Roèník XVIII.
KVĚTEN 2012
Cena 10 Kč
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí
PŘEŠTICKÁ
AKTOVKA str. 1
Slovo starosty
Vážení všichni někdy školou povinní,
v minulém vydání PN jsem Vás mimo jiné informoval o tom, že se v dubnu uskuteční zasedání zastupitelstva, které musí zaujmout jasné stanovisko k budoucímu
spolufinancování a k další existenci pobočky gymnázia
v Přešticích.
Dnešní sloupek věnuji bližšímu popisu významnějších
skutečností, které vedly většinu zastupitelstva k nelehkému, ale podle mého názoru správnému rozhodnutí:
„ZM zamítlo na základě velmi nízkého počtu studentů
financování nákladů na dorovnání předepsaného počtu
žáků gymnaziální pobočky v Přešticích ve školním roce
2012/2013.“
Po termínu podání přihlášek 15. 3., ve kterém ředitel gymnázia obdržel do přeštické pobočky 7 přihlášek,
proběhlo dne 2. 4. úvodní jednání na Krajském úřadu
Plzeňského kraje. Zúčastnili se ho za zřizovatele gymnázia JUDr. Havlíčková – vedoucí Odboru školství KÚ
PK se 2 kolegy OŠ PK, Mgr. Trneček – ředitel Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám., Mgr. Šperl – ředitel ZŠ
Přeštice, Mgr. Kmoch – starosta, Mgr. Königsmark –
2. místostarosta, Mgr. Hanušová – vedoucí OŠ MěÚ
Přeštice. Přítomní se shodli na tom, že z objektivních
důvodů (především opakovaně nedostatečný zájem
žáků a jejich rodičů z přeštického regionu o studium na
pobočce a nepříznivý demografický vývoj) není zachování šestiletého programu studia na pobočce smysluplné
a nadále udržitelné. Vedoucí OŠ PK JUDr. Havlíčková
sdělila přítomným, že úvaha o změně šestiletého studijního programu na osmiletý je v rozporu s dlouhodobou koncepcí ministerstva školství i Plzeňského kraje
a v podstatě nemá šanci na úspěch. Ještě hůře vychází
úvaha o náhradě čtyřletým studijním programem. Z toho
vyplynulo, že pobočka gymnázia v Přešticích pravděpodobně skončí docházkou současné třídy 3. D do pobočky. Další jednání se věnovalo výhradně otázce a argumentům, má-li současná třída 3. D o 12 žácích studovat
ve školním roce 2012/13 ještě na přeštické pobočce nebo
zda má být převedena do mateřského gymnázia do Plzně
již v září 2012, když současná vyšší třída 4. D přechází
do Plzně podle plánu už letos. Možnost setrvání 3. D
na pobočce v Přešticích byla podmíněna financováním
chybějících 16 žáků (aktuálně cca 700 000 Kč pro šk. r.
2012/2013). JUDr. Havlíčková se vyjádřila, že Plzeňský
kraj nepřispívá obcím na financování chybějícího počtu
žáků ve školách zřízených PK, jde cestou slučování škol
a tříd.
K možnosti přechodu současné třídy 3. D ve šk.
roce 2012/13 do Plzně se vyjádřili ředitel gymnázia
Mgr. Trneček a ředitel ZŠ Přeštice Mgr. Šperl, oba preferovali setrvání třídy v Přešticích za předpokladu, že počet
žáků ve třídě výrazně neklesne pod současných 12.
S obsahem všech jednání bylo seznámeno zastupitelstvo města na pracovní poradě dne 10. 4. 2012. Dne
12. 4. 2012 se více než polovina členů ZM zúčastnila rodičovského aktivu třídy 3. D s tím, aby si osobně
vyslechli pro ně nejdůležitější stanovisko rodičů a studentů. Rodiče a studenti byli vyzváni, aby se přímo
nebo do několika dnů vyjádřili, zda chtějí pokračovat ve
studiu ve školním roce 2012/13 ve třídě 4. D o 12 žácích
na přeštické pobočce. Vedoucí OŠ MěÚ Mgr. Hanušová
přítomné seznámila s případným možným přestupem na
jiná gymnázia v Plzni, Klatovech a Blovicích. Z odpovědí rodičů a studentů bylo zřejmé, že v případě zachování třídy v Přešticích klesne počet jejích žáků pod deset.
ZM dne 19. 4. většinou hlasů schválilo výše uvedené
k financování zamítavé usnesení, se kterým byl seznámen ředitel gymnázia. Ten připravuje umístění studentů
naší pobočky do mateřského gymnázia.
Hlavní důvod blížícího se zániku pobočky gymnázia v Přešticích po jejím čtyřletém působení je prostý
a zřejmý: nedostatečný počet žáků (a rodičů) v regionu
se zájmem o studium na této pobočce, navíc podpořený
všeobecným poklesem počtu žáků na základních a středních školách. Rozhodnutí většiny zastupitelů je logickým a hospodárným důsledkem této skutečnosti.
Město Přeštice za vstřícné spolupráce Gymnázia,
Plzeň, Mikulášské nám. 23 a jeho zřizovatele Plzeňského kraje nabídlo žákům svých základních škol a škol
regionu možnost gymnaziálního vzdělávání v místě.
Realita ověřila, že tuto nabídku opakovaně v dostatečném počtu nevyužili.
Mé závěrečné hodnocení a poděkování všem, kteří si
to jistě zaslouží, cítím ještě jako předčasné.
…a květnové pozdravení všem. Každým okamžikem
jsme na počátku… příroda obdařila měsíc květem – vše,
co má povinnost a vůli, touhu a radost žít, se znovu
nadechlo a sílí … nejsme nic víc nic míň, než její součást.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ str. 7
l
Vydává Město Přeštice
VEŘEJNÉ FÓRUM 2012
ANKETA
str. 8
Divadelní přehlídka si hledá své diváky
V polovině dubna se konal v Přešticích již II.
ročník divadelní soutěže „Přeštická aktovka“,
organizátorem byl Svaz českých divadelních
ochotníků za spolupráce města Přeštice a jeho
Kulturního a komunitního centra. Přehlídku
tvořily dvě soutěže – oblastní přehlídka jednoaktových her a seniorské divadlo.
Mezi jednoaktovkami odborná porota v čele
s Evou Willigovou po celodenním klání vyhlásila vítězem Divadelní studio D3 z Karlových
Varů s inscenací „Píseň o Viktorce“. Znamená to pro soubor i postup na národní přehlídku do Holic. Petru Richterovi z téhož souboru
patří cena za režii. SČDO udělil cenu za scénář aktovky „Čert a Káča“ Kristýně Regnerové z domácího divadelního spolku „Úhlavan“.
Druhou přehlídkou bylo „seniorské divadlo“.
Zde cenu za inscenaci „Půldruhé hodiny zpoždění“ převzal divadelní spolek M+M Hranice,
zároveň s postupem na národní přehlídku do
Miletína. Porota dále udělila ceny za nejlepší
mužský a ženský herecký výkon celé přeštické
přehlídky. Za roli Lawrence ji převzala Kristina
Kohoutová a Vratislav Mikan za roli Pierra, oba
ze souboru M+M Hranice.
Úroveň divadelních představení pochválila
jedna z organizátorek Hana Šiková: „Ochotníci
převedli velice dobré, až profesionální výkony. U domácího souboru porota ocenila pokus
mladého divadelního souboru o hledání vlastní
cesty a hlavně to, že mají mezi sebou šikovnou
dívku, která napsala aktovku s využitím místní
pověsti. Je to dobrá a také zajímavá cesta. Přehlídka má za sebou prvé dva ročníky, tak si lze
jen přát, aby rychle vešla do povědomí divadelních souborů a ty si do Přeštic našly cestu. Pak
samozřejmě přijdou i diváci. Jako organizátoři
jsme velice spokojeni s přístupem a podílem
města a KKC při zajištění přehlídky.“
(šat)
Vychází již
od roku 1995
VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
PRO SBORNÍK PZH str. 9
Slavnostní vysvěcení
sochy Panny Marie
ve skočické kapličce
Skočická Panna
Marie zdobila niku
v průčelí kaple
Nejsvětější Trojice
do roku 1982. Po
30 letech se socha
vrací v podobě
kopie na své místo.
Za finanční pomoci Města Přeštice
a dobrovolné sbírky občanů Skočic.
Kopii sochy zhotovil řezbář pan Karel
Tittl z Velhartic.
Originál je uložen
v depozitáři hradu
Švihov a v současné době je zapůjčen
a vystaven v Domě
historie
Přešticka. Při příležitosti
pouti ve Skočicích
v neděli 3. června bude socha v 15 hodin vysvěcena Mons. ThLic., ICLic. Karlem Plavcem,
Th.D. a bude sloužena slavnostní mše. Na celou
slavnost Vás srdečně zvu.
Marie Jarolímová, kronikářka obce
Vítání jara v našem městě
Kristýna Regnerová přebírá ocenění z rukou
paní Hany Šikové.
Závěrečná „děkovačka“ DS Úhlavan.
Přijetí na přeštické radnici za účasti starosty
města p. Antonína Kmocha.
Vynesením slámové moreny na břeh řeky
Úhlavy, jejím zapálením starostou města panem Mgr. Antonínem Kmochem a vhozením
do proudu vody se děti ze ŠD, DDM a MŠ
Dukelská, rozloučily se zimou.
Upálení moreny doprovázel rachot řehtaček
a píšťal. Nechyběla ani tradiční říkadla.
Sluníčko nás provázelo i na cestě zpět do
města, kde děti předaly věnečky z březových
proutků, symbol jara, představitelům města.
Voda v kašně už nám zase tryská a společně
se všichni těšíme na dny plné sluníčka.
Helena Macháčková
vychovatelka ŠD
V „hospodě“ bylo velmi veselo.
Poděkování mateřským školkám
Patří do obou mateřských školek v našem
městě, za pohybová vystoupení dětí v bohatém
programu „Dne otevřených dveří základní školy“. Třída školní družiny se stala na pár minut
fotbalovým hřištěm pro nejmenší, jako mávnutím proutku se proměnila v rozzářené sluníčko.
Závěr patřil předškolním dětem z obou MŠ.
Na přípravě se podílely paní učitelky Jaroslava Žílová, Ivana Kohoutová, Marie Malíková
a ředitelka Jitka Erbenová z MŠ Gagarinova,
Romana Culková a Lenka Macháčková z MŠ
Dukelská. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Helena Macháčková, vychovatelka ŠD
Město Přeštice
vyhlašuje diskuzní téma
pro měsíc květen
Souhlasíte s názorem účastníků veřejného fóra na nejdůležitější problémy města?
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit
v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách www.prestice-mesto.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
2
Informace Městského úřadu
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc březen 2012
Na městskou policii bylo oznámeno občany
nebo zjištěno strážníky 93 událostí.
Celkem bylo zjištěno 44 přestupků, 28 řešeno
blokově, 4 oznámeny správnímu orgánu.
• 1x zadržen pachatel podezřelý ze spáchání trestného činu – ohrožení pod vlivem návykové látky
dle § 274 trestního zákoníku, který byl omezen na
osobní svobodě, aby bylo zamezeno jeho útěku
a k zajištění důkazů, předán dle věcné příslušnosti
k vyřízení Policii ČR
• zjištěn vrak vozidla zn. Ford v ul. Kotkova
– v zákonné lhůtě odstraněn
• proveden 3x výjezd na potulující se psy – odchyceni a předáni do městské záchytné stanice
• na žádost Policie ČR byla 3x provedena asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby při prověrce výpovědi zadržených pachatelů trestné činnosti
a nalezeného odcizeného vozidla na Přešticku
• 3x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu a narušení veřejného pořádku : dne 3. 3. v 00.20 hodin na
tři mladíky, kteří se před Přeštickou stodolou vzájemně napadali, dne 16. 3. ve 20.23 hodin na patnáctičlennou skupinku mládeže, hlučící a popíjející
alkoholické nápoje v Městském parku a dne 18. 3.
v 04.27 h na dva muže, kteří se dožadovali po zavírací době vstupu do baru Route 66, když neuspěli,
poškodili na budově alespoň okno – vše vyřešeno
na místě nebo předáno k vyřízení Policii ČR
• na území města bylo zjištěno: v nočních hodinách – na Havlíčkově nám. rozbité okno u zaparkovaného vozidla zn. Škoda, v ul. Husova bylo
nalezeno neuzamčené vozidlo zn. Škoda s otevřenými zadními dveřmi a v denní době – na Masarykově nám. nehoda vozidla značky Peugeot do
konstrukce autobusové čekárny, v ul. Husova
nalezeno vozidlo zn. Škoda, ze kterého unikal olej
a znečišťoval pozemní komunikaci, na Tř. 1. máje
nedovolený prodej zboží – vše vyřešeno oznámením Policii ČR, správnímu odboru MěÚ či blokovou pokutou
volána hlídka Policie ČR, které byl třiatřicetiletý
řidič z Lišic dle věcné příslušnosti předán pro
podezření ze spáchání trestného činu – ohrožení
pod vlivem návykové látky. Tímto bych chtěl
poděkovat všímavému občanovi za upozornění
na takového řidiče, který mohl svou opileckou
jízdou způsobit sobě i ostatním velké neštěstí.
Upozornění řidičům
• zajištění veřejného pořádku dne 10. 3. při masopustním průvodu na přeštickém náměstí
Z další činnosti uvádím:
• Dne 23. 3. ve 14.28 h byl smíšenou hlídkou MP
a PČR při hlídkové činnosti spatřen na vlakovém
nádraží podnapilý muž, pobíhající v těsné blízkosti rozjíždějícího se vlaku, který silně krvácel
z nosu a kterého měla údajně opustit jeho dívka.
Jelikož hlídka pojala podezření, že muž tímto
jednáním může ohrozit svůj život, byl zajištěn
a převezen k lékařskému ošetření. Dále se čtyřicetiletý muž z okresu Beroun podrobil dechové
zkoušce na alkohol (naměřena přes dvě promile
alkoholu v krvi) a byl převezen do protialkoholní
a záchytné stanice v Plzni a poté do FN k dalším
vyšetřením.
• Dne 31. 3. ve 23.31 h byla hlídka MP upozorněna místním občanem na podezřele jedoucí vozidlo
zn. Škoda v ul. Na Chmelnicích, kde jej hlídka též
zaznamenala. Jelikož řidičův styl a způsob jízdy
nasvědčoval tomu, že je pod vlivem alkoholu, byl
tento zastaven v ul. Gagarinova. Řidič vystoupil
z vozidla a dal se na útěk k prodejně Penny Market. Zde byl hlídkou dostižen a z důvodu zabránění dalšímu útěku mu byla přiložena pouta. Jelikož
z řidičova dechu byl cítit alkohol (naměřeno přes
jedno promile alkoholu v krvi), byla na místo při-
Město Přeštice zakoupilo měřič rychlosti, kterým bude městská policie kontrolovat dodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci. K měření
bude využívat laserový měřič typu ProLASER III
s dokumentačním zařízením PL-DOK I, který při
překročení rychlostního limitu automaticky pořídí digitální fotografii se všemi údaji potřebnými
k dokumentaci přestupku. Samotné měření rychlosti bude zahájeno od počátku měsíce května
2012. Bude prováděno především v okolí škol
a školek, v místech, kde frekvencí provozu hrozí střety chodců s vozidly, v rizikových místech
častých dopravních nehod a častého výrazného překračování povolené rychlosti (vjezdy do
obcí), ale také dle místní znalosti problematických míst a připomínek občanů města. Obecní
(městská) policie může provádět měření rychlosti
v úsecích schválených Policií ČR na katastrálním
území „domovské“ obce (anebo obce, kde vykonává činnost na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy), přičemž postupuje v součinnosti s Policií ČR. Tato součinnost však nutně neznamená
přítomnost obou složek na místě, ale její význam
spočívá především v zajištění účinné koordinace
při plnění jednotlivých úkolů těchto součástí a tím
i bezpečnější silnice. Pro město Přeštice a jejich
městské části bylo Policií ČR schváleno devět
úseků včetně silnice I/27 (z Plzně na Klatovy).
Jak mohu být řidiči postiženi za překročení nejvyšší povolené rychlosti? Při překročení
rychlosti do 5 km/h v obci se body neoznamují
a bloková pokuta je do 1000 Kč, od 5 km/h do
20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obec mohou
strážníci tento přestupek řešit v blokovém
řízení pokutou ve výši do 1000 Kč a poté ho
oznámí příslušnému úřadu za účelem zapsání
2 „trestných“ bodů do karty řidiče. Při překročení maximální povolené rychlosti od 20 km/h do
40 km/h v obci nebo od 30 km/h do 50 km/h mimo
obec je možné uložit pokutu v blokovém řízení
do výše 2500 Kč a řidiči se přičtou 3 „trestné“
body. Pokud tento přestupek řidič spáchá dva
a vícekrát během jednoho roku, není jej možno
projednat v blokovém řízení, postupuje se příslušnému správnímu orgánu, který za něj mimo
vyšší pokuty a bodů uloží rovněž zákaz činnosti
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
na území ČR v rozmezí jednoho až šesti měsíců. Při překročení maximální povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec
o 50 km/h a více předává obecní policie tyto
přestupky přímo ke správnímu řízení místně
příslušnému správnímu orgánu. Řidič přichází o 5 bodů, výše uložené sankce se pohybuje
v rozmezí od 5000 Kč do 10 000 Kč a řidiči
je vysloven zákaz činnosti v rozmezí šesti až
dvanácti měsíců.
Řidiči se nemusí obávat toho, že by byli pokutováni za každé zjištěné překročení rychlosti. Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou
±3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h,
respektive ±3 procenta při rychlostech nad 100
km/h. Rychloměry ve vozidlech by měly vždy
ukazovat rychlost o několik kilometrů vyšší, než
je rychlost skutečná, při dodržování rychlosti dle
rychloměru nelze překročit zákonem stanovenou
maximální rychlost vozidla. Měření rychlosti
zcela jistě nelze chápat pouze jako represivní
opatření vůči řidičům. Jedná se v první řadě
o opatření preventivní, které má za cíl zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a zlepšení
nepříznivé situace v dopravě.
Bc. Pavel Hošťálek – vedoucí strážník
Statistika kriminality za I. čtvrtletí letošního roku 2012
Policisté na teritoriu územního odboru Plzeň-jih od ledna do března 2012 zaznamenali 242
trestných činů, což je v porovnání se stejným
obdobím loňského roku o 17 případů méně. Ze
všech nahlášených skutků objasnili více než
60 %. Je nutné ovšem podotknout, že vyšetřování některých případů stále probíhá, a proto se
nejedná o konečná čísla.
Pokles počtu případů vykazují statistická čísla u trestné činnosti majetkového charakteru.
V letošním roce jsme zaznamenali celkem 138
případů. V loňském roce to bylo o 20 skutků
více. Konkrétně se to týká hlavně krádeží vloupáním. Zatímco loni jsme zapsali do statistik
77 případů, letos je jich o 14 méně. V sedmi
případech se pak strážci zákona setkali s trestným činem poškozování cizí věci, u kterého je
naopak nárůst o dva případy. Co se týká jednotlivých obvodních oddělení, tak největší pokles
skutků v této oblasti zaznamenali policisté na
obvodním oddělení v Blovicích. V porovnání
s loňským rokem ve stejném období zapsali do
policejních statistik o 22 případů méně. Naopak
nárůst počtu trestných činů evidují strážci zákona na obvodním oddělení Stod. Oproti loňskému roku si připsali o 21 případů více. U kategorie majetkové trestné činnosti by si měli lidé
uvědomit, že odpovědnost za ochranu svých
osobních věcí nesou právě oni sami.
U násilné trestné činnosti zaznamenali policisté oproti loňskému roku nárůst o jeden případ. Celkem tak evidují 13 skutků tohoto charakteru. Nejčastějším v této oblasti je trestný čin
loupež (4) či ublížení na zdraví (3). Dopadení
těchto pachatelů je v tomto případě složité, protože si za své oběti vybírají starší občany nebo
využijí momentu překvapení a většina poškozených se nestačí všimnout, jak pachatel vypadal
nebo některých dalších markantů, podle kterých
by jej policisté mohli identifikovat.
Mravnostní trestná činnost zůstává za uvedené období totožná jako v předchozím roku.
Strážci zákona se setkali pouze s trestným
činem pohlavní zneužívání, a to ve dvou případech.
Pokles téměř o polovinu zaznamenali policisté
v kategorii ostatní trestná činnost. Největší podíl
na tomto počtu skutků má maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za první tři měsíce z celkového počtu 21 skutků nerespektovalo
rozhodnutí soudů, magistrátů a dalších úřadů
15 osob. V loňském roce to bylo 29 občanů.
Naopak nárůst o 15 případů evidují policisté v kategorii zbývající trestná činnost. Do
této oblasti spadá například zanedbání povinné
výživy. Za první čtvrtletí neplatilo na své děti
23 lidí. Což je o tři případy více v porovnání
s prvními třemi měsíci roku 2011. Vyšší číslo se
ukázalo i u trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Zatímco loni strážci zákona
zapsali do policejních statistik sedm případů,
letos je jich o osm více.
Poslední z výčtu oblastí trestné činnosti jsou
hospodářské trestné činy. Za první tři měsíce
letošního roku evidujeme o pět skutků více, než
ve stejném období loňského roku. Nejčastějším
trestným činem v této kategorii je zpronevěra
(8). Totožné číslo strážci zákona zapsali do
policejních statistik u podvodu, se kterým se
setkali ve čtyřech případech.
nprap. Ivana Telekešová
Porovnání I. čtvrtletí roku 2012 a 2011
Přehled podle jednotlivých obvodů
U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 19. 4. 2012
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/ volí
1. návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vladimír
Frouz, Doc. Ing. Jan Horejc, PhD., Mgr. Jan Königsmark.
B/ schvaluje
1. program 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice.
2. zřizovací listinu Základní školy Přeštice
v novém znění.
3. poskytnutí dotace Gymnáziu Plzeň, Mikulášské nám. 23, ve výši 792 000 Kč, na dorovnání
rozdílu krajského normativu mezi plně obsazenými a částečně obsazenými třídami za leden až
srpen školního roku 2011/12.
4. příspěvek pro studenty 3. ročníku pobočky
gymnázia v Přešticích na úhradu nákladů spojených s přechodem na jiné střední školy ve výši
5 tis. Kč na studenta.
5. opatření k posílení fondu investic města:
a) Do fondu investic budou po skončení akce
převáděny nevyčerpané zůstatky rozpočtových
položek přesahující 10 tis. Kč.
b) Do fondu investic budou převáděny mimořádné kapitálové nebo daňové příjmy přesahující
10 tis. Kč.
6. přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč
určeného na financování akce Čistá Berounka
a uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou
a. s., Plzeň, Goethova 1, Plzeň.
7. rozpočtové opatření č. 7/2012.
8. 1. že Město Přeštice bude oprávněno na
základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí
Berounky a ze smlouvy uzavřené dne 8. 4. 2009
mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky a sdružením „ABH Berounka“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby „Čistá Berounka – etapa II“,
tj. že město Přeštice bezúplatně nabude vlastnické právo k příslušné části projektové dokumentace a bude oprávněno po předání této projektové
dokumentace vykonávat práva ze smlouvy vyplývající (např. právo ze záruky).
8. 2. že Město Přeštice bude oprávněno na
základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí
Berounky a ze smlouvy uzavřené dne 16. 7. 2009
mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí Berounky a sdružením „Mott MacDonald – Earth Tech“,
jejímž předmětem je poskytování služeb správce
stavby při realizaci projektu „Čistá Berounka –
etapa II“, tj. že město Přeštice bezúplatně nabude
vlastnické právo k hmotně zachyceným výsledkům činnosti správce stavby (tj. např. průběžných
zpráv a závěrečné zprávy) a bude oprávněno po
předání hmotně zachycených výsledků činnosti správce stavby vykonávat práva ze smlouvy
vyplývající (např. právo ze záruky).
8. 3. že Město Přeštice bude oprávněno na
základě stanov dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky a ze smlouvy uzavřené dne 18. 10.
2011 mezi dobrovolným svazkem obcí Povodí
Berounky a sdružením „Čistá Berounka – Projekt B“, jejímž předmětem je dílo specifikované
zadávací dokumentací v rámci projektu „Čistá
Berounka – etapa II, projekt B“, tj. že město Přeštice bezúplatně nabude vlastnické právo k příslušné části díla a bude oprávněno po předání díla
vykonávat práva ze smlouvy vyplývající (např.
právo ze záruky).
C/ bere na vědomí
1. zprávu o činnosti rady města za mezidobí.
D/ nesouhlasí
1. s provozováním sázkových her a jiných
technických zařízení na adrese Palackého 515,
Přeštice, st. č. 675/1 a 237/47 v k. ú. Přeštice, vše
na listu vlastnictví 1252, společností Slot group,
a. s. Karlovy Vary.
E/ zamítá
1. na základě velmi nízkého počtu studentů
financování nákladů na dorovnání předepsaného
počtu žáků gymnaziální pobočky v Přešticích ve
školním roce 2012/2013.
F/ ruší
1. usnesení č. B/23 z 9. zasedání ZM konaného
dne 15. 3. 2012.
2. usnesení č. B/27 z 8. zasedání ZM konaného
dne 15. 12. 2011.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Společenská kronika
Blahopřejeme k životním výročím.
VÝROČÍ
82 let
Jarmila HRUBÁ
Julie OLŠBAUROVÁ
Jaroslava ŠMUCLEROVÁ
83 let
Anna STREJCOVÁ
84 let
František JANOUŠEK
86 let
Radimír VRBATA
Zdeněk BOHDAN
Květuše KLESOVÁ
87 let
Jan HRUBÝ
88 let
Marie NĚMCOVÁ
89 let
Václav STREJC
KVĚTEN
Dimantová svatba
Před 60 lety dne 5. 4. si řekli své ANO manželé
Zdeňka a Václav Zoubkovi
z Přeštic. Vedení Města Přeštice jim blahopřeje k tomuto významnému životnímu jubileu a do
dalších společných let jim přeje především pevné zdraví, klid, pohodu, štěstí a radost v kruhu své
milující rodiny.
Blahopřání k 90. narozeninám
Dne 31. března 2012 oslavil své významné 90. narozeniny pan
3
Blahopřání k 80. narozeninám
V 2. polovině měsíce března a v 1. polovině
měsíce dubna oslavili své jubilejní 80. narozeniny tito naši přeštičtí spoluobčané: dne 23.
března pan Josef Pluhař, 24. března paní
Marie Balounová, 26. března pan Josef Harmáček, 28. března pan Josef Fornouz, 6. dubna pan Josef Levora (Střížov) a 11. dubna paní
Květoslava Gregovská. Hodně zdraví, dobré
pohody, radosti a spokojenosti do dalších let,
všem našim výše uvedeným spoluobčanům,
osobně poblahopřál 2. místostarosta Mgr. Jan
Königsmark.
Václav Šlais
z Přeštic. Vedení Města Přeštice přeje váženému oslavenci do dalších let především pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a pohody.
Blahopřání ke 100. narozeninám
Dne 8. dubna 2012 se dožil 100 let náš spoluobčan pan
Bohuslav Krbec.
Při této příležitosti jsme chtěli poděkovat za jeho zásluhy především v poválečném rozvoji obce.
Jako technicky zručný a talentovaný řemeslník odvedl pro obec velký kus práce, a to i při pomoci
spoluobčanům. Zastupitelstvo obce mu za sebe a všechny spoluobčany popřálo do dalších let mnoho zdraví, pohody a spokojenosti na malé oslavě dne 5. 4. na obecním úřadě.
OZ Vlčí
Pan Josef Pluhař.
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
(1933)
Jaroslav SIMBARTL
(1942) – Skočice
Pavel ŠAFÁŘ
Marie HRANIČKOVÁ (1919)
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice
Carmina na zámku
v Příchovicích
V neděli 20. května se v koncertním sále na
zámku v Příchovicích uskuteční od 14.00 hodin
koncert sboru Carmina. Během programu zazní
lidové písně, stará hudba, klasika, swingové
a moderní skladby. V rámci vystoupení se představí také sólistka Jitka Šťastná, která samostatně přednese několik skladeb klasické hudby.
Vstupné na akci bude dobrovolné. Srdečně zveme všechny příznivce a těšíme se na vaši návštěvu.
Carmina
Ota Bouzek, známý autor povídek o přírodě, zvěři, rybách a lidech, napsal již dvacátou
třetí knihu „Když úhoři táhnou a srnci říjí“.
Popisuje v ní vzpomínky z mládí o rybaření
a lovu srnců. Většina povídek je z povodí
řeky Úhlavy.
ing. Jiří Běl
Plesové poděkování
Jsme rádi, že se únorový ples naší školy vydařil a děkujeme za všechny kladné ohlasy, které
jsme dostali. Příprava plesu dala hodně práce a jsme rádi, že výsledek stál za to. Nejvíce
práce s přípravou a realizací měly paní Helena
Macháčková a paní Naďa Květoňová. Úspěch
není ale jen naší zásluhou. Poděkování patří
všem partnerům plesu, kterých bylo téměř čtyřicet, v čele s hlavním partnerem plesu – Radou
rodičů při naší škole.
Děkujeme také Tělocvičné jednotě Sokol
Přeštice za pronájem sálu. Před plesem jsme
se dohodli, že kromě pronájmu sálu uhradíme
i kompenzační poplatek za to, že si budeme
moci zajistit vlastní cateringové služby. Též
jsme byli ale dohodnuti, že v případě slabší návštěvnosti plesu nám bude kompenzační částka
přiměřeně snížena.
Naštěstí se naplnil optimistický scénář a ples
naší školy důstojně i netradičně připomněl dvě
výročí naší školy – 15 let budovy Na Jordáně
a 125 let budovy v Rebcově ulici.
Doufám, že i příští akce naší školy budou
úspěšné a setkají se s kladnými ohlasy přeštické
veřejnosti.
Josef Šperl, ředitel ZŠ Přeštice
Paní Marie Balounová.
Poděkování
Dne 16. 5. 2012 by se dožila paní
Marie Morgensteinová
z Kucín 91 let. Zemřela 26. 1. 2012 po delší nemoci. Děkujeme za
projevenou soustrast. Rodina Morgensteinova a Liškova.
Přeštická ZUŠka uspěla i v kraji
Žáci naší školy, kteří se zúčastnili soutěží
ZUŠ a byli úspěšní v okresních kolech, zabojovali i v kole krajském a získali pěkná umístění. V soutěži ve hře na bicí nástroje obsadili
bratři Richard a Daniel Pluhařovi první místa
a Tomáš Brabenec místo druhé. Posledně jmenovaný soutěžil i ve hře na baryton, kde získal
třetí místo. Ve hře na saxofon reprezentoval
naši školu Václav Květoň, který získal první
místo a ve hře na trubku obsadil Adam Brada
místo třetí. Nejúspěšnější v soutěži byli naši
sóloví zpěváci. Marie Hofmanová a Štěpán-
ka Jílková obsadily třetí místa, Jakub Písař
a Luboš Mráz místa druhá a Štěpán Mráz získal
první místo s postupem do celostátního kola.
Rovněž v komorním zpěvu měla naše škola své
zástupce. Alena Trachtová s Marií Hofmanovou a Štěpánka Jílková s Kateřinou Kapounovou získaly třetí místa a bratři Luboš a Štěpán
Mrázovi vybojovali první místo s postupem do
kola celostátního.
Všem soutěžícím srdečně gratuluji a děkuji
jim za skvělou reprezentaci naší školy.
Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ
ZUŠ Přeštice oznamuje
Oznámení
Základní umělecká škola Přeštice pořádá
v červnu 2012 nábor žáků do hudebního a tanečního oboru. Od září 2012 začne na škole opět
výuka hry na housle a další smyčcové nástroje.
Velmi zajímavé slevy školného máme pro žáky,
kteří se budou chtít učit hrát na žesťové dechové
nástroje. Housle i žestě je možné po domluvě
zapůjčit v naší škole. Pro zájemce o sborový
zpěv je možné absolvovat talentové zkoušky do
dětských pěveckých sborů Minihlásek a Hlásek. Veškeré další informace o výuce hry na
nástroje, pedagogickém sboru apod. najdete na:
www.zusprestice.cz. Případní zájemci volejte
na tel.číslo 603 185 957 nebo přijďte osobně
do naší ZUŠ v Poděbradově ulici. Na setkání
s vámi se těší zaměstnanci ZUŠ Přeštice.
Miroslav Vacek, ředitel ZUŠ Přeštice
Dne 29. 2. 2012 byl nalezen na Masarykově
nám. v Přešticích pes, kříženec nezjištěného
původu, barvy bílo-zrzavé, stáří 3-5 let, bez
známky týrání, umístěn v městské záchytné stanici v Přešticích v ul. V Háječku.
Bližší informace poskytne hospodářský odbor
MěÚ Přeštice.
Pan Josef Harmáček.
Základní škola usiluje
o čestný název
Jednou z mnoha aktivit k 125. výročí budovy školy v Rebcově ulici je i snaha o získání
čestného názvu školy, který bude obsahovat
jméno českého architekta, stavitele a mecenáše,
nejvýznamnějšího přeštického rodáka – Josefa
Hlávky.
Osobnost Josefa Hlávky je v Přešticích
i okolí velmi pozitivně vnímána a oceňována.
Město Přeštice má dlouhodobě bohaté kontakty s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, která o odkaz Josefa Hlávky pečuje. Na
vzpomínkovém setkání k uctění památky Josefa Hlávky na zámku v Lužanech 12. 3. 2012
jsme se starostou Kmochem převzali z rukou
Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, předsedy správní
rady Hlávkovy nadace, souhlas s tímto záměrem. Když se vše podaří, ponese přeštická
základní škola od září 2012 název Základní
škola Josefa Hlávky Přeštice.
Josef Šperl, ředitel školy
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Kultura a umění
10. 5. 2012 Moravanka Jana Slabáka
Dostaveníčko s dechovkou
Čas konání: 18.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Předprodej: IC Přeštice
Vstupné: 200 Kč

12. 5. 2012 Den sportu pro všechny
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: ASPV, město Přeštice, KKC Přeštice

květen 2012
1. 5. 2012 Májové hry
Hraje kapela Sešlost wjekem
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: Městský park
Pořadatel: Junák Přeštice, SDH Přeštice
 1. 5. 2012 145. výročí SDH Přeštice
Ukázka hasičské techniky.
