetření jsou prováděna pro lékaře Endokrinologického ústavu, externí žadatele,
samoplátce i žadatele v rámci grantových úkolů řešených v Endokrinologickém ústavu.
Oddělení klinické biochemie zahrnuje dále příjmovou laboratoř, která pro všechna laboratorní
oddělení ústavu zajišťuje centrální příjem biologického materiálu.
Na oddělení je celkem 11 zaměstnanců: z toho 3 VŠ (vedoucí oddělení, manažer kvality, bioanalytik) a
8 laborantů.
Oddělení molekulární endokrinologie
Vedoucí oddělení: Mgr. Josef Včelák
Oddělení molekulární endokrinologie (OME) se zabývá studiem patogenetických příčin endokrinních
a metabolických chorob a endokrinních nádorů na molekulární a zejména molekulárně genetické
úrovni.


Řeší vybrané otázky hormonálních a neurohumorálních regulací nejen na úrovni celého
organismu, ale i na úrovni orgánové a celulární.
Zavádí nové molekulárně genetické laboratorní metody, zaměřené na problematiku
endokrinních a metabolických onemocnění a endokrinních nádorů.
9



Sleduje nové markery a klinicko-diagnostické parametry endokrinních a metabolických
chorob a zavádí jejich metody stanovení, zejména pro potřeby výzkumu v oblasti
diabetologie, obezitologie a neuroendokrinních regulací.
Provádí molekulárně genetická diagnostická vyšetření klientů EÚ i klientů mimoústavních,
vede příslušné záznamy a podklady pro vyúčtování zdravotním pojišťovnám.
Provádí výzkumné práce podle specifikací přijatých grantových návrhů, vede dokumentaci
výsledků výzkumných prací, publikuje výsledky a vyhotovuje průběžné a závěrečné zprávy o
výzkumných úkolech.
Odd. molekulární endokrinologie je vybavené veškerou nezbytnou technikou pro molekulárně
genetickou diagnostiku, se zavedeným systémem jakosti dle ČSN EN ISO 15189.2007 (splňující tím
podmínky Zákona 373/2011 O specifických zdravotních službách). Toto oddělení má mimo rutinní
diagnostiky rozsáhlou výzkumnou činnost. Podílí se na řešení řady projektů Endokrinologického
ústavu a samo řeší také řadu vlastních výzkumných grantů souvisejících s diabetem 2. typu,
gestačním diabetem, obezitou, syndromem polycystických ovárií, bariatrickou chirurgií a nově
Alzheimerovou nemocí. Více jak 20 let se věnuje výzkumu nádorů štítné žlázy. Rutinně provádí
sekvenaci RET proto-onkogenu u medulárního karcinomu štítné žlázy, mnohočetné endokrinní
neoplázie typu 2, feochromocytomu a Hirschsprungovy choroby. Aktuálně zavádí molekulárně
genetickou diagnostiku monogenní obezity a mnohočetné endokrinní neoplázie typu 1.
Na oddělení pracuje devět vysokoškolských pracovníků, z toho pět s atestací z “Laboratorních
vyšetřovacích metod v lékařské genetice”, a dvě laborantky.
Vedle výzkumu a rutinního diagnostického servisu se pracovníci oddělení věnují i pedagogické
činnosti. Školí se zde postgraduální studenti, kteří se významnou měrou podílejí na řešení grantových
úkolů. Studenti vysokých škol zejména s přírodovědným zaměřením zde pracují na svých
diplomových pracích. Pravidelně zde probíhá také postgraduální školení v rámci subkatedry
endokrinologie.
Přístrojové vybavení OME:
Sekvenátor nové generace MiSeq (f. Illumina), 8-kapilární sekvenátor CEQ 8000 (f. Beckman Coulter),
automatický izolátor DNA QuickGene – 610 L (f. FujiFilm), RealTime PCR LC 480 (f. Roche), 5
termocyclerů, vertikální i horizontální elektroforézy, laminární box, řada homogenizátorů na izolace z
tkání, centrifugy a dostatečné skladovací kapacity (-80°C) pro DNA banky, vzorky tkání a krevní
vzorky. Součástí je rozsáhlé softwarové vybavení pro provádění analýz výsledků získaných z těchto
přístrojů (programy DNAStar, OncoMD, IGV, Elastic GB atd.) a zároveň personální zkušenosti s jeho
použitím a statistickou interpretací získaných dat (programy NCSS, Statistica, Phase atd.). Pracoviště
má zavedenou spolupráci s pracovišti AV ČR (BTÚ, ÚMG), kde využívá jejich přístrojové vybavení na
čipové technologie a array.
Pracoviště je dále vybaveno veškerou instrumentací a zkušeným personálem pro ELISA/RIA metody
nezbytné pro přesnou fenotypizaci probandů nad rámec běžných klinicko-biochemických metod.
Součástí je Bioplex 200 (f. Bio-Rad) pro multiplexové ELISA stanovení.
Oddělení steroidů a proteofaktorů
Vedoucí oddělení: RNDr. Marie Bičíková
Oddělení steroidů a proteofaktorů (OSP) vzniklo sloučením původního Oddělení steroidních hormonů
a části bývalých Oddělení proteohormonů a biofaktorů a části laboratoře současného Oddělení
molekulární endokrinologie.
10
Náplň oddělení tvoří výzkum realizovaný grantovými projekty, speciální lékařská péče a pre- i
postgraduální výuka. Charakteristickým znakem je mezioborový výzkum umožněný širokou
spoluprací s partnerskými pracovišti jako spoluřešiteli grantových projektů.
OSP poskytuje služby lékařům Endokrinologického ústavu a dalším ambulantním specialistům z celé
republiky. Laboratoř je součástí laboratorního komplementu ústavu. Laboratoř provádí stanovení
všech hlavních steroidních hormonů kromě estriolu, dalších klinicky významných steroidních
metabolitů a prekurzorů biosyntetických drah, vybraných fytoestrogenů, gonadotropinů,
transportních bílkovin, katecholaminů a jejich metabolitů, vybraných proteohormonů a peptidů.
Řada metod stanovení méně běžných steroidních metabolitů a fytoestrogenů byla vyvinuta na
pracovišti a jinde v ČR se neprovádí. Vedle imunoanalýzy, především pak radioimunoanalýzy, využívá
laboratoř vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) jako separačního kroku a kombinace
plynové (a od roku 2012 i kapalinové) chromatografie s hmotovou spektrometrií (GCMS , LCMS).
Laboratoř se účastní Systému externí kontroly kvality a má vypracovaný vlastní systém interní
kontroly kvality a v současnosti probíhá její akreditace u ČIA.
Ambulantní lékařskou činnost Oddělení zajišťují v současnosti čtyři lékaři, zapojení také do klinického
výzkumu. Vedle léčebné péče zahrnující endokrinologii a příbuzné obory, hlavní oblasti výzkumu i
klinické činnosti se zaměřují na poruchy funkce nadledvin, gonád, mužské i ženské reprodukce,
neuropsychiatrická onemocněními a související choroby.
Výuka: Lékaři a vysokoškoláci OSP se podílejí na výuce v rámci předatestační přípravy kandidátů
endokrinologie. Zaměstnanci Oddělení (prof. Stárka, prof. Hampl, doc. R. Kančeva a doc. Bílek)
přednášejí na lékařských a přírodovědných fakultách (viz zvláštní bod).
Výzkum: V roce 2012 byli vysokoškoláci Oddělení odpovědnými řešiteli celkem sedmi grantových
projektů a spoluřešiteli dalších tří Interní grantové agentury MZ ČR. Hlavními výzkumnými tématy
byly úloha steroidů a dalších hormonů u závažných neuropsychiatrických chorob (schizofrenie a
příbuzná psychiatrická onemocnění, roztroušená skleróza, hydrocefalus), celkem 4 projekty speciální
otázky ženské i mužské reprodukce (3 projekty), vztah steroidů a obezity (1 projekt), využití nových
laboratorních přístupů v diferenciální diagnostice neuroendokrinních tumorů se zaměřením na
medulární karcinom štítné žlázy a feochromocytom (1 projekt) a nové možnosti využití stanovení
neurosteroidních konjugátů a dalších kyselých metabolitů v tělních tekutinách v klinické diagnostice
endokrinopatií (1 projekt).
Oddělení OSP má celkem 23 zaměstnanců, z toho jsou 4 osoby v postgraduální přípravě, 3 osoby mají
titul profesor, 2 osoby mají titul docent, 3 osoby mají titul DrSc., 6 osob má titul Ph.D. (nebo CSc.) 4
lékaři a 10 zdravotnických pracovníků, 4 osoby jsou před ukončením studia zdravotnického
pracovníka
Oddělení klinické imunoendokrinologie
Vedoucí oddělení: Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.
Oddělení klinické imunoendokrinologie se zabývá lékařskou diagnostickou činností v oborech klinická
imunologie a alergologie a endokrinologie (odbornost 207, 104) a v rámci laboratorního
komplementu poskytuje laboratorní diagnostiku v oboru lékařské imunologie (odbornost 813).
Oddělení nabízí celkem 28 typů vyšetření, zaměřených především na problémy humorální imunity,
hodnocení autoprotilátek u tyreopatií, autoimunitního polyglandulárního syndromu II a III. typu,
stanovení koncentrace imunoglobulinů a vyšetření protilátek pomocí nepřímé imunofluorescence.
Na oddělení klinické imunoendokrinologie pracuje 10 zaměstnanců, z toho jsou 3 VŠ (vedoucí
oddělení – lékař, bioanalytik v oboru Vyšetřovací metody v alergologii a klinické imunologii a
Odborný pracovník v laboratorních metodách), 5 laborantek a 2 pracovnice pro výzkum a vývoj. 3
11
laborantky mají atestaci z oboru imunologie, 1 laborantka má atestaci z oboru hematologie a krevní
transfuze a 1 laborantka pracuje bez odborného dohledu.
Nedílnou součástí práce oddělení je také výuka a to především v oboru klinické imunoendokrinologie
pro postgraduální lékaře – atestanty v oborech endokrinologie, diabetologie a obezitologie. Vedoucí
oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. přednášel obor imunologie na 1. LF UK, kde vyučoval a zkoušel
jak české tak zahraniční studenty. MUDr. Pavlína Hrdá v r. 2012 také vyučovala obor imunologie na 1.
LF UK. Dále se oba jmenovaní účastnili výuky lékařů v postgraduálním předatestačním studiu pro
endokrinologii, diabetologii a obezitologii v rámci kurzů IPVZ.
Jednou z dalších oblastí činnosti je výzkum. Na oddělení se v současnosti řeší dva grantové projekty
IGA . Vedoucí oddělení prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc. se účastní jako spoluřešitel na grantu IGA MZ ČR
hlavního řešitele prof. MUDr. J. Astla, CSc., s názvem „Vztah infekce Helicobacter pylori a
gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi orofaryngeálních a laryngálních nádorů“. Na tomto
grantu spolupracuje Endokrinologický ústav s Fakultní nemocnicí v Motole a s 1. Lékařskou fakultou
UK. Dále se na oddělení řeší grant s názvem „Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci
patogenních cirkulujících imunitních komplexů u IgA nefropatie a Henoch Schoenleinovy purpury“,
kde je hlavním řešitelem doc. MUDr. et Mgr. M. Raška, PhD. z Univerzity Palackého v Olomouci.
Oddělení klinické imunoendokrinologie spolupracuje také s jinými pracovišti v ČR, např. s 1. LF UK a
VFN Praha - Ústavem imunologie a mikrobiologie, 3. interní klinikou a Stomatologickou klinikou, dále
s Lékařskou fakultou UK Plzeň, s Ústavem imunologie 2. LF UK Praha, s Klinikou otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a s Ústavem imunologie LF v Olomouci. Ze zahraničních
pracovišť oddělení spolupracuje s University of Alabama at Birmingham (krátce také UAB) v
Birminghamu, s The University of Texas Southwestern Medical Center v Dallasu, s The University of
Illinois v Chicagu a s MELISA® Medica Foundation a Karolinska Institutet ve Stockholmu ve Švédsku.
Udělené ceny








Bendlová B. – uděleno čestné členství Česká endokrinologická společnost J.E Purkyně
Hainer V. a kol. - Cena Endokrinologické společnosti.ČLS a Cena předsednictva České
lékařské splečnosti JEP za knižní publikaci: Základy klinické obezitologie.
Hálková T. - Cena České a Slovenské endokrinologické společnosti (ČLS JEP a SLS) za nejlepší
poster: Halkova T. et al. Role polymorfismů genu XRCC1 v patogenezi papilárního karcinomu
štítné žlázy (PTC). XXXV. Endokrinologické dni, Bratislava
Hruškovičová H. - Cena Karla Šilinka za nejlepší seminární přednášku ve školním roce
2011/2012 „Neuroaktivní steroidy a závislosti“ ze dne 8.6.2012, Endokrinologický ústav,
Praha
Kubátová J. - „Award winners´ lecture“ – cena za poster a vyzvaná přednáška na 15th
International Congress on Hormonal Steroids and Hormones & Cancer, Kanazawa, Japonsko
Kunešová M., Hlavatý P. et al.- Cena European Association for Study of Obesity (EASO) za
nejlepší abstrakt přednášky prezentované na European Congress of Obesity (ECO) 2012
(Change of fatty acid composition of adipose triglycerides after low calorie diet and weight
maintenance. Diogenes project study group)
Oddělení obezitologie se od roku 2012 stalo jedním z prvních dvaceti EASO (European
Association for the Study of Obesity) Collaborating Centre for Obesity Management
Vaňková M. - Cena Karla Šilinka za nejlepší přednášku v kategorii mladých výzkumníků v roce
2011/2012; Syndrom polycystických ovárií - od kandidátních genů k expresním studiím;
30.3.2012, Endokrinologický ústav, Praha
12
Získané vědecké hodnosti a kvalifikace





Absolonová K. – dosáhla vědecké hodnosti Ph.D., absolvovala kurz Vedoucí laboratoře –
základní znalosti a dovednosti
Bendlová B. – byla jmenována docentkou (k 1. 4. 2012)
Srbová L. – složila atestaci z diabetologie
Odborné zdravotnické laboratorní metody -Akreditovaný kvalifikační kurz pro VŠ-nelékaře:
Sýkorová V., Václavíková E., Bradnová O., Hálková T., Absolonová K., Kazihnitková H.,
Richterová E., Šrámková M.
Oprávnění práce bez odborného dohledu: Velíková M., Kaasová A
Členství v odborných společnostech

Asociace českých frankofonních lékařů: Kvasničková H.

