Č. 12 / 2014 X.
ROČNÍK
Slovo na úvod
Přeji všem krásný zimní den.
Každý rok touto dobou nastává chvíle k zamyšlení, co se v letošním roce podařilo, které
plány vyšly, čím byl letošní rok pro naši organizaci významný. Proto mi dovolte pár slov
k činnosti Spolku v letošním roce.
1. ledna 2014 jsme přestali být občanským sdružením a stali jsme se spolkem nejen podle
názvu, ale i právní formou. Založili jsme dceřinou společnost TrendWork Olomouc s.r.o.,
která zaštiťuje naše sociální podnikání – digitalizaci a call centrum. Navázali jsme
perspektivní partnerství s velkou a zkušenou firmou na poli digitalizace dokumentů.
Důstojně a za hojné účasti jsme oslavili 20. výročí své existence. Snažili jsme se udržet naše
služby na dobré úrovni, sociální podnikání jsme rozvíjeli s důrazem na kvalitu odvedené
práce, pokračoval další ročník veřejné sbírky „Zasukovaná tkanička“, udrželi jsme si podporu
široké škály sponzorů a donátorů. A to je pro život každé neziskové organizace hodně
důležité.
Ale je nutné i odpočívat, odreagovat se od běžných problémů a nabrat nové síly na rok
následující. Vánoce jsou časem pohody, dobré nálady, rozjímání a odpočinku.
Děkuji svým kolegům za jejich obětavou práci, kterou přispívají ke spokojenosti uživatelů
našich služeb. Jejich přičiněním patří Trend vozíčkářů ke spolehlivým poskytovatelům
sociálních služeb, k předním organizacím v regionu.
Závěrem chci poděkovat všem uživatelům, příznivcům a přátelům Trendu vozíčkářů za to, že
nám zachovávají svojí přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a mnoho pohody v novém
roce 2015.
Alena Ivanová – ředitelka
-1-
Informace z Trendu
PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A EKONOMICKÉ SEKCE BĚHEM VÁNOC
Osobní asistence:
Během svátečních dnů nebudou pracovníci přítomni v kancelářích, také budou čerpat řádnou
dovolenou. Osobní asistence v terénu bude probíhat i během vánočních svátků.
Nepřítomnost pracovníků v kanceláři:
Od úterý 23.12.2014 do pondělí 29.12.2014
Od středy 31.12.2014 do čtvrtka 1.1.2015
Pracovní dny:
Pátek 19.12.2014 pracovní den – hlášení požadavků OA od 22.12.-5.1.2014 do 9:00
Pondělí 22.12.2014
pracovní den od 8:00 – 17:00 – doplnění požadavků OA
Úterý 30.12.2014 pracovní den od 8:00 – 12:00 – doplnění požadavků OA
Pátek 2.1.2014
pracovní den – hlášení požadavků OA od 5.1.-11.1.2015 do 9:00
Také bychom poprosili uživatele, kteří již znají své požadavky, popř. budou potřebovat jiné
než stálé asistence, aby to oznámili sociální pracovníkům OA kvůli efektivnějšímu zajištění
služby během svátečních dnů. Děkujeme za pochopení.
Požadavky lze hlásit na záznamník pevné linky 585 754 924, prostřednictvím e-mailu
[email protected] nebo SMS na 777 974 455.
Sociální rehabilitace:
Dovolená od 22.12.2014 - 4.1.2015
Sociálně – právní poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek:
Dovolená od 22.12.2014 - 4.1.2015
Ekonomický úsek:
22.12, 23.12., 29.12. a 31.12.2014 – dovolená
30.12.2014 – pracovní den od 8:00 – 12.00 hod.
Těšíme se na další spolupráci v roce 2015. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí po celý nový rok.
-2-
Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
PRACOVNÍ TERAPIE – PLETENÍ Z PAPÍRU
Dne 21.1. 2015 a 4.2.2015 se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7
uskuteční od 14h do 17h pracovní terapie, ve které budeme plést z papíru košíky nebo jiné
zajímavé nádoby.
Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních
služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci, aby si přišli uplést něco zajímavého z papíru nebo si
s námi posedět a popovídat u dobrého čaje. Přijďte si za námi zpříjemnit den.
Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová a Martina Baranová
Bližší informace:
Bc. Kamila Zábojová
sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek
a volnočasových aktivit
[email protected] , [email protected],
[email protected]
mobil: 734 442 040
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
-3-
TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB
uvádí
Promítáme: Návrat do Cold Mountain
Kdy?: 14.1.2015 14:30
Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc
Vstup: ZDARMA
Zraněný voják Konfederace Inman (JUDE LAW) se ze strachu o bezpečí své milované Ady
(NICOLE KIDMAN) vrací skrze válkou zpustošený Jih zpět na její farmu na Cold Mountain.
Na každém kroku jeho trnité a strastiplné cesty se setkává s otroky a rebely, odráží útoky
vojáků a lovců lidí a nachází nenadálé spojence i nebezpečné nepřátele. Stejným utrpením
prochází také kdysi bezstarostná Ada, která je donucena chránit za pomoci nedůtklivé tulačky
Ruby (RENEE ZELLWEGER) farmu svého otce před útoky zdivočelých obyvatel země. Čím
blíže se k sobě Inman a Ada dostávají, tím spletitějším se stává jejich společný příběh o
touze po domově, míru a lásce uprostřed pekla Americké občanské války. (oficiální text
distributora – zdroj wwww.csfd.cz)
Bližší informace:
Mgr. Marie Pijáčková
[email protected] , mobil: 731 501 388
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
Sociálně-právní poradna informuje
ČSSZ objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech
Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s
tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci, kdy
nepříznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje jejich pracovní
uplatnění, často vychází z mýtů, které kolem invalidních důchodů panují. Jaké
polopravdy jsou nejčastější? To objasňuje Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ).
-4-
1. Pokud jsem byl uznán invalidním, musí mi být přiznán invalidní důchod.
Nikoliv. Nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Nárok na
něj vznikne občanovi, který se stal podle posudku posudkového lékaře okresní správy
sociálního zabezpečení (OSSZ) invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího
stupně a současně získal potřebnou dobu pojištění stanovenou zákonem o důchodovém
pojištění. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita
vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon neumožňuje, aby
invalidní důchod byl přiznán tomu, kdo již dosáhl věku 65 let nebo splnil podmínky pro „řádný“
starobní důchod. V těchto případech mají lidé možnost požádat o starobní důchod.
Pracovníci OSSZ a ČSSZ v praxi poměrně často řeší případy, kdy sice člověk byl uznán
invalidním, ale invalidní důchod mu nemohl být přiznán z toho důvodu, že nesplnil důležitou
podmínku potřebné doby pojištění. Pokud takový člověk zůstane bez příjmu, lze mu
doporučit, aby se obrátil na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR.
V jeho působnosti je výplata dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním
postižením a pomoci v hmotné nouzi. Některé situace, kdy byla zamítnuta žádost o důchod
pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze řešit pomocí doplacení dobrovolného
důchodového pojištění. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění může také pomoci k
získání nároku na důchod v budoucnu. Odbornou pomoc v těchto případech poskytnou vždy
pracovníci OSSZ.
2. O invaliditě rozhoduje diagnóza.
Nerozhoduje. Invalidita je definována jako pokles pracovní
schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu, a to nejméně o 35 %. Invaliditu, resp. její stupeň
stanoví posudkový lékař OSSZ na základě posouzení zdravotního
stavu z doložených lékařských zpráv. Podle míry poklesu pracovní
schopnosti jsou pak rozlišovány tři stupně invalidity. Posouzení
invalidity je úzce specializovaný proces, zdravotní postižení
(stanovené diagnózy) musí posudkový lékař hodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemných
souvislostech. Čili nehodnotí se postižení nebo diagnóza, ale jejich funkční dopad na pokles
pracovní schopnosti (v případě invalidního důchodu).
3. Potřebná doba pojištění po nárok na invalidní důchod činí 5 let.
Neplatí vždy. Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je závislá na věku
žadatele. U lidí ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z
posledních deseti roků před vznikem invalidity. U osob ve věku do 28 let je potřebná doba
pojištění kratší (u osoby do 20 let je kratší než 1 rok, u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok, u
osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky, osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky a u osoby od 26
do 28 let alespoň 4 roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou též,
byla-li tato doba získána v kterémkoli období 10 roků dokončeném po vzniku invalidity. U lidí
starších 38 let je při nesplnění této podmínky možné splnit podmínku potřebné doby pojištění
10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity (v takovém případě ovšem nelze
potřebnou dobu hledat v období dokončeném po vzniku invalidity).
