Bezpečnostní list
OPTEON yf (R-1234yf)
Datum vytvoření :
Datum revize :
1
02.05.2013
Verze : 0.0
Číslo MSDS : BL592
Stránka 1 / 4
IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI
1.1 Identifikátor výrobku
2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en
Číslo EEC (z EINECS): 468-710-7
Číslo CAS: 754-12-1
Index-č.
Chemický vzorec C3H2F4
Registrační číslo REACH:
01-000019665-61
1. 2 Příslušná určená použití látky
Technologický plyn, chladivo
1. 3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Linde Gas a.s., U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9,
Tel.: 272 100 111
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko tel: +420 224 919 293,
Linde Gas a.s. tel.: +420 731 608 608
2
CZ / C
IDENTIFIKACE RIZIKA
2.1 Klasifikace látky
Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008/EG (CLP)
Press. Gas - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může
vybuchnout.
Flam. Gas 1 - Extrémně hořlavý plyn.
Klasifikace podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES
F+; R12
R12 Extrémně hořlavý
Pokyny pro bezpečné zacházení pro reakci
P377
Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelzeli únik bezpečně zastavit.
P381
Odstraňte všechny zdroje zapálení,
můžete-li tak učinit bez rizika.
Pokyny pro bezpečné zacházení pro skladování
P403
Skladujte na dobře větraném místě.
Pokyny pro bezpečné zacházení pro odstraňování
2.3 Další nebezpečnost
Zkapalněný plyn
Kontakt s kapalinou může způsobit poranění pokožky omrzlinami.
3
4
Symboly:
2.2 Prvky označení
- Výstražné symboly nebezpečnosti
- Signální slova
nebezpečí
- Věty o nebezpečnosti
H280
H220
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání
může vybuchnout.
Extrémně hořlavý plyn.
SLOŽENÍ
Látka / Přípravek: Látka
Složky / nečistoty
2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en
Číslo CAS: 754-12-1
Index-č.:
Číslo EEC (z EINECS): 468-710-7
Registrační číslo REACH:
01-000019665-61
Neobsahuje žádné jiné složky nebo nečistoty, které ovlivňují
klasifikaci produktu.
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny: Osoba poskytující první pomoc se musí sama
chránit. Potřísněný oděv ihned odložte.
Při nadýchání: Při vdechnutí přivést na čerstvý vzduch a přivolat
lékaře. Při nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte
umělé dýchání. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné
polohy a zajistěte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny.
V případě kontaktu s kapalinou rozmražte podchlazené partie
vodou, pak opatrně odstraňte oděv. Opláchněte velkým množstvím
vody. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Konzultujte s
lékařem.
Při zasažení očí: Chraňte nezraněné oko. Ihned pečlivě vyplachujte
i pod víčky velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut.
Ihned přivolejte lékaře.
Při požití: není považováno za možný způsob expozice
Další použití: Jsou kontraindikovány deriváty adrenalinu.
Symptomatické ošetření.
- Věty o bezpečném zacházení
Pokyny pro bezpečné zacházení pro prevenci
P210
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným
plamenem/horkými povrchy. - Zákaz
kouření.
P281
Používejte požadované osobní
ochranné prostředky
P260
Nevdechujte
prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly
P308 + P313
Při expozici nebo podezření na ni:
Vyhledejte lékařskou pomoc
P410 + P403
Chraňte před slunečním zářením.
Skladujte na dobře větraném místě.
5
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva
Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu,
práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý.
5.2 Specifická nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí prostřednictvím toxických spalovacích a
rozkladných produktů.
Při požáru mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty
jako:
Oxid uhelnatý
Halogenovodíky
Bezpečnostní list
OPTEON yf (R-1234yf)
Datum vytvoření :
Datum revize :
02.05.2013
Verze : 0.0
Karbonylhalogenidy
produkty pyrolýzy s obsahem fluoru
Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.
Ohřev způsobí zvýšení tlaku s nebezpečím prasknutí a
následným výbuchem
5.3 Pokyny pro hasiče
Je-li to možné, zastavte vypouštění výrobku. Odstraňte kontejner
nebo ho ochlaďte vodou z bezpečné vzdálenosti. Nehaste plamen
unikajícího plynu kromě naprosto nutných případů. Plamen se může
spontánně znovu objevit.
Může dojít k samovolnému zpětnému zážehu anebo výbuchu.
Uhaste jakýkoliv jiný požár.
Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče
Použijte úplný ochranný oděv, v uzavřeném prostoru používejte
nezávislý dýchací přístroj
6
OPATŘENÍ V PŘÍPADÉ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové
postupy
Používejte přenosný dýchací přístroj při vstupu do oblasti, jejíž
atmosféra není prokazatelně bezpečná. Zajistěte přiměřené větrání.
Evakuujte osoby z oblasti. Vylučte zdroje zapálení.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Pokuste se zastavit uvolňování. Vyhýbejte se vstupu do
kanalizačních systémů, suterénů a prohlubní a jakéhokoli místa, kde
může jeho nahromadění být nebezpečné.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Oblast dobře větrejte. Pokud jakákoli rozlitá kapalina dokonale
nevyschne, zamezte přístupu osob a zdrojů zažehnutí. Zamezte
zmrazkům na podkladu. Použijte nejiskřící nářadí.
7
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Zajistěte řádné uzemnění kontejneru. Zamezte zpětnému vsakování
vody do kontejneru. Před plněním plynem zbavte systém vzduchu.
Zamezte zpětnému plnění do kontejneru. Používejte jen řádně
specifikované zařízení, které je vhodné pro tento výrobek, jeho
admisní tlak a teplotu. Při pochybnostech kontaktujte svého
dodavatele plynu. Skladujte mimo zdroje jiskření (včetně statických
nábojů) Viz pokyny dodavatele pro manipulaci s láhvemi.
Při práci nejíst a nekouřit. Po práci si umýt ruce vodou a mýdlem.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Zajistěte láhve proti pádu. Uchovávejte odděleně od okysličujících
plynů a ostatních okysličovadel ve skladu. Uchovávejte kontejner při
teplotě pod 50°C v dobře větraném místě. V případě nutnosti
zajistěte nucené větrání.
8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ
PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry
Hodnota omezení expozice
Hodnotový typ
TWA (WEEL)
hodnota
500 ppm
Poznámky
Není znám národní
expoziční limit
CZ / C
Číslo MSDS : BL592
Stránka 2 / 4
8.2 Omezování expozice
Osobní ochranné prostředky musí být v souladu se standardy EN:
respirátor EN 136, 140, 149;
ochranné brýle EN 166; ochranný oblek: EN 340, 463, 468, 943-1,
943-2; rukavice EN 374,
bezpečnostní obuv EN-ISO 20345.
Individuální ochranná opatření
Ochrana dýchacích orgánů: při práci s produktem nekouřit, mít po
ruce nezávislý dýchací přístroj pro případ nehody.
Ochrana očí: ochranné brýle
Ochrana rukou: vhodné pracovní rukavice
Ochrana kůže: vhodný pracovní oblek a pracovní obuv.
Při manipulaci s lahvemi na plyny používejte pracovní rukavice a
ochrannou obuv.
Hodnoty DNEL/ PNEC
Nejsou k dispozici žádná data DNEL.
Nejsou k dispozici žádná data PNEC.
9
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech
Vzhled / Barva: Bezbarvý plyn
Forma: ztlačený zkapalněný plyn
Pach: Slabý osobitý zápach
Molekulární hmotnost: 114 g/mol
Bod tavení: neuvedeno
Bod varu: -29,4 °C
Kritická teplota: -- °C
Teplota samovznícení: 405 °C
Mezní treplota vznícení: 6,2 %(obj) - 12,3 %(obj)
Hustota, plyn (25°C): 1,1 g/cm3
Relativní hustota par: 4
Tlak páry 21,1 °C: 6067 hPa
při 54,4 °C: 14203 hPa
Rozpustnost v mg/l vody: 198,2 mg/l
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: log POW 2,15
Metoda 92/69/EEC, A.8
10 STABILITA A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Extrémně hořlavý plyn
10.2 Chemická stabilita
Za normálních podmínek stabilní
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Se vzduchem může tvořit výbušnou směs. Může prudce reagovat
s okysličovadly. Reakce s alkalickými a lehkými kovy (zinek).
10.4 Podmínky kterým je třeba zabránit
Teploty nad 50°C
10.5 Neslučitelné materiály
Oxidující látky a přípravky a látky a přípravky podporující hoření.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a uhličitý,
karbonylhalogenidy, halogenuhlovodíky.
11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní orální toxicitu : nepoužitelné
Akutní dermální toxicitu : nepoužitelné
Akutní inhalační toxicitu : LC50
Druh: krysa
Hodnota: > 400000 ppm
Doba expozice: 4 h
Bezpečnostní list
OPTEON yf (R-1234yf)
Datum vytvoření :
Datum revize :
02.05.2013
Verze : 0.0
Kožní dráždivost : mírné podráždění
Oční dráždivost : mírné podráždění
Senzibilizace : data neudána
Toxicita po opakovaných dávkách:
Druh: krysa
Způsob provedení: Vdechnutí
Doba expozice: 672 h
NOAEL : 233 mg/kg
50000 ppm
Další informace : Koncentrace překračující přípustné hodnoty na
pracovišti mohou vést k malátnosti, bolestem hlavy a opojení.
2,3,3,3-tetrafluoropropen: myší mikronukleus (4 hodiny): Nejsou
hlášeny žádné významné toxikologické příznaky. Není zvýšena
četnost mikronukleů.