Čas konání: 13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: SDH Přeštice
 1. 5. 2012 Mažoretky a Dechový orchestr
ZUŠ Přeštice
Čas konání: 14.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice, ZUŠ Přeštice
 5. 5. 2012 Pošumavská dechová muzika
Čas konání: 12.00-14.30 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice
 5. 5. 2012 Příjezd konvoje historických vozidel
Čas konání: 12.40-13.20 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: Klub 3. armády Plzeň a Old Car Rangers Praha
 6. 5. 2012 Příjezd 22. ročníku Convoy of
Remembrance 1945 – 2012 Military Car Club
Plzeň
Čas konání: 12.00-13.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí

14. 5.-18. 5. 2012 Výstava výtvarného oboru
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

15. 5. 2012 Koncert maminkám
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: ZUŠ Přeštice

23.5. 2012 Hastrman a detektivové
Představení školního dramatického kroužku
Čas konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Dramatický kroužek ZŠ

24. 5. 2012 Hastrman a detektivové
Představení školního dramatického kroužku
Čas konání: 8.30, 10.00, 17.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: Dramatický kroužek ZŠ

27. 5. 2012 Přeštická pouť
Čas konání mše: 8.30 hodin
Místo konání: kostel NPM

9. 5. 2012 Nacistické poklady a jejich kryty
na Přešticku
Přednáška
Čas konání: 17.30 hodin
Místo konání: konferenční sál KKC
Pořadatel: SPZHP Přeštice

10. 5. 2012 Jak se krotí princezna
Školní představení
Čas konání: 8.30, 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice

Na přestupný rok (chodí) mohou chodit na
pomlázku „děvčata“. Kdo uhodne, která to
jsou?
Foto Stanislav Morávek
Humanitární sbírka pro Diakonii
Farní charita Přeštice uskuteční sbírku
použitého ošacení pro Diakonii Broumov ve
dnech 21. až 26. května 2012, vždy od 15.30 do
17.30 v garáži lékařského domu vedle ordinace
ORL, vjezd v Poděbradovy ulice č. domu ….
v Přešticích.
Možné darovat :
– oblečení dámské, pánské, dětské
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky min 1 m2 (ne ořezky látek)
– domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
– vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
– obuv – veškerou nepoškozenou
– hračky nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ DIAKONIE NEMŮŽE VZÍT:
– ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, koberce – z ekologických důvodů
– nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí
– znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme :
Tel. 731 433 146 – Farní charita Přeštice
224 316 800, 224 317 203 – o.s. Diakonie
Broumov
Pane poslanče, děkujeme!
V rámci společenskovědních předmětů navštívili starší žáci přeštické pobočky gymnázia
obě komory našeho parlamentu. Nejprve si
prohlédli reprezentativní místnosti sídla Senátu
– Valdštejnského paláce – a hned poté se přesunuli o ulici výše do poslanecké sněmovny.
Přesto, že poslanci zrovna nezasedali, očekával nás náš hostitel – přeštický poslanec Ing.
Jiří Papež, kterého k našemu velkému milému
překvapení doprovázela jeho „nadřízená“ –
paní předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Velice mile a srdečně všechny
studenty přivítala, ochotně se s nimi několikrát
vyfotografovala a přijala jejich pozvání k návštěvě přeštické školy i celého města. Poté se celé
skupiny ujal pan poslanec Jiří Papež. Objasnil
žákům mnohá úskalí poslaneckého života či
způsoby práce v jednotlivých komisích a výborech. Jako hostitel se své funkce zhostil opravdu
velkoryse – po podrobné prohlídce parlamentu
všechny studenty i jejich doprovod pozval na
společný oběd.
Milá a neformální atmosféra celé návštěvy
vyústila v jeho vysoce pozitivní hodnocení celé
skupiny, kultivovaného chování všech studentů
i jejich zájmu o parlamentní zákulisí. Skromnost, upřímný zájem se studentům maximálně
věnovat i snaha jim mnohé objasnit zasluhují
ocenění a velikou úctu. Pan poslanec přesvědčivě dokázal, že o přeštické gymnazisty má skutečný zájem nejen v jejich rodném městě, ale
kdekoliv a že jejich studium podporuje dlouhodobě.
Je nepochybnou výhodou každého města mít takovéto zastoupení v těch nejvyšších
legislativních patrech, je příjemné setkávat se
s někým tak vstřícným. To cítili všichni přítomní studenti i jejich doprovod. Stejný pocit
bych přál i jejich rodičům či dalším přeštickým
spoluobčanům hlavně v okamžiku, kdy budou
vkládat své hlasy do parlamentní urny budoucích voleb.
Pane poslanče, postaral jste se o mimořádný zážitek přeštických gymnazistů. Za to i za
Vaše skromné a vřelé vystupování Vám patří
náš veliký dík!
Josef Šimána, Gymnázium, Plzeň
Mikulášské náměstí
KVĚTEN
4
TIP na výlet
Program na měsíc květen 2012
5. 5. SO: HOJSOVA STRÁŽ – BRČÁLNÍK
Vlakem 7.29 do Hojsovy Stráže. Zpět ze Špičáku 15.44 do Přeštic.
TRASA: Hojsova Stráž – Hamry – Brčálník
– Špičácké sedlo – Špičák
(14 km vede M. Šetková)
12. 5. SO: PŘÍRODNÍ REZERVACE ZLÍN
Odchod od nádraží ČD Přeštice 8.45. Zpět
z Přeštic vlak směr Plzeň (R) 14.28 nebo 15.14,
směr Klatovy 15.31 nebo (R) 17.29.
TRASA : Přeštice ČD – Dolní Lukavice – Lišice mlýn – rezervace Zlín – Snopoušovy – Háje
– Vodokrty – Přeštice
(15 km vede V. Řežábek)
19. 5. SO: CHODSKÁ BUTA
Vlakem z Přeštic 9.29 do Klatov (9.52), z Klatov 10.22 do Pocínovic (10.43). Zpět z Chodské
Lhoty 15.48 (nebo 17.05) do Klatov, z Klatov
16.46 nebo (R) 18.06
TRASA: Pocínovice – Lomeček – Orlovice –
Výrov – Chodská Lhota (akce Chodská Bůta)
(11 km vede F. Vokáč )
26. 5. SO: SULISLAV – NÝŘANY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.35 do
Sulislavi (9.06). Zpět z Nýřan 16.46 do Plzně,
z Plzně 18.10 do Přeštic.
TRASA: Sulislav – Raška – Harabaska – U Červeného kříže – Kamenný Újezd – Nýřany
(16 km vede V. Čermák))
PROGRAMOVÁ SCHŮZE SE KONÁ
VE VELKÉ KLUBOVNĚ HOTEL SPORT
ve čtvrtek 17. května 2012 v 17. hodin.
Změna programu vyhrazena!
Farní charita Přeštice seniorům
Farní charita Přeštice pořádala jako každoročně 31. 3. 2012 setkání s dříve narozenými
v Základní devítileté škole Přeštice Na Jordáně. V úvodu promluvil ředitel Diecézní charity
Plzeň Ing. Jiří Lodr o významu těchto setkání. Informoval o domovech pokojného stáří,
domech pro matky s dětmi v tísni, o službách
pro klienty bez domova, kterým se díky Charitě podařilo navrátit v mnoha případech do
pracovního procesu a o dalších dokončujících
projektech.
Druhý místostarosta Mgr. Jan Königsmark
hodnotil Přeštice, Mgr. Martina Míšková informovala o programech připravovaných a vhodných pro seniory.
Vystoupení žáků Základní umělecké školy
Přeštice za doprovodu p. učitelky Mgr. Marty
Čermákové se jako vždy velmi líbilo.
V další části nabídla zdravotní sestra pí
Miloslava Kaderová soukromou domácí péči
pro nemocné a zdravotně postižené navrženou
obvodními lékaři. Mgr. Stanislava Tejčková,
členka rady Farní charity Přeštice, představila
služby, které nabízí Pečovatelská služba Jubilata Diakonie ČCE – středisko západní Čechy,
a to dovoz obědů vhodných pro diabetiky a osoby s onemocněním oběhového systému a srdce
a pečovatelskou službu pro Přešticko.
Následoval volný program, kdy si senioři
mohli popovídat a zazpívat za doprovodu harmonikářky paní Vlkové.
Bohaté pohoštění opět připravily členky Farní charity Přeštice.
Děkujeme řediteli Základní devítileté školy
Přeštice Mgr. Josefu Šperlovi za zapůjčení prostor školy a těšíme se na další setkání se seniory.
Marie Sedláčková, Farní charita Přeštice
Vydařená exkurze
Ve středu 11. dubna 2012 jsme se díky našemu panu profesorovi J. Šimánovi a v doprovodu přeštického místostarosty Mgr. Königsmarka vypravili do našeho hlavního města
navštívit horní a dolní komoru českého Parlamentu.
Nejprve jsme si prohlédli barokní budovu
Senátu – Valdštejnský palác, jehož impozantní sály a reprezentativní místnosti nás všechny
ohromily. Prohlídka těchto skvostů však probíhala trochu ve spěchu – jednak právě začínalo jedno z důležitých zasedání naší horní
komory, jednak nás už v Thunovském paláci,
sídle Poslanecké sněmovny, očekával náš hostitel – přeštický pan poslanec Ing. Jiří Papež.
Přesto jsme do hlavního jednacího sálu Senátu nahlédli a měli možnost vidět některé nám
známé senátory.
Následoval přesun do Informačního střediska Parlamentu na Malostranské náměstí, kde jsme pomocí video prezentace byli
krátce seznámeni se základními fakty naší
zákonodárné instituce. V rámci prohlídky
parlamentního komplexu jsme si prohlédli
některé významné historické dokumenty a listiny podepsané na území našeho státu, včetně
všech našich ústav. Zásluhou pana poslan-
ce Papeže nás čekalo jedno milé překvapení
– setkání s předsedkyní Poslanecké sněmovny
paní Miroslavou Němcovou. Ta s námi krátce pobesedovala, ochotně se vyfotografovala
a pak se odebrala plnit své pracovní povinnosti. Po jejím odchodu jsme si prohlédli hlavní
jednací sál Sněmovny, který byl dosud všem
známý jen z televizních přenosů. Pan poslanec
nám v něm vysvětlil způsob hlasování, zasedací pořádek i hlavní pracovní náplň našich
poslanců a pak nás všechny pozval na vydatný
oběd!
Když jsme se rozloučili s naším hostitelem,
vydali jsme se na Kampu a přes Karlův most
na Staroměstské náměstí. Tam jsme se pokochali Pražským orlojem, Týnským chrámem,
trochu se občerstvili a procházkou po Václavském náměstí se vydali na Hlavní nádraží…
Po vyčerpávajícím dni jsme se všichni shodli,
že povolání poslance či senátora není vůbec jednoduché a je plné důležitých jednání a rozhodování. Všem se ale exkurze líbila, a tak jen zbývalo
poděkovat našemu doprovodu, paní průvodkyni
a především panu poslanci za to, že nám umožnili prožít středu v trochu jiném prostředí, než na
jaké jsme zvyklí ze školních lavic.
Gymnazisté 4. D, přeštické pobočky
®
www.janperi.cz
éištøní peĆí
PŘEŠTICKÉ NOVINY
A vzpomínky nám zůstaly
Tradicí se u přeštických junáků stalo pozvání
té nejstarší přeštické junácké generace k posezení a zavzpomínání. Tentokrát ožila junácká
klubovna „Na zámostech“ v polovině dubna
u příležitosti 100 let Junáka v republice a konání výstavy o historii Junáka v Přešticích. Posedět a zavzpomínat přišli zástupci nejstarší generace, která pomáhala myšlenku Junáka udržovat
i během války a rozvíjet po osvobození republiky v roce čtyřicet pět. Samozřejmě nechyběly otázky typu „tak jak se máš?“, ale brzy se
všechny hovory stočily k mládí a nejstarší historii. Přispěly k tomu i fotografie a kroniky.
„Vzpomínáš ještě na válečný tábor na Hnačově? Jo, po týdnu jsme na příkaz Němců museli
skončit a jet domů. A první klubovny? Ty byly
na sladovně, v dlouhém dřevěném baráku měl
každý oddíl svou.“
V hovorech přítomní přeskakovali z jedné junácké epochy do druhé. Chvíli mluvili
o skautingu po osvobození, pak ke krátkému
junáckému intermezzu po osmašedesátém roce,
aby naopak si zase někdo vzpomněl na doby
válečné a po chvíli se mluvilo o přítomnosti.
A stačil pohled do očí přítomných, jak rychle
při vzpomínkách ožívali, vraceli se do svých
mladých skautských let a málem se zase chystali na tábor.
„Je dobře, že současní skauti tahle setkání pro
nás organizují. Pokud můžeme, rádi přijedeme
a společně zavzpomínáme,“ byl potěšen pozváním a setkáním s kamarády Milan Polka. „Byly
to krásné doby, nelze srovnávat minulost se
současností, každá doba má své, ale vzpomínky
vždycky zůstanou.“
(šat)
KVĚTEN
5
Vernisáž skautské výstavy
ke 100 letům skautingu
Dne 29. března jsme slavnostně zahajovali
skautskou výstavu v Domě historie Přešticka.
Předcházela tomu samozřejmě spousta práce
s přípravami. Na instalaci výstavy jsme měli
dva dny a díky pochopení a pomoci paní ředitelky Bc.Valentové jsme všechno zvládli.
Na výstavě můžete vidět fotografie, odznaky,
šátky, totemy, můžete si něco o historii skautingu v Přešticích přečíst, dozvíte se, které známé
osobnosti prošly skautskou výchovou,
Můžete si vyzkoušet šifrování, uzlování, děti
mohou „chytat rybičky“, nebo „krmit medvěda“.
Po celou dobu je k dispozici videozáznam
z naší činnosti, je možno poslechnout si i pohádku – tvorbu naší světlušky – v podání herce
Josefa Dvořáka.
Na vernisáži jsme uvítali naše kamarády
z okolních středisek, rodiče „našich“ dětí, před-
stavitele sboru dobrovolných hasičů a v neposlední řadě naše krajské představitele.
Světlušky, vlčata a skautky předvedly na
úvod krátké scénky a pak už jsme pozvali
hosty na malé občerstvení. Děkujeme touto
cestou všem našim příznivcům, kteří byli
tak hodní a poskytli nám něco na sváteční
tabuli. Byli to majitelé Vinotéky Andělská
tvář, Vinotéky z Veleslavínovy ulice, prodejny Jája a Pája, Zeleniny z Mlýnské ulice
a Zahrádkářské prodejny. Děkujeme rovněž
panu Gruszkovi, panu Havlíčkovi z prodejny potravin, paní Snopkové z potravin na
náměstí a manželům Hajžmanovým z Cukrárny V Háječku.
Všem našim hostů se výstava moc líbila, věříme, že ani vy jste si ji nenechali ujít.
Jájina
A samozřejmě na závěr setkání junáckých generací nechyběl ani společný snímek do kroniky.
Foto (šat)
Historie na pokračování – zákazy
a znovuobnovení skautingu
Skautské hnutí se rychle šířilo po celé republice. V roce 1915 začíná vycházet časopis
Junák. Vychází dodnes a okruh časopisů se
rozšířil podle věkových kategorií. Pro nejmenší je určen časopis Světýlko, starší čtou časopis
Skaut-Junák, pro skauty nad patnáct let je určen
Roverský kmen a činovníci odebírají Skautský
svět. Všechny tyto časopisy jsou i v elektronické podobě.
Ale to trochu předbíhám.
Junácká organizace byla ještě „v plenkách“,
když začala první světová válka. Vedoucí od
oddílů museli narukovat, jejich místo zaujaly
děti sotva odrostlé bez patřičných zkušeností,
někde organizace zanikaly. Jak se válka chýlila
ke konci, zapojili se i skauti do snahy skoncovat
s Rakousko-Uherskem a v roce 1918 byli připraveni plně pokračovat ve své činnosti. V roce
1919 vzniká Svaz junáků, skautů a skautek
Republiky Československé. Hnutí se znovu
rychle rozšířilo, ve 30. letech dosáhlo největšího rozmachu a přišel Mnichovský diktát. Za
druhé světové války byly Čechy a Morava obsazeny německou armádou a okupanti na podzim
roku 1940 skautskou organizaci zakázali. Mnozí vedoucí oddílů byli pozavíráni, stejně jako
Dr. Bečvář, který vedl první skautskou družinu
v Přešticích a jehož jméno naše přeštická organizace nese. Dr. Bečvář zemřel v Osvětimi.
Hned krátce po osvobození v roce 1945 byli
skauti připraveni začít znovu a brzy obnovená
skautská organizace dosáhla rekordního počtu
čtvrt miliónu členů.
Bohužel ani tentokrát nebylo skautům souzeno rozvíjet se a pokračovat dále. Už v roce 1950
byl skauting znovu zakázán, tentokrát vládnoucí komunistickou stranou. Mnoho zapálených
vedoucích bylo vězněno jako političtí vězni
a byli nuceni pracovat v uranových dolech.
Až pražské jaro 1968 přineslo uvolnění a rozvoj demokracie a znovu se rozbíhá činnost
skautů. Hned to samé léto už skauti táboří. Stany sehnali od rodičů a známých, veškerý majetek, který skauti měli v roce 1948, jim byl totiž
v roce 1950 zabaven.
Bohužel ani toto období netrvalo dlouho, jen
něco málo přes dva roky a 1. září 1970 je skauting znovu zakázán, již potřetí. A znovu je veškerý majetek zabaven a převeden na pionýrskou
organizaci.
Další období bez skautingu trvalo tentokrát
čtyřicet let.
V roce 1989 se už v prosinci scházejí představitelé skautingu na sněmu v Praze a ihned
se rozbíhá skautská činnost po celé republice.
V roce 1990 je český a slovenský skauting znovu přijat do světového skautského hnutí.
Jájina
Pozbytí platnosti zápisů dětí
v cestovním dokladu rodičů
Městský úřad Přeštice, odbor správní
a dopravní, úsek cestovních dokladů, oznamuje
občanům, že dle zákona č. 197/2010 Sb., kterým se mění zákon o cestovních dokladech,
pozbývají platnosti zápisy dětí v cestovním
dokladu rodičů dnem 26. června 2012. Po
tomto datu musí být děti pro cesty do zahraničí vybaveny vlastním cestovním pasem, popř.
občanským průkazem, který je nově vydáván
od 1. 1. 2012 nepovinně i pro děti mladší 15 let
a je možné jej využít pouze k cestám po členských státech Evropské unie. Zapisování dětí
do cestovního dokladu rodičů bylo již ukončeno 30. 6. 2011.
K bezodkladnému vyřízení žádosti pro vydání prvního cestovního pasu nebo občanského
průkazu pro dítě je třeba předložit jeho rodný
list, rodné listy obou dvou rodičů (originály,
popř. úředně ověřené kopie) a dále občanský
průkaz rodiče, který o doklad žádá. Dítě na
našem pracovišti vyfotografujeme. Pro občanský průkaz je možné využít služeb fotografa,
který nám foto zašle v elektronické podobě
datovou schránkou. Platnost dokladů je 5 let,
za předpokladu dodržení aktuálnosti fotografie
dítěte. Správní poplatek za vydání cestovního
pasu dítěte je 100 korun, za občanský průkaz
zaplatíte 50 korun. Doklady se vydávají ve lhůtě 30 dnů. Nenechávejte proto podání žádosti na
poslední chvíli a požádejte o doklady s dostatečným časovým předstihem. Není v možnostech pracovnic zajistit vydání dokladů v kratší
době.
Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního
a dopravního MěÚ Přeštice
Čištění víceúčelové nádrže ve Skočicích
Sbor dobrovolných hasičů Skočice uspořádal
dne 31. března od 8 hodin čištění víceúčelové
požární nádrže. V brzkých ranních hodinách
byla otevřena výpusť nádrže a hned v osm hodin
se sešli členové SDH Skočice k vlastnímu čištění. Veškeré práce byly prováděny mechanickou
cestou. Každý s sebou přinesl koště a mohla se
nádrž postupně s ubývající vodou zametat a drhnout, jako za starých dobrých časů. Konečnou
fází byla dezinfekce celé nádrže, kdy jeden člen
SDH Skočice pracně vlastním postřikovačem
celou nádrž vydezinfikoval. Součástí této akce
bylo i vyčištění přítoku vody a propustku pod
silnicí na Kovarně. Na akci se sešlo přibližně
25 členů, kteří jako jediní stále pracují na zvelebení obce a bezpochyby i činnosti organizace
SDH. Tuto náročnou a celodenní akci snad ocení občané Skočic, Přeštic a přilehlých obcí při
letním osvěžení.
SDH Skočice
Vážení občané,
Nové dětské hřiště
Městský úřad Přeštice, obor správní
a dopravní, vás touto cestou v dostatečném
časovém předstihu informuje, že i v roce
2012 pokračuje zákonem stanovená povinnost
výměny řidičských průkazů, kdy dle ustanovení § 134 odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích je
držitel řidičského průkazu vydaného v období
od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 tento si
vyměnit do 31. prosince 2012.
Dále vás upozorňujeme, že nadále dle
ustanovení § 134 odst. 1, písm. c) zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích trvá povinnost výměny řídičských
průkazů vydaných v době od 01. ledna 2003
do 30. dubna 2004, a to do 31. prosince 2013.
V zájmu úspěšné výměny shora uvedených
řidičských průkazů, zejména těch s povinností
výměny do konce roku 2012, bez stresových
situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde vám pracovnice
rády do jednoho měsíce výměnu provedou.
K výměně řidičského průkazu je nutné doložit
stávající řidičský průkaz, občanský průkaz,
vyplněnou žádost, l ks fotografie předepsaného formátu a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště či příjmení s aktuálními údaji)
50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku, musí mít platnou lékařskou
prohlídku.
Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního
a dopravního MěÚ Přeštice
Rády bychom poděkovaly panu starostovi
Mgr. Kmochovi za vybudování dětského hřiště v Přešticích „U Trati“. V červnu 2011 jsme
byly za panem starostou s žádostí o postavení
nového a hlavně bezpečnějšího dětského hřiště
místo stávajícího, které po bezpečnostní stránce bylo nevyhovující. Již v listopadu 2011 bylo
namontováno hřiště nové a letos na jaře bylo
upraveno pískoviště, terén a zabudované lavičky. Za pěkného počasí je hřiště plné dětí.
Za všechny spokojené rodiče děkuje
Hanzarová Petra a Tykvartová Jana.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
6
Madeirové kraslice
Již několik nedělních odpolední přivolávala
svojí tvorbou jaro a velikonoční svátky Jitka
Šlajchová z Přeštic-Zastávky. V Domě historie Přešticka návštěvníkům předváděla výrobu
vrtaných – madeirových kraslic.
„Vhodné jsou malé hobby-vrtačky s minivrtáčky, na tvorbu ´krajkových vzorů´ používám
rozpuštěné technické bílé voskovky. A pak už
jen hodiny pečlivé práce,“ jednoduše popisuje
svoji tvorbu. Raději zpracovává vajíčka krůtí
– „jsou větší a pevnější“. Pochlubila se jednou
specialitou, jak na zakázku vyráběla madeiro-
vou kraslici ze pštrosího vejce: „Byla to zajímavá práce, dost jiná, vajíčko má hodně odlišný povrch, snad půlcentimetrovou skořápku
a ´zlikvidovala´ jsem na něm asi pět vrtáčků.
Ale výsledek stál za to.“ Ráda také dělá malá
křepelčí vajíčka – „jsou různá kulatá, šišatá,
různě kropenatá, to i mnohdy přemýšlím, jak
při tvorbě vzorů využít právě tu jejich kropenatost.“ A na závěr prozradila recept, aby všechna
vajíčka byla stejně bílá. „Stačí je jen ponořit do
Sava, samozřejmě již vyfouknutá“, dodala se
smíchem.
(šat)
Dne 3. března uspořádal ČČK Skočice dětský maškarní bál. Zábavné odpoledne zpestřila
dětem živá hudba, připravené soutěže s odměnou a bohatá tombola. Děti se zúčastnily v hojném počtu. Bylo to pro ně i všechny zúčastněné velmi příjemně strávené odpoledne.
L. Tykvartová
Na jednom snímku J. Šlajchová při tvorbě další madeirové kraslice, na druhé si návštěvnice
prohlíží již hotové kraslice.
Linkový autobus Přeštice - Nebílovy:
Odjezd z Přeštic (směr Nebílovy) 12.10 nebo 16.22 hodin
Odjezd z Nebílov (směr Přeštice) 15.44 nebo 19.44 hodin
Týden před letošními Velikonocemi ukázala pí Němečková v Klubu důchodců v KKC zdobení
velikonočních vajíček.
Jiří Běl
Plovoucí podlahy
Dveøe
Jednicka na renovace v Evrope
...Vše
z jedné ruky
Renovace dveøí
Nové dveøe bìhem jediného dne!
Budete pøekvapeni tímto moderním prvkem na míru!
Rychlá a èist? mont?ž za jeden den!
Hodí se ke každému stylu zaøízení!
Vyberte si z více než 1000 modelù!
Staré zachováme, nové udìláme!
Není nutné vyklízení pokojù!
Již nikdy nemusíte natírat!
Nic se nemusí vybourat!
Snadná údržba!
Více produktù a informací na: www.renovace-novak.cz
Schody
Žaluzie
Kuchynì
Domovní dveøe
Vestavìné skøínì
Sítì proti hmyzu
Stropní podhledy
Kryty topných tìles
Koupelnový nábytek
Garážová vrata
Kvalita již více než 35 let!
Odborný závod PORTAS
Familia NOVÁK & NOVÁK s.r.o.
Výhradní zástupce pro okresy:
Pøíbram, Domažlice, Plzeò-jih, Strakonice
Rokycany, Klatovy, Písek, Èeské Budìjovice.
www.renovace-novak.cz
602 11 77 30
Renovujeme, modernizujeme
a zhotovujeme na míru!
Po pøedložení tohoto inzerátu sleva 10% na novou objednávku.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Přeštice v čase – XXX.
KVĚTEN
7
Vítání občánků
Není nic krásnějšího, než přivést na svět a vychovat malého človíčka.
Dne 24. 3. 2012 jsme přivítali nové občánky našeho města do života.
Pohledy na vjezd do Přeštic od Klatov. Na starší fotografii (kolem roku 1927) je vlevo zájezdní
hostinec, vpravo Hlávkova hrobka. Uprostřed je přízemní domek, kde se vybíralo mýto. Druhá
fotografie je současnost.
Text a foto ing. Jiří Běl
Rozhodovalo přesné oko a klidná ruka
Příchovický kulturní dům patřil celý dubnový víkend vyznavačům tág a koulí na zeleném
sukně. Místní Billiard Club byl organizátorem
Mistrovství republiky v poolbilliardu v soutěži
nejlepších jednotlivců a družstev. Organizaci a atmosféru přiblížil prezident pořádajícího
klubu Luboš Louda: „Mistrovství dostat do
Příchovic, to bylo přání Jiřího Štycha, který
před časem bohužel tragicky zahynul. Podařilo
se nám to letos, tak je vlastně na jeho počest.
V jednotlivých disciplínách se vždy střetli dva
nejlepší podle dlouhodobých tabulek a dvě nejlepší družstva. Bohužel tady z okolí v Plzeňském kraji se tak vysoko nikdo neprobojoval.
Podle vyslechnutých hovorů se tady účastníkům
líbilo, snažili jsme se udělat co šlo.“ K němu se
přidává další domácí člen, Václav Kasl: „Byl to
hodně hektický týden, všichni, celý klub, jsme
měli co dělat. Připravit sál, zajistit občerstvení
a vše další okolo. Vše se snažíme udělat vlastními silami.“
Program upřesňuje opět Luboš Louda: „Hlavní byla sobota. To se konaly všechny souboje
o mistrovské tituly. Pak se můžeme i trochu
pochlubit. Mezi hosty sobotního Mistrovství
byl i zpěvák Jiří Korn, velký znalec a hráč bilZPMA_OKO_V2012_95x133mm.pdf
liardu. Také se
s tágem v ruce v ukázkovém1
zápase postavil za stůl a musíme přiznat, oprav-
du to umí. Podívat se přišla i modelka Andrea
Verešová. Na neděli jsme připravili další turnaj
pro všechny, kteří po sobotě zůstali a měli ještě
chuť si zahrát.“
Výsledková listina nese řadu jmen, pro laika
v disciplínách billiardu nic neříkající – 8ball,
9ball, 10ball v různých věkových kategoriích
– junioři, kadeti, senioři, ženy, ale také dvojice
či smíšené dvojice. Uveďme jen nejlepší klub
– Harlequin Praha, dlouhou řadu dalších jmen
jednotlivých disciplín již vynecháme.
(šat)
Zuzana HRUŠKOVÁ, Daniel PETŘÍK, Veronika ČERMÁKOVÁ, Václav ČERMÁK, Aneta
HAVLÍČKOVÁ, Vanessa DOBRÁ
V neděli již hlavní nápor organizace mistrovství republiky v poolbilliardu měli příchovičtí
pořadatelé za sebou. Takže při dalším turnaji již v klidu za stůl s tágem v ruce nastoupit
11/04/2012
i prezident 20:57:09
místního Billiard Clubu Příchovice
Luboš Louda.
Vojtěch SKÁLA, Martin PUNDA, Vanesa KVĚTOŇOVÁ, Antonín VODIČKA, Nikola
SKÁLOVÁ, Jakub LUCÁK, Matěj CIBULKA
Andrea LÖFFLEROVÁ, Jan MÉNER, Kateřina ŠEFAROVÁ, Petr VOŘÍŠEK, Lucie BURIANOVÁ, Petr SMETANA
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
Veřejné fórum 2012
Ve čtvrtek 19. dubna se v Kulturním a komunitním centru konalo letošní veřejné fórum
Zdravého města Přeštice. Setkání vedení města s občany opět definovalo největší problémy
města, které budou podle pravidel Národní sítě
zdravých měst ověřovány anketou.
Anketní lístky budou od 2. května k dispozici na radnici, na městském úřadu v Husově
ulici, v městské knihovně, Informačním centru,
8
Masopust ve fotografiích
v Domě historie, ve škole i mateřských školkách. Anketní lístek bude možné si stáhnout také
z webu města (www.prestice-mesto.cz) v části
Samospráva /Aktuální informace/ Aktuality.
Jaké jsou podle vás nejdůležitější problémy,
které by město mělo řešit? Sdělte nám svůj
názor, zapojte se do ankety!
Eva Česáková,
koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice
10 problémů našeho města
v roce 2012
Souhlasíte s nimi?
A N K EList1
TA
Označte prosím 2 problémy, které považujete za nejdůležitější a které by dle Vašeho názoru
měly mít v řešení přednost před ostatními.
Vybudování obchvatu města
Vyřešení problémů s holuby
Zřízení kamerového bezpečnostního systému
Vyřešení letního koupání
Odstranění znečišťování ovzduší kotelnou na Pohořku
Oprava šaten v budově ZŠ Rebcova
Zajištění sociálního bydlení
Zajištění terénního pracovníka
Obnova areálu KČT
Dozor městského architekta nad ÚP, RP...
Jiné:
Jiné:
Odevzdáte-li dotazník do 18. května 2012, bude i s Vaším hlasem počítáno při aktualizaci strategického plánu rozvoje, komunitních plánů a rozpočtového výhledu města. Schránky pro dotazníky
najdete na sběrných místech uvedených na zadní straně tohoto dotazníku.
Anketní dotazník je možné si rovněž stáhnout na www.prestice-mesto.cz v části Samospráva /
Aktuální informace / Aktuality a zaslat e-mailem na adresu: [email protected]
Sběrná místa pro odevzdání dotazníku:
1. Městský úřad Přeštice, Masarykovo nám. 107 a Husova 465
2. Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Informační centrum, Masarykovo nám. 311
3. Městská knihovna Přeštice, Husova 1079
4. Dům historie Přešticka, Třebízského 24
5. Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556
6. Úřad práce Plzeň-jih, pobočka Přeštice, Palackého 460
7. Základní škola Přeštice, Na Jordáně 1146
8. Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959
9. Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202
VÝSLEDKY ANKETY budou projednány radou a zastupitelstvem města. Veřejnosti budou
k dispozici v červnovém vydání Přeštických novin a na webových stránkách města www.presticemesto.cz v závěru května 2012.
Stránka 1
Pořadatel:
PLZEŇSKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
ve spolupráci s
městem Přeštice
Nejstarší jihočeská dechovka „Babouci“ s
kapelníkem Petrem Shýbalem vyhrávala dne
20.4. ve velkém sále KKC, který byl do posledního místečka zcela zaplněn.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
Moje nejoblíbenější zvířátko
Média na pomoc památkám
Již 4. ročník oblíbené výstavy výtvarných prací proběhl od 10.-14. 4. 2012 v malém sále KKC
v Přešticích. Hlavním pořadatelem soutěže byl DDM Přeštice ve spolupráci s KKC Přeštice.
Významného ocenění pro vlastivědný sborník Pod Zelenou Horou se dostalo na vyhlášení XV. ročníku novinářské soutěže Média
na pomoc památkám.Udílení cen probíhalo
v Českém muzeu hudby dne 19.dubna 2012.
PRO BOHEMIA o.s. a SYNDYKÁT NOVINÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY udělil 3. místo
PRIX NON PEREANT 2011 v kategorii publicistika paní Věře Kokoškové a redakční radě
za dlouhodobé mapování kulturních dějin jižního Plzeňska.
Velké poděkování za velmi záslužnou práci
patří nejen paní Věře Kokoškové, ale i dalším členům, panu Romanu Tykalovi a Pavlu
Motejzíkovi.
(red)
Výsledková listina:
1. kategorie MŠ
1. místo – Kateřina Vochová, MŠ Štěnovice
2. místo – Magdalena Ovsíková,
MŠ Dukelská Přeštice
3. místo – Magdalena Skálová,
ZŠ a MŠ Horšice
4. místo – Julie Nesvedová,
MŠ Stromořadí Dobřany
5. místo – Elen Vrbová, MŠ Dolní Lukavice
2. kategorie
1. místo – Eliška Vozárová, DDM Přeštice
2. místo – Adéla Nová, ZŠ Dolní Lukavice
3. místo – Adéla Holá, ZŠ Štěnovice
4. místo – Barbora Veselková, ZŠ Štěnovice
5. místo – Lucie Náprstková, ZŠ a MŠ Horšice
Zvláštní cena
František Šlehofer, ZŠ Merklín
Jarmila Lancová, ZŠ Dolní Lukavice
Martin Šesták, ZŠ Dolní Lukavice
Kamila Malíková, ZŠ Dolní Lukavice
Aleš Vrba, ZŠ Dolní Lukavice
Lucie Žofáková, ZŠ Dolní Lukavice
4. kategorie speciální Dobřany
1. místo – Veronika
2. místo – Matěj
3. místo – Tomáš
Do soutěže se zapojilo 19 škol a školských zařízení. Celkem bylo zapsáno 450 prací.
Blanka Zezulová, ředitelka DDM Přeštice
9
Zvláštní cena „Kočky“ ŠD Přeštice
Knotek, Benedikt, Duchek, Blümelová, Kulla,
John, Kubeš, Pogadl
3. kategorie
1. místo – Gabriela Tůmová, DDM Přeštice
2. místo – Filip Hodan, MŠ a ZŠ Horšice
3. místo – Daniel Kastner, ZŠ Řenče
4. místo – Valentýna Pörnerová,
ZŠ Dolní Lukavice
5. místo – Klára Kabátová, ZŠ Přeštice
V předvečer svátku sv. Vojtěcha, v neděli 22. dubna 2012, se uskutečnila na vrchu
Ticholovec u Příchovic třetí pouť na tomto
místě. Sešlo se přes dvě stě poutníků, kteří se u skály s malbou sv. Vojtěcha potkali
s plzeňským biskupem Františkem Radkovským, přeštickým vikářem Karlem Plavcem,
akademickým malířem Jaroslavem Šindelářem a „biskupem“ Vojtěchem, kterého představoval Michal Jánský, člen ochotnického
souboru Úhlavan z Přeštic (dva biskupové
se sešli na Ticholvci po 1020 letech, protože
biskup Vojtěch procházel okolo budoucích
Přeštic při cestě do Říma v roce 992 n. l.).
Příští rok vás zveme na 4. pouť na stejné
místo v podobném termínu.
OÚ Příchovice, Město Přeštice
Poslední březnový den otevřeli přeštičtí
vodáci svoji řeku Úhlavu. Od 16. května se
přijďte podívat na hlavní výstavu Domu historie Přešticka – Naše řeka Úhlava. Bude to
výstava o bývalých mlýnech, o rybářích, vodnících, koupalištích, o zvířatech a rostlinách,
historii řeky a mnoho jiných zajímavostech,
velmi často již zapomenutých. ing. Jiří Běl
Neděle 6. května 1945 odpoledne na
náměstí v Přešticích. Nezapomínejte, v tento den osvobodili Přeštice vojáci 2. pěší
divize 3. armády USA.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
Knihovna v Přešticích
Nejvěrnější čtenáři knihovny
Prostory knihovny byly na několika místech
ve městě. Do současné budovy bývalé lékárny
v Husově ulici (stával zde hostinec u Kiliánů)
se přestěhovala v roce 2007 z prostor v Kulturním zařízení na náměstí. Před tím byla knihovna Na růžku. Knihovna má ve svém fondu
44 458 svazků knih, z toho v oddělení pro dospělé 21 101, v oddělení pro děti 6702, v doplňovacím oddělení 15 980 a v regionálním fondu
675 knih. Doplňovací oddělení zajišťuje knihy
pro místní knihovny v okolí.
V regionálním fondu jsou knihy, které se
týkají Přeštic a okolí, často od místních autorů.
Čtenářem knihovny se může stát každý, kdo
vyplní přihlášku, zaplatí poplatek 100 Kč pro
dospělé, děti platí 60 Kč a musí mít souhlas
rodičů. Nyní je v knihovně přihlášeno 989 čtenářů, z toho 277 dětí. V roce 2011 navštívilo
knihovnu 12 314 čtenářů. Za rok 2011 bylo půjčeno 55 632 svazků knih, z toho dětem 7345,
dospělým 37 263 a časopisů 11 084. Knihovna má i čtyři stanoviště v oddělení pro dospělé
a dvě v dětském oddělení bezplatného internetu. Platí se ale za tisk. Knihovna má bezbarierový přístup, pouze ale do přízemí. Každoročně
je již mnoho let měsíc březen měsícem knihy.
Letos se uskutečnily akce: noc s Andersenem,
prvňáčci byli pasováni na čtenáře knihovny,
s vybranými třídami ZŠ se uskutečnil projekt
se čtenářskými pasy. Dále byl uskutečněn týden
knihoven, den pro dětskou knihu, beseda se
spisovatelem a letos poprvé byli vyhlášeni nejlepší čtenáři knihovny. Tato akce se uskutečnila
22. března za účasti starosty města a spisovatelky kuchařek paní Kutzmannové ze Žerovic.
Začátkem roku 2012 Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil projekt „Nejvěrnější čtenář knihovny“. Tento projekt nás ihned
oslovil, protože v přeštické knihovně rozhodně
není o věrné čtenáře nouze. Pravidla byla velmi
volně stanovená a každá knihovna si je mohla upravit sobě na míru. V přeštické knihovně
jsme stanovili pravidla takto: aktivní čtenář 40
a více let. Data jsme dohledávali v kartotéce dle
původních přihlášek, které stále máme k dispozici. Jak jsme posléze zjistili, jako jedna z mála
knihoven jsme opravdu mohli doložit původní
přihlášky. Po pečlivém prozkoumání kartotéky
nám vyšlo 8 jmen. Marta Hřebcová navštěvuje knihovnu 49 let, Karel Hrubý 45 let, Helena
Šertlová 44 let, Jan Kraus 41 let, Jana Kolářová
41 let, Eva Königová 40 let, Vladimír Beznovský 40 let a Stanislav Sýkora také 40 let. Naším
nejvěrnějším čtenářům jsme chtěli poděkovat,
a proto jsme 22. března uspořádali jejich setkání. Za účasti starosty Antonína Kmocha a Dany
Hanušové z odboru kultury, školství a památkové péče jsme všem věrným čtenářům a čtenářkám předali malé poděkování. Při kafíčku
a malém občerstvení nám Mirka Kuntzmannová povyprávěla o svých zážitcích z tvoření
jejích slavných kuchařek a nechala nás nahléd-
Základem budoucnosti většiny činností je
práce s dětmi, v knihovně to platí dvakrát.
Nejvěrnější čtenáři jsou: Marta Hřebcová, která
chodí do přeštických knihoven od roku od roku
1963 tzn. 49 let. Dalšími věrnými čtenáři jsou
Karel Hrubý – 45 let, Helena Šertlová – 44 let,
Jan Kraus – 41 let, Jana Kolářová – 41 let, Eva
Königová – 40 let, Vladimír Beznovský – 40
let a Stanislav Sýkora 40 let. Děti, vezměte si
příklad, máte čas.
Nákup knih se provádí pravidelně u vybraných dodavatelů. Revize knihovny se koná
vždy po pěti letech. Evidují se všechny knihy,
které knihovna vlastní. Vyřazují se poškozené
knihy, duplikáty a knihy, které se nečtou. Vyřazené knihy se prodávají za jednotnou cenu 5 Kč
za kus. Ukazuje se, že každý čtenář má svého
oblíbeného autora. Žádané jsou romány z lékařského prostředí, detektivky, historické romány
a romantické příběhy. Z našich autorů se nejvíce čtou knihy Simony Monyové, Vlastimila
Vondrušky a Michala Viewegha. Mimo knih
odebírá knihovna 65 titulů časopisů a je o ně
velký zájem. Knihovna obstarává 26 knihoven
v obcích v okolí Přeštic. Do těchto knihoven se
půjčují soubory knih místních knihovníků nejméně dvakrát ročně. Provoz knihovny je plně
automatizován, čtenáři si mohou na počítači
najít katalog knih a souborný katalog naučné
literatury. Knihovna také zajišťuje tzv. meziknihovní výpůjční službu pro knihy, které knihovna nevlastní. Tato služba se platí 50 Kč za knihu na pokrytí poštovného. Tyto informace mně
poskytla vedoucí přeštické knihovny paní Dražková, děkuji. Oba a všichni čtenáři si přejeme,
aby kniha nikdy nezanikla.
Jiří Běl
Setkání s věrnými čtenáři 22. března
v knihovně.
NOC S ANDERSENEM aneb NOC PLNÁ
KOUZEL na 1. stupni ZŠ Přeštice
Již podvanácté se konala celorepubliková
akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem,
ke které jsme se v letošním roce opět připojili
i my s žáky 1.stupně ZŠ v Přešticích. Tentokrát
„Kouzelnou noc“ prožilo 50 čtenářů z pátých
tříd a 10 vyučujících. Tento rok by oslavil 100.
výročí narození plzeňský rodák, známý loutkář
a malíř Jiří Trnka, mimo jiné tvůrce slavných
Karafiátových Broučků, kterému letošní noc
byla zasvěcena. Proto téma naší čtenářské noci
jsme zvolili trochu temné, nepatrně tajemné
a obzvlášť kouzelné. Hlavním hostem našeho čtenářského nocování byl spisovatel Jan
Opatřil. Děti nadšeně poslouchali jeho poutavé
předčítání a poté besedovali o jeho spisovatelské práci. Dobrou noc nám přišli také popřát:
Mgr.Dana Hanušová, vedoucí odboru školství,
kultury a památkové péče a Mgr. Josef Šperl,
náš pan ředitel. Mgr. Hana Černošková, zástupkyně 1. stupně ZŠ, s námi nadšeně zůstala až
do pozdních nočních hodin. Část programu
s námi opět prožily děti, které potom nocovaly
v knihovně se svými knihovnicemi, p. Hrubou
a pí Dražkovou. Jsme rádi za jejich podporu
a opětovnou spolupráci. Samozřejmě nesměl
chybět ani společný táborák, tentokrát na školní
zahradě, u kterého jsme si pěkně zazpívali. Po
večeři byly pro děti připravené čtenářské soutěže v čarodějných tématech. Nejen že se vydaly do temných chodeb naší školy s vlastnoručně
vyrobenými lucerničkami, ale musely překonat
sedm čarodějných postav. Po splnění všech
kouzelných úkolů se zavrtaly do svých pelíšků
a četly a četly. Hororová povídka Jana Opatřila
ukončila jejich čtecí rozjímání nad Malou čarodějnicí.
Ráno po společné rozcvičce a snídani proběhlo vyhodnocení celé Noci plné kouzel. Se
spoustou kouzelných zážitků se děti rozcházely ke svým domovům. Své nadšené postřehy
neskrývaly, sepsaly je a vy si je právě můžete
přečíst!
kolektiv kouzelných vyučujících 1. stupně ZŠ
Heslo akce: My čteme! Čtete i vy?
10
nout pod pokličku právě vznikající kuchařky.
Během povídání jsme se od kuchařek a čtení
dostali až k historii Přeštic a okolí, protože
každý ze zúčastněných měl mnoho zajímavých
a přínosných informací a poznámek. Troufám si
tvrdit, že jsme strávili moc příjemné odpoledne
(alespoň z pohledu nás knihovnic). Doufáme,
že nám všichni zachovají svoji přízeň a budou
nás stále navštěvovat. Přeštická knihovna
bude v projektu „nejvěrnější čtenář“ rozhodně
pokračovat, a každé dva roky bude vyhlašovat
a odměňovat věrné čtenáře, kteří dosáhnou hranice 40 let aktivního členství v knihovně. Na
závěr bychom rádi poděkovali Jiřímu Bělovi,
který z celé akce udělal fotodokumentaci.
Kolektiv MK Přeštice
Městská knihovna v Přešticích uspořádala 22. března společné setkání čtenářů s nejdelší
registrací. Bylo to velmi milé a příjemné odpoledne, s dárky, pohoštěním a povídáním. Velmi
si toho vážíme a našim knihovnicím přejeme, aby jim nadále zůstal úsměv a krásný přístup ke
čtenářům jako doposud. Děkujeme.
Eva Königová
V knihovně se opět spalo
Stejně tak jako v loňském roce, jsme se
v přeštické knihovně připojili k celostátní akci
„NOC S ANDERSENEM“. V letošním roce
tato kouzelná noc připadla na pátek 30. března. Tradičním problémem ještě před začátkem
celé akce je výběr dětí, které mohou v knihovně
spát. Nejraději bychom pozvali všechny děti,
které mají o spaní zájem, ale bohužel z kapacitních důvodů to není možné. Proto jsme od listopadu 2011 každý měsíc vyhlašovali soutěžní
kvíz. Na Noc s Andersenem jsme pak pozvali ty
děti, které získaly největší počet bodů ze všech
kvízů, abychom byli spravedliví.
Celkem tedy bylo do knihovny pozváno 12
dětí. Nakonec se nás v knihovně v páteční podvečer sešlo 9 spáčů a 2 knihovnice. Po krátkém
seznámení jsme vyrazili na návštěvu za spáči ze
ZŠ Přeštice v Rebcově ulici. Zde jsme se zúčastnili besedy a autorského čtení pana Jana Opatřila. Jeho čtení hororových povídek bylo velmi
působivé a umocněné i jeho tajuplným převlekem. Podle reakcí dětí lze soudit, že se jim toto
čtení velmi zamlouvalo, i když my dospělí jsme
měli obavy o jejich klidný spánek.
Případné chmury jsme zahnali u táboráku, na
který nás děti ze ZŠ pozvaly. Kolem 20. hodiny
jsme se vrátili zpět do knihovny, připravili si
spaní, doplnili vydanou energii a pustili se do
připravených úkolů. Jako první jsme zaměstnali
ruce a vyrobili si krásná vajíčka na velikonoce, děti ukázaly, že jejich fantazie je bezbřehá
a vytvořily neuvěřitelné variace.
Když už byla tma opravdu ve všech koutech
knihovny, vydaly se děti plnit bobříka odvahy a všechny bobříkem úspěšně prošly. Úkoly
byly zaměřeny na pohádky H. CH. Andersena (srovnat popletené názvy pohádek, doplnit
informace o hlavních postavách či ze života
autora).
Po nezbytné večerní hygieně jsme se uložili
do svých pelíšků. Poslechli jsme si druhé autorské čtení pana Opatřila, tentokráte z knihy Dobrodružství kapříka Metlíka 2. Výborně jsme se
pobavili, ale rozchechtaná bříška jsme museli
řádně uklidnit. Ke skutečnému spánku jsme se
dostali až kolem půl druhé v noci.
Ráno jsme si rozdali památeční karty a vyrazili ke svým domovům. My knihovnice považujeme za úspěch, že se všem zúčastněným líbilo,
všichni ve zdraví přežili a někteří malí čtenáři
se již v pondělí po kouzelné noci přišli přihlásit
na další ročník.
Mgr. Michaela Hrubá,
V. Dražková – MK Přeštice
Noc s Andersenem již podvanácté
V letošním roce již podvanácté na konci března proběhla celorepubliková akce na podporu
a rozvoj dětského čtenářství Noc s Andersenem. Celkem se zaregistrovalo 1180 čtecích
a spacích míst a nocovalo 44 067 dětí. Toto
úctyhodné číslo podpořili i čtenáři ze Základní
školy Na Jordáně v Přešticích.
Noc byla zasvěcena kouzelným ilustracím
Jiřího Trnky, neboť letos v únoru uplynulo 100
let od jeho narození. Díky jeho obrázkům si čtenáři připomněli Karafiátovy Broučky, Jiráskovy Staré pověsti české, Andersenovy pohádky,
Hrubínovy verše, a to vše hravou a zábavnou
formou v osmiboji, kde účastníci plnili úkoly.
Záludné otázky a úkoly prověřily nejen čtenářskou znalost, ale i zručnost a postřeh.
Ke každé noci patří beseda. Dětem nadšeně o svých cestách za poznáním vyprávěl pan
učitel Jan Rajčok. Jeho poutavé vyprávění nás
zavedlo na Island, do země skřítků a mohutných gejzírů. Mluvené slovo doprovázely fotografie a videoprojekce. Kdo ví, snad se někdy
dočkáme i knížky z jeho dobrodružných cest po
světě.
Když školu pohltila tma, každý ve světle
baterky předčítal ze své oblíbené knížky. Opět
všichni propadli kouzlu čteného slova ve ztemnělé a tiché škole, neb jak praví citát – Kniha
má duši toho, kdo ji napsal, a také duši těch,
kteří je četli, prožívali a snili s nimi.
A spáči by určitě k tomuto citátu dodali i duši
ilustrátora. A když se čtenáři uložili do spacích
pytlů, možná se jim zdálo o cínovém vojáčkovi,
o Libuši, o broučcích či ve snu malovali hrušku
a pod hrušku talíř…
Mgr. Ludmila Dobranská
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
Nejlepší Vošouch Skočice 2012
V sobotu 14. dubna proběhl v obci Skočice
v restauraci „U Petra“ již pátý ročník soutěže
a zábavného večera o Nejlepší vošouch. Organizátorem byl Sbor dobrovolných hasičů Skočice. O správný průběh večera se staral předseda
soutěže pan Ondřej Živný, předseda KRR SDH
a Osadního výboru Skočice.
Do soutěže bylo předáno občany celkem 19
vzorků vošouchů. Všichni přítomní pak ochutnávali jednotlivé vzorky. Každý mohl udělit jen
jeden hlas vošouchu, který mu nejvíce zachutnal. Po chvilce koštování byla soutěž uzavřena
a sečteny hlasy u jednotlivých vzorků vošouchů.
– na 4. místě se umístil pan JUDr. Jaroslav
Vovsík z Plzně, který obdržel malý salám;
– na 3. místě se umístil pan Josef Jarolím ze
Skočic, který obdržel diplom a velký salám;
– na 2. místě se umístil pan ing. Vladimír Štětina ze Skočic, který obdržel diplom a velký kus
uzené krkovice;
– na 1. místě se se společným vzorkem umístila
Vendula Plašková ze Skočic a Eliška Radová
Přeštičtí Junáci vysadili
další dvě lípy v parku
z Roupova, které obdržely diplom a nezdickou
tlačenku.
