BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1.
Identifikátor výrobku
Látka / směs:
Číslo
Další názvy směsi
1.2.
Příslušná určená použití směsi
Určená použití látky/směsi
Nedoporučená použití směsi
1.3.
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Distributor
Jméno nebo obchodní jméno
Místo podnikání nebo sídlo
1.4.
Chladivo R407C
Směs
chladící plyn
EKOTEZ spol. s r.o.
Koněvova 857/47, 130 00 Praha 3
Česká republika
221599111
[email protected]
www.ekotez.cz
Telefon
Adresa elektronické pošty
Adresa www stránek
Telefonní číslo pro naléhavé situace v ČR
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon 224919293, 224 915 402
(24 hodin/den)
Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí
neuvedeno
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008
Třídy a kategorie nebezpečnosti
Press. Gas
Výstražný symbol
GHS04
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Klasifikace směsi podle 1999/45/ES
Výstražný symbol
N - nebezpečný pro životní prostředí
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s
použitím a možným nevhodným použitím
Přípravek nepředstavuje žádné riziko pro člověka. Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky v životním prostředí. Páry jsou těžší než vzduch. Mohou způsobit vytěsnění
kyslíku. Rychlé odpaření může způsobit omrzliny. Přípravek může způsobit srdeční aritmii
Strana
1/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
2.2.
9. července 2010
17. září 2013
Prvky označení
Výstražný symbol
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz
kouření.(Příslušný(é) zdroj(e) zapálení uvede výrobce/dodavatel)
P377
Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P381
Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.
P410+P403
Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.
2.3.
Nebezpečné látky
1,1,1,2- tetrafluorethan (ES: 212-377-0)
pentafluorethan, R125 (ES: 206-557-8)
Difluormethan (ES: 200-839-4)
Označení pro aerosolová balení
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku
neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Další nebezpečnost
neuvedeno
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2.
Směsi
Chemická charakteristika
Viz oddíl 16 plné znění R-vět zde uvedených
Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v
pracovním ovzduší
Klasifikace CLP
Identifikační
čísla
Název látky
Obsah v
%
hmotnost
i směsi
CAS:811-97-2
ES:212-377-0
1,1,1,2tetrafluorethan
52
CAS:354-33-6
ES:206-557-8
pentafluorethan, R125
25
CAS:75-10-5
ES:200-839-4
Difluormethan
23
Strana
2/7
Klasifikace
67/548//EHS
F+; R 12
Označení CLP
Kódy tříd a
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy
Pozn.
kategorií
standardn výstražn standard doplň.
nebezpeč-nosti ích vět o
ých
-ních
standard
nebezpeč- symbolů
vět o
-ních
nosti
a
nebezpeč
vět o
signální -nosti nebezpeč
ch slov
-nosti
Flam. Gas 1
H220
GHS02,
Dgr
H220
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1.
Popis první pomoci
Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Udržujte v teple a klidu. Pokud je postižený v bezvědomí
zajistěte základní životní funkce a uložte do stabilizované polohy. Nepodávejte nic ústy,
nevyvolávejte zvracení. Zavolejte lékařskou pomoc. Nepodávejte adrenalin ani jeho deriváty.
Při vdechnutí
Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Pokud je při vědomí vypláchněte ústa vodou. Je-li k
dispozici použijte kyslík. Přivolejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží
Svlékněte potřísněný oděv. Postižené místo omývejte proudem vody (vlažné 30 - 35 st.C) po dobu 10
min. Pokud nedošlo ke vzniku omrzlin postižené místo zakryjte sterilní roužkou. Vyhledejte
lékařskou pomoc.
Při zasažení očí
Oči vyplachujte proudem vlažné vody (30-35 st.C) po dobu 10 min. směrem od vnitřního koutku oka
ven, aby nedošlo k zasažení druhého oka (pokud nebylo zasaženo).
Při požití
Není považováno za možný způsob expozice.