Srdeční problémy: žádné následky až do 12 % (120, 189 tepů
za minutu).
CZ / C
Číslo MSDS : BL592
Stránka 3 / 4
IMDG
Třída
2.1
Číslo UN a název příslušné dopravy
UN 3161 Zkapalněný plyn hořlavý J.N. (R1234yf)
Nálepka
2.1
Pokyny pro balení
P200
EMS
FD,SU
IATA
Třída
2.1
Číslo UN a název příslušné dopravy
UN 3161 Zkapalněný plyn hořlavý J.N. (R1234yf)
Nálepka
2.1
Pokyny pro balení
P200
Nebezpečnost pro životní prostředí
Není známo, že tento výrobek ohrožuje životní prostředí
12 EKOLOGICKÉ INFORMACE
Perzistence a rozložitelnost
Biologická odbouratelnost : Výsledek: Látka nesnadno biologicky
odbouratelná.
Ekotoxické účinky
Toxicita pro ryby : LC50
Druh: Cyprinus carpio (kapr)
Hodnota: > 197 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování
Žádný zjistitelný toxický účinek v nasyceném roztoku.
Toxicita vůči vodním rostlinám: EC50
Druh: Scenedesmus capricornutum (sladkovodní řasy)
Hodnota: > 100 mg/l
Akutní toxicita pro vodní bezobratlé: EC50
Druh: Daphnia magna (perloočka velká)
Hodnota: > 83 mg/l
Doba expozice: 48 h
Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování
Další informace
Dodatkové ekologické
informace:
Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně
prováděné manipulaci nebo likvidaci.
15 INFORMACE O PŘEDPISECH
Na látku se vztahují následující české právní předpisy:
Zákon č. 356/2003 Sb. o chem. látkách a přípravcích v platném
znění včetně platných vyhlášek a nařízení, zákon č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví v platném znění včetně platných vyhlášek
a nařízení, zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném
znění, včetně platných vyhlášek a nařízení zákon č. 185/2001 o
odpadech v platném znění včetně platných vyhlášek a nařízení
Na látku se vztahují následující české právní předpisy EU:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008/ ES
v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ ES
v platném znění
13 PODMÍNKY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Výrobek : Zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.
Balení : Je nutno dbát zákonných předpisů týkajících se
opětovného
použití nebo likvidace použitého obalového materiálu.
Další informace : Ustanovení týkající se odpadu:
Rady 2006/12/ES; Rady 91/689/ES
Předpis ES č. 1013/2006
14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU
ADR/RID
Třída
2
Kód
Číslo UN a název příslušné dopravy
UN 3161 Zkapalněný plyn hořlavý J.N. (R1234yf)
Nálepka
2.1
Číslo rizika
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Nepřepravujte na prostředcích, kde nákladní prostor není oddělen
od místa řidiče. Zajistěte, aby si řidič dopravního prostředku byl
vědom možného nebezpečí nákladu a věděl co má dělat v případě
nehody nebo nouze.
Před přepravou kontejnerů s výrobkem dbejte na to, aby byly dobře
zajištěny a: ventil láhve byl uzavřen a dobře těsnil aby výstupní
víčková matice nebo zátka (kde existuje) byla správně nasazena
aby ochranné zařízení ventilu (pokud existuje) bylo správně
nasazeno existuje přiměřené větrání. Zajistěte soulad s příslušnými
pokyny.
2F
23
16 DALŠÍ INFORMACE
Zajistěte, aby byly dodržovány všechny národní / místní předpisy.
Zajistěte, aby operátoři pochopili riziko hořlavosti. Riziko dušení je
často přehlíženo a musí být zdůrazněno během instruktáží
operátorů. Před použitím tohoto výrobku v jakémkoli novém procesu
či pokusu proveďte důkladnou studii kompatibility a bezpečnosti
materiálu
Doporučení
Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována příslušné péče,
nemůže být přijata žádná odpovědnost za zranění nebo škodu
způsobenou při jeho užití. Podrobnosti udávané v tomto dokumentu
jsou v době předání do tisku pokládány za správné.
Další informace
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším
znalostem, informacím a přesvědčení
v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko
pro bezpečnou manipulaci s
Bezpečnostní list
OPTEON yf (R-1234yf)
Datum vytvoření :
Datum revize :
02.05.2013
Verze : 0.0
produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci
a uvolnění a nemají být
považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se
vztahují pouze na jmenovaný specifický
materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s
jakýmikoli jinými materiály nebo v
jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.
Konečné stanovení vhodnosti
jakéhokoli materiálu je výlučnou zodpovědností uživatele.
Poskytovaná informace nemá význam záruky vlastností.
Bezpečnostní pokyny firmy LINDE
Konec dokumentu
CZ / C
Číslo MSDS : BL592
Stránka 4 / 4
Download

Bezpečnostní list (PDF, 64,4Kb)