Česká endokrinologická společnost ČLS JEP: Hainer V., Bičíková M., Hampl R., Stárka L.,
Dušková M., Máčová L., Sosvorová L., Kubátová J., Kančeva R., Kancheva L., Bílek R., Holl M.,
Bendlová B., Sýkorová V., Václavíková E., Šterzl I., Zamrazil V. (člen výboru), Dvořáková M.
(člen výboru), Kalvachová B. (člen výboru), Vrbíková J. (člen výboru), Kvasničková H.,
Hruškovičová H., Kunešová M., Braunerová R., Kalousková P.

Česká diabetologická společnost ČLS JEP: Bendlová B., Kvasničková H.

Česká internistická společnost ČLS JEP: Vondra K., Kvasničková H., Braunerová R.

Česká lékařská komora v Praze 1: Vondra K., Šterzl I. (členové předsednictva), Kvasničková H.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP: Hainer V. (člen výboru), Braunerová R. (členka
revizní komise), Kalousková P., Hlavatý P., Raisová V., Marková, Wagenknecht M., Kunešová
M. (členka výboru), Bradnová O.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP – pediatrická sekce: Zamrazilová H., Aldhoon
Hainerová I. (členky výboru), Pařízková, Hainer V., Kunešová M. (členové poradní skupiny),
Pilcová R.

Česká obezitologická společnost ČLS JEP – psychologická sekce: Wagenknecht M.

Česká společnost alergologie a klinické imunologie: Šterzl I., Matucha P.

Fórum etických komisí: Vaňková M., Bičíková M.

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP: Bendlová B.

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP: Cirmanová V.

Společnost pro výživu: Kunešová M. (členka presidia), Marková V.

EASO – Obesity Prevention Task Force: Kunešová M.

EASO - Obesity Management Task Force: Hainer V.

European Association for the Study of Diabetes (EASD): Bendlová B., Vondra K., Vaňková M.,
Vejražková D., Bradnová O., Včelák J.

EASD – SGGD (Study Group for Genetics of diabetes): Bendlová B., Včelák J.

European Society of Endocrinology: Bendlová B. (nominace Českou endokrinologickou
společností jako velvyslance ČR pro skupinu Basic – Endocrinology), Hruškovičová H.
13

International Association for the Study of Obesity – Education and Management Task
Force: Kunešová M.

International Brain Research Organisation: Šterzl I.

International Union of Immunological Societies (IUIS): Society for Neuroscience USA: Šterzl
I.

Middle European Society for Paediatric Endocrinology, European Childhood Obesity Group:
Aldhoon-Hainerová I.
Členství v profesních společnostech, komisích a radách

Akademický sněm AV ČR: Šterzl I.

Akreditační komise pro obor endokrinologie a diabetologie: Dvořáková M.

GAČR, panel 301: Hampl R. (v r. 2012 místopředsedou)

Komise pro Ph.D. obhajoby na LF Plzeň: Vondra K.

Komise pro státní zkoušky z vnitř. lékařství – 2. LF UK, Motol: Vondra K.

Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně: Bendlová B.

Oborová komise 02 grantové agentury IGA MZ ČR: Hampl R. (v r. 2012 předsedou),
Kunešová M.

Oborová komise 05 grantové agentury IGA MZ ČR: Dvořáková M.

Oborová rada doktorského studijního programu LF v Plzni: Dvořáková M.

Oborová rada PDSB Antropologie PřF UK: Bendlová B.

Oborová rada PDSB Biochemie PřF UK: Bendlová B.

Oborová rada PDSB Experimentální chirurgie Karlovy Univerzity: Šterzl I.

Oborová rada PDSB Imunologie a mikrobiologie Masarykovy univerzity: Šterzl I.

Oborová rada PDSB Preventivní medicíny: Šterzl I.

Poradní skupina pro genetiku (při Asociaci zdravotních pojišťoven): Bendlová B.

Vědecká rada 1. a 3. lékařské fakulty UK: Hainer V.

Vědecká rada Institutu Danone CR : Hainer V.

Vědecká rada MZ ČR: Šterzl I.
Členství v redakčních radách

Aldhoon – Hainerová I.: členem redakční rady International Journal of Obesity

Bendlová B.: členkou redakční rady časopisu Experimental and Clinical Endocrinology and
Diabetes

Bílek R.: členem redakční rady časopisu Bioprospect (bulletin Biotechnologické společnosti
ČSVTS)

Čermáková I.: členkou redakční rady Bulletinu dětské endokrinologie, vydávaného firmou
IPSEN
14

Hainer V.: členem v redakčních radách Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa,
Endokrynol. Otyl. Gdansk, Praktický lékař, Obesity Facts

Hampl R.: členem redakční rady Hormone Molecular Biology Clinical Investigation

Hill M.: členem redakční rady časopisu Veterinární medicína, Guest Editor v časopisu Journal
of Steroid Biochemistry and Molecular Biology: for Special Issue Pregnancy and Steroids

Kunešová M.: členkou redakční rady časopisu Výživa a potraviny

Zamrazil V.: členem v redakční rady časopisu Interní medicína pro praxi

Žofková I.: členem redakční rady časopisu J Osteoporosis and Physical Activity a
Osteologického Bulletinu.
Vzdělávání zaměstnanců
Posilování konkurenceschopnosti ústavu prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich
osobním rozvoji v oblasti lidských zdrojů bylo vždy neopomenutelným cílem organizace.
V souvislosti s požadavky Vyhlášky 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb bylo celé řadě zaměstnanců umožněno příslušným studiem docílení statutu
zdravotnického pracovníka či pracovníka schopného práce bez odborného dohledu.
V rámci zavádění ČSN EN ISO 15189.2007 proběhla tato školení:

Školení pro interní auditory dle ISO 15189 (Systémy jakosti s.r.o.) - Mgr. Josef Včelák, Alena
Tošnarová

Účast na metrologických kurzech: Interní kalibrace měřidel (Systémy jakosti s.r.o.), Metrolog
ve zkušební a zdravotnické laboratoři (Systémy jakosti s.r.o.), Mezikalibrační kontroly měřidel
(metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.) (Systémy jakosti s.r.o.), GPP - Správná
pipetovací praxe (Mettler-Toledo, s.r.o.) - Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D. (správce měřidel)

Akreditovaný kvalifikační kurz - Odborné zdravotnické laboratorní metody: Mgr. Vlasta
Sýkorová, Ph.D., Mgr. Eliška Václavíková, Mgr. Olga Bradnová, Mgr. Tereza Hálková
V srpnu 2012 byl úspěšně ukončen projekt podpořený Evropským sociálním fondem v rámci OPPA,
během kterého po dobu 2 a půl let probíhala výuka anglického jazyka otevřená všem zaměstnancům
ústavu.
Hospodářská činnost
Rozpočet Endokrinologického ústavu byl zásadním způsobem ovlivněn zejména poklesem příjmů ze
zdravotních pojišťoven způsobený propadem hodnoty bodu laboratorního komplementu (pokles
příjmu o cca 9 mil. Kč). Značný vliv na výsledek hospodaření mělo i mnohaleté nešťastné omezení
ústavu v přístupu k institucionálním prostředkům (2005-2011), které je již překonáno. Přesto ústav
roce 2012 hospodařil bez zadlužení a půjček, veškeré náklady i závazky byly včas pokryty a uhrazeny z
vlastních prostředků a s přispěním institucionální podpory MZd pro rok 2012 ve výši 2 mil. Kč.
Maximální aktivity EÚ byly směrovány na získávání prostředků na financování výzkumných projektů a
na mandatorně vyžadovanou akreditaci laboratoří (ČIA). V rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost (OPPK) se podařilo pořídit dva přístroje, které významným způsobem zvyšují
konkurenceschopnost v oblasti výzkumu, a to z vlastních prostředků s tím, že dle pravidel financování
EU příslušných projektů budou tyto přístroje v průběhu druhého čtvrtletí roku 2013 uhrazeny z 80%
ze zdrojů OPPK, tj. ve výši 4 617 000 Kč.
15
Rozvaha k 31.12.2012
AKTIVA
stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2011
A. Stálá aktiva
11 853 565
9 780 607
Dlouhodobý nehmotný majetek
2 649 810
2 200 760
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
-2 166 250
-2 195 240
Dlouhodobý hmotný majetek
67 031 070
67 549 689
Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku
-55 728 490
-57 774 602
Dlouhodobý finanční majetek
0
0
Dlouhodobé pohledávky
0
0
B. Oběžná aktiva
35 171 845
45 076 481
Zásoby
4 885 668
3 603 563
Krátkodobé pohledávky
16 355 492
17 494 605
Opravné položky k pohledávkám
-2 898 596
-1 439 515
Krátkodobý finanční majetek
16 829 282
25 417 828
AKTIVA CELKEM
47 025 410
54 857 089
PASIVA
stav k 31.12.2012 stav k 31.12.2011
C. Vlastní kapitál
38 370 251
43 480 197
Jmění a upravující položky
17 366 238
15 242 205
Fondy
25 231 178
28 155 221
Výsledek hospodaření
-4 227 166
82 771
D. Cizí zdroje
8 655 160
11 376 891
Rezervy
0
0
Dlouhodobé závazky
0
0
Krátkodobé závazky
8 655 160
11 376 891
Bankovní úvěry a půjčky
0
0
PASIVA CELKEM
47 025 410
54 857 089
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
NÁZEV POLOŽKY
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Finanční náklady
Náklady celkem
Výnosy z prodeje služeb
Aktivace
Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC
stav k
31.12.2012
21 352 477
17 071 743
51 139 574
8 459
16 789 351
4 265 099
430 584
111 057 288
73 916 479
0
9 099 854
16 896
23 796 893
stav k
31.12.2011
23 101 968
15 685 487
53 543 307
7 896
14 276 156
4 303 967
533 088
111 451 869
76 750 388
0
13 264 583
269 275
21 250 393
16
a státních fondů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
Rezervní fond Endokrinologického ústavu
Celková bilance hospodaření za rok 2012
106 830 122
-4 227 166
0
-4 227 166
4 227 166
0
111 534 639
82 771
0
82 771
-
Úsporná opatření
Již v roce 2012 byly velmi důsledně zaváděny maximální úspory ve všech oblastech činnosti EÚ. Ve
sledovaném roce byla minimalizována údržba pronajatých prostor a došlo ke značným úsporám ve
mzdové oblasti (průměrný plat lékaře 34 061 Kč). Nebyly vyplaceny ani odměny pracovníkům za
vynikající vědecké výsledky a přínosy v oblasti úspěšného řešení projektů, ani za mimořádné práce a
aktivity v průběhu celého roku.
V roce 2013 by se měla promítnout následující úsporná opatření nastavená již v roce 2012 vypověděli jsme pronájem našich prostor v Národní 35 (předpokládaná úspora za nájem: 465 000 Kč,
energie: 60 000 Kč, internetové připojení: 60 000 Kč); optimalizovali jsme smlouvu s O2 (předp.
úspora 96 000 Kč); úspory za energie - plyn (cca 35 000 Kč); úspora na základě plánovaných
výběrových řízení na dodavatele služeb a materiálu cca 850 000 Kč.
Zejména předpokládáme zlepšení smluvních podmínek se zdravotními pojišťovnami, kdy by po
získání akreditace ČIA měla stoupnout hodnota bodu laboratorního komplementu – předp. zvýšení
příjmu o 4 mil. Kč.
Věříme, že se nám díky navrženým opatřením v roce 2013 podaří dosáhnout kladného
hospodářského výsledku. Uvědomujeme si, že máme odpovědnost vůči cca 150 000 pacientům z celé
republiky, závazky vědecko-výzkumné a pedagogické. Snažíme se reflektovat společenské důsledky
nárůstu endokrinních onemocnění, obezity, diabetu jak v léčbě, tak v našich výzkumných aktivitách.
Vždyť problematika endokrinních onemocnění, zejména neblahý vliv endokrinních disruptorů na
zdraví obyvatel, se dostává i mezi priority, které aktuálně vytyčuje Evropská unie.
Obrat Endokrinologického ústavu v milionech Kč
140
120
100
80
60
40
20
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
17
S ohledem na pokračující projevy finanční krize má úhrada zdravotní péče rámcově definovaná tzv.
úhradovou vyhláškou značně sestupnou tendenci, která se projevuje výrazně nižší úhradou za stejný
objem poskytnuté zdravotní péče.
Přehled financování výzkumu z institucionální podpory MZČR za rok 2012
Vědecko-výzkumné aktivity Endokrinologického ústavu představovaly vždy zhruba 30-40% jeho
celkové hospodářské činnosti. V uplynulých letech byl výzkum hrazen výhradně z grantových zdrojů.
Pro rok 2012 se podařilo získat Institucionální podporu od MZČR v celkové výši 2 mil Kč, která byla
využita zejména na mzdy vědeckých pracovníků, dále pak na provozní a režijní náklady spojené
s vědeckými aktivitami.
Položka
Osobní náklady
Skutečné náklady na institucionální
podporu (v tis. Kč)
1 400 000
Provozní náklady
400 000
Doplňkové (režijní) náklady
200 000
Celkem
2 000 000
18
Léčebná péče
Endokrinologický ústav je smluvním zdravotnickým zařízením všech zdravotních pojišťoven
působících v ČR. Úhrady zdravotních pojišťoven za zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního
pojištění v roce 2012 rámcově definovala vyhláška 425/2011 Sb.
Zcela majoritní podíl klientů Endokrinologického ústavu tvoří pojištěnci Všeobecné zdravotní
pojišťovny, ale za stejných smluvních podmínek poskytuje léčebnou péči i klientům všech ostatních
pojišťoven. Výjimkou je Vojenská zdravotní pojišťovna, která svým zamítavým stanoviskem nehradila
výkony obezitologické, antropologické a výkony klinického psychologa. (Od 1. ledna 2013 jsou tyto
výkony již u VoZP nasmlouvány.)
V databázi Endokrinologického ústavu je k 31.12.2012 155 056 pacientů, což představuje nárůst o cca
5 500 nových pacientů za rok. Následující tabulka popisuje trend v počtech unicitních pojištěnců
ošetřených v uplynulých letech.
19
Endokrinologický ústav poskytuje léčebnou a diagnostickou péči v 10 odbornostech:










Odb. 101 – interní lékařství
Odb. 103 – diabetologie
Odb. 104 – endokrinologie
Odb. 301 – pediatrie
Odb. 207 – alergologie a klinická imunologie
Odb. 904 – antropologie
Odb. 901 – klinická psychologie
Odb. 801 – laboratoř klinické biochemie
Odb. 813 – laboratoř alergologie a klinické imunologie
Odb. 816 – laboratoř molekulární genetiky
Počty vyšetření v klinických odbornostech v roce 2012
Odbornost
104 - endokrinologie
101 - interna
103 - diabetologie
901 - antropologie
904 - psychologie
301 - pediatrie
207 - imunologie
Klinika celkem
Počet ošetření
54 964
18 030
4 341
2 786
801
622
97
81 641
Počet léčených pacientů
30 672
13 157
1 294
1 838
177
574
79
47 791
Počty laboratorních výkonů v roce 2012
Obornost
801 – klinická biochemie
813 – alergologie a klinická imunologie
816 – molekulární genetika
Laboratoře celkem
Počet laboratorních výkonů
383 026
36 800
3 688
423 514
20
Endokrinologický ústav trvale usiluje o zvyšování kvality léčebné péče a s tím souvisejících
poskytovaných služeb. K 1.1.2012 byl upraven systém žurnální služby tak, aby byla zvýšena
dostupnost péče pro nové klienty ústavu. Čtyři ordinace byly vybaveny novým nábytkem. Byl pořízen
nový špičkový sonograf. V souvislosti s touto investicí je zvažována otázka specializovaných
ambulancí.
Vedoucím lékařem a zároveň odborným zástupcem Endokrinologického ústavu byl jmenován MUDr.
Milan Šimon. V dubnu 2012 Endokrinologický ústav podal žádost k přeregistraci zdravotnického
zařízení na Zdravotní a sociální odbor Magistrátu hlavního města Prahy. (Pozn.: přeregistrace získána
v březnu 2013)
Endokrinologický ústav podniká urychleně přípravné kroky vedoucí k akreditaci celé instituce.
Věda a výzkum
Endokrinologický ústav zajišťuje vrcholnou péči o pacienty s endokrinopatiemi a nemocné s
příbuznými chorobami a aplikovaný výzkum s prvky základního výzkumu v endokrinologii a
souvisejících oborech. Výzkumné aktivity Endokrinologického ústavu v minulém roce vycházely
z aktualizované koncepce výzkumu z května 2011, reagující na potřeby a výzvy zdravotnictví
v endokrinologii a v příbuzných lékařských oblastech. Výzkumný plán vycházel přitom z priorit
zdravotnického výzkumu v Evropské unii, formulovaných v Rámcových programech a konkretizovaný
v Rezortním plánu výzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR a z měnící se společenské poptávky. Po
věcné stránce šlo o následující hlavní tématické okruhy:

Molekulárně-biologický a molekulárně-genetický výzkum v endokrinologii a v příbuzných
oborech, zaměřený na nejzávažnější choroby
 Problematika steroidních hormonů a dalších biofaktorů a jejich souvislost s poruchami
nervového a imunitního systému a reprodukce
 Obezita a její dopady na zdravotní stav obyvatelstva
 Tradiční oblastí výzkumu, kde EÚ je na národní úrovni výlučným, a uznávaným nositelem
těchto aktivit, s prokázaným dopadem na zdravotnictví, je epidemiologický výzkum poruch
funkce štítné žlázy a s tím související problematika.
V současnosti vědecká a výzkumná činnost obnáší 31 % aktivit EÚ.
Počet řešených grantových projektů v uplynulých letech
21
Hlavní oblasti výzkumu
Oblast molekulární biologie a genetiky
Této problematice jsou věnované v současnosti tři projekty IGA MZ ČR, zaměřené na následující
otázky:






Studie molekulárně genetických příčin karcinomů štítné žlázy (medulární ca, papilární ca,
folikulární ca., mnohočetné endokrinní neoplázie) zahrnující zárodečné či sporadické mutace
vytypovaných onkogenů (RET, BRAF, RAS), polymorfismů kandidátních genů (RET, XRCC1),
doplněné epidemiologickými studiemi. Po metodické stránce výzkum obnášel průběžné
doplňování DNA banky včetně rodinných příslušníků nemocných a molekulárně-genetická
vyšetření vzorků včetně zavádění metodiky sekvenace pomocí sekvenátoru nové generace.
Výstupem jsou prioritní výsledky publikované v časopisech s vysokým IF.
Studie molekulárně genetických příčin gestačního diabetu a role genetické variability v jeho
patogenezi. Pokračovala kompletizace souborů gestačních diabetiček, pacientů s DM2,
potomků diabetiků a kontrolních jedinců včetně jejich komplexní charakterizace. U celého
souboru je genotypována řada genů účastných v sekreci a účinku inzulinu, v regulaci
energetické rovnováhy, v lipidovém metabolismu aj. Prezentována byla např. studie
dokumentující roli polymorfismů genu SHBG u diabetu 2. typu.
Studie molekulárně genetických příčin Alzheimerovy choroby (AD), jakožto jedné z
nejzávažnějších chorob seniorů s hrozivě stoupající incidencí. Podobně jako v předchozích
studiích výsledky ukázaly na další souvislosti mezi AD a molekulárně-genetickými znaky
diabetu 2.typu. V roce 2012 probíhala především intenzivní kompletizace souborů pacientů s
AD a odpovídajících kontrol. Byla provedena genotypizace kandidátních genů AD v běžné
populaci.
Problematika steroidních hormonů a dalších biofaktorů a jejich souvislost s poruchami
nervového a imunitního systému a reprodukce.
Úloze neurodegenerativních a neuropsychiatrických onemocnění byly věnovány 3 projekty
IGA MZ ČR. Navazovaly na úspěšně vyřešené granty v minulých letech, řešené ve spolupráci s
Psychiatrickým centrem v Praze, Neurochirurgickou klinikou Ústřední vojenské nemocnice a s
Všeobecnou fakultní nemocnicí.
o První z řešených otázek bylo, proč u některých pacientů s hydrocefalem se
zavedeným shuntem se po první úlevě v určité době vyvine demence
alzheimerovského typu. Analýzy mozkomíšního moku potvrdily klíčovou úlohu
glukokortikoidů v patogenezi onemocnění.
o Další projekt se týká úlohy imunoprotektivních a neuroprotektivních steroidů a
dalších hormonů při vzniku a rozvoji roztroušené sklerózy. Dosavadní výsledky
potvrzují význam změn poměru glukokortikoidů vs. imuno- a neuroprotektivních
derivátů dehydroepiandrosteronu u sledovaných nemocných. Nepochybně přispějí k
poznání příčin jedné z nejtěžších neurodegenerativních chorob .
o Stanovení steroidního metabolomu se ukázalo jako slibná cesta při studiu afektivních
a úzkostných poruch. Výzkum navazuje na výsledky úspešně ukončeného projektu
věnovanému úloze steroidů a dalších hormonů u schizofrenie.
Aktuálním otázkám mužské a ženské reprodukce jsou věnovány dva běžící projekty IGA MZ
ČR.
o První se zaměřuje na sexuální steroidy adrenálního původu a glukokortikoidy a jejich
vliv na menstruační cyklus žen včetně předčasného ovariálního selhání. Cílem je
využití výsledků ve funkčních testech.
22
o Druhý projekt se týká vlivu endokrinních disruptorů (ED) na mužskou
spermatogenezu, se zaměřením na otázky, jak ED ovlivňují steroidogenezu. Výzkum
probíhá ve spolupráci s Urologickou klinikou 3.LF a Centrem asistované reprodukce.
Po metodické stránce využívá originálních analýz steroidů a ED v semenné tekutině.
Obezita a její dopady na zdravotní stav obyvatelstva

Dva projekty byly věnovány problematice obezity adolescentů:
o Pomocí komplexní vícerozměrné analýzy anamnestických a perinatálních dat, údajů o
jídelních a pohybových zvyklostech, antropometrických, molekulárně-genetických,
biochemických, hormonálních, infekčních a behaviorálních faktorů rozsáhlého
souboru obézních a neobézních dospívajících ve věku od 14 do 17,9 byly získány
následující originální výsledky: 1. byly vytipovány rizikové faktory metabolického
syndromu včetně významu adiponektinu jako biomarkeru; bylo prokázáno riziko
infekce adenovirem Adv36 pro rozvoj obezity a nadváhy; byla zjištěna asociace
polymorfismů vybraných genů se vztahem k obezitě a byla zhodnocena úloha
vybraných nutrientů, zejména vápníku.
o V dalším projektu byly získány výsledky vlivu výživy na spektrum mastných kyselin v
séru u obézních adolescentů a u reprezentativního vzorku stejně starých jedinců a
vzájemných vztahů mezi spektrem mastných kyselin a polymorfizmy vybraných
kandidátních genů. Probíhá sledování změn biochemických parametrů a hladin
vybraných adipokinů během krátkodobého redukčního režimu a jejich vztahu k
metabolickému syndromu a vlivu krátkodobého redukčního režimu na metabolizmus
lipidů a jeho souvislost se zdravotními riziky.

V rámci mezinárodního projektu Monitorování nadváhy a obezity sedmiletých dětí byly
vyhodnoceny vztahy mezi hmotností dětí, obvodem pasu a dalšími antropometrickými
ukazateli s charakteristikami prostředí v rodině a ve škole u dětí v ČR. Česká populace
sedmiletých dětí byla rovněž vyhodnocena ve srovnání s dalšími evropskými účastníky
projektu (COSI Childhood Obesity Surveillance Initiative).

Na studium populace obézních diabetiků je zaměřena studie sledování dlouhodobého efektu
různých metod bariatrické léčby u obéznich diabetiček typu 2. Výzkum navazuje na
mezinarodniprojekt ESFD a využiva clampových technik, meal testů, biopsií tukové tkáně a
dalších, které probíhají na Odděleni funkčnich testů.