4.2.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
při vdechnutí
neuvedeno
při styku s kůží
neuvedeno
při zasažení očí
neuvedeno
při požití
neuvedeno
4.3.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
neuvedeno
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1.
Hasiva
Vhodná hasiva
všechny známá hasiva, Výběr přizpůsobte okolním podmínkám
Nevhodná hasiva
neuvedeno
5.2.
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vzniká přetlak
5.3.
Pokyny pro hasiče
Používejte ochranný oděv a rukavice. Používejte nezávislý dýchací přístroj.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1.
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Evakuujte všechny nezůčastněné osoby. Dostatečně větrejte. Používejte ochranné pomůcky.
6.2.
Opatření na ochranu životního prostředí
neuvedeno
6.3.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Plyn se odpaří. Plyn je těžší než vzduch. Vzniká nebezpečí hromadění plynu v níže položených
prostorách jako jsou kanalizace, sklepy, studny, montážní jámy
6.4.
Odkaz na jiné oddíly
neuvedeno
Strana
3/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1.
Opatření pro bezpečné zacházení
Přípravek používejte pouze v dobře větranných prostorech. Nevdechujte. Ve směsi se vzduchem může
tvořit hořlavou směs (podíl vzduchu vyšší než 60 %).
7.2.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte v původních obalech. Chraňte před přímým slunečním světlem. Nádoby skladujte dobře
uzavřené na chladném a dobře větraném místě.
Obsah
kg
Materiál obalu
FE (40), Ocel (Kovy)
40
FE
7.3.
Specifické konečné/specifická konečná použití
neuvedeno
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1.
Kontrolní parametry
žádné
8.2.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Prostory dostatečně větrejte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si důkladně umyjte
ruce.
Ochrana očí a obličeje
Používejte bezpečnostní ochranné brýle s bočními kryty. V případě nebezpečí rozstřiku použijte
celoobličejový štít.
Ochrana kůže
Ochrana rukou: Používejte tepelně izolující rukavice (např. z butylkaučuku) Jiná ochrana:
Používejte ochranný oděv a ochrannou obuv.
Ochrana dýchacích cest
V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů (nezávislý
dýchací přístroj)
Tepelné nebezpečí
neuvedeno
Omezování expozice životního prostředí
neuvedeno
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1.
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
vzhled
bezbarvý plyn
skupenství
plynné při 20°C
barva
bezvarvý
zápach
lehký etherický
hodnota pH
7 neředěno
teplota varu
-43,9 °C
relativní hustota
1,16 g/cm3 při 21,1 °C
rozpustnost ve vodě
1,5 g/l
tlak páry
10,769 hPa při 21,1 °C
hustota páry
3 (vzduch = 1)
rychlost odpařování
> 1, srovnání s CCl4
nejsou známy
9.2.
Další informace
Tlak par 24,593, při 54,4 st.C; Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: log POW 1,06 - medium
R134a; Rozdělovací koeficient n-oktanol / voda: log POW 1,48 - medium R125
Strana
4/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Vlivem působení okolního požáru se z produktu mohou uvolňovat nebezpečné plyny.
10.2. Chemická stabilita
Za normálních podmínek je látka stabilní
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
reakce s alkalickými kovy
reakce s kovy alkalických zemin
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
Produkt je za normálních podmínek stabilní. Ohřev způsobí zvýšení tlaku a nebezpečí prasknutí.
Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečními paprsky a teplotami nad 50 °C. Neporušujte ani
prázdný obal, nevhazujte do ohně. Nestříkejte proti otevřenému ohni nebo na žhavé předměty.
10.5. Neslučitelné materiály
Oxidační činidla, alkalické kovy (Li, Na, K), kovy alkalických zemin (Ca, Mg...), práškové kovy
(Al, Zn, Be)
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Halogenované sloučeniny, halogenvodíkuy ( Fluorovodík), Karbonylhalogenidy, Oxidy uhlíku
ODDÍL 11: Toxikologické informace
Akutní toxicita komponent směsi
11.1.
