Roèník XVIII.
DUBEN 2012
Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč)
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Měsíčník pro Přeštice a okolí
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní jaro vstoupilo do našeho města krásnými slunečnými dny, rušněji začíná být nejen na
zahrádkách, ale i ve městě a na radnici.
Významným městským aktivitám dává zelenou
rozhodnutí zastupitelstva. To se naposledy sešlo
15. 3. a výpis jeho usnesení, nyní navíc s přílohou
konkrétních 15 opatření vedoucích ke zlepšení podmínek pro parkování vozidel ve městě, si přečtete
na stránkách těchto novin. Jejich postupné provádění v tomto roce za celkem cca 1,5 mil Kč bude
záviset na vývoji a možnostech rozpočtu města.
Nejvýraznější z nich se týkají zavedení parkovacího závorového systému na hlavní ploše náměstí
(1. hodina parkování zdarma) a zpoplatnění komunikací lemujících náměstí. Ceny zatím nebyly stanoveny. K tomu hodláme přistoupit až poté, co
finančně nenáročnými úpravami vhodných ploch
zvýšíme počet parkovacích míst nedaleko centra
města. Po projednání s veřejností zastupitelstvo
dospělo k rozhodnutí, že komplexní systém parkování včetně residenčních zón nebude zaveden
jednorázově, ale že s dalšími kroky vyčkáme na
to, jak se první skupina opatření osvědčí v praxi.
Druhým významnějším rozhodnutím zastupitelstva bylo schválení nového způsobu poskytování městských příspěvků nestátním neziskovým
organizacím, který je transparentnější, snáze kontrolovatelný, zvýhodňuje organizace pracující
s mládeží. Podle ověřeného příkladu z jiných měst
jsme vedle příspěvků na činnost organizací zavedli grantový program, který je zaměřen výhradně na
podporu aktivit a akcí uskutečněných žadatelem
pro přeštickou veřejnost.
Už na 19. 4. jsem svolal další zasedání zastupitelstva, které musí zaujmout jasné stanovisko
k budoucímu spolufinancování a tím i k existenci
či ukončení činnosti pobočky gymnázia v Přešticích. Přes intenzivní nábor žáků provedený v tomto roce na základních školách regionu obdržel
ředitel gymnázia k termínu odevzdání 15. 3. sedm
přihlášek do 1. ročníku přeštické pobočky. První
ročník se nepodařilo otevřít již třetím rokem. Po
jednání s ředitelem gymnázia, Plzeňským krajem
jako jeho zřizovatelem, ředitelem naší ZŠ a samozřejmě s rodiči a studenty současného 3. ročníku
naší gymnaziální pobočky připravíme pro zastupitele podklady k jejich odpovědnému rozhodnutí.
S jarem se rozběhnou větší stavební akce. O průběhu dvou největších – rekonstrukci kanalizace
v rámci projektu „Čistá Berounka“ a o rekonstrukci úpravny vody – bude čtenář PN počínaje dnešním vydáním pravidelně respektive podle potřeby
průběžně informován. V první polovině měsíce
zahájí společnost Area group stavbu komunikace
spojující ulici Luční se silnicí vedoucí na Dolní
Lukavici. Plánované dokončení stavby do poloviny roku by umožnilo v jeho druhé polovině přistoupit k prodeji parcel určených pro výstavbu
rodinných domků. Především obyvatelé Skočic
budou muset počítat v termínu od 16. 4. do konce
dubna s uzavírkou krajské silnice v úseku od benzínové pumpy OMV do Skočic s objízdnou trasou
přes Lužany, v květnu pak s částečnou uzavírkou
této silnice v obci Skočice. Odměnou nejen jim
bude nový asfaltový koberec z Přeštic do Merklína
(jen dočasně vyjma Horušan).
A na závěr … poděkování profesionálním
hasičům z Přeštic
Nejen já děkuji členům Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje – požární stanice v Přešticích za vstřícnou pomoc. Pod organizačním vedením velitele Václava Smítky provedli bezpečnostní řez nebezpečných větví nad chodníkem v ul.
Poděbradově, nebezpečných stromů v MŠ Dukelská a v areálu oddílu házené TJ Přeštice. Navíc tak
šikovně, že udělali radost dětem prvního stupně
ZŠ, když jim podle přání vychovatelek nařezali…
z kmenů špalky na stolky a sedátka.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
l
Vydává Město Přeštice
Vychází již
od roku 1995
Březnová vernisáž v Domě historie Přešticka
V pátek 2. března 2012 od 17.00 hod. byla
zahájena v Domě historie Přešticka vernisáž
výstavy pod názvem „Ni zisk, ni slávu“, na kterou jsem byl Tělocvičnou jednotou Sokol Přeštice pozván spolu s dalšími představiteli našeho
města. Tato výstava byla uspořádána ke 150
letům od založení Sokola, 125 letům založení
Sokola v Přešticích a k 20 letům obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice. Na vernisáži se
sešli především občané z řad Sokola a bylo se
skutečně na co dívat a na co vzpomínat. Moderátorkou slavnostní vernisáže byla vedoucí
Domu historie Přešticka paní Bc. Drahomíra
Valentová. S historií Sokola seznámil přítomné
jeho starosta pan František Švihla. Na náročnou
dobu při obnově jednoty Sokola zavzpomínala
její místostarostka paní Anna Kolenová. Byla
možnost poslechnout si i osobní vzpomínky
dalších vzácných hostů. Atmosféra byla vskutku výjimečná a sváteční. Závěr vernisáže patřil
mnohaleté člence Sokola paní učitelce Marii
Ausbergerové, která právě slavila své jubilejní
90. narozeniny. Co nejupřímněji paní učitelce
popřáli starosta Sokola František Švihla, místní
poslanec Ing. Jiří Papež s chotí, starosta a 2. místostarosta města Přeštice, ale i další přítomní.
Bylo mi s Vámi, sokolové, opravdu moc hezky. Děkuji a rád mezi Vás zase přijdu.
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta
pro školství, kulturu a sport
Pozvánka na veřejné
fórum Zdravého města
Přeštice 2012
Město Přeštice zve všechny občany, kteří
chtějí vyjádřit svůj názor k rozvoji města, na
veřejné fórum zdravého města Přeštice, které
se koná
ve čtvrtek dne 19. dubna 2012
od 16.00 hodin
Začala stavba nové úpravny vody
V březnu 2012 se započalo se stavbou nové
úpravny vody v areálu staré úpravny vody
v Přešticích. Stavba včetně nové technologie
bude dokončena do konce listopadu 2012, zkušební provoz bude zahájen 1. 12. 2012. Stavba
nové úpravny vody bude probíhat za provozu
stávající úpravny vody. Pokud by v průběhu
stavby mělo dojít k omezení obsluhy obyvatel
(zabarvení vody apod.), budou občané předem
informováni městským rozhlasem.
Projekt Nová úpravna vody v Přešticích je
podpořen z fondů EU prostřednictvím Ope-
ve velkém sále Kulturního a komunitního
centra, Masarykovo nám. 311 v Přešticích.
Veřejné fórum je prostorem pro aktivní zapojování občanů do plánování rozvoje, investic
a oprav městského majetku. Veřejné fórum projednává možnosti řešení problémů v oblastech:
– životní prostředí a doprava
– bezpečnost a veřejný pořádek
– volnočasové aktivity a školství
– sociální služby a zdravotnictví
– rozvoj města
Následnou anketou ověřené výsledky veřejného fóra jsou zařazeny do „Komunitního plánu zdraví a kvality života v Přešticích“ s předpokládaným termínem plnění podle finančních
možností města. Plnění komunitního plánu je
vždy vyhodnocováno na dalším veřejném fóru.
Pro účastníky bude zajištěno občerstvení a ceny pro závěrečnou tombolu.
Na osobní setkání s občany se těší zastupitelé,
vedení města a hosté z Národní sítě zdravých
měst. Eva Česáková, koordinátorka projektu
Zdravé město Přeštice
račního programu Životní prostředí. Celkové
výdaje na projekt činí 27,4 mil. Kč a zahrnují
výstavbu včetně rezervy a propagace, náklady
na TDI, část projektové dokumentace, zpracování Žádosti, Studie proveditelnosti, Finanční
analýzy apod. V těchto nákladech je zahrnuto
i DPH ve výši 4,6 mil. Kč, které není předmětem podpory.
Finanční podpora z Operačního programu
Životní prostředí činí 16,4 mil. Kč.
Ing. Arch. Soňa Stunová
kancelář starosty – regionální rozvoj
Vážení spoluobčané,
v letošním roce bude realizována podstatná
část akce „Čistá Berounka – etapa II“, mimo jiné
také rekonstrukce kanalizace v ulicích Hlávkova, Mlýnská, Veleslavínova a na Havlíčkově
náměstí. Práce by měly být zahájeny na počátku
dubna u parku na Havlíčkově náměstí, odkud
budou postupovat přes Havlíčkovo náměstí do
ulice Veleslavínova (po č. p. 309). Výstavba by
měla pokračovat od rohu ulic Pobřežní a Mlýnské a dále směrem k náměstí, přes parkoviště
před ČSOB do Hlávkovy ulice a jí pak kolem
kostela až k Pohorské. Obě části stavby způsobí značná dopravní omezení a pravděpodobně
i několikatýdenní úplnou uzavírku Hlávkovy
ulice (silnice I/27 Plzeň-Klatovy). O objízdné
trase se dosud vedou jednání, ale nejspíše bude
vedena ulicemi Pohorská, 5. května a Husova.
Zástupci firmy Streicher, spol. s r. o., která
bude stavbu provádět, přislíbili, že o zahájení a průběhu prací i uzavírkách komunikací
budou s předstihem informovat firmy i občany v dotčených lokalitách, aktuální informace
budou oznamovány i místním rozhlasem. Snahou všech, kteří se podílejí na realizaci stavby
bude, aby dopravní omezení byla vždy na co
nejkratší dobu a pouze v nezbytně nutném rozsahu, přesto bychom vás chtěli požádat o trpělivost a toleranci.
Ing. Jan Wiesner
kancelář starosty – regionální rozvoj
Město Přeštice
vyhlašuje diskuzní téma
pro měsíc duben
Dodržujete vždy povolenou rychlost při
vjezdu do našeho města??
Svůj názor k tématu můžete vyjádřit
v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách www.prestice-mesto.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY
DUBEN
2
Informace Městského úřadu
Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc únor 2012
Na městskou policii bylo oznámeno občany
nebo zjištěno strážníky 86 událostí.
Celkem bylo zjištěno 37 přestupků, 26 řešeno
blokově, 3 oznámeny správnímu orgánu.
• zjištěny 2 vraky vozidel: ul. Rebcova – zn.
Škoda a ul. Na Jordáně – zn. Ford, vylepeny
výzvy na jejich odstranění a umístěny na úřední
desku města
• proveden 5x výjezd na potulující se psy a kočky – odchyceni 2 a předáni do městské záchytné
stanice
• v měsíci lednu: 1) provedeny 2 akce na neosvětlené cyklisty – řešeno na místě
2) na žádost MěÚ byla 4x provedena asistence
hlídky MP jako nezúčastněné osoby při kontrole městských bytů a 2x na žádost Policie ČR při
prověrce výpovědi zadržených pachatelů trestné činnosti na Přešticku
3) hlídkami prováděno usměrňování dopravy
v důvodu ohrožení její bezpečnosti a plynulosti
v kopci ul. Hlávkova kde uvízla nákladní vozidla, na místo přivolána správa a údržba silnic
• 5x výjezd na stížnosti rušení nočního klidu
a narušení veřejného pořádku: dne 3. 2. ve 22.31
hod. na skupinku mladíků, která si spletla dveře herny v ul. Veleslavínova s kopacím míčem,
dne 10. 2. ve 23.12 h a dne 21. 2. v 11.00 h –
pokus o vloupání do jednoho z bytů v „Modrém
domě“ a ohrožování jeho nájemníka cizími osobami, tato oznámení se nepotvrdila, dne 18. 2.
ve 21.10 h – na muže, který si v chodbě panelového domu v ul. Husova obhlížel boty umístěné
před dveřmi bytů a dne 19. 2. ve 21.32 h – na
dva mladíky, kteří si měřili svoji sílu s okapovými svody v ul. Nepomucká – vše vyřešeno na
místě nebo předáno k vyřízení Policii ČR
Z další činnosti uvádím:
• Dne 19. 2. ve 2.55 h při kontrolní činnosti v ul.
Nepomucká projížděla hlídka kolem hudebního klubu Přeštická stodola, když vstoupil
vrávoravým krokem do vozovky muž, který
šel proti přijíždějícímu služebnímu vozidlu
a donutil řidiče zastavit. Vzápětí naskočil na
přední kapotu a čelní sklo vozidla MP. Jelikož
bylo nutné muži zabránit v ohrožování vlastního života, poškozování cizího majetku a možnému fyzickému napadení strážníků, byla mu
přiložena pouta. Jelikož nemohl na místě prokázat svoji totožnost, byl předveden na Policii
ČR, kde se sedmadvacetiletý mladík z Přeštic
podrobil dechové zkoušce na alkohol (naměřeno 2,79 promile alkoholu v krvi), čímž byly
splněny požadavky na dodání do protialkoholní a záchytné stanice. Muž je podezřelý ze
spáchání několika přestupků, které byly oznámeny k dořešení na odbor správní a dopravní,
za což mu hrozí pokuta do výše 2500 Kč.
• Dne 24. 2. byly občany oznámeny dopravní
přestupky vozidel, jejichž řidiči jimi úmyslně ničí zeleň v našem městě. Na Tř. 1. máje
řidič vozidlem Subaru přejel travnatou plochu mezi parkovištěm před prodejnou Penny
Market a prodejnou Billa, tímto ji poškodil,
a zároveň znečistil pozemní komunikaci
– věc oznámena k vyřešení na odbor správní
a dopravní. Dále došlo k poškození městské
zeleně parkujícími vozidly v dětském parku
v ul. Pohorská – vyřešeno na místě v blokovém řízení.
V krátkosti předkládám občanům stručný
výčet činnosti Městské policie Přeštice za rok
2011:
Na městskou policii bylo oznámeno občany
nebo zjištěno strážníky 1222 událostí.
Celkem zjištěno 613 přestupků a 2 správní
delikty:
• řešeno blokově – 446
• oznámeno správnímu orgánu přestupků/správních deliktů – 78/2
• řešeno domluvou – 89
• oznámení bodovaného přestupku – 4
• zadrženo pachatelů při páchání trestného činu – 13
• předvedeno osob – 22
• nalezeno pohřešovaných osob – 2
• řešeno na místě pachatelů drobných krádeží
v obchodních domech – 10
• počet fyzických útoků na strážníky – 1
• převezeno osob do protialkoholní a záchytné
stanice – 2
• asistence RZS Přeštice při ošetřování agresivních osob – 3
• zjištěno řidičů jedoucích pod vlivem alkoholu
a omamných látek – 8
• provedeno kontrol zaměřených na prodej
a podej alkoholických nápojů osobám mladším
18 let a zda jim není umožněna hra na výherních hracích přístrojích v restauračních zařízeních – 20, společně s Policí ČR – 3
• provedeno akcí na neosvětlené cyklisty – 12
• spolupráce s HZS (požáry, včely, únik nebezp.
látek) – 7 • pomoc osobám v nouzi – 23
• asistence hlídek jako nezúčastněných osob
(Policie ČR, Celní správa ČR, MěÚ) – 12
• usměrňování dopravy z důvodu ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – 10
• výjezdy na znečištěné pozemní komunikace – 5
• na území města nalezeno autovraků – 4
• zjištěno odcizených vozidel/jízdních kol – 1/1
• provedeno výjezdů na potulující se zvířata/
odchyceno – 35/30
• zjištěno nepovolených záborů veřejného prostranství – 3
• nalezeno použitých injekčních stříkaček – 2
• zjištěno vozidel, které nebyly zákonně pojištěny – 40
• úniky provozních kapalin z vozidel (olej, benzin, nafta) – 4
• zjištěno poškozených svislých dopravních
značek – 10, ostatního majetku města – 11,
nefunkčnost semaforů – 4 či veřejného osvětlení – 3
• zajištění BESIPu při úklidu města v měsících
– březen, duben, květen
• zjištěni podomní prodejci při porušení OZV
města – 4
• počet odtažených/zabránění odjezdu vozidel
porušujících BESIP– 1/1
• na žádost státních orgánů doručeno písemností – 8
• spolupráce se školami + provedeny besedy
v ZŠ a se seniory – 10
• výjezdy hlídek na: stížnosti rušení nočního klidu – 18, rvačky – 3, narušení veřejného pořádku – 14, narušení občanského soužití – 7, nalezené podnapilé osoby ležící v silnici či parku
–8
• na území města nalezeno: klíče – 7, doklady
– 3, peněženky + hotovost – 2, platební karty
– 4, RZ od vozidel – 2, jízdní kola – 2, mobilní
telefon – 1, ruční vozík – 1, airsoft zbraň – 1,
vše předáno na hospodářský odbor MěÚ nebo
občanům
• zajištění veřejného pořádku na 28 akcích pořádaných městem či KKC
Poděkování si zaslouží občané našeho města, kteří nebyli v roce 2011 lhostejní k dění
kolem sebe, včas přivolali hlídku městské
policie a mnohdy s ní ještě příkladně spolupracovali. Děkujeme.
Bc. Pavel Hošťálek – ved. strážník
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 15. 3. 2012
v Kulturním a komunitním centru Přeštice, Masarykovo nám. 311
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí
1. návrhovou komisi ve složení: MUDr. Marie Straková, Ing. Marta Papežová, pan Jiří
Hlavín.
B/schvaluje
1. program 9. zasedání ZM.
2. zavedení zpoplatněného parkovacího systému v centru města Přeštice – jmenovitě:
pro: Mgr. Antonín Kmoch, p. Jiří Hlavín,
Ing. Richard Bastl, MUDr. Marie Straková,
pí Erna Hájková, pí Helena Macháčková,
p. Václav Blažek, Mgr. Vladimír Frouz
proti: Mgr. Petr Fornouz, Ing. Marta Papežová, Doc. Ing. Jan Horejc, MUDr. Ivana Froňková, p. Luboš Štych
zdržel se: MUDr. Karel Naxera
3. navržená opatření v oblasti parkování vozidel ve městě pro rok 2012 uvedená v bodech
a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o),
p), materiálu předloženého k bodu jednání č. 3
a jejich postupnou realizaci dle finančních možností města. (viz příloha usnesení).
4. poskytnutí příspěvků příspěvkovým organizacím zřízených městem:
ZŠ Přeštice 7 110 000 Kč, ZŠ a MŠ Skočice
830 000 Kč, MŠ Dukelská 1 380 000 Kč, MŠ
Gagarinova 1 020 000 Kč, ZUŠ Přeštice 850
000 Kč, DDM Přeštice 495 000 Kč, KKC Přeštice 2 175 000 Kč.
5.1. „Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků města Přeštice sportovním, kulturním a jiným zájmovým neziskovým organizacím“ a „Pravidla pro grantový program města
Přeštice v oblasti kultury, sportu, volného času
a vzdělávání“.
5.2. poskytnutí dotace sportovním, kulturním
a jiným zájmovým neziskovým organizacím
dle přiloženého seznamu a v částkách uvedených v příloze tohoto usnesení.
6. zvýšení ceny zasíťovaných stavebních
pozemků v k. ú. Přeštice na 1250 Kč/m2.
7. převod pozemku p. č. 1344/1 o výměře 56 m2 v k. ú. Skočice u Přeštic do majetku
města Přeštice.
8. kupní smlouvu mezi městem Přeštice
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2, na pozemky p. č. 1344/1 o výměře 56
m2 a p. č. 1370/8 o výměře 31 m2, obojí v k. ú.
Skočice u Přeštic.
9. prodej pozemku p. č. dle PK 624/1 o výměře 12 661 m2 v k. ú. Přeštice za cenu 310 Kč/
m2 společnosti KERAWEST, s.r.o., Hlávkova
1340, Přeštice.
10. prodej pozemku p. č. st. 848 o výměře
100 m2 v k. ú. Přeštice za cenu 310 Kč/m2 společnosti KERAWEST, s. r. o., Hlávkova 1340,
Přeštice.
11. prodej části pozemku p. č. dle KN 223/1
v k. ú. Přeštice o výměře, která bude stanovena
geodetickým zaměřením, za cenu 800 Kč/m2,
panu Františku Tykalovi, ul. Svatopluka Čecha
501, Přeštice.
12. prodej části pozemku p. č. dle KN 191/2
v k. ú. Skočice u Přeštic za cenu 100 Kč/m2
a náklady s převodem spojené, panu Vladimíru
Vácovi, Skočice 161, Přeštice.
13. prodej části pozemku p. č. dle KN
1326/1 v k. ú. Přeštice o výměře cca 20 m2
manželům Václavu a Vlastě Holých, Malinec 29, Švihov, za cenu 200 Kč/m2 a náklady
s převodem spojené.
14. prodej části pozemku p. č. dle KN 1645/1
v k. ú. Přeštice o výměře cca 360 m2 Ing.
Janu Wiesnerovi, Hlávkova 1255, Přeštice, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem.
15. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
kupní na prodej pozemků p. č. dle KN 257/2
v k. ú. Přeštice o výměře 634 m2 za cenu 1200
Kč/m2 a pozemku p. č. 1630/2 v k. ú. Přeštice
o výměře 86 m2 za cenu 550 Kč/m2 v k. ú. Přeštice, paní Ivaně Brzicové, Vodokrty 2, Přeštice,
s platností do 31. 12. 2014.
16. prodej pozemku p. č. 1352/2 v k. ú. Skočice u Přeštic o výměře 281 m2 Petru Hauserovi, Skočice 151, za částku 29 786 Kč.
17. prodej pozemku p. č. 81/3 v k. ú. Skočice u Přeštic o výměře 131 m2 Petru Hauserovi,
Skočice 151, za částku 19 650 Kč.
18. prodej pozemku p. č. 1352/3 v k. ú. Skočice u Přeštic o výměře 68 m2 Janu Brožovi,
Skočice 18 za částku 34 000 Kč.
19. nabytí pozemku p. č. dle KN 1442/4
v k. ú. Přeštice darem z vlastnictví TJ Přeštice,
Tř. 1. máje 1094, Přeštice.
20. nabytí pozemku p. č. dle KN 1408
v k. ú. Přeštice darem z vlastnictví TJ Přeštice,
Tř. 1. máje 1094, Přeštice.
21. směnu pozemku p. č. dle KN 514/25
v k. ú. Přeštice o výměře 1301 m2 za pozemek
p. č. dle KN 514/26 v k. ú. Přeštice o výměře 1301 m2, mezi společností Proklas s. r. o.
a městem Přeštice.
22. plán činnosti Finančního výboru ZM na
rok 2012.
23. Motivační náborový příspěvek ve šk. roce
2012/2013 pro studenty 1. ročníku pobočky
Gymnázia v Přešticích ve výši 5000 Kč na jednoho studenta za stanovených podmínek.
24. obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.
1/2012 o místních poplatcích.
25. plán rozvoje a udržitelnosti sociálních
služeb na území obce s rozšířenou působností
Přeštice na období 2011-2014.
C/bere na vědomí
1. zprávu o činnosti RM za mezidobí.
2. zprávu o činnosti Finančního výboru ZM
za rok 2011.
D/ ukládá
1. Finančnímu odboru MěÚ a finančnímu
výboru ZM připravit ekonomickou analýzu
nákladů a rizik spojených s nepřijetím úvěru
10 mil. Kč, v souvislosti s akcí Čistá Berounka,
pro rozhodnutí ZM dne 19. 4. 2012.
Mgr. Antonín Kmoch, starosta
Jiří Hlavín, 1. místostarosta
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Společenská kronika
DUBEN
Zlatá svatba
Blahopřejeme k životním výročím.
VÝROČÍ
Dne 21. 4. 2012 oslaví zlatou svatbu manželé
Marie a Karel Rádlovi
81 let
z Plevňova. Do dalších let jim přejí pevné
zdraví, štěstí a spokojenosti dcera Ilona, syn
Karel a Stanislav s manželkou. Ke gratulaci se
připojují vnoučata a pravnoučata.
Jan KACEROVSKÝ
Marie MORÁVKOVÁ (Žerovice)
Božena VAŇKOVÁ
82 let
Božena KUMSTÁTOVÁ
Ema ČONKOVÁ
Marie HRUBÁ
Anna RAMPICHOVÁ
Anna SOUKUPOVÁ
Bohumil SÝKORA
83 let
Josef ZDRAHAL
Jiří ROUBÍK
Blahopřání k 80. narozeninám
V první polovině měsíce března oslavili své 80. narozeniny dva naši spoluobčané z Přeštic
– 9. 3. pan Václav Bouřil a 12. 3. pan Jaroslav Křen. Oběma oslavencům přeje vedení města
Přeštice do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
84 let
Marie HANZLÍKOVÁ
Jaroslav ŠTRUNC
Jarmila HÁJKOVÁ
Tomáš ČESÁK (Skočice)
Anna BEŠTOVÁ (Skočice)
86 let
Irena BALOUNOVÁ
Naďa BÖHMOVÁ
87 let
Marie ČERMÁKOVÁ
88 let
Libuše JÄGEROVÁ
89 let
Marie ZOUBKOVÁ
Jiřina BRABCOVÁ (Skočice)
Marie ŘÍHOVÁ
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví
a pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Jana GRÜNBERGEROVÁ (1943) – Skočice
(1921) – Skočice
Josef MEDEK
Vlasta ŠNEBERGEROVÁ (1943) – Skočice
Zdeňka ŠTEFLÍKOVÁ
(1939)
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.
matrika MěÚ Přeštice
Zastupitelstvo města Přeštice
19. 4. 2012
od 18.00 hodin
malý sál KKC Přeštice
Tajemnice Městského úřadu Přeštice
vyhlašuje výběrové řízení na
vedoucí(ho) finančního odboru
městského úřadu
s nástupem od 1. května 2012.
Přihlášky lze podat do 12. dubna 2012.
Podrobnosti na úřední desce a na webu města.
Blahopřání k 90. narozeninám
Své devadesátiny oslavila 3. března paní Marie Ausbergerová z Přeštic, mnohaletá učitelka
– především tělesné výchovy – základní školy Přeštice. Jménem vedení města jí popřál do dalších
let hodně zdraví, radosti, štěstí a pohody v kruhu své rodiny a přátel, kterých má paní učitelka opravdu mnoho, 2. místostarosta Mgr. Jan Königsmark. Největší radost udělalo paní učitelce
blahopřání od našeho prezidenta pana Václava Klause, kterého si oslavenkyně velice váží. Toto
blahopřání jí bylo doručeno především velkou zásluhou místního poslance pana Ing. Jiřího Papeže,
a to přímo z kanceláře pana prezidenta. Text této gratulace byl již otištěn v minulém čísle Přeštických novin společně s fotografií paní učitelky s panem prezidentem při jeho loňské návštěvě u nás
v Přešticích.
Paní Marie Ausbergerová celý svůj život zasvětila sportu. Ještě dnes je plná elánu, který by jí
mohli závidět i mnozí mnohem mladší. Má radost, že celá její veliká rodina šla v jejích šlépějích
a také všichni žijí sportem – prostě pohyb je pro ně naprostou samozřejmostí. S láskou vzpomíná na svého manžela pana Václava Ausbergera – rovněž velkého sportovce a učitele, především
tělesné výchovy, na ZŠ Přeštice i na někdejší přeštické jedenáctileté střední škole, pozdější SVVŠ
(střední všeobecně vzdělávací škole).
Poděkování
Dne 13. dubna 2012 vzpomeneme nedožitých 80. narozenin naší drahé a milované manželky, maminky, tchyně a babičky
paní Mgr. Marie Brabcové,
rozené Vodičkové. S láskou a velkou vděčností vzpomínáme na vzácného, předobrého a moudrého člověka, jakým naše drahá byla. Celý
život rozdávala lásku, nevšední obětavost, starostlivou a trpělivou péči
nám všem. Žila pro druhé, milovala celou svoji velkou rodinu, přátele a
žáky, které dříve učila. Rodina a škola byly jejím největším naplněním
a láskou.
Dne 23. dubna 2012 uplyne půl roku od smrti naší milované. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manžel Vladimír, dcera Marie, zeť Dalibor, vnuk Daliborek, sestra
Libuše, neteř, synovci a ostatní příbuzní.
Nové CD Skalky
Letošní adventní koncerty se nám opravdu
povedly. Ohlasy byly tak pěkné, že naše paní
učitelky Mgr. Vladimíra Straková a Mgr. Ivana Petelíková získaly odvahu přemluvit spoustu lidí k natáčení vánočního CD. Vedení školy
přijalo návrh s nadšením, a tak organizování
akce mohlo nabrat plných obrátek.
To hlavní vypuklo v pondělí a úterý 6. a 7.
února v aule školy Na Jordáně, kde byly tyto
dny nevšední i pro ostatní žáky školy kvůli
vypnutí zvonku po dobu natáčení. Při nahrávání jsme museli stát nehnutě jako sochy a být
potichu jako myšky. Zvukař pan Hrabě nám
svou dobrou náladou pomohl vychytat mouchy. Pak už šlo vše jako po másle a dokončení
CD se vydařilo. K dobré náladě nám dopomohla sladká svačinka. Po čtyřech hodinách
usilovné práce jsme každý večer padli do
postele utahaní jako koťata. Dokonce i učitelé
byli ohleduplní a druhý den nás ušetřili zkoušení.
Doufáme, že CD Vzhůru na koledu půjde
na dračku a že potěší davy posluchačů nejen
o Vánocích. Velká sláva – křest – proběhne
v úterý 24. dubna v 17 hodin v aule ZŠ, kam
jsou všichni zváni.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Radě
rodičů za finanční podporu, cukrárně V Háječ-
ku za sladké zpříjemnění natáčení, panu Kubátovi za grafickou úpravu CD a za zpěv a ochotu Janu Šimůnkovi.
Kateřina Kašparová, Michaela Havlíčková
a Veronika Kukaňová, žákyně 9. B ZŠ Přeštice
3
Sběrný dvůr zdarma
Od 1. dubna letošního roku jsme pro občany Přeštic i místních částí Skočice, Žerovice
a Zastávka připravili – alespoň doufáme – příjemnou změnu v provozu sběrného dvora v Průmyslové ulici, totiž možnost odevzdat naprostou
většinu odpadů zdarma nejen ve dvou určených
termínech na jaře a na podzim, ale v průběhu
celého roku.
Výjimkou bude pouze objemný odpad, dále
stavební suť, zemina a kamení a také stavební
odpad obsahující azbest. Pro každý z těchto
materiálů je stanoven limit 50 kg za měsíc na
osobu starší 18 let, přičemž limity lze sčítat pro
více osob z jedné rodiny, které mají společné
trvalé bydliště. To by mělo umožnit likvidaci
odpadů běžně spojených s bydlením a drobnějšími opravami nemovitostí, ve větším množství
je lze odevzdat pouze za poplatek stanovený
platným ceníkem.
Podmínkou pro bezplatné odevzdání odpadu
bude předložení průkazu totožnosti a dokladu
o zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na daný
kalendářní rok. Pokud doklad není z jakéhokoliv důvodu k dispozici, lze na MěÚ Přeštice
u paní Křenkové získat potvrzení o zaplacení.
Věříme, že toto opatření bude pro všechny
občany pozitivem, my naopak očekáváme, že
ubude černých skládek a zlepší se pořádek ve
městě, především v okolí kontejnerů na tříděný
odpad. Všichni, kdo chtějí novou službu využívat, by ale měli pamatovat na to, že je určena
pouze pro soukromé účely obyvatel a neměla
by být zneužívána ze strany podnikatelských
subjektů, protože to by mohlo vést k neúnosnému růstu nákladů a následně k jejímu omezení
a v krajním případě i zrušení.
Ing. Viktor Duchek
vedoucí HO MěÚ Přeštice
Provozní doba sběrného dvora zůstává
nezměněna:
Pondělí, středa 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00
sobota
8.00 – 12.00
Vážení občané
Městský úřad Přeštice, obor správní a dopravní, vás touto cestou v dostatečném časovém
předstihu informuje, že i v roce 2012 pokračuje
zákonem stanovená povinnost výměny řidičských průkazů, kdy dle ustanovení § 134 odst.
1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích je držitel řidičského
průkazu vydaného v období od 01. ledna 2001
do 31. prosince 2002 tento si vyměnit do 31.
prosince 2012.
Dále vás upozorňujeme, že nadále dle ustanovení § 134 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích trvá
povinnost výměny řídičských průkazů vydaných v době od 01. ledna 2003 do 30. dubna
2004 a to do 31. prosince 2013.
V zájmu úspěšné výměny shora uvedených
řidičských průkazů, zejména těch s povinností
výměny do konce roku 2012, bez stresových
situací či jiných problémů neodkládejte výměnu na poslední chvíli a navštivte naše pracoviště řidičských průkazů, kde vám pracovnice rády
do jednoho měsíce výměnu provedou. K výměně řidičského průkazu je nutné doložit stávající
řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou
žádost, l ks fotografie předepsaného formátu
a v případě změny údajů (nesouhlasí-li bydliště
či příjmení s aktuálními údaji) 50 Kč na správní poplatek. Občané, kteří dovršili 60 let věku,
musí mít platnou lékařskou prohlídku.
Bc. Daniel Novotný
vedoucí odboru správního
a dopravního MěÚ Přeštice
Oznámení
o ztracených pejscích
Kříženec labradorského retrievra, černé
barvy, stáří 1-2 roky, odchycen 24. listopadu
2011. Pes je umístěný v záchytné stanici města
Přeštice v ulici V Háječku.
Bližší informace poskytne hospodářský odbor
MěÚ Přeštice.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Kultura a umění
duben 2012
3. 4. 2012 Povídání o Velikonočním ostrově
Přednáška
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: evangelická fara
Pořadatel: Evangelický sbor
 6. 4. 2012 Farmářské trhy, Velikonoční trhy
Čas konání: 8.00 hodin
Místo konání: Masarykovo náměstí
Pořadatel: město Přeštice
 8. 4. 2012 Velikonoční bohoslužby pro rodiny
Čas konání: 9.00 hodin
Místo konání: evangelická fara
Pořadatel: Evangelický sbor
 10. 4.-15. 4. 2012 „Moje nejoblíbenější zvířátko“
IV. ročník výstavy dětských výtvarných prací.
Čas konání: 9.00-17.00 hodin
Místo konání: malý sál KKC
Pořadatel: DDM, KKC Přeštice
 13. 4. 2012 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: multimediální učebna
Pořadatel: MAS Aktivios
 14. 4. 2012 Přeštická aktovka
Soutěžní přehlídka divadelních ochotnických
souborů – jednoaktové hry, seniorské divadlo.
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC, malý sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice, UDO Plzeň, DS Úhlavan Přeštice
Předprodej: IC Přeštice
 17. 4. 2012 Někdo to rád v kině
Divadelní muzikální představení, plné humoru,
písniček, tance.
Čas konání: 19.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 180 Kč
Předprodej: IC Přeštice
 19. 4. 2012 Veřejné fórum města Přeštice
Čas konání: 16.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: město Přeštice

DUBEN
20. 4. 2012 Babouci
Taneční zábava k tanci i k poslechu s nejstarší
jihočeskou dechovkou, v čele s kapelníkem Petrem Shýbalem.
Čas konání: 20.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: KKC Přeštice
Vstupné: 120 Kč
Předprodej: IC Přeštice
 22. 4. 2012 Víkendové cvičení s Maruškou
Čas konání: 9.00-12.00 hodin
Místo konání: velký sál KKC
Pořadatel: soukromý subjekt
 22. 4. 2012 Vycházka ke sv. Vojtěchovi na
Ticholovec
3. pouť na vrch Ticholovec ke sv. Vojtěchovi.
Přijde i plzeňský biskup a přeštický vikář, možná
i biskup Vojtěch.
Čas konání: 15.00 hodin
 24. 4. 2012 Pěvecký sbor Skalka
Křest CD, koncert pěveckého sboru Skalka při
ZŠ Přeštice.
Čas konání: 17.00 hodin
Místo konání: aula ZŠ Přeštice
Pořadatel: Pěvecký sbor Skalka
 27. 4. 2012 Univerzita 3. věku
Čas konání: 10.00 hodin
Místo konání: multimediální učebna
Pořadatel: MAS Aktivios

4
TIP na výlet
Program na měsíc duben 2012
6. 4. PÁ: Z MĚČÍNA DO BOROV
Autobusem z Přeštic (ČD) v 10.45 do Měčína.
Zpět vlakem z Borov 15.06 (16.21)
TRASA: Měčín – Nová Ves – Vlčí – Nezdice
– Borovy
(12 km, vede F. Vokáč)
13. 4. PÁ: TRHOŇ
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.20 do
Svojkovic (8.46). Zpět z Mýta 15.00 do Plzně,
z Plzně 16.10 (R17.02)
TRASA: Svojkovice – Hůrky – Trhoň – Medový Újezd – Mýto
(12 km, vede J. Hošek)
21. 4. SO: KOLEM RADBUZY
Vlakem z Přeštic 7.14 do Plzně, z Plzně 8.09 do
Chotěšova (8.41). Zpět z Holýšova v 15.00 do
Plzně (15.50), z Plzně (R)17.02 do Přeštic.
TRASA: Chotěšov ČD – Stod – Hradec –
Hamerský Mlýn – Holýšov
(15 km, vede V. Borovcová)
28. 4. SO: ČESKÝM LESEM
Vlakem z Přeštic 6.28 do Plzně (6.56), z Plzně
7.05 do Domažlic (8.22), z Domažlic 8.29 do
České Kubice (8.52). Zpět z Postřekova 16.09
do Domažlic (16.33), z Domažlic 16.40 do Plzně (17.53), z Plzně 18.10.
TRASA: Česká Kubice – Zelená Chýše – Pod
Čerchovem – Jindřichova hora – Capartická
skála – Pod Haltravou – Díly – Postřekov
(21 km, vede V. wŘežábek)
PROGRAMOVÁ SCHŮZE SE KONÁ
VE VELKÉ KLUBOVNĚ HOTELU SPORT
ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 17.00 hodin
Změna programu vyhrazena!
Velikonoce v Domě historie Přešticka
Klub přeštických paličkářek představí svoji činnost v sobotu.
Na Velikonoční neděli se v muzeu budou vyrábět pomlázky a malovat kraslice,
jejichž zdobení bude možné obdivovat v přeštickém muzeu také na Velikonoční pondělí.
Program bude vždy v otevírací době Domě historie Přešticka od 14 do 17 hod.
Bc. Drahomíra Valentová, Dům historie Přešticka
Naši modeláři v Domě
historie Přešticka
V sobotu 3. 3. 2012 v rámci výstavy „Vzduchem, vodou, po kolejích – světem modelářů
– letadla, lodě, auta“, mohli návštěvníci Domu
historie Přešticka zhlédnout, jak se vyrábějí modely letadélek v modelářském kroužku
DDM. Děti i dospělí se rádi podívali na to, jak
z malého kousku papíru či dřívka vzniká malé
letadélko. Tomáš Sedláček, který dochází do
kroužku již několik let a vedoucí kroužku pan
Bohuslav Janka, všem předvedli, jak na to.
Děkujeme DHP za umožnění této akce v jejich
prostorách, která určitě prospěla propagaci
našeho DDM. Doufáme v další podobnou spolupráci.
Jarní prázdniny
v DDM Přeštice
Jarní prázdniny jsou bohužel jen týden dlouhé, ale dá se o nich zažít spousta zajímavých
věcí. Jako každý rok byl v našem Domečku
připraven pro děti příměstský tábor. Děti měly
možnost si vyzkoušet spoustu různých výtvarných technik, ale i vycházka do přírody všechny nadchla. Také spoustu času trávily v naší
malé zoo péčí o zvířátka, například o křečky
džungarské, křečky syrské nebo zakrslé králíky. Na zahradě na ně čekali poník a prasátko
getingenské. Velkou radost udělal dětem také
výlet do zimní zoo v Plzni. Příměstský tábor
o jarních prázdninách je oblíbenou akcí DDM
Přeštice.
Návštěva knihovny v Přešticích
Měsíc březen patří knihám. I v naší školce
v Horšicích jsme si povídali o knihách poučných, encyklopediích, pohádkách, zpěvnících,
ale i kouzelnických apod. Hádali jsme názvy
knih. Říkali si, kdo je autor, ilustrátor. Děti
kreslily pohádkové postavy a vyráběly záložky
do knih.
Na závěr týdne jsme navštívili Městskou
knihovnu v Přešticích. Celým dopolednem nás
provázela Mgr. Michaela Hrubá, která dětem
pověděla, jak to u nich v knihovně vůbec chodí. Četla dětem pohádky a dávala hádanky. Na
závěr děti kreslily obrázky a mohly si některé
knihy prohlédnout. Návštěva byla inspirující a snad se některé děti stanou pravidelnými
návštěvníky knihovny nebo se alespoň stanou
čtenáři knih.
Jarka Jeslínková, učitelka MŠ Horšice
Veselá Maškarní zumba
Výtvarná soutěž: „Nový
život starým věcem“
®
www.janperi.cz
éištøní peĆí
Děti z výtvarného kroužku DDM Přeštice
se zúčastnily výtvarné soutěže pod názvem
„Nový život starým věcem“. Gabriela Tůmová,
Kateřina Levorová a Lukáš Tocháček se umístili na prvních místech. Soutěže se zúčastnili
i další členové výtvarného kroužku, konkrétně
Michaela Zítková, Tereza Tocháčková, Eliška Demeterová, Lucie Kratochvílová, Martin
Cibulka a Kristýna Kunešová. Všechny jejich
krásné výtvory mohla obdivovat široká veřejnost v prostorech Měšťanské besedy v Plzni.
Všichni jsme měli velikou radost z jejich úspěchu a všem dětem patří poděkování za příkladnou reprezentaci našeho domečku. Díky patří
také vedoucí kroužku paní Mgr. Vladimíře
Písařové Živné za přípravu žáků.
Že zumba je hitem i u našich dětí jsme se
přesvědčili na Maškarní zumbě pořádané
DDM v Přešticích. Vše se odehrálo ve velkém
sále KKC v Přešticích. Této akce se zúčastnilo kolem sta dětí z DDM, ze školní družiny
v Přešticích a ze ZŠ Řenče. Všem se líbilo tančit zumbu pod vedením lektorky slečny Heleny
Hodanové. Pro děti byly připraveny soutěže
o ceny a oblíbené malování barvami na obličej.
Každá maska byla oceněna malým balíčkem.
Na všech rozzářených obličejích byla vidět
spokojenost s krásně stráveným odpolednem za
rytmu zumby. Děkujeme paní ředitelce KKC
Mgr. Martině Míškové za zapůjčení sálu na
tuto akci.
Navštivte DDM Přeštice
Širokou veřejnost zveme na akci nazvanou
„Velikonoční den otevřených dveří“, která
se uskuteční dne 5. dubna od 9 do 16 hodin.
Zájemci mají možnost nahlédnout do míst, kam
se dostanou ve školním roce pouze děti navštěvující naše kroužky. Pro všechny je připravena
tvůrčí dílna na téma „Velikonoce“.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Tancechtiví se sešli v Příchovicích
Bálová sezona pokračovala v polovině března také v kulturním domě v Příchovicích. Ples
zde pro všechny tancechtivé zorganizovali členové rybářského spolku z Přeštic a téměř zcela
zaplněný sál zněl muzikou do brzkých ranních
hodin. K tanci, poslechu a zpěvu hrála „Veselá 6“, která představila své „dvě tváře“. Jen si
parta muzikantů nasadila čepice a klobouky,
tak se rázem při rychlých moderních či lehkých
ploužácích změnila ve výbornou partu showmanů, jejíž písničky zaplnily parket k prasknutí. Naopak při lidové notě se tanečníci na
parket „loudali“, když některá trubková sóla
„tahala“ za uši i ty hluché. Výborná byla tombola s několika stovkami cen. A když to byl bál
rybářů, samozřejmě mezi výhrami nechyběli
ani kapři. Živé přímo z kádě si šťastlivci vybí-
rali hned před kulturním domem. A tady hodně
trefná byla připomínka jednoho z přihlížejících:
„Každému výherci bych dal rybářskou zástěru
a nechal ho vylovit si kapra osobně.“ K tomu
jen krátká poznámka – byl by to určitě pohled
„pro bohy“ a vůbec není jisté, kolik výherců by
kapra vylovilo a kolik by jich bylo nuceno odejít se před dalším tancem domů převléci. (šat)
Doplnění k židovským deportacím
Doplňuji k článku
Petra Blažka (březnové PN). Dotazoval se,
proč je mezi deportovanými Židy uvedena
pouze paní Matylda
Waldsteinová a ne celá
její rodina. Dle evidence obětí holocaustu Židovského muzea
v Praze je v seznamu
uvedena jen ona, tj. Waldsteinová Matylda
(*20. 5. 1876 v Přešticích), deportována 26. 11.
1942 do Klatov. Z přeštických Izraelitů zemřela jako poslední – 13. 2. 1945 v Terezíně. Jako
první dle záznamů zemřel Kamil Roubíček
– 24. 6. 1942 v plynové komoře v Mauthausenu. Již zmínění Hanákovi zemřeli v lednu 1943
v Osvětimi. Projdeme-li si pozorně přeštický
židovský hřbitov, zjistíme, že poslední pohřeb
se zde uskutečnil 14. listopadu 1956, byla sem
pochována Růžena Ornsteinová (rozená Glaserová), zesnula ve věku 62 let. Glaserovi vlastnili
koloniál, který stával za již neexistujícím rohem
ústí Hlávkovy ulice do náměstí.
Podle dokumentů Obchodního gubernia
v Přešticích patřily k nejstarším firmám na Přešticku kupecké krámy Eduarda Hanáka (Přeštice,
založeno r. 1880) a Leopolda Schanzera. Bývalá tzv. „Šancrovna“ se nacházela na rohu dnešní
Komenského ulice a náměstí (dnes obchod p.
Tykala). Židovské osídlení v Přešticích připomínal nejen původní název Komenského ulice –
Židovská, ale i Židovský ostrov, na němž mívala lihovou palírnu stará rodina Levithů. Kromě
počeštěné rodiny Hanákovy byly ostatní rodiny
víceméně německé. Ve svých rukách soustředily drobný obchod s textilem, kůžemi, obilím,
dřívím. Jediným větším místním průmyslovým
podnikem byla sladovna.
A ptáte se, kde deportovaní Židé v Přešticích
bydleli? Adlerovi (Krátká 202 – dnes zbouráno), Hanákovi (Hlávkova 56 – tzv. „Česákovna“), Hartmannovi (Havlíčkovo nám.), Kleinovi (Přeštice č. p. 57, podle jiných pramenů
č. p. 47), Kurandovi (Přeštice 142, roh náměstí
a Plzeňské ulice), Ornsteinovi (Třebízského
27), MUDr. Roubíček (Rybova 152 – zbouráno,
při pohledu z náměstí ke konci levé strany ulice), u MVDr. Kamila Roubíčka jsou udávány
dvě možné adresy (Přeštice 149 nebo Palackého 475). Stickerová Zdeňka (náměstí 324), Šancrovi (náměstí 103 – na rohu Komenského ul.),
Weiglovi (Přeštice 499), Waldsteinovi (mívali
obchod na Pohořku, zhruba naproti kostelu).
Po válce se do Přeštic vrátili pouze tři lidé
– Samuel Waldstein (vrátil se jako 80letý stařec), Věra Hartmannová (*1919, emigrovala do
Izraele) a Aurelie Řeháková. Jejich komunita se
už nikdy neobnovila.
S pomocí poznámek Věry Kokoškové
zpracovala Mgr. Eva Klepsová.
Tělesně postižení na návštěvě Prahy
V letošním roce byla pro členy připravena
velice zajímavá akce, návštěva výstavy historických klenotů carského dvora dynastie Romanovců a návštěva Poslanecké sněmovny České
republiky. Akce se uskutečnila ve středu 22.
února a byla dobře organizačně připravena. Po
příjezdu do Prahy jsme si za hezkého slunečného počasí dopřáli vycházku na Malostranské
náměstí k Poslanecké sněmovně. Po nutných
formalitách potřebných pro vstup jsme zhlédli film, který nás seznámil s vývojem české
státnosti a ukázal samotnou sněmovnu i ostatní přilehlé paláce. Po tomto seznámení nás
naše průvodkyně začala provádět prostorami
celé budovy a seznamovat s prací poslanců.
Měli jsme možnost si prohlédnout jednací sál.
Z terasy se všem účastníkům naskytl pro většinu z nás neznámý pohled na paláce Pražského
Skupina účastníků před návštěvou Poslanecké
sněmovny.
hradu. Celá návštěva byla zakončena besedou
s naší průvodkyní paní Dostálovou na galerii
sněmovny.
Další část našeho zájezdu byla věnována prohlídce výstavy. Po hodinovém čekání na tuto
výstavu jsme měli možnost zhlédnout celou řadu
osobních věcí carských panovníků náboženské ikony i názorné ukázky života panovníků.
Velká většina vystavených exponátů poprvé
opustila moskevský Kreml mimo území Ruska.
Po prohlídce výstavy byla možnost návštěvy
chrámu sv. Víta, hradních nádvoří a vyhlídky
z teras na Prahu. Na zpáteční cestě k autobusu
jsme využili procházku na Loretánské náměstí
i kolem Strahovského kláštera.
Do Přeštic jsme se vraceli unaveni a plni
krásných zážitků.
