KATEDRA PRÁVA
1991 - 2011
20 let
Katedra práva 1991 – 2011
20 let
Motto:
Pokud se nepochválíte sami, nikdo to za vás neudělá
Jára Cimrman
Ostrava 2011
Katedra práva 1991 - 2011, 20 let
publikace vydaná u příležitosti 20 let katedry
Ostrava 2011
Slovo úvodem - od historie k budoucnosti katedry
Před
rokem
1989
byla
výuce
práva
na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava věnována
takřka nižádná pozornost. V prvním semestru
studenti absolvovali předmět Základy práva, což
byl hybrid, sestávající z několika na sebe
nenavazujících právních odvětví a po vykonání
zkoušky už dále studenti až do konce studia
právnickému teroru podrobováni nebyli.
Toto pojetí výuky práva pro ekonomy je
samozřejmě naprosto cizí univerzitám vyspělých
zemí, zejména na té straně zeměkoule, kde
slunce zapadá.
Proto také porevoluční restrukturalizace fakulty dala základ vzniku nové,
samostatné katedry práva, která se zpočátku rozvíjela standardním
způsobem, jako katedra podpůrná, tak jak to bylo zvykem na všech
srovnatelných fakultách u nás i v zahraničí. Znamenalo to, že zhruba 5
odborných asistentů, dělníků práva, ekonomům poskytovalo znalosti
z oblasti základů práva, obchodního práva, práva mezinárodního obchodu,
pracovního práva apod., tedy znalosti z právních odvětví, které mohou být
pro ekonomy při jejich činnosti v praxi užitečné.
Ke kvalitativnímu zvratu v systému výuky práva na fakultě došlo v polovině
90. let minulého století za vydatné podpory tehdejšího děkana prof.
Nejezchleby. Vydatně působím v právní praxi, kde se často setkávám
s absolventy naší fakulty v různých pozicích, najmě se soudními znalci,
daňovými poradci a podobnými profesemi. Tito si stěžovali na absenci
získání systematických právních znalostí na ekonomické fakultě, které jsou
pro výkon jejich činností nepostradatelné.
Využil jsem jedné slavnostní příležitosti a za vydatné pomoci C2H5OH jsem
zmíněného děkana fakulty oslovil s námětem na zřízení nového oboru
studia, v jehož rámci by studenti byli podrobeni výuce práva jinak než do té
doby, tedy nikoli jen podpůrně, nýbrž systematicky s tím, že by nabyté
znalosti z více právních odvětví vyprofilovaly nového absolventa fakulty
ve shora naznačeném a požadovaném směru.
Během krátké doby se podařilo akreditovat nový studijní obor Ekonomika
a právo v podnikání a už nikdo naší fakultě nevezme ten primát, že jsme
1
zvolili tento interdisciplinární přístup jako první v republice, pokud jde
o kombinaci výuky ekonomie a práva (na Vysoké škole ekonomické zřídili
podobný obor zhruba 2 roky po nás a v přítomné době obor podobného
typu lze zaznamenat na více školách, zejména soukromých).
Je pochopitelné, že akreditaci by nebylo možno získat bez honorovaných
učitelů a jelikož, jak známo, v Ostravě právnická fakulta žádná není, bylo
nutno oslovit takovéto osoby na fakultách v Praze, Brně a Olomouci. Z nich
se nám prakticky ze dne na den podařilo vytvořit velmi erudovaný
a odborně uznávaný kolektiv učitelů katedry, který byl vedle zmiňovaných
akademiků doplněn o ty právníky, kteří se autoritativně, jménem státu
vyslovují o složitých právních poměrech a tvoří tedy prestižní a odborně
uznávanou část právnické obce. Byli jsme tedy pyšní na to, že vedle
uznávaných profesorů působili na katedře také soudci Nejvyššího soudu
ČR a Krajského soudu v Ostravě.
V souvislosti se známými problémy posledních let, tedy nedostatkem
financí pro oblast vysokého školství, však bohužel řada těchto osobností
postupně opouštěla naše zařízení. Ruku na srdce. Ekonomická stránka
věci právníky často nutí k jiným, než snad žádoucím postojům.
I v přítomné době je o studium našeho oboru velký zájem, avšak kapacita
katedry přijetí všech zájemců o toto studium neumožňuje. Navíc, shodou
okolností i v těchto dnech opouštějí řady učitelů katedry poslední dva
soudci.