Speciální a nové téma představuje projekt úlohy 11beta-hydroxysteroidní dehydrogenázy u
obézních. Jako klíčový enzym steroidního metabolismu, jenž udržuje rovnováhu mezi
biologicky aktivními a neaktivnímu glukokortikoidy v tkáních (především ve svalu a v tukové
tkáni), představuje významný faktor rozvoje obezity a skýtá možnosti jejího ovlivnění.
Oblast proteomiky
Mezi tradiční problematiku ústavu patří výzkum neuroendokrinních tumorů se zaměřením na
medulární karcinom štítné žlázy a feochromocytom, rozvíjená ve spolupráci s III. Interní klinikou VFN
v Praze, a Klinikou nukleární medicíny FN v Praze – Motole. S cílem vytipovat vhodné biomarkery jsou
souběžně sledovány molekulárně-genetické ukazatele, vybrané metabolity a proteofaktory dřeně
nadledvin (chromogranin, metanefriny) a ukazatele funkce štítné žlázy.
23
Přehled laboratorních vyšetření provedených v rámci výzkumu v roce 2012
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV - molekulární genetika - výzkum
Typy analytů a příslušný počet analýz za rok 2012 provedených v
laboratoři molekulární genetiky
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Analyt
Izolace DNA
Izolace RNA
leptin RIA
PCR reakce klasická (exprese, genotypizace, RFLP)
PCR reakce - genotypizace BioMark
Sekvenace DNA
Sekvenování nové generace NGS
Exprese RNA čipy - whole-genome expression
Adiponektin (ELISA BioPlex)
Adipsin (ELISA BioPlex)
C-peptid (ELISA BioPlex)
Ghrelin (ELISA BioPlex)
GIP (ELISA BioPlex)
GLP-1 (ELISA BioPlex)
Glukagon (ELISA BioPlex)
Insulin (ELISA BioPlex)
Leptin (ELISA BioPlex)
PAI-1 (total) (ELISA BioPlex)
Resistin (ELISA BioPlex)
Visfatin (ELISA BioPlex)
Omentin
Chemerin
TNF1alfa
IL6
počet/2012
400
250
500
26 000
500 000
1400
32 Gb
112
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
5400
600
600
600
600
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV - klinická imunologie - výzkum
Typy analytů a příslušný počet analýz za rok 2012 provedených v laboratoři klinické imunologie
Pořadí
Analyt
1 anti-TG
2 anti-TPO
3 protilátky proti ledvině + glykosilace protilátek)
4 Cytokiny
metoda
počet/2012
ELISA
100
ELISA
100
nepřímá imunofluorescence
30
ELISA
80
24
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV - klinická biochemie - výzkum
Typy analytů a příslušný počet analýz za rok 2012 provedených v laboratoři GC-MS, steroidů a proteofaktorů
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Analyt
Pregnenolon (N)
Pregnenolon (K)
17-Hydroxypregnenolon (N)
17-Hydroxypregnenolon (K)
20α-Dihydropregnenolon (N)
20α-Dihydropregnenolon (K)
DHEA (N)
DHEA (K)
Androstendiol (N)
Androstendiol (K)
Progesteron
17-Hydroxyprogesteron (N)
20α-Dihydroprogesteron (N)
Androstendion
Testosteron (N)
5α-Dihydrotestosteron (N)
Estradiol (N)
Estradiol (K)
Estron (N)
Estron (K)
Estriol (N)
Estriol (K)
16α-Hydroxyestron (N)
5α-Dihydroprogesteron
Allopregnanolon (N)
Allopregnanolon (K)
Isopregnanolon (N)
Isopregnanolon (K)
5β-Dihydroprogesteron
Pregnanolon (N)
Pregnanolon (K)
Epipregnanolon (N)
Epipregnanolon (K)
5α,20αTetrahydroprogesteron (N)
5α-Pregnan-3α,20α-diol (N)
5α-Pregnan-3α,20α-diol (K)
5α-Pregnan-3β,20α-diol (N)
5α-Pregnan-3β,20α-diol (K)
5β,20αTetrahydroprogesteron (N)
5β-Pregnan-3α,20α-diol (N)
5β-Pregnan-3α,20α-diol (K)
5β-Pregnan-3β,20α-diol (K)
Androsteron (N)
Androsteron (K)
Epiandrosteron (N)
Metoda počet
/2012
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1082
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
Pořadí
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Analyt
Epiandrosteron (K)
Etiocholanolon (N)
Etiocholanolon (K)
Epietiocholanolon (N)
Epietiocholanolon (K)
5α-Androstan-3α,17β-diol (N)
5α-Androstan-3α,17β-diol (K)
5α-Androstan-3β,17β-diol (K)
5β-Androstan-3α,17β-diol (K)
16α-Hydroxypregnenolon (N)
16α-Hydroxy-DHEA (N)
16α-Hydroxy-DHEA (K)
16α-Hydroxyprogesteron (N)
16α-Hydroxyandrostendion (N)
7α-Hydroxy-DHEA (N)
7β-Hydroxy-DHEA (N)
5-Androsten-3β,7α,17β-triol (N)
5-Androsten-3β,7β,17β-triol (N)
Kortizol
Kortizon
17-Hydroxyprogesteron
17-Hydroxypregnenolon
17-Hydroxypregnenolonsulfát
Estradiol
Progesteron
Testosteron
DHT
Lutropin
Folitropin
SHBG
DHEA/S
7α-Hydroxy-DHEA
7β-Hydroxy-DHEA
7-Oxo-DHEA
16aOH DHEA
Homocystein
Metanefrin
Normetanefrin
Chromogranin
TSH
fT4, fT3
T4, T3
TBG
judurie (moč)
Alfa-amyláza
Metoda počet
/2012
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1082
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
300
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
GC-MS
1382
RIA
1656
RIA
227
RIA
750
RIA
1015
RIA
1015
RIA
779
RIA
600
RIA
881
RIA
117
IRMA
1104
IRMA
1104
IRMA
807
RIA
724
RIA
779
RIA
779
RIA
779
RIA
60
RIA
184
HPLC
68
HPLC
68
68
ECLIA
68
ECLIA
68
ECLIA
68
ECLIA
68
AS
68
IFCC
1254
U GC-MS, (N)=nekonjugovaný, (K)=konjugovaný (polární konjugáty, hlavně sulfáty a glukuronidy)
25
Projekty IGA MZ ČR – EÚ jako hlavní řešitelské pracoviště v roce 2012
Řešitel
Kód projektu
Název projektu
Bílek Radovan, Doc.
ing.,CSc.
NT/12336-4
Dušková Michaela,
MUDr., Ph.D.
Hlavatý Petr,
MUDr.
NT/12340-5
Sosvorová Lucie,
PharmDr.
Kubátová Jana, Mgr.
NT/12349-4
Máčová Ludmila, Mgr.,
PhD.
Vaňková Markéta,
RNDr., Ph.D.
Vejražková Daniela,
RNDr., Ph.D.
Kunešová Marie,
Doc. MUDr., CSc.
Zamrazilová Hana,
RNDr., Ph.D.
NT/13542-3
Chromogranin, metanefriny a thyreoidální faktory v
diferenciální diagnostice neuroendokrinních tumorů se
zaměřením na medulární karcinom štítné žlázy a
feochromocytom.
Extraovariální steroidní hormony v menstruačním cyklu
ženy
Výživa, obezita a metabolický syndrom u dětí a
dospívajících - vliv na metabolizmus lipidů a adipokinů,
změny při redukčním režimu
Hormonální ukazatele jako prediktory vývoje mentálních
změn u pacientů s hydrocefalem
Vliv vybraných endokrinních disruptorů na lidskou
spermatogenezi
Význam enzymu 11 beta HSD v lidské obezitě
Kančeva Radmila,
MUDr. CSc.
Stárka Luboslav,
Prof. MUDr. RNDr.,
DrSc.
Bendlová Běla,
Doc. RNDr., CSc.
NT/13814-4
NT/12342-5
NT/13369-4
NT/13543-4
NT/13544-4
NT/13735-4
NT/13792-4
NT/13890-4
NT/13901-4
Studium společných patogenetických faktorů Alzheimerovy
choroby a diabetes mellitus 2. typu
Role genetické variability v patogenezi diabetes mellitus 2.
typu a gestačního diabetu
Dlouhodobý efekt bariatrické léčby u obézních diabetiků
typu 2
Vlivy prostředí a individuálního chování ve vztahu k
abdominální obezitě a kardimetabolickým rizikovým
faktorům u českých adolescentů
Úloha neurosteroidů v etiopatogenezi roztroušené
sklerózy
Úloha neuroaktivních steroidů v etiopatogenezi afektivních
a úzkostných poruch
Studium genetických změn u nádorů štítné žlázy
26
Projekty IGA MZ ČR – EÚ jako spoluřešitelské pracoviště v roce 2012
Spoluřešitel
Kód projektu
Název projektu
Šterzl Ivan,
Prof. MUDr., CSc.
(hl. řešitel Astl J., Prof.
MUDr., DrSc.)
Hill Martin,
Ing. CSc.
(hl. řešitel Šimek P., RNDr.,
CSc.)
Stárka Luboslav,
Prof. MUDr. RNDr., DrSc.
(hl. řešitel Šimůnková K.,
MUDr., Ph.D.)
Hill Martin,
Ing. CSc.
(hl. řešitel Pařízek A., doc.
MUDr., CSc.)
Šterzl Ivan, Prof. MUDr.,
CSc.
(hl. řešitel Milan Raška, Doc.
MUDr. Mgr., Ph.D.),
S-NT 11523-6
Vztah infekce Helicobacter pylori a
gastroesophageálního reflexu k etiopatogenezi
orofaryngeálních a laryngálních nádorů oficiální název
S-NT 11513-5
Profilování neurosteroidních konjugátů a dalších
kyselých metabolitů v tělních tekutinách a jejich
perspektiva v klinické diagnostice oficiální název
S-NT 11277-6
Standardizace diagnostických přístupů
hypokortikalismu
S- NT 122115/2011
Predikce termínu pro ukončení těhotenství u žen se
závažnými jaterními chorobami. oficiální název
NT110815/2010,
Molekulární přístupy k eliminaci nebo inaktivaci
patogenních
cirkulujících imunitních komplexů u IgA nefropatie a
Henoch Schoenleinovy purpury.
Ostatní projekty řešené v EÚ v roce 2012
Řešitel
Projekt
Název projektu
Bendlová Běla,
Doc. RNDr., CSc.
OPPK
Včeláková Helena, Mgr.,
Ph.D.
Kunešová Marie,
Doc. MUDr., CSc.
Aldhoon Hainerová Irena,
MUDr., Ph.D.
OPPA
Pořízení přístrojového vybavení pro oblast molekulární
genetiky a metaboliky za účelem studia genetického
pozadí chorob
Pokročilé vzdělávání zaměstnanců v klinické a
molekulární endokrinologii
Monitorování obezity u sedmiletých dětí v ČR.
Vrbíková Jana,
Doc. MUDr., Ph.D.
ESFD
Václavíková Eliška, Mgr.
GAUK
Dušátková Lenka, Mgr.
GAUK
Pospíšilová Hana, MUDr.
GAUK
DANONE
DANONE
Vliv vybraných polymorfismů kandidátních genů
obezity a celkový energetický příjem a příjem
jednotlivých nutrientů a českých adolescentů
Effects of bariatric surgery on metabolic improvement
and remissionn of type 2 diabetes mellitus: in vivo and
in vitro studies
Studium genetických změn v RET proto-onkogenu u
pacientů s Hirschsprungovou chorobou
Studium polymorfismů kandidátních genů a jejich role
v patogenezi obezity u českých adolescentů.
Úloha dihydrotestosteronu v rozvoji metabolického
syndromu.
27
Projekt v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita
V srpnu 2012 byl v Endokrinologickém ústavu ukončen projekt Pokročilé vzdělávání zaměstnanců v
klinické a molekulární endokrinologii (CZ.2.17/1.1.00/32386) podpořený z Evropského sociálního
fondu a z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, prioritní osy 1 (Podpora
rozvoje znalostní ekonomiky). Projekt se soustředil na posilování vědeckých a odborných kapacit
pracovníků Endokrinologického ústavu, u kterých jsou nejnovější znalosti problematiky nutnou
podmínkou udržení a zlepšování kvality péče o pacienty a kvality služeb Endokrinologického ústavu.
Zkvalitnění praktických i teoretických znalostí zaměstnanců ústavu probíhal ve třech rovinách:



Studijní pobyty na zahraničních odborných institucích
Účast na odborných kongresech a kurzech pořádaných zahraničními odbornými společnostmi
Prohloubení odborných znalostí potřebných pro každodenní činnost (kurzy odborného
anglického jazyka a kurzy zaměřené na odborné zpracování klinicko-výzkumných dat)
Projekt probíhal po 30 měsíců. Zahájen byl 1. března 2010 a ukončen k 31. srpnu 2012. Realizace
projektu umožnila zaměstnancům Endokrinologického ústavu zkvalitnění a prohloubení jejich
praktických, teoretických a jazykových schopností, ale rovněž přispěla k navázání a prohloubení
spolupráce ústavu s tuzemskými i zahraničními partnery.
OPPA - zúčtování v monitorovacích
zprávách v roce 2012
Dotace Kč
Čerpání Kč
Zůstatek Kč
Evropský sociální fond 85%
1 574 090,19
1 574 090,19
0,00
Rozpočet hl.m. Prahy 15%
277 780,62
277 780,62
0,00
Celkové způsobilé náklady - podpora
OPPA
1 851 870,81
1 851 870,81
0,00
Zdroj prostředků
Počet podpořených osob celkem
82
Počet dlouhodobých zahraničních stáží
12
Počet zahraničních odborných vzdělávacích kurzů
7
Počet výjezdů na zahraniční konference (vždy spojeno s aktivní účastí)
74
Počet inovativních produktů projektu
11
-
Z toho kurzy odborného anglického jazyka
3
-
Z toho statistických kurzů
8
Projekt v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
Od 1. září 2012 je v Endokrinologickém ústavu realizován projekt s názvem Přístroje pro genomiku a
metabolomiku (CZ.2.16/3.1.00/28044). Projekt je podpořený z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost „Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti“ a „Evropský fond pro regionální rozvoj“ (Prioritní osa: 16.3 Inovace
28
a podnikání, Oblast podpory: 16.3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou
výzkumu a vývoje a praxí).
Projekt je jednoetapový s realizační fází po dobu 6 měsíců. Cílem projektu je pořízení přístrojového
vybavení pro oblast molekulární genetiky a metabolomiky za účelem studia genetického pozadí
chorob.
V rámci realizační fáze projektu byly pořízeny dva špičkové laboratorní přístroje (Vysokorychlostní
kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem a Systém pro sekvenování nukleových kyselin
nové generace). Jelikož se jednalo o technicky specifická a naprosto odlišná zařízení, byla provedena
2 nezávislá zadávací řízení samostatně na každý přístroj. Obě zadávací řízení proběhla podle pravidel
OPPK a podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a byla vyhlášena v režimu otevřeného
řízení.
Obrázek 1: LC-MS/MS
Obrázek 2: Sekvenátor
Přehled celkové publikační a prezentační aktivity EÚ v roce 2012
Impaktované časopisy zahraniční
Publikace vyšlé či v tisku
Publikace v recenzním řízení
Neimpaktované publikace zahraniční
Publikace vyšlé či v tisku
Impaktované publikace domácí
Publikace vyšlé či v tisku
Publikace v recenzním řízení
Publikace v domácím recenzovaném časopise
bez IF
Publikace vyšlé či v tisku
Publikace v recenzním řízení
Kapitoly v monografiích
Prezentace na zahraničních symposiích
Prezentace na domácích symposiích
Počet
Celkový IF
13
7
67,165
27,666
2
4
1
5,367
1,151
9
2
5
55
29
29
Přehled citačních indexů
Dle metodiky WoS h-index Počet všech citací/ Počet citací bez autocitací
Aldhoon - Hainerová
4
84 / 78
Bendlová B.
16
644 / 602
Bičíková M.
13
539 / 523
Dušátková L.
1
5/4
Dvořáková M.
3
12 / 12
Grimmichová T.
3
27 / 26
Hainer V.
17
761/697
Hampl R.
22
2122/1801
Hill M.
27
2721 / 2039
Hlavatý P.
4
83 / 76
Kunešová M.
16
709 / 639
Kvasničková H.
5
50/48
Lukášová P.
3
25 / 23
Sedláčková B.
1
1/1
Stanická S.
8
173/167
Stárka L.
28
2174
Sýkorová V.
4
36 / 35
Šterzl I.
11
326/278
Václavíková E.
5
73 / 65
Vaňková M.
7
137 / 133
Včelák J.
10
289/270
Vejražková D.
5
89 / 89
Vondra K.
14
633/552
Vrbíková J.
15
575 / 537
Zamrazil V.
12
698/646
Zamrazilová H.
4
49/48
Spolupráce
V rámci grantových úkolů Endokrinologický ústav spolupracuje s celou řadou domácích i zahraničních
pracovišť zahrnující nejen pracoviště akademická, ale i celou řadu velkých nemocnic a zdravotnických
zařízení.
Endokrinologický ústav je napojen na mezinárodní organizace a jeho výzkumné týmy jsou zapojeny
do evropských výzkumných sítí. V rámci cíleného rozvoje mezinárodní výzkumné spolupráce se
ústavu podařilo navázat více než 50 aktivních mezinárodních kontaktů
Výuková činnost
Na klinickém oddělení Endokrinologického ústavu –akreditovaném pracovišti pro endokrinologii II.
typu a diabetologii I.typu (přiznáno MZ od r. 2012) plní lékaři před atestací z endokrinologie a
diabetologie speciální v zdělávací program:
a) 1,5 týdne na endokrinologické ambulanci II. Typu
b) Povinná stáž v délce 1 týdne: Steroidní diagnostika , imunoendokrinologie a molekulárně
genetické metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii
c) 2 týdny ultrasonografická stáž a cílená aspirační biopsie
30
SONO - endokrinologická ultrasonografie a cílená biopsie
OKE - stáž na oddělení klinické endokrinologie
SIM - steroidní diagnostika, imunologie a molekulárně genetické
metody včetně funkční diagnostiky v endokrinologii
OBE - stáž na obezitologickém pracovišti
OSP
Nadace OBEZITA - organizace dvou školení
celkem
Počet lidí
39
7
29
8
1
40
124
Lékaři se podílejí na postgraduálním vzdělávání aktivně přednáškami na předatestačních kurzech
organizovaných Subkatedrou endokrinologie IPVZ.
Zaměstnanci Endokrinologického ústavu dále provozují pedagogickou činnost na celé řadě vysokých
škol, jako Lékařské fakulty UK, Přírodovědecká fakulta UK (katedra biochemie, katedra antropologie a
genetiky člověka), Jihočeská univerzita, Univerzita Pardubice, VŠCHT).
Endokrinologický ústav je školitelským pracovištěm v pregraduálním a postgraduálním studiu.
31
Školitel
Studium Jméno studenta
RNDr. Markéta magisterské Bc. Gabriela
Vaňková, Ph.D.
Vacínová
Doc. RNDr.
Běla Bendlová,
CSc.
Doc. RNDr.
Běla Bendlová,
CSc.
doktorské
Mgr. Josef Včelák
doktorské
Mgr. Eliška
Václavíková
Doc. RNDr.
Běla Bendlová,
CSc.
Doc. RNDr.
Běla Bendlová,
CSc.
Ing. Martin Hill,
DrSc.
doktorské
Mgr. Olga Bradnová
Prof. Luboslav
Stárka, DrSc.
Prof. Luboslav
Stárka, DrSc.
Prof. MUDr.
Karel Vondra
DrSc.
Téma práce
Diabetes mellitus 2. typu a
Alzheimerova demence: studium
společných patogenetických
faktorů
Studium genetického pozadí
metabolického syndromu
Fakulta,
škola
Př.F. UK
Praha
Př.F. UK
Praha
Genetika medulárního karcinomu
štítné žlázy a Hirschsprungovy
choroby
Př.F. UK
Praha
Genetické příčiny Diabetes
Mellitus 2. typu - studium
kandidátních genů
Mgr. Tereza Hálková Karcinomy štítné žlázy – studium
genetických alterací
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Jana Kubátová
I. LF UK,
Biomedicína
doktorské
MUDr. Vernika
Cirmanová
MUDr. Hana
Pospíšilová
MUDr. Hana
Hruškovičová
doktorské
doktorské
doktorské
doktorské
Prof. MUDr.
Ivan Šterzl, CSc.
Vliv vybraných endokrinních
disruptorůna lidskou
sparmatogenezi
Pubertální kost
Metabolický syndrom a
steroidníspektrum
Neurosteroidy v endokrinních
regulacích
Př.F. UK
Praha
I. LF UK,
Biomedicína
I. LF UK,
Biomedicína
I. LF UK,
Biomedicína
MUDr. Monika
Hybenová
I. LF UK,
Význam infekčních agens při
rozvoji autoimunitních tyreopatií Biomedicína
Mgr. Monika
Šrámková
Využití steroidního spektra v
poznání patofyziologie některých
onemocnění
Monitorování dětské obezity –
studie WHO
I. LF UK,
Biomedicína
magisterské M. Mádlová
Nadváha a obezita v dětském
věku, epidemiologická studie
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Lenka
Dušátková
Př.F. UK
Praha
doktorské
Mgr. Barbora
Sedláčková
Studium polymorfismů
kandidátních genů a jejich role v
patogenezi nadváhy a obezity
Studium plazmatických hladin
hormonů zapojených do regulace
energetické rovnováhy u české
adolescentní populace.
Mudr. Michaela
Dušková, PhD.
doktorské
Doc. Marie
Kunešová,
CsC.
Doc. Marie
Kunešová,
CsC.
RNDr. Hana
Zamrazilová,
PhD
Prof. RNDr.
Richard Hampl,
DrSc.
magisterské T. Guttenbergerová
Př.F. UK
Praha
Př.F. UK
Praha
32
Celková publikační a prezentační aktivita v roce 2012
Impaktované časopisy zahraniční:
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Atkinson RL.,
Dušátková L., Sedláčková B., Hlavatý P., Lee ZP.,
Kunešová M., Hainer V.: Human Adenovirus 36
Antibodies Are Associated with Overweight and
Obesity in 1 179 Czech Adolescents. International
Journal of Obesity (Lond) – v recenzním řízení IGA
MH ČR NT13792-4; IF:4,691
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Hlavatá K.,
Gojová M., Kunešová M., Hill M., Nedvídková J.,
Bellisle F., Hainer V.: Lifestyle intervention
discloses an association of the Eating Inventory-51
factors with cardiometabolic health risks. Eating
and Weight Disorders – v tisku "Podpořeno
projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního
rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)";
IF:0,628
Astrup A, Carraro R, Finer N, Harper A,pKunesova
M, Lean ME, Niskanen L, Rasmussen MF, Rissanen
A, RA, Rne S, Savolainen MJ, Van Gaal L; NN80221807 Investigators. Safety, tolerability and
sustained weight loss over 2 years with the oncedaily human GLP-1 analog, liraglutide. Int J Obes
(Lond). 2012 Jun;36(6):843-54. Wang P, Holst C,
Astrup A, Bouwman FG, van Otterdijk S, Wodzig
WK, Andersen MR, van Baak MA, Rasmussen LG,
Alfredo Martinez J, Jebb SA, Pfeiffer AF, Kafatos A,
Handjieva-Darlenska T, Hlavaty P, Saris WH,
Mariman EC. Blood profiling of proteins and
steroids during weight maintenance with
manipulation of dietary protein level and glycaemic
index. Br J Nutr. 2012 Jan;107(1):106-19. Epub
2011 Jun 23
Cibula, D. - Skrenkova, J. - Hill, M. - Stepan, J. J.,
Low-dose estrogen combined oral contraceptives
may negatively influence physiological bone
mineral density acquisition during adolescence,
European journal of endocrinology / European
Federation of Endocrine Societies, 2012, vol. 166,
no. 6, p. 1003-1011.
Duskova, M. - Hruskovicova, H. - Hill, M. - Starka,
L., Dehydroepiandrosterone in the type 1 diabetes
mellitus, Endocrine regulations, 2012, vol. 46, no.
2, p. 67-71.
Dušková M., Hruškovičová H., Šimůnková K.,
Stárka L., Pařízek A.: Effect of smoking on steroid
metabolism and fetal programming, The Journal of
Steroid Biochemistry and Molecular Biology –
v tisku "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"; IF:3,053
Duskova, M. - Simunkova, K. - Hill, M. - Velikova,
M. - Kubatova, J. - Kancheva, L. - Kazihnitkova, H. Hruskovicova, H. - Pospisilova, H. - Racz, B. Salatova, M. - Cirmanova, V. - Kralikova, E. - Starka,
L. - Parizek, A., Chronic cigarette smoking alters
circulating sex hormones and neuroactive steroids
in premenopausal women, Physiological research /
Academia Scientiarum Bohemoslovaca, 2012, vol.
61, no. 1, p. 97-111.
Hainer V., Aldhoon Hainerová I.: Do we need antiobesity drugs? Diabetes/Metabolism Research and
Reviews, 2012, 28(Suppl s2):8-20. "Podpořeno
projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního
rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)";
IF:3,373
Hainer V., Aldhoon Hainerová I.: Obesity paradox
does exist. Diabetes Care – vyzvaný článek – v
recenzním řízení "Podpořeno projektem
(Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje
výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický
ústav, Praha)" ; IF:8,087
Hálková T., Sýkorová V., Václavíková E., Dvořáková
Š., Bradnová O., Vaňková M., Včelák J., Kodetová
D., Kodet R., Astl J., Betka J., Vlček P., Bendlová B.:
Promoter polymorphism -77T/c in the XRCC1 gene
significantly increases the risk of papillary thyroid
cancer among men in the Czech cohort. Thyroid – v
recenzním řízení IGA MH ČR NT 13901-4,
"Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví)
33
koncepčního rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)";
IF:4,792
Hruškovičová H., Dušková D., Šimůnková K., Hill M.,
Pospíšilová H., Králíková E., Vondra K., Stárka L:
Hormonal Dysbalance in Postmenopausal Women
Smokers and its Role in the Prediction of Successful
Smoking Cessation. Bratislava Medical Journal – v
recenzním řízení "Podpořeno projektem
(Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje
výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický
ústav, Praha)" IF:0,403
Kahleova, H. - Mari, A. - Norfrate, V. - Matoulek, M.
- Kazdova, L. - Hill, M. - Pelikanova, T.,
Improvement in beta-cell function after dietinduced weight loss is associated with decrease in
pancreatic polypeptide in subjects with type 2
diabetes, Journal of diabetes and its complications,
2012, vol. 26, no. 5, p. 442-449.
Kautzky-Willer A., Brazzale A.R., Moro E., Vrbikova
J., Bendlova B., Sbrignadello S., Tura A., Pacini G.
(2012): Influence of increasing BMI on insulin