Potřebnou dobu lze získat kdykoliv v průběhu zákonem stanoveného období, nemusí být tedy
získána bez přerušení.
-5-
Příklad 1: Občan narozený 5. 12. 1974 byl uznán invalidním pro invaliditu II. stupně. Vznik
invalidity byl stanoven od 1. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že jde o osobu starší 28 let,
potřebná doba pojištění 5 roků se zjišťuje buď z posledních 10 let před vznikem invalidity,
anebo z desetiletého období ukončeného po vzniku invalidity. Pojištěnec získal ke dni vzniku
invalidity pouze 4 roky a 300 dnů. Chybí mu tedy do potřebné doby pojištění 65 dnů:
a) chybějících 65 dnů může získat doplacením dobrovolné důchodového pojištění a to v
rozhodném období před vznikem invalidity, tj. od 1. 11. 2004 do 31. 10. 2014 ;
b) chybějící dobu pojištění může také odpracovat po vzniku invalidity, tj. po 1. 11. 2014. V
tomto případě se bude potřebná doba 5 roků pojištění zjišťovat z posledních 10 let ode dne,
kdy si chybějící dobu odpracoval. Bude-li potřebná doba pojištění získána např. 10. 1. 2015,
rozhodné desetileté období bude stanoveno od 10. 1. 2005 do 9. 1. 2015.
Příklad 2: Občan narozený 7. 11. 1969 byl uznán invalidním pro invaliditu I. stupně se
vznikem invalidity od 10. 6. 2014. Pojištěnec nezískal potřebnou dobu pojištění (5 roků v
desetiletém období). Vzhledem k tomu, že se jedná o občana staršího 38 let, podmínka pro
nárok na invalidní důchod se bude považovat též za splněnou, jestliže bude získána doba
pojištění alespoň 10 roků z posledních 20 let před vznikem invalidity. Pojištěnec v rozhodném
období (10. 6. 1994 – 9. 6. 2014) získal 11 roků a 120 dnů. V tomto případě tudíž byla
splněna podmínka pro nárok a přiznání výplaty invalidního důchodu pojištěnci od 10. 6. 2014.
4. Invalidní důchod je přiznán natrvalo.
To je mylná domněnka. Zdravotní stav zpravidla není
neměnný. V průběhu času může docházet k jeho zlepšení
nebo naopak ke zhoršení. Z tohoto důvodu posudkový
lékař při stanovení invalidity určí také termín kontrolní
lékařské prohlídky. Provádí se obvykle v intervalu 1 - 3
roky na základě závažnosti zdravotního stavu. Podle výsledku kontrolní lékařské prohlídky
může dojít ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň či posudkový závěr konstatuje, že
pokles pracovní schopnosti neodpovídá invaliditě. Občan také může požádat o změnu stupně
invalidity, pokud se domnívá, že se změnil jeho zdravotní stav. Výsledkem posouzení však
může být i snížení stupně či oduznání invalidity.
5. Invalidní důchod je přiznán automaticky, pokud je člověk rok na „nemocenské“.
Nikoliv. Řízení o přiznání invalidního důchodu se zahajuje výhradně na žádost občana.
Pokud se člověk domnívá, že jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a odpovídá
invaliditě, má právo podat žádost o invalidní důchod. Tyto žádosti sepisují OSSZ podle místa
trvalého bydliště žadatele. Za občany, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou sami
podat žádost o důchod, ji mohou podat jejich rodinní příslušníci. Potřebují k tomu písemný
souhlas žadatele o invalidní důchod a potvrzení ošetřujícího lékaře.
6. Pokud člověk nesouhlasí se stanoveným stupněm invalidity, nemá možnost
odvolání.
Ani toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Proti samotnému posudku o uznání/neuznání
stupně invalidity sice není možné podat samostatné odvolání, ale tento posudek je základním
podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod. Teprve poté, kdy člověk
obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu a nebude souhlasit, může proti němu podat tzv.
námitky, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
-6-
7. Invalidní důchod při dosažení důchodového věku automaticky ČSSZ přepočítává na
starobní.