1,1,1,2- tetrafluorethan
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
2085
mg.l-1/4hod
pentafluorethan, R125
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
3780
mg.l-1/4hod
Difluormethan
LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry
2158
mg.l-1/4hod
Při nadměrném působení může dojít k silné dýchavičnosti, narkóze, poruchám srdečního rytmu. Rychlé
odpaření kapaliny může způsobit omrzliny.
Informace o toxikologických účincích
nejsou k dispozici
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutní toxicita směsi pro vodní organismy
neuvedeno
Akutní toxicita komponent směsi pro vodní organismy
1,1,1,2- tetrafluorethan
LC50, 96hod., ryby
EC50, 48 hod., dafnie
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Strana
450
980
mg.l-1
mg.l-1
Persistence a rozložitelnost
Zabraňte emisi do atmosféry.
Bioakumulační potenciál
není k dispozici
Mobilita v půdě
není k dispozici
Výsledky posouzení PBT a vPvB
není k dispozici
Jiné nepříznivé účinky
nejsou k dispozici
5/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
Zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Likvidace výrobku musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech
č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.
13.1. Metody nakládání s odpady
Při používání látky ve chladírentsví nevznikají odpady. Vyprázdněné tlakové obaly jsou vratné a
určené k opětovnému plnění.
Tlakové nádoby nevyhovující současným legislativním požadavkům lze chápat jako kontaminované
kovové obaly. Po zneškodnění zbytků látky ve výrobním závodě a následném vypláchnutím velkým
množstvím vody jsou kovové obaly druhotná surovina - šrot.
Kód druhu odpadu
140601
Chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky
(HCFC),
Název druhu odpadu
hydrofluorouhlovodíky (HFC)
N
Kategorie
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média
Podskupina
rozprašovačů pěn a aerosolů
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě
Skupina odpadu
odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. Číslo OSN
OSN 3340
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku
PLYN JAKO CHLADÍCÍ PROSTŘEDEK R 407 C
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
2 Plyny
14.4
Obalová skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Nepředpokládá se, že může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Odkaz v oddílech 4 až 8.
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC
neuvedeno
14.8.
Doplňující informace
Nepřepravujte na vozidle, které nemá oddělený nákladový prostor od prostoru řidiče. Ujistěte se, že
řidič vozidla si je vědom možných nebezpečí souvisejících s nákladem, a ví co dělat v případě
nehody nebo nebezpečí.
Identifikační číslo nebezpečnosti
UN číslo
Klasifikační kód
Bezpečnostní značky
Strana
6/7
20
(Kemlerův kód)
3340
2A
2.2
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Chladivo R407C
Datum vytvoření
Datum revize
9. července 2010
17. září 2013
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
15.1.
se látky nebo směsi
Zdravotnické předpisy
Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Zákon č.20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění. Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v
platném znění.
Předpisy na ochranu ovzduší
Vyhláška č.355/2002 Sb. v platném znění, o emisních limitech.
Požární předpisy
Zákon ČNR č.133/1985 Sb., ve znění platných předpisů. ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny, provozy a
sklady. Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci. Nařízení vlády č.194/2001 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění nařízení vlády č.305/2006.
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno
16.
ODDÍL 16: Další informace
Seznam standardních vět o nebezpečnosti, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
H220
Extrémně hořlavý plyn.
Seznam R-vět, jejiž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno
R 12
Extrémně hořlavý
Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka
Výrobek nesmí být bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno
v kapitole 1. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.
Pokyny pro školení
Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a
zakázanými manipulacemi s přípravkem.
Doporučená omezení použití
neuvedeno
Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH), směrnice 67/548/EHS ve znění
pozdějších předpisů a 1999/45/ES, seznam závazně klasifikovaných látek dle vyhlášky č.232/2004 Sb.
v platném znění, údaje společnosti nebo podniku, databáze nebezpečných látek.
Prohlášení
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni
pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti práce
a požární ochraně.
Strana
7/7
Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2011 (8.1.4262) www.rokservis.cz
Download

Chladivo R407C