PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO 2. ROČNÍK
Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
1.
PÍSEMNÝ TEST ODBORNÝCH A VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ
A. otázka č. 1-25 - PRÁVO
B. otázka č. 26-45 - KRIMINALISTIKA
C. otázka č. 46-60 - VŠEOBECNÝ PŘEHLED
Písemný test je časově omezen na 60 minut; každá otázka má jednu správnou odpověď;
každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem.
Ad A. PRÁVO
Trestní právo hmotné
Pojem, zásady, úloha a prameny trestního práva. Výklad trestních zákonů
a analogie. Působnost trestních zákonů. Extradice. Základy trestní odpovědnosti. Trestný
čin. Skutková podstata trestného činu. Znaky charakterizující objekt trestného činu. Znaky
charakterizující objektivní stránku trestného činu. Pachatel trestného činu. Znaky
charakterizující subjektivní stránku trestného činu. Povaha a závažnost trestného činu.
Vývojová stadia trestného činu. Trestná součinnost. Souběh trestných činů. Zánik
trestnosti.
Trestní právo procesní
Obecná ustanovení trestního řádu - pojem, účel, předmět. Prameny, působnost.
Subjekty trestního řízení. Procesní úkony a jejich náležitosti - pojem, obsah, forma a čas
procesních úkonů. Zajištění osob a věcí.
Ad B. KRIMINALISTIKA
Úvod do kriminalistické vědy, kriminalistická nauka o stopách, kriminalistické
metody identifikace osob, kriminalistické metody identifikace věcí, kriminalistická
dokumentace, oznámení, ohledání místa činu, vyšetřovací verze, výslech, prověrka
výpovědi na místě, prohlídka, vyšetřovací pokus, rekognice, rekonstrukce, zadržení.
Ad C. VŠEOBECNÝ PŘEHLED
Psychologie
Úvod do předmětu psychologie. Psychologie jako věda, její význam v policejní
praxi. Podstata duševního života, prožívání a chování. Druhy chování (pasivní, agresivní,
asertivní, manipulativní). Charakteristika proaktivního a reaktivního chování.
Verbální komunikace, neverbální komunikace a paralingvistika. Psychosociální
zátěž a její zvládání (stres, frustrace, deprivace, konflikt). Efektivní způsoby komunikace
(empatie, zpětná vazba, naslouchání).
Doporučená literatura:
Čírtková, L., Policejní psychologie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, ISBN 80-86898-73-3.
Ochrana utajovaných informací
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů,
§ 1-14, § 21-36, § 65-67, § 148-152.
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných
informací, ve znění pozdějších předpisů, § 1-5.
Ochrana osobních údajů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 1-21, § 37-44.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 60,
§ 63, § 65, §79-88.
NMV č. 48/2006 kterým se upravuje postup při ochraně osobních údajů v Ministerstvu
vnitra a Policii České republiky.
ZP PP 215/2008 kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování
osobních údajů (o ochraně osobních údajů).
ZP PP č. 22/2009 (přílohy 1, 2, 3, 4 a 5), o výdeji údajů z informačních systémů
s využitím telefonického spojení.
2.
POHOVOR Z VYBRANÉHO CIZÍHO JAZYKA V ROZSAHU:

Anglický jazyk
o Zábojová, E.; Peprník, J.; Nangová, S. Angličtina pro jazykové školy I, Praha:
nakl. Fortuna, 1994, ISBN 80-7168-159.
o Lánská, D. Úvod do odborné anglické terminologie, Praha: PA ČR, 1996,
ISBN 80-85981-23-8 (po str. 41).

Ruský jazyk
o Nekolová, V. et. al. Ruský jazyk nejen pro samouky. Leda 2002,
ISBN 80-85927-96-9 (1. - 19. lekce).
o Odborné texty: základní policejní terminologie, prověrka dokumentů, zkratky,
formuláře, dopravní prostředky, odcizení vozidla, ztráta/krádež dokumentů,
zavazadel, krádež v obchodě.
Doporučená literatura:
Ruský jazyk – studijní text, MV ČR 2004.
Odborná ruština, PhDr. Oxana Dlouhá, PA ČR Praha 1997.
Download

Příloha - VPS MV Pardubice