sensitivity and secretion in normotolerant men and
women of a wide age span. Obesity (Silver Spring )
Jan26 Epub IGA MH NS 9839–4/2008, IGA MH
NS/10209-3/2009; IF: 3,531
Kunesova, M. - Hlavaty, P. - Tvrzicka, E. - Stankova,
B. - Kalouskova, P. - Viguerie, N. - Larsen, T. M. Van Baak, M. A. - Jebb, S. A. - Martinez, J. A. Pfeiffer, A. F. - Kafatos, A. - Handjieva-Darlenska, T.
- Hill, M. - Langin, D. - Zak, A. - Astrup, A. - Saris, W.
H., Fatty acid composition of adipose tissue
triglycerides after weight loss and weight
maintenance: the DIOGENES study, Physiological
research / Academia Scientiarum Bohemoslovaca,
2012, vol. 61, no. 6, p. 597-607.
Laco J., Kamarádová K., Vítková P., Sehnálková E.,
Dvořáková Š., Václavíková E., Sýkorová V.,
Kašpírková J., Skálová A., Ryška A.: Cribriform
adenocarcinoma of minor salivary glands may
express galectin-3, cytokeratin 19, and HBME-1
and contains polymorphisms of RET and H-RAS
proto-oncogenes. Virchows Arch 2012
Nov;461(5):531-40. IGA MH ČR NT/13901-4;
IF:2,491
Larsen LH, Angquist L, Vimaleswaran KS, Hager J,
Viguerie N, Loos RJ, Handjieva-Darlenska T, Jebb
SA, Kunesova M, Larsen TM, Martinez JA, Papadaki
A, Pfeiffer AF, van Baak MA, Sørensen TIa, Holst C,
Langin D, Astrup A, Saris WH. Analyses of single
nucleotide polymorphisms in selected nutrientsensitive genes in weight-regain prevention: the
DIOGENES study. Am J Clin Nutr. 2012
May;95(5):1254-60. doi: 10.3945/ajcn.111.016543.
Epub 2012 Apr 4.
McConnon A, Raats M, Astrup A, Bajzová M,
Handjieva-Darlenska T, Lindroos AK, Martinez JA,
Larson TM, Papadaki A, Pfeiffer A, van Baak MA,
Shepherd R. Application of the Theory of Planned
Behaviour to weight control in an overweight
cohort. Results from a pan-European dietary
intervention trial (DiOGenes).Appetite. 2012
Feb;58(1):313-8. Epub 2011 Nov 3.
Melenovsky M., Kotrc M., Polak J., Pelikanova T.,
Bendlova B., Cahova M., Jarolim P., Kazdova L.,
Kautzner J.: Availability of energetic substrates and
exercise performance in heart failure with or
without diabetes. Eur J Heart Fail 2012, 14 (7): 754763. IF=4,512
Mikešová M. , Jirák R., Kalousová M., Hill M.,
Pašková A., Velíková M., Kubátová J., Kancheva L.,
Maryšková K., Šrámková M., Šimůnová K.,
Hruškovičová H., Stárka L., Dušková M., Pařízek A.:
The role of steroid metabolome changes in the
prediction of postpartum depression. BMC
Psychiatry – v recenzním řízení "Podpořeno
projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního
rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)" IF:2,55
Nucci AM, Becker DJ, Virtanen SM, Cuthbertson D,
Softness B, Huot C, Wasikowa R, Dosch HM,
Akerblom HK, Knip M; Growth differences between
North American and European children at risk for
type 1 diabetes. TRIGR Study Group (Hainerova I).
Pediatr Diabetes. 2012 Aug;13(5):425-31. doi:
10.1111/j.1399-5448.2011.00840.x. Epub 2012 Jan
17.
Paskova, A. - Jirak, R. - Mikesova, M. - Adamcova,
K. - Fartakova, Z. - Horakova, V. - Koucky, M. - Hill,
M. - Hruskovicova, H. - Starka, L. - Duskova, M. Parizek, A., The role of steroids in the development
34
of post-partum mental disorders, Biomedical
papers of the Medical Faculty of the University
Palacky, Olomouc, Czechoslovakia, 2012, no. p.
Peckova, M. - Charvat, J. - Schuck, O. - Zamrazil, V. Bilek, R. - Hill, M. - Svab, P. - Horackova, M., Plasma
adrenomedullin and subclinical cardiorenal
syndrome in patients with type 2 diabetes mellitus,
The Journal of international medical research,
2012, vol. 40, no. 4, p. 1552-1559.
Pospíšilová H., Vaňková M., Hill M., Meloun M.,
Bendlová B., Dušková M., Stárka L.: The differences
between aromatizable and non-aromatizable
androgens in relation to body composition and
metabolic syndrome risk factors in men. J Steroid
Biochem Mol Biol 2012, 132: 105-111. IF=3,109
Sedlackova, D. - Kopeckova, J. - Papezova, H. Hainer, V. - Kvasnickova, H. - Hill, M. - Nedvidkova,
J., Comparison of a high-carbohydrate and highprotein breakfast effect on plasma ghrelin,
obestatin, NPY and PYY levels in women with
anorexia and bulimia nervosa, Nutrition &
metabolism, 2012, vol. 9, no. 1, p. 52.
Smitka K., Papezova H., Vondra K., Hill M., Hainer
V., Nedvidkova J.: Short-term exercise combined
with Acipimox administration induces an increase
in plasma ACTH and its subsequent fall in the
recovery phase in bulimic women. Regulatory
Peptides - v tisku IGA MH ČR NR/9158-3, IF:2,11
Stocks T, Angquist L, Banasik K, Harder MN, Taylor
MA, Hager J, Arner P, Oppert JM, Martinez JA,
Polak J, Rousseau F, Langin D, Rössner S, Holst C,
MacDonald IA, Kamatani Y, Pfeiffer AF, Kunesova
M, Saris WH, Hansen T, Pedersen O, Astrup A,
Sørensen TI. TFAP2B influences the effect of
dietary fat on weight loss under energy restriction.
PLoS One. 2012;7(8):e43212
Václavíková E., Kavalcová L., Škába R., Dvořáková
Š., Macoková P., Rousková B., Bendlová B.:
Hirschsprung´s disease and medullary thyroid
carcinoma: 15-year experience with molecular
genetic screening of the RET proto-oncogene.
Pediatric Surgery International 2012, 28:123-128.
IGA MH ČR NR/9165-3, 301/06/P425, GAUK
411611, NT 13901-4; IF=1,253
Vejrazkova D, Vcelak J, Vankova M, Lukasova P,
Bradnova O, Halkova T, Kancheva R, Bendlova B.:
Steroids and insulin resistance in pregnancy. J
Steroid Biochem Mol Biol. 2012 Nov 29. - v tisku,
zveřejněno před tiskem jako E-pub. IGA MH ČR NT
13544-4; IF:3,053
Wang P, Holst C, Wodzig WK, Andersen MR, Astrup
A, van Baak MA, Larsen TM, Jebb SA, Kafatos A,
Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska
T,Kunesova M, Viguerie N, Langin D, Saris WH,
Mariman EC. Circulating ACE is a predictor of
weight loss maintenance not only in overweight
and obese women, but also in men. Int J Obes
(Lond). 2012 Dec;36(12):1545-51
Wojciechowski P., Lipowska A., Rys P., Ewens K.G.,
Franks S., Tan S., Lerchbaum E., Vcelak J., Kowalska
I., Goodarzi M.O., Barber T.M., Hinney A.,
Obermayer-Pietsch B., Lukasova P., Straczkowski
M, Tan 3, Bendlova B., Strauss J.F. III, McCarthy M.,
Malecki M.T.: Impact of FTO genotypes on weight
and body mass index in polycystic ovary syndrome:
A systematic review and meta-analysis.
Diabetologia 2012, 55 (10): 2636-2645 Erratum in:
Diabetologia 2012, 55(10):2858-9. IGA MH NS
9839–4/2008; IF=6,973
Wong MH, Holst C, Astrup A, Handjieva-Darlenska
T, Jebb SA, Kafatos A,Kunesova M, Larsen TM,
Martinez JA, Pfeiffer AF, van Baak MA, Saris WH,
McNicholas PD, Mutch DM; DiOGenes. Caloric
restriction induces changes in insulin and body
weight measurements that are inversely associated
with subsequent weight regain.PLoS One.
2012;7(8):e42858. doi:
10.1371/journal.pone.0042858. Epub 2012 Aug 8.
Xing M., Alzahrani A.S., Carson K.A., Viola D., Elisei
R., Bendlova B., Yip L., Mian C., Vianello F., Tuttle
R.M., Robenshtok E., Fagin J.A., Puxeddu E.,
Fugazzola L., Czarniecka A., Jarzab B., O'Neill C.J.,
Sywak M.S., Lam A.K., Riesco-Eizaguirre G.,
Santisteban P., Nakayama H., Tufano R.P., Pai S.I.,
Zeiger M.A., Westra W.H., Clark D.P., Nikiforov Y.,
Clifton-Bligh R., Sidransky D., Ladenson P.W.,
Sykorova V.: BRAF V600E Mutation Is Strongly
Associated with Papillary Thyroid Cancer-related
Mortality. JAMA (The Journal of the American
Medical Association) 2012 – v tisku IGA MH CR NT
13901-4; IF=30,026
35
Neimpaktované časopisy zahraniční:
Sosvorová L., Bičíková M., Mohapl M., Hampl R.:
Steroids and their metabolites in CSF from shunt as
potential predictors of further disease progression
in patients with hydrocephalus and the importance
of 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase. Horm
Mol Biol Clin Invest 2012, 10(3): 287 – 292. NT
12349-4/20
Dušková M, Šimůnková K, Hill M, Hruškovičová H,
Pospíšilová H, Stárka L.: Influence of smoking
cessation on steroid metabolism. 15th Internat.
Congr. on Hormonal steroids and Hormones and
cancer, 15.11.2012, Kanazawa, Japonsko. Sborník,
poster B5-13, s.183. "Podpořeno projektem
(Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje
výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický
ústav, Praha)"
Impaktované časopisy domácí:
Dusatkova L., Zamrazilova H., Sedlackova B., Vcelak
J., Hlavaty P., Aldhoon Hainerova I., Korenkova V.,
Bendlova B., Kunesova M., Hainer V.: Association
of obesity susceptibility gene variants with
metabolic syndrome and related traits in 1,443
Czech adolescents. Folia Biologica.- v recenzním
řízení. IGA MH ČR NT 13792-4; IF =1,151
"Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví)
koncepčního rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)"; IF
=1,555
Kunešová M., Hlavatý P., Tvrzická E., Staňková B.,
Kalousková P., Viguerie N., Larsen T.M., Van Baak
M.A., Jebb S.A., Martinez J.A., Pfeiffer A.F.M.,
Kafatos A., Handjieva-Darlenska T., Hill M., Langin
D., Žák A., Astrup A., Saris W.H.M.: Fatty acid
composition of adipose tissue triglycerides after
weight loss and weight maintenance: the
DIOGENES Study. Physiol Res 2012, 61: 597607.IGA MH ČR NS/9830-4; IF =1,555
Paskova A, Jirak R, Mikesova M, Adamcova K,
Fartakova Z, Horakova V, Koucky M, Hill M,
Hruskovicova H, Starka L, Duskova M, Parizek A:
The role of steroids in the development of post-
partum mental disorders. Biomedical Papers of the
Medical Faculty of the University Palacky,
Olomouc, Czech Republic, 2012 Nov 12. doi:
10.5507/bp.2012.098. [Epub ahead of print] v tisku "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"; IF=0,702
Vcelak J., Vejrazkova D., Vankova M., Lukasova P.,
Bradnova O., Prazakova S., Bestak J., Andelova K.,
Kvasnickova H., Hoskovcova P., Vondra K., Vrbikova
J., Bendlova B.: T2D risk haplotypes of the TCF7L2
gene in the Czech population: the association with
FFAs composition. Physiol. Res. 2012, 61 (3): 229240. IGA MH NS/10209-3/2009; IF=1,555
Recenzované časopisy domácí:
Bendlová B., Dvořáková Š., Sýkorová V.,
Václavíková E., Hálková T.: Nádory štítné žlázy –
molekulárně genetické příčiny a možnosti cílené
léčby. Čas lék čes 2012, 151(3):123-127. IGA MZ ČR
NS/9165-3, NT 13901-4
Bílek R, Stárka L, Zamrazil V.: Dysthyronemia in
normal concentrations of thyrotropin - analytical
and clinical consequences. Klinická biochemie a
metabolismus – v recenzním řízení IGA MZ ČR
NS/9837-4, NT/12336-4, "Podpořeno projektem
(Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje
výzkumné organizace 00023761(Endokrinologický
ústav, Praha)"
Dušátková L., Hainer V. (2012): Gen pro FTO a jeho
role v genetické determinaci obezity – editorial.
[FTO gene and his role in genetic determination of
obesity]. Vnitřní lékařství 58(3): 177-178.
Dušková M., Stárka L.: Předčasné ovariální selhání
– primární ovariální insuficience. DMEV 2012,
15(2):139-144. IGA MZ ČR NT 12340-5, NT 123405/20
Dvořáková Š, Václavíková E., Škába R., Kavalcová L.,
Bendlová B.: Hirschsprungova choroba a její
genetické příčiny. Československá pediatrie – v
recenzním řízení IGA MZ ČR NT 13901-4, GAUK
411611, "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
36
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"
Hainer V., Aldhoon Hainerová I.: Farmakoterapie
obezity: současnost a perspektivy.Remedia, 2012,
22(6):2-5. "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"
Hainer V., Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H.:
Úloha infekce v patogenezi obezity. Čas. Lék. Čes.
2012; 151. - v tisku IGA MZ ČR NT13792-4
Hampl R., Sosvorová L., Mohapl M., Bičíková M.:
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako
možné prediktory důsledků onemocnění
hydrocefalem u pacientů s implantovaným
shuntem. Diabetologie, Metabolismus,
Endokrinologie a Výživa 2012,15(3):207-210. IGA
MZ ČR NT 12349-4/20
Hlavatý Petr: Vliv polynenasycených mastných
kyselin řady N-3 na obezitu a metabolický
syndrom. Diabetologie, Metabolismus,
Endokrinologie a Výživa 2012,15(4):264-271.
Sedláčková B., Dušátková L., Zamrazilová H.,
Matucha P., Bičíková M., Stárka L. (2012): 7oxygenated derivatives of dehydroepiandrosterone
and obesity. Prague medical report 113(2): 147155.
Stárka L, Sosvorová L, Mikšátková P.: Herbální
přípravky používané při léčbě příznaků benigní
hyperplasie prostaty. Urologie pro praxi 2012,
13(6): 239-244. IGA MZ ČR NT 13369-4
Stárka L.: Hormonální léčba acne vulgaris.
Referátový výběr z dermatovenerologie, 2012,
"Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví)
koncepčního rozvoje výzkumné organizace
00023761(Endokrinologický ústav, Praha)"
Stárka L.: Stárnutí u mužů a steroidní hormony. 1
díl – andropauza. Interní med. 2012, 14(5):217220. IGA MZ ČR S-NT 11277-6, NT 13890-4
Stárka L.: Stárnutí u mužů a steroidní hormony. 2
