KATALOG
SEMINÁŘŮ
LEDEN – BŘEZEN 2015
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
DANĚ, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ,
PERSONALISTIKA, MZDY
www.bovapolygon.cz
LEDEN 2015
19. 1. 2015
DPH V ROCE 2015
Ing. Václav BENDA
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
20. 1. 2015
ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ
OBLASTI OD 1. 1. 2015
Ing. Růžena KLÍMOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 15.00 hodin
2.390 Kč
22. 1. 2015
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH ZA ROK 2014 A ZMĚNY
VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD OD ROKU 2015
Katarína DOBEŠOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 13.00 hodin
2.390 Kč
27. 1. 2015
DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY ROKU 2015
– KOMPLEXNÍ POHLED
Ing. Ivana PILAŘOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.590 Kč
29. 1. 2015
AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY PRACOVNÍHO
PRÁVA V ROCE 2015
JUDr. Ladislav JOUZA
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.30 hodin
2.390 Kč
29. 1. 2015
ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU
PRO NEÚČETNÍ – JAK ČÍST ÚČETNÍ VÝKAZY
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.
budova ČS VTS, 9.00 až cca 15.00 hodin
2.390 Kč
29. 1. 2015
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
A NOVELA OD ROKU 2015
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
ÚNOR 2015
9. 2. 2015
OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE
A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.490 Kč
11. 2. 2015
DPH V ROCE 2015 U INTRAKOMUNITÁRNÍCH
DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY
Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ
Ing. Václav BENDA
Mgr. Milan TOMÍČEK
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.30 hodin
2.590 Kč
16. 2. 2015
AKTUÁLNÍ ZMĚNY V PRACOVNÍM PRÁVU
A DŮSLEDKY ÚČINNOSTI NOVÉHO
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
JUDr. Ladislav JOUZA
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.30 hodin
2.390 Kč
16. 2. 2015
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
ZA ROK 2014. ÚPRAVY VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ,
STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET DAŇOVÉ
POVINNOSTI VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
18. 2. 2015
ZÁKON O DPH A JEHO ZMĚNY OD 1. 1. 2015
Ing. Ladislav PITNER
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.490 Kč
19. 2. 2015
POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD CESTOVNÍCH VÝDAJŮ
V PRAXI
JUDr. Marie SALAČOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.390 Kč
24. 2. 2015
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA
O PŘEMĚNÁCH KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D.
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.490 Kč
25. 2. 2015
TARIC SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍDAVNÉ KÓDY
A CERTIFIKÁTY
Ing. Sylva URBANOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.390 Kč
26. 2. 2015
NOVINKY V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ OD ROKU
2015 A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB
ZA ROK 2014
JUDr. Ing. Lubomír JANOUŠEK
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.490 Kč
BŘEZEN 2015
5. 3. 2015
NOVELA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH
ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ
Ing. Anna VELÍŠKOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.390 Kč
11. 3. 2015
DPH V ROCE 2015
Ing. Václav BENDA
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
12. 3. 2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET A JEHO SCHVALOVÁNÍ
VERSUS ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ SCHVALOVÁNÍ
U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK (OBCE
A JIMI ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE)
ROZPOČET JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ
HOSPODAŘENÍ – AKTUALITY K ROKU 2014
Ing. Pěva ČOUKOVÁ
Ing. Bc. Lenka ZÁBOJOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
16. 3. 2015
NOVINKY V ROCE 2015 PRO ÚČETNÍ, EKONOMY
A DAŇOVÉ PORADCE V SOUVISLOSTECH
Ing. Pěva ČOUKOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.690 Kč
17. 3. 2015
JUDIKATURA SOUDŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH
VZTAZÍCH
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.890 Kč
18. 3. 2015
DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY ROKU 2015
– KOMPLEXNÍ POHLED
Ing. Ivana PILAŘOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.590 Kč
19. 3. 2015
ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH
JEDNOTEK S DŮRAZEM NA NOVINKY
ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2015
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.490 Kč
20. 3. 2015
ZÁKON O KONTROLE (KONTROLNÍ ŘÁD)
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.30 hodin
2.390 Kč
25. 3. 2015
CELNÍ PŘEDPISY PRAKTICKY – JAK SNÍŽIT
NÁKLADY A RIZIKA
Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 15.30 hodin
2.590 Kč
30. 3. 2015
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE A VYUŽITÍ
ELEKTRONICKÉHO PODPISU V ÚČETNICTVÍ
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.30 hodin
2.490 Kč
30. 3. 2015
ZÁKONÍK PRÁCE A PRACOVNÍ PRÁVO PRAKTICKY
Dana BLAŽKOVÁ
budova ČS VTS, 9.00 až cca 16.00 hodin
2.390 Kč
31. 3. 2015
VÝKON FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
A MANAŽERA PO REKODIFIKACI
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
budova ČS VTS, 9.00 až cca 14.00 hodin
2.490 Kč
JAK SE MOHU NA SEMINÁŘ PŘIHLÁSIT?
● Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (www.bovapo‐
lygon.cz) nebo jakoukoliv písemnou formou – e‐mailem ([email protected]
vapolygon.cz), poštou nebo faxem, případně i telefonicky.
● Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na
základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a spo‐
lečně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme elek‐
tronicky (v případě neuvedení e‐mailové adresy poštou) zpět
objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z ka‐
pacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim
náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
● Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek
nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písem‐
ného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.
● Informace o změnách: účastníci budou vždy včas písemně či telefo‐
nicky informováni o změně místa či data konání semináře, případně
o zrušení semináře.
JAK SEMINÁŘ ZAPLATÍM?
● Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky
(v případě neuvedení e‐mailové adresy poštou) potvrzení o regist‐
raci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář (semináře)
převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu
provedete na naše číslo účtu 84141061/0100. Daňový doklad (fak‐
turu s vyúčtováním) obdrží účastník elektronicky (na vyžádání poš‐
tou) v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš
účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace.
V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zapla‐
cení a následně elektronicky řádný daňový doklad.
● Na seminářích zakončených po 15. hodině je pro účastníky zajiš‐
ťován oběd v ceně 110 Kč (vč. DPH) – oběd však není povinnou
součástí účastnického poplatku.
● Ceny v katalogu jsou uvedeny včetně DPH.
● Podle zákona o DPH je cena seminářů, které jsou akreditovány Mi‐
nisterstvem vnitra, pro účastníky z územně samosprávných celků
osvobozena od DPH.
PODROBNÉ INFORMACE O SEMINÁŘI
Na webových stránkách pořadatele (www.bovapolygon.cz) naleznete
detailní informace o každém semináři (podrobný odborný i časový pro‐
gram, informace o lektorovi, místo konání včetně dopravního spojení
apod.).
Semináře se konají v budově ČSVTS, Novotného lávka č. 5, Praha 1
nebo v hotelu Bezděz ve Starých Splavech.
POŘADATEL SEMINÁŘŮ
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028
Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012‐01
Agentura BOVA, Platónova 11, 143 00 Praha 4
tel.: 241 774 196, 244 402 232, fax: 244 402 279, 244 403 972
Bezplatná linka: 800 100 539
e‐mail: [email protected], www.bovapolygon.cz
BOVA Polygon
www.bovapolygon.cz
Download

novy katalog_DANE_Layout 1