Po celý večer až do ranních nedělních hodin
vyhrával k tanci a poslechu Josef Petrželka
a spol. Pořadatel i organizátor děkují všem partnerům zábavného večera a bezpochyby i přítomným za udržení krásné atmosféry v obci a těší se
na další ročník tohoto soutěžního a zábavného
večera.
SDH Skočice
V parku podél přeštické Třídy 1. máje byla
před více než čtyřiceti roky, 28. 10. 1968, vysazena „lípa svobody“. Letos, na počest svátku
patrona Junáků, svatého Jiří, přesně v tento den,
čtyřiadvacátého dubna, přibyly do tohoto parku
další lípy.
„Jednu lípu vysadila junácká generace, která
zažila krátké junácké období osmašedesátého
roku. Roste tady v parku, nyní, my jen několik desítek metrů stranou vysadíme další dvě na
počest a u příležitosti oslav sto let od založení
Junáka v republice,“ řekla Jaroslava Čížová.
„Na nás také je o stromy pečovat, ošetřovat
a chránit je. Lípa je náš národní strom, má svoji
tradici jako republika, vyjadřuje i naši hrdost,
vlastenectví.“
(šat)
Domov je místo, které nosíme ve svém srdci
Tímto krásným citátem, který uzavíral jednu
z prezentací, bych ráda uvedla ohlédnutí za konferencí „Regionální periodika – pramen poznání
místní historie a kultury“. Proběhla ve dnech 27.
a 28. března v sálech Kulturního a komunitního
centra v Přešticích a byla věnována dvěma letošním výročím vlastivědného sborníku „Pod Zelenou Horou“ – 80 let od jeho založení a 15 letům
od jeho obnovení.
Úsilí organizátorů konference, k nimž kromě
vydavatelů tohoto periodika – Měst Nepomuku
a Přeštic – a jeho redakční rady přispěly Kulturní a komunitní centrum Přeštice a Kulturní
informační centrum Nepomuk, jakož i občanská
sdružení MAS Aktivios a Pod Zelenou Horou,
zaštítil osobní přítomností Václav Koubík, člen
Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Kromě tohoto
vzácného hosta se zúčastnili a v úvodu prvního
dne jednání se svými zdravicemi vystoupili starosta Nepomuku Václav Kovář, starosta Přeštic
Mgr. Antonín Kmoch a 2. místostarosta Přeštic
Mgr. Jan Königsmark. V řízení programu, do
něhož se přihlásilo dvacet pět přednášejících,
se postupně vystřídali Mgr. Martina Míšková,
ředitelka KKC Přeštice, Roman Tykal, vedoucí
redaktor, a člen redakční rady Pavel Motejzík.
Zhruba padesát posluchačů v plénu doplnili druhý den jednání žáci osmého ročníku ZŠ Přeštice
se svými vyučujícími. Většina přednášejících
s sebou přinesla řadu propagačních materiálů,
u nichž vládl o přestávkách čilý ruch.
A všichni účastníci ocenili skvělé organizační zabezpečení ze strany pracovníků KKC, díky
němuž běžel program jako hodinky.
Přednesené příspěvky můžeme rozdělit do
několika tématických bloků.
První blok striktně respektoval zadání a týkal
se nejrůznějších forem a podob místních periodik
v minulosti i v současnosti. Krátký exkurs do historie jubilujícího sborníku „Pod Zelenou Horou“
v letech 1932-1943 a rozbor důvodů jeho obnovení v roce 1997 přednesl vedoucí redaktor Roman
Tykal. Osobností přeštického pedagoga a hudebního skladatele Jaroslava Bradáče, prvního odpovědného redaktora předválečné „Zelené Hory“,
se dlouhodobě zabývá PhDr. Zdeněk Vejvoda,
Ph.D. z Etnologického ústavu AV ČR. Ve svém
příspěvku mj. upozornil na nedávno vydané nosiče (CD a Mg) s Bradáčovými úpravami lidových
písní, vhodné pro využití například v základních
uměleckých školách. Předmětem referátu Mgr.
Jiřího Fáka z Muzea a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici bylo osm ročníků někdejšího vlastivědného sborníku severního Plzeňska,
podíl jednoho z jeho redaktorů, učitele Jaroslava Janaty, a okresní osvětové sbory, zastávající
roli vydavatelů. Velmi podobný obsah však měly
i časopisy vydávané do roku 1945 na Rokycansku (Mgr. Václav Zdráhal, Muzeum B. Horáka
v Rokycanech) a na Frýdecko-Místecku (Mgr.
Petr Juřák, Bc., Muzeum Beskyd), do nichž se
navíc promítaly vlivy pěti zde žijících národností
– české, německé, polské, slovenské a židovské.
Přehled o zprávách o lidové kultuře na stránkách
slezských regionálních časopisů od konce 19. do
poloviny 20. století přinesl příspěvek Mgr. Jiřiny Veselské z České národopisné společnosti
Praha. Ředitelka SOA Plzeň-jih Blovice Mgr.
Petra Martínková popsala na základě archivních
pramenů z roku 1945 okolnosti vzniku a zániku
časopisu „Nepomuk“, jehož jepičí život ukončil
mj. i tehdejší nedostatek papíru. Další řečníci se
již věnovali tiskovinám, které nás provázejí dnešními dny, jako Mgr. Jiří Bouda („Jižní Plzeňsko
– sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích“),
Ing. Miroslav Tupý (Spálenopoříčský zpravodaj) a RNDr. Martin Lang z Muzea středních
Brd ve Strašicích, který šířeji rozvedl osvědčené
a vyzkoušené způsoby propagace této instituce
v médiích. Vyvrcholením této části konference bylo vystoupení PhDr. Václavy Horčákové
z Historického ústavu AV ČR Praha s vysoce
aktuálním tématem „Historická bibliografie
a regionální periodika v éře digitalizace“, jímž
se snažila upozornit na to, že nestačí pouze zpřístupňovat texty na internetu, ale že je souběžně
třeba věnovat se jejich ochraně a dlouhodobému uložení do digitálních archivů (depozitářů).
Závěrem připomenula Mgr. Anděla Prchlíková
ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
všem regionálním vydavatelům nutnost poskytování povinného výtisku periodických i neperiodických publikací a jeho význam pro krajské
knihovny.
Druhý blok již nebyl tak jednostranně zaměřen.
Hned tři autoři regionálních publikací konkrétně
popsali, jakým způsobem jejich práce vznikaly.
Byla to Mgr. Vendula Hnojská (Muzeum jižního
Plzeňska v Blovicích) se svou dvoudílnou publikaci o mlýnech na řece Úslavě, Pavel Motejzík
s literárním zpracováním projektu „Srdce obce
Tojice bude znovu bít“ a zkušený autor řady
netradičních kuchařek nabitých vlastivědnými
informacemi Ing. Václav Malovický. Zatímco plzeňský archeolog Milan Řezáč se pokusil
přiblížit to, po čem kráčíme, aneb o čem vyprávějí nálezy „z podzemního archivu“ na Přešticku, Ing. arch. Jan Soukup zdokumentoval jedno
velké znovuzrození zdánlivě odepsané památky
– rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku. Téměř totožné cíle sledovaly pak dva
další příspěvky – Deset let sdružení Genius loci
českého jihozápadu, ustaveného na Západočeské univerzitě v Plzni (PhDr. Marta Ulrychová,
Ph.D.), jehož metodiku intuitivně, jako soukromá osoba, převádí do praxe MgA. Dušan Skala
z obce Klášter, který se již mnoho let soustavně
zabývá sběrem dobových fotografií a natáčením
rozhovorů s pamětníky v obci Čížkov. A konečně z porovnání dvou téměř stejně starých neziskových subjektů, které pracují na čistě dobrovolnické bázi – redakce sborníku Pod Zelenou
Horou (1997) a OS Spolek pro záchranu historických památek Přešticka (1996) vyvodil jeho
předseda Ing. Václav Süss zajímavé souvislosti,
z nichž se zrodila i vzájemná spolupráce. Posluchače rovněž seznámil s poslední velkou akcí
Spolku – získáváním prostředků na restaurování
obrazů Přeštické Piety. Zhlédnutí jejího originálu bylo pak všem zájemcům umožněno v podvečer, když je národní kulturní památkou provedla
vedoucí Domu historie Přešticka Bc. Drahomíra
Valentová.
11
Třetí jednací blok připadl na středu a byl převážně věnován dosud méně známým kulturním
a volnočasovým aktivitám na jižním Plzeňsku.
Ing. Jiří Tetzeli zasvěceně pohovořil o své sbírce
téměř dvou set obrazů plzeňského malíře Augustina Němejce a způsobech jejich získávání na
několika kontinentech. Společný projekt tří místních akčních skupin „Oživme společně památky
a pověsti z míst tajemných i kouzelných“ představila Ing. Hana Bouchnerová z MAS Aktivios.
Protože Přeštické noviny o něm již informovaly,
připomeňme jen, že si klade za hlavní cíl zachránit a obnovit slovesné i hmotné pamětihodnosti
našeho nejbližšího regionu. Projekt bude pracovat zejména s lidovými pověstmi, ale jeho součástí bude také literární soutěž „Babičko, povídej...“ určená žákům základních škol druhého
stupně. K zapojení byli proto vyzváni i přítomní
studenti.
PhDr. Pavel Kroupa ze Společnosti přátel starého Nepomuka, o.s. uvedl názorný příklad současného využití památné budovy k podpoře tzv.
„měkké“ venkovské turistiky na historii domu čp.
76 v Nepomuku, neboli „zelenohorské pošty.“
Soukromou expozici historické a modelové
železnice ve Vrčni, která si klade za cíl zachovat veřejné povědomí o železničním provozu
v našem kraji, prezentoval Jaroslav Navrátil. Svá
slova doprovodil několika exponáty ze sbírky
historických předmětů ze skutečného drážního
provozu, a také živou ukázkou prvorepublikové
nádražácké uniformy.
Po poledni byla pro účastníky konference
zajištěna exkurze, kterou podtrhlo nádherné
slunečné počasí. Nejdříve jsme zavítali do zámku architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky v Lužanech, kde nás již očekával předseda
správní rady a prezidia Nadace Nadání Josefa,
Marie a Zdeňky Hlávkových, prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. s tajemnicí Nadání PhDr.
Dagmar Rýdlovou, CSc. Zejména pro ty, kteří
zde byli poprvé, byla určena podrobná informace o životě, jedinečném díle a odkazu Josefa
Hlávky. Následující prohlídka interiérů i běžně nepřístupných zahrad s pověstnými altány
dojem z ní ještě umocnila. Poté, po přejezdu do
Nepomuku, jsme mohli na vlastní oči konečně
spatřit jednak nádherně zrekonstruovaný rodný dům A. Němejce s částí sbírky obrazů ing.
Tetzeliho a jednak si prohlédnout expozici veteránů na bývalé zelenohorské poště. Toto rodinné muzeum motocyklů, motokol, automobilů,
zemědělských strojů a další historické techniky
je sice teprve ve svých začátcích, ale je na něm
velmi sympatická snaha o přednostní uchování
strojů, které kdysi brázdily silnice jihu Plzeňska, včetně zmapování historie slavného Nepomuckého trojúhelníku.
Výstupem z konference, která přinesla mnoho
nových poznatků, bude vydání sborníku všech
konferenčních příspěvků, o němž budeme včas
informovat.
Věra Kokošková
PĎjêky
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Přehled sociálních a dalších
služeb pro seniory
V rámci komunitního plánování sociálních
služeb na Přešticku vznikl Katalog poskytovatelů
sociálních a návazných služeb na území Přešticka.
Zde vám nabízíme přehled poskytovatelů služeb
pro seniory. V dalších vydáních Přeštických
novin uvedeme přehled sociálních a návazných
služeb týkající se osob se zdravotním postižením,
rodin s dětmi a osob v krizových situacích.
Potřebujete dovážet obědy, pomoc s úklidem,
nakupováním, péčí o hygienu?
Potřebujete doprovod k lékaři?
Pečovatelská služba Přeštice, Máchova 556,
334 01 Přeštice, telefon: 377 982 210, 608 181 248,
e-mail:[email protected]
Pečovatelská služba, Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně, Na Radosti 194, 334
52 Merklín, telefon: 773 683 197, e-mail: [email protected], [email protected]
cz, webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Václava Lešetická, Lužany 7, 334 54 Lužany
u Přeštic, telefon: 721 331 277, e-mail:[email protected], webové stránky:
www.hlidani-opravy.cz
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb Město Touškov (pro Chlumčany a okolí), Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov,
telefon:728 764 444, e-mail: [email protected]
Jste diabetik, nebo trpíte nemocí oběhového
systému a srdce, a chcete odebírat obědy, které
jsou pro vás vhodné?
Pečovatelská služba, Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně, Na Radosti 194, 334 52
Merklín, telefon: 773 683 197, e-mail:radost@
diakoniecce.cz,
[email protected],
webové stránky: www.radost.diakoniecce.cz
Potřebujete domácí zdravotní péči (převazy,
aplikaci injekcí, ošetřování stomií, nacvičování sebeobsluhy, domácí hospicovou péči)?
Centrum domácí zdravotní péče, s.r.o.,
Jaroslava Kaderová, U Stadionu 253, 334 42
Chlumčany, telefon: 603 430 987, e-mail: [email protected]
Potřebujete poradit a pomoci a jste senioři?
Kompas Social o. s., Sokolovská 80, Plzeň,
323 00 Plzeň, telefon: 377 538 536, e-mail:
[email protected]
Elpida, o.p.s., Linka seniorů, krizová telefonní linka: 800 200 007, e-mail: linkasenioru@
elpida.cz, webové stránky: www.elpida.cz
Staráte se dlouhodobě o seniora a potřebujete, aby se o vašeho blízkého určitou dobu
někdo staral a vy si mohli odpočinout?
Hospic sv. Lazara, Sladkovského 947/66,
Plzeň 2 – Slovany, Východní předměstí,
326 00, Plzeň 26, telefon: 377 431 381, e-mail:
[email protected], webové stránky: www.hsl.cz
Chcete se setkávat s dalšími seniory, chcete,
aby Vás někdo navštěvoval?
Klub důchodců Přeštice, telefon: 377 982 092,
721 608 503
Farní sbor ČCE v Přešticích, Rebcova 557,
334 01 Přeštice, telefon: 776 116 899, e-mail:
[email protected]
Farní charita Přeštice, Hlávkova 30, 334 01
Přeštice, 731 433 146
Pečujete o seniory nebo člověka se zdravotním
postižením a potřebujete podporu a informace?
Farní charita Přeštice, tel. 739 691 900, [email protected]
Potřebujete zajistit během dne, popř. pracovního týdne péči o seniora?
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise (Týdenní stacionář), Hradišťská 30, 326
00 Plzeň, telefon: 377 310 420, 377 310 411,
377 310 410, e-mail:[email protected], webové
stránky: www.mchp.cz
Hledáte dům s pečovatelskou službou?
Dům s pečovatelskou službou Přeštice, Máchova 556, 334 01 Přeštice, telefon:
377 982 210, 608 181 248, e-mail:dpsprestice@
seznam.cz
Dům s pečovatelskou službou Merklín, Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně, Na Radosti 194, 334 52 Merklín, telefon:
773 683 197, e-mail:[email protected],
[email protected], webové stránky:
www.radost.diakoniecce.cz
Dům s pečovatelskou službou, Nerudova
200, 334 42 Chlumčany, telefon:728 764 444,
e-mail: [email protected]
Hledáte domov pro seniory nebo osoby se
zdravotním postižením s celodenním provozem?
Domov pokojného stáří Naší Paní, Oblastní
charita Klatovy, Václavská 12, 339 01 Klatovy, telefon: 731 433 083, 376 709 315, e-mail:
[email protected], webové stránky: www.
charitakt.cz
Domov poklidného stáří Vejprnice, Tylova 999, 330 27 Vejprnice,telefon: 377 815
112, 377 815 113, 377 815 111, 724 036 384,
725 354 001, e-mail:[email protected]
cz, [email protected] , webové stránky: www.
baculus.cz
Domov klidného stáří v Žinkovech, Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy, telefon: 371 593 196,
371 593 121, 371 593 113, e-mail:[email protected], webové stránky: www.dkszinkovy.cz
Domov pro seniory Vlčice, Vlčice 66, 336 01
Blovice, telefon: 371 522 464, 371 522 068,
371 522 464, e-mail:[email protected], webové stránky: www.domov-vlcice.cz
Domov pokojného stáří sv. Alžběty pro seniory, Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 2016/15,
Plzeň 2 – Slovany, 326 00 Plzeň 26, telefon:
379 209 311, 731 433 004, e-mail:fundova@
dchp.cz,
[email protected], webové
stránky: www.charita.cz/plzen, www.dchp.cz
Městská charita Plzeň, Domov pro seniory
sv. Jiří, Mohylová 92, 312 00 Plzeň, telefon:
379 821 111, e-mail:[email protected], webové
stránky: www.mchp.cz
Městská charita Plzeň, Domov sv. Aloise (Domov se zvláštním režimem), Hradišťská 30, 326 00 Plzeň, telefon: 377 310 420,
377 310 411, 377 310 410, e-mail:[email protected]
cz, webové stránky: www.mchp.cz
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
Domovy pro seniory „Sedmikráska“ a „Kopretina“, Domov pro seniory „Sedmikráska“,
Kotíkovská 15, Plzeň, telefon: 378 037 633, 377
259 238, e-mail:[email protected], Domov
pro seniory „Kopretina“, Západní 7, Plzeň, telefon: 377 539 311, e-mail:[email protected],
webové stránky: muss.plzen-city.cz
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
Domovy se zvláštním režimem „Sněženka“,
„Petrklíč“, „Čtyřlístek“
Domov se zvláštním režimem „Sněženka“,
Klatovská 145, Plzeň, tel.: 378 037 623, e-mail:
[email protected]
Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“,
Západní 7, Plzeň, tel.: 377 539 311, e-mail:
[email protected]
Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“,
Kotíkovská 15, Plzeň, tel.: 378 037 635,
e-mail.: [email protected], webové stránky:
muss.plzen-city.cz
Potřebujete praktické pomůcky pro seniory?