díl – adrenopauza. Interní med. 2012, 14(6-7):257260. IGA MZ ČR S-NT 11277-6, NT 13890-4
Ostatní publikace domácí (kapitoly z
knih):
Včelák J., Bendlová B.: Metody analýzy molekul
DNA. s.53-109. In: Zvárová J., Mazura I. : Metody
molekulární biologie a bioinformatiky. Karolinum
2012, v tisku "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"
Ostatní prezentace zahraniční
(přednášky a posterová sdělení):
Bendlová B., Vaňková M., Dvořáková Š., Vejražková
D., Lukášová P., Sýkorová V., Václavíková E.,
Bradnová O., Hálková T., Opltová H., Tošnarová A.,
Včelák J.: Molekulárně genetické metody v
endokrinologii. (Abstrakt). DMEV 2012, 15(3Příl.):2.
Bratislava, XXXV. Endokrinologické dni 4.6.10.2012. "Podpořeno projektem (Ministerstva
zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné
organizace 00023761(Endokrinologický ústav,
Praha)"
Bicikova M., Macova L., Sosvorova L., Hill M.:
London British Pharmacological Society. Studies on
the neuroactive steroids, Londýn, Anglie, 17.19.12.2012
Bičíková M., Hill M:, Sosvorová L., Řípová D., Mohr
P.: Neuroactive steroids, steroid metabolome and
schizophrenia; International Review of Bipolar
Disorders, Nice 21 – 23. května 2012
Bičíková M., Máčová L., Sosvorová L., Hill M.:
Neuroactive steroids, neurosteroids, NAS. Aktivní
účast na: BPS Winter Meeting, Londýn, 18.20.12.2012
Bilek R, Safarik L, Zelinka T: Chromogranin A as a
useful neuroendocrine marker in patients with
pheochromocytoma. 40th CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF ONCOLOGY AND
BIOMARKERS, Jerusalem, Israel, October 13-17th
2012, the reference No. 132
Bílek R: Problematika standardizace v
imunoanalýze. Imunoanalýza 2012, 25.06.2012 –
29.06.2012, Ľubochňa, Slovensko, Abstrakty str. 18
37
Bradnová O., Hálková T., Včelák J., Vaňková M.,
Lukášová P., Vejražková D., Šrámková P.,
Doležalová K., Fried M., Kyrou I., McTernan P.,
Kumar S., Hill M., Kunešová M., Hainer V.,
Bendlová B., Vrbíková J.: Vliv gastrické plikace na
metabolický a antropometrický profil obézních
diabetiček 2. typu. Endokrinologické dni s
medzinárodnou účasťou, 4.-6. October 2012,
Bratislava, Slovak Republic. Přednáška. IGA MZČR
NT/13544-4, NT 13735-4, EFSD New Horizons
111309
Dušátková L., Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M, Hainer V.:
Polymorfismy v genech TMEM18, SH2B1 a KCTD15
nejsou asociovány s obezitou a metabolickým
syndromem u českých adolescentů. XXXV.
Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou.
4.–6.10.2012, Hotel Bonbón, Bratislava.
Dušátková L., Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M., Hainer V.
"Gene variants in/near TMEM18, SH2B1 and
KCTD15 are not associated with obesity and
metabolic syndrome in Czech adolescent
population." 19th European Congress on Obesity
(ECO) 2012, Lyon, Francie.
Dušátková L.,Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M.,Hainer V.
„Evaluation of 9 gene variants in relation to obesity
and anthropometric parameters in the Czech
adolescent population." European Society for
Paediatric Endocrinology (ESPE) 2012, Lipsko,
Německo.
Dušátková L., Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M., Hainer V:
„Polymorfismy v genech TMEM18, SH2B1 a
KCTD15 nejsou asociovány s obezitou a
metabolickým syndromem u českých adolescentů“
XXXV. Endokrinologické dni 2012, Bratislava,
Slovensko
Dušková M.: Primární ovariální insuficience. XXXV.
Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou.
4.–6.10.2012, Hotel Bonbón, Bratislava.
Dušková M.: Předčasné ovariální selhání.
Imunoanalýza 2012; Lubochňa
Dvořáková Š., Václavíková E., Hálková T., Vlček P.,
Bendlová B. (2012): Vliv polymorfismů v RETprotoonkogenu na klinické charakteristiky
medulárního karcinomu štítné žlázy. XXXV.
Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, 4.6.10.2012, Bratislava, Slovensko, DMEV 15(3,
Suppl.): 8. (přednáška) IGA MHCR NT 13901-4.
Halkova T., Vaclavikova E., Sykorova V., Dvorakova
S., Vcelak J., Kodetova D., Kodet R., Astl J., Betka J.,
Vlcek P., Bendlova B.: XRCC1 polymorphisms and
the risk of papillary thyroid cancer in the Czech
cohort. 36th Annual Meeting of the European
Thyroid Association, Pisa, Italy, 8-12 September
2012. European Thyroid Journal 2012; 1 (Suppl. 1);
P35 (presented poster) IGA MH CR NT 13901-4
Hálková T., Sýkorová V., Václavíková E., Dvořáková
Š., Včelák J., Bendlová B.: Role polymorfismů genu
XRCC1 v patogenezi papilárního karcinomu štítné
žlázy (PTC). XXXV. Endokrinologické dni s
medzinárodnou účasťou, 4.-6.10.2012, Bratislava,
Slovensko, DMEV 15(3, Suppl): 10. (prezentovaný
poster, Cena za nejlepší poster) IGA MHCR NT
13901-4.
Hampl R., Sosvorová L., Mohapl M., Bičíková M.:
Hormony a další látky v mozkomíšním moku jako
možné prediktory důsledků onemocnění
hydrocefalem u pacientů s implantovaným
shuntem. Imunoanalýza 2012, Lubochňa, 25. 6 –
29. 6. 2012
Hampl R.: Hormony a další biomarkery v
mozkomíšním moku; XXXV. Endokrinologické dny,
Bratislava, 4. - 6. 10. 2012
Hill M., Velíková M., Pařízek A..: Polární konjugáty
steroidů a nekonjugované steroidy okolo porodu.
Sympózium Imunoanalýza. Ľubochňa. 25.06.2012 –
29.06.2012, Ľubochňa, Slovensko.
Hill M.and Pařízek A., Physiological relevance of
peripherally produced GABAergic and glycinergic
steroids in human late pregnancy and around
parturition. P1560. 15th International Congress of
Endocrinology and 14th European Congress of
Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9. května 2012.
Hill M., Pařízek A., Velíková M., Kubátová J.:
Consistent trend to higher conversion of hydroxyl
groups in 17β-, 3α-, and 20α-hydroxy-steroids to
38
the matching ketones (and 3β -epimers) in the
human fetal circulation with advancing gestation.
Is it important for the physiology and
pathophysiology of human pregnancy and
parturition? Poster B5-12. 15th International
Congress on Hormonal Steroids and Hormones &
Cancer in Kanazawa, JAPAN, November 15-17,
2012.
Hill M., Velíková M., Pařízek A.: Polární konjugáty
steroidů a nekonjugované steroidy okolo porodu.
Sympózium Imunoanalýza. Ľubochňa. 25.06.2012 –
29.06.2012, Ľubochňa, Slovensko.
Hill M., Pařízek A.: Physiological relevance of
peripherally produced GABAergic and glycinergic
steroids in human late pregnancy and around
parturition. P1560. 15th International Congress of
Endocrinology and 14th European Congress of
Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9. května 2012.
Hill M., Pařízek A., Velíková M., Kubátová J.:
Consistent trend to higher conversion of hydroxyl
groups in 17β-, 3α-, and 20α-hydroxy-steroids to
the matching ketones (and 3β -epimers) in the
human fetal circulation with advancing gestation.
Is it important for the physiology and
pathophysiology of human pregnancy and
parturition? Poster B5-12. 15th International
Congress on Hormonal Steroids and Hormones &
Cancer in Kanazawa, JAPAN, November 15-17,
2012.
Hoskovcová P., Vaňková M., Vejražková D.:
Parametry lipidového a jaterního metabolismu u
žen s gestačním diabetem mellitus v porovnání se
zdravými kontrolami. XXXV. Endokrinologické dni s
medzinárodnou účasťou, 4.-6. October 2012,
Bratislava, Slovak Republic. Prezentován poster.
IGA MZČR NT/13544-4.
Hruskovicova H, Duskova M, Simunkova K,
Pospisilova H, Hill M, Vondra K, Starka L.: Effect of
smoking on hormonal balance. Endocrin Abstracts.
15th Internat. and 14th European Congr. on
Endocrinology, Florence, 5.-9. May 2012. Publ.
BioScientifica. P1546.
Hruškovičová H, Dušková M, Pospíšilová H, Hill M,
Vondra K, Stárka L.: Neuroaktivní steroidy a
závislosti. Imunoanalýza 2012; Lubochňa. S. 9.
Kančeva R, Hill M, Pařízek A, Kancheva L , Stárka L.:
Fetal liver may reinstate activity of GABAergic
steroids inactivated by placental oxidoreductases.
P 1556. 15th International Congress of
Endocrinology and 14th European Congress of
Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9. května 2012.
Kancheva L, Hill M, Kanceva R, Pařízek A, Stárka L.:
Unconjugated steroids and steroid sulfates in
maternal blood show comparable predictivity for
assessment of gestational age from the 28th to
41st week of pregnancy. P 1557. 15th International
Congress of Endocrinology and 14th European
Congress of Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9.
května 2012.
Kančeva R, Hill M, Pařízek A, Kancheva L, Stárka L.:
Fetal liver may reinstate activity of GABAergic
steroids inactivated by placental oxidoreductases.
P 1556. 15th International Congress of
Endocrinology and 14th European Congress of
Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9. května 2012.
Kancheva L, Hill M, Kanceva R, Pařízek A, Stárka L.:
Unconjugated steroids and steroid sulfates in
maternal blood show comparable predictivity for
assessment of gestational age from the 28th to
41st week of pregnancy. P 1557. 15th International
Congress of Endocrinology and 14th European
Congress of Endocrinology. Florencie, Itálie, 5.-9.
května 2012.
Kavalcova L., Skaba R., Vaclavikova E., Rouskova B.,
Dvorakova S., Macokova P., Bendlova B.: The
incidence of postoperative complications in ret
proto-oncogene positive patients with
Hirschsprung´s disease. 13th European Paediatric
Surgeons Association Congress and 59th British
Association of Paediatric Surgeons Congress,
Rome, Italy, 13-16 June 2012. P285 (poster)
Kubátová J.: Vliv endokrinních disruptorů na vývoj
mléčné žlázy a vznik rakoviny prsu. Imunoanalýza
2012, Lubochňa, SR, 25.– 29.06.2012
Kubátová J., Hampl R., Bičíková M, Stárka L.: A New
Possible Mechanism of Endocrine Disruptor Action
in Testes. 15th International Congress on
Hormonal Steroids and Hormones & Cancer,
Kanazawa, Japonsko, 15.-17.11.2012 Abstrakt
39
vyhrál cenu a prezentovala svou přednášku v sekci
„Award winners´ lecture“
syndrome. 10th Anniversary Planet xMAP 2012,
10.-11.10.2012, Grimaldi Forum, Monaco.
Kunešová M., Hlavatý P., Tvrzická E., Staňková B.:
Nathalie Viguerie, Dominique Langin, Arne Astrup,
Wim Saris Fatty acid coomposition of adipose
triglycerides as markers of weight loss and
maintenance. Diogenes project. 10th Congress of
the international society for the study of fatty acids
and lipids (ISSFAL 2012), 26. –30.5.2012,
Vancouver, Canada
Sosvorová L., Bičíková M., Mohapl M. Hampl
R.:Neurosteroidy v mozkomíšním moku jako
potenciální prediktory dalšího vývoje onemocnění
u pacientů s hydrocefalem; Imunoanalýza 2012,
Lubochňa; 25. 6 – 29. 06. 2012
Kunešová M, Hlavatý P., Tvrzická E., Staňková B.,
Viguerie N., Langin D, Astrup a., Wim Saris on
behalf of the DiOGENES study group. Change of
fatty acid composition of adipose triglycerides
after low calorie diet and weight maintenance.
Diogenes project. 19. ECO, Lyon 9.-12.5.2012
Abstrakt: Obesity facts. Vol. 5, Suppl. 1, 2012,p 53,
May 2012, ISBN 978-3-318-02190-5
Máčová L., Zamrazilová H., Bičíková M. The role of
the enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenase
type 1 in human obesity. Aktivní účast na: The 4th
World Congress on Controversies to Consensus in
Diabetes, Obesity and Hypertension, Barcelona, 8.11.11.2012
Pospíšilová H, Dušková m, Hill M, Meloun M,
Bendlová B, Vaňková M, Stárka L.: The influence of
aromatizable and non-aromatizable steroids on
anthropometric parameters. Endocrin Abstracts.
15th Internat. and 14th European Congr. on
Endocrinology, Florence, 5.-9. May 2012. Publ.
BioScientifica. P1545. 12340-5, 11277-3, GAUK
367511, OPPA
Pospíšilová H, Vaňková M, Hill M, Meloun M,
Bendlová B, Dušková M, Stárka L.: Úloha
dihydrotestosteronu v rozvoji metabolického
syndromu. Imunoanalýza 2012; Lubochňa. S. 12
Pospíšilová H, Dušková M, Hill M, Meloun M,
Bendlová B, Vaňková M, Stárka L.: The influence of
androgens on anthropometric parameters. 15th
Internat. Congr. on Hormonal steroids and
Hormones and cancer, 15.11.2012, Kanazawa,
Japonsko. Sborník str.183,poster B3-06, s 170.
Sedláčková B.: Adiponectin levels in Czech
adolescent population: Relationships to metabolic
Sosvorová L., Bičíková M., Mohapl M., Hampl R.:
Dementia progress and prediction of disease
development in patients with hydrocephalus;
International Review of Bipolar Disorders, Nice 21
– 23. května 2012
Sosvorová L., Bičíková M., Mohapl M., Hampl R.:
Neurosteroids in cerebrospinal fluid as potential
predictors of further disease progression in
patients with hydrocephalus; Forum of
Neuroscience, Barcelona, Španělsko, 14. – 18. 7.
2012
Stárka L.: Adrenopauza. Imunoanalýza 2012;
Abstrakt. Lubochňa. NT 11277
Sykorova V., Vaclavikova E., Dvorakova S., Halkova
T., Ryska A., Laco J., Kodetova D., Kodet R.,
Duskova J., Astl J., Betka J., Hoch J., Smutny S., Cap