Nepodléhejme však, nyní obecně ve společnosti častým pocitům, blížícím
se skepsi a vyvolávajícím bolest. Nedávno odešlé kolegy už nahradili dva
mladí, zdraví a perspektivní učitelé a za další odcházející bychom měli mít
důstojnou náhradu v podobě nových, vzdělaných a kvalitních nadšenců.
Dívejme se proto do budoucna se skepsí pouze přiměřenou stávajícím
poměrům a současně z ní hledejme rozumné východisko, které není
nemožné. Naopak. Myslím, že během těch 20 let bylo dosaženo určitých
výsledků, takže máme na co navazovat.
Co je v tomto směru klíčové? Domnívám se, že jsou to studenti a jejich
zájem o studium našeho oboru. A my jsme tady od toho, abychom to nějak
udělali. A náš postoj by proto měl především vycházet z toho, čím se řídil
pan prezident Havel – dělat svou práci poctivě a kvalitně, ale nebrat ji zase
až tak moc vážně…
2
V tomto duchu je vytvořen i tento, možná trochu netradiční, Almanach.
Takže co moudrého uvést závěrem? Popřejme do dalších let nám i našim
studentům to hlavní – modré nebe nad hlavou…
3
Skutečnost, že katedra oslavuje 20. výročí svého vzniku, neunikla
pozornosti mnoha významných osob. Z celé řady doručených
pozdravů namátkou některé uveřejňujeme.
Ladies and Gentlemen,
Dear colleagues,
it is my honour and pleasure to express high appreciation of the WJA
- The World Jurist Association - to the Faculty of Economics VSB TU
Ostrava and especially to its Department of Law for joining the 24th
Biennial Congress held in 2011 October in Prague. The WJA has
tried, in its entire half-centential (quinquagenarian) history, not only
to support important ideas under the Association’ main motto „Peace
Through The Law”, but it also tried to reflect current important
problems in the world at all.
One of the WJA’s tasks is to connect people from various legal and
paralegal professions as well as from another professions
in following the Association’ main targets. The junction of professions
„lawyer plus economist“ is something, what can be understood
as necessity of the globalised world. Therefore The World Jurist
Association is truly proud to have such partners, like for instance the
Faculty of Economics VSB in Ostrava and its Dept. of Law. The
potential for such partnership has been clearly shown in course
of the past 24th Biennieal Congress of the WJA in 2011 held under
its main topic „National Legal Cultures In A Globalized World“.
Thank you for the cooperation and wishing you many success for
your education and scientific goals.
Respectfully yours
Alexander J. Bělohlávek
on behalf of WJA - The World Jurist Association
4
President of the WJA
Zdraví, štěstí Bůh vám naděl
přeje s Dášou
Václav Havel
Budha ať je stále s váma
to vám přeje
Dalajláma
Slávy ještě větší kopec,
přeje vám váš
Svatý otec
Dvacet roků to je už?
to je síla
Jirka Bush
Modré nebe nad váma
přeje
Barack Obama
S Evropou nejsme kamarádi,
ale vás my máme rádi.
Adios
Papandreu Jorgos
Пришел ваш 20-летний юбилей!
Шторма корабль ваш не раскачали.
И проходили вы скорей,
Все горести и все печали.
Вас капитан привел на островок
Где прибыль вы как нефть качали.
А посему примите поздравок,
И чтобы вас комиссии не посещали.
Покорение новых вершин
желает
В.В.Путин
5
A nyní zase chvíli vážně. Almanach by nesplňoval svoji funkci, pokud by
alespoň heslovitě a stručně nepopisoval jednotlivé oblasti činnosti katedry.
Pedagogická činnost
Katedra práva pokrývá v současné době výuku ve všech hlavních
oblastech platného práva České republiky (včetně návazností
na komunitární právo) se zvláštním důrazem na oblast hospodářskou,
finanční a na oblast podnikání. V rámci bakalářského studia katedra
nabízí průřezové předměty „Právo“ umožňující studentům základní
orientaci v systému práva a jednotlivých odvětví práva ČR a „Obchodní
právo“
zaměřený
na
intenzifikaci
znalostí
z
obchodního
a hospodářského práva. Vedle toho se studenti seznamují
s problematikou správního práva, pracovního práva, práva sociálního
zabezpečení a ekonomické kriminality. V rámci magisterského studia
pak katedra především zajišťuje výuku v oboru Ekonomika a právo
v podnikání, což je akreditovaný obor ekonomického studia se značně
posílenou výukou práva. Jde o výuku práva mezinárodního obchodu,
evropského práva, finančního práva, pojistného práva a práva
duševního vlastnictví. Vše je nakonec završeno encyklopedicky pojatým
předmětem Právní předpisy v podnikání, v němž se studenti před
odchodem do praxe podle jednotlivých ekonomických oblastí seznámí
s právní úpravou jejich budoucí činnosti. Zvyšující pozornost je
věnována zpracovávání diplomových prací a předstátnicovému
odbornému semináři. Katedra zajišťuje výuku obchodního práva
a výuku v dalších volitelných specializovaných předmětech
z hospodářského práva v rámci postgraduálního doktorského studia
(včetně výuky a vedení zahraničních doktorandů), v rámci celoživotního
vzdělávání zajišťuje výuku ve všech kursech, včetně specializovaných
kursů, např. pro oceňování nemovitostí, jakož i v rámci Univerzity třetího
věku.
Vědecko-výzkumná činnost
Členové katedry v závislosti na své specializaci realizují vědeckovýzkumnou činnost především v následujících oblastech:
- aproximace a harmonizace
komunitárních standardů,
6
tuzemského
práva
při
aplikaci
- mezinárodní právo soukromé, vytváření evropského justičního
prostoru a právo
- mezinárodního obchodu,
- náhradní způsoby řešení sporů v hospodářském styku včetně
rozhodčího řízení,
- problematika pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
v souvislosti
s
regionální
politikou
a
přizpůsobováním
komunitárním standardům,
- podpora regionů v souvislosti s živnostenským podnikáním,
- právo hospodářské soutěže – mj. též v rámci aplikace
komunitárního práva – zejména pokud jde o ochranu proti
omezování hospodářské soutěže (fúze, kartelové dohody),
- právo hospodářské soutěže – právní ochrana proti nekalé soutěži,
- autorská práva – zde mj. (v současné době aktuálně) v souvislosti
s autorsko-právní
- ochranou počítačového software,
- pojišťovací právo (např. právní problematika nových pojistných
produktů, činnost pojišťovacích makléřů),
- finanční právo (rozpočty samosprávných celků, problematika dohod
o zamezení dvojího zdanění, ochrana proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a další),
- průmyslová práva (především ochranné známky, chráněná
označení původu a neformálně chráněná práva k předmětům
duševního vlastnictví),
- trestní právo – aktuální otázky hospodářské kriminality,
- právo mezinárodního obchodu (sjednocování standard v rámci
zemí EU, spotřebitelské smlouvy s mezinárodním prvkem,
e-commerce s mezinárodním prvkem apod.).
V tomto směru znamenal dosud nejvýznamnější ocenění činnosti
katedry dopis ze 17. 2. 2002 adresovaný děkanovi fakulty, v němž Úřad
vlády ČR, resp. odborný útvar předsedy vlády, oceňuje dosavadní
spolupráci katedry, která se „v rámci institucionálního výzkumu podílí
na konzultacích, stanoviscích a zprávách, které jsou průběžně
7
využívány v činnosti odborného útvaru předsedy vlády ČR pro přípravu
podkladových materiálů pro předsedu vlády České republiky.“
Mezinárodní spolupráce a spolupráce s praxí
Katedra úzce spolupracuje s:
- Mezinárodní obchodní komorou v Paříži,
- Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v Paříži,
- Mezinárodním rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní
komoře,
- Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky,
- Regionální hospodářskou komorou Ostrava,
- Mezinárodním
ve Vídni,
rozhodčím soudem při Hospodářské komoře
- Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní a průmyslové
komoře na Ukrajině,
- Světovou asociací právníků Washington D. C. / USA.
- Masarykovou Univerzitou v Brně, Právnická fakulta,
- Univerzitou Mateja Bela v Bánské Bystrici / Slovensko, Ekonomická
fakulta,
- Univerzita KROK – Kyjev / Ukrajina.