Není pravda. Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní
podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím OSSZ podat žádost o
starobní důchod. Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než vyplácený invalidní,
bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě občanovi náleží nadále invalidní
důchod v původní výši. Lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod (týká se všech
stupňů invalidity), dosáhnou 65 let věku, výplata důchodu nezaniká. ČSSZ ho ze zákona
automaticky transformuje na důchod starobní. Výše důchodu se touto změnou nemění.
8. Ten, kdo pobírá invalidní důchod, si nemůže přivydělat.
Ne. Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. Předpisy
o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové
možnosti poživatelů invalidních důchodů. Poživatelé všech tří stupňů invalidních důchodů
tedy mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat (neboli
jsou v možnostech výkonu zaměstnání omezeni svým nepříznivým zdravotním stavem).
Fakticky jsou výdělkově omezeni ti pojištěnci, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nejsou
schopni výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek. Tato skutečnost je vždy
uvedena v rozhodnutí o invalidním důchodu.
9. Pobírání invalidního důchodu se započítává do potřebné doby pojištění pro nárok na
starobní důchod.
Ano, ale jen v zákonem stanoveném případě, záleží totiž na stupni invalidního důchodu. Pro
nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu). U lidí, kteří pobírají (nebo v
určitém období života pobírali) invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
(dříve tzv. částečný invalidní důchod) právní úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající
pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umožní. Pokud
ale nevykonávají (nebo nevykonávali) činnost zakládající účast na pojištění, samotné období
pobírání tohoto důchodu se do doby důchodového pojištění nepočítá. To může negativně
ovlivnit budoucí nárok na řádný starobní důchod nebo jeho výši.
10. Ošetřující lékař doporučuje přiznání invalidního důchodu a konstatuje vznik
invalidity.
Není pravdou, že ošetřující lékař (odborný či praktický) může potvrdit, že jeho pacient splňuje
kritéria pro přiznání invalidního důchodu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Tuto
kompetenci má jen posudkový lékař OSSZ, který při posuzování zdravotního stavu vychází z
výsledků vyšetření ošetřujícího lékaře, odborného lékaře a popř. z výsledku vlastního
vyšetření.
Za tři měsíce vyplatil ÚP ČR v rámci dávek téměř 11 milionů Kč v poukázkách. Během září
až listopadu 2014 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v poukázkách 6 886 dávek v celkové
hodnotě 10 653 600 Kč. Nejčastěji obdrželi klienti část příspěvků v této podobě ve
Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji.
Převzato z www.mpsv.cz
Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová
-7-
Vaše okénko
Mikulášské rozjímání
Z mého vozíčkářského pohledu náš Trend vytvořil nejlepší Mikulášskou zábavu, na které
jsem byl účastněn. Tělocvična byla plná krásných, nadšených lidí. Vytvářela se různá
umělecká díla. Připojili se starší a i mladí rychle obsazovali prázdné židle. Byl to překrásný
den, završený tancem, který nám zpříjemnila hudební skupina Sešlost country Olomouc.
Tanec plný štěstí, při kterém mužům „bolely“ oči a celé tělo, nám předvedlo studio
orientálních tanců AYSUN. Pane bože jak je život krásnej. Jenom ho prožít! Zúčastnit se ho,
to je ta krása života, pro kterou žijeme. Do Mikulášského oblečení se oblékl brankář naší
České sledgehokejové reprezentace Libor Hulín, který měl po ruce i čerta a anděla. Dárky
pak rozzářil oči i srdce každého z nás! Velký dík patří sponzorům a všem lidem, kteří přiložili
ruku k dílu. Mějte moc dárků a splněných přání.
Vozíčkář Pepa
Foto: Marcel Skýba
-8-
DOBRÉ SKUTKY SE MAJÍ KONAT ASPOŇ O VÁNOCÍCH
Když tak sleduji předvánoční shon, blázinec, nakupování, reklamy typu: “co ještě, ještě pod
stromeček?“, je mi trochu smutno. Kam se poděl skutečný smysl vánoc? Původně to byly
svátky klidu, pohody, radosti… a šlo o to, udělat radost každému, vzpomenout si a potěšit i
ty, kteří jsou sami, opuštění, ztraceni ve světě. A hlavně ty.