Výbor Občanského sdružení
DUBEN
5
Člověk v tísni pomáhá
lidem s dluhy i s prací
Již rok a půl mohou občané v Přešticích
a okolí využít pomoci pracovníků společnosti
Člověk v tísni. „Obracejí se na nás lidé, kteří
se nacházejí v obtížné životní situaci a nevědí si s ní rady. Nejčastěji pomáháme lidem,
kteří mají problémy s dluhy a exekucemi,“
přibližuje svojí práci Alena Sedláčková, regionální sociální pracovnice společnosti Člověk
v tísni.
V menších obcích není vždy dostatek pracovních příležitostí. Pracovníci společnosti
Člověk v tísni tedy často pracují s dlouhodobě
nezaměstnanými lidmi. „Ve většině případů se
nám podařilo pro naše klienty vhodné zaměstnání najít,“ uvádí Sedláčková.
Pracovníci společnosti se zaměřují také na
preventivní činnost. V loňském roce proběhly
semináře například na základní škole a v domě
s pečovatelskou službou v Přešticích. „Semináře jsme schopni připravit na míru i pro další
organizace,“ doplňuje Alena Sedláčková.
Služby organizace poskytuje po telefonické
domluvě v domácnosti klienta, nebo v kontaktní místnosti. Pracovníci také nabízejí asistenci
při jednání na úřadech a dalších institucích.
Všechny poskytované služby jsou zdarma.
„Při naší práci musíme dbát na ochranu osobních údajů a služby poskytujeme maximálně
diskrétně,“ uzavírá Alena Sedláčková.
Pracovníky společnosti je možné zastihnout
v kanceláři na adrese Hlávkova 30, Přeštice. Před návštěvou je však nutné se nejprve objednat, telefonní číslo 739 320 231,
e-mail: [email protected]
V neděli odpoledne 22. dubna v 15 hodin
přijďte na 3. pouť na vrch Ticholovec u Příchovic ke sv. Vojtěchovi. Přijde i plzeňský
biskup a přeštický vikář. Možná přijde i biskup Vojtěch. Z přeštického náměstí bude
vypraven v 15.15 hod. autobus do Kucín.
Zvou obec Příchovice a město Přeštice.
Zveme Vás na tradiční jarní pouť na Velikonoční pondělí 9. dubna 2012 ke kostelu
Vícov u Přeštic. Přeštická pouť bude sedm
týdnů po Velikonocích, letos 27. května.
ing. Jiří Běl
Jak je to s plesy v sokolovně?
Opět, i přes několikeré vysvětlování ekonomiky provozu sokolovny, se v minulých
Přeštických novinách ozval nezasvěcený hlas
o tom, jak všemocní sokolové znemožňují plesové veselí tancechtivých přeštických občanů.
Rád bych k tomu podotkl jen jeden svůj prostý postřeh. Přestože za posledních devět let
nedošlo k žádné změně ceny pronájmu sokolovny, zatímco ostatní ceny vesele stoupají,
zvláště plynu a elektrické energie, ale i třeba
hudebníků a jiných umělců, je našich neměnných 600 korun za hodinu při pořádání plesu
dle některých názorů cena neúnosná. Zřejmě by
podle nich měla klesat, aby se veřejnost mohla bavit stále za stejnou cenu. Samozřejmě, že
je snazší, aby na provoz sokolovny při konání
plesu dopláceli svou bezplatnou prací a svými
příspěvky členové Sokola. Ostatně sokolovna
je vlastně jejich, tak ať se starají a my budeme
tančit. Co je nám do toho, že částka pokrývá
sotva spotřebovaný plyn na vytápění a elektřinu
na svícení. Málokdo si chce nebo dokáže uvědomit, že finanční pomoc města, za kterou jsme
velmi vděčni, totiž na provoz budovy nestačí, ta
si musí na sebe vydělat.
Cena pronájmu sokolovny je příznivá, pokud
je sokolovna naplněna, ale to se v poslední
době hned tak někomu nepodařilo. Ostatně,
to již bylo vyzkoušeno i v jiných podstatně
menších prostorách ve městě, a návštěva byla
stejně mizivá jako v sokolovně, jen to lépe
vypadalo. Doby bezstarostné zábavy jsou již
Dětský maškarní bál
V sobotu 3. března jsme připravili pro děti
dětský maškarní bál. Poprosili jsme o pronájem
sokolovny a odpoledne v jednu hodinu nás čekal
vzorně připravený sál a bílé ubrusy na stolech.
Hudební produkci měl na starosti tradičně pan
Charvát.
Sokolové měli nachystané občerstvení, zajištěnou šatnu, my zase soutěže pro děti a ceny pro
vítěze. Bohužel naše snaha přišla téměř vniveč,
neboť přišlo poměrně málo rodičů se svými dětmi. Masky měli všichni krásné, vybírat nejlepší, nebo spíše nejnápaditější masku bylo docela
těžké. Tři oceněné masky dostaly dorty, které
nám věnovali manželé Hajžmanovi z cukrárny
V háječku, další tři velkou čokoládu. Tančilo
se s balonky, hrála se židličkovaná, děti nosily
míček na lžíci, mohly přednášet nebo zazpívat
do mikrofonu.
Bohužel nás docela mrzela malá účast dětí,
Účastníci na hradním nádvoří po prohlídce která nás možná pro příští rok od pořádání dětvýstavy a Pražského hradu.
ského karnevalu úplně odradí.
Jájina
bohužel pro některé občany zřejmě minulostí. Když jdou do kina 3 páry, tak vlastně za
vstupné zaplatí více, než za pronájem celé
sokolovny na hodinu, ale nad tím se nikdo asi
nezamýšlí. Ostatně ti, co skládali korunu ke
koruně, aby sokolovnu postavili, by nad námi
zaplakali. Je mi to líto. Co takhle zkusit udělat jen tak něco pro druhé, jako oni? Ale to
už se dnes nenosí. Děkuji všem, co přesto pro
Sokol něco dělají, že se těmi, kteří dovedou
dávat jen „dobré rady“, nenechají od své práce odradit.
A už jen poznámka na závěr: cílem tohoto
článku není vyvolat další zbytečnou polemiku
o Sokole, ale jen pokusit se ukázat problém
i z druhé strany.
František Švihla
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
DUBEN
6
Kormorán působí rybářům velké škody Výroční členská schůze
Z titulu své funkce předsedy parlamentního podvýboru, který má ve své působnosti
i rybářství, se pravidelně setkávám s představiteli rybářského svazu i zástupci tzv. produkčních rybářů. V našem Plzeňském kraji
reprezentovaných Klatovským rybářstvím,
a. s. Jedním ze zásadních témat našich diskuzí
je kormorán velký a jeho škody způsobované
v rybářských revírech a na chovných rybnících. Téma velmi zajímalo i rybáře na valné
hromadě Místní organizace Českého rybářského svazu v Přešticích, kde jsem členem
a které jsem se zúčastnil.
Zatímco na chovných rybnících hradí stát
škody způsobené kormoránem, tak škody na
rybách v rybářských revírech stát odmítá platit
s tvrzením, že tyto ryby jsou až do jejich ulovení
„věcí ničí“. S tím já osobně nesouhlasím a proto společně s představiteli Českého rybářského
svazu hledáme kroky, které pomůžou tento problém řešit. Uživatelé rybářských revírů jsou ve
zcela nerovnoprávném postavení, tento postoj
je nesprávný a nadále neudržitelný.
Dovolte mi několik údajů. Rybáři odhadují
počty tažných kormoránů velkých na našem
území na více než dvacet tisíc. Škody na rybách
v chovných rybnících i rybářských revírech
působené kormoránem jsou neúměrně vysoké, odhadují se na zhruba 150 milionů ročně.
V případě některých druhů ryb jsou tyto škody
téměř nenahraditelné. Je totiž paradoxem, že
jeden chráněný živočich likviduje jiného chráněného živočicha. Tažný a v Čechách nepůvodní kormorán poškozuje populace v ČR chráněných původních druhů ryb, jako například jelce
jesena, mníka jednovousého, ale i druhy ryb
požívající ochrany podle evropských předpisů
– bolena dravého a úhoře.
V Plzeňském kraji je jedno z největších zimovišť tažných kormoránů v Zábělé u Plzně, ale
kormoráni dokázali vylovit ryby i v Úhlavě na
Přešticku. Více informací k tématu lze nalézt na
www.crsplzen.cz.
Škody na rybách v rybářských revírech tak
jdou k tíži členů rybářských svazů. Regulační mechanizmy, vedoucí ke snížení početních
- místní organizace Českého rybářského svazu Přeštice
stavů kormorána na akceptovatelnou hranici,
selhaly. Rybáři samozřejmě nechtějí kormorána
zcela vyhubit, ale požadují snížit jeho početní
stav na přijatelnou mez.
Já jsem se zúčastnil mezinárodní konference, kterou pořádal v únoru Český rybářský
svaz v Plzni a tam jsem informoval o iniciativě, již jsem připraven realizovat. Nabízím
parlamentní půdu mého podvýboru k diskuzi
a k hledání cesty přijatelné pro rybáře i ostatní zainteresované strany. Za Českomoravskou
mysliveckou jednotu, jíž jsem místopředsedou, jsem slíbil připravenost myslivců na
regulaci populací kormorána. Chtěli bychom,
aby byl stanoven počet kormoránů přijatelný
pro ČR z hlediska udržitelného rozvoje rybářství. Chtěli bychom společně prosadit taková
opatření, která umožní lov kormorána se státním příspěvkem. Chceme, aby se problém kormorána řešil i na celoevropské úrovni v rámci
připravované evropské legislativy týkající se
nepůvodních invazivních druhů, u nichž je
nutná regulace.
Na tom všem budeme spolupracovat jak
s našimi zástupci v Evropském parlamentu,
tak i příslušnými ministry. Jsem rád, že ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa je k takové
diskuzi připraven.
Ing. Jiří Papež
předseda podvýboru pro myslivost,
rybářství, včelařství, zahrádkářství,
chovatelství a rozvoj venkova
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V sobotu 3. 3. se sešli dospělí členové naší
organizace na své výroční členské schůzi ve velkém sále KKC Přeštice. Sešli se v počtu 93 členů z 220 dospělých. Mezi hosty jsme na pódiu
uvítali pana starostu Mgr. Antonína Kmocha
a 2. místostarostu pana Jana Königsmarka.
Schůzi vedl náš dlouholetý předseda Tomáš
Flégl. Ve své úvodní zprávě rozebral události v naší organizaci za uplynulý rok, vzpomněl
také na členy, kteří zemřeli, obzvláště na dlouholetého kolegu, člena výboru, kamaráda Františka Šlehofera, který pro naši organizaci doslova žil.
Po panu předsedovi se slova ujal rybniční
a říční hospodář Ing. Václav Sochor. Ten ve
své zprávě zanalyzoval hospodaření na rybnících a svěřených říčních revírech.. Podrobně
rozebral úlovky z jednotlivých revírů. Abychom mohli každý rok do našich revírů nasadit plánovaných 5500 kg ryb převážně kapra,
odchováváme ho na našich a námi pronajatých
rybnících. Je to nutné hlavně z toho důvodu, že
se kapr v naší řece, i vlivem nízké teploty spodní vody vypouštěné nýrskou přehradou, vlastně
vůbec nevytírá, a tedy by v řece spolu s dalšími druhy zcela chyběl. Proto každoročně tento
druh spolu se štikou, línem, úhořem, podouství,
candátem atd. vysazujeme. To vše za nezměrného úsilí brigádníků z naší organizace pod
vedením V. Sochora.
Další zprávu přednesl místopředseda organizace Ing. Pavel Mařík. Týkala se převážně
finančního hospodaření. Zhodnotil plnění loňského rozpočtu a přednesl návrh rozpočtu na
tento rok. Členská schůze tento návrh schválila.
Na schůzi promluvil i Václav Bárta, vedoucí týmu našich závodníků, o úspěších mladých
závodníků za minulý rok. Jakub a Martin Bártovi nás úspěšně reprezentují nejen v krajských
a republikových závodech a bude-li jim přát
letos štěstí a najdou-li se sponzoři, vyjedou i na
mezinárodní závody do Srbska.
Dále promluvil náš člen Ing. Jiří Papež k problematice kormorána velkého, škody způsobené
tímto nepůvodním druhem a predátorem jsou
Sbor dobrovolných hasičů Přeštice
pořádá u příležitosti 145. výročí svého založení
Začátek v cca 15:30 (po vystoupení mažoretek)





ukázky z činnosti kolektivu mladých hasičů
zásah hasičů při dopravní nehodě
ukázka zásahové činnosti Policie ČR
likvidaci požáru osobního automobilu
výstava techniky hasičů, policie a záchranné služby
Výstava kostýmů a rekvizit
z nejoblíbenější české
filmové pohádky
ˇ
ˇ
TRI
ˇˇ STREVÍCKY
PRO POPELKU
1. června–15. září 2012
Státní hrad a zámek Horšovský Týn
www.horsovsky-tyn.cz
Partneři akce:
již tak závažné, že v posledních letech začal být
jeho výskyt regulován odstřelem. Na závěr promluvil i starosta města Mgr. A. Kmoch. Nabídl
nám účast v grantovém programu na podporu spolků působících ve městě, s přítomnými
občany probral v diskuzi jejich otázky a požádal
nás o spolupráci s Domem historie Přešticka na
chystané výstavě o naší řece Úhlavě.
za MO ČRS Ing. Jaromír Duchek
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Přeštice v čase – XXIX.
Při cestě z Příchovic do Přeštic chodíme přes naši řeku Úhlavu přes most do uličky V Brance.
I tady se leccos změnilo. Tuto cestu od nedávna využívají Přeštičtí pro svoje vycházky.
Text a foto ing. Jiří Běl
Výstava bonsají na zámku v Merklíně
Již devátý ročník výstavy bonsají a suiseki
od pěstitelů a sběratelů z celé České republiky
se uskuteční pod záštitou hejtmana Plzeňského
kraje na zámku v Merklíně u Přeštic. Výstava
se bude konat 19. a 20. května vždy od 9. do
18. hodin.
Součástí výstavy bude bohatý doprovodný
program: Demo – J. Bučil, Š. Jásenská, ukázka
– tvorba krajinky na kameni ( M. Ašenbrenner
a Š. Jásenská ), aukce bonsají K. Krejčího ze
Zbraslavi, přednášky – Kraniosakrální terapie, Bachovy květové esence (A. Babková),
EFT – alternativní metoda, která dobývá svět
(A. Jochecová), ukázky netradičních masáží
(Institut krásy, Plzeň), carvingu (Czech carving
studio), ukázka Chen taijquan s přednáškou (J.
Šteflík), Iaido (japonský šerm), orientálního
tance (H. Černá), ukázka tvorby vinutých perel
(J. Wudy).
Po oba dny bude otevřena expozice originálních japonských koi (Aquatica koi centrum),
čajovna (Z. Nepustil) a workshop Greenhorni.
Součástí výstavy bude prodej bonsají a potřeb
pro pěstitele. Více o programu na www.bonsaimerklin.cz.
Karel Vošahlík
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
AUTOMOBILč
DUBEN
7
Dětský maškarní karneval v Horšicích
V neděli 4. března sál v hostinci U Knaizlů
v Horšicích zaplnily děti z okolí, které se chtěly
alespoň na chvíli stát svou oblíbenou pohádkovou postavou. Sešlo se zde nespočet krásných
princezen a princů, pirátů, mocných čarodějů,
Spidermanů, zelených vodníků a vodnic, zvířátek a klaunů a spoustu dalších postaviček. Ti
všichni se přišli pobavit na
tradiční dětský maškarní
karneval pořádaný Mateřskou školou v Horšicích.
Odpolednem tance, zábavy a soutěží nás provázela
skupina Asfalt manželů
Květoňových,
kterým
tímto děkujeme. Nechyběla ani tradiční tombola,
o kterou se postarali rodiče
a sponzoři. Děkujeme těmto rodičům: Voráčkovým,
Polanským, Bečvářovým,
Petrovým,
Bradovým,
Janečkovým, Špirkovým,
Sedláčkovým, pí Farkašové a sponzorům: Elastoform Přeštice, Tvořeníčko
– pí Soukupová, cukrárna V Háječku, hračkářství Bambule. V neposlední řadě patří dík našim
provozním zaměstnankyním, které se postaraly
o výdej tomboly a panu Knaizlovi za pronájem
sálu. Co dodat na závěr? Jak jsme mohli všichni
poznat z rozzářených očí dětí, karneval se opět
vydařil.
Učitelky MŠ Horšice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Otužilci se sešli v Příchovicích
V sobotu 3. března se sešli v Příchovicích na
Ostrově otužilci. Původní termín byl v lednu,
ale velká voda setkání zabránila. Setkání proběhlo spíše za jarního počasí, když vzduch měl
10 °C a voda 5,5 °C. Pro otužilce příliš velké
horko a příliš teplá voda. Vzpomínali na loňské setkání, kdy byl mráz -15 °C a voda měla
0,5 °C. Letos se spíše ve vodě ohřívali a nepovažovali to za otužilecké koupání. Početná
skupina 20 otužilců byla z Plzně z Klubu sportovního otužování a dálkového plavání. Dva
účastníci byli ze vznikajícího klubu z DobřanMroži Dobřany – příchovický rodák Rostislav
Štych a přeštický rodák Josef Hájek. Z Přeštic
byl i Ivo Kolečkář, nováček mezi otužilci, z Pří-
chovic paní Margita Sládková a nestor Václav
Valeš. Plzeňské otužilce vedl vodník Stanislav
Rus, který vodničí již 757 let, z toho posledních 57 let v občasném převleku za člověka. Za
uspořádání setkání náleží poděkování TJ Příchovice, OÚ Příchovice a zmíněným otužilcům
z obou otužileckých klubů. Dobrovolné vstupné, stejně jako vloni, bylo posláno na kostní
dřeň do plzeňské fakultní nemocnice. Opět se
sešlo početné publikum, kterému při pohledu na
cachtající se otužilce bylo i v začínajícím předjaří poněkud chladno. O zahřátí se postarala
rodina Sedláčkových z Příchovic a pan Sýkora,
majitel Ostrova u Příchovic. Slavomír Vácha
Foto ing. Jiří Běl
DUBEN
8
Historie skautingu na pokračování
– tentokrát o dívkách
První žena, která se pokusila o zapojení
dívek do skautingu, byla spisovatelka Popelka Biliánová, která začala uplatňovat některé
skautské prvky ve výchově dívek téměř současně s profesorem Svojsíkem.
Utvořila kolem sebe družinu dívek, se kterými chodila na nedělní výlety do přírody, v roce
1912 založila prázdninovou osadu v Chotouni
a tam trávila se 16 dívkami ve stáří 10 – 20 let
čtyři týdny. Pomáhaly při zemědělských pracích, spaly ve stodole, chodily si do statku pro
mléko a samy si vařily. Přitom našly čas na
zpěv, tanec a besedy kolem táborového ohně.
Přímý popud k založení dívčího skautingu
sledujícího stejné výchovné cíle jako skauting
chlapecký dali Vašek Jelen, vůdce 2. pražského oddílu a Vlasta Štěpánová, absolventka
dívčího lycea v Praze VII. Ti na podzim roku
1914/1915 požádali o pomoc profesorku téhož
lycea PhDr. Annu Berkovcovou a ta ve spolupráci s profesorem Svojsíkem vytvořila formu
pro dívčí skauting, který se poněkud lišil od
představy Popelky Biliánové, zato se více přibližoval chlapeckému pojetí.
11. ledna 1915 se konala důležitá porada, kde
bylo rozhodnuto organizovat dívčí skauting ve
společném ústředí s chlapeckým.
Propagátorkami dívčího skautingu se staly
převážně učitelky a profesorky, které se učily
u A. B. Svojsíka a skládaly u něho vůdcovské
zkoušky.
První letní dívčí tábor se konal nad Živohoští
a trval tři týdny. Následně dívky tábořily týden
u Pelíškova mostu na Sázavě a ještě se pustily
na desetidenní tábor Pošumavím. Tato skupina
dívek tvořila první skautskou družinu s názvem
Sasanky. K nim přibyla na podzim 1915 družina Vlčích máků, vedená Emilií Milčicovou,
pozdější náčelnicí.
A stejně jako přibývali zájemci o skauting
v Praze, tak se rozšiřoval zájem po celé republice.
Podle Rudolfa Plajnera upravila Jájina
Když ještě stromy měly zlatý věk
Slavnost na Bílou sobotu – památka
padlých v I. světové válce
V Pamětní knize Dolní Lukavice nacházíme
záznamy o slavnosti na Bílou sobotu. Jednalo se
o slavnost, která probíhala i v jiných vesnicích
a lidé vždy uctili památku padlých v I. světové
válce. Např. v roce 1932 slavnost začala v 11
hodin a do 12 hodin stáli legionáři Pavel Mašek a Josef Bažant, členové DTJ František Kasl
a Václav Kesl a členové sboru dobrovolných
hasičů Václav Jelínek a Václav Regner u pomníku padlých čestnou stráž. Krátce před 12. hodinou přivedl učitel školní děti, které u pomníku
rozestavil. „Dvě minuty před 12. hodinou trojím
úderem na velký zvon na věži oznámen všemu
občanstvu počátek klidu a zastavení vší práce.
Ve 12 hodin rozhlaholil se opět velký zvon na
věži, oznamuje poledne, a tím i konec slavnosti…“ Další záznamy o této slavnosti nacházíme
v roce 1933: „Vzpomínka na padlé a zemřelé ve
veliké světové válce byla uctěna dne 17. dubna
na Bílou sobotu dvouminutovým klidem před
12. hodinou polední jako obvykle u pomníku
jejich na návsi.“ Na Bílou sobotu v roce 1934
promluvil řídící učitel Karel Beran a poté byla
opět uctěna památka padlých ve válce dvouminutovým klidem. Poslední záznamy v pamětní
knize nacházíme v roce 1935, kdy slavnost proběhla stejným způsobem
Mgr. Eva Klepsová
Koukají na nás správně?
Ve zdravém těle zdravý duch – tak toto rčení platilo, platí a platit bude v každé době.
Určitě hlavní a zásadní pro zdraví našich dětí
je se pořádně hýbat, ale o tom už naše Mateřská škola v Gagarinově ulici napsala nejeden
článek.
Ale někdy to „zdravé tělo“ ne a ne a ne...
Potom každý i sebemenší handicap může dítě
limitovat nebo dokonce z některých činností
i vyřazovat. Proto jsme se velmi rádi zapojili
do projektu „Koukají na nás správně?“, kterou bezplatně nabízí společnost Prima Vizus,
o.p.s., ve spolupráci s VZP ČR. Je to vlastně preventivní screeningové vyšetření zraku
dětí, které má pomoci včas odhalit závažné
oční vady. Záměrem a cílem celého projektu
je upozornit na nutnost pravidelných kontrol
u dětí již v raném věku a v případě nutnosti
zahájit účinnou léčbu.
A jak měření zraku probíhalo? Ve středu
7. března přijela do školky velmi milá a příjemná ortoptická sestra. Při vyšetření jednotlivců
byly přítomny děti celé třídy, sestřička jim ukázala veselý obličej na displeji speciální kamery napojené na počítač a „vyfotila“ je. Tedy to
„focení“ se provádělo speciálním přístrojem
PlusoptiX, trvalo velmi krátce a děti naprosto
ztratily obavy a strach, protože vše probíhalo ve
známém prostředí a zábavnou formou.
Za týden dostali rodiče dětí v zalepené obálce
výsledek lékařského vyšetření a v případě nálezu dioptrické vady doporučení k následnému
vyšetření u očního lékaře.
My i rodiče hodnotíme celou akci velmi pozitivně, zvláště v této době častých škrtů a omezování.
Vždyť zdraví těch nejmenších za to určitě stojí!
Zdeňka Řezanková
učitelka MŠ Gagarinova
Obědy pro diabetiky a podpora pečujících
Během setkávání občanů v rámci komunitního plánování sociálních služeb a z průzkumu zaměřeného na seniory a osoby se
zdravotním postižením vyplynula potřeba
zajistit obědy pro diabetiky a osoby s nemocemi oběhového systému a srdce. Tato nabídka dosud na Přešticku chyběla. Na toto přání
zareagovala Pečovatelská služba – Jubilata,
Diakonie ČCE – Středisko západní Čechy,
která rozvoz těchto obědů zajišťuje. Cena za
oběd je 55 Kč a za dovoz 10 až 14 Kč podle
vzdálenosti. Obědy jsou tak cenově srovnatelné s jinými nabídkami. V případě zájmu
o tyto obědy je možné kontaktovat vedoucí
Pečovatelské služby – Jubilata na telefonním
čísle 773 683 197.
V průběhu setkávání pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb se jako
potřebné ukázalo setkávání lidí pečujících o seniory nebo osoby se zdravotním postižením, kteří
jsou často vyčerpaní, sociálně izolovaní a chybí
jim potřebné informace a podpora. Proto těmto
lidem Farní charita Přeštice nabízí podporu formou setkávání pečujících. Náplní setkání budou
přednášky, posezení, možnost sdílení podobných zkušeností. Pro osoby, o které je pečováno,
bude po dohodě zajištěn program, nebo dohled.
V případě zájmu je možné se obrátit na telefonní
číslo 739 691 900, či na e-mail [email protected] Termín setkávání bude stanoven
podle potřeb účastníků.
Mgr. Stanislava Tejčková
Bylo by nošením dříví do lesa popisovat,
jak si naši předkové vážili stromů, a to nejen
těch, z nichž měli užitek. V souvislosti s tím,
že ve druhém letošním čísle sborníku „Pod
Zelenou Horou“ skončí seriál o tomto dnes
nedoceňovaném kulturním dědictví, podařilo
se nám zjistit ještě několik místních zajímavostí, které dokládají, že na Přeštice s jejich
soukromou i obecní zelení musela být kdysi
radost se podívat.
Je pravděpodobné, že prvním, kdo přeštické občany v tomto směru cílevědomě vychovával, byl P. Emanuel Václav Řičák, který
dlouhá léta ve městě působil zprvu jako kaplan a později jako děkan. Děkanská zahrada
byla za jeho života vzorovou štěpnicí, v níž
zúročoval své dlouholeté zkušenosti se svým
koníčkem - štěpováním ovocných stromů. Na
výzvu Dr. Jana B. Lambla sepsal pro časopis
„Rolník“ třísvazkovou „Nauku štěpařskou“,
vydanou roku 1865. Za toto průkopnické dílo
dostal pak na Mezinárodní výstavě v Praze
roku 1879 první cenu. V předmluvě ke knize
zdůrazňuje autor především ekonomický přínos, kterým mohou kvalitně vedené školky při
minimální námaze obohatit jak jednotlivce,
tak obec. V Řičákových stopách pak pokračoval řídící učitel J. B. Rebec s místním Okrašlovacím spolkem, který se však spíše než na
pěstování ovocných stromů zaměřoval na ozeleňování veřejných prostranství.
Z dokumentů přeštické radnice, deponovaných v okresní pobočce Státního archivu
v Blovicích, se dovídáme o následcích krutých
mrazů v zimě roku 1929, které měly na svědomí plošné zničení stromových porostů. Téměř
okamžitě se rozběhla celorepubliková akce
na odstranění škod. Zjišťovaly se stavy stromů a požadavky na jejich obnovu. Ve zprávě z července t. r. okresnímu úřadu v Přešticích podává přeštický starosta Svatoš odhad,
že „průměrně při každém místním domě jest
10 stromů, což při 637 domech činí 6 370
stromů. Z toho nejméně polovina jest jabloní a polovina ostatních. Obci bylo zničeno ve
stromořadích 187 stromků a škodu si činíme
4000 Kč. Kolik bylo zničeno u soukromníků,
nelze přesně zjistiti, ale pravděpodobně může
se počítati asi se 600 stromy a se škodou asi
12 000 Kč.“
Zajímavý je i statistický přehled stromů na
území města z tohoto období:
Na trase ode dvora k lesu rostlo 321 jabloní,
170 hrušek a u ovčárny 21 švestek a 5 jabloní.
Pod lesem bylo vedeno 319 višní, 6 hrušek,
10 jabloní, 26 švestek a 36 ořešáků. K Žerovicům rostlo 200 hrušní, 7 švestek a 3 jabloně.
V Lipkách se nalézalo 22 hrušní, 190 jabloní
a 362 švestek. Ke Skočicům bylo evidováno 62 švestek, 2 jabloně a 6 hrušní. Směrem
k Lužanům pak rostlo 94 ks jabloní, 6 hrušní
a 272 švestek. Mezi stromy k Dolní Lukavici
a v Háječku bylo 520 jabloní, 42 hrušní a 134
švestek. K Horní Lukavici výčet pokračuje
177 jabloněmi, 46 hrušněmi a 134 švestkami. Další ovocné stromy byly ještě na strouze
ke kruhovce (54 švestek) a u městského parku rostlo 9 hrušní a 8 švestek. Celkem to je
neuvěřitelných 3215 stromů, z čehož 2140 ks
bylo obecních a 1075 patřilo dvoru.
V srpnu 1931 odpovídá lesní radní Josef Reš
na výzvu městského tajemníka Kořínka, že
kvůli škodám zjištěným na ovocném stromoví, bude třeba nejméně 300 ks nových ovocných stromků. Doporučuje následující druhy
jabloní: Řehtáč soudkovitý, Panenské české
a Ontario. Hrušně vysazovány nebudou. 26.
ledna 1932 žádá starosta Šustr Zemědělskou
radu v Praze o subvenci na nákup 137 stromků (102 švestek a 35 jabloní) s odůvodněním,
že město Přeštice v hospodářsky těžké době
nenalézá prostředky na jejich celou úhradu.
Uvádí, že „obec zdejší má velkostatek o rozloze 120 ha, lesní půdy má 80 ha a rozptýlené
hospodářské půdy 20 ha. Loňského roku jsme
vysadili 376 ovocných stromků a dostali jsme
subvenci jen na 80 stromků. Výše uvedené
množství stromků musí obec vysadit letošního
roku, aby doplnila řady vyhynulých a zašlých
stromů...“
Také předválečné ročníky sborníku Pod
Zelenou Horou věnovaly značnou pozornost
ovocnářské problematice. V šestém čísle VII.
ročníku (únor 1939) zahajuje ředitel školy Jan
Stodolovský seriál článků „O lepší stav ovocnictví v našem okrese“. V jeho úvodu upozorňuje na ztrátu 17 miliónů ovocných stromů,
především vývozních odrůd jablek a hrušek,
v souvislosti se záborem Sudet a agituje za
jejich náhradu rychlým zakládáním nových
ovocných sadů. V dalších pokračováních
podrobně probírá Podmínky k pěstování,
Hnojení, Ošetřování a ochranu proti škůdcům,
včetně připomenutí prací na zahradě podle
ročního období. Za pozornost stojí poznámka
pisatele, že má zálibu v pokusném pěstování
novinek a že má na své zahradě přes 250 (!)
odrůd ovoce. Ohledně výběru sortimentu cituje doporučení státní výzkumné stanice v Průhonicích, která pro geologické a klimatické
podmínky Přešticka radí méně odrůd, zato
ale hodnotných, a při výsadbě dávat přednost
těm nejranějším, a naopak, hodně pozdním.
Přimlouvá se především za Ontario, Sudetskou renetu a za odolné jablko „Kamýcké“,
velmi vhodné pro obchodování. Dříve se prý
vyváželo do Bavor. U hrušní upřednostňuje
Blumenbachovu máslovku, s podotknutím,
že je k vidění např. u mistra truhlářského p.
Červeného v Lužanech. Naproti tomu třešňovek už je vysázeno tolik, že neradí vůbec další
zakládat.
A konečně Jan Stodolovský zmiňuje, že byl
v roce 1937 v Přešticích založen „Kroužek
přátel ovocného stromoví v Přešticích“, jehož
předsedou je Karel Panc, a který nabízí novým
zájemcům o pěstování ovocných stromů poradenskou činnost.
Věra Kokošková
PŘEŠTICKÉ NOVINY
DUBEN
9
Toužíte po krásném těle do plavek? Z činnosti přeštických včelařů
Není problém, stačí pravidelně jíst
Když jsme před čtyřmi měsíci rozjížděli
v Klatovech krabičkovou dietu, neměli jsme
s ní žádné praktické zkušenosti, jen teoretické.
Načetli jsme spoustu literatury a strávili mnoho hodin konzultacemi s dietoložkou.
Abych měla jistotu, že to, co prodáváme,
opravdu funguje, rozhodla jsem se to v první
řadě vyzkoušet na sobě. A výsledek se dostavil. Po třech měsících vážím o 10 kilo méně
a dle dietoložky mám svou ideální váhu.
Měla jsem obavy, že budu mít hlad, ale
opak je pravdou. Jím pětkrát denně, což jsem
předtím opravdu nedělala. Navíc se nemusím
starat o nákupy, nemusím si počítat kilojouly,
nemusím si připravovat stravu a vlastně ani
nemusím mýt nádobí. Jen si každé dvě až tři
hodiny vyndám krabičku, případně ji strčím
do mikrovlnky, najím se a krabičku vyhodím.
Samozřejmě k tomu dodržuji pitný režim 2-3
litry vody denně.
Je opravdu skvělé, když se vejdete do kalhot či plavek, které jste již několik let nemohli
nosit. Vždy jsem měla, jak se říká, silný podvozek a k tomu jsem ještě navíc měla dosti
velký tukový polštář v oblasti břicha, takže
jsem vypadala jak těhotná v šestém měsíci.
Své nedostatky jsem zakrývala dlouhými volnými tunikami. Dnes si mohu obléknout elastické kalhoty a obepínací tričko do pasu. Je to
opravdu skvělý pocit.
A nejsem jediná, kdo díky krabičkové dietě
zhubl. Na každého to působí jinak, někdo hubne rychleji, někdo pomaleji. Našimi klienty
byli i manželé, kteří oba po třech týdnech užívání diety zhubli 5 kg. Další klientka měla po
2,5 měsících o 14 kg méně. Muži mají výhodu,
ti většinou hubnou rychleji, takže po měsíci
např. 6-7 kg je vcelku běžné.
Našimi klienty jsou ve velké míře lékaři
a zdravotní pracovníci, ale i notáři, úředníci,
učitelé či matky na mateřské dovolené. Naše
dieta dle zkušeností, které máme od svých
klientů, prý působí i na snížení cholesterolu
a obsahu cukru v krvi.
Máte strach, že po ukončení diety nastane
JoJo efekt? Pokud se potom nezačnete nezřízeně přejídat, JoJo efekt nepřijde. Po dobu, co
krabičkovou dietu budete užívat, se naučíte, jak
má vypadat složení stravy na celý den, a poté si
budete již sami schopni jídlo takto připravit.
Pokud tedy toužíte po krásném těle do plavek, obraťte se na nás. Jídlo je čerstvé a denně jej rozvážíme po Klatovech, na Sušicko, do
Domažlic a nyní i do Přeštic. Proto v Přešticích
neváhejte a ozvěte se.
O svatém Janu Nepomuckém
Narodil se v Nepomuku, asi v německé
měšťanské rodině. Připomínán je roku 1372 jako
klerik pražské diecéze a veřejný císařský notář.
Byl vysvěcen na kněze a působil jako oltářník
u sv. Víta. Studoval v Itálii v Padově. Kolem
roku 1387 dosáhl doktora práv. V roce 1389 se
stal generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna a zároveň kanovníkem vyšehradským
i svatovítským. V té době vládl zemím Koruny české král Václav IV. syn Karla IV. Král
měl v úmyslu přeměnit benediktinské opatství
v Kladrubech v biskupství. Než se k tomu však
odhodlal, Jan Nepomucký, jako generální vikář,
potvrdil jménem arcibiskupovým volbu nového
opata v Kladrubech. Tím zhoršil již dost napjaté vztahy mezi králem a arcibiskupem. Prchlivý
král se rozhodl povolat Jana z Jenštejna na Hrad.
Poslal pro něho hradní biřice. Arcibiskup však
nečekal, nasedl do kočáru a odjel do Roudnice.
Do rukou biřiců padli pouze úředníci arcibiskupství, mezi nimi Jan z Nepomuku. Rozzlobený král se domníval, že generální vikáři, zná
postranní úmysly arcibiskupa Jana z Jenštejna.
Moc církevní se zde střetla s mocí světskou.
Bohužel arcibiskup se nesvěřoval se svými
úmysly svému generálnímu vikáři a tak král,
i když vystavil Jana Nepomuckého krutému
mučení, nic podstatného se nedozvěděl. Tak se
stalo, že Jan Nepomucký podlehl krutému násilí
a zemřel. Hradní biřici mrtvé tělo dne 20. března
roku 1393 shodili z Karlova mostu do Vltavy.
Rybáři našli mrtvé tělo a zapracovala fantazie
středověkého křesťana. Vznikla legenda o tom,
že Jan Nepomucký byl umučen proto, že nechtěl
králi vyzradit zpovědní tajemství jeho manželky
Žofie. Pozdější historické dokumenty pak tuto
legendu vyvrátily. Ale než k tomu došlo, probudilo se uctívání Jana Nepomuckého v plné
šíři. I římsko-katolické církvi tato verze nebyla proti mysli. Uběhlo mnoho let, křesťanská
Evropa hleděla na České země jako na kacíře.
Zvláště v období protireformace po Bílé Hoře
hledali čeští katolíci, jak napravit toto nepříznivé mínění. Našli východisko. Získat u papeže
pro České země svatého. Volba padla na Jana
Nepomuckého. A tak po velkém úsilí Řím souhlasil a v roce 1721 byl Jan Nepomucký prohlášen za blahoslaveného a roku 1727 za svatého.
Došlo však k omylu a svatým byl prohlášen
kanonizační bullou papežskou Jan Nepomucký,
který byl umučen v roce 1383, protože nechtěl
zradit zpovědní tajemství. Pravda je taková, že
historie hovoří o Janu zmučeném roku 1393 pro
hněv králův na věrného služebníka arcibiskupova. Legendy ovládaly středověké historiky. Až
novodobé bádání uvedlo historické skutečnosti
na správnou cestu. Nemůžeme však vyčítat pravověrným katolíkům, že se u Jana Nepomuckého přidržují legendám. Je na Římu, aby omyl
kanonizační bully napravil.
Jaroslav Kasl
Literatura:
Josef Pekař: O smyslu českých dějin
Kalendář historický národa českého
Dějiny zemí Koruny české II.
Poznáváme památky v našem okolí
Mnohá města i vesnice v naší zemi mají
památky. A o ně se starají a v poslední době
je obnovují. Ale mnohdy i místní obyvatelé
o těchto symbolech mnoho neví. Stalo se mi
před několika lety, že jsem si prohlížel sochu
sv. Jana Nepomuckého a hledal někde vročení, kdy byla socha postavena. Měl jsem štěstí.
Zastavil se u mne starší pán, zřejmě starousedlík a pamětník. Pozdravil a hned mne oslovil: „
To je socha sv. Jana Nepomuckého.“
„Já vím,“ odpověděl jsem. „Ale já zde hledám
nějaké datum, kdy byla socha postavena.“
„Jó milej pane, mně už je přes vosumdesát
a co jsem živ, tak tu ta socha stojí.“ A pokračoval ve výkladu. „A víte, proč stojí tady u tý
vody?“ Probudil moji zvědavost a pokračoval.
„To je proto, že ho utopili v Praze ve Vltavě.“
„A kdo ho utopil?“ ptal jsem se. „No přeci
husité. Jó pane, mne se můžete zeptat na všechno. Já to tady znám široko daleko.“
Co na to říci? Že by se jenom něco z proticírkevních nálad a působení Jana Husa přeneslo na biřice krále Václava IV, kteří při
výslechu umučili Jana Nepomuckého? Dál
jsem se neptal. I když dostanete od místních
obyvatel ochotně informaci, často vyčerpávající, nemusí tato být přesná a uspokojivá. A tak
mne napadá, že by bylo vhodné, aby ten, co
potřebuje vědět něco o místních památkách,
nemusel spoléhat na náhodné „pamětníky“,
ale bylo zde k dispozici informační místo, kde
by na svoje otázky dostal fundované odpovědi.
Velice vhodný by byl jednoduchý informativní
letáček, který by byl zdarma k dispozici zvídavému návštěvníkovi. Doufám, že náklady
na pořízení informativních letáčků by se hravě
vešly do rozpočtu každé obce. Vždyť se jedná
o kulturní záležitost.
Ing. Jaroslav Kasl
Přeštičtí včelaři ukončili rok 2011 na výroční
členské schůzi 25. února.
Ve včelařské organizaci je celkem 65 včelařů,
kteří se starají v obvodu 18 obcí o 1064 včelstev.
Organizace má 2 registrované členy a 5 včelařů,
kteří nejsou členy svazu včelařů, takže je celkem v těchto vesnicích 1105 včelstev. Průměr
na včelaře je téměř 17 včelstev, jsme největší
včelařská organizace na Plzni-jihu. V roce 2010
i v roce 2011 bylo v našem obvodu vyhlášeno
ochranné pásmo včelího moru. V roce 2010 se
prováděla plošně kontrola ve všech včelstvech
a v loňském roce jen v sedmi vesnicích. Po oba
dva roky jsou výsledky vzorků /spad na podložkách v zimním období/ negativní. Tato včelí
nemoc v žádném případě nemá vliv na člověka. Píši to proto, že podle veterinárního nařízení každý včelař, ať již je organizovaný nebo
ne, musí respektovat nařízení. Je zákaz přesunu
včelstev z pásma a při nákupu nových včelstev
musí být veterinární osvědčení.
Organizace také provádí vzdělávací akce
nejen pro včelaře, ale i nevčelařskou veřejnost.
V těchto akcích budeme pokračovat i na podzim, se zaměřením včelích produktů na zdraví
člověka. Mimo jiné náš med je jeden z nejlepších ve světě. Neobsahuje žádná rezidua z léčení, jako je to mnohdy v cizích medech, kde se
vyskytují i antibiotika.
V tomto příspěvku chci poděkovat zaměstnancům KKC Přeštice, pod vedením Mgr. Míškové, kde využíváme jejich prostory k přednáškám. Rovněž chci poděkovat přeštickým
rybářům, kde máme k dispozici jejich zařízení
na naše výborové schůze během roku.
Prach Karel, předseda ZO ČSV o.s. Přeštice
V březnovém čísle Přeštických novin byly otištěny názory předsedy gymnaziální školské
rady a primátora statutárního města Plzně Mgr. Martina Baxy a též poslance Parlamentu ČR
a krajského zastupitele Ing. Václava Votavy k přeštické odloučené gymnaziální pobočce a celkově ke střednímu školství v Přešticích.
Nyní se mohou čtenáři PN seznámit s odpověďmi na tytéž otázky od vysokoškolského pedagoga pana docenta Jana Horejce, zastupitele města Přeštice za sdružení nezávislých kandidátů
„Volba pro Přeštice.“
Dovoluji si panu docentovi poděkovat za jeho ochotu a čas, který věnoval odpovědím na
níže položené otázky.
Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta města Přeštice pro školství, kulturu a sport
1) Jaký je Váš názor na pobočku prestižního gymnázia na Mikulášském náměstí v Přešticích? Jak se díváte na její dosavadní fungování?
Rozumím, chápu a podporuji snahu přeštické samosprávy o udržení gymnaziální výuky
v Přešticích. Zřízení pobočky Gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí v Přešticích při
základní škole v roce 2008 bylo úspěšným vyvrcholením této snahy. Úspěšným jednak díky
samotnému faktu zřízení této pobočky, jednak i proto, že plzeňské Gymnázium na Mikulášském náměstí patří podle nejrůznějších hodnocení k nejlepším středním školám v Plzeňském
kraji (např. v nedávno zveřejněných výsledcích programu Excelence středních škol 2011
obsadilo s velkým náskokem 1. místo v Plzeňském kraji před Gymnáziem Jaroslava Vrchlického v Klatovech). Se studenty „mikulášského“ gymnázia se potkávám prakticky denně a rád
potvrzuji jejich vysoké kvality (pravidelně např. vyhrávají středoškolské soutěže v matematice, fyzice apod.). Se studenty přeštické pobočky tohoto gymnázia jsem se (pochopitelně)
ještě potkat nemohl, ani jsem dosud neměl možnost vidět nějaké jejich práce, takže na otázku
o fungování pobočky odpovědět nemohu, neboť jedině výsledky mohou validovat kvalitu fungování čehokoliv.
2) Jaký je Váš názor na snahu a představu městské samosprávy zajistit všestranný rozvoj
místní pobočky (např. zajištění nadstandardní výuky nepovinně volitelných předmětů formou zájmových kroužků atd.)?
Sleduji rámcově a kvituji snahu minulé i současné přeštické samosprávy o pomoc při řešení
problémů existence a rozvoje pobočky „mikulášského“ gymnázia v Přešticích. Za rozhodující
faktor úspěšného středoškolského vzdělání však – jako člověk působící dvě desetiletí na univerzitní půdě – považuji vhodnou strukturu předmětů ve vyučovaných programech a zejména
kvalitu výuky v jednotlivých předmětech, za což odpovídá vedení příslušné střední školy.
3) Jak hodnotíte snahu městské samosprávy, aby bylo střední školství v Přešticích, mající
zde letitou tradici a velice dobrou pověst, zachováno a výrazně podporováno?
Snaha, tradice(?) a pověst nestačí, to nejsou objektivně hodnotitelné kategorie, hodnotit je
třeba až dosažený výsledek. Ovšem přiznávám, že udržení přeštické pobočky „mikulášského“
gymnázia bude velmi obtížné, neboť proti jeho existenci stojí dva silné faktory: jednak tlaky
na radikální snižování nákladů v celé struktuře českého vzdělávacího systému (viz např. časté
a ne vždy šťastné slučování škol), jednak existující demografický vývoj, který bude u gymnaziálního věku ještě několik let pokračovat (např. v roce 1995 bylo v české populaci asi 150
tisíc devatenáctiletých občanů, dnes počet devatenáctiletých nedosahuje ani polovinu tohoto
počtu, přitom počet středních škol se od roku 1995 nesporně zvýšil). I po dlouhodobém působení v českém školství jsem přesvědčen, že vzdělání je tou nejlepší dlouhodobou investicí,
kterou lze člověku nabídnout. Podstatné je, aby v Přešticích bydlelo či působilo co nejvíce
a co nejkvalitněji vzdělaných lidí, a to i v dnešní situaci, kdy – troufám si tvrdit – vzdělanosti
u části mladých ročníků výrazně ubývá.
Oznámení majitelům
evidenčních čísel
– v zahrádkářských koloniích
Osada Šeříků
Za řekou
Pod hřbitovem
Za sladovnou
Městský úřad Přeštice oznamuje majitelům
evidenčních čísel termíny svozů tuhého komunálního a zahradního odpadu. V níže uvedených termínech, budou v těchto osadách umístěny velkoobjemové kontejnery pro ukládání
odpadu.
Duben 6. 4.-8. 4. 2012
Květen
4. 5.-6. 5. 2012
Červen
1. 6.-3. 6. 2012
Červenec 4. 7.-8.7. 2012
Srpen 3. 8.-5. 8. 2012
Září 7. 9.-9. 9. 2012
Říjen 5. 10.-7. 10. 2012
26. 10.-28. 10. 2012
Jana Křenková
hospodářský odbor MěÚ Přeštice
PŘEŠTICKÉ NOVINY
DUBEN
10
M. Matoušek patří mezi nejlepší sportovce Dva stříbrní finalisté MČR v Ostravě
Ve čtvrtek 8. března zaplnily sportovní
naděje obřadní síň plzeňské radnice.
Konalo se zde vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2011.
V kategorii juniorů byl oceněn i vzpěrač
Martin Matoušek, který za loňský rok vybojoval na mistrovství České republiky dvě 3.
místa v kategoriích do 17 a do 20 let.
(koh)
Přípravný turnaj mužů v Mostě
Prvoligoví muži TJ Přeštice v národní házené se zúčastnili v neděli 11. března pěkného turnaje v Mostě. Turnaj se hrál za účasti
družstev TJ DIOSS Nýřany, Baník Most NH
a KNH Chomutov, ve velice pěkné sportovní
hale. Přeštice nebyly v kompletní sestavě, ale
po vyrovnaném utkání s Nýřany a přesvědčivých vítězstvích nad severočeskými celky
obsadily 2. místo. Nepříjemné na tomto turnaji
bylo to, že se zranil hned v prvním utkání útočník Urban Tomáš. Naopak se po zranění vrátil
úspěšně Šelep Kamil.
V jaké sestavě muži nastoupili:
Brankáři: Touš Pavel, Kováč Gabriel
Obrana: Šik Ondřej, Zeman Karel, Mrskoš
Tomáš, Hajžman Tomáš, Kraus Jan
Útok: Šelep Kamil (20 branek), Kydlíček Pavel
(28), Brada Marek (11), Urban Tomáš (2)
Trenér: Hajšman Václav, vedoucí: Chmelík
Martin
Výsledky Přeštic:
– Nýřany 17:18 (7:7), – Chomutov 20:15 (10:7),
– Most 24:19 (12:8)
Konečná tabulka:
1. TJ DIOSS Nýřany 70:61 6 bodů
2. TJ Přeštice
61:52 4 b.
3. Baník Most NH
52:63 2 b.
4. KNH Chomutov
55:62 0 b.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Kydlíček
Pavel (TJ Přeštice) – 28 branek.
Nejlepším obráncem byl vyhlášen Šik Ondřej
(TJ Přeštice).