Publikační činnost
Jedná se o tradiční doménu naší katedry. Především zásluhou
prof. Bělohlávka, který si po svém vyložil přenesený pokyn svého
nejoblíbenějšího a jediného odpovědného vedoucího, podle něhož by
měl každý učitel mít ročně nejméně 3 odborné publikační výstupy.
Pochopil to tak, že jsou tím míněny monografie a i u nich tento počet
ještě překračuje (dosud evidujeme více než 300 jeho publikačních
výstupů u nás i v zahraničí v několika světových jazycích). Podíl katedry
na publikační činnosti v rámci fakulty vyjadřuje nejlépe následující graf.
8
Z těch stovek publikačních výstupů učitelů katedry uvádíme malý vzorek
pro ilustraci:
BĚLOHLÁVEK, A. Ochrana přímých zahraničních investic v Evropské
unii. Praha: C. H. Beck, 2010. 416 s. ISBN 978-80-7400-345-5.
BĚLOHLÁVEK, A. Římská úmluva / Nařízení Řím I: Komentář v širších
souvislostech evropského a mezinárodního práva soukromého,
vydání k 17. 12. 2009. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 2850 s.
ISBN 978-80-7400-176-5.
BĚLOHLÁVEK, A. Arbitration, Ordre Public And Criminal Law International of private public international and domestic law. 1. vyd.
Kyjev: Taxon, 2009. 4095 s. ISBN 978-966-7128-74-6.
BĚLOHLÁVEK, A. Evropské a mezinárodní insolvenční právo. 1.vyd.
Praha: C. H. Beck, 2007. 1550 s. ISBN 978-80-7179-591-9.
ROZEHNALOVÁ, N. Závazky ze smluv a jejich právní režim
(se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). Brno: MU Brno,
2010. 273 s. ISBN 978-80-210-5240-6.
ROZEHNALOVÁ, N. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním
obchodním styku. Praha: ASPI, 2008. 386 s. ISBN 978-80-7357-324-9.
9
TÝČ, V. International Agreement in EU Legal System. In Five Years of
EU Membership. Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor:
University of Maribor, 2009,
TÝČ, V., MRKÝVKA, P. La réforme de l'administration fiscale en
République tcheque. La réforme de l'administration fiscale en
République tcheque., 2009, roč. 2009, č. 5, s. 412-429.
MRKÝVKA, P. Finanční a daňové právo. Brno: Masarykova univerzita,
2009. 528 s. ISBN 978-80-7380-155-7.
GODICKÝ, P. Vliv práva na vývoj ekonomiky. In Úloha práva při regulaci
ekonomických procesů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, s. 26-29.
GRYGA, M. Nová právní úprava regulace a dohledu nad kapitálovým
trhem a její problémy. In Sborník sekce 119 Efektivnost právních
předpisů pro zvýšení konkurenceschopnosti v ekonomice. Ostrava:
VŠB-TU, 2007, s. 52-57.
HALFAR, B. The Penalty of Deportation in Recent Case-Law of
the Supreme Court of the Czech Republic in Relation to International
Commitments and, in Particular, the Protection of Human Rights;
The Influence of the Eu Law and the European Convention on Human
Rights When Considering Conditions for the Penalty of Deportation.
Czech Yearbook of International - Law Rights of the Host States within
the System of International Investment Protection. Juris Publishing Inc,
2011, roč. II, s. 249 - 268. ISSN 2157-2976.
KRÜGEROVÁ, M. Úprava pojišťovnictví a další postupy při harmonizaci
českých norem a standardů s legislativou EU. Ostrava: 2007. 171 s.
MARTINÍKOVÁ, J. Vybrané kapitoly z pracovního práva. Ostrava:
VŠB-TU Ostrava, 2008. 86 s. ISBN 978-80-248-1810-8.
PTAŠNIK, A. Automatizované zpracování právních textů.
Publishing, Ostrava, 2007, 168 stran. ISBN 978-80-87071-47-2.
10
KEY
Odborné konference
Katedra pravidelně pořádá mezinárodní vědecké konference na různá
témata jako např. „Efektivnost právních předpisů pro zvýšení
konkurenceschopnosti v ekonomice“, „Výuka práva pro ekonomy“
a především „Interakce ekonomiky a práva“. Na tomto místě stačí
připomenout poslední z nich – samostatný panel, organizovaný
katedrou 27. 10. 2011 v kongresovém centru v Praze v rámci týdenního
výročního Kongresu Světové asociace právníků (WJA), díky němuž byla
naše katedra jedním z oficiálních partnerů tohoto významného kongresu
(za účasti stovek právníků z celého světa), vedle právnických fakult,
České advokátní komory, Mezinárodní obchodní komory a několika
dalších našich i mezinárodních organizací.
11
12
Partnerství na této grandiózní odborné akci zřejmě dosud nejvíce přispělo
ke zviditelnění katedry a tím samozřejmě i naší fakulty a školy, neboť
oficiální pozvánka (na níž bylo uveřejněno i logo fakulty) byla distribuována
cca 60.000 osobám z mnoha zemí celého světa.
A to nejlepší na závěr. Učitel naší katedry, prof. Bělohlávek byl na tomto
kongresu zvolen pro další období prezidentem Světové asociace právníků
se sídlem ve Washingtonu, D. C.
13
Obor Ekonomika a právo v podnikání, jehož výuku katedra
garantuje
Hlavním cílem studia oboru je nabytí znalostí právního rámce regulujícího
počínání ekonoma.
Skutečně se jedná o obor ojedinělý, v němž kombinace studia dvou
disciplín znamená konkurenční výhodu znalostí dvou oborů, jejichž
skloubení navíc odpovídá v dnešní době tolik skloňovanému
interdisciplinárnímu přístupu klíčovému pro vzdělávání v 21. století.
Obor Ekonomika a právo v podnikání tak reaguje na poptávku praxe po
ekonomech působících v řadě oblastí, vyžadujících vedle znalostí
ekonomických i prohloubené znalosti z oblasti práva. Cílem studia je tedy
připravit absolventy k výkonu povolání, při nichž budou řešit standardní
i nestandardní manažerské úkoly v malých i středně velkých firmách
a zároveň umožnit uplatnění absolventů v organizacích veřejné správy.
Absolvent oboru, tedy bakalář může úspěšně založit a vést vlastní firmu
(zejm. obchodní), resp. může působit v řídících funkcích v rámci všech
právních forem podnikání. Uplatnit se může také v různých organizacích
veřejné správy. Jeho možné uplatnění je velmi široké. Vedle výše
uvedeného obsah studia absolventovi oboru poskytuje základ k tomu, aby
po absolvování předepsaných zkoušek působil jako auditor, daňový
poradce, makléř, exekutor či insolvenční správce. Bude také velmi dobře
vybaven pro univerzální činnost prokuristy.
14
Personální vybavení katedry
Vedoucí katedry:
JUDr. Bohuslav Halfar
Tajemník katedry:
Mgr. Milan Gryga
Sekretářka katedry:
Soňa Šimečková
Členové katedry:
Profesoři:
Prof. Ing. Dr. Iur. Mgr. Alexander Bělohlávek
Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Pavel Godický
Mgr. Milan Gryga
JUDr. Marcela Kernbachová
Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
JUDr. Pavel Severin
Bývalí učitelé katedry
Mgr. Jiří Bártek (1996 – 2006)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (1995 – 2006) – PF MU Brno
JUDr. Libuše Bradnová (1991 – 2008)
prof. JUDr. Jiří Haderka, CSc. (1995 – 2001) – PF UJP Olomouc, Krajský
soud v Ostravě
Mgr. Jan Chrobok (1992 – 1996)
JUDr. Zdeněk Krčmář (1995 – 1999) – Nejvyšší soud ČR
JUDr. Richard Mencner (1995 – 2000) – Krajský soud v Ostravě, advokát
Mgr. Magda Mihulová (1997 – 2006) – Krajský soud v Ostravě
JUDr. Vladimír Mikušek (1995 – 2007) – Nejvyšší soud ČR
15
JUDr. Markéta Nohavicová (1991) – Krajský soud v Ostravě
Mgr.
Hana
Šimíčková
(1992
–
16
1995)
Ke kádrové práci poznámka na závěr
Dosavadní úspěchy v této oblasti byly ovlivněny dvěma faktory. Na jedné
straně důsledným uplatňováním zásad popsaných ve známé instruktážní
brožuře „Využití indulony v kariérním postupu“ a na straně druhé
neakceptování zásad kádrové politiky vymezených v níže zveřejněném
„Oběžníku“ z roku 1948.