Obchod a internetový obchod Pan Skleróza,
Poděbradova 24, 301 00 Plzeň, telefon e-shop:
734 746 271, e-mail: [email protected], webové stránky: www.panskleroza.cz
KVĚTEN
12
Výsledky utkání fotbalového oddílu TJ Přeštice
A muži
SO 24. 3. Stod – Přeštice 0:1 (0:0) branky: Jindra PK
Sestava: Šilhánek L. – Jindra A., Šambergr
F., Benedikt T., Trdlička P. (60' Hrdlička J.),
Bouc M. , Turek S., Mastný M., Bešta J., Vacík
M. (81' Mrázek F.), Přibáň T. (87' Bešta P.)
31. 3. 2012 Přeštice – Horšovský Týn 1:0 (0:0)
branky: Vacík
Sestava: Šilhánek L. – Hrdlička J. (45' Jindra A.), Uzlík V., Benedikt T., Turek S. (72'
Mrázek F.), Bešta J., Trdlička P., Šambergr F.,
Bouc M. (78' Vacík M.), Mastný M., Přibáň T.
(83' Bešta P.)
8. 4. 2012 Horažďovice – A-tým 3:0 (0:0) branky: ???
Sestava: Šilhánek L. – Hrdlička J., Uzlík V.,
Benedikt T., Turek S., Bešta J., Trdlička P. (F.
Mrázek), Šambergr F., Bouc M., Vacík M. (M.
Švarc), M., Přibáň T. (M. Mastný)
K zápasu není třeba komentář. Hosté dohrávali v 9 hráčích (vyloučen J. Bešta a V. Uzlík).
Na začátku druhé půle nebyl uznán regulérní
gól Franty Šambergra a následně se domácí ujali vedení z 2m ofsajdu. Oslabení hosté dostali
pak v závěru dva góly.
14. 4. 2012 A-tým – Chrást 1:1 (0:0) branky:
Vacík PK 6:7
Sestava: Šilhánek L. – Uzlík V., Benedikt T.,
Turek S., Bešta J., Trdlička P. (67’ Mrázek F.),
Šambergr F., Bouc M. (78’ Zoubek M.), Mastný M., Vacík M., M., Přibáň T. (70’ Bešta P.)
Do Přeštic zavítal druhý tým tabulky a hrál
se velmi kvalitní zápas. Domácí se ujali vedení
po krásné hlavičce Milana Vacíka. Hosté pak
po rohu zaslouženě vyrovnali. Při penaltách se
opět potvrdilo pravidlo a domácí po sedmé na
penalty prohráli.
Pohár PKFS
11. 4. 2012 A-tým – Klatovy 4:3 (0:2) branky:
Mrázek PK, Mastný, Hohlberger, Haimrle
Sestava: Růžička L. – Turek S., Šambergr F.,
Benedikt T., Trdlička P., Zoubek M., Mrázek
F., Vacík M. (Haimrle H.) Bouc M., Švarc M.
(Hohlberger M.), Přibáň T. (Bešta P.)
Výsledky ostatních zápasů kola:
Horní Bříza - Chrást 0:5 (0:3)
Bolevec - Doubravka 1:4 (1:1)
Stod - Vejprnice 0:4 (0:2)
Další kolo poháru sehraje naše mužstvo na
domácím hřišti ve středu 2. 5. od 17.00 hodin
proti Doubravce.
B muži
25. 3. 2012 Přeštice B – Měčín 1:0 (1:0) branky: Hohlberger
Sestava: Kašpar O. – Bešta M., Stehlík J.,
Pap P., Zoubek M., Haimrle H., Bešta D. (90'
Lecjaks V.), Bešta J., Bešta P., Švarc M. (78'
Čížek L.), Hohlberger M.
1. 4. 2012 Hradešice – B-tým 4:1 (1:0) branky:
Zoubek
Sestava: Kašpar – Stehlík, Pap, Bešta D (70´
Černý)., Bešta M. (75´ Lecjaks) – Zoubek,
Haimrle, Bešta J. – Hohlberger, Švarc, Bešta P.
(46´ Čížek)
8. 4. 2012 B-tým – Losiná 0:0 (0:0) PK 3:2
Sestava: Kašpar Ondřej – Rajchart Petr, Pap
Pavel, Hořký Miloslav (Bešta David), Bešta
Martin – Bešta Pavel (Čížek Vladimír), Haimrle Hynek, Stehlík Jaroslav, Zoubek Michal
– Švarc Martin, Hohlberger Martin
8. 4. 2012 Mochtín – B-tým 1:1 (1:0) branky:
Bešta D. PK 8:7
Sestava: Růžička – Rajchart Petr, Hořký
Miloslav (Černý Václav), Pap Pavel, Bešta
Martin (Bešta David) – Bešta Jakub (Vacík
Milan), Haimrle Hynek, Švarc Martin (Stehlík Jaroslav), Zoubek Michal – Přibáň Tadeáš,
Hohlberger Martin
Dorost starší
24. 3. 2012 Přeštice – Postřekov 7:0 (1:0) branky: Kastner, Čížek, Bešta P., Lecjaks, Hajšman,
Krajdl, Pecka
Sestava: Schejbal – Vizingr, Tykvart, Gruszka, Hohelberger, Bešta, Čížek, Lecjaks, Kastner, Čapek, Pecka
Střídali: Ruth, Hajšman, Krajdl, Štolle
31. 3. 2012 Sušice – Přeštice 4:2 (0:2) branky:
Čížek, Bešta P.
7. 4. 2012 Přeštice – Tachov 3:1 (1:0) branky:
Kastner 2, Štolle
15. 4. 2012 Holýšov – Přeštice 0:1 (0:1) branky:
Kastner
Dorost mladší
Přátelské utkání:
25. 3. 2012 Senco – Přeštice 7:3 (4:0) branky:
Kastner 3
Mistrovské utkání:
31. 3. 2012 Sušice – Přeštice 4:2 (2:0) branky:
Vizingr, Hajžman
Pohár
3. 4. 2012 Přeštice – SŠ Plzeň 0:0 (0:0) PK 2:3
Pohár
10. 4. 2012 Přeštice – Vejprnice 1:1 (0:1) branky: Vizinger PK 2:3
Žáci starší
24. 3. 2012 Smíchov – Přeštice 1:0 (1:0)
1. 4. 2012 Přeštice – Sušice 1:1 (0:1) branky:
Baranec PK 0:2
8. 4. 2012 Tachov – Přeštice 4-0 (1-0) branky:
Sestava: Jelínek – Sýkora, Míka, Štefl Mir.,
Štefl Mich. – Bešta (Škopek), Rajchart, Kuneš,
Nosek – Ornet, Baranec
15. 4. 2012 Přeštice – Klatovy 0-2 (0-0)
Žáci mladší
24. 3. 2012 Smíchov – Přeštice 3:3 (0:2) na
penalty 5:4 branky: Kokoška 2x, Duchek
Sestava: Jehlík Filip, Duchek Dominik, Škopek Zdeněk, Samek Robert, Fořt Martin, Kubeš
Radek, Aizner Adam, Kokoška Radek
Střídali: Knopf Michal, Lecjaks Lukáš, Šindelář Jan, Kalčík Tomáš, Štengl Jan, Lorenc
Martin
1. 4. 2012 Přeštice – Sušice 1:5 (1:4) branky:
Duchek
Sestava: Jehlík – Duchek,Kalčík – Samek,
Škopek, Kubeš – Křenek, Kokoška
Střídali: Knopf,Šindelář, Lecjaks
8. 4. 2012 Tachov – Přeštice 6:1 (5:1) branky:
Bešta T.
15. 4. 2012 Přeštice – Klatovy 3:3 (2:3) PK 2:3
Šindelář Jan, Bešta Tomáš, Aizner Adam
Sestava: Jehlík Filip – Duchek Dominik, Škopek Zdeněk – Šindelář Jan, Fořt Martin, Kubeš
Radek – Aizner Adam, Bešta Tomáš
Střídali: Knopf Michal, Samek Robert, Křenek Ondřej, Lecjaks Lukáš, Štengl Jan
Starší přípravka
5. 4. 2012 Přeštice – Viktoria F 2:0 (1:0) branky: Houška, Horák
11. 4. 2012 SK Plzeň – Přeštice 6:2 (2:1) branky: Horák, Štycha
19. 4. 2012 Košutka – Přeštice 1:3 (0:1) branky:
Knopf, Houška, Klokan
Mladší přípravka
6. 4. 2012 Přeštice – Kohouti Rokycany 6:4
(3:3) branky: Kulla 2, Mašek M 2., Kokoška,
Pěchouček V.
Rapid – Přeštice 5:4 (3:3) branky: Kulla 2, Mašek M., Pěchouček V.
Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN
13
29. ročník Memoriálu Milana Brabence Plzeňská mládež vítězí
V sobotu 31. března uspořádal oddíl národní házené TJ Přeštice turnaj mužů, který měl
velice kvalitní účast a pro všechna družstva byl
výbornou přípravou před jarními odvetnými
boji v ligových soutěžích. Turnaje se zúčastnila prvoligová družstva Tymákova, Nezvěstic
a domácích Přeštic. Zbylá dvě družstva Žatec
a Příchovice hrají 2. ligu.
Hrálo se 2x15 min. každý s každým a jednotlivá utkání řídili rozhodčí Václav Slavík
z Nýřan a Petr Stašek z Ejpovic.
Sestava domácího družstva:
brankáři: Chmelík Tomáš, Touš Pavel
obrana: Zeman Karel, Šik Ondřej, Hajžman
Tomáš, Kraus Jan, Mrskoš Tomáš
útok: Šelep Kamil (6 branek), Ausberger Radek
(5), Hájek Jaroslav (11), Brada Marek (12)
trenér: Hajžman Václav, vedoucí: Chmelík
Martin
Výsledky Přeštic:
- Tymákov 9:11 (5:5), - Žatec 13:9 (5:4), Nezvěstice 6:5 (2:3), - Příchovice 6:6 (2:3)
Ostatní výsledky:
Příchovice - Tymákov 16:14, - Nezvěstice 7:13,
- Žatec 14:9
Tymákov - Nezvěstice 12:6, - Žatec 7:7
Nezvěstice - Žatec 13:8
Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Příchovice
2 1 1 43:42 5 bodů
2. Sokol Tymákov
2 1 1 44:38 5 b.
3. TJ Přeštice
2 1 1 34:31 5 b.
4. Sokol Nezvěstice
2 0 2 37:33 4 b.
5. TJ Šroubárna Žatec 0 1 3 33:47 1 b.
Hodnocení družstva Přeštic na turnaji ze
strany trenéra Václava Hajžmana.
Celou zimu se potýkáme se zraněními. Stále
jsou mimo hru útočníci Lang Rudolf a Urban
Tomáš. Takže před začátkem jarní části žádná dobrá zpráva. Ještěže nám byl ochoten
pomoci Hájek Jaroslav, jinak bychom asi
útok nesestavili. Kvůli bolavým zádům nemohl nastoupit ani dorostenec Kydlíček Pavel,
a aby tomu nebyl konec, tak v průběhu turnaje se zranil Ausberger Radek. Z těchto
důvodů nám turnaj po útočné stránce vůbec
nevyšel. Spokojen mohu být pouze se zadními
řadami.
Doufám, že ze jmenovaných marodů bude
na úvodní zápas 1. ligy někdo k dispozici.
Přípravný turnaj mužů
v Příchovicích v národní házené
Přeštičtí muži „B“ se v sobotu 31. března
zúčastnili přípravného turnaje v Příchovicích.
Spolu s nimi se do turnaje přihlásila družstva
Sokola Ejpovice „B“, TJ Příchovice „B“ a TJ
Příchovice „dorost“. Na turnaji nepoznali hořkost porážky a celý turnaj vyhráli. Byla to pro
všechna družstva dobrá příprava před jarními
boji v Oblastním přeboru.
Sestava družstva TJ Přeštice B:
Brankář: Gabriel Kováč
Obránci: Kamil Tušek, Richard Mrskoš, Matěj
Gruszka, Martin Rybár
Útočníci: Michal Tušek (8 branek), Roman
Novák (5), Václav jelínek (6), Pavel Kydlíček
(9), Lukáš Mácka (9), Tomáš Baloun (7) a Jiří
Pressel
Trenér: Moravec Petr
Výsledky Přeštic:
- Ejpovice B 17:11, - Příchovice dorost 15:11,
- Příchovice B 14:14
Konečné pořadí turnaje:
1. TJ Přeštice B 5 bodů, 2. TJ Příchovice B
5 b., 3. Sokol Ejpovice 2 b. 4. TJ Příchovice
dor. 0 b.
Vítězství žen na turnaji v Čakovicích
V neděli 25. března se zúčastnily prvoligové
ženy halového turnaje v Čakovicích. Turnaj
se hrál v krásné nové hale, která má rozměry 40x25 m, za účasti 6 družstev. Vzhledem
k tomu, že v sestavě chybělo 5 hráček základní
sestavy, tak turnaj byl skvělou přípravou pro
ostatní a možnost ověření svých schopností. Na
turnaji ženy Přeštic nepoznaly hořkost porážky
a celý turnaj vyhrály. Nejlepší výkon předvedly
v utkání proti Spojům Praha. V ostatních zápasech se střídaly dobré okamžiky s horšími. Hrálo se 1x25 min.
Sestava družstva:
Brankářky: M.n.h. Klinerová Helena, Zadražilová Soňa
Obrana: Horáková Hana, Bošková Petra,
Vizingrová Kristýna, Voráčková Lenka
Útok: M.n.h. Jabbourová Romana (12 branek),
Volfová Hana (19), Kaslová Tereza (17), Bradová Adéla (6)
Trenéři: M.n.h. Zadražil Stanislav, M.n.h. Bradová Šárka
Výsledky utkání Přeštic:
- Božkov 8:7, - Čakovice 13:9, - Brno 9:9, Spoje Praha 12:8, - Most 12:9
Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Přeštice 4 1 0 54:42 9 bodů
2. TJ Božkov
3 1 1 52:41 7 b.
3. Draken Brno 3 1 1 47:41 7 b.
4. Baník Most NH 2 0 3 46:52 4 b.
5. Avia Čakovice 1 0 4 42:55 2 b.
6. Spoje Praha
0 1 4 43:53 1 b. Boxeři z BC STAR Plzeň opět vítězili
Velikonoční sobotu 7. dubna se konalo
11. kolo SOB v Libčicích nad Vltavou, které
pořádal tamní oddíl boxu BC Novo Libčice.
Trenéři oddílu Boxing Club Star Plzeň Radek
Seman (St.Plzenec) a Petr Bruml (Přeštice)
vyslali do Libčic tři své svěřence, kteří již vítězili na Mistrovství ČR v Ostravě minulý měsíc.
Naši sestavu tentokrát doplnila i závodnice
Věra Popovičová z Plzně.
Ve váze do 50 kg v kategorii Školní mládež
nastoupil vícemistr ČR ve své váze Jan Kubale
z Řeneč (7. B ZŠ Přeštice Na Jordáně), ale jeho
soupeř Jan Zima z BC Broumov se před začátkem
utkání omluvil a náš borec zvítězil „pouze kontumačně“ – vítězstvím nenastoupením soupeře WO.
Ve váze do 60 kg v kat. šk. mládež nastoupil náš vícemistr ČR z již zmiňovaného MČR
v Ostravě borec Milan Ježek z Dolní Lukavi-
Fotografie z oslav
90 let fotbalu
v Přešticích
Fotografie z oslav 90 let fotbalu
v Přešticích včetně upravených
fotografií mužstev
s popisky hráčů si je možno
objednat ve Fotostudiu
u pana Josefa Kubáta.
ce (6. A ZŠ Přeštice, Na Jordáně) a po třech
tvrdých kolech vyhrál svůj další zápas proti
Kovandovi z SKB Třeboň.
V dalším zápase nastoupila ve své váze do
60 kg houževnatá Věra Popovičová, která získává své boxerské zkušenosti se svým sparringpartnerem Janem Trejbalem. Se Šimáčkovou z Českých Budějovic předvedla líbivý
zápas, který po třech kolech s mírnou převahou posoudili ringoví rozhodčí jako nerozhodnou remízu.
Poslední zápas a další vítězství pro sebe a pro
BC STAR Plzeň zajistil náš zlatý Mistr ČR
z Ostravy – borec Jakub Korbel (20. ZŠ Plzeň,
9. A) proti T. Bartůňkovi z KBC Příbram,
a výhrou 2:1 na body ve třech kolech opětovně
ukázal svou kvalitu.
Trenér Radek Seman a Petr Bruml
2. 6. 2012 – Giant liga
– závod profesionálních
i amatérských cyklistů
14.00–17.00 hodin
Masarykovo náměstí
17.15–23.00 hodin
Benefiční koncert
Propojení světa zdravých a handicapovaných lidí.
Hlavním pořadatelem akce
– Kolečka na cestách o.s. a Lucky o.s. Přeštice
Spolupořadateli akce – město Přeštice, KKC Přeštice.
Program:
17.15 Úvod moderátorů – Martin Zach, Jitka Válková
(Česká miss 2010)
17.30 Semtex, 18.45 Sifon, 21.00 Mash
Soutěže, vyprávění, rozhovory.
Vstup zdarma.
Rád bych čtenáře PN seznámil s výsledky, kterých dosáhly oddíly národní házené
v naší oblasti. Letos se jako každý rok v zimní přestávce hrají pohárové soutěže mládeže
i dospělých. V kategorii dospělých se soutěží
o Český pohár a mládež hraje Zimní halový
pohár. Letos mládež hrála 17. ročník. Finálová
utkání v oblasti hrají nejmladší žáci a žákyně
v Přešticích, starší žáci a žákyně v Nezvěsticích a dorostenci a dorostenky v Plzni na Borských polích. V Přešticích se hraje ve škole
Na Jordáně. Účastní se po 6 družstvech v obou
kategoriích. Oddíl NH TJ Přeštice toto finále pořádal již poněkolikáté a vždy s výbornou
organizací. Kolektiv pořadatelů okolo předsedy oddílu Rudolfa Langa odvádí velmi dobrou
práci s mládeží a je vidět, že NH opravdu žijí
a nevadí jim obětovat svůj volný čas pro práci
s dětmi.
Proč vůbec píši o mládeži a národní házené?
Letošní finálové turnaje se nám opravdu vydařily a plzeňská oblast vyhrála všech 6 turnajů,
které se pořádaly po celé ČR. Tituly získaly
mladší žačky TJ Přeštice vedené panem Karlem Tuškem a druhá byla děvčata z Příchovic.
Příchovičandy se zúčastnily jako náhradnice za
moravský celek, který neměl finance na účast
v Řevnicích. V mladších žácích rovněž v Řevnicích vyhráli chlapci z Plzně-Újezdu. Starší
žačky hrály v Litvínově a zvítězila děvčata
z Tymákova. Starší žáci měli finále ve Staré
Vsi n/O, která leží 20 km od Ostravy. Takovou
dlouhou cestu museli zdolat hráči TJ Vřeskovice, ale odměnou jim bylo vítězství, pro mnohé
nečekané, ale zasloužené. Snad tento úspěch
ocení i zastupitelé Vřeskovic a budou se více
starat o NH, která jim dělá dobrou reklamu po
celé ČR. Dorostenky zavítaly na finále do Plzně, do haly Talentu Plzeň. Tam vyhrály dorostenky Tymákova a druhá byla zase děvčata
z Příchovic. Konečně dorostenci hráli v Žatci
a vítězství si odvezli chlapci do Příchovic.
Z tohoto krátkého přehledu vyplývá, že naše
plzeňská oblast vyhrála všechny tituly Zimního
poháru mládeže. Tento úspěch překvapil celou
republiku a vzbudil zaslouženou závist. Jak je
vidět z výsledků, tak mládeži se věnujeme nejlépe v celé republice. Jsou to střediska v Přešticích, Příchovcích, Vřeskovicích, Tymákově,
ale i ostatní oddíly se dobře mládeži věnují.
V Přešticích jsou trenéři pevně semknuti okolo pánů Karla Tuška a Standy Zadražila. Tito
bývalí vynikající hráči nyní předávají své zku-
šenosti těm nejmladším. Málem bych zapomněl,
že v naší oblasti se také hrají turnaje přípravek
a to se neděje nikde v republice. Přípravky hrají
dohromady chlapci a děvčata a tento náš vynález pomalu nachází následovníky i v jiných
oblastech. Plzeňská oblastní soutěžní komise
(POSK) zakoupila pro přípravky malé míče,
protože přeci jenom pro 6-9leté děti byly ty
stávající házenkářské příliš veliké. V Přešticích
se nebojí zapojit jako trenéry ještě dorostence
a dorostenky a pravidelně trénují mládež také
ligoví hráči či hráčky. Jak je vidět na výsledcích,
tak se tato praxe velmi dobře osvědčuje a přináší výsledky. Abych nezapomněl na Příchovice, tam nejvíce práce s výbornými výsledky
odvádí bývalý nejlepší házenkář republiky pan
Ing. Jaroslav Levora a spolu s ním i předseda
TJ Příchovice Míra Hošťálek a Václav
Weinfurt. Také nesmíme zapomenout na
paní Martinu Hošťálkovou, která zdárně pana
Levoru při jeho pracovním zatížení zastupuje. Velmi dobré výsledky v Tymákově odvádí ligová hráčka a nynější trenérka družstva
žen paní Vendula Šmídlová. Ta pořádá každý
rok tréninkové kurzy pro mládež, stejně jako
přeštičáci, kteří soustředění mládeže mají pevně zakotvené ve svém sportovním kalendáři.
Nesmím také zapomenout na blízké Vřeskovice, kde přes veliké finanční obtíže pracují
s chlapci velmi dobře bratři Míkové a zanedlouho určitě budou nynější žáci posilou pro
místní ligové družstvo.
Přes všechny úspěchy však máme i veliké
potíže. A tím jsou finance. V ČR máme kolem
8000 hráčů a hráček dospělých i mládeže, trenérů, funkcionářů a příznivců. Na tento počet
nám bylo na letošní rok přiděleno MŠMT
celých 100 000 Kč, to je na jednoho házenkáře asi 10 Kč. Sice nejsme olympijský sport,
přece jenom je tato částka pro národní házenou naprosto nedostačující. Snažíme se proto
sehnat peníze, kde se dá, ale v dnešní obtížné
době je to mnohdy nadlidský úkol. Tato částka
je proto zničující, protože národní házená je
leckdy první a jediný sport, který se na vesnicích dělá. Kompetentní síly „nahoře“ by si
měly uvědomit, že vychováváme začínající
sportovce i pro jiné sporty. V minulosti, nyní
a určitě i v budoucnu se nynější přední sportovci mohou pochlubit tím, že v mládí začínali
s národní házenou.
Slavomír Vácha,
sekretář a mpř. POSK SNH Plzeň
Ženy Přeštice vyhrály i druhý turnaj v Praze
V sobotu 31. března se zúčastnily prvoligové ženy turnaje žen Memoriálu Evy Mašitové
na venkovním hřišti TJ Spoje Praha. Na turnaji
ženy Přeštic nepoznaly hořkost porážky, stejně
jako před týdnem a celý turnaj vyhrály. Hrálo
se 2x15 min. dvoukolově. Přeštice nebyly stále
v kompletní sestavě, když chyběly zraněné Živná Jitka a Zadražilová Lenka
Sestava družstva:
Brankářky: M.n.h. Klinerová Helena, Zadražilová Soňa
Obrana: Horáková Hana, Bošková Petra,
Vizingrová Kristýna, Skálová Václava
Útok: Volfová Hana (23 branek), Kaslová Tereza (17), Krouparová Eva (21), Šrámková Ivana
(14)
Trenéři: M.n.h. Zadražil Stanislav, M.n.h. Bradová Šárka, vedoucí Šatra Petr
Výsledky utkání Přeštic:
– Draken Brno 16:1, 17:7
– Spartak Modřany 10:6, 10:6
– Spoje Praha 11:6, 11:3
Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Přeštice 6 0 0 75:29 12 bodů
2. TJ Spoje Praha 4 0 0 54:56 8 b.
3. Spartak Modřany 1 1 4 48:50 3 b.
4. Draken Brno
0 1 5 40:81 1 b.
V rámci krátkého soustředění prvoligové
ženy Přeštic sehrály tréninkové utkání v neděli
1. 4. 2012 s ženami B.
Výsledek: 15:14 (7:6)
branky žen A: Krouparová 8, Volfová 4, Šrámková 3
branky žen B: Kačírková 6, Fořtová 5, Fornouzová 3
Sestava žen A:
brankářky: M.n.h. Klinerová Helena, Zadražilová Soňa
obrana: Skálová Václava, Horáková Hana,
Vizingrová Kristýna, Bošková Petra, Zadražilová Lenka
útok: Krouparová Eva, Šrámková Ivana, Volfová Hana, Kaslová Tereza
Sestava žen B:
brankářka: Čapková Martina
obrana: Kalčíková Mirka, Stehlíková Pavlína,
Dvořáková Hana, Kubátová Michaela
útok: Fořtová Monika, Kačírková Lucie, Fornouzová Michaela
V národní házené byly zahájeny
mistrovské soutěže jarní části 2012
1. liga mužů
TJ Přeštice – Sokol Opatovice nad Labem
8:11 (6:6)
TJ DIOSS Nýřany – TJ Přeštice 15:15 (9:8)
1. liga žen
TJ Přeštice – SK Chomutov NH 8:12 (4:4)
Sokol Bílovice – TJ Přeštice
10:16 (7:11)
Oblastní přebor mužů
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice B
TJ Přeštice B – Sokol Stupno
Oblastní přebor žen
Sokol Nezvěstice – TJ Přeštice B
TJ Přeštice B – SKH Stupno
Oblastní přebor starších žáků
TJ Přeštice – TJ Příchovice
14:11 (4:4)
17:14 (7:3)
11:17 (5:8)
16:8 (8:3)
17:24 (10:14)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
KVĚTEN 14
Turnaj mladších žáků – skupina Přeštice
Za finační podpory firmy NET4GAS a Plzeňského kraje se v Přešticích konal 18. 4. turnaj
mladších žáků. Za účasti mužstev z Klatov,
Sušice, Horažďovic a domácích Přeštic.
Ze skupiny mohli do finále, které se bude
konat na hřišti v Luční ulici v Plzni 2. 5.,
postoupit první dva celky. Do finále postoupily domácí Přeštice z druhého místa a vítěz
Klatovy. Ceny předávali hráči Viktorie Plzeň
Pavel Horváth, Marián Čišovský a Marek
Bakoš. Další skupiny se budou hrát v Tachově
a Horní Bříze.
Přeštická akademie
Vzhledem k blížícímu se roku oslav 150. výročí založení Sokola a pořádání XV. Všesokolského sletu v Praze zorganizovala jednota Sokol Přeštice slavnostní akademii. Diváci na ní mohli
shlédnout nejen vystoupení všech oddílů, ale také mohli poprvé vidět ukázky ze sletových skladeb
pro rok 2012. Ukázky příjemně doplnilo vystoupení Přeštických flétniček, moderních gymnastek
z Plzně, sokolů ze Švihova a Koterova.
Sokol Přeštice
Program mužstev TJ Přeštice – květen 2012
Domácí mužstvo s hráči Viktorie Plzeň.
Mladí Sokolíci bodovali v gymnastice
V sobotu 24. března 2012 se konal krajský
přebor Župy Šumavské v Klatovech ve sportovní gymnastice. Opět se ho zúčastnili mladí
„Sokolíci“ z oddílu Všestrannosti TJ Sokol
Přeštice pod vedením bratra J. Hrabě. V gymnastickém pětiboji (hrazda, kruhy, prostná, přeskok a bradla) a své 3. kategorii získali:
1. místo Václav Květoň
2. místo Jan Dobrý
Další disciplínou všestrannosti je šplh, kde
získali: 2. místo Jan Dobrý
3. místo Václav Květoň
Na konci dubna čeká „mladé sokolíky“
přebor župy Šumavské v atletických disciplínách a následně možná nominace na župní
přebor ČR.
Přeboru se zúčastnili také žáci z ASPV pod
vedením J. Kohouta, kteří závodili sice mimo
soutěž, ale s náležitou odměnou. Poděkování
patří TJ Sokol Klatovy za jejich skvělý sportovní přístup a TJ Sokol Přeštice za zprostředkování účasti.
Kluci měli možnost porovnat své gymnastické výkony a hlavně radost ze zasloužených
diplomů a medailí!
Naďa Květoňová
Foto zleva: L. Lucák, A. Trachta,V. Květoň,
V. Ovsík, J. Dobrý
Foto: Martina Trachtová
Nabídka platí od
2. 5. do 31. 5.
Kvalita,
která má jméno
72 KƵ/kg
Hovƿzí krk
bez kosti (býk)
149 KƵ/kg
Uzená plec
bez kosti 100 g
Gothajŕ
8,90 KƵ
100 g
6,90 KƵ
PouǷová klobása 100 g
9,40 KƵ
Podniková prodejna
Pǫeštice, Rybova 253
Přeštice – Senco – pohár PKFS
Klatovy – Přeštice
ZČE Plzeň - Přeštice
Přeštice – Rapid Plzeň
H. Bříza – Přeštice
Přeštice – Strážov
Přeštice – Žichovice
Štěnovice – Přeštice
Přeštice – Švihov
Přeštice – Vejprnice
Přeštice – Horažďovice
ZČE Plzeň – Přeštice
Přeštice – Domažlice
Přeštice – Vejprnice
Přeštice – Horažďovice
Přeštice – Domažlice
Žáci starší + mladší
SO 5. 5. 10.00 + 11.45 Košutka – Přeštice
ÚT 8. 5. 10.00 + 11.45 Horažďovice – Přeštice
NE 13. 5. 15.00 + 16.45 ZČE Plzeň – Přeštice
NE 20. 5. 10.00 + 11.45 Přeštice – Domažlice
Přípravka starší
ČT 3. 5. 16.30 Nýřany – Přeštice
ČT 10. 5. 16.30 Přeštice – Chrást
ÚT 15. 5. 17.15 Viktoria F – Přeštice
ČT 24. 5. 16.30 Přeštice – Smíchov
Přípravka mladší
PÁ 11. 5. 16.30 Přeštice – FC Junior
PO 14. 5. 17.00 SK Plzeň A – Přeštice
PÁ 25. 5. 16.30 Přeštice – Nýřany
ST 30. 5. 16.30 M. Touškov – Přeštice
Stará garda
PÁ 4. 5. 18.00 Štěnovice – Přeštice
PÁ 11. 5. 18.00 Přeštice – Lhota
PÁ 18. 5. 18.00 Stod – Přeštice
PÁ 25. 5. 18.00 Přeštice – Chlumčany
Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice
Boxer Jakub KORBEL z Plzeňského oddílu BOXING CLUB
STAR Plzeň přivezl medaili i z MČR 2012 juniorů!
Maso Brejcha
Vepǫová krkovice
s kostí
A muži
ST 2. 5. 17.00
NE 6. 5. 17.00
SO 12. 5. 17.00
SO 19. 5. 17.00
SO 26. 5. 17.00
B muži
NE 6. 5. 10.15
NE 13. 5. 10.15
NE 20. 5. 14.00
NE 27. 5. 10.15
Dorost starší
SO 5. 5. 10.00
SO 12. 5. 10.00
SO 19. 5. 12.15
SO 26. 5. 10.00
Dorost mladší
SO 5. 5. 12.15
SO 12. 5. 12.15
SO 26. 5. 12.15
Chilli špekáƵky 100 g
6,50 KƵ
www.masobrejcha.cz
Ve dnech 19. -21. 4. 2012
se konalo v Děčíně Mistrovství ČR juniorů pro ročníky
1994-95 a účast měli zajištěnou i finalisté MČR v kadetech pro r. 2012 .
Trenéři Radek SEMAN
a Petr BRUML přivezli svého
svěřence, který se na mistrovství nominoval vítězstvím na MČR kadetů v Ostravě z března 2012.
Ve váze do 60 kg měl Plzeňský JAKUB
KORBEL (ročník 1996 – žák 9. A 20. ZŠ Brojova ul. Plzeň) velkou konkurenci dalších sedmi,
většinou zkušenějších starších borců z boxerských oddílů z celé republiky. Ve čtvrtečním
losování se určily 4 dvojice do vyřazovacích
bojů, ze kterých se přes páteční semifinále
dostali dva finalisti až do závěrečného sobotního galavečera.
Ve čtvrtečním vyřazovacím souboji se náš
borec utkal s Fr. Kovářem (BC Žižkov) a hladce
zvítězil již v 1. kole vítězstvím RSC po druhém
počítání soupeře. Páteční semifinále s naším
závodníkem si zajistil Pavel Mozga (BC Kroměříž) vítězstvím nad T. Lessym (Karviná).
Toto semifinálové utkání se zkušeným a o dva
roky starším soupeřem již náš Jakub Korbel
bohužel nestačil, přesto tohle utkání přineslo
velmi vyrovnaný boj. Průběžné bodové součty po jednotlivých kolech se lišily vždy pouze
o jediný bod ve prospěch jednoho či druhého
závodníka. V celkovém součtu bodů 23:22 už
ve prospěch soupeře bylo jasné, že finále si náš
borec nezaboxuje, přesto si vysloužil obrovské uznání všech zúčastněných včetně trenéra
reprezentace ČR.
Bronzové třetí místo na MČR juniorů je pro
mladého talenta Jakuba KORBELA obrovským
úspěchem jeho samotného, ale i celého klubu
Boxing Club Star Plzeň a jeho trenérů Radka
Semana a Petra Brumla.
PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC
Přeštice.
e-mail: [email protected]
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků
poskytnutých čtenáři.
Download

Květen - Kulturní a komunitní centrum Přeštice