J., Vlcek P., Lukas J., Bendlova B.: Detection of
novel genetic changes in the RAS genes in papillary
thyroid carcinoma. 15th International & 14th
European Congress of Endocrinology, Florence,
Italy, 5-9 May 2012. Endocrine Abstracts 2012; 29;
P1819 (poster) IGA MH CR NT 13901-4
Sykorova V., Grundloch J., Halkova T., Vaclavikova
E., Dvorakova S., Vlcek P., Bendlova B.:
Epidemiology of thyroid cancer in Czech population
after the Chernobyl accident. 2nd Pannonia
Congress of Pathology, Siófok, Hungary, 17-19
May, 2012 (přednáška). IGA MH CR NR/9165-3,
NT/13901-4, CZ.2.17/1.1.00/32386
Sykorova V., Dvorakova S., Vaclavikova E., Halkova
T., Ryska A., Kodet R., Kodetova D., Astl J., Betka J.,
Duskova J., Vlcek P., Novak Z., Bendlova B.: High
prevalence of RAS mutations in sporadic medullary
thyroid carcinoma. 36th Annual Meeting of the
European Thyroid Association, Pisa, Italy, 8-12
September 2012. European Thyroid Journal 2012; 1
(Suppl. 1); P10 (presented poster) IGA MH CR NT
13901-4
40
Sýkorová V., Dvořáková Š., Václavíková E., Hálková
T., Ryška A., Kodet R., Kodetová D., Dušková J., Astl
J., Betka J., Vlček P., Novák Z., Bendlová B.: Vysoký
výskyt mutací v RAS genech u sporadického
medulárního karcinomu štítné žlázy. XXXV.
Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou, 4.6.10.2012, Bratislava, Slovensko, DMEV 15(3,
Suppl): 27 (přednáška) IGA MHCR NT 13901-4
Šimunkova K, Duskova M, Starka L, Hill M,
Kubatova J, Vondra K.: Pituitary function in
patients wth autoimmune type 1 diabetes
evaluated by CRH test. Endocrin Abstracts. 15th
Internat. and 14th European Congr. on
Endocrinology, Florence, 5.-9. May 2012. Publ.
BioScientifica. P645. NT 11277-6
Šimůnková K, Dušková M, Stárka L, Hill M,
Matucha P, Hampl R, Kubátová J, Vondra K.:
Pituitary function in patients with autoimmune
Type 1 diabetes evaluated by CRH test.
Imunoanalýza 2012; Lubochňa. NT 11277
Šimůnková K.: Pituitary function evaluated by CRH
test, Imunoanalýza 2012; Lubochňa
Vaclavikova E., Dvorakova S., Sykorova V., Vcelak J.,
Halkova T., Skaba R., Vlcek P., Bendlova B.:
Significant differencies in frequencies of RET
polymorphisms in Hirschsprung’s disease patients
and its association with medullary thyroid
carcinoma. 36th Annual Meeting of the European
Thyroid Association, Pisa, Italy, 8-12 September
2012. European Thyroid Journal 2012; 1 (Suppl. 1);
P1 (presented poster) IGA MH CR NT 13901-4,
GAUK 411611
Tláskal P., Kunešová M., Adámková V., Štiková O.,
Pařízková J., Stránský M., Dostálová J.
Determination of the nutritional status regarding
energy and some nutrients in Czech republic. 13.
Dreilandertagung „Referenzwerte für die tägliche
Nährstoffzufuhr“, Wien, 27.-28.9.2012
Vankova M., Lukasova P., Vejrazkova D., Bradnova
O., Dvorakova K., Vcelak J., Bendlova B. :Candidate
genes for Alzheimer´s disease in patiens with type
2 diabetes mellitus. 48th EASD Annual Meeting. 15 October 2012 Berlin, Germany. Diabetologia 55:
(Suppl1) S485. IGA MH CR NT/13543-4
Včelák J., Sedláčková B., Dušátková L., Zamrazilová
H., Hainer V., Bendlová B.: Multiplexové stanovení
hormonů a biomarkerů – testování kitů pro výzkum
dětské obezity Imunoanalýza Lubochňa, 25.-29.
June, Lubochňa, Slovak Republic. Přednáška. IGA
MZČR NT/13544-4; NT/13543-4; CZ0123 COPAT,
OPPA CZ.2.17/1.1.00/32386
Včelák J., Vankova M., Vejrazkova D., Lukasova P.,
Bradnova O., Kvasnickova H., Bendlova B., Stanicka
S.: Selected cytokine levels and insulin resistance in
women. Planet xMAP, October 10-11th,
MonteCarlo, Monaco. Prezentován poster. IGA MZ
CR NT/13544-4; NT/13543-4
Včelák J., Sedláčková B., Dušátková L., Zamrazilová
H., Hainer V., Bendlová B.: Multiplexové stanovení
hormonů a biomarkerů – testování kitů pro výzkum
dětské obezity. Sympózium Imunoanalýza. 25.6.–
29.6.2012, Ľubochňa, Slovensko IGA MZČR
NT/13543-4; NT/13544-4; CZ0123 COPAT; OPPA
CZ.2.17/1.1.00/32386
Vcelak J, Vankova M, Vejrazkova D, Lukasova P,
Bradnova O, Kvasnickova H, Bendlova B, Stanicka
S.: Selected cytokine levels and insulin resistance in
women. Planet xMAP. 10-11 October 2012 Monte
Carlo, Monaco IGA MH CR NT/13543-4; NT/135444
Vejražková D., Vaňková M., Lukášová P., Včelák J.,
Bradnová O., Hálková T., Cirmanová V., Bendlová
B.: Genetická variabilita genu SHBG ve vztahu ke
glukózové toleranci diabetiků 2. typu, gestačních
diabetiček, pacientek s PCOS a kontrolního vzorku
české populace. XXXV. Endokrinologické dni. 4.6.10. 2012 Bratislava, Slovensko. DMEV 15: p31.
IGA MZ ČR NT/13544-4; IGA MZ ČR NT/13543-4
Ostatní prezentace domácí (přednášky a
posterová sdělení):
Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H., Dušátková L.,
Sedláčková B., Hlavatý P., Kunešová M., Hainer V.:
Glukózová homeostáza a inzulínová rezistence u
968 českých adolescentů s nadváhou či obezitou.
Obezitologie a Bariatrie 2012, 1. –3.11.2012, Hotel
Step, Praha.
41
Bendlová B.: Molekulární biologie nádorů štítné
žlázy. 15. Seminář mladých patologů a 39. Sjezd
českých patologů. 13.-14.4. 2012, Litomyšl
(vyzvaná přednáška)
Bendlová B.: Endokrinní nádory - molekulární
onkologie. Seminář Endokrinologického ústavu.
14.12.2012.
Bendlová B.: Molekulárně genetické metody v
diagnostice a predikci nádorů štítné žlázy. XXXIII.
Imunoanalytické dny s mezinárodní účastí, 1.-3.4.
2012, Ústí nad Labem (vyzvaná přednáška)
Bílek R, Zamrazil V: Metodika stanovení jodu
pomocí Sandell-Kolthoffovy reakce. XLIV. seminář
MIKROELEMENTY 2012, Valtice, 14.-16.5.2012.
Sborník přednášek str. 26-28.
Bílek R.: Proteomické postupy a standardizace
endokrinní laboratorní diagnostiky. XXXIII.
Imunoanalytické dny, 12th CECHTUMA, 3rd
Workshop of Predictive, Preventive and
Personalised Medicine, Ústi nad Labem, April 1-3,
2012
Bílek R, Zamrazil V: Dysthyronemie. V. Hradecký
postgraduální kurz v endokrinologii. 17.-19.5.2012,
Hradec Králové. Sborník abstrakt str. 8.
Dušátková L., Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M., Hainer V.
Studie 11 polymorfismů kandidátních genů pro
obezitu a jejich vztah k antropometrickým
parametrům u české dospívající populace.
Obezitologie a Bariatrie 2012, 1. –3.11.2012, Hotel
Step, Praha.
Dušátková L., Zamrazilová H., Sedláčková B., Včelák
J., Hlavatý P., Bendlová B., Kunešová M., Hainer V.
„Studie 11 polymorfismů kandidátních genů pro
obezitu a jejich vztah k antropometrickým
parametrům u české dospívající populace“.
Obezitologie & Bariatrie 2012, Praha
Dušková M, Hruškovičová H, Hill M, Pospíšilová H,
Králíková E, Stárka L. Vliv přerušení kouření na
steroidní spektrum. DMEV 2012;+ 15, Suppl. P11.
Abstrakt 16.Kongresu o ateroskleróze, Špindlerův
Mlýn, 6.-8. 12. 2012. NT 13890, NS 11277-6, NT
12340-5
Dvořáková Š.: Hirschprungova choroba a její
genetické příčiny. Seminář Endokrinologického
ústavu. 12.10.2012
Hainer V., Aldhoon Hainerová I., Zamrazilová H.:
Existuje infekční obezita? Obezitologie a Bariatrie
2012, 1. –3.11.2012, Hotel Step, Praha.
Hainer V.: Úloha infekce v patogenezi obezity.
Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2012, 16.–
17.11.2012, Kongresové centrum Lázeňská
kolonáda, Poděbrady.
Hainer V.: Novinky v etiopatogenezi a léčbě
obezity. XVII. Rožnovské alergologickoimunologické dny, 25.-26.5.2012, Hotel Relax,
Rožnov pod Radhoštěm.
Hampl R, Sosvorová L, Mohapl M, Bičíková M.:
Hormony v mozkomíšním moku po zavedení
shuntu pacientům s hydrocefalem jako možné
prediktory vývoje choroby. XXXIII. národní
imunoanalytické dny, Ústí n/L, 1. – 3. 4. 2012
Hampl R.: Význam stanovení hormonů, Kurz CEVA“
Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování”,
Plzeň 25. 10. 2012
Hampl R.: Steroidy a neuroendokrinní a
neuropsychiatrická onemocnění, Kurz CEVA“
Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování”,
Plzeň 25. 10. 2012
Heráček J., Kubátová J., Hampl R., Sobotka V.,
Urban M., Grill R.: Vliv vybraných endokrinních
disruptorů na lidskou spermatogenezi. 58. výroční
konference České urologické společnosti ČLS JEP,
Ostrava, 31.10-1.11.2012
Hlavatý P., Hlavatá K., Zamrazilová H., Dušátková
L., Sedláčková B., Kunešová M., Hainer V.: Vliv
nutričních faktorů na antropometrické parametry u
českých adolescentů. Obezitologie a Bariatrie 2012,
1. –3.11.2012, Hotel Step, Praha. Obezitologie a
Bariatrie 2012, 1. –3.11.2012, Hotel Step, Praha.
Hruškovičová H, Dušková m, Hill M, Pospíšilová H,
Šimůnková K, Králíková E, Vondra K, Stárka L.: Vliv
odvykání kouření na hormonální hladiny u mužů.
DMEV 2012; 15 (Suppl.) str. 12. Abstrakt ED
Bratislava. 4.10.2012.
42
Kavalcová L., Škába R., Václavíková E., Rousková B.,
Dvořáková Š., Mačoková P., Bendlová B. (2012):
Hirschsprungova choroba a medulární karcinom
štítné žlázy – molekulárně genetická diagnostika
RET proto-onkogenu. Vědecká konference 2. LF UK,
Praha, 28.-29. března 2012 (přednáška)
Kubátová J., Hampl R., Bičíková M, Stárka L.:
Endocrine disruptors and their impact on human
spermatogenesis. 4th Czech and International
Congress of Andrology, Štiřín, 12.-14.4.2012
Kunešová M., Braunerová R., Hlavatý P., Pařízková
J., Sedlák P., Hainer V., Zamrazilová H., Sedláčková
B., Dušátková L.: Diagnostika obezity – stačí BMI?
Obezitologie a Bariatrie 2012, 1. –3.11.2012, Hotel
Step, Praha.
Kunešová M. inkretinová analoga v léčbě obézních
nediabetiků. Šonkův den, Praha, 17.1.2012
Kunešová M. Dětská obezita v posledních 50 letech
. Možnosti jejího ovlivnění ve školních jídelnách.
Konference Školní stravování 2012 Pardubice 22.24.5.2012
Kunešová M. Využití GLP1 analogů v léčbě
obezity.Seminář Endokrinologického ústavu
15.6.2012
4.10.2012. GAUK 367511, NT 13890, NS 11277-6,
NT 12340-5
Pospíšilová H, Dušková M, Hiíll M, Stárka L.: Změny
hladin androgenů během života a jejich význam v
rozvoji některých onemocnění. DMEV 2012; 15,
Suppl. P11. Abstrakt 16. Kongresu o ateroskleróze,
Špindlerův Mlýn, 6.-8. 12. 2012.
Pospíšilová H, Dušková M, Hill M, Stárka L: Změny
hladin androgenů v průběhu života a jejich vliv v
rozvoji některých onemocnění, XVI. kongres o
ateroskleróze, Špindlerův mlýn
Sedláčková B., Zamrazilová H., Dušátková L., Včelák
J., Hlavatý P., Kunešová M., Hampl R., Hainer V.:
Plazmatické hladiny adiponektinu u české
adolescentní populace a jejich vztah k
metabolickému syndromu. Obezitologie a Bariatrie
2012, 1. –3.11.2012, Hotel Step, Praha.
Škába R., Václavíková E., Kavalcová L., Rousková B.,
Dvořáková Š., Mačoková P., Bendlová B.:
Hirschsprungova choroba a medulární karcinom
štítné žlázy: 15 let zkušeností s molekulárně
genetickou diagnostikou RET proto-onkogenu. 58.
kongres českých a slovenských dětských chirurgů,
Ústí nad Labem, 17.-18. května 2012 (přednáška)
Kunešová M., Tláskal P. Riziková období vzniku a
rozvoje obezity u české populace. Seminář ke
Světovému dni výživy, Ministerstvo zemědělství,
Praha 24.10.2012
Wagenknecht M.: Pomáháme pacientům, kdo
pečuje o nás? Odborná mezinárodní konference u
příležitosti 20. výročí založení Kliniky komplexní
rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada,
12.10.2012, Praha2
Kunešová M. Úloha bílkovin v redukci a udržení
tělesné hmotnosti. Konference Výživa a zdraví
2012, Teplice 18.10. - 19.10.2012
Wagenknecht M.: Psycholog v obezitologické praxi,
Obezitologie a bariatrie 2012, 1.-3. 11. 2012, Praha
Lisá L., Bílek R.: Funkce dřeně nadledvin u CAH. 10.
Podzimní endokrinologické symposium.
Aquapalace Hotel Prague, Čestlice, 19.20.10.2012
Pilcová R.: Dětská obezita, Lázně Kynžvart, září
2012
Pilcová R.: Dětská obezita, Konference kazuistik a
metodiky ambulantní práce, Poděbrady 12.20.2012
Pospíšilová H, Dušková M, Hill M, Stárka L.: Změny
steroidogenezy v závislosti na nárůstu hmotnosti.
DMEV 2012; 15, (3):24, Endokrinol. Dny, Bratislava
Wagenknecht M.: Pokusy o redukci váhy před
bariatrickou operací, Baripsychologické pracovní
dny 6.-7.12.2012, Říčany u Prahy
Wagenknecht M.: Možnosti psychoterapie u
obézních pacientů, V. ročník mezioborového
semináře diabetologických týmů s psychiatry,
psychology a psychoterapeuty, 16. – 17. 3.2012,
Praha
Wagenknecht M.: Pojetí viny a odpuštění u různých
psychoterapeutických směrů, 11. Den existenciální
analýzy a logoterapie 21.4.2012, Bohnice
43
Zamrazilová H., Aldhoon Hainerová I., Dušátková L.,
Sedláčková B., Hlavatý P., Kunešová M., Hainer V.:
Prevalence metabolického syndromu u českých
dětí ve věku 13,0–17,9 let. Obezitologie a
Bariatrie 2012, 1. –3.11.2012, Hotel Step, Praha.
Zamrazilová H.: Projekt COPAT: Vliv jídelních
zvyklostí a délky spánku na tělesné složení českých
adolescentů. Dětská výživa a obezita v teorii a praxi
2012, 16.–17.11.2012, Kongresové centrum
Lázeňská kolonáda, Poděbrady.
44
Download

Výroční zpráva 2012 - Endokrinologický ústav