Rozpis prvoligových utkání národní
házené v jarní části 2012
Sobota 7. 4. 2012
1. liga žen TJ Přeštice - SK Chomutov NH
1. liga mužů
TJ Přeštice - Sokol Opatovice nad Labem
Sobota 21. 4. 2012
1. liga žen TJ Přeštice - HK Hlinsko
1. liga mužů
TJ Přeštice - 1. NH Brno
Neděle 22. 4. 2012
1. liga žen TJ Přeštice - Spartak Modřany
1. liga mužů
TJ Přeštice - TJ Stará Ves
Sobota 5. 5. 2012
1. liga žen TJ Přeštice - Sokol Rokytnice
1. liga mužů
TJ Přeštice - Sokol Svinov
Neděle 6. 5. 2012
1. liga žen TJ Přeštice - SK Studénka
1. liga mužů
TJ Přeštice - SK Studénka
14.30 hod
16.00 hod.
POZOR! Změna
POZOR! Změna
14.30 hod
16.00 hod.
9.30 hod
11.00 hod.
14.30 hod
16.00 hod.
9.30 hod
11.00 hod.
Zimní halový pohár oblasti
dorostenců v národní házené
Dorostenci sehráli ZHP oblasti ve sportovní hale ZČU Na Borských polích. Turnaje se
zúčastnila pouze 4 družstva, z toho Vřeskovice
zastupovalo nejlepší družstvo v kategorii starších žáků. Turnaj se odehrál v neděli 26. února.
Po vyrovnaných utkáních s Tymákovem a Příchovicemi, ale se smolným koncem, nakonec
dorostenci Přeštic obsadili 3. místo.
Sestava Přeštic:
brankář: Bouda Tomáš
obrana: Albl Filip, Brunát Tomáš, Mašek Ondřej, Kolář Jan, Šlehofer Martin
útok: Kydlíček Pavel (31 branek), Baloun
Tomáš (17), Šlehofer Petr (7)
trenéři: Lang Rudolf, Kraus Jan
Výsledky Přeštic:
TJ Přeštice – TJ Vřeskovice 23:13 (11:6)
Kydlíček – 11, Baloun – 9, Šlehofer Petr – 3
TJ Přeštice – Sokol Tymákov 19:21 (9:12)
Kydlíček – 12, Baloun 4, Šlehofer Petr 3
TJ Přeštice – TJ Příchovice 16:18 (7:9)
Kydlíček 8, Baloun 4, Šlehofer Petr 4
Hráči Přeštic se umístili i v hodnocení jednotlivců:
brankář: Bouda Tomáš – 2. místo
obránce: Albl Filip – 2. místo
nejlepším střelcem se stal Kydlíček Pavel (31
branek)
Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Příchovice 3 0 0 6 bodů 58:39
2. Sokol Tymákov 2 0 1 4 b.
60:48
3. TJ Přeštice
1 0 2 2 b.
58:52
4. TJ Vřesovice
0 0 0 0 b.
28:65
Do celostátního Zimního halového mistrovství ČR postupují Příchovice.
Zimní halový pohár oblasti 2012
– dorostenky
Dorostenky Přeštic po nepřesvědčivých
výkonech obsadily v konečném pořadí až
4. místo a zůstaly hodně za očekáváním.
Výsledky Přeštic:
- Vřeskovice 6:4 (3:3), - Blovice 6:4 (3:4),
- Příchovice 3:6 (2:3), - Tymákov „B“ 6:7
(2:5)
- Tymákov „A“ 2:8 (1:4), - Ejpovice 7:4 (2:1)
Sestava Přeštic:
Brankářka: Moravcová Adéla
Obrana: Komorousová Eliška, Komárková
Tereza, Langmajerová Aneta, Schejbalová
Kristýna, Voráčková Lenka
Útok: Bradová Adéla (9 branek), Jehlíková
Michaela (2), Kačírková Lucie (2), Kaslová Tereza (9), Vokáčová Petra (6), Živná
Eva (2)
Střelkyně Přeštic: Bradová a Kaslová 9, Vokáčová 6, Kačírková, Jehlíková a Živná 2.
Tabulka ZHP:
1. TJ Příchovice, 2. Sokol Tymákov „A“, 3.
Sokol Tymákov „B“, 4. TJ Přeštice
5. Sokol Blovice, 6. TJ Vřeskovice, 7. Sokol
Ejpovice
Moravcová Adéla byla vyhlášena 2. nejlepší
brankářkou.
chodí do ZŠ Na Jordáně v Přešticích!
Borci z plzeňského oddílu BOXING CLUB
STAR PLZEŇ přivezli zlatou a dvě stříbrné
medaile z MČR 2012 v boxu školní mládeže
v Ostravě!
Ve dnech 9.-11. března se konalo Mistrovství
ČR kadetů a školní mládeže v Ostravě-Porubě pro ročníky 98-99 kategorie školní mládež
a ročníky 96-97 kategorie kadeti. Trenéři oddílu Boxing Club Star Plzeň Radek Seman (Starý Plzenec) a Petr Bruml (Přeštice) přivezli do
Ostravy tři své svěřence, kteří se nominovali
na mistrovství ČR v pravidelných boxerských
soutěžích Středočeské oblasti (SOB).
Ve váze do 46 kg v kategorii Školní mládež
nastoupil Jan Kubale z Řeneč (žák 7. B ZŠ
Přeštice Na Jordáně) a v sobotním zápase proti
Krmlovi z Mostu si vybojoval hned v prvním
kole postup do nedělního finále.
Dalším borcem byl ve váze do 60 kg v kat.
Školní mládež borec Milan Ježek z Dolní Lukavice (žák 6. A v ZŠ Přeštice Na Jordáně) a po
třech kolech si v pátečním zápase proti Schwarzovi z Prahy také zajistil svou účast ve finále.
Želízkem v ohni plzeňských trenérů byl další
závodník ve váze
do 60 kg v kategorii kadetů finalista MČR 2010
v Děčíně, velmi
nadějný a talentovaný a houževnatý boxer Jakub
Korbel,
který
v sobotním zápase proti T. Bartůňkovi z Příbrami potvrdil svou
kvalitu a zajistil
pro BC STAR
PLZEŇ třetí účast
ve finálových bojích.
Již účast všech tří borců ve finále MČR je
velký úspěch klubu a potvrzení, že práce s mládeží nese své ovoce.
Ve finále naši mladší borci tvrdě bojovali, ale
na trofej nejcennější nedosáhli. Místo zklamání
se radovali ze stříbrných medailí a pohárů za 2.
místo.
Ve finálovém zápase do 60 kg kadetů potvrdil své kvality Jakub Korbel a po třech kolech
a skóre 25:8 vyhrál nad J. Jiránkem z Děčína
1. místo a zlatou medaili a pohár vítěze na MČR
2012 v Ostravě. Prvním místem si také jasně
řekl o místo v reprezentaci ČR, když hned po
zápase mu účast nabídl reprezentační trenér.
Dvě stříbrná místa a jedno zlaté je příjemnou
odměnou pro borce, jejich trenéry a celý oddíl
BOXING CLUB STAR PLZEŇ a potvrzení
toho, že tvrdá práce a obětování přináší své
úspěchy i na nejvyšších soutěžích.
Velký dík patří i partnerům boxerského oddílu
STK Přeštice a Pletex Koloveč, jejichž finanční příspěvek usnadnil přípravu a účast klubu na
MČR boxu 2012 v Ostravě.
Trenér Radek Seman a Petr Bruml, trenéři oddílu
60 let organizace zdravotně
postižených v Přešticích
V pátek dne 9. března 2012 konalo Občanské
sdružení zdravotně postižených Přešticko svoji
řádnou výroční schůzi. Na této schůzi bylo přítomno 193 členů a čtyři hosté. Schůzi zahájil
předseda Josef Šobr, který seznámil účastníky
s programem schůze. Jako naši hosté se zúčastnili, pan Mgr. Antonín Kmoch – starosta, paní
Ing. Tamara Seidlová a pan Mgr. Jan Königsmark – místostarosta.
Po tomto následovala vzpomínka a uctění
památky zesnulých členů.
Hlavním bodem schůze byla zpráva o činnosti sdružení za rok 2011, kterou přednesl předseda. Na úvod svojí zprávy popřál všem ženám
k mezinárodnímu svátku žen hodně zdraví
a poděkoval jim za vykonanou práci nejen pro
svoje rodiny, ale i pro naše sdružení. Na úvod
svojí zprávy krátce zhodnotil celý vývoj organizace zdravotně postižených od jejího ustavení
v roce 1952 až do současné doby. Vzpomenul
na celou řadu těch, kteří se o tuto organizaci
starali. Jako nástupnická organizace a pokračovatel této činnosti je Občanské sdružení, které
pracuje již 10 roků. V současné době sdružuje 403 členů, kteří jsou ve 20 obcích. Hlavním
úkolem tohoto sdružení je zajišťování zdravotních a kulturních potřeb ve spolupráci se sociálním úřadem.
Po tomto úvodu podrobně seznámil členy
s činností organizace. Výbor, který má 11
členů, zajistil během roku 6 návštěv na rehabilitačním plavání ve Waldmünchenu s účastí
310 osob. V době prázdnin z toho počtu bylo
i 46 dětí. Další akce pro zlepšování zdraví
jsou léčebné pobyty v Maďarsku, které výbor
zajišťuje již od roku 2001. V letošním roce to
byly dva zájezdy, jeden do Čimelic na výstavu
květin spojený s návštěvou zámku Březnice
a druhý do Litoměřic. V rámci kulturní činnosti byly uskutečněny tři návštěvy divadla v Plz-
ni a tři koncerty dechové hudby v Komunitním
centru Přeštice. Všechny akce zajišťuje výbor.
Není zapomínáno ani na naše členy, kteří se
dožívají významných životních výročí nebo
jsou dlouhodobě nemocní. Byla provedena
návštěva u 56 členů s předáním přání i drobných dárků.
Výbor chce v této činnosti pokračovat
i v letošním roce. Má zpracovaný plán pro plnění těchto úkolů. Revizní komise ve své zprávě
podala zprávu o hospodaření a činnosti, kde
zhodnotila dobrou práci jak hospodářky, tak
celého výboru.
V diskuzi vystoupil starosta pan Kmoch, který zhodnotil činnost sdružení, seznámil s připravovanými akcemi ve městě a popřál všem
účastníkům hodně zdraví a elánu do dalšího
roku. Pan Königsmark seznámil členy s připravovanými pracemi na výročí naší školy. V dalším příspěvku seznámila členy paní Saidlová,
vedoucí sociálního odboru, se změnami v sociálních zákonech a reorganizaci ve vyplácení
všech dávek. Na závěr svého příspěvku nám
k zamyšlení poskytla i několik vět „Cestujeme
na měsíc a zpět – ale máme problém přejít ulici
a navštívit sousedy.“ „Rozbili jsme atom – ale
ne naše předsudky.“ Zamysleme se nad těmito
slovy.
Výbor schválil připravovaný plán činnosti
i návrh usnesení. Na závěr jednání poděkoval
předseda všem členům za účast a popřál do
celého roku hodně zdraví.
Ve druhé části po občerstvení následovala
volná zábava všech členů, kteří se na toto setkání velmi těšili. Toto odpoledne jim zpříjemnila
i hudba a mnozí si s chutí zatančili.
Všichni účastníci se shodli na tom, že prožili
hezký den, na který budou rádi vzpomínat.
Výbor Občanského sdružení
zdravotně postižených Přešticko
PŘEŠTICKÉ NOVINY
Výsledky utkání fotbalového
oddílu TJ Přeštice
A muži
Před uvodním mistrovským zápasem
sehráli muži ještě dvě přátelská utkání se silnými soupeři. V obou utrpěli sice porážku,
ale předvedená hra neodpovídala konečným
výsledkům.
25. 2. 2012 Přeštice – Slavia Praha U17 2:5
(2:2), branky: Bešta, Bouc
2. 3. 2012 Utkání o první místo turnaj Senco
Doubravka – Přeštice 6:1 (1:0), branka: Šambergr
1. mistrovské utkání
Stříbro – Přeštice 0:2 (0:1), branky: Bouc,
Vacík
Sestava: Šilhánek L. - Jindra A., Uzlík V.,
Benedikt T., Bouc M., Hrdlička J., Turek S.
(60‘ Mrázek F.), Bešta J., Šambergr F. (75‘
Švarc M.), Mastný M., Trdlička P. (75‘ Vacík
M.)
V prvním mistrovském utkání podali naši A
muži velmi dobrý výkon a přivezli důležité 3
body z venku.
I v druhém zápase A muži zvítězili, tentokrát
na domácím hřišti.
Přeštice – Bolevec 3:0 (2:0), branky: Šambergr, Bešta, Turek
Sestava: Šilhánek L. – Vacík (65 Bešta P.),
Mrázek F., Benedikt T., Bouc M. (75 Zoubek
M.), Hrdlička J., Turek S., Bešta J., Šambergr F.
(85 Hohlberger), Mastný M., Trdlička P.
B muži
Výsledky v přípravných zápasech napovídají, že B muži se pokusí o malý zázrak,
záchranu v I. B třídě.
Sokol Lhota – Přeštice 8:2 (3:0), branky: Hořký, Bešta D.
Žákava – Přeštice 1:1 (0:0), branky: Kroupa
Přeštice – Měcholupy 4:0 (0:0), branky:
Hohlberger, Lecjaks, Bešta D., Haimrle
Senco B – Přeštice 1:1 (0:0), branky: Bešta P.
Přimda – Přeštice 3:2 (2:1), branky: Bešta D.,
Bešta M.
Přeštice – Krchleby 3:2 (1:0), branky: Bešta D.,
Haimrle
Přeštice – Staňkov 3:3 (0:2), branky: Kroupa,
Hohlberger, Stehlík
Dorost
Dorost starší :
Turnaj Senco
Senco – Přeštice 6:0 (1:0)
Křimice – Přeštice 5:1 (4:0), branky: Ruth
SK ZČE – Přeštice 11:3 (3:1), branky: Kastner,
Čížek, Bešta P.
Přeštice – Košutka 1:1 (1:0), branky: Gruszka
Sulislav – Přeštice 1:3 (0:1), branky: Kastner,
Bešta, Čapek
Dorost mladší:
SŠ Plzeň – Přeštice 1:2 (1:1), branky: Šampalík,
Kastner
Koloveč – Přeštice 0:0 (0:0)
Žáci
Žáci mladší:
Vejprnice – Přeštice 4:4 (2:2), branky: Kokoška
3, Aizner
Žáci starší
Vejprnice – Přeštice 2:2 (1:1), branky: Ornet,
Baranec
Přeštice – Klatovy 1:3 (0:1), branky: Baranec
Program mužstev TJ Přeštice – duben 2012
A muži
NE 8. 4. 16.30 Horažďovice – Přeštice
SO 14. 4. 16.30 Přeštice – Chrást
SO 21. 4. 17.00 Chotíkov – Přeštice
SO 28. 4. 17.00 Přeštice – Vejprnice
B muži
NE 1. 4. 16.00 Hradešice – Přeštice
NE 8. 4. 10.15 Přeštice – Losiná
SO 14. 4. 16.30 Mochtín – Přeštice
NE 22. 4. 10.15 Přeštice – Chanovice
NE 29. 4. 10.15 Přeštice – Pačejov
Dorost starší
SO 7. 4. 10.00 Přeštice – Tachov
NE 15. 4. 14.00 Holýšov – Přeštice
SO 21. 4. 10.00 Přeštice – Klatovy
NE 29. 4. 10.00 Senco – Přeštice
Dorost mladší
SO 21. 4. 11.45 Přeštice – Klatovy
NE 29. 4. 11.45 Senco – Přeštice
Žáci starší + mladší
NE 1. 4. 10.00 + 11.45 Přeštice – Sušice
NE 8. 4. 10.00 + 11.45 Tachov – Přeštice
NE 15. 4. 10.00 + 11.45 Přeštice – Klatovy
SO 21. 4. 10.00 + 11.45 Senco – Přeštice
NE 29. 4. 10.00 + 11.45 Přeštice – Vejprnice
Přípravka starší
ČT 5. 4. 16.30 Přeštice – Viktoria Plzeň F
ST 11. 4. 16.00 SK Plzeň – Přeštice
ČT 19. 4. 16.00 Košutka – Přeštice
ČT 16. 4. 16.30 M. Touškov – Přeštice
Přípravka mladší
PÁ 6. 4. 16.30 Přeštice – Kohouti Rokycany B
PO 9. 4. 16.00 Rapid – Přeštice
PÁ 20. 4. 16.30 Přeštice – Letná
PÁ 27. 4. 16.30 Přeštice – Senco
PO 30. 4. 16.00 SK Plzeň B – Přeštice
Martin Knopf, fotbalový oddíl TJ Přeštice
Setkání bývalých basketbalistů
V sobotu 25. února se opět po roce sešli
bývalí basketbalisté Slavoje Přeštice a později TJ Přeštice. Opět se vzpomínalo na boje
pod bezednými koši. Pravidelní účastníci mezi
sebou přivítali bývalého předsedu oddílu pana
Josefa Pluhaře, jenž se letos dožívá 80 let.
Vzácná návštěva byla také v osobě pana Vladislava Matíka. Přišel také bývalý hráč Sokola
Merklín a později Slavoje Přeštice pan Václav
Valtr. Navštívil nás také pan Jaroslav Treml,
který v pozdějších dobách dosáhl nejlepších
výsledků v národní házené. Milá byla návštěva prim. MUDr. Richarda Hájka, který s námi
sice hrával volejbal, ale mezi basketbalisty
vždy patřil. Přijel také slavný přeštický dudák
ing. Václav Švík. Nejvzácnější však byl návrat
bývalého basketbalisty, hokejisty, hráče národní házené a závodníka na motorce pana Karla
Bureše. Vzácná návštěva to byla proto, že Karel
již žije padesát let v Plzni. Seděli jsme, fotili se
a vzpomínali na ty, co nemohli přijet, třeba pan
Ludvík Beneš, který jako čerstvý dědeček se
asi těšil s vnučkou Helenkou. Chyběl nám také
86letý Pepa Brkl, který se staral o nemocnou
manželku. Vzpomněli jsme také na ty, co nás již
dříve opustili, Sláva Pánek, Pavel Mojžíš, Míra
Steiner. Domluvili jsme se, že se příště setkáme
za dva roky, protože mezitím proběhne setkání
příští rok na podzim spolu s děvčaty.
Slavomír Vácha
Horní řada:Václav Velkoborský, Josef Pluhař, ing.Václav Kydlíček, Jaroslav Treml, Václav Kuda, Petr Velkoborský, Vladislav Matík,
Libor Stodolovský, Karel Bureš, Václav Valtr,
ing. František Šlédr, MUDr. Jan Kuda, dolní
řada ing. Jiří Běl, ing. Václav Švík, Václav Kolena, Slavomír Vácha, ing. Jaroslav Kokoška.
Foto ing. Jiří Běl
Oslavenci oddílu kopané TJ Přeštice
Bývalí vynikající hráči a dnes trenéři a funkcionáři fotbalového oddílu se dožívají kulatých narozenin. Pan Václav Šlajs dne 31. 3. 90 let, pan Jiří Brada 26. 3. 60 let a pan Pavel
Bočan 8. 4. 50 let. Všem přejeme mnoho zdraví a spokojenosti v dalších letech.
Výbor TJ Přeštice – kopaná
DUBEN
11
25. ročník putovního Turnaje veteránů
v basketbalu tentokrát v Přešticích
Tradice začala před 26 lety nultým ročníkem
v Přešticích. Zkušení hráči nad 40 let pozvali
své bývalé protihráče a vznikl Turnaj veteránů
za účasti šesti týmů BK Přeštice, Škoda Plzeň,
Kebrdle Plzeň, Slovan Mariánské lázně, Thermie Karlovy Vary a Jiskra Domažlice. Nultý
ročník se všem líbil a týmy se dohodly, že si za
rok turnaj zopakují. Při prvním ročníku turnaje
vznikla myšlenka, že turnaj bude putovní, každý rok pořádá jeden z účastníků. V současnosti
byly týmy změněny z důvodu nedostatku hráčů,
a tak se objevilo družstvo BK Klatovy a letošním nováčkem je Sodoma team.
Příznivci kvalitního basketbalu si přijdou na
své o víkendu 21. 4.-22. 4. 2012. Turnaj je rozlosován do dvou skupin „A“ a „B“. Ve skupině
„A“ se utkají týmy BK Přeštice, BK Klatovy
a Sodoma team. Ve skupině „B“ se setkají na
palubovce družstva Slovan Mariánské Lázně,
Thermie Karlovy Vary a Kebrdle Plzeň. Domá-
cí družstvo začíná v sobotu od 8.30 hodin s BK
Klatovy a další utkání hrají domácí od 13.30
hodin. Podrobné informace o utkáních najdete
ve vývěsní skříňce na hale v Poděbradově ulici
a na www.basketbal-prestice.wz.cz.
Srdečně zveme všechny příznivce.
Hasák Miroslav, org. pracovník
TJ BK Přeštice
Vítězství mladších žaček TJ Přeštice
v zimním halovém MČR 2012 v házené
V sobotu 10. března se uskutečnilo Zimní
halové Mistrovství České republiky mladších
žaček 2012 v Řevnicích, kam si vybojovaly
postup žačky TJ Přeštice po vítězství v oblastním halovém poháru. Za soupeře měly vítěze
oblastních kol z celé České republiky, a to:
TJ Stará Ves – Severomoravská oblast,
Baník Most NH – Severočeská oblast,
Sokol Krčín – Východočeská oblast,
Sokol Bakov n/Jizerou – Středočeská oblast,
TJ Příchovice – náhradník za Jihomoravskou
oblast.
Takže Západočeská oblast měla dvojí zastoupení TJ Přeštice a TJ Příchovice.
Na turnaji mladší žačky nepoznaly hořkost
porážky a docílily velkého úspěchu, když celostátní turnaj vyhrály. Tady se potvrdilo, že
nafukovací hala v Řevnicích družstvům Přeštic
svědčí. V roce 2009 zde vyhrály ženy Přeštic
Český pohár a v roce 2011 dorostenci halové
mistrovství České republiky.
Přeštice se dočkaly úspěchu i při vyhlašování
jednotlivců, kdy si po zásluze pro nejvyšší ocenění došla brankářka Lucie Klinerová. Stala se
nejlepší hráčkou turnaje na základě hodnocení
trenérů všech družstev.
Výsledky Přeštic v turnaji:
- Stará Ves 1:1, - Krčín 13:1, - Příchovice 7:6,
- Bakov 9:1, - Most 9:8
Konečná tabulka:
1. TJ Přeštice
4 1 0 39:17 9 bodů
2. TJ Příchovice 4 0 1 47:31 8 b.
3. Baník Most NH 3 0 2 56:35 6 b.
4. TJ Stará Ves 2 1 2 43:29 5 b.
5. Sokol Krčín 1 0 4 34:49 2 b.
6. Sokol Bakov 0 0 5 11:64 0 b.
Sestava družstva TJ Přeštice:
Brankářka: Klinerová Lucie
Obrana: Jabbourová Aneta, Mlynaříková Noemi, Brunátová Andrea, Komárková Eliška,
Hodanová Tereza
Útok: Tušková Nikola (16 branek), Wiesnerová Lucie (7), Schejbalová Barbora (7),
Ausbergerová Klára (7), Tušková Kamila (2),
Tůmová Gabriela
Trenér: Tušek Karel, vedoucí družstva: Tušek
Kamil
Hodnocení trenéra Karla Tuška:
Již samotná účast družstva na ZHM ČR byla
pro družstvo úspěchem. Proto jsme na tuto akci
odjížděli s cílem nebýt poslední. Mohli jsme pouze
překvapit. Myslím, že jsme překvapili i sami sebe.
Vítězství jsem opravdu nečekal. Děvčata podala
velmi solidní a obětavý výkon ve všech utkáních.
Hráli jsme poměrně rychlou, místy sice střelecky nepřesnou, ale bojovnou házenou. Střídali
jsme smolné okamžiky, zejména v prvním utkání se Starou Vsí, se šťastnými jednobrankovými
vítězstvími s Příchovicemi a Mostem.
Tradičně jsme se opírali o dobrý výkon zadní řady, především brankářky Lucky Klinerové, vyhlášené nejlepší hráčkou celého turnaje.
Vyzdvihovat některé další by bylo nespravedlivé,
protože děvčata bojovala a maximálně se snažila
i v momentech, kdy se tolik nedařilo. Za to zasluhují velkou pochvalu. Určitě nás tento nečekaný
úspěch povzbudí do dalšího tréninkového úsilí
v přípravě na jarní mistrovská utkání. Poděkování patří všem lidem okolo družstva i rodičům,
kteří nás v průběhu celého turnaje povzbuzovali
a vytvářeli velmi dobré zázemí.
Stanislav Zadražil,
oddíl národní házené TJ Přeštice
Nejlepší hráčkou turnaje byla vyhlášena Lucka Klinerová.
Vítězné družstvo mladších žaček TJ Přeštice
v celostátním Zimním halovém mistrovství České republiky 2012. Stojící zleva: trenér Karel
Tušek, Eliška Komárková, Barbora Schejbalová, Noemi Mlynaříková, Nikola Tušková, Gabriela Tůmová, vedoucí družstva Kamil Tušek.
V pokleku zleva: Andrea Brunetová, Klára
Ausbergerová, Lucie Wiesnerová, Kamila Tušková, Tereza Hodanová. Ležící zleva: Aneta
Jabbourová, Lucie Klinerová.
PŘEŠTICKÉ NOVINY
DUBEN 12
Rozloučení s lyžařskou sezónou r. 2012 Mladí „Sokolíci“ si doplavali pro medaile
Lyžařský oddíl TJ Přeštice každoročně pořádá výukové a zdokonalovací kurzy v lyžování
a snowboardu. Ani letošní rok tomu nebylo
jinak. Sněhové podmínky byly téměř ideální
a ani mrazivé počasí neodradilo zájemce o tyto
zimní sporty.
Letošní sezona nabídla zájemcům další možnost zdokonalení lyžařských dovedností, a to
pravidelné lekce na Hohen Bogenu v Německu.
Mimo to probíhaly souběžně i lekce na „domovském kopci Belveder“ v Železné Rudě, kde
získávali základní dovednosti především nejmladší účastníci. Celá sezóna byla zakončena
již tradičními oddílovými závody obou skupin
na Belvederu a maškarním rejem na sjezdovce.
Právě maškarní rej mě vrátil o několik let zpět,
kdy s námi jezdili velcí propagátoři lyžování
Pavel Hranáč, p. Jarda Treml, Jarda Kohout
a dnes již nežijící Ondřej Kveton, na jejichž
odkaz navazují současní zkušení instruktoři.
A co je největší odměnou? Radost dětí z toho,
že je lyže začaly poslouchat, radost z umístění
na „bedně“ po závěrečných závodech i spokojenost rodičů.
Závěrem bych chtěl poděkovat instruktorům
za činnost v letošní zimní sezóně, rodičům za
spolupráci a v neposlední řadě i sponzorům p.
M. Ženíškovi a p. J. Matasovi ml., kteří věnovali odměny pro účastníky letošní lyžařské školy.
S lyžařským „Skol“ končí lyžařská sezóna r.
2012 a těším se na setkání s příznivci lyžování
v příští sezóně r. 2013.
Výsledky oddílového přeboru:
Starší žačky – lyže
Starší žáci – lyže
1. místo Chmelíková Veronika
1. místo Viktora David
2. místo Peklová Štěpánka
2. místo Pavlátka Zdeněk
3. místo Schejbalová Barbora
3. místo Černý Jakub
Mladší žačky – lyže
Mladší žáci – lyže
1. místo Kabátová Klára
1. místo Naxera Vojtěch
2. místo Tušková Kamila
2. místo Štych Jan
3. místo Moulisová Tereza
3. místo Ovsík Václav
Mini žačky – lyže
Mini žáci – lyže
1. místo Ježková Aneta
1. místo Záhořík David
2. místo Ženíšková Adéla
2. místo Naxera Tomáš
3. místo Šteffl Radek
Starší žačky – snowboard
Starší žáci – snowboard
1. místo Tušková Nikola
1. místo Cibulka Jaroslav
2. místo Opletalová Aneta
2. místo Bešta Tomáš
3. místo Šteflíková Aneta
3. místo Naxera Karel
Mladší žačky – snowboard
Mladší žáci – snowboard
1. místo Šteinerová Barbora
1. místo Písař Jakub
Nejmladšími účastníky letošní lyžařské školy byli Adéla Ženíšková a Ondřej Havíř.
Mgr. Petr Fornouz, předseda Oddílu lyžování
Mladší a starší žáci z Tělocvičné jednoty
SOKOL Přeštice se zúčastnili přeboru Župy
Šumavské v plavání 25. února v Klatovech.
1. kategorie: mladší žáci
1. místo Jan Pergler
4. místo Michal Pergler
Vojtěch Štěrba
3. kategorie: starší žáci
1. místo Václav Květoň
2. místo Jan Dobrý
Štafeta chlapců Václav Květoň, Jan Dobrý, Jan
Pergler a Vojtěch Štěrba si doplavala pro 3. místo. Do Klatov je doprovázel trenér Josef Hrabě.
sestra Radka, foto MUDr. Eva Perglerová
Pojďte s námi pádlovat!!
Zleva: J. Dobrý, J. Pergler, V. Květoň, V.
Štěrba a M. Pergler.
TOM ÚHLAVA
– oddíl vodní turistiky
přijme
7 let
do svých řad děti od
z Přeštic a okolí,
které by se rády naučily ovládat loď, sjížděly
s námi naše krásné řeky, soutěžily,
závodily, tábořily v přírodě…
Pravidelné tréninky každý čtvrtek od 16.30 hodin.
(duben – říjen v přeštické loděnici,
listopad – březen tělocvična ZŠ, Rebcova ul.)
Nabízíme proškolené instruktorky v oblasti vodní turistiky
na UP Olomouc a nové moderní vybavení.
Pokud i ty máš zájem, přijď mezi nás !!!
Hana Žambůrková – tel. 777 832 520
a Dáša Švihlová – tel. 723 187 068
Pádlování pro veřejnost
každou středu od 16.30 h v přeštické loděnici.
Tato akce platí od dubna do konce října, je
určena především pro rodiny s dětmi a další
zájemce, kteří mají zkušenost s pádlováním
alespoň na klidné vodě.
V případě příznivého počasí sraz
před přeštickou loděnicí, kde vám zapůjčíme
lodě, vesty a pádla.
V případě vašeho zájmu volejte:
Dagmar Švihlová, tel. 723 187 068
Maso Brejcha
Nabídka platí od
1. 4. do 30. 4.
Kvalita,
která má jméno
Maškarní rej na Belvederu.
Zleva David Matas, Ondřej Havíř, Tomáš Naxera, vzadu Radek Šteffl, Barbora Hanzlíčková.
92 KƵ/kg
163 KƵ/kg
Turistický trvanlivý
salám 100 g
9,60 KƵ
Moravské uzené 100 g
10,90 KƵ
Horní řada zleva: E. Tušková, L. Kubátová,
V. Vozka, E. Tušková ml., I. Šrámková, P. Fornouz, K. Tušek, M. Kubátová.
Vepǫová kýta
bez kosti
Hovƿzí plec
bez kosti (býk)
Vítěz slalomu st. žáků David Viktora.
Juniorŕ
100 g
LahǾdkové
špekáƵkyŕ
100 g
6,50 KƵ
Zauzená sekaná 100 g
7,20 KƵ
Šunková klobása 100 g
9,10 KƵ
4,50 KƵ
Podniková prodejna
Pǫeštice, Rybova 253
NOXEPDPLQHNSĢL0ã*DJDULQRYDSRĢiGi
SRXæLWpKRRäDFHQtREXYLDVSRUWRYQtFKSRWĢHESURGĒWLDPOiGHæ
RGGRKRG
YSURVWRUiFK.XOWXUQtKRDNRPXQLWQtKRFHQWUDSĢHGQiäNRYôViO²SĢt]HPt
0DVDU\NRYRQiPĒVWt²ERĀQtYFKRG
3RGPtQN\EXU]\QDZZZVNRONDSUHVWLFHF]
3iWHNKRGSĢtMHPYĒFt
VRERWDKRGSURGHM
VRERWDKRGY\~ĀWRYiQt
,QIRUPDFH
7HOXSR]RUĜXMHPHæHQDVPVQHEXGHUHDJRYiQR
HPDLOVVWHKOLNRYD#WLVFDOLF]KDQDVWHIIORYD#VH]QDPF]EUR]RYDPD#FHQWUXPF]
LYDQDPDWDVRYD#VH]QDPF]PDUWLQDVDPXHORYD#VH]QDPF]GDVKXOND#SRVWF]
www.masobrejcha.cz
PŘEŠTICKÉ NOVINY – vydává Město Přeštice
Sídlo redakce – Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice,
tel. 377 982 690.
Vychází 1x měsíčně, s výjimkou srpna, v nákladu
2000 výtisků.
Cena za 1 výtisk 10 Kč. Roční předplatné 140 Kč.
Příspěvky a inzerci přijímá vždy do 15. v měsíci KKC
Přeštice.
e-mail: [email protected]
Litografie 6 X s.r.o.
Tisk NAVA TISK, spol. s r. o.
Registrováno OkÚ Plzeň-jih pod pov. Č. 00294/95.
Zodpovědná redaktorka Mgr. Martina Míšková.
Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků
poskytnutých čtenáři.
Download

Duben - Kulturní a komunitní centrum Přeštice