Teď myslím na děti v domovech, bezdomovce, osamělé staré lidi, pejsky v útulcích (i to jsou
živí tvorové, člověk je domestifikoval, připoutal k sobě a navíc jsou lidi milující) …
Naštěstí, už se pomalu a jistě stává zvykem vzpomenout si aspoň jedním dárkem na některé
z dítek z dětských domovů a to je moc dobře. Pořádají se akce, kde můžete koupit dárek pro
děti z domova a na příslušném místě ho odevzdat.
Ale vzpomene si někdo i na osamocené babičky a dědečky sedící někde za oknem
v domovech důchodců, nebo úplně sami doma? Teď nemyslím na penziony s mobilními
starými lidmi, s programem a sváteční večeří. Myslím na ty druhé – osamělé, opuštěné, na
které i vlastní rodina zapomněla. Co tak udělat jim radost nějakou drobností, maličkostí,
přáníčkem?
Představte si, jak by se rozzářily jejich staré smutné oči, že si přece jen někdo na ně
vzpomněl.
Nebo věnovat některému z bezdomovců čepku, šál, rukavice (a vůbec nemusí být nové).
Vždyť zima je krutá a teprve začíná.
O tom vánoce přece jsou, to je pravý smysl vánoc – vzpomenout si a potěšit druhé (nejen
rodinu).
A co pejsci v útulcích? Taky potřebují naši pomoc. A jsou tak sami. Tak proč neudělat dobrý
skutek a nedarovat jim aspoň teplou deku, nebo hračku (a opět – vůbec nemusí být nové),
nebo balíček piškotů, či žvýkacích tyčinek.
Umíte si představit, kolik radosti byste komukoliv z nich udělali? Aspoň o vánocích.
Pravda, nejkrásnějším dárkem pro všechny zmiňované by byl láskyplný domov. Ale každého
z nich i maličkost, drobnost potěší. Ale nejvíc to, že si na ně někdo vzpomněl.
A nemusí to být vždy hmotný dárek. Velkou radost udělá něco, čeho máme všichni na
rozdávání a nic nás to nestojí - úsměv, pár milých slov, pohlazení. To přece potěší úplně
každého a nestojí nás to vůbec nic.
Co tak být k sobě a k druhým milejší, vlídnější, ohleduplnější, pozornější? A potěšit je aspoň
o vánocích.
Věra Schmídová
-9-
NIKDO NEMÁ BÝT NA VÁNOCE SÁM
Zahleděla se ven oknem. Chumelilo, jak už dlouho ne. „Konečně budou bílé vánoce,“
napadlo ji. „No jo, ale to zas ani syn nepřijede,“ vzdychla si. Vnoučata už neviděla asi tři roky,
nejezdili za ní ani o vánocích. Proč taky, neměla ani počítač, ani video, nudila se u ní. A
snacha? Ta měla v tomto období vždy nejvíce práce – šila šaty na nadcházející plesovou
sezonu, nemohla si dovolit ztratit ani jeden den. A tak syn už pár let jezdíval vždy na první
svátek vánoční za ní sám. Mrzelo ji to, ale zvykla si. Když bude ale taková chumelenice…
Sedla si do křesla. Po tvářích jí stékaly slzy. Nechtěla plakat, bylo jí ale líto, že bude i o
vánocích sama. Nikdo by neměl být na vánoce sám.
V tu chvíli někdo zazvonil. Rychle si oči otřela a šla ke dveřím. Otevřela. Když nikoho
neviděla, nahlídla ještě na schodiště. Nikdo. Jenom na rohožce přede dveřmi seděl pes a
smutně se na ni díval.
„A ty jsi kdo? Čí? Kdo tě tady zapomněl?“ Už – už chtěla zabouchnout dveře, když si všimla,
že pejsek je celý mokrý a chvěje se zimou.
„Asi ses ztratil, viď. Tak pojď dál. Osuším tě a přečkáš tady tu chumelenici.“
Když ho vytřela hadrem do sucha, pejsek se stočil do klubíčka a usnul. Uvařila si čaj a načala
krabici sušenek. Už několik let na vánoce ani nepekla. Pro koho taky? Ten jeden, dva kousky
co snědl syn ke kávě raději koupila. A ona si každý rok koupila na vánoce krabici sušenek,
vánoční čaj a voňavou svíčku… Ne jako kdysi, když manžel ještě žil a syn byl malý. Zasnila
se. To bývaly krásné vánoce.
Najednou měla pocit, že se na ni někdo upřeně dívá.
„Áá! Úplně jsem na tebe, pejsku, zapomněla.“ Vstala. Ze skříňky vytáhla dvě misky. Do jedné
napustila vodu, do druhé.nakrájela kousek kabanosu, co si původně koupila k večeři.
„Pojď, na!“
Než se otočila, byly obě misky prázdné. „No jo, kdo ví kdy ses ztratil, už jsi měl i hlad, i žízeň,
viď. Neboj, jak přestane chumelit, půjdeme hledat tvoji rodinu.“
Na druhý den chodili spolu chvíli po sídlišti, ale pejsek se nezastavil ani u jednoho domu, ani
v jednom nepoznával svůj domov.. Začala se teda ptát kolemjdoucích, jestli ho neznají, jestli
neví, komu patří. Lidi jen krčili rameny a kroutili hlavou.
Až jedna malá holčička vykřikla: „Ano, to je Tim!“ Pak ale zesmutněla: „Oni ho vyhodili. Už ho
nechtějí, prý je starý. A mně ho maminka nedovolí.“
Krutý osud – vyhodit někoho z domu jenom proto, že je starý. A ještě k tomu v zimě,
v chumelenici.
Když přišli k domovním dveřím, pejsek zůstal stát a smutně se na ni koukal Netušil, co s ním
teď bude a měl strach.. Přišlo jí ho strašně líto, rozuměla mu. I ona je stará, i ona je sama.
Otevřela dveře:
„Pojď domů, Time. Na vánoce by neměl být nikdo sám.“
Věra Schmídová
- 10 -
Informace z domova i ze světa
Zimní kurz na monoski pořádaný Centrem APA (FTK UP)
Termín:
20. 1. 2015 (příjezd večer)- 23. 1. 2015
Místo:
Kouty nad Desnou, katastr obce Loučná nad Desnou; přímo u konečné zastávky vlaku,
kousek od zastávky autobusu. Lyžovat budeme ve Ski areálu Kareš a v Přemyslově.
Ubytování:
Hotel Dlouhé Stráně- horní budova (bezbariérové pokoje). Nutnost přesouvat se na
stravování na dolní budovu.
Cena:
1 500,- v ceně ubytování, polopenze (410 Kč noc), vybavení, instruktoři
Předem bude potřeba uhradit zálohu (500 Kč), která v případě neúčasti propadne. Zálohu je
nutné uhradit do 15. 12. 2014.
Asistent: 410 Kč/ noc – 1 230 Kč/pobyt
Doprava:
Každý účastník kurzu se dopravuje do
místa konání kurzu sám na vlastní
náklady. Možno dopravit se autem –
parkoviště u hotelu. Možnost dopravit se
vlakem – nádraží (konečná zastávka)
těsně pod hotelem (cca 200 m).
Možnost dopravit se autobusem –
zastávka cca 500 m od odbočky pod
hotelem.
Další:
Kurz se pořádá v rámci předmětu
Instruktor
monoski.
S účastníky
lyžařského kurzu budou pracovat
studenti, kteří předtím budou náležitě
proškoleni, ale doposud nebudou mít
licenci. Dohled nad nimi budou mít Instruktoři monoski. Asistence se týká jen pobytu na
sjezdovce a lyžování na monoski.
V případě zájmu a přihlášení kontaktujte:
Radka Bartoňová, tel.: 776 712 626, [email protected]
- 11 -
Vážení,
jménem Klubu českých turistů (KČT) Zábřeh a Sportovního klubu
zdravotně postižených KČT Zábřeh se na Vás obracíme s následujícím
návrhem: Každé jaro pořádáme pěší a cyklistickou akci Po stopách
Eskymo Welzla. Pro příští rok chceme tuto akci otevřít i pro vozíčkáře,
nyní jsme ve fázi ověřování zájmu.
Dále Vám sdělujeme základní údaje pro případnou účast vozíčkářů na
akci.
Termín:
sobota 11. dubna 2015, dopoledne, čas zahájení a ukončení bude
zpřesněn
Start a cíl:
na začátku nové cyklostezky Lupěné – Hněvkov, na začátku trasy
železniční miniskanzen, parkoviště
Charakter trasy: krásným údolím Mor. Sázavy, hladký asfalt, minimální převýšení
Trasa 5 km:
Lupěné – Hněvkov a zpět, možnost vyhradit trasu jen pro vozíčkáře
Trasa 11 km:
první část stejná jako 5 km, dále Hněvkov – Hoštejn (s minimálním
veřejným provozem) a zpět na začátek
Prosíme o Vaše vyjádření k následujícímu:
1. Účastnili se někdy vaši vozíčkáři podobné akce?
2. Pokud ano, tak kde, kdy, v jakém počtu (odhadem) a kdo akci organizoval, můžeme
dostat kontakt?
3. Můžete kontaktovat s naší nabídkou vaše vozíčkáře a sdělit nám počet, případně
jména eventuelních zájemců včetně počtu případných doprovázejících osob? Případně
můžeme potenciální zájemce oslovit my, pokud máte možnost nám zaslat kontakty.
Kdo všechno návrh obdržel, vyplývá ze záhlaví mailu.
4. Máte pro nás nějaká doporučení a rady?
Předem děkujeme za spolupráci
S pozdravem za KČT Zábřeh Aleš Kostelka a Helena Kouřilová
[email protected] [email protected]
K sobě blíž! vyzývá seznamka pro handicapované
Jeden klik a může vyrůst láska. Sdružení TULIPAN spustilo letos v létě internetovou
seznamku pro osoby se zdravotním znevýhodněním nesoucí název K sobě blíž. Na portál
www.ksobebliz.eu se může zaregistrovat kdokoliv bez ohledu na handicap, výhodou je
možnost přidat fotku, povědět o sobě vše potřebné. Není také třeba bát se odmítnutí, každý
zde přiznává, jaké postižení má, dokonce portál umožňuje i podle různých handicapů v
uživatelích hledat.
- 12 -
Na portálu už jsou stovky inzerátů, tisíce profilů,
nové neustále přibývají. Výhodou je i to, že uživatelé
si můžou psát na portálu zprávy a být tak v
kontaktu. „Přes tuto internetovou seznamku mají
možnost lidé, ať s handicapem, či zdraví, využít k
nalezení toho správného kamaráda, přítele, či
partnera. Žít partnerský vztah patří k normálním
aspektům života u všech jedinců, bez ohledu na
jejich zdravotní znevýhodnění, barvu pleti, vyznání
apod. Teď už si zbývá pouze přát řadu rozzářených
zamilovaných očí,“ říkají provozovatelé ze sdružení
TULIPÁN.
Sdružení pořádá i večírky, kde se můžou lidé ze seznamky potkat na živo. Na tyto
seznamovací večírky chodí i běžní lidé, kteří ještě na portálu zaregostrovaní nejsou. „Na
poslední párty se daly dohromady 3 páry,“ uvádí pořadatelé.
Projekt seznamky byl podpořen od Nadace Via prostřednictvím Fondu T Mobile.
Zdroj: vozickar.com
Inzerát:
Prodám elektrický invalidní vozík Quickie Rumba,
výborný stav, vozík se snadno skládá, má
nastavitelnou zádovou opěrku, svými rozměry umožní
pohyb i ve stísněných prostorách (š.59cm, d.107cm),
výška sedu 49 cm, hloubka sedu 43 cm, cena
39 000,-, tel: 728 235 412
Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila,
Baranová Martina, Brožová Martina, Skýba Marcel, Schmidová Věra, Effenberger Pepa a svět
internetu.
Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: 736 689 841
Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová.
Datum vydání: 15.12. 2014 - Počet výtisků: 90
Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel: 585 431 984;
email: [email protected]
doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku
uzávěrka příštího čísla je 10. ledna 2015
- 13 -
Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje (10. 1. 2015) na mail
[email protected], nebo sms na číslo 736 689 841, případně osobně v Trendu na
Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává paní Bohuslava Sokolová. Gratulujeme.
- 14 -
- 15 -
- 16 -
Download

Slovo na úvod - Spolek Trend vozíčkářů Olomouc