17
Všem děkanům, kteří po dobu existence katedry na fakultě působili, jsme
při tvorbě Almanachu položili stejnou, kapciózní otázku: „Katedra práva
má ve svém logu, že je ta pravá. Souhlasíte s tím, nebo ano?“
Zde jsou jejich odpovědi.
Je katedra práva opravdu ta pravá? Myslím, že ano. Proč? Prostě se
povedla. Když jsme ji v roce 1991 (opravdu je to už 20 let!) v rámci
restrukturalizace celé fakulty zakládali, nebylo to zdaleka jisté. Podařilo
se ale najít šéfa, který se obklopil dobrými odborníky a bez velkých gest
spolu postupně na zelené louce vybudovali sehraný tým a kvalitní
katedru. Dokáží spolu mimo jiné:
zajistit vše, co se od katedry tohoto typu očekává, ať už ve výuce
či v jiných oblastech. Jistě toho není málo a podmínky zřejmě nejsou
vždy ideální,
získat pro některé své akce opravdové hvězdy oboru a obrovsky
tak přispět ke zviditelnění a propagaci nejen své vlastní, ale také fakulty
a školy,
nepropadnout pocitu vlastní velkoleposti, dívat se na věci
s nadhledem a humorem. Jak o tom koneckonců svědčí také zmíněný
slogan.
Současně zasílám k oslavě zdravici nejen jménem svým, ale především
jménem Jejího Veličenstva Alžběty II., naší panovnice.
Doc. RNDr. Josef Římánek, CSc.
Gold Coast, Austrálie, 2. listopadu 2011
Pokud bychom se všichni věnovali své práci a nezabývali se tím, jak
špatně nám bude, bylo by nám dobře.
Je-li to obsahem Vašeho ,,LOGA“ a vedete v tomto duchu studenty jste
opravdu TI PRAVÍ.
Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba CSc.
18
Katedra je rozhodně pravá, říkám ano. Pokud jde o to, že je katedrou
práva, potom v současné době a atmosféře ve společnosti bych se
k této kategorii nevyjadřoval.
prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Vážení přátelé,
milí (ex)kolegové,
když jsem se poprvé setkal s logem, že Katedra práva je ta pravá,
napadlo mě, že je to pěkná slovní hříčka. Současně jsem si říkal, jestli
to není příliš nadnesené a trochu domýšlivé. Když se ale vrátíme
do doby, kdy „právníci“ s tímto konstatováním přišli, znělo mně
příjemněji, než když si jiné katedry na neoficiální hlavičkové papíry
ke svým názvům doplňovaly různé grafické objekty, které měly
symbolizovat např. měšce dolarů nebo dirigenty.
Jelikož verifikací pravdy je praxe, na základě dvacetileté činnosti
katedry si dovolím tvrdit, že pro mne a nejen pro mne je Katedra práva
opravdu ta pravá.
Závěrem chci současným, ale také bývalým a budoucím pedagogům
katedry popřát mnoho úspěchů v pedagogické práci i osobním životě,
přeji jim co nejvíce dobrých, ale spíše výborných studentů. Studentům
přeji kvalitní, komunikativní pedagogy s lidským přístupem, kteří je
provedou všemi nástrahami moře studia až do přístavu, kterým je
získání vysokoškolského diplomu. Pedagogům, studentům, ale také
absolventům přeji, aby společně mohli být i nadále na Katedru práva
hrdi.
Josef Fiala
19
Napadlo nás oslovit také absolventy studijního oboru Ekonomika a právo
v podnikání se žádostí o vyjádření, zda obsah studia je použitelný v praxi.
V duchu motta celého almanachu pochopitelně negativní odpovědi
neuveřejňujeme. Za všechny kladné ohlasy připojujeme tuto odpověď:
Díky ekonomicko-právnímu zaměření, které jsem získala na katedře
práva Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, se dnes podílím na řadě
strategických projektů ve společnosti, která patří do skupiny největšího
výrobce oceli na světě. Při akvizičních či transformačních projektech,
kde je nutno skloubit mezinárodní právní, daňové či účetní pravidla
s přesahem lokálních trhů, umožňuje toto zaměření „2 v 1“ mít nadhled
v projektovém řízení a vidět problematiku z obou úhlů pohledu - tj.
vnímat ekonomické i právní souvislosti.
Ráda bych tímto popřála katedře práva hodně zdaru do jejího dalšího
interdisciplinárního působení na ekonomické fakultě a spoustu
neutuchajícího humoru, díky kterému má katedra pro studenty „lidskou
tvář“.
Eva Riegrová, právní specialista ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Před časem jsme pořádali dotazníkový průzkum, v němž nám absolventi
našeho oboru poskytli řadu cenných informací. Na otázku využívání
poznatků získaných studiem tohoto oboru v praxi odpovědělo 61,1 %
studentů, že je užívá někdy, 27,8 %, že často, 9,3 %, že zřídka a pouze
1 uvedl, že je nepoužívá nikdy. Lze se domnívat, že tento absolvent se
rozhodl jako ekonom umřít a začal páchat škody v jiném oboru. Třeba si šel
lehnout do politiky…
Když už jsme u těch ohlasů studentů, přijměte také ty, které byly ve vztahu
k učitelům katedry získány přímo od nich nebo z webových stránek. Kladné
ohlasy pochopitelně převažují (viz motto celého Almanachu). Vše je
neseno v duchu známého výroku nejmenovaného pedagoga: „Mám rád
mladé lidi a oni mě taky mají rádi…“
Tady jsou:
„Jste jeden z mála kantorů, které si člověk pamatuje celý život, a to kvůli Vašemu
skvělému stylu výuky.“
20
„Stejně nemůžu pochopit, jak se na téhle škole mohl vyskytnout a udržet takový
kantor!!! Lepšího neznám.“
„Snad ten nejlepší poměr relevantních informací a zábavy, který jsem
na škole zažila!!“
„Člověk, který dokáže z nudné a nezáživné přednášky udělat velice
zábavnou přednášku. Navíc se člověk naučí víc, než když čučí na hodinky
a odpočítává minuty do konce…“
„Pokud bude alespoň polovina přednášek tak zajímavých, obohacujících
i vtipných jako ty Vaše, tak už se moc těším na další!“
„Vaše včerejší přednáška ve Vesmíru vůbec nebyla dobrá - ona byla prostě
výborná, skvělá, jedinečná. Ono se obecně má za to, že právníci jsou
skupinou chytrých (a vychytralých) vyvolených s ohromnou životní úrovní,
která se distancuje od obyčejného smrtelníka. Ve Vašem přístupu je však
znatelná chuť něčemu naučit a preventivně ochránit před krutostí
okrouhlých paragrafů. Patří Vám díky za onen přístup.“
Pochopitelně nalezneme i ohlasy méně příznivé.
„Strašně, ale strašně arogantní. Jsem rád, že už ho snad nikdy nebudu na
nic mít.“
„Já mám zase zkušenost, že po Vás na zkoušce vříská, jak jste hloupí
a pitomí, a když ho to za 20 minut přejde, napíše Vám za 3.“
„Všichni se shodujeme…Jemu se vyhýbat obloukem, dělá hrozné
problémy.“
„Na přednášce od začátku až do konce jen seděla nad otevřenými skripty
a diktovala tak rychle, že jsme nestíhali! Byla to fakt hrůza. Jedna
z nejhorších přednášek.“
„Pokud jste viděli český film Dovolená s Andělem, tak on je ještě větší
Gustav, než jste viděli. Nic horšího jsem zatím ještě nezažil. Děs a hrůza.“
21
Nalezneme tedy studenty spokojené i kritické, ale rovněž velmi
vynalézavé. Dovolte dvě příhody, které se skutečně staly.
Nezdá se uvěřitelné, že by ve věku 20 let u zkoušky studentky uplatňovaly
triky, které se jim zřejmě dříve osvědčily při jejich studiu mešťanky
ve Svobodíně, sběrná obec Bechov, pošta Obrubce, okres Mladá Boleslav.
Po mizerném výkonu u zkoušky ve snaze neodejít s prázdnou v indexu se
skutečně tu a tam najde i studentka, která k obměkčení examinátora spustí
melioraci obou očí s tím, že se ke zkoušce poctivě několik týdnů
připravovala, a to v očekávání, že tento argument by měl být při klasifikaci
uznán.
U nás na katedře však naráží
na cynické
právníky,
kteří
ji
vyprovodí se slovy: „Milá slečno,
pokud byste přiznala, že jste neměla
dostatek
času
k přípravě
ke
zkoušce, neboť jste se musela
věnovat požívání a opačnému
pohlaví, a proto nic neumíte,
pochopil bych to, taky jsem studoval.
Pokud je však pravdou, že jste se
několik
týdnů
ke
zkoušce
připravovala a přesto nic neumíte,
jste úplně blbá a nemáte tu co dělat.
Co kdybyste zkusila něco jiného,
třeba prodávat lístky v letním kině.
V zimě budete mít méně práce“.
Ta druhá situace mne zaujala natolik, že jsem o ní do školního časopisu
napsal před lety dokonce krátký článek, nazvaný „Dobře míněná rada“.
Před zkouškou z Obchodního práva se do kabinetu nejmenované kolegyně
dostavil student s tím, že vedle studia vydatně podniká a nemá tedy
dostatek času pro přípravu ke zkoušce. Zcela vyrovnaně a s kamennou
tváří se tedy zeptal, zda by mohl ke zkoušce přijít s právníkem své firmy.
22
Osud tomu chtěl, že se takto vyslovil u mladé, nezkušené kolegyně, která
v té době nebyla aprobována v oboru „koulení studentů ze schodů“, a proto
mu sdělila jen to, že jím navrhovaný postup není možný. K tomu jsem
pro studenty ve zmíněném časopise dodal, že to, co hází klacky pod nohy
ve snaze vyhovět takovéto neotřelé žádosti studenta, je Studijní a zkušební
řád školy, který zapovídá vykonávání zkoušek spolu s právními či jinými
zástupci a navíc, by se studenti u zkoušek vypisovaných katedrou práva
měli připravit na to (a v tom byla ona dobře míněná rada), že naopak vše,
co u zkoušky řeknou, může být použito proti nim.
Pokud jsem u těch špásů, dovolte na závěr ještě další dva, které
v dávné minulosti i v přítomné době vyvolaly v rámci fakulty (ten
první) a na katedře (ten druhý) poměrně značný ohlas.
Poměrně krátce po revoluci se můj bývalý ctižádostivý kolega, vypravil
do Spojených států. Byl shodou okolností také vedoucím katedry. Když se
vrátil, podělil se s námi o zkušenosti z tamních akademických kruhů s tím,
že tam mají na dveřích vícejazyčné názvy kateder a taky barevné fotografie
vedoucích. Inspirován zahraničím si dal na dveře krásnou fotku v obleku,
s pěšinkou. Druhou osobou, která měla fotku na dveřích, byl samozřejmě
vedoucí katedry práva. Vzniklo to vlastně jako reakce na fotku
zmiňovaného kolegy. Tady je. Reprezentativní vedoucí pracovník, co
říkáte? Abych nezapomněl na reakci mého tehdejšího nadřízeného –
děkana fakulty. Byla skvělá. Vedle této fotky bylo uvedeno moje jméno
a současně i jméno sekretářky. Při pohledu na poněkud netradiční
znázornění vedoucího katedry poznamenal: „Ta Stibůrková vypadá nějak
divně“.
23
Poměrně nedávno jsme z rektorátu obdrželi dotazník, který měl zřejmě
zkoumat nálady zaměstnanců školy, resp. jejich spokojenost. Mělo se
jednat o anonymní anketu, což jsme zřejmě správně nepochopili, když
pro odpovědi na položené otázky se musel každý přihlásit svým heslem.
Učitelům katedry byl ze strany jejího vedoucího zaslán tento pokyn:
„Ponechávám na Vaší úvaze, zda se do této akce zapojíte. Rád bych v této
souvislosti pouze připomenul, že slovo zugrunde se do roku 1996 psalo
opravdu pouze dohromady a po velké reformě německého pravopisu je
možné použít i tvar zu Grunde…“
Almanach sestavil: JUDr. Bohuslav Halfar
24
Na závěr několik momentek ze života katedry
25
26
27
Katedra práva 1991 - 2011, 20 let
publikace vydaná u příležitosti 20 let činnosti katedry
Vydalo:
Nakladatelství Sagit, a. s.,
Náklad:
100 výtisků
Grafické zpracování:
Bc. Jan Kubica
Download

Almanach