BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
Strana
15. února 2011
Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
Identifikátor výrobku
Číslo
Registrační číslo
Další názvy směsi
Příslušná určená použití směsi
Cleamen 420 odpady sanitární
VC 420 0100 99
jazykové varianty čeština, slovenština,
angličtina
prostředek k čištění plastových a keramických
odpadů, umyvadel, sprch, WC, kanalizace
Nedoporučená použití směsi
Zpráva o chemické bezpečnosti
Identifikace společnosti/podniku
Výrobce
Jméno nebo obchodní jméno
Místo podnikání nebo sídlo
CORMEN s.r.o.
Průmyslová 1420, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Česká republika
Identifikační číslo (IČ)
25547593
Telefon
+420566550961
Fax
+420566551822
Adresa elektronické pošty
[email protected]
Adresa www stránek
www.cormen.cz
Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list
Jméno nebo obchodní jméno
Ing. Michaela Freudlová
Adresa elektronické pošty
[email protected]
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR
Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402
Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí
neuvedeno
Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008
Třídy a kategorie nebezpečnosti
Skin Corr. 1A
Výstražný symbol
GHS05
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H314
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210, P260, P264, které přišly do styku s výrobkem), P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353,
P304+P340, P305+P351+P338, P310, P321, P363
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES
Výstražný symbol
C
R-věty
R 35
S-věty
S 1/2, S 20, S 25, S 26, S 27/28, S 36/37/39, S 45
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s
použitím a možným nevhodným použitím
Směs způsobuje těžké poleptání.
1/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
2.2.
15. února 2011
Prvky označení
Výstražný symbol
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.Zákaz kouření..
– Zákaz kouření.
P260
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264
Po manipulaci důkladně omyjte části těla.
které přišly
do styku s
výrobkem)
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P310
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321
Odborné ošetření (viz volejte Toxikologické informační středisko na tomto
štítku).
P363
Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
2.3.
Nebezpečné látky
Kyselina sírová (Index: 016-020-00-0)
Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy
Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé. Obal musí být odolný proti otevření
dětmi.
Další nebezpečnost
Nepředpokládá se,že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
Strana
2/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
3.
3.2.
15. února 2011
Složení/informace o složkách
Směsi
Chemická charakteristika
kyselina sírová
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Klasifikace CLP
Identifikační
čísla
Název látky
Index:016-020-00 Kyselina sírová
-0
CAS:7664-93-9
ES:231-639-5
Označení CLP
Obsah v % Klasifikace Kódy tříd a
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy
Pozn.
hmotnosti 67/548//EHS
kategorií
standardn výstažný standard doplň.
směsi
nebezpeč-nosti ích vět o
ch
-ních
standard
nebezpeč- symbolů
vět o
-ních
nosti
a
nebezpeč
vět o
signální -nosti nebezpeč
ch slov
-nosti
> 97
C, R 35
Skin Corr. 1A
H314
GHS05,
Dgr
H314
B, *
Poznámky
(*)
Látky, pro něž existují expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.
(B) V tomto případě výrobce nebo kterákoli jiná osoba, která uvádí látku na trh, musí uvést v
označení na obalu koncentraci roztoku v procentech. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že
koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech. Použití dalších údajů (např. hustota, stupně
Baumé) nebo slovní popis (např. dýmavá nebo ledová) je přípustné.
4.
4.1.
Pokyny pro první pomoc
Popis první pomoci
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu
informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy
na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte
zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.
Při vdechnutí
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout.
Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou
vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud
možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití
4.2.
4.3.
Strana
Žíravý. Postiženého umístěte v klidu. Zapijte 20 násobným množstvím pitné vody oproti množství
vypitého přípravku, nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
obal směsi nebo etiketu.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
při vdechnutí
neuvedeno
při styku s kůží
neuvedeno
při zasažení očí
neuvedeno
při požití
neuvedeno
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
neuvedeno
3/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
5.
5.1.
15. února 2011
Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva
pěna - lehká, plyn - oxid uhličitý, prášek, voda - plný proud
Nevhodná hasiva
5.2.
neuvedeno
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
5.3.
Při požáru vzniká hustý, černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého.
Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.
Pokyny pro hasiče
Uzavřené nádoby s přípravkem v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový
ochranný oblek.
6.
6.1.
Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
6.2.
Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání. Používejte
pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů, obsažených v kapitolách 7 a 8.
Opatření na ochranu životního prostředí
6.3.
Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových
kanalizace.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.4.
Směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné
absorpční materiály, apod.), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle bodu 13.
Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství
směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po
odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čistícího
prostředku. Nepoužívejte rozpouštědel.
Odkaz na jiné oddíly
nebo
spodních
vod.
osobní
Nepřipusťte
ochranné
vniknutí
do
neuvedeno
7.
7.1.
Zacházení a skladování
Opatření pro bezpečné zacházení
7.2.
Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících
nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Směs používejte jen v místech, kde
nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Chraňte před přímým slunečním
zářením. Při používání může dojít ke vzniku elektrostatického náboje; při přečerpávání používejte
pouze uzemněné potrubí (hadic). Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Používejte
nejiskřící nástroje. Nevdechujte plyny a páry. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Používejte
osobní ochranné pracovní prostředky podle kapitoly 8. Dbejte na platné právní předpisy o
bezpečnosti a ochranně zdraví.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu
určených.
Obsah
1000 ml
Druh obalu
HDPE (2), vysokohustotní (lineární)
polyetylén (plasty)
Materiál obalu
HDPE (2), Vysokohustotní (lineární)
polyetylén (Plasty)
2
7.3.
Skladovací teplota
Množstevní limit při daných skladovacích podmínkách
Specifické konečné/specifická konečná použití
HDPE
10 - 25 °C
100000 L
neuvedeno
8.
8.1.
Strana
Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Kontrolní parametry
4/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
15. února 2011
Chemický název látky
Kyselina sírová
8.2.
Číslo CAS
7664-93-9
Nejvyšší přípustná koncentrace v
ovzduší [mg/m3]
PEL
NPK-P
1
2
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze
dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet
NPK-P, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Ochrana očí a obličeje
Ochranné brýle nebo obličejový štít (podle charakteru vykonávané práce).
Ochrana kůže
Orchana rukou: Ochranné rukavice (podle charakteru vykonávané práce). Při delším nebo opakovaném
styku používejte vhodné ochranné krémy na pokožku přicházející do přímého styku s přípravkem.
Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken
(bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Při znečištění pokožky ji
důkladně omýt.
Ochrana dýchacích cest
Maska s filtrem proti organickým parám event. izolační dýchací přístroj při překročení NPK-P
toxických látek nebo ve špatně větratelném prostředí.
Tepelné nebezpečí
neuvedeno
Omezování expozice životního prostředí
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.
9.
9.1.
9.2.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
kapalné při 20 ° C
skupenství
kapalné při 20°C
barva
bezbarvý
zápach
dle parfému
hodnota pH
1 neředěno při 20 ° C °C
teplota tání
-15 °C
teplota varu
330 °C
relativní hustota
1,84 g/cm3 při 20 °C
rozpustnost ve vodě
mísitelný
neuvedeno
Další informace
neuvedeno
10.
10.1.
10.4.
Stálost a reaktivita
Reaktivita
neuvedeno
Chemická stabilita
neuvedeno
Možnost nebezpečných reakcí
neuvedeno
Podmínky, kterým je třeba zabránit
10.5.
Za normálního způsobu použití je směs stabilní, k rozkladu nedochází.
Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
10.2.
10.3.
Chraňte před silnými kyselinami a zásadami, jakož i oxidačními činidly. Zabrání se tím vzniku
nebezpečné exotermní reakce.
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné
produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý, dým a oxidy dusíku.
Strana
5/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
11.
11.1.
15. února 2011
Toxikologické informace
LD50, orálně, potkan nebo králík (test )
LD50, inhalačně, potkan nebo králík, pro plyny a páry (test )
LD50, inhalačně, potkan nebo králík, pro aerosoly nebo částice
(test )
Akutní toxicita komponent směsi
neuvedeno
2140
320
510
mg.kg-1
mg.l-1/2 hod
mg.l-1/2 hod
Informace o toxikologických účincích
Vdechování par rozpouštědel nad hodnoty překračující NPK-P může mít za následek vznik akutní
inhalační otravy, a to v závislosti na výši koncentrace a době expozice. Může docházet k podráždění
sliznic a dýchacích cest, jakož i k ovlivnění centrální nervové soustavy. Objevují se tyto
symptomy: Bolesti hlavy, závratě, únava, malátnost, celková slabost, narkotické působení, ve
výjimečných případech bezvědomí. Dlouhodobý nebo opakovaný styk s přípravkem vede k odmašťování a
vysušování pokožky. Přípravek se může vstřebávat i neporušenou pokožkou. Zasažení oka může vyvolat
podráždění a reversibilní poškození. Při používání podle návodu a dodržování zásad osobní hygieny
nebyly pozorovány nepříznivé účinky na člověka. Chronická toxicita: Pro směs nestanovena,
komponenty směsi nezpůsobují chronickou otravu. Senzibilizace: Pro směs nestanovena, není
pravděpodobná. Karcinogenita: Pro směs nestanovena, komponenty směsi nemají karcinogenní účinek.
