A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
Obsah
Úvodem7
Teoretická reflexe literárního prostoru a jeho hranic
Hyperbola antropomorfního přepisu krajiny (Věra Linhartová – Co nejvíce šedé)11
Jakub Češka
Slovokraj aneb Prostor textu 25
Miroslav Kotásek
O Thétě33
Milan Suchomel
K Lotmanovu pojetí hranice a uměleckého prostoru
37
Richard Změlík
Kosmos, svět, hranice. Možnosti interpretace literárního tvaru
ze sémiotického či fenomenologického přístupu 43
Petr Komenda
Hermeneutika literárního prostoru 55
Jan Tlustý
Prostorová reference v teorii vyprávění
63
Jiří Koten
Zkoumání textu města v polském literárněvědném prostředí
69
Izabela Mroczek
Teoretické koncepty při výzkumu maloměsta v české próze
75
Erik Gilk
Sémantika literární krajiny v próze a poezii
Sémantika krajiny v literárním díle
Pavel Šidák
Krajina v díle Jana Čepa
Karel Komárek
Prostor poezie Paula Celana
Radek Malý
Příroda a krajina v poezii Antonína Sovy (zejména pak v pozdní lyrice 20. let)
Jakub Raš
Prostor obraznosti a hlásková instrumentace v poezii Vladimíra Holana
z let 1938–1940
Lukáš Neumann
83
91
95
103
111
Konstrukty imaginace v národním obrození a romantismu
Krajina jako mytologický prostor: Předzpěv ke Kollárově Slávy dceři 121
Dalibor Tureček
Prostory Rukopisu královédvorského a Lindovy Záře nad pohanstvem
131
Dalibor Dobiáš
Proměna literárního cestopisu v době národního obrození
a Hurbanova pouť na Hanou
Tomáš Kubíček
Topos „zakliatej krajiny“ v literárnej tvorbe romantikov
Zuzana Vargová
137
143
Prostor přírody a prostor kultury
Bezmeznost, moc a vznešenost přírody
Ondřej Sikora
Cesta od toposu k environmentu v americké literatuře 19. století
Michal Peprník
Reflexe „zmizelého“ prostoru venkova v současné španělské próze
Lenka Malinová
Priestorové aspekty „miznúceho domova“ v súčasnej slovenskej próze
Marián Kamenčík
Kde končí les a začíná park? Zobrazení přírodního a kulturního prostoru
v Čapkových cestopisech
Agnieszka Janiec-Nyitrai
155
163
173
181
189
Od metafory mapování ke konceptualizaci prostoru
Prostor versus mapa. „Selhání mapy“ jako topos a metafora
v textech Terezy Brdečkové
Lenka Řezníková
Od vonkajšieho vymedzenia k vnútornej diferenciácii
(Poznámky k utváraniu priestoru v slovenskej literatúre)
Vladimír Barborík
Prostory paměti jakožto klíčový pojem v koncepci kulturní paměti
Aleidy Assmannové (a kontext dalších kulturně teoretických přístupů)
Jakub Flanderka
„Italie, miluji tebe… zalit hnusem Severu“
Konceptualizace prostoru u Františka Zavřela
Lukáš Borovička
Prožitek místa: Studium jazyka a literárněvědné postupy
v sociálněvědním výzkumu
Barbora Vacková – Robert Osman – Lucie Galčanová
199
209
217
223
237
Apendix
Pocit jako zapomenutý rozměr krajiny těla
(Náčrt nesubjektivní fenomenologie)
Pavel Němčík
253
Resume267
Autoři283
Download

Teoretická reflexe literárního prostoru a jeho hranic