Mutagenita: Pro směs nestanovena. Toxicita pro reprodukci: Pro směs nestanovena, komponenty směsi
nejsou toxické pro reprodukci.
12.
12.1.
Ekologické informace
Toxicita
Akutní toxicita směsi pro vodní organismy
neuvedeno
Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
neuvedeno
12.2.
Persistence a rozložitelnost
Směs je biologicky rozložitelná.
12.3. Bioakumulační potenciál
neuvedeno
Mobilita v půdě
neuvedeno
12.5. Výsledky posouzení PBT a PvB
12.4.
12.6.
neuvedeno
Jiné nepříznivé účinky
neuvedeno
13.
Pokyny pro odstraňování
Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,v
platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů.
13.1. Metody nakládání s odpady
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška 376/2001 Sb., o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška 381/2001 Sb., (katalog odpadů) v platném
znění, 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Kód druhu odpadu
70600
Název druhu odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv,
mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
Kategorie
Podskupina
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv,
mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
Skupina odpadu
Odpady z organických chemických procesů
Další kód druhu odpadu
150110
Název druhu odpadu
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné
Kategorie
N
Podskupina
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
Skupina odpadu
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
Strana
6/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
14.
14.1.
15. února 2011
Informace pro přepravu
Speciální preventivní opatření
Nepřepravujte na vozidle, které nemá oddělený nákladový prostor od prostoru řidiče. Ujistěte se, že
řidič vozidla si je vědom možných nebezpečí souvisejících s nákladem, a ví co dělat v případě
nehody nebo nebezpečí.
14.2. Silniční přeprava ADR
Identifikační číslo nebezpečnosti
UN číslo
Klasifikační kód
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Bezpečnostní značky
Obalová skupina
Popis nebezpečnosti
Železniční přeprava RID
80
(Kemlerův kód)
2796
C1
8 Žíravé látky
KYSELINA SÍROVÁ NEBO KYSELINA AKUMULÁTOROVÁ
8
II.
žíravá nebo slabě žíravá látka
Identifikační číslo nebezpečnosti
80
UN číslo
Klasifikační kód
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Bezpečnostní značky
Obalová skupina
2796
(Kemlerův kód)
C1
8
Žíravé látky
KYSELINA SÍROVÁ NEBO KYSELINA AKUMULÁTOROVÁ
8
II.
Letecká přeprava ICAO/IATA
Identifikační číslo nebezpečnosti
UN číslo
Klasifikační kód
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Bezpečnostní značky
Obalová skupina
Námořní přeprava IMDG
80
C1
8 Žíravé látky
KYSELINA SÍROVÁ NEBO KYSELINA AKUMULÁTOROVÁ
8
II.
Identifikační číslo nebezpečnosti
UN číslo
Klasifikační kód
Třída nebezpečnosti
Pojmenování přepravovaných látek
Bezpečnostní značky
Obalová skupina
EMS
MFAG
Námořní znečištění
Strana
7/8
(Kemlerův kód)
2796
80
(Kemlerův kód)
2796
C1
8 Žíravé látky
KYSELINA SÍROVÁ NEBO KYSELINA AKUMULÁTOROVÁ
8
II.
Ne
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Cleamen 420 odpady sanitární
Datum vytvoření
15.
15.1.
15. února 2011
Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
se látky nebo směsi
Zdravotnické předpisy
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví v platném znění.
Předpisy na ochranu ovzduší
Vyhláška č. 355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.
Požární předpisy
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a
sklady. Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č. 305/2006.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
neuvedeno
16.
Další informace
Seznam všech standardních vět a pokynů použitých v bodu 2 a 3
R 35
Způsobuje těžké poleptání
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je
uvedeno v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu
zdraví.
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi se směsí.
Doporučená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č.232/2004 Sb.
v platném znění, údaje od společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v
souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti
výrobku pro konkrétní aplikaci.
Strana
8/8
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.0.2714) www.rokservis.cz
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST